Presentatie velon feedback en ict

of 20/20
Feedback en ICT VELON Themagroep ICT en de lerarenopleider 13 november 2015 Gerard Dummer | Jeroen Bottema | Amber Walraven | Jan van der Meij Simon Rozendal |Maurice Schols
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  2.928
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie velon feedback en ict

Feedback en ICT

Feedback en ICTVELON ThemagroepICT en de lerarenopleider13 november 2015Gerard Dummer | Jeroen Bottema | Amber Walraven | Jan van der Meij Simon Rozendal |Maurice Schols

Introductie FeedbackVoorbeelden feedbackAan de slagOnderzoek Rolmodel

Wat gaan we doen?

IntroductieActiveren voorkennis aanwezigen:- Wat verstaan jullie eronder?- Hoe geef je feedback?- Hoe kun je dat met ICT ondersteunen?

Vervolgens: Wat verstaan wij onder feedback en wanneer is deze effectief.- Hattie & Timperley, 2007- Voerman, 2014

VoorbeeldenVoorbeelden geven: een stuk of drie concrete voorbeelden, cases;- Amber: feedback via video- Jan: feedback via annotaties pdfs- Jeroen: (peer-) feedback via Annotatiesysteem.nl

Hands-onZelfstandig aan de slag, op basis van korte handleiding/tutorial:

1. Aan de slag met feedback geven op een video/audio/bestand via Google Docs (Gerard)2. Aan de slag met feedback geven via Annotatiesysteem (Jeroen)

Handout meegeven, aanvullen met lijstje met overzicht mogelijke toepassingen ICT en feedback.

Taken:- Jeroen en Gerard uitwerken handleidingen voor hands-on gedeelte- Jan verzorgt introductie plus activeren voorkennis + slides feedback.- Jan, Jeroen, Amber bereiden kort voorbeeld voor.

2

Wat verstaan jullie eronder?Hoe geef je feedback?Tools voor feedback?

Introductie feedback

VoorbeeldenVoorbeelden geven: een stuk of drie concrete voorbeelden, cases;- Amber: feedback via video- Jan: feedback via annotaties pdfs- Jeroen: (peer-) feedback via Annotatiesysteem.nl

Hands-onZelfstandig aan de slag, op basis van korte handleiding/tutorial:

1. Aan de slag met feedback geven op een video/audio/bestand via Google Docs (Gerard)2. Aan de slag met feedback geven via Annotatiesysteem (Jeroen)

Handout meegeven, aanvullen met lijstje met overzicht mogelijke toepassingen ICT en feedback.

Taken:- Jeroen en Gerard uitwerken handleidingen voor hands-on gedeelte- Jan verzorgt introductie plus activeren voorkennis + slides feedback.- Jan, Jeroen, Amber bereiden kort voorbeeld voor.

3

wat zijn de doelen? / welke weg moet ik daartoe bewandelen? hoe gaat het tot zover? / welke vorderingen heb ik al gemaakt? hoe moet het verder? / wat moet ik doen om het te verbeteren?feedbackfunctie: dichter bij elkaar brengen van huidige en gewenste situatiefeed-up / feedback / feed-forward

feedback information provided by an agent [teacher, book, self, experience] regarding aspects of ones performance/understanding(Hattie & Timperley, 2007)

Alvorens wat dieper in te gaan op peer review en peer feedback moet eerst worden omschreven wat onder feedback wordt verstaan. Hattie & Timperley (2007) geven de bovenstaande definitie van feedback waarbij een agent van alles kan zijn [de docent, het boek, de student zelf, of wat ervaren wordt door het uitvoeren van acties].Goede feedback omvat zowel feed-up, feedback als feed-forward want het moet een antwoord geven op wat bereikt en gedaan moet worden [doelen/werkwijze], hoe het gaat op een gegeven moment en welke vorderingen zijn gemaakt, en hoe het verder moet om gewenste doelen te bereiken en wat daartoe moet worden ondernomen of bijgestuurd. Feed-up behoort tot de startinformatie en daarin moet worden voorzien voordat een opdracht wordt aangepakt. Feedback tijdens het proces behoort vooral feedback en feed-forward te omvatten.De functie van feedback is het dichten van de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie door de informatie en handreikingen aan te leveren die het overbruggen van die kloof waarschijnlijker maken. Peer feedback is feedback die wordt gegeven door peers [medestudenten] in een proces dat we peer-review noemen en waarin ze op elkaars producten en procesgang reflecteren. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar peer-review kan als term worden gebruikt om het proces van geven van feedback te omschrijven, en peer-feedback is het product van dat proces. Het is verder belangrijk om een onderscheid te maken tussen review en beoordeling, daar beoordeling doorgaans impliceert dat het om een eindproduct gaat en zich meestal minder richt op het geven van handreikingen ter verbetering van een conceptversie.

4

Vier niveaus van feedback Gericht op de taakaspecten en resultaten Gericht op het proces van taakuitvoering Gericht op de metacognitieve aspecten gericht op de persoon [taakonafhankelijk]Feedback moet gericht zijn op juiste niveau[s] in gegeven situatieFeedback moet de brug slaan naar zone van naaste ontwikkeling

Er kunnen vier niveaus van feedback worden onderscheiden. Allereerst het concrete niveau van de taak en resultaten van de taakuitvoering, daarnaast het niveau van het proces dat moet leiden tot de gewenste resultaten, vervolgens het regulatieve niveau ofwel de metacognitieve aspecten in relatie tot de [zelf]sturing van het proces, en ten slotte de feedback op persoonlijk niveau die niet gerelateerd is aan de specifieke taak of het proces [goed gedaan, heel hard gewerkt!]. De feedback moet gegeven worden op het juiste niveau, wat wil zeggen dat als iemand feedback vraagt op de werkwijze die hij heeft gevolgd, het geven van feedback op inhoudelijke details niet adequaat is en niet leidt tot effect. Feedback moet daarbij de brug slaan naar de zone van naaste ontwikkeling want als de feedback alleen leidt tot frustratie en een verlies van gevoel van eigen effectiviteit, dan heeft het een negatief effect en kan het beter achterwege worden gelaten.

5

Effecten van feedback geven Op taakniveau liefst zo concreet mogelijk Op procesniveau ter verdieping van leren Op regulatief niveau helpt het zelfsturing Op persoonlijk niveau eigenlijk niet effectiefTaak Proces Regulatie is de meest effectieve volgordeOpbrengst van feedback moet groter zijn dan transactiekosten

6Effecten van feedback hangen samen met de mate waarop deze aansluit op de vraag naar feedback, en daarmee op het gekozen niveau, en van de vorm en inhoud van de feedback die gegeven wordt. Feedback op de taak en de resultaten dient zo concreet mogelijk te zijn, zodat de lerende daaraan kan ontlenen wat hem te doen staat. Feedback op het proces kan een verdieping van het leerproces opleveren, daar het de feedbackgever bewust maakt van de strategie die hij heeft gevolgd in relatie tot kenmerken en inhoud van de taak. Feedback op het regulatieniveau ondersteunt een effectieve zelfsturing en kan bijdragen aan de groei op dat gebied. Feedback op persoonlijk niveau kan weliswaar bijdragen aan de motivatie op korte termijn, maar het effect op product en proces is doorgaans niet effectief. Als iemand toch een extra inspanning gaat leveren, dan is dat niet zelden vanuit de verkeerde motieven en heeft iemand geen handvatten om daadwerkelijk tot een beter resultaat te komen. Het gevaar bestaat ook dat op de persoon gerichte feedback leidt tot versterking van de extrinsieke motivatie, terwijl juist een versterking van de intrinsieke motivatie wenselijker is. De mix met andere feedback is ook discutabel, omdat blijkt dat meestal alleen de persoonlijke feedback wordt opgenomen. Feedback op resultaten, proces en regulatie van het proces is het meest effectief en dan ook in die volgorde. De opbrengst van feedback moet voor een feedbackvrager groter zijn dan de transactiekosten [tijd en cognitieve belastng die het vraagt], want zodra die balans verkeerd uitvalt, zal de motivatie om feedback te vragen verdwijnen. Uiteraard geldt dit ook voor de feedbackgever.

soorten/vormen van feedbackauditief mondelinge feedback [f2f of online] textueel geschreven feedback [uitwerkingen] visueel video in vorm van [korte] weblecturecombinaties weblecture + tekst + interactie geschreven feedback is doorgaans gericht op de taakinhoudmix van geschreven en mondelinge feedback meest effectief

Er kunnen vier niveaus van feedback worden onderscheiden. Allereerst het concrete niveau van de taak en resultaten van de taakuitvoering, daarnaast het niveau van het proces dat moet leiden tot de gewenste resultaten, vervolgens het regulatieve niveau ofwel de metacognitieve aspecten in relatie tot de [zelf]sturing van het proces, en ten slotte de feedback op persoonlijk niveau die niet gerelateerd is aan de specifieke taak of het proces [goed gedaan, heel hard gewerkt!]. De feedback moet gegeven worden op het juiste niveau, wat wil zeggen dat als iemand feedback vraagt op de werkwijze die hij heeft gevolgd, het geven van feedback op inhoudelijke details niet adequaat is en niet leidt tot effect. Feedback moet daarbij de brug slaan naar de zone van naaste ontwikkeling want als de feedback alleen leidt tot frustratie en een verlies van gevoel van eigen effectiviteit, dan heeft het een negatief effect en kan het beter achterwege worden gelaten.

7

Functies van peer-feedback Analyse: gericht op begrijpen van een tekst Evaluatie: gericht op geven van een oordeel Uitleg: gericht op onderbouwen van oordeel Revisie: gericht op geven verbetersuggestiesOordeel alleen op basis van analyse en geef uitleg en suggesties Geef indien mogelijk feedback via het stellen van gerichte vragen

Feedback kan verschillende functies hebben en heeft dan ook een bijpassende vorm en inhoud. Allereerst kan iemand in zijn feedback een analyse maken van hetgeen hij heeft bekeken die als doel kan hebben om samen te vatten of daarmee een gegeven tekst goed is begrepen en/of die de aanleiding kan zijn om een verhelderingsvraag te stellen. Die [eventuele] analyse kan gevolgd worden door een evaluatie waarin min of meer een beoordeling wordt gegeven van het product in kwestie en die evaluatie kan zich richten op inhoud, vorm of andere asepcten van het product. Ook kan op grond daarvan iets gezegd worden over het roces dat daar kennelijk aan ten grondslag ligt. Dat oordeel kan voorzien worden van een nadere uitleg zodat de ontvanger begrijpt hoe de reviewer tot het gegeven oordeel komt en daaruit wellicht al informatie kan afleiden hoe het anders zou kunnen. Vervolgens kan iemand concrete suggesties tot revisie van het product doen, waarbij die suggesties inhoudelijk kunnen zijn en/of ook gericht kunnen zijn op de aanpak [proces].Regel is dat je als reviewer nooit een oordeel moet geven zonder argumenten en een nadere toelichting [uitleg] en bij voorkeur dat oordeel [indien mogelijk] aanvult met suggesties tot revisie, zowel inhoudelijk als procesmatig. Een goede aanpak daarbij is het stellen van gerichte vragen.

8

Voordelen van peer-review Meer zicht op zone van naaste ontwikkeling Meerwaarde van verschillende perspectieven Goede aanvulling op de feedback van experts Reflecteren op werk van anderen helpt jezelfPeer feedback bevordert de ontwikkeling van professionaliteitPeer feedback leidt ook tot aantoonbaar betere leerresultaten

Peer feedback heeft specifieke voordelen in vergelijking tot expert feedback, omdat de peer vaak makkelijker de aansluiting kan maken bij kennis en inzicht die andere peers hebben en daarmee veel beter de brug kan slaan naar de zone van naaste ontwikkeling. Door feedback te krijgen van verschillende peers krijgt iemand ook input vanuit andere perspectieven dan alleen het expertperspectief. Daarmee vormt het ook een goede aanvulling op de feedback van experts. Daarnaast is ruimschoots aangetoond dat het reflecteren op de producten en het proces van anderen indirect inzicht geeft in de kwaliteit van eigen product en proces. Met reflecteren op de ander helpt iemand dus ook zichzelf.Peer-review bevordert tegelijkertijd de ontwikkeling van een professionele attitude, wat met name bij opleidingen een belangrijk motief kan zijn om het in te zetten. Ook is uit onderzoek gebleken dat peer-review leidt tot betere leerresultaten.

9

Voordelen online peer-review Is tijd- en plaatsonafhankelijk uit te voeren Gemakkelijker om vooral zakelijk te blijven Schriftelijk formuleren versterkt de kwaliteit Mogelijkheid tot anonieme peer feedbackPeer feedback kan via online omgeving georganiseerd wordenPeer feedback wordt in speciale online omgeving vastgelegd

Peer-review kan face-to-face plaatsvinden, al of niet vooraf voorbereid, maar dat is niet altijd de meest effectieve werkwijze. Voordelen van online peer-review zijn dat het tijd- en plaatsonafhankelijk kan worden uitgevoerd, wat recht doet aan de tijd en beschikbaarheid van alle betrokkenen, dat het op afstand gemakkelijker is om puur zakelijke feedback te geven, dat het hebben van tijd om de feedback te omschrijven en het schriftelijke formuleren van feedback leiden tot kwalitatief betere feedback, en dat er mogelijkheden zijn om anonieme peer-review te organiseren als daar ook de juiste omgevingen voor worden benut. Een bijkomend voordeel is dat online peer-review adequaat kan worden georganiseerd en ondersteund in digitale omgevingen die daarvoor zijn ontwikkeld en dat feedback in die omgevingen ook wordt vastgelegd voor feedbackvrager, feedbackgever en procesbegeleider [docent].

10

Voorwaarden voor peer-review Opdracht en planning moeten duidelijk zijn Feedback criteria vooraf bepalen/vastleggen Docent bewaakt het proces en de kwaliteit Opbrengst van peer feedback wordt benutEffectief feedback geven moet ook worden geleerd en getraind Gebrekkige organisatie leidt tot frustratie en negatieve effecten

Feedback lijkt daarmee het ei van Columbus als het gaat om het versterken van een leerproces en verbeteren van leerresultaten, maar dat is wat te kort door de bocht. Peer-review vereist allereerst dat de initile opdracht erg duidelijk moet zijn, want als daarover ruis ontstaat, ontstaat er nog meer ruis bij het formuleren van feedback. Vooraf moeten duidelijke feedbackcriteria worden ontwikkeld en vastgelegd zodat de feedbackvrager weet wat hij kan verwachten en de feedbackgever steun krijgt in het geven van feedback. Het proces dient georganiseerd en bewaakt te worden door de docent, want het werkt alleen als alle betrokkenen zich ook houden aan afspraken en deadlines en voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn afgesproken. Peer-review zal nog meer kunnen opleveren als de opbrengsten uit het review proces ook plenair worden besproken en gedeeld en erop wordt gereflecteerd.Effectief feedback geven is niet vanzelfsprekend en moet worden geleerd en getraind. Als je peer-review niet goed voorbereidt [training] en organiseert [zie de genoemde voorwaarden], dan kun je het beter achterwege laten, want de kans is dan groot dat het eerder een negatief effect heeft op het leerproces. 11

Google DriveVideofeedbackAnnotatiesysteem.nlTools voor feedback

Google Drive

Google Drive

Google Drive

Google Drive

Videofeedback

17

Annotatiesysteem.nl

Verkennen Google DriveVerkennen VideofeedbackVerkennen Annotatiesysteem.nlAan de slag

In hoeverre bent u een rolmodel voor uw studenten in het gebruik van ICT in uw onderwijs?Onderzoek rolmodel

20