Udal buletina. 2012eko Otsaila

of 4/4
bilduburlata DIRU ZORRA UDAL JAUREGIAN Burlatako Udalak Jauregiaren kafetegiaren kudea- keta esleitu zuenetik 19 hilabete igaro dira, eta orain jakin dugunez enpresa kudeatzaileak 70.000 euro- tako zorra du Udalarekin, ez baitio honi euro bakar bat ere eman. Sinatutakoaren arabera, “EL Palacete Cultural S.L.” enpresak 30.033 € ordaindu behar zi- tuen urte bakoitzeko, zerbitzuaren mantenimen- duari dagozkion gastuak kontutan hartu gabe (argindarra, ura, hondakinak…). Egoera honen aurrean, eta enpresaren porrota adie- razpenaren beldur, Udalak kontratuaren desegite prozesua urgentziaz abian jartzea deliberatu zuen, gaia 2011.eko abenduaren 29.eko osoko bilkurara eramanez. Baina, zergatik ez dute deus egin 19 hi- labete hauetan? Zorra haunditu eta behar bezala erantzun ez izateagatik, zeinek du erantzukizun po- litikoa? Administrazioak herritarren interesak zaindu egin behar ditu, eta erabakiak hartzeko ga- raian ardura, gardentasuna eta bizkortasuna beha- rrezkoak dira. Are gehiago, herriaren eta herritarren alde egin ahal izateko, administrazioak baliabide eta prozedura zehatzak ditu. Gerora jakin izan dugun bezalaxe, Udalaren zerbiztu ekonomikoek jakinaren gainean jarri zuten orduko alkatea, Muñoz jauna, eta haren taldea. Enpresare- kin bildu eta honek ordanketaren atzerapena eskatu zuen. Hau guztia jakinarazpen ofizialik gabe, proze- dura administratiboak eskeintzen duen bermerik gabe eta udalbatzari eta herriari egoera izkutatuz, ez baitzuten Ogasun Ba-tzordean sortzen ari zen egoeraren berririk eman. Hauxe al da PSN-ren zo- rroztasuna eta gardentasuna? Hau ikusita, Bilduk Udalaren idazkariari gai honek sortu duen dokumentazioaren gaineko txosten tek- niko bat eskatu dio, egoera eta erantzukizunak ar- gitzeko asmoz. Udal Jauregiaren kafetegia kudeatu zuen enpresak, 70.000 € zor dizkio Udalari. BILDU-k txosten tekniko bat eskatuduegoeraetaerantzu- kizunak argitzeko asmoz. Udal Buletina 2012eko otsaila Alkate ohiak, José Muñozek, eta PSN taldeak informazio hau ezkutatu zuten.
 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  4

Embed Size (px)

description

BILDU-BURLATA Udal buletina. 2012eko Otsaila

Transcript of Udal buletina. 2012eko Otsaila

 • bilduburlata

  DIRU ZORRA UDAL JAUREGIAN

  Burlatako Udalak Jauregiaren kafetegiaren kudea-

  keta esleitu zuenetik 19 hilabete igaro dira, eta orain

  jakin dugunez enpresa kudeatzaileak 70.000 euro-

  tako zorra du Udalarekin, ez baitio honi euro bakar

  bat ere eman. Sinatutakoaren arabera, EL Palacete

  Cultural S.L. enpresak 30.033 ordaindu behar zi-

  tuen urte bakoitzeko, zerbitzuaren mantenimen-

  duari dagozkion gastuak kontutan hartu gabe

  (argindarra, ura, hondakinak).

  Egoera honen aurrean, eta enpresaren porrota adie-

  razpenaren beldur, Udalak kontratuaren desegite

  prozesua urgentziaz abian jartzea deliberatu zuen,

  gaia 2011.eko abenduaren 29.eko osoko bilkurara

  eramanez. Baina, zergatik ez dute deus egin 19 hi-

  labete hauetan? Zorra haunditu eta behar bezala

  erantzun ez izateagatik, zeinek du erantzukizun po-

  litikoa? Administrazioak herritarren interesak

  zaindu egin behar ditu, eta erabakiak hartzeko ga-

  raian ardura, gardentasuna eta bizkortasuna beha-

  rrezkoak dira. Are gehiago, herriaren eta

  herritarren alde egin ahal izateko, administrazioak

  baliabide eta prozedura zehatzak ditu.

  Gerora jakin izan dugun bezalaxe, Udalaren zerbiztu

  ekonomikoek jakinaren gainean jarri zuten orduko

  alkatea, Muoz jauna, eta haren taldea. Enpresare-

  kin bildu eta honek ordanketaren atzerapena eskatu

  zuen. Hau guztia jakinarazpen ofizialik gabe, proze-

  dura administratiboak eskeintzen duen bermerik

  gabe eta udalbatzari eta herriari egoera izkutatuz,

  ez baitzuten Ogasun Ba-tzordean sortzen ari zen

  egoeraren berririk eman. Hauxe al da PSN-ren zo-

  rroztasuna eta gardentasuna?

  Hau ikusita, Bilduk Udalaren idazkariari gai honek

  sortu duen dokumentazioaren gaineko txosten tek-

  niko bat eskatu dio, egoera eta erantzukizunak ar-

  gitzeko asmoz.

  Udal Jauregiaren kafetegia

  kudeatu zuen enpresak,

  70.000 zor dizkio Udalari.

  BILDU-k txosten tekniko bat

  eskatu du egoera eta erantzu-

  kizunak argitzeko asmoz.

  Udal Buletina 2012eko otsaila

  Alkate ohiak, Jos Muozek,

  eta PSN taldeak informazio

  hau ezkutatu zuten.

 • Udal Buletina 2012eko otsaila

  Urtarrileko osko bilkuran Blanca Unzuk, taldekidea eta Burlatako Udalean Bilduren zi-

  negotzia, dimisioa aurkeztu egin zuen arrazoi pertsonalengatik. Joseba Markos Izal iza-

  nen da zinegotzi berria.

  Lerro hauen bitartez, Blancak Burlatarekin mantendu duen konpromisoa eta dedikazioa

  eskertu nahi genuke, batez ere berdintasuna eta gizarte zerbitzuen alorretan. Modu be-

  rean, Euskal Herrian bizitzen ari garen une politiko berriari egin dion ekarpena ere ai-

  tortu eta eskertu nahi genuke,

  baita ezkertiar eta abertzaleen

  arteko indar metaketaren alde,

  aldaketa politiko eta sozialaren

  alde eta euskal gatazkaren erre-

  soluzio benetan demokratiko

  baten alde egindako lana ere.

  JOSEBA MARCOS, BILDU TALDEAREN

  ZINEGOTZI BERRIA

  AURREKONTU ERAGINKORREN ALDE

  Aurrekontuen (diru sarrera eta gastuen estimatzea)

  onarpena erakunde batek hartu beharreko neurririk

  garrantzitsuena da. Aurrekontuak dira lan politikoa

  aurrera eraman ahal izateko dugun tresnarik garran-

  tzitsuena, hortaz, nolako aurrekontuak osatzen ditu-

  gun halako lan politikoa burutuko dugu. Hau da,

  herritarren interesen aldeko politikak martxan jar-

  tzeko erabiltzen ahal ditugu, edo gutxi batzuen inte-

  resen aldeko politikak indartzeko baliatzen ahal dira.

  Burlatako Udalari dagokionez, badirudi aurrekontuen

  gaineko kudeaketa kaxkarrari ohitu egin garela.

  2011.eko irailean 2010. eta 2011. urteetako aurrekon-

  tuak onartu ziren eta, gaur egun, alkateak zein UPN

  taldekoek ez dute 2012. urteko aurrekontuen proiek-

  turik aurkeztu. Zer esan nahi du honek? Alkateak ete

  bere taldeak politika egiteari uko egiten diotela? Era-

  bakiak hartu gabe denbora pasatzen uzten ari direla?

  2013. urtean 2012. urteko aurrekontuak onetsiko di-

  tugu?

  Aurrekontuei dagokien garrantzia eman behar die-

  gula uste dugu, baita modu irekian eta parte hartzai-

  lean garatu behar ditugula ere, Burlatako herritarren

  benetako beharrak jaso ahal izateko. Hortaz, alkate

  jaunak euren aurrekontuen proiektua aurkeztu be-

  zain laster, hauek herriari zabaldu eta herritar zein

  herri erakundeekin eztabaidatzeko konpromisoa

  hartzen dugu.

  BILDU udal taldearen izenean,

  Milesker Blanca!!

  Otsaileko osoko bilkuran Burlatako Izquierda-Ezkerrak, UPN, PP eta PSN-rekin batera lerrokatu zen,

  BILDU-k lan erreformaren aurka aurkeztutako mozioa atzera botatzeko.

  Mozioaren testua gure web gunean: www.bildu.info/burlata

 • Udal Buletina 2012eko otsaila

  2001. urtean Burlatako herritarrek hilerriaren on-

  doan errausketa-labe baten eraikitzearen aurka

  agertu ziren, ikastetxe, kiroldegi eta hirigunetik

  bertatik oso hurbil baitzegoen. Hala ere, alkatea,

  Irache Servicios Funerarios enpresari, errausketa-

  labea eraikitzeko baimena ematearen aldeko pau-

  suak ematen ari da.

  Errausketa-labeak industria kutsatzaileak dira,

  hondakin arriskutsuak sortzen baitituzte. Erraus-

  keta baten ondoren sortzen den keak dioxinak eta

  furanoak bezalako osagai kutsakorrak zabaltzen

  ditu, zeinak lurrean jalki edota arnastu egiten di-

  tugun. Hortaz, gaur egun, hiri gehienetan industria

  poligonoetan kokatzen diztuzte errausketa-labeak,

  osasunaren kalterako baita euren jarduera.

  Zaindu dezagun geure ingurua.

  Gaztelekuaren obrak amaitzear direla, orain-

  dik ere ez diogu heldu garrantzitsuenari; ku-

  deaketa ereduari. Honi buruzko eztabaida

  sozial bati ekin behar diogula uste dugu, gaz-

  teak protagonista izanen diren eztabaidari

  hain zuzen ere. Hauen parte hartzeari bidea

  irekitzen ez badiogu, eurekin zerikusirik ez

  duen zerbitzutzat hartuko baitute Gaztelekua.

  Gazteen parte hartzea bultzatzeko aukera ezin

  hobea da. Ez dezagun galdu jarrera indibidua-

  listak eta gazteak asialdi kontsumitzaile bila-

  katzen dituzten kudeaketa pribatuen bitartez.

  Parte hartzeari eta kudeaketan gazteek ardu-

  rak hartzeari bidea irekitzen badiegu, Gazte-

  lekuak izan dezakeen potentzial hezigarriari

  probetxua aterako diogu, gazteen garapen

  pertsonalari ezezik herri garapenari ere ekar-

  pen haundia eginez.

  ERRAUSTE LABEA GAZTELEKU

  2011.eko azkenengo osoko

  bilkuran,UPN-k,PSN-k, etaPP-k, euren

  kontrakobozkarekin,BILDU-kaurkez-

  tutakomozioarendefentsaeta taldeen

  iritzi ematea galarazi egin zuten. Pre-

  soen eskubideen aldeko mozioaz ari

  gara, zeinak, besteak beste, dispertsioaren amaiera eta gai-

  xoen eta zigorra beteta dutenen askatasuna aldarrikatzen

  zuen.Badirudi,momentuz,UPN-k,PSN-ketaPP-kezdutela

  gizalegezdagozkiengutxienekohaueiburuzhitzikereegin

  nahi.Euren intereserakodeneanhorrenbestealdarrikatzen

  duten legediabetetzeabesterik ezbadaere.

  Berriz ere Burlatako herri

  mugimendua zoriondu egin

  behar dugu, oraingoan Burla-

  tako San Silbestrearen anto-

  latzaileak hain zuzen ere.

  Hirugarrenez, Burlatako eta

  inguruko korrikalari asko erakartzeko gaita-

  suna erakutsi baitute, aurten 500 baino ge-

  hiago. Urteari agur esateko modu polita

  bezain atsegina, batere lehiakortasunik gabe-

  koa eta garaiotan Burlata Iruerriko kultur

  eta kirol erreferentzia bilakatzen duena.

  Gazteen parte hartzeari aukera

  emanbehardiogu.

  Hirigehienetanindustriapoligonoetan

  kokatzendiztuzte errausketa-labeak.

 • Udal Buletina 2012eko otsaila

  LAN ERREFORMA

  PPren eskutik datorren eraso sozial berri hau gogorra da

  oso eta tamainako erantzuna eskatzen du. Azken lan

  erreforma hau aurretikan inposatu diren neurrien artean

  beste urrats bat da, beti langileriaren kontra.

  Lehendabizi PSOEren aurreko lan erreforma izan ge-

  nuen, ondoren pentsioen erreforma Zapateroren gober-

  nuaren eskutik, eta orain dela gutxi negoziazio

  kolektiboaren erreforma. Orain PPren gobernu berritik

  planteatzen den lan erreforma oso eraso larria da eta

  ondorio larriak izango ditu langileontzat eta herritar ge-

  hienontzat. Eta honen aurrean, UPN-k eta PSN-k ez dute

  inolako alternatibarik proposatzen Nafarroako Gober-

  nutik.

  Behin eta berriro eramaten gaituzte egoera berdinera.

  Kapitalak sortzen duen krisiaren kostea langilegoaren

  bizkarrean jartzen da eta aitzaki ezin hobea bilakatzen

  dute murrizketa gehiago egiteko. Emaitza beti izaten da

  berdina: patronala txaloka eta langileak geroz eta lan

  baldintza okerragoetan murgilduta.

  Holako eraso eta inposaketen aurrean, geroz eta beha-

  rrezkoagoa da Euskal Herrian urratsak ematea. Geure

  herriak erabaki propioak hartu ahal izateko bitartekoak

  eta markoak sortzeko urratsak hain zuzen era. Marko

  propio bat erabaki ekonomikoak eta politikoak biderat-

  zeko eta kapitalak sortutako krisiak eragin duen egoera

  ekonomiko larri hau beste modu batez kudeatzeko.

  Kudeaketa kapitalaren esku uzteak, erabakiak eskumako

  interesen esku uzteak,menpekotasun egoera batera era-

  maten gaitu. Horren aurrean eredu aldaketa planteat-

  zeko ordua da; eredu politiko eta eredu ekonomiko berri

  bat. Azken finean, egoera honi irtenbidea emateko au-

  kera bakarra dago: aldaketa politiko eta soziala ekartzea.

  Eta norabide honetan herri honek burujabetza ekono-

  mikoa behar du. Herri gisa munduko gainontzeko esta-

  tuek dituzten bitarteko berdinak nahi ditugu geure

  politika ekonomikoa, fiskala, laborala edota monetarioa

  finkatu ahal izateko.

  Kapitalak sortutako krisiaren

  kostea langilegoaren bizka-

  rrean jartzen da.

  Euskal Herriak burujabetza poli-

  tikoa eta ekonomikoa behar du,

  kapitalaren krisiak sortutako

  egoera larri honi beste modu

  batez aurre egiteko.

  www.bildu.info/burlata

  [email protected]

  Honen aurrean, UPN-k eta PSN-k ez

  dute inolako alternatibarik propo-

  satzen Nafarroako Gobernutik