...Consello de Contas de Galicia Índice-1 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN

of 315 /315
CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA INFORME DE FISCALIZACIÓN DA CONTA XERAL DA ADMINISTRACIÓN EXERCICIO 2001

Embed Size (px)

Transcript of ...Consello de Contas de Galicia Índice-1 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN

 • CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

  INFORME DE FISCALIZACIÓN DA CONTA XERAL

  DA ADMINISTRACIÓN

  EXERCICIO 2001

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Índice-1

  ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................1 II. OBXECTIVOS............................................................................................................................2 III. ALCANCE .................................................................................................................................3 IV. LIMITACIÓNS..........................................................................................................................5 V. EXAME XERAL DA CONTA...................................................................................................5

  V.1. Remisión e estructura da conta.............................................................................................5 V.2. Previsións orzamentarias e grao de realización....................................................................7

  V.2.1. Orzamento de ingresos ..................................................................................................7 V.2.2. Orzamento de gastos....................................................................................................16

  V.3. Modificacións orzamentarias..............................................................................................23 V.3.1. Alcance ........................................................................................................................23 V.3.2. Obxectivos...................................................................................................................24 V.3.3. Metodoloxía.................................................................................................................25 V.3.4. Desenvolvemento do traballo ......................................................................................26

  V.3.4.1. Incorporacións de crédito .....................................................................................26 V.3.4.2. Transferencias de crédito......................................................................................27 V.3.4.3. Ampliacións de crédito.........................................................................................30 V.3.4.4. Xeracións de crédito .............................................................................................31 V.3.4.5. Adscricións de crédito ..........................................................................................32 V.3.4.6. Baixas de crédito por anulación ..............................................................................33

  V.4. Equilibrio orzamentario e Endebedamento ........................................................................34 V.4.1. Obxectivos...................................................................................................................34 V.4.2. Metodoloxía.................................................................................................................35 V.4.3. Desenvolvemento do traballo ......................................................................................36

  V.4.3.1. Equilibrio orzamentario........................................................................................36 V.4.3.2. Operacións financeiras .........................................................................................36

  V.4.3.2.1. Operacións a longo prazo ..............................................................................37 V.4.3.2.2. Operacións a curto prazo ...............................................................................42

  V.4.3.3. Gastos financeiros ................................................................................................45 V.5. Operacións extraorzamentarias ..........................................................................................48

  V.5.1. Obxectivos...................................................................................................................48 V.5.2. Metodoloxía.................................................................................................................48 V.5.3. Desenvolvemento do traballo ......................................................................................48

  V.5.3.1. Comprobación do Estado de operacións extraorzamentarias...............................49 V.5.3.2. Correspondencia dos rexistros contables..............................................................50

  V.6. Tesourería ...........................................................................................................................52 V.6.1. Obxectivos...................................................................................................................52 V.6.2. Metodoloxía.................................................................................................................52 V.6.3. Alcance ........................................................................................................................53 V.6.4. Desenvolvemento do traballo ......................................................................................54

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Índice-2

  V.6.4.1. Integridade e suficiencia da documentación. ....................................................... 54 V.6.4.2. Verificación das correspondencias contables e práctica de conciliacións. .......... 54

  V.7. Compromisos adquiridos con cargo a exercicios futuros .................................................. 56 V.7.1. Obxectivos .................................................................................................................. 56 V.7.2. Metodoloxía ................................................................................................................ 56 V.7.3. Alcance ....................................................................................................................... 57 V.7.4. Desenvolvemento do traballo...................................................................................... 58

  VI. RECADACIÓN EXECUTIVA ............................................................................................... 60 VI.1. Obxectivos ........................................................................................................................ 60 VI.2. Metodoloxía...................................................................................................................... 60 VI.3. Alcance ............................................................................................................................. 62 VI.4. Desenvolvemento do traballo ........................................................................................... 63

  VI.4.1. Expedientes datados con cobro.................................................................................. 64 VI.4.2. Expedientes datados con insolvencia total ou parcial................................................ 66 VI.4.3. Expedientes datados por anulación da providencia de constrinximento ................... 71 VI.4.4. Expedientes datados por prescrición ......................................................................... 73 VI.4.5. Expedientes datados por outras causas ...................................................................... 75 VI.4.6. Expedientes en xestión de cobro................................................................................ 77

  VII. COMPRA DE BENS CORRENTES E SERVICIOS ............................................................ 80 VII.1. Alcance............................................................................................................................ 80 VII.2. Obxectivos....................................................................................................................... 82 VII.3. Metodoloxía .................................................................................................................... 82 VII.4. Desenvolvemento do traballo.......................................................................................... 82

  VII.4.1. Pagos en firme.......................................................................................................... 83 VII.4.2. Pagos a xustificar...................................................................................................... 86

  VIII. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... 92 VIII.1. Obxectivos ..................................................................................................................... 92 VIII.2. Metodoloxía ................................................................................................................... 92 VIII.3. Alcance .......................................................................................................................... 93 VIII.4. Desenvolvemento do traballo......................................................................................... 94

  VIII.4.1. Contrato de obras .................................................................................................... 94 VIII.4.2. Contrato de subministración ................................................................................. 100 VIII.4.3. Contrato de consultoría e asistencia...................................................................... 102

  IX. SUBVENCIÓNS ................................................................................................................... 107 IX.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 107 IX.2. Metodoloxía.................................................................................................................... 108 IX.3. Alcance ........................................................................................................................... 110 IX.4. Desenvolvemento do traballo ......................................................................................... 111

  IX.4.1. Subvencións correntes ............................................................................................. 111 IX.4.2. Subvencións de capital ............................................................................................ 115

  X. CONTABILIDADE FINANCEIRA....................................................................................... 128 X.1. Obxectivos e metodoloxía................................................................................................ 128 X.2. Alcance ............................................................................................................................ 129 X.3. Desenvolvemento do traballo........................................................................................... 131

  X.3.1. Análise da información contable remitida ................................................................ 131

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Índice-3

  X.3.2. Conciliacións coa liquidación do orzamento.............................................................135 X.3.2.1. Conciliación do Balance de situación coa liquidación do orzamento ................136 X.3.2.2. Conciliación da conta de perdas e ganancias coa liquidación do orzamento .....138

  X.3.3. Revisión do resultado contable do exercicio e análise da súa evolución. .................139 X.3.4. Revisión das operacións relativas ó inmobilizado financeiro ...................................143 X.3.5. Arrendamento financeiro (leasing)............................................................................146 X.3.6. Remanente de tesourería............................................................................................146 X.3.7. Análise da orixe e aplicación dos recursos................................................................148

  XI. CONCLUSIÓNS....................................................................................................................150 XII. RECOMENDACIÓNS .........................................................................................................153 XIII. NORMATIVA REGULADORA ........................................................................................155 ANEXO I: ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA)........................169 ANEXO II: RÉPLICAS ÁS ALEGACIÓNS FORMULADAS POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL) .........................................................242

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  1

  I. INTRODUCCIÓN A Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, recolle no artigo 4 as funcións fiscalizadoras que lle corresponden, e no artigo 20 establece que o Consello deberá elaborar e elevar ó Parlamento cada ano unha Memoria das súas actividades, que comprenderá a análise da Conta Xeral da Comunidade Autónoma.

  Segundo o artigo 118 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario (en adiante LRFO), a Conta Xeral comprende a Conta da Administración da Comunidade Autónoma.

  O presente informe recolle o resultado da fiscalización da Conta da Administración da Comunidade Autónoma do exercicio 2001, e nel expóñense, sucesivamente, o alcance, os obxectivos, a metodoloxía e o desenvolvemento dos traballos que comprenden a selección de mostras, a relación de expedientes resultantes das mesmas e os resultados obtidos no exame.

  O traballo de fiscalización realizouse en virtude do Plan Anual de Traballo aprobado polo Pleno do Consello de Contas na súa reunión do 16 de decembro de 2002, que inclúe no seu apartado 1 as actuacións de fiscalización a realizar, no apartado 3 os obxectivos das mesmas, tanto os de carácter xeral como os específicos de cada actividade ou órgano a fiscalizar, e no apartado 4 o alcance da fiscalización.

  Do citado Plan Anual de traballo, as tarefas relativas ó cumprimento do obxectivo número 7 dos xerais, realizáronse parcialmente, respecto á comprobación e verificación das operacións do exercicio e saldos resultantes, ó non abarcar a selección e exame de mostras debido á imposibilidade de proceder á selección aplicando a fórmula habitual, por non ser compatible coa documentación dispoñible, e a excesiva prolongación temporal das tarefas acudindo a solicitar outras bases documentais.

  En canto á análise de eficacia e racionalidade previsto nos obxectivos 2 e 3 dos xerais, non se efectuou debido ó que se indica no epígrafe de limitacións.

  A execución material dos traballos de fiscalización realizouse polo equipo adscrito á Área de Conta Xeral, cuxos efectivos humanos están integrados por dous auditores, catro técnicos de auditoría e tres axudantes de auditoría.

  Os traballos iniciáronse co labor de planificación realizado na primeira quincena do mes de maio de 2003, ata novembro de dito ano executáronse os traballos de campo e a análise interna. Con data do 26 de xaneiro de 2004 redactouse o anteproxecto de informe.

  O desenvolvemento dos traballos de fiscalización que se realizaron sobre os órganos e unidades administrativas e respecto a cada tipo de actuación administrativa incluídos no plan recóllese nos

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  2

  apartados V a X do informe; no apartado XI reflíctense as conclusións e no apartado XII as recomendacións.

  Anexo ó informe inclúese a relación da lexislación aplicable durante o exercicio 2001 na xestión económico-financeira da Xunta de Galicia.

  II. OBXECTIVOS A fiscalización da Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma realizouse conforme ós seguintes obxectivos:

  1. Como obxectivo xeral, de acordo co previsto nos artigos 4 e 20 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, a comprobación da adecuación da actividade económico-financeira da Xunta ó ordenamento xurídico e o seu axuste ós criterios de eficiencia e economía; nos seguintes aspectos:

  a) Adecuación á normativa da actuación administrativa na xestión dos fondos públicos, comprendendo os seguintes extremos:

  - O grao de aproximación das previsións orzamentarias iniciais, tanto de ingresos como de gastos, ás cifras orzamentarias realizadas e liquidadas.

  - A necesidade de financiamento dos gastos contraídos e o exame das operacións financeiras formalizadas para a súa cobertura.

  - As modificacións dos créditos aprobadas no curso da execución do orzamento de gastos, nas diversas modalidades de incorporacións, transferencias, ampliacións, xeracións e suplementos de crédito, créditos extraordinarios e adscricións e baixas de crédito.

  - A comprobación de que a contratación administrativa se efectuou de acordo coa lexislación vixente, respectando os principios de economía, publicidade e concorrencia.

  b) Análise de eficiencia no cumprimento dos obxectivos previstos nos orzamentos referidos ós programas de gasto, e dos propostos nas memorias para as subvencións, créditos, axudas e avais.

  c) A revisión da Conta Xeral de Tesourería para determina-la exactitude das distintas operacións, orzamentarias, extraorzamentarias e de valores, realizadas durante o exercicio.

  d) A análise da Conta Xeral de Endebedamento, no que concirne á Administración Xeral, para comproba-la súa adecuación á normativa reguladora.

  e) O exame do estado dos compromisos de gastos adquiridos con cargo a exercicios de futuros.

  f) O exame do resultado do exercicio económico para determina-la situación de superávit, equilibrio ou déficit, o remanente de tesourería resultante e a variación de activos e pasivos financeiros.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  3

  2. Como obxectivos específicos, tivéronse en conta os seguintes:

  a) Análise da recadación dos dereitos da Facenda autonómica na vía de constrinximento, coa finalidade de verifica-la súa legalidade e eficacia.

  b) Exame da actuación administrativa desenvolvida na xestión dos créditos para gastos en compra de bens correntes e servicios, a fin de verifica-la adecuación á normativa respecto ós pagos a xustificar e ós pagos en firme.

  c) Verificación da contratación administrativa, respecto ó cumprimento da legalidade nas actuacións de preparación, adxudicación, execución e liquidación dos diversos tipos de contratos.

  d) Comprobación que as subvencións, créditos e axudas se destinan á finalidade prevista na normativa reguladora.

  e) Exame da contabilidade financeira e o balance co obxecto de comproba-la aplicación dos principios contables, a situación do patrimonio da Administración da Comunidade Autónoma e as súas variacións no exercicio.

  III. ALCANCE Os Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2001 aprobáronse polo Parlamento de Galicia por Lei 4/2000, do 27 de decembro (en adiante LOXCA). Segundo o artigo 1º en ditos Orzamentos intégranse os correspondentes á Administración Xeral da Comunidade Autónoma e os seus Organismos Autónomos (consolidados), os Orzamentos de explotación e de capital das sociedades públicas de carácter mercantil, e, os Orzamentos dos demais entes públicos a que se refire o artigo 12 do texto refundido da LRFO.

  Nos Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma e os seus Organismos Autónomos (consolidados), o detalle da distribución dos estados de gastos e de ingresos reflíctese nos cadros seguintes, que se refiren, respectivamente, ós gastos consolidados, ós ingresos consolidados e ás transferencias internas da Administración Xeral, dos Organismos Autónomos administrativos e dos Organismos Autónomos comerciais, industriais, financeiros ou análogos. As cifras de ditos cadros resúmense en:

  a) O montante global dos gastos presupostados pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma e os seus Organismos Autónomos ascendeu a 1.172.198.028 miles de pesetas.Os estados de gastos consolidados da Administración Xeral da Comunidade Autónoma e dos seus Organismos Autónomos consignan créditos por importe de 1.124.526.155 miles de pesetas, coa seguinte distribución:

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  4

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN E OS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Cadro 1

  ESTADOS DE GASTOS CONSOLIDADOS

  Organismo Gastos Non financeiros Activos

  financeiros Pasivos

  financeiros Total

  Administración Xeral 676.545.297 12.074.445 35.860.000 724.479.742

  OO.AA. Administrativos 361.150.717 104.000 --- 361.254.717

  OO.AA. Comerciais, industriais e financeiros 38.486.696 305.000 --- 38.791.696

  Total 1.076.182.710 12.483.445 35.860.000 1.124.526.155

  b) Nos estados de ingresos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma e dos seus Organismos Autónomos recóllese unha estimación dos dereitos que se prevé liquidar durante o exercicio por importe de 1.124.526.155 miles de pesetas, distribuídos da seguinte forma:

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN E OS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Cadro 2

  ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS

  Organismo Ingresos Non financeiros Activos

  financeiros Pasivos

  financeiros Total

  Administración Xeral 686.029.742 2.590.000 35.860.000 724.479.742

  OO.AA. Administrativos 361.150.717 104.000 --- 361.254.717

  OO.AA. Comerciais, industriais e financeiros 38.786.696 5.000 --- 38.791.696

  Total 1.085.967.155 2.699.000 35.860.000 1.124.526.155

  c) As transferencias internas entre a Administración Xeral da Comunidade Autónoma e os seus Organismos Autónomos foron por importe de 47.671.873 miles de pesetas co seguinte detalle:

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN E OS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Cadro 3

  TRANSFERENCIAS INTERNAS

  Gastos Ingresos

  Administración Xeral OO. AA. Administrativos OO. AA. Comerciais, industriais e financeiros

  47.671.873 21.756.177 25.915.696

  No ámbito orgánico, a fiscalización abarcou a actividade económico-financeira desenvolvida polas distintas consellerías que conforman a Administración Xeral, excepto a parte da mesma relativa ós fondos de redistribución financeira ou solidariedade, estatais ou comunitarios.

  Nos ámbitos funcional e orgánico, os traballos de fiscalización abarcaron os programas de gasto e afectaron ás Consellerías e unidades administrativas das mesmas que, respectivamente, se recollen nos respectivos capítulos do informe na parte relativa ó alcance da fiscalización.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  5

  IV. LIMITACIÓNS Na realización das tarefas de fiscalización apreciouse a existencia das seguintes limitacións:

  a) Nos Orzamentos de gastos de carácter funcional, os respectivos programas non recollen indicadores ou índices, o que supuxo unha limitación respecto á análise de eficacia e racionalidade que impediu a súa realización (obxectivos xerais 2 e 3 do plan anual de traballo).

  b) Na Conta Xeral recibida non figuran incluídos os seguintes documentos (previstos na orde do 1 de decembro 1989, artigos 49 e 56):

  - Conta do resultado económico-patrimonial.

  - Estado de orixe e aplicación de fondos.

  - Cadro de financiamento anual.

  c) Respecto á contratación administrativa, non se recibiron as copias certificadas dos documentos contractuais previstos polo artigo 57 do TRLCAP, nin se obtivo a información sobre a modalidade, procedemento de adxudicación e adxudicatario dos contratos. Por isto modificouse o plan inicialmente previsto a fin de desenvolver o traballo.

  d) Para a análise das subvencións non se puido dispoñer da base de datos que establece a disposición adicional terceira do Decreto 287/2000, do 21 de novembro (Consellería de Economía e Facenda).

  V. EXAME XERAL DA CONTA

  V.1. REMISIÓN E ESTRUCTURA DA CONTA A Conta Xeral da Comunidade Autónoma, conforme ó establecido na normativa, formouse pola Intervención Xeral e aprobouse por acordo do Consello da Xunta do 31 de outubro de 2002.

  A remisión ó Consello de Contas da Conta e a súa documentación anexa realizouse o 31 de outubro de 2002, dentro do prazo sinalado no artigo 121.1 da LRFO.

  A Conta da Administración da Comunidade Autónoma, forma parte da Conta Xeral, segundo se establece no artigo 119 da LRFO.

  A documentación de que consta a Conta Xeral da Comunidade Autónoma, recibida no Consello de Contas, é a seguinte:

  1. Informe-memoria.

  2. Conta da Administración da Comunidade Autónoma, que consta de:

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  6

  a. Liquidación do estado de gastos.

  b. Liquidación do estado de ingresos.

  c. Resultado da liquidación.

  d. Liquidación do estado de residuos de orzamentos pechados.

  e. Estado das operacións extraorzamentarias.

  f. Xestión de recursos doutros entes públicos.

  g. Estado de depósitos e valores.

  h. Conta de tesourería e actas de arqueo.

  i. Estado de compromisos de gastos con cargo a exercicios futuros.

  j. Conta de endebedamento da Comunidade Autónoma.

  k. Estado e situación dos avais concedidos pola Comunidade Autónoma.

  l. Anexo das modificacións orzamentarias e expedientes.

  3. Conta do Patrimonio da Comunidade.

  4. Estado dos depósitos e fianzas pendentes de cancelar a 31 de decembro.

  5. Relación de acredores das seccións orzamentarias.

  6. Relación de acredores da ordenación de pagos.

  7. Relación de acredores do Tesouro.

  8. Relación de acredores e debedores extraorzamentarios.

  9. Diarios das operacións das oficinas contables.

  10. Maiores das operacións de gasto das seccións orzamentarias.

  Ademais, da documentación prevista na orde do 1 de decembro de 1989, a Conta da Administración da Comunidade Autónoma recolle os seguintes estados financeiros:

  1. Balance de situación.

  2. Resultados do exercicio económico, que comprende:

  a. Saldos de execución do orzamento corrente (superávit ou déficit de xestión e superávit ou déficit de caixa).

  b. Superávit ou déficit de tesourería por operacións orzamentarias.

  3. Liquidación do orzamento:

  a. Liquidación do estado de gastos.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  7

  b. Liquidación do estado de ingresos.

  4. Estado demostrativo da evolución e situación dos dereitos e obrigas procedentes de exercicios anteriores.

  5. Estado de evolución e situación dos anticipos de tesourería.

  6. Estado demostrativo dos compromisos de gastos adquiridos con cargo a exercicios futuros.

  7. Conta Xeral de Tesourería.

  8. Conta Xeral de Endebedamento.

  Por último, da documentación prevista no artigo 56 da orde do 1 de decembro de 1989, acompañouse a seguinte:

  1. Balance de comprobación.

  2. Estado de modificacións de crédito.

  3. Estado de remanente de tesourería.

  4. Estado de situación e movementos de operacións non orzamentarias, con distinción das operacións relativas a recursos doutros entes públicos xestionados pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma.

  5. Estado de situación e movemento de valores.

  V.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E GRAO DE REALIZACIÓN

  V.2.1. ORZAMENTO DE INGRESOS

  As previsións orzamentarias de ingresos alcanzaron un total de 772.151.615 miles de pesetas, o que supón un incremento do 4,40 por cento respecto ós dereitos recoñecidos no exercicio anterior, diferencia que en termos absolutos ascende a 32.569.886 miles de pesetas.

  Os dereitos recoñecidos no exercicio ascenderon a 780.993.440 miles de pesetas, que representan un 1,15 por cento superior ás previsións.

  A recadación neta foi de 764.655.991 miles de pesetas, que representa un grao de realización dos dereitos recoñecidos do 97,91 por cento, igual ó do exercicio anterior.

  O detalle por capítulos dos importes anteriores e as diferencias en termos relativos, recóllense no cadro 1:

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  8

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 1

  CAPÍTULOS

  CAPÍTULO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Impostos directos 69.802.988 74.444.200 70.228.499 69.606.439 6,65 -5,66

  Impostos indirectos 40.442.265 40.870.000 44.471.041 43.824.460 1,06 8,81

  Taxas, prezos e outros ingresos 18.545.861 21.105.000 22.356.340 20.920.099 13,80 5,93

  Transferencias correntes 467.245.296 493.018.364 504.793.011 501.493.117 5,52 2,39

  Ingresos patrimoniais 1.558.809 1.754.000 2.219.453 2.219.453 12,52 26,54

  Alleamento de investimentos reais 261.021 30.000 238.840 238.840 -88,51 696,13

  Transferencias de capital 94.285.962 102.480.051 96.286.086 86.437.744 8,69 -6,04

  Activos financeiros 4.254.419 2.590.000 4.540.062 4.055.731 -39,12 75,29

  Pasivos financeiros 43.185.108 35.860.000 35.860.108 35.860.108 -16,96 0,00

  TOTAL 739.581.729 772.151.615 780.993.440 764.655.991 4,40 1,15

  Nos cadros 2 a 10 figuran os detalles por conceptos dentro de cada capítulo de ingresos.

  A) Capítulo I.- Impostos directos

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 2

  CAPÍTULO I - IMPOSTOS DIRECTOS

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  I.R.P.F. - Tarifa autonómica 49.452.327 53.944.200 47.698.299 47.698.299 9,08 -11,58

  Imposto s/ Sucesións e Doazóns 13.707.666 14.100.000 15.695.402 15.104.431 2,86 11,31

  Imposto s/ o Patrimonio P. F. 6.642.995 6.400.000 6.834.798 6.803.709 -3,66 6,79

  TOTAL 69.802.988 74.444.200 70.228.499 69.606.439 6,65 -5,66

  Das cifras deste capítulo obsérvase o seguinte:

  a) I.R.P.F. – Tarifa autonómica.

  Prevíronse liquidar dereitos nun 9,08 por cento máis que no ano anterior. Sen embargo, a cifra real liquidada resultou inferior nun 11,58 por cento.

  b) Impostos sobre sucesións e doazóns.

  Os dereitos recoñecidos superaron a previsión inicial nun 11,31 por cento; previsión que suporía un incremento do 2,86 por cento respecto ós dereitos recoñecidos no exercicio anterior.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  9

  B) Capítulo II.- Impostos indirectos

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 3

  CAPÍTULO II- IMPOSTOS INDIRECTOS

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Transmisións Intervivos 23.954.782 24.604.000 28.452.678 27.902.252 2,71 15,64

  Actos Xurídicos Documentados 13.426.090 12.746.000 13.081.711 12.985.557 -5,07 2,63

  Trib. Autonómica sobre o xogo 786.642 870.000 761.809 761.809 10,60 -12,44

  Gravame s/ Contaminación atmosférica 2.273.189 2.650.000 2.178.097 2.178.097 16,58 -17,81

  Imposto extinguido sobre o luxo 1.733 0 -1.422 -1.422 -100,00 ----

  Imposto sobre espectáculos públicos -171 0 -1.832 -1.832 -100,00 ----

  TOTAL 40.442.265 40.870.000 44.471.041 43.824.461 1,06 8,81

  Neste capítulo, obsérvase o seguinte:

  a) Imposto sobre transmisións intervivos.

  Os dereitos recoñecidos incrementáronse nun 15,64 por cento respecto á previsión inicial, esta fixérase cun aumento do 2,71 por cento dos dereitos recoñecidos no exercicio 2000.

  b) Tributación autonómica sobre o xogo.

  Neste concepto fíxose unha previsión á alza respecto os dereitos recoñecidos no exercicio anterior do 10,60 por cento, que non se viu confirmada. Os dereitos recoñecidos no exercicio resultaron minorados nun 12,44 por cento respecto ó presupostado inicialmente.

  c) Gravame sobre contaminación atmosférica.

  En igual sentido que no concepto anterior, faise un incremento na previsión (do 16,58 por cento respecto ó recoñecido no exercicio 2000), que non se materializa posteriormente, neste caso víndose minorado nun 17,81 por cento.

  d) Imposto extinguido sobre o luxo.

  Figuran uns dereitos recoñecidos negativos, debido a que as devolucións de ingresos son superiores ás propias liquidacións do exercicio.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  10

  C) Capítulo III.- Taxas, prezos e outros ingresos

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 4

  CAPÍTULO III- TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Taxas por servicios administrativos 1.089.912 1.214.982 1.271.247 1.271.247 11,48 4,63

  Taxas por servicios profesionais 1.782.407 2.025.109 2.062.434 2.052.364 13,62 1,84

  Taxa por venda de bens 9.565 9.909 12.072 12.072 3,60 21,83

  Prezos públicos 2.134.797 2.150.000 2.298.778 2.298.778 0,71 6,92

  Prezos privados 1.148.626 1.055.000 989.188 989.249 -8,15 -6,24

  Taxas fiscais sobre o xogo 9.433.455 10.600.000 11.123.582 11.066.048 12,37 4,94

  Reintegros de exercicios pechados 550.596 1.136.900 685.805 425.253 106,49 -39,68

  Reintegros do exercicio corrente 254.240 788.000 240.182 235.431 209,94 -69,52

  Recargos e multas 460.658 234.000 793.205 580.401 -49,20 238,98

  Sancións 1.546.665 1.891.000 1.809.083 918.440 22,26 -4,33

  Ingresos diversos 134.940 100 1.070.763 1.070.816 -99,93 1.070.663,00

  TOTAL 18.545.861 21.105.000 22.356.339 20.920.099 13,80 5,93

  Das cifras deste capítulo sinálase o seguinte:

  a) Taxas por servicios administrativos e profesionais.

  A previsión inicial supón un incremento do 11,48 e 13,62 por cento, respectivamente, sobre os dereitos recoñecidos no 2000; resultando aínda así os recoñecidos no exercicio superiores ós previstos nun 4,63 e un 1,84 por cento.

  b) Taxas fiscais sobre o xogo.

  A previsión inicial estableceuse cun incremento do 12,37 por cento sobre os dereitos recoñecidos no exercicio anterior; os recoñecidos no exercicio foron superiores nun 4,94 por cento ós previstos.

  c) Reintegros de exercicios pechados e exercicio corrente.

  Obsérvanse desviacións do 39,68 por cento e 69,52 por cento, respectivamente, entre o previsto e o realizado debidas ó carácter aleatorio de ambos conceptos.

  d) Recargos e multas.

  A previsión inicial ascendeu a 234.000 miles de pesetas, que supón unha minoración do 49,20 por cento respecto ós dereitos recoñecidos no ano 2000, que ascenderon a un importe de 460.658 miles de pesetas. Non obstante os dereitos recoñecidos no exercicio ascenderon a 793.205 miles de pesetas, significando un incremento do 238,98 por cento sobre o previsto.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  11

  e) Ingresos diversos.

  Prodúcense desviacións en igual sentido que o concepto anterior e de maior importe relativo. Esta situación dábase tamén no ano 2000 e a previsión faise por igual importe nos dous exercicios (234.000 miles de pesetas no primeiro concepto e 100 mil pesetas no segundo).

  D) Capítulo IV.- Transferencias Correntes 1

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 5

  CAPÍTULO IV- TRANSFERENCIAS CORRENTES

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Do Estado por P.I.E. da C.A. 327.781.634 348.704.810 354.852.747 354.852.747 6,38 1,76

  Do Estado por P.I.E. das CC.LL. 92.642.163 91.300.000 98.414.527 98.414.527 -1,45 7,79

  Do Estado - Transferencias finalistas 29.049.593 25.023.915 31.661.480 28.502.549 -13,86 26,52

  Do Estado - Transferencias non finalistas 0 3.300.000 0 0 ---- -100,00

  Custo novas transferencias 1.033.946 1.392.000 1.427.208 1.427.208 34,63 2,53

  De OO. AA. Administrativos 1.491.029 285.000 877.405 877.405 -80,89 207,86

  Do INSERSO 11.127.246 11.616.700 11.316.700 11.316.700 4,40 -2,58

  Do Instituto Social da Mariña 302.291 382.000 305.518 305.518 26,37 -20,02

  De OO. AA. Comerciais, I. ou F. 7.879 0 358.290 358.290 -100,00 ----

  Doutros Entes Públicos 43.466 0 129.785 129.785 -100,00 ----

  De concellos 0 0 15.000 7.000 ---- ----

  De deputacións provinciais 407.895 0 412.450 412.450 -100,00 ----

  Do exterior. FSE. 3.050.179 11.013.939 4.565.632 4.565.632 261,09 -58,55

  Do exterior. Iniciativa emprego 93.572 0 304.796 171.833 -100,00 ----

  Do exterior. Iniciativa adaptación 127.416 0 120.672 120.672 -100,00 ----

  Do exterior. Iniciativa Interrex. 36.060 0 0 0 -100,00 ----

  Outras transferencias da U. E. 50.927 0 30.801 30.801 -100,00 ----

  TOTAL 467.245.296 493.018.364 504.793.011 501.493.117 5,52 2,39

  Deste capítulo sinálanse os seguintes aspectos:

  a) Transferencias finalistas do Estado.

  A previsión orzamentaria inicial efectuouse cunha baixa do 13,86 por cento respecto ós dereitos recoñecidos no exercicio anterior.

  1 Os datos relativos a transferencias da U.E. non se comentan por ser obxecto de informe específico do Consello de Contas.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  12

  Os dereitos recoñecidos no exercicio superaron o orzamento inicial nun 26,52 por cento, esta desviación débese a transferencias recibidas pola Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude.

  b) Transferencias non finalistas do Estado.

  A previsión inicial de 3.300.000 miles de pesetas non se cumpre, liquidándose o orzamento sen recoñecemento de dereitos. Nos exercicios 1999 e 2000 precedentes obsérvase a repetición deste feito.

  c) Transferencias de OO.AA. Administrativos.

  A previsión inicial foi de 285.000 miles de pesetas, aínda que os dereitos recoñecidos no ano anterior ascenderon a 1.491.029 miles de pesetas.

  Non obstante, recoñecéronse dereitos por 877.405 miles de pesetas debido na súa maior parte ó organismo Augas de Galicia.

  d) Transferencia de OO.AA. Comerciais, Industriais ou Financeiros.

  Non se realizou previsión inicial. Os dereitos recoñecidos ascenderon a 358.290 miles de pesetas, basicamente debido ó Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia, (ILGGA).

  e) Transferencias doutros Entes Públicos.

  Neste concepto obsérvase o mesmo tipo de desviación que o sinalado no apartado anterior, debido neste caso ás transferencias realizadas por dous Organismos: o Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable e ó Consello Económico e Social de Galicia.

  f) Transferencias de Deputacións.

  Os dereitos recoñecidos débense a aportacións á Consellería de Presidencia e Administración Pública, non previstos inicialmente.

  E) Capítulo V.- Ingresos patrimoniais

  Da análise deste capítulo, obsérvase o seguinte:

  a) Intereses de contas bancarias.

  O importe da previsión inicial presenta un incremento do 34,35 por cento respecto ós dereitos recoñecidos no exercicio anterior, e os recoñecidos no exercicio superaron, á súa vez, á citada previsión nun 5,48 por cento.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  13

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 6

  CAPÍTULO V- INGRESOS PATRIMONIAIS

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Intereses de contas bancarias 1.230.153 1.654.000 1.744.650 1.744.650 34,45 5,48

  Participación beneficios empresas privadas 692 0 10.204 10.204 -100,00 ----

  Alugamento e productos de inmobles 0 0 23.563 23.563 ---- ----

  Concesións administrativas 54.730 0 17.896 17.896 -100,00 ----

  Aproveitamentos agrícolas e forestais 14.179 0 15.421 15.421 -100,00 ----

  Outros ingresos patrimoniais 259.055 100.000 407.719 407.719 -61,40 307,72

  TOTAL 1.558.809 1.754.000 2.219.453 2.219.453 12,52 26,54

  b) Outros ingresos patrimoniais.

  Os dereitos recoñecidos foron superiores nun 307,72 por cento ós presupostados inicialmente.

  F) Capítulo VI.- Alleamento de investimentos reais

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 7

  CAPITULO VI- ALLEAMENTO INVESTIMENTOS REAIS

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Venda de solares 0 30.000 226.580 226.580 ---- 655,27

  Venda de predios rústicos 261.021 0 10.266 10.266 -100,00 ----

  Outros ingresos 0 0 240 240 ---- ----

  Venda doutros inmobles 0 0 1.754 1.754 ---- ----

  TOTAL 261.021 30.000 238.840 238.840 -88,51 696,13

  Respecto ás cifras deste capítulo non se efectúan comentarios, debido ó seu carácter conxuntural e escasa contía.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  14

  G) Capítulo VII.- Transferencias de Capital 2

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 8

  CAPÍTULO VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Do Estado. F. C. I. 26.474.025 23.246.516 19.467.990 16.016.335 -12,19 -16,25

  Do Estado subvencións finalistas 12.392.303 7.022.646 21.337.458 14.940.771 -43,33 203,84

  De OO. AA. Administrativos 100.349 0 192.568 192.568 -100,00 ----

  De OO. AA. Com., I. ou F. da C. A. 0 0 276.841 276.841 ---- ----

  Doutras empresas públicas 40.000 0 0 0 -100,00 ----

  Doutros entes públicos 240.000 0 35.000 35.000 -100,00 ----

  De concellos 331.480 0 792.305 792.305 -100,00 ----

  De deputacións 299.848 179.350 142.636 142.636 -40,19 -20,47

  De empresas privadas 69.958 0 0 0 -100,00 ----

  De familias e institucións sen fins de lucro 1.523 0 85.321 85.321 -100,00 ----

  Do exterior. FEDER 23.739.055 27.608.415 12.761.640 12.761.640 16,30 -53,78

  Do exterior. Iniciativa Interrex. 1.696.502 0 408.207 408.207 -100,00 ----

  Do exterior. FEOGA 17.784.146 27.881.162 26.328.808 26.328.808 56,78 -5,57

  Do exterior. Fondos de cohesión 3.955.471 3.711.364 1.984.739 1.984.739 -6,17 -46,52

  Do exterior. IFOP 5.147.104 12.830.598 10.601.837 10.601.837 149,28 -17,37

  Do exterior. Iniciativa Adapt 9.099 0 1.045 1.045 -100,00 ----

  Do exterior. Iniciativa emprego 12.226 0 0 0 -100,00 ----

  Do exterior. Iniciativa pesca 439.591 0 786.887 786.887 -100,00 ----

  Do exterior. FSE 585.277 0 0 0 -100,00 ----

  Outras transferencias de capital da U.E. 968.004 0 1.082.804 1.082.804 -100,00 ----

  TOTAL 94.285.961 102.480.051 96.286.086 86.437.744 8,69 -6,04

  Dos conceptos deste capítulo cabe sinalar o seguinte:

  a) Subvencións finalistas do Estado.

  Presupostáronse cunha hipótese de diminución do 43,33 por cento respecto ós dereitos recoñecidos no exercicio anterior, e a realización supuxo un incremento do 203,84 por cento sobre a previsión.

  Estas diferencias foron debidas, basicamente, ás transferencias recibidas pola Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria e pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

  2 Non se comentan os datos referidos a FCI e a transferencias da UE por ser obxecto de informe específico do Consello de Contas.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  15

  H) Capítulo VIII.- Activos financeiros

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 9

  CAPÍTULO VIII- ACTIVOS FINANCEIROS

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Reintegro de préstamos do sector público a L/P 0 0 94.722 94.722 ---- ----

  Reintegro de préstamos de fóra do sector público a L/P 156.412 0 166.064 166.064 -100,00 ----

  Venda de accións do sector público 98.673 0 97.391 97.391 -100,00 ----

  Venda de accións de fóra do sector público 0 2.590.000 0 0 ---- -100,00

  Fondo de garantía de avais 3.999.334 0 4.181.885 3.697.554 -100,00 ----

  TOTAL 4.254.419 2.590.000 4.540.062 4.055.731 -39,12 75,29

  Deste capítulo, sinálanse os seguintes aspectos:

  a) Venda de accións do sector público.

  A previsión inicial, que ascendeu a 2.590.000 miles de pesetas, non se materializa.

  b) Fondos de garantía de avais.

  Recoñecéronse dereitos por 4.181.885 miles de pesetas, recadándose un importe de 3.697.554 miles de pesetas, por aplicación do artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro de orzamentos xerais da comunidade autónoma para 1997, segundo o cal terán a consideración de ingresos neste concepto os créditos destinados á provisión de riscos no capítulo VIII do orzamento de gastos que non se consumiran ó final do exercicio.

  I) Capítulo IX.- Pasivos financeiros

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE INGRESOS DE 2001 - EXERCICIO CORRENTE Cadro 10

  CAPÍTULO IX- PASIVOS FINANCEIROS

  CONCEPTO (1)

  Dereitos recoñecidos en

  2000

  (2) Previsión inicial en

  2001

  (3) Dereitos

  recoñecidos en 2001

  (4) Recadación

  neta en 2001

  (5) (2)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)-(2)*100

  (2)

  Emisión de débeda e préstamos recibidos 43.185.108 35.860.000 35.860.108 35.860.108 -16,96 0,00TOTAL 43.185.108 35.860.000 35.860.108 35.860.108 -16,96 0,00

  Ás cifras deste capítulo non se considera necesario sinalar comentarios.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  16

  V.2.2. ORZAMENTO DE GASTOS O importe total dos créditos iniciais ascendeu a 772.151.615 miles de pesetas. No exercicio aprobáronse modificacións orzamentarias por un importe neto de 99.465.345 miles de pesetas, resultando créditos definitivos por importe de 871.616.960 miles de pesetas.

  No ano anterior as obrigas recoñecidas ascenderon a 737.919.050 miles de pesetas, do que se deduce un incremento do gasto presupostado do 4,64 por cento.

  As obrigas recoñecidas no exercicio foron de 810.641.485 miles de pesetas, que supoñen un grao de execución do orzamento do 93,00 por cento. No exercicio anterior esta porcentaxe foi do 91,82 por cento.

  O importe dos pagos ascendeu a 704.815.282 miles de pesetas, que supón o 86,95 por cento das obrigas recoñecidas. No exercicio anterior a porcentaxe foi do 89,71 por cento.

  No cadro 1 recóllese o detalle por capítulos das cifras anteriores.

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 1

  CAPÍTULOS

  CAPÍTULO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2)

  Gastos de persoal 217.489.797 221.157.095 220.888.850 218.288.843 1,56 99,88

  Compra de bens e servicios 46.524.227 48.273.700 47.803.789 43.913.552 2,75 99,03

  Gastos financeiros 30.432.416 29.149.411 29.134.711 29.103.095 -4,26 99,95

  Transferencias correntes 216.876.254 237.930.787 230.258.644 211.452.964 6,17 96,78

  Investimentos reais 87.102.397 104.123.749 83.783.952 59.235.845 -3,81 80,47

  Transferencias de capital 125.792.079 174.222.602 142.220.571 87.872.849 13,06 81,63

  Activos financeiros 12.074.445 20.899.508 20.690.860 19.088.026 71,36 99,00

  Pasivos financeiros 35.860.000 35.860.108 35.860.108 35.860.108 0,00 100,00

  TOTAL 772.151.615 871.616.960 810.641.485 704.815.282 4,98 93,00

  Nos cadros 2 a 9 recóllense para cada capítulo as cifras dos artigos que o integran.

  A) Capítulo I.- Gastos de persoal

  Deste capítulo, sinálanse os seguintes aspectos:

  a) Outro persoal.

  A diferencia do 25,97 por cento entre o crédito inicial e as obrigas recoñecidas débese á escasa contía e, basicamente, á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  17

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 2

  CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSOAL

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2) Altos cargos e delegados 1.421.819 1.399.968 1.399.588 1.343.668 -1,56 99,97Persoal eventual de gabinete 776.070 764.072 745.266 725.192 -3,97 97,54Persoal funcionario 171.566.101 171.305.088 171.289.929 171.215.883 -0,16 99,99Persoal laboral 25.449.302 25.993.471 25.808.130 25.808.130 1,41 99,29Outro persoal 41.894 52.773 52.773 52.773 25,97 100,00Incentivos ó rendemento 639.444 848.548 832.532 830.472 30,20 98,11Cotas sociais a cargo do empregador 17.595.167 20.793.175 20.760.632 18.312.725 17,99 99,84

  TOTAL 217.489.797 221.157.095 220.888.850 218.288.843 1,56 99,88

  b) Incentivos ó rendemento.

  O incremento do 30,20 por cento das obrigas recoñecidas sobre o crédito inicial débese á Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, co obxecto de afronta-los gastos derivados das actuacións sobre as encefalopatías esponxiformes bovinas e tamén á Consellería de Medio Ambiente, para servicios extraordinarios prestados por funcionarios en labores de extinción de incendios.

  c) Cotas sociais a cargo do empregador.

  As obrigas superan nun 17,99 por cento ó crédito inicial, debido á insuficiencia do mesmo para o concepto 160.- Cotas sociais, e que afectou a tódalas Consellerías.

  B) Capítulo II.- Compra de bens correntes e servicios

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 3

  CAPÍTULO II - COMPRA DE BENS CORRENTES E SERVICIOS

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2) Alugueres e canons 807.184 756.342 732.412 723.160 -9,26 96,84Reparación, mantemento e conservación 1.353.482 1.433.275 1.416.689 1.317.576 4,67 98,84Material, subministracións e outros 38.720.420 40.343.012 40.015.682 36.746.712 3,35 99,19Indemnizacións por razón de servicio 1.101.391 1.082.893 1.057.309 998.452 -4,00 97,64Servicios sociais concertados 4.501.763 4.623.682 4.548.560 4.096.215 1,04 98,38Publicacións 39.987 34.496 33.137 31.437 -17,13 96,06

  TOTAL 46.524.227 48.273.700 47.803.789 43.913.552 2,75 99,03

  Neste capítulo, obsérvase o seguinte:

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  18

  a) Publicacións.

  As obrigas recoñecidas foron inferiores nun 17,13 por cento ó crédito inicial, que se debe á escasa contía do gasto. Co crédito restante financiouse unha transferencia ó programa 531B.- Imprevistos e funcións non clasificadas.

  C) Capítulo III.- Gastos financeiros

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 4

  CAPÍTULO III - GASTOS FINANCEIROS

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2) Intereses de débeda pública e préstamos 29.915.730 28.835.063 28.835.063 28.835.063 -3,61 100,00 Emisión, formal., modif. e cancel. débeda públ. e préstam. 163.328 59.156 59.156 58.288 -63,78 100,00 Intereses de demora e outros gastos financeiros 353.358 255.192 240.492 209.744 -31,94 94,24

  TOTAL 30.432.416 29.149.411 29.134.711 29.103.095 -4,26 99,95

  Das cifras deste capítulo, sinálanse os seguintes aspectos:

  a) Emisión, formalización, modificación e cancelación de débeda pública e préstamos.

  As obrigas recoñecidas alcanzaron soamente o 36,22 por cento do crédito inicial. O crédito sobrante transferiuse ó programa 531B.- Imprevistos e funcións non clasificadas.

  b) Intereses de demora e outros gastos financeiros.

  O menor importe das obrigas recoñecidas nun 31,94 por cento débese, basicamente, á diminución do tipo de interese dende o 5,95 por cento ó 4,95 por cento nun contrato de arrendamento financeiro con opción de compra, formalizado o 30-11-98. O sobrante de crédito transferiuse ó programa 531B.- Imprevistos e funcións non clasificadas.

  D) Capítulo IV.- Transferencias Correntes

  Neste capítulo, sinálase o seguinte:

  a) A Corporacións Locais.

  O maior importe das obrigas recoñecidas sobre as previsións débese ás transferencias do Estado por participacións de municipios e provincias e ós programas de cooperación con entidades locais en materia de emprego, cuxo orzamento se realizou recollendo igual importe ó figurado nos Orzamentos Xerais do Estado.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  19

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 5

  CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2) A OO. AA. Administrativos 8.639.679 8.700.329 8.613.560 7.481.957 -0,30 99,00

  A OO. AA. Comerciais, industriais ou financeiros 2.356.287 2.408.777 2.408.777 2.089.423 2,23 100,00

  A Empresas públicas e outros entes públicos 40.572.501 42.105.553 41.812.694 39.348.357 3,06 99,30

  A Corporacións Locais 98.837.879 110.241.937 109.994.109 106.895.309 11,29 99,78

  A empresas privadas 12.021.495 17.527.028 16.074.547 11.098.357 33,72 91,71

  A familias e institucións sen fins de lucro 54.102.289 56.585.223 50.993.345 44.241.614 -5,75 90,12

  Ó exterior 346.124 361.940 361.612 297.947 4,47 99,91

  TOTAL 216.876.254 237.930.787 230.258.644 211.452.964 6,17 96,78

  b) A Empresas Privadas.

  O maior importe das obrigas recoñecidas sobre o crédito inicial provén, principalmente, de transferencias finalistas do Estado, para fomentar o asociacionismo agrario e a calidade, sanidade e seguridade alimentaria no sector gandeiro e cárnico; e para medidas en materia de emprego.

  E) Capítulo VI.- Investimentos reais

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 6

  CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2) Investimento novo bens uso xeral 38.155.269 46.048.272 36.266.897 24.234.631 -4,95 78,76

  Investimento reposición bens uso xeral 2.647.874 2.516.395 2.119.672 1.628.299 -19,95 84,23

  Investimento novo asociado 23.283.015 32.182.052 23.428.588 17.176.063 0,63 72,80

  Investimento reposición asociado 3.547.242 4.733.472 4.613.810 3.676.189 30,07 97,47

  Gastos investimentos de carácter inmaterial 16.428.897 18.643.558 17.354.985 12.520.663 5,64 93,09

  Infraestructura básica apoio sectores productivos 3.040.100 0 0 0 -100,00 ----

  TOTAL 87.102.397 104.123.749 83.783.952 59.235.845 -3,81 80,47

  Das cifras deste capítulo sinálanse os seguintes aspectos:

  a) Artigos correspondentes ó investimento novo.

  Obsérvase un incremento dos créditos aparentemente excesivo, aínda que do remanente de crédito un importe de 3.658.091 miles de pesetas quedou comprometido a fin de exercicio.

  b) Investimento de reposición de bens de uso xeral.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  20

  A diferencia de –19,95 por cento das obrigas recoñecidas respecto ó crédito inicial provén, basicamente, do concepto 610.- Infraestructuras e mellora da accesibilidade.

  c) Investimento de reposición asociado.

  A diferencia entre o crédito inicial e as obrigas recoñecidas, supón un 30,07 por cento de incremento destas respecto a aquel. A maior necesidade de gasto dáse no programa 531B.- Imprevistos e funcións non clasificadas, para reparación de centros de ensino e obras de reforma en centros directivos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

  d) Infraestructura básica de apoio a sectores productivos.

  O importe previsto inicialmente non se materializou. Co crédito non utilizado de 2.700.000 miles de pesetas financiáronse dúas transferencias ó programa 531B.- Imprevistos e funcións non clasificadas; e de 340.100 miles de pesetas ó programa 512A.- Planificación, presupostación e coordinación económica.

  F) Capítulo VII.- Transferencias de Capital.

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 7

  CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2)

  Á Administración do Estado 22.000 22.000 21.721 0 -1,27 98,73

  A OO. AA. Administrativos 13.186.498 14.420.296 14.183.033 9.764.381 7,56 98,35

  A OO. AA. Comerc., Industr. ou Financeiros 23.559.409 41.637.103 35.870.941 23.828.298 52,26 86,15

  A empresas públicas e outros entes públicos 25.992.274 32.724.837 30.704.639 16.227.039 18,13 93,83

  A comunidades autónomas 0 43.000 42.963 15.199 ---- 99,91

  A Corporacións Locais 10.616.655 17.181.393 14.783.276 12.754.774 39,25 86,04

  A empresas privadas 41.390.974 59.617.322 39.679.924 21.960.572 -4,13 66,56

  A familias e institucións sen fins de lucro 10.768.801 8.327.076 6.691.604 3.190.126 -37,86 80,36

  Ó exterior 255.468 249.575 242.471 132.460 -5,09 97,15

  TOTAL 125.792.079 174.222.602 142.220.572 87.872.849 13,06 81,63

  Neste capítulo obsérvase o seguinte:

  a) A OO.AA., comerciais, industriais ou financeiros.

  O incremento das obrigas recoñecidas sobre o crédito inicial débese a tres causas: transferencias ó ILGGA polo recoñecemento dun compromiso de ingresos dos fondos FEOGA-Garantía; a transferencias finalistas do Estado para aportacións a este mesmo Organismo Autónomo; e a transferencias ó Instituto Galego da Vivenda e Solo por incorporacións do ano anterior

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  21

  procedentes do FEDER e FCI.

  b) A empresas públicas e outros entes públicos.

  O maior importe de obrigas recoñecidas respecto ó crédito inicial débese ás transferencias realizadas a tres Organismos: o IGAPE, a CRTVG e o Fondo Galego de Desenvolvemento Rural.

  c) A Corporacións Locais.

  O maior gasto é consecuencia principalmente da aplicación da disposición adicional oitava da Lei 5/2000 do 28 de decembro de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, que establece a dotación do Fondo de Cooperación Local.

  d) A familias e institucións sen fins de lucro.

  Recoñecéronse obrigas polo 62,14 por cento do crédito inicial. Co crédito sobrante financiouse unha transferencia de crédito ó programa 511A.- Dirección e servicios xerais de Economía e Facenda.

  G) Capítulo VIII.- Activos financeiros

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 8

  CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCEIROS

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2)

  Concesión de préstamos ó sector público 600.000 3.600.000 3.501.884 2.901.884 483,65 97,27

  Concesión de préstamos fóra do sector público 25.000 200.993 192.461 189.628 669,84 95,76

  Adquisición de accións dentro do sector público 9.859.100 9.861.618 9.861.618 9.861.618 0,03 100,00

  Adquisición de accións fóra do sector público 1.333.000 1.056.998 954.998 954.997 -28,36 90,35

  Aportación ó capital das fundacións 57.345 1.207.345 1.207.345 207.345 2.005,41 100,00

  Particip. en fondos patrim. de garantía 0 75.000 75.000 75.000 ---- 100,00

  Fondo de garantía de avais 200.000 4.897.554 4.897.554 4.897.554 2.348,78 100,00

  TOTAL 12.074.445 20.899.508 20.690.860 19.088.026 71,36 99,00

  Deste capítulo, sinálanse os seguintes aspectos:

  a) Concesión de préstamos ó sector público.

  O incremento do gasto sobre o inicialmente previsto corresponde á sinatura dun convenio coa FEGAMP para establecer un sistema de anticipos a favor dos concellos afectados polo temporal de decembro 2000-xaneiro 2001.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  22

  b) Concesión de préstamos fóra do sector público.

  O maior importe das obrigas recoñecidas respecto ó crédito inicial, corresponde á concesión de préstamos ó persoal. As modificacións orzamentarias consistiron en xeracións de crédito financiadas polos ingresos correspondentes ós reintegros de anticipos non orzamentados.

  c) Adquisición de accións fóra do sector público.

  Non se materializa o gasto na súa totalidade.

  Co crédito sobrante financiouse unha transferencia ó programa 531B.- Imprevistos e funcións non clasificadas.

  d) Aportación ó capital das fundacións.

  O maior gasto realizado respecto ó inicialmente previsto, corresponde á fundación “Cidade da Cultura”.

  e) Fondo de garantía de avais.

  A diferencia entre o crédito inicial e as obrigas recoñecidas, débese fundamentalmente á provisión para riscos non executados no 2000. O remanente de crédito que se produza neste artigo, conforme ó artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro de orzamentos xerais da comunidade autónoma, incrementará o orzamento de ingresos do ano seguinte polo importe non executado.

  En menor medida, a diferencia entre o crédito inicial e o gasto liquidado débese tamén a gastos da cota láctea.

  H) Capítulo IX.- Pasivos Financeiros

  Miles de pesetas

  ORZAMENTO DE GASTOS - EXERCICIO CORRENTE Cadro 9

  CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCEIROS

  ARTIGO (1)

  Créditos Iniciais

  (2) Créditos

  Definitivos

  (3) Obrigas

  Recoñecidas

  (4) Pagos

  Realizados

  (5) (3)-(1)*100

  (1)

  (6) (3)*100

  (2)

  Amortización de débeda pública e préstamos 35.860.000 35.860.108 35.860.108 35.860.108 0,00 100,00

  TOTAL 35.860.000 35.860.108 35.860.108 35.860.108 0,00 100,00

  Neste capítulo o importe executado corresponde co previsto.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  23

  V.3. MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

  V.3.1. ALCANCE As modificacións orzamentarias aprobadas no exercicio 2001 ascenderon a un importe neto de 99.465.345 miles de pesetas, que representa o 12,88 por cento sobre o orzamento inicial de 772.151.615 miles de pesetas; no exercicio anterior representaron o 13,41 por cento.

  O resumo das mesmas recóllese no cadro 1.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 1

  MODALIDADES

  Importe Concepto

  Positivo Negativo Total

  Incorporacións de crédito 44.363.736 0 44.363.736

  Transferencias de crédito 64.179.235 64.179.235 0

  Ampliacións de crédito 4.909.813 0 4.909.813

  Xeracións de crédito 50.329.851 0 50.329.851

  Créditos extraordinarios 0 0 0

  Suplementos de crédito 0 0 0

  Adscricións de crédito 104.729 0 104.729

  Baixas de crédito por anulación 0 242.784 -242.784

  Total 163.887.364 64.422.019 99.465.345

  As modificacións anteriores clasificadas segundo a sección orzamentaria afectada reflíctense no cadro 2.

  Os traballos de fiscalización afectaron ás seguintes seccións:

  04. Consellería da Presidencia e Administración Pública.

  05. Consellería de Economía e Facenda.

  06. Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.

  07. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

  08. Consellería de Industria e Comercio.

  09. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria.

  10. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

  11. Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

  12. Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  24

  13. Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

  14. Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude.

  15. Consellería de Medio Ambiente.

  21. Transferencias a Corporacións Locais.

  22. Débeda Pública.

  23. Gastos diversas consellerías.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 2

  TOTAL POR SECCIÓNS

  Seccións Créditos Iniciais Total

  Modificacións Créditos

  Definitivos 01.- Parlamento 2.696.855 0 2.696.85502.- Consello de Contas 746.501 0 746.50103.- Consello da Cultura Galega 298.613 1.016 299.62904.- C. de Presidencia e Admón. Pública 19.907.123 2.095.833 22.002.95605.- C. de Economía e Facenda 23.747.870 8.210.401 31.958.27106.- C. de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 53.582.498 8.850.736 62.433.23407.- C. de Educación e Ord. Universitaria 252.384.701 7.170.563 259.555.26408.- C. de Industria e Comercio 18.234.058 -301.746 17.932.31209.- C. de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria 43.635.995 30.787.698 74.423.69310.- C. de Cultura, Com. Soc. e Turismo 34.520.102 654.353 35.174.45511.- C. de Sanidade e Servicios Sociais 43.627.036 1.533.813 45.160.84912.- C. de Pesca, Marisqueo e Acuicultura 24.049.072 9.242.545 33.291.61713.- C. de Xustiza, Interior e Rel. Laborais 16.201.169 1.484.126 17.685.29514.- C. de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude 42.954.791 10.468.007 53.422.79815.- C. de Medio Ambiente 28.304.347 3.584.184 31.888.53120.- Consello Consultivo de Galicia 256.159 -34.435 221.72421.- Transferencias a CC. LL. 91.300.000 11.307.244 102.607.24422.- Débeda pública 65.939.058 -1.184.731 64.754.32723.- Gastos diversas consellerías 9.765.667 5.595.738 15.361.405

  Totais 772.151.615 99.465.345 871.616.960

  V.3.2. OBXECTIVOS O obxectivo de fiscalización consistiu en efectua-lo control de legalidade co obxecto de comprobar:

  a) Que os órganos que adoptaron os acordos, dictado os actos, e impulsado os expedientes, teñen atribuída a competencia para isto.

  b) A suficiencia e integridade na documentación dos expedientes.

  c) O cumprimento dos requisitos e limitacións recollidos nas normas.

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  25

  V.3.3. METODOLOXÍA Para realiza-las tarefas de fiscalización seguiuse, exposta de forma resumida, a seguinte metodoloxía de traballo:

  1) Selección, para cada tipo de modificación, dunha mostra de expedientes aplicando os criterios que, respectivamente, se expresa no epígrafe correspondente.

  2) Exame dos expedientes seleccionados realizando, en tódolos casos, as seguintes comprobacións:

  - Que nos mesmos obran tódolos documentos e se cumpriron tódolos trámites establecidos na norma.

  - Que os documentos e trámites reúnen os requisitos esixidos na normativa reguladora dos procedementos e cumpren as regras recollidas na LRFO.

  - Que os acordos cumpren o principio de legalidade e foron adoptados polo órgano que ten en cada caso atribuída a competencia.

  - Que se respectaron os requisitos e esixencias establecidos, segundo tipo de modificación, na LRFO e na LOXCA, que se sinalan seguidamente:

  A) Cumprimento da LRFO:

  a) Que na liquidación do orzamento non figuran remanentes de crédito non afectos ó cumprimento de obrigas recoñecidas conforme esixe o artigo 59.1.

  b) Que, conforme dispón o artigo 68, as transferencias de crédito:

  - Non afectaron a créditos ampliables.

  - Non produciron minoración en créditos incorporados.

  - Non incrementaron créditos minorados por outra transferencia anterior, nin viceversa.

  c) Que as xeracións de crédito se basearon en maiores ingresos do exercicio sobre os previstos nos conceptos reseñados, segundo esixe o artigo 69.

  B) Cumprimento da LOXCA:

  a) Que non se tramitaron expedientes de transferencia de crédito que afecten ós capítulos VI e VII e supoñan incremento de gasto corrente, de conformidade co artigo 8.un.

  b) Que non se tramitaron expedientes de transferencia de crédito que incrementen a dotación inicial das aplicacións orzamentarias 226.02 e 227.06, segundo establece no artigo 8.tres.

  - Que se cumpriron as demais prescricións legais segundo o tipo de modificación, especialmente a orde do 3 de xaneiro de 1989 (Consellería de Economía e Facenda) e a Circular 1/1990, do 29 de marzo (Intervención Xeral da Comunidade Autónoma).

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  26

  V.3.4. DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO O traballo de fiscalización exposto segundo o tipo de modificación foi:

  V.3.4.1. INCORPORACIÓNS DE CRÉDITO

  A) Selección da mostra.

  O cadro 3 reflicte a poboación detallada polo número de expedientes e o seu importe, o criterio de selección dos expedientes e a mostra resultante:

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 3

  INCORPORACIÓNS DE CRÉDITO - MOSTRA

  Poboación Mostra obtida

  Tipo de incorporación Nº exped. Importe Criterio de selección

  Nº exped. Importe % Número %

  Importe Todas 57 44.363.736 As quince de maior importe 15 37.279.066 26,32 84,03

  B) Relación de expedientes.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 4

  INCORPORACIÓNS DE CRÉDITO - RELACIÓN DE EXPEDIENTES

  Aplicación Nº expediente Económica Programa

  Importe

  05-001 Varios Varios 1.771.118

  06-001 Varios 413B 5.398.873

  06-003 VII-730 331A 1.613.155

  06-004 VII-710 Varios 1.280.648

  07-001 Varios Varios 2.733.030

  09-006 VII-770 713A 3.773.040

  09-008 VII-770 713A 2.517.322

  12-004 VII-Varios Varios 7.050.916

  14-001 IV-Varios 241A 2.049.286

  23-001 VI-628 531B 1.000.000

  23-002 VI-628 531B 3.000.000

  23-003 VI-628 531B 1.000.000

  23-004 Varios 531B 2.000.000

  23-005 II-226 531B 1.000.000

  23-006 VI-628 531B 1.091.678

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  27

  O cadro 4 recolle a relación de expedientes que comprende a mostra, expresando o número do expediente (que indica a sección e número de orde), a aplicación (económica e funcional) e o importe da incorporación.

  C) Resultado do traballo.

  Nos expedientes integrantes da mostra non se observaron defectos que afecten á validez dos actos administrativos dictados ou dos acordos adoptados. En canto ós aspectos formais realízanse as seguintes observacións:

  - Expedientes 06-001, 06-003, 14-001, 23-001, 23-002, 23-003, 23-004, 23-005 e 23-006:

  O informe da Intervención Delegada que obra no expediente non se adapta no contido e alcance ós requisitos establecidos na Circular 1/1990 da Intervención Xeral.

  V.3.4.2. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

  A) Selección da mostra.

  O cadro 5 recolle a poboación, o criterio de selección de expedientes e o resultado obtido expresado en número de expedientes e importe dos mesmos.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 5

  TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO - MOSTRA

  Poboación Mostra obtida

  Tipo de transferencia Nº exped. Importe Criterio de selección

  Nº exped. Importe % Número %

  Importe

  Todas 444 64.179.235 As cincuenta de maior importe 50 54.857.829 11,26 85,48

  B) Relación de expedientes.

  O cadro 6 reflicte a relación de expedientes que comprende a mostra, expresando o número do expediente (que indica sección e número de orde), os capítulos de orixe e destino, a sección de destino e o importe da transferencia.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  28

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 6

  TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO - RELACIÓN DE EXPEDIENTES Capítulo Nº

  expediente Orixe Destino Sección

  de destino Importe

  06-012 VI VII 6 700.000 06-017 VI VII 6 387.073 07-011 I I 7 275.278 07-013 IV IV 7 821.737 07-016 I I 7 258.336 07-026 II II 7 225.000 08-025 VII VII 8 287.236 09-003 I I 9 242.043 12-001 I I 12 180.944 12-004 VII VII 12 206.000 15-012 VI VII 15 391.000 23-001 I I 15 308.820 23-002 I I 23 308.820 23-005 VI VIII 21 3.000.000 23-013 VI VII 5 776.447 23-017 VI II 4 182.665 23-019 VI VI 4 195.732 23-020 VI VI 12 431.000 23-022 II e VI IV e VII 5 215.000 23-027 VI VI e VII 7 800.000 23-034 II VII 5 250.000 23-035 VI VI 23 1.300.000 23-041 VI VII 5 1.950.000 23-042 VI VI 9 1.300.000 23-044 IV e VI VI 23 1.950.000 23-045 I, II e VII IV e VII 23 1.473.723 23-049 II IV 11 241.349 23-050 IV e VI VI 23 319.349 23-052 VI VI 23 257.800 23-058 Varios VI 23 7.000.000 23-059 VI VII 5 1.250.000 23-060 VII VI 23 223.518 23-063 VI VII 8 223.518 23-066 VI Varios 9 5.200.000 23-070 VI I 7 437.307 23-074 Varios VI 23 264.893 23-075 VI VI e VII 15 600.000 23-076 VI I 11 273.806 23-077 II, IV e VIII VI 23 195.049 23-078 Varios II 23 1.657.762 23-080 VI VI 23 900.000 23-082 I, II I 7 3.257.025 23-085 II e VI I 13 657.913 23-086 I VI 23 500.000 23-087 VI VII 10 1.111.000 23-088 VI I, IV e VI 11 616.175 23-089 Varios VI 23 8.226.485 23-090 VI VIII 23 1.000.000 23-092 VI IV 7 1.028.026 23-093 VI VIII 10 1.000.000

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  29

  C) Resultado do traballo.

  Nos expedientes integrantes da mostra non se observaron defectos que afecten á validez dos actos administrativos dictados ou dos acordos adoptados. En canto ós aspectos formais realízanse as seguintes observacións:

  - Expedientes 23-042 e 23-066:

  - En lugar do informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA, acompáñase dunha certificación de saldos.

  - Expediente 23-058:

  - O acordo polo que se autoriza a transferencia cita de forma errónea a normativa legal na que se ampara.

  - Non consta o informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA.

  - Non consta o informe da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios tratándose de transferencias dende algunha das aplicacións orzamentarias incluídas dentro do Plan de Crecemento e Emprego (artigo 8.oito da LOXCA).

  - Expediente 23-078:

  - En lugar do informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA, acompáñase dunha certificación de saldos.

  - Non consta o informe da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios tratándose de transferencias dende algunha das aplicacións orzamentarias incluídas dentro do Plan de Crecemento e Emprego (artigo 8.oito da LOXCA).

  - Expediente 23-088:

  - O acordo polo que se autoriza a transferencia cita de forma errónea a normativa legal na que se ampara.

  - En lugar do informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA, acompáñase dunha certificación de saldos.

  - Expedientes 23-001:

  - Non consta a documentación esixida para as transferencias de crédito que afecten a gastos de persoal, (segundo apartado III.3.5 da orde do 3 de xaneiro de 1989, debera constar de: Cadro comparativo de créditos afectados, informe da Consellería da Presidencia e Administración Pública, aprobación da modificación do cadro de persoal pola Consellería de Economía e Facenda).

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  30

  - En lugar do informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA, acompáñase dunha certificación de saldos.

  - Expediente 23-045:

  - En lugar do informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA, acompáñase dunha certificación de saldos.

  - Expedientes 07-011 e 23-082:

  - Non consta o informe da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios tratándose de transferencias dende algunha das aplicacións orzamentarias incluídas dentro do Plan de Crecemento e Emprego (artigo 8.oito da LOXCA). Non obstante, das cifras obrantes na liquidación orzamentaria obsérvase o cumprimento do citado Plan.

  - Expedientes 23-050 e 23-089:

  - Non consta o informe da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios tratándose de transferencias dende algunha das aplicacións orzamentarias incluídas dentro do Plan de Crecemento e Emprego (artigo 8.oito da LOXCA).

  - En lugar do informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA, acompáñase dunha certificación de saldos.

  - Expedientes 23-005, 23-013, 23-017, 23-019, 23-020, 23-022, 23-027, 23-034, 23-035, 23-041, 23-049, 23-059, 23-060, 23-070, 23-074, 23-075, 23-076, 23-077, 23-085, 23-090, 23-092 e 23-093:

  - En lugar do informe da Intervención Delegada ó que se refire o artigo 8, apartado sete da LOXCA, acompáñase dunha certificación de saldos.

  V.3.4.3. AMPLIACIÓNS DE CRÉDITO

  A) Selección da mostra.

  O cadro 7 recolle a poboación, o criterio de selección de expedientes e o resultado de aplicar tal criterio.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 7

  AMPLIACIÓNS DE CRÉDITO – MOSTRA

  Poboación Mostra obtida

  Tipo de ampliación Nº exped. Importe Criterio de selección

  Nº exped. Importe % Número %

  Importe Todas excluídas as correspondentes ó capítulo I 50 2.078.453 As dez de maior importe 10 1.489133 20,00 71,65

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  31

  B) Relación de expedientes.

  O cadro 8 reflicte a relación de expedientes da mostra, expresando o número do expediente (que indica sección e número de orde), a aplicación económica e o programa de gasto obxecto da ampliación e o importe da mesma.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 8

  AMPLIACIÓNS DE CRÉDITO - RELACIÓN DE EXPEDIENTES

  Aplicación Nº expediente Económica Programa

  Importe

  04-001 IV-470 353E 150.000 04-002 VI-640 361A 212.160 04-009 VI-626 121A 80.956 05-002 II-226 531A 68.943 05-005 II-227 531A 596.452 08-001 VII-770 723B 69.782 08-002 VII-772 754B 75.000 10-001 VI-622 353A 93.000 12-001 VIII-870 432A 72.000 14-004 IV-463 212A 70.840

  C) Resultado do traballo.

  Nos expedientes integrantes da mostra non se observaron defectos que afecten á validez dos actos administrativos dictados ou dos acordos adoptados. En canto ós aspectos formais non se apreciaron incidencias.

  V.3.4.4. XERACIÓNS DE CRÉDITO A) Selección da mostra.

  O cadro 9 recolle a poboación, o criterio de selección de expedientes e o resultado de aplicar tal criterio.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 9

  XERACIÓNS DE CRÉDITO – MOSTRA

  Poboación Mostra obtida

  Tipo de xeración Nº exped. Importe Criterio de selección

  Nº exped. Importe % Número %

  Importe

  Todas 174 50.329.851 As quince de maior importe 15 38.245.712 8,62 75,99

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001

  32

  B) Relación de expedientes.

  O cadro 10 reflicte a relación de expedientes da mostra, expresando o número do expediente (que indica sección e número de orde), os capítulos de destino da xeración e o importe da mesma.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 10

  XERACIÓNS DE CRÉDITO – RELACIÓN DE EXPEDIENTES

  Aplicación Nº expediente Económica Programa

  Importe Fonte de financiamento

  06-001 VI-600 413B 695.875 Transferencia finalista Estado convenio desdobramento CR-GI-1 Catabois-Igrexafeita 09-003 VII-776 614A 1.429.000 FEOGA-G Subvención para a reestructuración e reconversión do viñedo. 09-004 VII-730 614A 9.759.000 FEOGA-G ILGGA por anticipo de fondos pola C.A para axudas da PAC. 09-008 VII-730 614A 1.395.628 Transferencia finalista Estado axudas ILGGA para erradicación da EEB. 09-015 VII-730 614A 2.700.000 Transferencia finalista Estado para ILGGA convenio MAPA cese anticipado e modernización.09-018 Varios Varios 1.377.437 Transferencia finalista Estado loita EEB animais, fariñas e campaña carne de vacún. 12-003 VII-770 722A 803.000 Transferencia finalista Estado convenio MAPA por finalización do acordo U.E- Marrocos. 14-006 IV-460 241A 3.570.409 Transferencia finalista Estado para programas de emprego cooperación con entidades locais. 14-008 Varios 241A 689.728 Transferencia finalista Estado para desenrolo plan FIP. 14-015 IV-Varios 241A 2.822.232 Transferencia finalista Estado distribución territorial programas de emprego. 15-012 Varios Varios 691.322 FEOGA para Plan Operativo Rexional de Galicia. 21-001 VII-760 811A 1.500.000 Reembolso préstamos anticipos CC.LL. temporal 12/2000-01/2001-convenio FEGAMP. 21-002 IV-460 811A 2.411.131 Transferencia finalista Estado PIE. Liquidación 2000 Deputacións Provinciais. 21-003 IV-460 811A 4.703.396 Transferencia finalista Estado PIE. Liquidación 2000. Concellos. 23-001 VIII-890 531A 3.697.554 Créditos non executados para riscos a final de 2000 (art 43 L 11/1996).

  C) Resultado do traballo.

  Nos expedientes integrantes da mostra non se observaron defectos que afecten á validez dos actos administrativos dictados ou dos acordos adoptados. En canto ós aspectos formais non se apreciaron incidencias.

  V.3.4.5. ADSCRICIÓNS DE CRÉDITO A) Selección da mostra.

  O cadro 11 recolle a poboación, o criterio de selección de expedientes e o resultado de aplicar tal criterio.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 11

  ADSCRICIÓNS DE CRÉDITO – MOSTRA

  Poboación Mostra obtida

  Tipo de adscrición Nº exped. Importe Criterio de selección

  Nº exped. Importe % Número %

  Importe Todas 2 104.729 Todas 2 104.729 100,00 100,00

 • Consello de Contas

  de Galicia

  Conta Xeral da Administración exercicio 2001 Informe de Fiscalización

  33

  B) Relación de expedientes.

  No cadro 12 detállase a relación de expedientes da mostra, expresando o número do expediente (que indica sección e número de orde), o capítulo obxecto da adscrición e o importe da mesma.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 12

  ADSCRICIÓNS DE CRÉDITO – RELACIÓN DE EXPEDIENTES

  Aplicación Nº expediente Económica Programa

  Importe

  09-001 I-131 432A 50.042

  14-001 I-160 241A 54.687

  C) Resultado do traballo.

  Nos expedientes integrantes da mostra non se observaron defectos que afecten á validez dos actos administrativos dictados ou dos acordos adoptados. Respecto ós aspectos formais non se advertiron incidencias.

  V.3.4.6. BAIXAS DE CRÉDITO POR ANULACIÓN A) Selección da mostra.

  O cadro 13 recolle a poboación, o criterio de selección de expedientes e o resultado de aplicar tal criterio.

  Miles de pesetas

  MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Cadro 13

  BAIXAS DE CRÉDITO POR ANULACIÓN – MOSTRA

  Poboación Mostra obtida

  Tipo de baixa Nº exped. Importe Criterio de selección

  Nº exped. Importe % Número %

  Importe

  Todas 7 242.784 Todas excepto dúas

  que son tamén adscricións

  5 138.054 71,43 56,86

  B) Relación de expedientes.

  No cadro 14 detállase a relación de expedientes da mostra, expresando o número do expediente (que indica consellería e número de orde), o capítulo obxecto da baixa e o importe da mesma.

 • Consello de Contas de Galicia Conta Xeral da Administración exercicio 2001