Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… ·...

of 41 /41
Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica 1.- Com s’anomena la part posterior del vaixell on es troba l’hèlice ? ¿Cómo se denomina la parte posterior del buque donde va la hélice? a) Babord / Babor b) Estribord / Estribor c) Proa / Proa d) Popa / Popa 2.- Com s’anomena la part del buc que està per sobre del pla de flo tació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que está por encima del plano de flotación? a) Superfície d’aigua / Superficie de agua b) Carena / Carena c) Obra morta / Obra muerta d) Obra viva / Obra viva 3.- Com s’anomena la distància màxima transversal, d’estribord? entre el costat de babord i el ¿Cómo se denomina la distancia máxima transversal, entre el costado de babor y el de estribor? a) Eslora / Eslora b) Amplària / Anchura c) Mànega / Manga d) Puntal / Puntal 4.- Com s’anomena la diferència entre els calats de popa i proa? ¿Cómo se denomina la diferencia entre los calados de popa y proa? a) Alteració / Alteración b) Rufa / Arrufo c) Calat mitjà / Calado medio d) Assentament / Asiento

Embed Size (px)

Transcript of Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… ·...

Page 1: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 1

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1.- Com s’anomena la part posterior del vaixell on es troba l’hèlice? ¿Cómo se denomina la parte posterior del buque donde va la hélice?

a) Babord / Baborb) Estribord / Estriborc) Proa / Proad) Popa / Popa

2.- Com s’anomena la part del buc que està per sobre del pla de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que está por encima del plano de flotación?

a) Superfície d’aigua / Superficie de aguab) Carena / Carenac) Obra morta / Obra muertad) Obra viva / Obra viva

3.- Com s’anomena la distància màxima transversal, d’estribord?

entre el costat de babord i el

¿Cómo se denomina la distancia máxima transversal, entre el costado de babor y el de estribor?

a) Eslora / Eslorab) Amplària / Anchurac) Mànega / Mangad) Puntal / Puntal

4.- Com s’anomena la diferència entre els calats de popa i proa? ¿Cómo se denomina la diferencia entre los calados de popa y proa?

a) Alteració / Alteraciónb) Rufa / Arrufoc) Calat mitjà / Calado mediod) Assentament / Asiento

Page 2: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 2

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del buc que es troba per sota de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que s flotación?

encuentr por debajo de la superficie de

a) Superfície de flotació / Superficie de flotaciónb) Superestructura / Superestructurac) Obra morta / Obra muertad) Obra viva / Obra viva

2.- Com s’anomena el forat per on l’eix de l’hèlice travessa el buc? ¿Cómo se denomina el orificio por donde el eje de la hélice atraviesa el casco?

a) Embornal / Imbornalb) Gatera / Gaterac) Botzina / Bocinad) Llimera / Limera

3.- Què és l’assentament? ¿Qué es el asiento?

a) La suma del calat mitjà i el de popa / La suma del calado medio y el de popab) La suma del calat mitjà i el de proa / La suma del calado medio y el de proac) La diferència entre el calat de popa i el de proa / La diferencia entre el calado de

popa y el de proad) La diferència entre el calat mitjà i el de proa / La diferencia entre el calado medio

y el de proa

4.- Quina és la banda de sobrevent d’una embarcació? ¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación?

a) La banda d’estribord quan bufa elcuando sopla el viento por babor

vent per babord / A la banda de estribor

b) La banda per la qual rep el vent / La banda por la que recibe el vientoc) La banda de babord quan bufa el vent per estribord / A la banda de babor

cuando sopla el viento por estribord) La banda contraria per on rep el vent / La banda contraria por donde recibe el

viento

1/7

Page 3: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 3

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1.- Com s’anomena la part del buc que està per sobre del pla de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que está por encima del plano de flotación?

a) Superfície d’aigua / Superficie de aguab) Carena / Carenac) Obra viva / Obra vivad) Obra morta / Obra muerta

2.- Com s’anomena la peça longitudinal disposada de proa a popa, a la part inferior del buc, i que pot ser considerada la base de tota l’estructura de l’embarcació i el seu eix longitudinal? ¿Cómo se denomina la pieza longitudinal dispuesta de proa a popa, en la parte inferior del casco, y que puede ser considerada la base de toda la estructura de la embarcación y su eje longitudinal?

a) Eslora / Eslorab) Quaderna / Cuadernac) Quilla / Quillad) Estabilitzador / Estabilizador

3.- Com s’anomenen el forats del trancanell que hem de tenir sempre sense obstruccions per tal que pugui sortir l’aigua embarcada a coberta? ¿Cómo se denominan los agujeros del trancanil que debemos tener siempre sin obstrucciones para que pueda salir el agua embarcada en cubierta?

a) Embornals / Imbornalesb) Llimeres / Limerasc) Botzines / Bocinesd) Escobencs / Escobenes

4.- Què és l’assentament? ¿Qué es el asiento?

a) La suma del calat mitjà i el de popa / La suma del calado medio y el de popab) La suma del calat mitjà i el de proa / La suma del calado medio y el de proac) La diferència entre el calat de popa i el de proa / La diferencia entre el calado de

popa y el de proad) La diferència entre el calat mitjà i el de proa / La diferencia entre el calado medio

y el de proa

Page 4: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 4

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomenen els forats del trancanell que hem de tenir sempre sense obstruccions per tal que pugui sortir l’aigua embarcada a coberta? ¿Cómo se denominan los agujeros del trancanil que debemos tener siempre sin obstrucciones para que pueda salir el agua embarcada en cubierta?

a) Llimeres / Limerasb) Botzines / Bocinesc) Escobencs / Escobenesd) Embornals / Imbornales

2.- Com s’anomena la peça longitudinal disposada de proa a popa, a la part inferior del buc, i que pot ser considerada la base de tota l’estructura de l’em barcació i el seu eix longitudinal? ¿Cómo se denomina la pieza longitudinal dispuesta de proa a popa, en la parte inferior del casco, y que puede ser considerada la base de toda la estructura de la embarcación y su eje longitudinal?

a) Eslora / Eslorab) Quaderna / Cuadernac) Quilla / Quillad) Estabilitzador / Estabilizador

3.- Com s’anomena la dimensió de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la dimensión de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Mànega màxima / Manga máximab) Puntal / Puntalc) Arqueig / Arqueod) Eslora / Eslora

Page 5: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 5

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomenen els forats pels quals desguassa l’aigua embarcada a bord a causa dels cops de mar? ¿Cómo se denominan los orificios por los que desagua el agua de mar em arcada en cubierta a causa de los golpes de mar?

a) Embornals / Imbornalesb) Botzines / Bocinasc) Sagnies / Sangríasd) Groeres / Groeras

2.- Com s’anomena la part del buc que està per sobre del pla de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que está por encima del plano de flotación?

a) Superfície d’aigua / Superficie de aguab) Carena / Carenac) Obra morta / Obra muertad) Obra viva / Obra viva

3.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta de babord / Aleta de baborb) Aleta d’estribord / Aleta de estriborc) Amura d’estribord / Amura de estribord) Amura de babord / Amura de babor

4.- Quina és la banda de sobrevent d’una embarcació? ¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación?

a) La banda d’estribord quan bufa elcuando sopla el viento por babor

vent per babord / A la banda de estribor

b) La banda per la qual rep el vent / La banda por la que recibe el vientoc) La banda de babord quan bufa el vent per estribord / A la banda de babor

cuando sopla el viento por estribord) La banda contraria per on rep el vent / La banda contraria por donde recibe el

viento

Page 6: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 6

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part de l’embarcació ombrejada del dibuix? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación sombreada del dibujo?

a) Buc. / Casco.b) Francbord. / Francobordo.c) Obra viva. / Obra viva.d) Obra morta. / Obra muerta.

2.- Com s’anomena la part posterior del vaixell? ¿Cómo se denomina la parte posterior del buque?

a) Proa. / Proa.b) Popa. / Popa.c) Babord. / Babor.d) Estribord. / Estribor.

3.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta de babord. / Aleta de babor.b) Amura de babord. / Amura de babor.c) Aleta d’estribord. / Aleta de estribor.d) Amura d’estribord. / Amura de estribor.

4.- Com s’anomenen els conductes metàl·lics, corbats a la part su perior, que hi ha a la coberta de les embarcacions per permetre la ventilació dels compartiments interiors? ¿Cómo se llaman los conductos metálicos, curvados en la parte superior, que hay en la cubierta de las embarcaciones para permitir la ventilación compartimentos interiores?

a) Colls de cigne. / Manguerotes.b) Embornals. / Imbornales.c) Escobencs. / Escobenes.d) Periscopis. / Periscopios.

de los

Page 7: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 7

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Com s’anomenen els forats pels quals desguassa l’aigua embarcada a bord a causa dels cops de mar? ¿Cómo se denominan los orificios por los que desagua el agua de mar em arcada en cubierta a causa de los golpes de mar?

a) Embornals. / Imbornales.b) Botzines. / Bocinas.c) Sagnies. / Sangrías.d) Groeres. / Groeras.

2.- Com s’anomena la part del buc que està per sobre del pla de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que está por encima del plano de flotación?

a) Superfície d’aigua. / Superficie de agua.b) Carena. / Carena.c) Obra morta. / Obra muerta.d) Obra viva. / Obra viva.

3.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta de babord. / Aleta de babor.b) Aleta d’estribord. / Aleta de estribor.c) Amura d’estribord. / Amura de estribor.d) Amura de babord. / Amura de babor.

4.- Quina és la banda de sobrevent d’una embarcació? ¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación?

a) La banda d’estribord quan bufa elcuando sopla el viento por babor.

vent per babord. / La banda de estribor

b) La banda per la qual rep el vent. / La banda por la que recibe el viento.c) La banda de babord quan bufa el

cuando sopla el viento por estribor.vent per estribord. / La banda de babor

d) La banda contrària d’on rep el vent. / La banda contraria de donde recibe elviento.

Page 8: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 8

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la superfície lateral i exterior del vaixell que es mostra ombrejada en el dibuix? ¿Cómo se denomina la superficie lateral y exterior del buque que se muestra sombreada en el dibujo?

a) Francbord. / Francobordo.b) Obra viva. / Obra viva.c) Costat de babord. / Costado de babor.d) Costat d’estribord. / Costado de estribor.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Amura. / Amura.b) Aleta. / Aleta.c) Costat. / Costado.d) Banda. / Banda.

3.- Com s’anomenen les peces que, afermades a mampares, serveixen d’agafador? ¿Cómo se denominan las piezas que, afirmadas a mamparos, sirven de asidero?

a) Baranes. / Barandillas.b) Nanses. / Asas.c) Candelers. / Candeleros.d) Passamans. / Pasamanos.

4.- Quin instrument utilitzem per virar la cadena de l’àncora? ¿Qué instrumento utilizamos para virar la cadena del ancla?

a) L’escobenc. / El escobén.b) El molinet. / El molinete.c) El gigre. / El chig e.d) El cabiró. / El cabirón.

Page 9: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 9

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Quina és la banda de sobrevent d’una embarcació si, navegant al rumb oest, està afectada per un vent del sud? ¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación si, navegando afectada por un viento del sur?

a) La banda de babord. / La banda de babor.b) La banda d’estribord, perquè és la banda per on rep el

estribor, porque es la banda por donde recibe el viento.

al rumbo oeste, está

vent. / La banda de

c) La banda d’estribord, perquè és la banda contrària d’on rep el vent. / La bandade estribor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.

d) La banda contrària d’on bufa el vent. / La banda contraria de donde sopla elviento.

2.- Com s’anomenen les peces unides a les quadernes que van de babord a estribord i que sostenen les cobertes? ¿Cómo se denominan las piezas unidas a las cuadernas que van de babor a estribor y que sostienen las cubiertas?

a) Pantocs. / Pantoques.b) Baus. / Baos.c) Trancanells. / Trancaniles.d) Arjaus. / Pinzotes.

3.- Com s’anomena el pla vertical vaixell en dues mitats simètriques?

que divideix longitudinalment, de proa a popa, el

¿Cómo se denomina el plano vertical que divide longitudinalmente, de proa a popa, el buque en dos mitades simétricas?

a) Pla de flotació. / Plano de flotación.b) Superfície de flotació. / Superficie de flotación.c) Pla de sentina. / Plano de sentina.d) Pla de crugia. / Plano de crujía.

4.- Què és l’assentament? ¿Qué es el asiento?

a) La suma del calat mitjà i el de popa. / La suma del calado medio y el de popa.b) La suma del calat mitjà i el de proa. / La suma del calado medio y el de proa.c) La diferència entre el calat de popa i el de proa. / La diferencia entre el calado de

popa y el de proa.d) La diferència entre el calat mitjà i el de proa. / La diferencia entre el calado

medio y el de proa.

Page 10: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 10

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Com es diu l’acció de l’àncora en el moment de desenganxar-se del fons? ¿Cómo se llama la acción del ancla en el momento de despegar del fondo?

a) Llevar. / Levar.b) Salpar. / Zarpar.c) Refrescar. / Refrescar.d) Garrejar. / Garrear.

2.- Com s’anomena l’eix del timó? ¿Cómo se denomina el eje del timón?

a) Safrà. / Azafrán.b) Metxa. / Mecha.c) Llimera. / Limera.d) Taló. / Talón.

3.- Com s’anomenen el conjunt de caps, cables i/o cadenes que serveixen per transmetre el moviment de la roda del timó a la pala del timó? ¿Cómo se denominan el conjunto de cabos, cables y/o cadenas que siirven para transmitir el movimiento de la roda del timón a la pala del timón?

a) Llimeres. / Limeras.b) Guardins. / Guardines.c) Botzines. / Bocinas.d) Safrans. / Azafra es.

4.- Com s’anomena el cos d’una hèlix on s’afermen les pales d’aquesta? ¿Cómo se denomina el cuerpo de una hélice donde se afirman las palas de esta?

a) Nou de l’hèlix. / Nuez de la hélice.b) Nucli de l’hèlix. / Núcleo de la hélice.c) Botzina de l’hèlix. / Bocina de la hélice.d) Arcbotant de l’hèlix. / Arbotante de la hélice.

Page 11: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 11

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta de babord. / Aleta de babor.b) Amura de babor . / Amura de babor.c) Aleta d’estribord. / Aleta de estribor.d) Amura d’estribord. / Amura de estribor.

2.- Com s’anomena la part del buc que es troba fora de l’aigua des del pla de flotació fins a la borda? ¿Cómo se denomina la parte del casco que está fuera del agua desde el plano de flotación hasta la borda?

a) Obra morta. / Obra muerta.b) Sonda. / Sonda.c) Obra viva. / Obra viva.d) Puntal. / Puntal.

3.- Com s’anomena la roda en la qual engranen les baules de la cadena de l’àncora? ¿Cómo se llama la rueda en la que engranan los eslabones de la cadena del ancla?

a) Barbotí. / Barbotén.b) Molinet. / Molinete.c) Gigre. / Chigre.d) Escalemera. / Chumacera.

4.- Com s’anomena el tipus d’àncora que apareix en el dibuix? ¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?

a) Danforth. / Danforth.b) Mort. / Muerto.c) D’arada. / De arado.d) Ruixó. / Rezón.

Page 12: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 12

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la vorada d’una embarcació arran de coberta? ¿Cómo se denomina el canto superior del costado de una embarcación?

a) Regala. / Regala.b) Amura. / Amura.c) Borda. / Borda.d) Trancanell. / Trancanil.

2.- Com s’anomena la superfície plana més baixa del vaixell que limita horitzontalment el doble fons? ¿Cómo se denomina la superficie plana más baja del buque que limita horizontalmente el doble fondo?

a) Línia de flotació. / Línea de flotación.b) Pla. / Plan.c) Varenga. / Varenga.d) Obra morta. / Obra muerta.

3.- Com s’anomena el tip s d’àncora que apareix en el dibuix? ¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?

a) Danforth. / Danforth.b) Mort. / Muerto.c) D’arada. / De arado.d) Ruixó. / Rezón.

4.- Com s’anomena la distància màxima vertical, mesurada al centre del vaixell, des de la part superior de la quilla fins a la recta del bau de la coberta principal? ¿Cómo se denomina la máxima distancia vertical, medida en el centro del buque, desde la parte superior de la quilla hasta la recta del bao de la cubierta principal?

a) Calat. / Calado.b) Altura. / Altura.c) Puntal. / Puntal.d) Francbord. / Francobordo.

Page 13: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 13

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part de l’embarcació ombrejada del dibuix? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación sombreada del dibujo?

a) Buc. / Casco.b) Francbord. / Francobordo.c) Obra viva. / Obra viva.d) Obra morta. / Obra muerta.

2.- Com s’anomenen els conductes metàl·lics, corbats a la part su perior, que hi ha a la coberta de les embarcacions per permetre la ventilació dels compartiments interiors? ¿Cómo se llaman los conductos metálicos, curvados en la parte superior, que hay en la cubierta de las embarcaciones para permitir la ventilación compartimentos interiores?

a) Colls de cigne. / Manguerotes.b) Embornals. / Imbornales.c) Escobencs. / Escobenes.d) Periscopis. / Periscopios.

de los

3.- Com es diu l’acció de l’àncora en el moment de desenganxar-se del fons? ¿Cómo se llama la acción del ancla en el momento de despegar del fondo?

a) Llevar. / Levar.b) Salpar. / Zarpar.c) Refrescar. / Refrescar.d) Garrejar. / Garrear.

4.- Com s’anomena el forat per on l’eix del timó travessa el buc? ¿Cómo se denomina el orificio por donde el eje del timón atraviesa el c asco?

a) Embornal. / Imbornal.b) Gatera. / Gatera.c) Timonera. / Timonera.d) Llimera. / Limera.

Page 14: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 14

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del buc que es troba per sota de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que se encuentra por debajo de la superficie de flotación?

a) Superfície de flotació. / Superficie de flotación.b) Superestructura. / Superestructura.c) Obra morta. / Obra muerta.d) Obra viva. / Obra viva.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta de babord. / Aleta de babor.b) Amura de babor . / Amura de babor.c) Aleta d’estribord. / Aleta de estribor.d) Amura d’estribord. / Amura de estribor.

3.- Quin instrument utilitzem per virar la cadena de l’àncora? ¿Qué instrumento utilizamos para virar la cadena del ancla?

a) L’escobenc. / El escobén.b) El molinet. / El molinete.c) El gigre. / El chigre.d) El cabiró. / El cabirón.

4.- Com s’anomena la part posterior del vaixell? ¿Cómo se denomina la parte posterior del buque?

a) Proa. / Proa.b) Popa. / Popa.c) Babord. / Babor.d) Estribord. / Estribor.

Page 15: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Ampliación exámenes por temas 15

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del buc que es troba per sota de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que se encuentra por debajo de la superficie de flotación?

a) Superfície de flotació. / Superficie de flotación.b) Superestructura. / Superestructura.c) Obra morta. / Obra muerta.d) Obra viva. / Obra viva.

2.- Com s’anomena el tipus d’àncora que apareix en el dibuix? ¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?

a) Danforth. / Danforth.b) Ruixó. / Rezón.c) Mort. / Muerto.d) D’arada. / De arado.

3.- Com s’anomena la dimensió fletxa?

de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una

¿Cómo se denomina la señalada con una flecha?

dimensión de la embarcación del dibujo

a) Obra viva. / Obra viva.b) Puntal. / Puntal.c) Calat. / Calado.d) Francbord. / Francobordo.

4.- Què significa el terme escorar? ¿Qué significa el término escorar?

a) Donar a un cap la tensió justa. / Dar a un cabo la tensión justa.b) Inclinar-se, un vaixell, cap a una banda per acció del vent o de la mar, o per

moviment dels pesos a bord. / Inclinarse, un barco, hacia una banda por accióndel viento o del mar, o por movimiento de los pesos a bordo.

c) Fer posar dret un vaixell quan és més tombat d'una banda que de l'altra. /Poner derecho un barco cuando está más tumbado de una banda que de la otra.

d) Quedar-se un vaixell immobilitzat per haver col·lidit amb el fons o amb unaltre obstacle submarí. / Quedarse un buque inmovilizado por haber colisionadocon el fondo o con otro obstáculo submarino.

Page 16: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica

1.- Com s’anomena la part ombrejada de l’embarcació del dibuix, que es sobre de la superfície de flotació?

(1-4)

troba per

¿Cómo se denomina la parte sombreada de la embarcación del dibujo, que se encuentra por encima de la superficie de flotación?

a) Obra viva. / Obra viva.b) Obra morta. / Obra muerta.c) Crugia. / Crujía.d) Puntal. / Puntal.

2.- Com s’anomena la dimensió (d) indicada al dibuix? ¿Cómo se denomina la dimensión (d) indicada en el dibujo?

a) Eslora. / Eslora.b) Francbord. / Franco bordo.c) Mànega. / Manga.d) Puntal. / Puntal.

3.- Com s’anomena la dimensió fletxa?

de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una

¿Cómo se denomina la señalada con una flecha?

dimensión de la embarcación del dibujo

a) Obra viva. / Obra viva.b) Puntal. / Puntal.c) Calat. / Calado.d) Francbord. / Francobordo.

4.- Què significa el terme escorar? ¿Qué significa el término escorar?

a) Donar a un cap la tensió justa. / Dar a un cabo la tensión ju sta.b) Inclinar-se, un vaixell, cap a una banda per acció del vent o de la mar, o per

moviment dels pesos a bord. / Inclinarse, un barco, hacia una banda por accióndel viento o del mar, o por movimiento de los pesos a bordo.

c) Fer posar dret un vaixell quan és més tombat d'una banda que de l'altra. /Poner derecho un barco cuando está más tumbado de una banda que de la otra.

d) Quedar-se un vaixell immobilitzat per haver col·lidit amb el fons o amb unaltre obstacle submarí. / Quedarse un buque inmovilizado por haber colisionadocon el fondo o con otro obstáculo submarino.

Ampliación exámenes por temas 16

Page 17: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com es defineix la coberta principal? ¿Cómo se define la cubierta principal?

a) La coberta que es troba sobre el pont de comandament. / La cubierta quequeda sobre el puente de mando.

b) La coberta més alta del vaixell que cobreix les seves parts estanques. / Lacubierta más alta del buque que cubre sus partes estancas.

c) La coberta que cobreix la sentina. / La cubierta que cubre la sentina.d) La coberta més alta del vaixell. / La cubierta más alta del barco.

2.- Com s’anomena la part davantera del vaixell que talla les aigües en moure’s cap avant? ¿Cómo se denomina la parte delantera del buque que corta las aguas en su movimiento avante?

a) Estribord. / Estribor.b) Babord. / Babor.c) Popa. / Popa.d) Proa. / Proa.

3.- Com s’anomena l’obertura feta a coberta, generalment vidrada, per l’entrada de la llum?

permetre

¿Cómo se llama la apertura hecha entrada de la luz?

a) Embornal. / Imbornal.b) Escobenc. / Escobén.c) Lluerna. / Tragaluz.d) Escotilla. / Escotilla.

en cubierta, generalmente vidriada, para permitir la

Ampliación de exámenes por temas 17

4.- On van a parar tots els vessaments de líquids que es produeixen a l'interior de l’embarcació? ¿Adónde van a parar todos los derrames de líquidos producidos en el interior de la embarcación?

a) A la cubeta. / A la cubeta.b) Al trancanell. / Al trancanil.c) A l’enfogonament. / A la fogonadura.d) A la sentina. / A la sentina.

Page 18: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la cambra oberta de les embarcacions d'esbarjjo on generalment va instal·lada la canya o la roda del timó i des d'on se sol manejar la maniobra? ¿Cómo se llama la cámara abierta de las embarcaciones de recreo donde generalmente va instalada la caña o la rueda del timón y desde donde suele manejarse la maniobra?

a) Banyera. / Bañera.b) Balou. / Tambucho.c) Lluerna. / Lumbrera.d) Panyol. / Pañol.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació que ens queda a mà esquerra de la línia de crugia quan estem a coberta i mirant cap al sentit normal d’avançada? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación que tenemos a la izquierda de la línea de crujía cuando estamos situados en la cubierta y mirando hacia el sentido normal de avance?

a) Babord. / Babor.b) Proa. / Proa.c) Estribord. / Estribor.d) Popa. / Popa.

3.- Com s’anomena cadascun dels puntals fixats a la coberta d'una embarcació que serveixen per a subjectar el passamà? ¿Cómo se llama cada uno de los puntales fijados en la cubierta de sirven para sujetar el pasamanos?

a) Estai. / Estay.b) Obenc. / Obenque.c) Candeler. / Candelero.d) Puntal. / Puntal.

una embarcación que

Ampliación exámenes por temas 18

4.- Com s’anomena la peça central i inferior del vaixell que va de proa a popa i que serveix com a base i consolidació de les quadernes? ¿Qué nombre recibe la pieza central e inferior del buque q como base y consolidación de las cuadernas?

a) Orsa. / Orza.b) Quilla. / Quilla.c) Pantoc. / Pantoque.d) Trancanell. / Trancanil.

e va de proa a popa y que sirve

Page 19: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la superfície lateral i exterior del vaixell que es mostra ombrejada en el dibuix? ¿Cómo se denomina la superficie lateral y exterior del buque que se muestra sombreada en el dibujo?

a) Francbord. / Francobordo.b) Puntal. / Puntal.c) Costat. / Costado.d) Banda. / Banda.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Amura. / Amura.b) Aleta. / Aleta.c) Costat. / Costado.d) Banda. / Banda.

3.- Com s’anomenen els orificis pels quals coberta?

esguassa l’aigua de pluja embarcada a

¿Cómo se denominan los cubierta?

orificios por los que desagua el agua de lluvia embarcada en

a) Botzines. / Bocinas.b) Escobenc. / Escobén.c) Enfogonament. / Fogonadura.d) Embornals. / Imbornales.

Ampliación exámenes por temas 19

4.- Per a què serveixen els colls de cigne? ¿Para qué sirven los manguerotes?

a) Per a permetre la ventilació dels compartiments interiors. / Parapermitir la ventilación de los compartimentos interiores.

b) Per a permetre l’entrada de llum. / Para permitir la entrada de luz.c) Per a il·luminar les cabines. / Para iluminar los camarotes.d) Per a impedir l’entrada d’aire i la sortida d’aigua. / Para impedir

la entrada de aire y la salida de agua.

Page 20: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del buc que es troba per sota de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que se encuentra por debajo de la superficie de flotación?

a) Superfície de flotació. / Superficie de flotación.b) Superestructura. / Superestructura.c) Obra morta. / Obra muerta.d) Obra viva. / Obra viva.

2.- Com s’anomena el tipus d’àncora que apareix en el dibuix? ¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?

a) Danforth. / Danforth.b) Ruixó. / Rezón.c) Mort. / Muerto.d) D’arada. / De arado.

3.- Com s’anomena l’element de maneig d'un timó, consistent en una barra fixada a la part superior de l'eix del timó? ¿Cómo se llama el elemento de manejo de un timón, consistente en parte superior del eje del timón?

a) Pala. / Pala.b) Metxa. / Mecha.c) Canya. / Caña.d) Llimera. / Limera.

una barra fijada a la

Ampliación exámenes por temas 20

4.- En quina condició es troba el vaixell que e mostra en el dibuix? ¿En qué condición se encuentra el barco que se muestra en el dibujo?

a) En aigües iguals. / En aguas iguales.b) Amb assentament emproant. / Con asiento aproante.c) Amb assentament empopant. / Con asiento

apopante.d) Amb assentament positiu. / Con asiento positivo.

Page 21: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Com s’anomenen les obertures rectangulars practicades a les cobertes per establir comunicació entre elles? ¿Cómo se denominan las aberturas rectangulares practicadas en las cubiertas para establecer comunicación entre ellas?

a) Mampares. / Mamparos.b) Escotilles. / Escotillas.c) Portes. / Puertas.d) Portells. / Portillos.

2.- Com s’anomena la cambra oberta a les embarcacions d’esbarjo on timó?

generalment va instal·lada la canya o roda del

¿Cómo se denomina la cámara abierta en las embarcaciones de recreo donde generalmente va instalada la caña o rueda del timón?

a) Popa. / Popa.b) Banyera. / Bañera.c) Aleta. / Aleta.d) Regala. / Regala.

3.- Com s’anomena la part de l’àncora assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte del ancla señalada con una flecha?

a) Arganell. / Arganeo.b) Creu. / Cruz.c) Ungla. / Uña.d) Canya. / Caña.

4.- Com s’anomena el forat per on l’eix del timó travessa el buc? ¿Cómo se denomina el orificio por donde el eje del timón atraviesa el casco?

a) Embornal. / Imbornal.b) Gatera. / Gatera.c) Timonera. / Timonera.d) Llimera. / Limera.

Ampliación de exámenes por temas 21

Page 22: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Com s’anomenen les parts corbes dels costats pròxims a la popa? ¿Cómo se denominan las partes curvas de los costados cercanas a la popa?

a) Aletes. / Aletas.b) Alerons. / Alerones.c) Amures. / Amuras.d) Trancanell. / Trancanil.

2.- Com s’anomena el torn horitzontal col·locat en direcció de babord a estribord sobre la coberta de proa d'un v ixell i que serveix per a llevar les àncores? ¿Cómo se llama el torno horizontal colocado en dirección de babor a estribor sobre la cubierta de proa de un barco y que sirve para levar las anclas?

a) L’escobenc. / El escobén.b) El molinet. / El molinete.c) El gigre. / El chigre.d) El cabiró. / El cabirón.

3.- Com s’anomena el tipus d’àncora que apareix en el dibuix? ¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?

a) Danforth. / Danforth.b) Mort. / Muerto.c) D’arada. / De arado.d) Ruixó. / Rezón.

4.- Com s’anomena la peça de l’embarcació que es dibuix?

mostra en el

¿Cómo se llama la pieza de la embarcación que se muestra en el dibujo?

a) Propulsor. / Propulsor.b) Àncora. / Ancla.c) Hèlice. / Hélice.d) Timó. / Timón.

Ampliación de exámenes por temas 22

Page 23: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del buc que està per sobre del pla de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que está por encima del plano de flotación?

a) Obra morta. / Obra muerta.b) Superfície d’aigua. / Superficie de agua.c) Carena. / Carena.d) Obra viva. / Obra viva.

2.- Com s’anomenen els forats pels quals desguassa l’aigua embarcada a bord a causa dels cops de mar? ¿Cómo se denominan los orificios por los que desagua el agua de mar embarcada en cubierta a causa de los golpes de mar?

a) Botzines. / Bocinas.b) Sagnies. / Sangrías.c) Embornals. / Imbornales.d) Groeres. / Groeras.

3.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta de babord. / Aleta de babor.b) Amura de babord. / Amura de babor.c) Aleta d’estribord. / Aleta de estribor.d) Amura d’estribord. / Amura de estribor.

4.- Quina és la banda de sobrevent d’una embarcació? ¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación?

a) La banda d’estribord quan bufa elcuando sopla el viento por babor.

vent per babord. / La banda de estribor

b) La banda per la qual rep el vent. / La banda por la que recibe el viento.c) La banda de babord quan bufa el

cuando sopla el viento por estribor.vent per estribord. / La band de babor

d) La banda contrària d’on rep el vent. / La banda contraria de donde recibe elviento.

Ampliación de exámenes por temas 23

Page 24: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutiica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del cabrestant en forma de corona amb osques on encaixen les baules de la cadena de l’àncora? ¿Cómo se denomina la parte del cabrestante en forma de corona con muescas donde encajan los eslabones de la cadena del ancla?

a) Arganell. / Arganeo.b) Guia. / Guía.c) Cep / Cepo.d) Barbotí. / Barbotén.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta. / Aleta.b) Amura. / Amura.c) Codast. / Codaste.d) Popa. / Popa.

3.- Com s’anomena la part ombrejada de l’embarcació del dibuix, que es troba per sota de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte sombreada de la embarcación del dibujo, que se encuentra por debajo de la superficie de flotación?

a) Obra viva. / Obra viva.b) Obra morta. / Obra muerta.c) Coberta. / Cubierta.d) Bau. / Bao.

4.- Com s’anomena la peça que forma la prolongació de la quilla cap a proa? ¿Cómo se llama la pieza que forma la prolongación de la quilla hacia proa?

a) Trancanell. / Trancanil.b) Codast. / Codaste.c) Roda. / Roda.d) Orsa. / Orza.

Ampliación de exámenes por temas 24

Page 25: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part de l’embarcació ombrejada del dibuix? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación sombreada del dibujo?

a) Buc. / Casco.b) Francbord. / Francobordo.c) Obra viva. / Obra viva.d) Obra morta. / Obra muerta.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació que ens queda a mà dreta de la línia de crugia quan estem a coberta i mirant cap al sentit normal d’avançada? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación que tenemos a la derecha de la línea de crujía cuando estamos situados en la cubierta y mirando hacia el sentido normal de avance?

a) Babord. / Babor.b) Proa. / Proa.c) Estribord. / Estribor.d) Popa. / Popa.

3.- Com s’anomena la part ombrejada de l’embarcació del dibuix, que es troba per sobre de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte sombreada de la embarcación del dibujo, que se encuentra por encima de la superficie de flotación?

a) Obra viva. / Obra viva.b) Obra morta. / Obra muerta.c) Crugia. / Crujía.d) Puntal. / Puntal.

4.- Com s’anomena la part de l’àncora assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte del ancla señalada con una flecha?

a) Arganell. / Arganeo.b) Creu. / Cruz.c) Ungla. / Uña.d) Canya. / Caña.

Ampliación de exámenes por temas 25

Page 26: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la peça d’acer o fusta que prolonga la quilla en direcció vertical o inclinada per la seva part de proa? ¿Cómo se llama la pieza de acero o de madera que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada por su parte de proa?

a) Trancanell. / Trancanil.b) Codast. / Codaste.c) Roda. / Roda.d) Orsa. / Orza.

2.- Com s’anomenen els dispositius que, col·locats a la coberta i orientats cap al vent, serveixen exclusivament per facilitar la ventilació interior de l’embarcació? ¿Cómo se denominan los dispositivos que, colocados en cubierta y orientados al viento, sirven exclusivamente para facilitar la ventilación interior de la embarcación?

a) Ventiladors. / Ventiladores.b) Colls de cigne. / Manguerotes de ventilación.c) Penell autodirigible. / Veleta autodirigible.d) Mànega de vent. / Manga catavientos.

3.- Com s’anomenen les vàlvules fixades al buc per sota de la línia de flotació que permeten o tallen el pas de l’aigua de mar per a la refrigeració i els serveis? ¿Cómo se denominan las válvulas fijadas al casco por debajo de la línea de flotación que permiten o cortan el paso del agua de mar para la refrigeración y servicios?

a) D’estanquitat. / De estanqueidad.b) De varador. / De varadero.c) De fons. / De fondo.d) De desguàs. / De desagüe.

Ampliación de exámenes por temas 27

4.- Quina és la funció principal dels baus? ¿Cuál es la función principal de los baos?

a) Facilitar la ventilació interior del vaixell. / Facilitar la ventilación interior delbuque.

b) Sostenir la coberta. / Sostener la cubierta.c) Permetre la sortida d’aigua embarcada. / Permitir la salida de agua embarcada.d) Donar a un cap la tensió justa. / Dar a un cabo la tensión justa.

Page 27: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la peça que va unida a la quilla per la part posterior en una direcció més o menys vertical cap a on acaba la popa? ¿Cómo se llama la pieza que va unida a la quilla por la parte posterior en una dirección más o menos vertical hacia donde acaba la popa?

a) Roda. / Roda.b) Pantoc. / Pantoque.c) Bau. / Bao.d) Codast. / Codaste.

2.- Quina és la banda de sotavent d’una embarcació si, navegant al rumb est, està afectada per un vent del sud? ¿Cuál es la banda de sotavento de una embarcación si, navegando al rumbo este, está afectada por un viento del sur?

a) La banda de babord, perquè és la banda contrària d’on rep el vent. / La bandade babor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.

b) La banda d’estribord, perquè és la banda contrària d’on rep el vent. / La bandade estribor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.

c) La banda de babord, perquè és la banda per on rep el vent. / La banda debabor, porque es la banda por donde recibe el viento.

d) La banda d’estribord, perquè és la banda per on rep el vent. / La banda deestribor, porque es la banda por donde recibe el viento.

3.- Com s’anomena cadascuna de les obertures petites i de forma vària que es fan als costats dels vaixells, les quals, tancades amb un vidre gruixut, serveixen per donar claredat i ventilació a panyols, allotjaments, etc.? ¿Cómo se llama cada una de las aberturas pequeñas y de forma varia que se hacen en los costados de los buques, las cuales, cerradas con un cristal grueso, sirven para dar claridad y ventilación a pañoles, alojamientos, etc.?

a) Claraboia. / Claraboya.b) Porticó. / Postigo.c) Escotilla. / Escotilla.d) Portell. / Portilla.

Ampliación de exámenes por temas 28

4.- Quina és la funció principal dels baus? ¿Cuál es la función principal de los baos?

a) Facilitar la ventilació interior del vaixell. / Facilitar la ventilación interior delbuque.

b) Sostenir la coberta. / Sostener la cubierta.c) Permetre la sortida d’aigua embarcada. / Permitir la salida de agua embarcada.d) Donar a un cap la tensió justa. / Dar a un cabo la tensión justa.

Page 28: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Aleta. / Aleta.b) Amura. / Amura.c) Codast. / Codaste.d) Popa. / Popa.

2.- Com s’anomena la roda en la qual engranen les baules de la cadena de l’àncora? ¿Cómo se llama la rueda en la que engranan los eslabones de la cadena del ancla?

a) Barbotí. / Barbotén.b) Molinet. / Molinete.c) Gigre. / Chigre.d) Escalemera. / Chumacera.

3.- Com s’anomena l’eix del timó? ¿Cómo se denomina el eje del timón?

a) Safrà. / Azafrán.b) Metxa. / Mecha.c) Llimera. / Limera.d) Taló. / Talón.

Ampliación de exámenes por temas 29

4.- Com s’anomena la distància màxima vertical, mesurada al centre del vaixell, des de la part superior de la quilla fins a la recta del bau de la coberta principal? ¿Cómo se denomina la máxima distancia vertical, medida en el centro del buque, desde la parte superior de la quilla hasta la recta del bao de la cubierta principal?

a) Calat. / Calado.b) Altura. / Altura.c) Puntal. / Puntal.d) Francbord. / Francobordo.

Page 29: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena el pla que separa l’obra viva de l’obra morta? ¿Cómo se llama el plano que separa la obra viva de la obra muerta?

a) Pla de flotació. / Plano de flotación.b) Pla transversal. / Plano transversal.c) Pla de carena. / Plano de carena.d) Pla de crugia. / Plano de crujía.

2.- Com s’anomenen les obertures rectangulars practicades a les cobertes per establir comunicació entre elles? ¿Cómo se denominan las aberturas rectangulares practicadas en las cubiertas para establecer comunicación entre ellas?

a) Mampares. / Mamparos.b) Escotilles. / Escotillas.c) Portes. / Puertas.d) Portells. / Portillos.

3.- Com s’anomena cadascun dels puntals fixats a la coberta d'una embarcació que serveixen per a subjectar el passamà? ¿Cómo se llama cada uno de los puntales fijados en la cubierta de una embarcación que sirven para sujetar el pasamanos?

a) Estai. / Estay.b) Obenc. / Obenque.c) Candeler. / Candelero.d) Puntal. / Puntal.

4.- Com s’anomenen les peces unides a les quadernes que van de babord a estribord i que sostenen les cobertes? ¿Cómo se denominan las piezas unidas a las cuadernas que van de babor a estribor y que sostienen las cubiertas?

a) Pantocs. / Pantoques.b) Baus. / Baos.c) Trancanells. / Trancaniles.d) Arjaus. / Pinzotes.

Ampliación de exámenes por temas 30

Page 30: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena l’acció de deixar anar progressivament la cadena de l’àncora que està treballant? ¿Cómo se denomina la acción de arriar progresivamente la cadena del ancla que está trabajando?

a) Virar. / Virar.b) Filar. / Filar.c) Arriar en banda. / Arriar en banda.d) Llargar. / Largar.

2.- Com s’anomena el torn horitzontal col·locat en direcció de babord a estribord sobre la coberta de proa d'un vaixell i que serveix per a llevar les àncores? ¿Cómo se llama el torno horizontal colocado en dirección de babor a estribor sobre la cubierta de proa de un barco y que sirve para levar las anclas?

a) L’escobenc. / El escobén.b) El molinet. / El molinete.c) El gigre. / El chigre.d) El cabiró. / El cabirón.

3.- Com s’anomena la diferència entre els calats de popa i proa? ¿Cómo se denomina la diferencia entre los calados de popa y proa?

a) Alteració. / Alteración.b) Rufa. / Arrufo.c) Calat mitjà. / Calado medio.d) Assentament. / Asiento.

4.- En quina condició es troba el vaixell que es mostra en el dibuix? ¿En qué condición se encuentra el barco que aparece en el dibujo?

a) Amb el francbord negatiu. / Con el francobordo negativo.b) Adreçat. / Adrizado.c) Escorat a babord. / Escorado a babor.d) Escorat a estribord. / Escorado a estribor.

Ampliación de exámenes por temas 31

Page 31: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com es defineix la coberta principal? ¿Cómo se define la cubierta principal?

a) La coberta que es troba sobre el pont de comandament. / La cubierta quequeda sobre el puente de mando.

b) La coberta més alta del vaixell que cobreix les seves parts estanques. / Lacubierta más alta del buque que cubre sus partes estancas.

c) La coberta que cobreix la sentina. / La cubierta que cubre la sentina.d) La coberta més alta del vaixell. / La cubierta más alta del barco.

2.- Com s’anomena la part del cabrestant en forma de corona amb osques on encaixen les baules de la cadena de l’àncora? ¿Cómo se denomina la parte del cabrestante en forma de corona con muescas donde encajan los eslabones de la cadena del ancla?

a) Arganell. / Arganeo.b) Barbotí. / Barbotén.c) Guia. / Guía.d) Cep / Cepo.

3.- Com s’anomena la distància vertical, mesurada al costat del vaixell, des de la línia de coberta fins a la línia de flotació? ¿Cómo se denomina la distancia vertical, medida en el costado del buque, desde la línea de cubierta hasta la línea de flotación?

a) Puntal. / Puntal.b) Francbord. / Francobordo.c) Calat. / Calado.d) Altura. / Altura.

Ampliación de exámenes por temas 32

4.- En quina condició es troba el vaixell que es mostra en el dibuix? ¿En qué condición se encuentra el barco que aparece en el dibujo?

a) Amb el francbord negatiu. / Con el francobordo negativo.b) Adreçat. / Adrizado.c) Escorat a babord. / Escorado a babor.d) Escorat a estribord. / Escorado a estribor.

Page 32: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomenen les obertures rectangulars practicades a les cobertes per establir comunicació entre elles? ¿Cómo se denominan las aberturas rectangulares practicadas en las cubiertas para establecer comunicación entre ellas?

a) Mampares. / Mamparos.b) Escotilles. / Escotillas.c) Portes. / Puertas.d) Portells. / Portillos.

2.- Com s’anomenen els dispositius que, col·locats a la coberta i orientats cap al vent, serveixen exclusivament per facilitar la vent ilació interior de l’embarcació? ¿Cómo se denominan los dispositivos que, colocados en cubierta y orientados al viento, sirven exclusivamente para facilitar la ventilación interior de la embarcación?

a) Ventiladors. / Ventiladores.b) Colls de cigne. / Manguerotes de ventilación.c) Penell autodirigible. / Veleta autodirigible.d) Mànega de vent. / Manga catavientos.

3.- Com s’anomena la superfície lateral i exterior del vaixell que es mostra ombrejada en el dibuix? ¿Cómo se denomina la superficie lateral y exterior del buque que se muestra sombreada en el dibujo?

a) Francbord. / Francobordo.b) Puntal. / Puntal.c) Costat. / Costado.d) Banda. / Banda.

Ampliación de exámenes por temas 33

4.- Com s’anomena la peça que va unida a la quilla per la part posterior en una direcció més o menys vertical cap a on acaba la popa? ¿Cómo se llama la pieza que va unida a la quilla por la parte posterior en una dirección más o menos vertical hacia donde acaba la popa?

a) Roda. / Roda.b) Pantoc. / Pantoque.c) Bau. / Bao.d) Codast. / Codaste.

Page 33: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1/7

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomenen els forats pels quals desguassa l’aigua embarcada a la coberta a causa dels cops de mar? ¿Cómo se denominan los orificios por los que desagua el agua de mar embarcada en cubierta a causa de los golpes de mar?

a) Embornals. / Imbornales.b) Botzines. / Bocinas.c) Sagnies. / Sangrías.d) Groeres. / Groeras.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Amura de babord. / Amura de babor.b) Aleta de babord. / Aleta de babor.c) Aleta d’estribord. / Aleta de estribor.d) Amura d’estribord. / Amura de estribor.

3.- Com s’anomena la peça que va unida a la quilla per la part posterior en una direcció més o menys vertical cap a on acaba la popa? ¿Cómo se llama la pieza que va unida a la quilla por la parte posterior en una dirección más o menos vertical hacia donde acaba la popa?

a) Roda. / Roda.b) Pantoc. / Pantoque.c) Bau. / Bao.d) Codast. / Codaste.

Ampliación de exámenes por temas 34

4.- Com s’anomena el forat que té el buc per on entra l’eix del timó cap a l’interior? ¿Cómo se denomina el agujero que tiene el casco por donde entra el eje del timón hacia el interior?

a) Escobenc. / Escobén.b) Metxa. / Mecha.c) Botzina. / Bocina.d) Llimera. / Limera.

Page 34: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1/8

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la cambra oberta de les embarcacions d'esbarjo on generalment va instal·lada la canya o la roda del timó i des d'on se sol manejar la maniobra? ¿Cómo se llama la cámara abierta de las embarcaciones de recreo donde generalmente va instalada la caña o la rueda del timón y desde donde suele manejarse la maniobra?

a) Banyera. / Bañera.b) Balou. / Tambucho.c) Lluerna. / Lumbrera.d) Panyol. / Pañol.

2.- Com s’anomenen els forats del trancanell que hem de tenir sempre sense obstruccions per tal que pugui sortir l’aigua embarcada a coberta? ¿Cómo se denominan los agujeros del trancanil que debemos tener siempre sin obstrucciones para que pueda salir el agua embarcada en cubierta?

a) Llimeres. / Limeras.b) Botzines. / Bocines.c) Escobencs. / Escobenes.d) Embornals. / Imbornales.

3.- Com s’anomena l’obertura feta a coberta, generalment vidrada, per permetre l’entrada de la llum? ¿Cómo se llama la apertura hecha en cubierta, generalmente vidriada, para permitir la entrada de la luz?

a) Embornal. / Imbornal.b) Escobenc. / Escobén.c) Lluerna. / Tragaluz.d) Escotilla. / Escotilla.

Ampliación de exámenes por temas 35

4.- Com s’anomena el forat per on l’eix de l’hèlice travessa el buc? ¿Cómo se denomina el orificio por donde el eje de la hélice atraviesa el casco?

a) Embornal. / Imbornal.b) Gatera. / Gatera.c) Botzina. / Bocina.d) Llimera. / Limera.

Page 35: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1/7

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la cambra oberta de les embarcacions d'esbarjo on generalment va instal·lada la canya o la roda del timó i des d'on se sol manejar la maniobra? ¿Cómo se llama la cámara abierta de las embarcaciones de recreo donde generalmente va instalada la caña o la rueda del timón y desde donde suele manejarse la maniobra?

a) Banyera. / Bañera.b) Balou. / Tambucho.c) Lluerna. / Lumbrera.d) Panyol. / Pañol.

2.- Com s’anomena la part de l’embarcació que ens queda a mà esquerra de la línia de crugia quan estem a coberta i mirant cap al sentit normal d’avançada? ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación que tenemos a la izquierda de la línea de crujía cuando estamos situados en la cubierta y mirando hacia el sentido normal de avance?

a) Babord. / Babor.b) Proa. / Proa.c) Estribord. / Estribor.d) Popa. / Popa.

3.- Com s’anomena cadascun dels puntals fixats a la coberta d'una embarcació que serveixen per a subjectar el passamà? ¿Cómo se llama cada uno de los puntales fijados en la cubierta de una embarcación que sirven para sujetar el pasamanos?

a) Estai. / Estay.b) Obenc. / Obenque.c) Candeler. / Candelero.d) Puntal. / Puntal.

Ampliación de exámenes por temas 36

4.- Com s’anomena la peça central i inferior del vaixell que va de proa a popa i que serveix com a base i consolidació de les quadernes? ¿Qué nombre recibe la pieza central e inferior del buque que va de proa a popa y que sirve como base y consolidación de las cuadernas?

a) Orsa. / Orza.b) Quilla. / Quilla.c) Pantoc. / Pantoque.d) Trancanell. / Trancanil.

Page 36: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del buc que es troba per sota de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que se encuentra por debajo de la superficie de flotación?

a) Superfície de flotació. / Superficie de flotación.b) Superestructura. / Superestructura.c) Obra morta. / Obra muerta.d) Obra viva. / Obra viva.

2.- Com s’anomena el tipus d’àncora que apareix en el dibuix? ¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?

a) Danforth. / Danforth.b) Ruixó. / Rezón.c) Mort. / Muerto.d) D’arada. / De arado.

3.- Com s’anomena la dimensió de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la dimensión de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Obra viva. / Obra viva.b) Puntal. / Puntal.c) Calat. / Calado.d) Francbord. / Francobordo.

Ampliación de exámenes por temas 37

4.- Què significa el terme escorar? ¿Qué significa el término escorar?

a) Donar a un cap la tensió justa. / Dar a un cabo la tensión justa.b) Inclinar-se, un vaixell, cap a una banda per acció del vent o de la mar, o per

moviment dels pesos a bord. / Inclinarse, un barco, hacia una banda por accióndel viento o del mar, o por movimiento de los pesos a bordo.

c) Fer posar dret un vaixell quan és més tombat d'una banda que de l'altra. /Poner derecho un barco cuando está más tumbado de una banda que de la otra.

d) Quedar-se un vaixell immobilitzat per haver col·lidit amb el fons o amb unaltre obstacle submarí. / Quedarse un buque inmovilizado por haber colisionadocon el fondo o con otro obstáculo submarino.

Page 37: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1/8

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la part del buc que es troba per sota de la superfície de flotació? ¿Cómo se denomina la parte del casco que se encuentra por debajo de la superficie de flotación?

a) Superfície de flotació. / Superficie de flotación.b) Superestructura. / Superestructura.c) Obra morta. / Obra muerta.d) Obra viva. / Obra viva.

2.- Com s’anomena el tipus d’àncora que apareix en el dibuix? ¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?

a) Danforth. / Danforth.b) Ruixó. / Rezón.c) Mort. / Muerto.d) D’arada. / De arado.

3.- Com s’anomena la dimensió de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la dimensión de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Obra viva. / Obra viva.b) Puntal. / Puntal.c) Calat. / Calado.d) Francbord. / Francobordo.

Ampliación de exámenes por temas 38

4.- Què significa el terme escorar? ¿Qué significa el término escorar?

a) Donar a un cap la tensió justa. / Dar a un cabo la tensión justa.b) Inclinar-se, un vaixell, cap a una banda per acció del vent o de la mar, o per

moviment dels pesos a bord. / Inclinarse, un barco, hacia una banda por accióndel viento o del mar, o por movimiento de los pesos a bordo.

c) Fer posar dret un vaixell quan és més tombat d'una banda que de l'altra. /Poner derecho un barco cuando está más tumbado de una banda que de la otra.

d) Quedar-se un vaixell immobilitzat per haver col·lidit amb el fons o amb unaltre obstacle submarí. / Quedarse un buque inmovilizado por haber colisionadocon el fondo o con otro obstáculo submarino.

Page 38: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

1/7

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena la peça central i inferior del vaixell que va de proa a popa i que serveix com a base i consolidació de les quadernes? ¿Qué nombre recibe la pieza central e inferior del buque que va de proa a popa y que sirve como base y consolidación de las cuadernas?

a) Orsa. / Orza.b) Quilla. / Quilla.c) Pantoc. / Pantoque.d) Trancanell. / Trancanil.

2.- Com s’anomenen les peces unides a les quadernes que van de babord a estribord i que sostenen les cobertes? ¿Cómo se denominan las piezas unidas a las cuadernas que van de babor a estribor y que sostienen las cubiertas?

a) Pantocs. / Pantoques.b) Baus. / Baos.c) Trancanells. / Trancaniles.d) Arjaus. / Pinzotes.

3.- Per a què serveix el molinet? ¿Para qué sirve el molinete?

a) Per a generar corrent elèctric. / Para generar corriente eléctrica.b) Per a llevar l’àncora. / Para levar el ancla.c) Per a trincar les veles. / Para trincar las velas.d) Per a moure la pala del timó. / Para mover la pala del timón.

Ampliación exámenes por temas 39

4.- Com s’anomena la dimensió de l’embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? ¿Cómo se denomina la dimensión de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?

a) Mànega màxima. / Manga máxima.b) Puntal. / Puntal.c) Arqueig. / Arqueo.d) Eslora. / Eslora.

Page 39: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

•••• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s’anomena el pla que separa l’obra viva de l’obra morta? ¿Cómo se llama el plano que separa la obra viva de la obra muerta?

a) Pla de flotació. / Plano de flotación.b) Pla transversal. / Plano transversal.c) Pla de carena. / Plano de carena.d) Pla de crugia. / Plano de crujía.

2.- Com s’anomenen les obertures rectangulars practicades a les cobertes per establir comunicació entre elles? ¿Cómo se denominan las aberturas rectangulares practicadas en las cubiertas para establecer comunicación entre ellas?

a) Mampares. / Mamparos.b) Escotilles. / Escotillas.c) Portes. / Puertas.d) Portells. / Portillos.

3.- Com s’anomena cadascun dels puntals fixats a la coberta d'una embarcació que serveixen per a subjectar el passamà? ¿Cómo se llama cada uno de los puntales fijados en la cubierta de una embarcación que sirven para sujetar el pasamanos?

a) Estai. / Estay.b) Obenc. / Obenque.c) Candeler. / Candelero.d) Puntal. / Puntal.

Ampliación de exámenes por temas 40

4.- Com s’anomenen les peces unides a les quadernes que van de babord a estribord i que sostenen les cobertes? ¿Cómo se denominan las piezas unidas a las cuadernas que van de babor a estribor y que sostienen las cubiertas?

a) Pantocs. / Pantoques.b) Baus. / Baos.c) Trancanells. / Trancaniles.d) Arjaus. / Pinzotes.

Page 40: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

Examen nº

extras 1 2 3 4

1 d c c d2 d c c b3 d c a c4 d c a c5 a c d b6 a b d a7 a c d b8 c a d b9 a b d c

10 b b b b11 c a a c12 c b d c13 a a b d14 d c b b15 d b d b16 b a d b17 b d c d18 a a c b19 c a d a20 d b c b21 b b d d22 a b c d23 a c d b24 d a a c25 a c b a26 c c a d27 c b c b28 d a d b29 a a b c30 a b c b31 b b d d32 b b b c33 b b c d34 a b d d

Nomenclatura náuticaRespuestas correctas

Page 41: Ampliación exámenes por temas 1 UT1 Nomenclatura nàutica ... por asignatura nuev… · Ampliación exámenes por temas 1 • UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica

35 a d c c36 a a c b37 d b d b38 d b d b39 b b b a40 a b c b