Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza

Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza
Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza
Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza
Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza
Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza
download Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza

of 5

 • date post

  06-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zer da hezkuntza buletina? - .Zer da hezkuntza buletina? ... hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza

 • Zer da hezkuntza buletina?

  Hernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhilekoberriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhilekoberriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko

  berriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhilekoberriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhilekoberriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhilekoberriemalea Hernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko

  Hernaniko Hezkuntza Plataforma

  oinarri behar luketen baloreenkontra baitoaz; inklusiboa,kalitatezkoa, integrala, laikoa,unibertsala, euskalduna etahezkidetzailea. Eta puntuz-puntuaztertuko ditugu hauen kontrakojarrera hartzera garmazatenideiak.

  Hezkuntza Eskolez jardungodugu, egin ditugunez etaaurrerantzean egin nahigenituzkeenen berri emanez.

  Hezkuntza Buletina, herritarguztien eskura jarriko dugu,hezkuntzak gure bizitzako arloguztietan duen garrantziazjabetzea lortu nahi baitugu. Horida gure asmoa. Hezkuntzadelako gizartea eraldatuko duentresna garrantzitsuenetakoa.Eraldaketa horretan zertxobaitlagunduko dugulakoan gaude.Guztion artean.

  Eta Agendan jasoko dituguhezkuntza gaia ardatz dutenekimenak; eraso bortitzeandatozen LOMCE-HEZIBERRIlege/egitasmoen aurka izangoditugun ekintzak eta saioak;interesgarri iruditzen zaizkiguniritzi artikuluen loturak...

  Asmoa beti bera izango da:gizarte hobe bat eraikitzekobehar beharrezkoak diren eta

  hezkuntzarekin guztiz lotutadauden zutabe nagusiakASTINTZEA. Badugu zerhobetu, zer ikasi,zer landua,hezkuntza baita hain aipatua dentransbertsalitatearen ardatznagusia.

  Deskubritu HernanikoHezkuntzaPlataformarenharrikadaberriaDeskubrituHernaniko HezkuntzaPlataformarenharrikada berria

  3

  Badira hiru urte HernanikoHezkuntza Plataforma martxanjarri zela. Bertan Hernanikohainbat eskola elkarrekin aritzengara hezkuntzarekin lotutakogaiak lantzeko asmoz; dagonarenkontra batzuetan eta nahiduguna lortzeko lanetanbestetan.

  Orain berriz, egindako lanaargitara eman eta herritarrainformatua izateko modu xumebaino polita iruditu zaiguh i r u h i l eko b at s or t z e a ,HEZKUNTZA BULETINAdeitu diogun hau, hain zuzenere.

  Bertan landuko dituguHezkuntzarekin harremanaduten gai desberdinak. Izan ere,Zerk ez du Hezkuntzarekinharremanik? Hitz egin dezagunelikadura jasangarriaz, kirolar loaz , parek idetasunaz ,konpetentzia digitalez, ikasleekdituzten etxerako lanez,azterketez eta ebaluazio sistemaz,ingurumena zaintzeaz, aisialdiaz,ikas materialaz, errespetuaz etasolidaritateaz, hezkidetzaz,elkarbizitzaz, euskararennormalizazioaz, elebitasunaz,euskal curriculumaz, kulturaniztasunaz, atzerritarrenintegrazioaz , ink lusioaz ,sexualitateaz, afektibitateaz,

  f i l o s o f i a z , e u s k a li d e n t i t a t e a z ,

  t e k n o l o g i aberriez, sare

  sozialez, internetez, gatazkenkonp onbide az , nor t asunkr it ikoaz , euska l eskolapublikoaz, baloreez, sormenaz,eskola komunitateko kideguztien parte hartzeaz, bideheziketaz eta abar luze batez.Honetaz guztiaz ari garenean,HEZKUNTZAZ ARI GARA.

  B a d a , h o n e t a z e t ahezkuntzarekin zerikusia duenbeste edozein gairen inguruanhitz egiteko, hausnartzeko etasozializatzeko gogoz gatoz, gureH E Z K U N T Z ABULETINArekin.

  Buletinean, LOMCE etaHEZIBERRI lege eta egitasmoakizango ditugu ikus miran aldiro,gure identitate ezaugarriaksendotuko dituen Eskolako

  Mafalda izango da bereirudia

 • Hileroko bigarren osteguneanHezkuntza Eskola deitzen dioeguhitzaldi sorta antolatzen dugu,19:00etan, Udaletxeko areto na-gusian. Bertan Hezkuntzarekinharremana duen edozein gailantzen da. Hiru urte pasa diraeta jarraitzeko asmo sendoa du-gu. Oraindik bada makina batgai landu, aztertu, jorratu, ez-tabaidatu eta hausnartzeko.

  Hauek dira hiru urte hauetanekarritako gaiak:

  Jolasa garrantzia azaldu zigunUrtxintxa Aisialdi Taldeko OierAgirresarobek modu praktiko etadinamikoz, haur eta gurasoen

  arteko jolasak lantzen. Edo Esko-la Kirolaz; haur eta gazteengankirolak duen garrantzia kontutanhartuz, eta herri mailan, ikastetxeguztiek parte hartzen duten egi-tasmo bat izanik, bertan antzem-aten diren hutsune eta gabezieninguruan arituz.

  Transpacarreko 3 irakaslekLOMCEren eraginez jasango di-tuzten aldaketen berri emanziguten; Lanbide Heziketa etaLOMCE hitzaldian.

  Orioko Herri Eskolako Cur-riculumaz hitz egiteko, Rubenetorri zitzaigun. Eta jangelenkudeaketa autogestionatuaren

  inguruko azalpenak ematera,Zarauzko Salbatore Mitxelenaikastolako jangelako arduradunaeta sukaldaria izan genituen.

  Harremonak-Tratu Onen Es-kola ekarri zigute Arremanitztaldeko bi kide kidek, bi saiotan,teorikoa eta praktikoa, heziketasexuala eta afektibitatearen ingu-ruko hausnarketa bultzatuz.

  Oinherri egitasmoaren par-taideak ere izan genituenparkeak bizitzeko modu berribaten berri ohartarazteko. BaitaAhmer eta 11 koloreko kideakAniztasunaren inguruan haus-narketa bultzatuz.

  Hezkuntza Eskolak

  Ezkerretara Jolasarengarraintziaz, jolasean etagoianOinherriko kide den JoxeMari Agirretxe Parkeakbizitzeko modu berriazhizketan.

  Hezkuntzari garrantzia emateko tarteaherriari eskeinia

  Aurtengo ikasturteko lehen Hez-kuntza Eskolan KonpetentziaDigitalen gaia jorratu genuen,Mondragon Unibertsitatekoirakaslea den Maite Goiren es-kutik.

  Interes handiz jarraitu genituenMaiteren azalpenak eta guztiokondorio bera atera genuen: zen-bat dugun ikasteko konpetentziadigitalen inguruan. Hezkuntzakoalor honetan gure ezjakintasunaasetzeko grina piztu zigun.

  Konpetentzia digitalaz hitzegiterakoan, marko europarrak5 atal markatzen ditu:

  1) InformazioaInformazioa bilatzera-koan, google-en aza-ltzen zaigunarekinkonformatu beharrean,bilaketa esanguratsue t a a z k a r r a g o a kegiteko gai izan be-harko genuke, infor-mazioaren aurreankritiko izanez. On-doren, ikusitako guztiagordetzen eta etiket-atzen jakin beharkogenuke, guztia ondosailkatuta.

  2) KomunikazioaTeknologia berriek edonorekinkomunikatzea ahalbidetzendigute, izan ikasle, langile, etab.,taldean lan eginez; bai idatziz baiahoz; baliabide multimediakerabiliz; elkarlanean arituz, guz-tien artean iritzi kritikoa sus-tatuz, aholkuak eman/jasoz. Ko-munikazio gaitasuna lantzekooso inportantea da teknologiaberrien bidezko elkarrekintza.

  3) Edukien sorkuntzaTeknologia berriek edukiak

  sortzeko eta goi mailako pent-samendurako gaitasunak lantze-ko aukera ikaragarriak ematendituzte; bideoak sortu, blogetanaritu, nahasketak egin, creative so garrantzitsua da.

  5) Arazoen ebazpenaGailuarekin izan ditzakegunoinarrizko arazo teknikoak kon-pontzen jakin beharko genukeguztiok.

  Konpetentzia digitala;XXI. mendeko hezkuntza

  5

 • Azaroak 17an HPT-tik IkoitzArrese etorri zen LOMCE etaHEZIBERRI zer diren azaltzera.LOMCE ez aplikatzeko sortuazela zioten arren, helburuak etaprozedurak aztertuz, LOMCErenkopia dela azaldu zuen.

  HEZIBERRI k hiru fase ditueta hirugarrenean aurkitzen gara:1. fasea, marko pedagogikoa,2014ko udazkenean onartua. 2.fasea, Curriculum Dekretuakargitaratzea. eta 3. fasea, EuskalHezkuntza Legea onartzea.

  Izenburua oso deigarria da:lehen Euskal Eskola Publikoa zen,orain Euskal Hezkuntza Legeaizango dela diote, publiko hitzik

  ez dago.LOMCE eta HEZIBERRIn,

  bietan:- Ikastetxeek aurkeztutako pro-

  iektuen arabera jasoko dituztebaliabideak, eta ikasleen emaitzaakademikoen araberakofinantziaketa izango dute.

  - Errebalidak aurreikusten diraDBH 4. eta Batxi 2. mailetan.Tituluak lortzeko errebalidakgainditu egin behar dira (aurtenDBH 4. mailan ez da lotesleaizango; Batxillergoko 2.ean bai)

  - LOMCEk ezartzen duenebaluazio sistema eta probaberberak ezarriko dituHeziberrik, guztiak Madrilenzehaztuak

  - Euskararen normalizaziorakobaliagarriak ez diren etaeuskalduntzea bermatzen ezduten ereduak mantentzen dira

  - Ingurumenaren gaitasuna, bizatitan egiten dute, gizarte etanatur zientziak LHn, eta Biologia-Geologia DBH 1. mailatik aurrera

  Azken finean, Heziberri ,Eusko Jaurlaritzako HezkuntzaSailak egiten duena, Lege propiobat eraiki ordez LOMCErenkopia huts bat egitea.

  LOMCE-Heziberri txanpon berdinaren bi aldeak

  hezkuntzahernani@gmail.com

  6

  Datozenak

  Urtarrilak 12,19.00tan UdaletxekoAreto Nagusian

  ASTRA GERNIKAkolagunak izango ditugugurekin.ASTRA, Gernikako Armalantegia zan okupazioarenbidez arma lantegia zanaKultura SormenerakoLantegia bihurtua.Eta herriko eragiledesberdinek osatutakokoordinakundearenbitartez antolatua.

  Hezkuntzareningurukoproposamenik

  baldin badezuHezkuntza Eskolabatean lantzekoidatzi

  Hernaniko Hezkuntza Plataforma

  7Zergatik diogu...

  ... Heziberri baztertzailea dela?H E Z I B E R R I E u s k oJaurlar i tzaren hezkuntzaegitasmoa da eta lehen faseanMarko Pedagogikoa ezarriondoren, eta horrekin baterasareen (publikoa eta pribatua)finantziazio eredua finkatuondoren, bigarren faseancurriculumak zehazten dituztend e k r e t u a k o n a r t u d i t u ,sistemaren kudeaketa etaantolaketa arautuz. Hirugarreneta azken fasean, HezkuntzaLegea onartzea izango litzateke.

  Printzipioz LOMCEri aurreegiteko jaio zen proiektuakLOMCE ezartzeko balioko du.Hezkuntza Sailak, zoritxarrez,LOMCE bere egitea erabaki duHeziberriren bitartez.

  E t a z e r g a t i k d i o g uBAZTERTZAILEA dela?Desberdintasunak areagotzekotresna paregabea delako.

  - LHko 3. eta 6. mailatan, DBH4. mailan, eta Batxillergoko 2.eanegingo dituzten azterketak,errebalidak, ikasleen ebaluaziojarraia erabat dinamitatzen dute,egun bateko azterketara mugatuzemaitza orokorra.

  - Froga horien emaitza zenbakiakdira, eta ikasleen sailkatzea etabanaketa ahalbideratzen dituzte,modu erabat diskriminatzailean.Ikasleak zenbaki huts izaterakondenatzen dituzte

  - Azterketa horiek eredu erabatantipedagogikoa dute oinarri

  - Azterketa hauek LOMCErenaplikazio zuzena dira, hau da,Madrildik inposatu nahi zaigunle