Plan Emega-Informe seguimento empresas

33
Plan Emega Informe do seguimento das empresas subvencionadas Santiago de Compostela, febreiro de 2007

description

Estudio de I.G. Documentación

Transcript of Plan Emega-Informe seguimento empresas

Page 1: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega

Informe do seguimento

das empresas subvencionadas

Santiago de Compostela, febreiro de 2007

Page 2: Plan Emega-Informe seguimento empresas
Page 3: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

1

EVOLUCIÓN DO PROGRAMA

Dende a primeira convocatoria en 1996, as bases do Emega foron sufrindo

modificacións a partir da experiencia recollida ao longo dos anos. Nas seguintes

táboas resúmense os requisitos actualizados das convocatorias correspondentes aos

expedientes en fase de “seguimento” con respecto as obrigas contraídas. Recollese,

por unha banda, a primeira convocatoria “Emega Innovación” e, por outra os cambios

no programa habitual que se refiren fundamentalmente a dous aspectos:

Para as “mulleres individualmente consideradas” esíxelle a solicitante a súa

participación, de forma constante, na actividade da empresa.

Para as características xerais, céntrase na diminución a 3.000 € do

financiamento das primeiras compras.

Mulleres individualmente consideradas

2006 2002 2003 2004 2005

Normal Innov.

Desempregadas X X X X X X

Antigüidade mínima de tres meses como desempregada inmediatamente anteriores ao inicio da actividade X X X X X

Establecerse como traballadora autónoma ou constituírse baixo unha forma societaria unipersoal X X X X X X

Desenvolvemento habitual da súa actividade profesional na empresa para a que solicita a subvención X X X X

Postos de traballo cubertos por un período mínimo de cinco anos, desde a contratación X X

Postos de traballo por conta propia e allea, cubertos por un período mínimo de cinco anos, dende a alta na Seguridade Social ou mutualidade profesional

X X

Constituírse en empresaria para mellorar a súa empregabilidade

X

Desempeño por conta allea de traballos en empresas dependentes delas relacionada coa subvención

X

Participación como becarias/colaboradoras en proxectos innovadores tutelados por universidades galegas

X

Non se computarán os contratos de interinidade para cumprir o requisito da creación de postos de traballo por conta allea

X X

Page 4: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

2

Mulleres asociadas 2006

2002 2003 2004 2005 Normal Innov.

Desempregadas X X X X X

Mulleres que se asocien ou xunten X X X X X

Empresas participadas maioritariamente por mulleres X

Alomenos unha cunha antigüidade, mínima, de tres meses anteriores ao inicio da actividade X X X X X

Creación de postos de traballo de alomenos dúas delas por un período mínimo de cinco anos desde a contratación X X

Un dos postos de traballo será cuberto pola muller que leve tres meses desempregada X X X X X

Postos de traballo por conta propia e allea, cubertos por un período mínimo de cinco anos, unha vez dada a alta na Seguridade Social ou mutualidade profesional

X X X

Constitución en empresaria para mellorar a súa empregabilidade X

Desempeño por conta allea de traballos en empresas dependentes das empresarias relacionado coa subvención X

Participación como becarias/colaboradoras en proxectos innovadores tutelados por universidades galegas X

Non se computarán os contratos de interinidade para cumprir o requisito de creación de postos de traballo por conta allea X X X

Características das axudas 2006

2002 2003 2004 2005 Normal Innov.

Subvención a fondo perdido X X X X X X

Máximo de 18.030, 36 € X

Máximo de 18.030 € X

Máximo de 18.000 € X X

Máximo de 10.000 € X

Non poderá superar o 50% do orzamento, unha vez deducido o importe da provisión de fondos X X X X X

Compatíbel con calquera outra axuda da administración X X

Compatíbel con calquera outra axuda da administración a non ser que se trate de subvencións do mesmo tipo, concepto e finalidade

X X X

A suma das axudas non pode exceder el 55% do custe total X X X X X X

Gastos posta en marcha da actividade por un ano X X X X X X

Inclúense man de obra na reforma do local, primeiras compras con límite de 3005, 06 €, material funxible, alugamento de local e maquinaria, gastos correntes e cartel publicitario

X X

Inclúense man de obra na reforma do local, primeiras compras con límite de 3005 €, material funxible, arrendamento de local e maquinaria, gastos correntes e cartel publicitario

X

Page 5: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

3

2006 2002 2003 2004 2005

Normal Innov. Inclúese man de obra na reforma do local, primeiras compras con límite de 3000 €, material funxible, arrendamento de local e maquinaria, gastos correntes e cartel publicitario

X X

Inclúese consumíbeis, aluguer, gastos correntes, publicidade, material funxible e xestión do cartel X

Excluídas: obrigas tributarias, taxas administrativas, obrigas tributarias, inversión en capital fixo X X X X X X

Agás gastos de persoal X X X X X X

Agás stock, construcción de edificios, leasing X X X X X X

Non procede si se cobrou con anterioridade este tipo de axuda X X X X X X

Valoración: Criterios de concesión 2006

2002 2003 2004 2005 Normal Innov.

Desenvolvemento económico da área beneficiada, zonas menos favorecidas, con maior índice de desemprego na actividade X X

Desenvolvemento económico da área beneficiada, zonas menos favorecidas, con maior índice de desemprego feminino na actividade X X X X

Innovación e incorporación de tecnoloxía avanzada X X X X X X

X Postos de traballo a crear, especialmente os desempeñados por mulleres, particularmente se pertencen a minorías étnicas, tendo en conta a duración e características do contrato

Número de postos de traballo, duración, tipo de contrato, especialmente os desempeñados por mulleres, paradas de longa duración, con especiais dificultades de inserción, procedentes de minorías étnicas, en situación de violencia de xénero

X X X X X

Mulleres a empregar, paradas de longa duración e con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral X

Participación activa no seu desenvolvemento de investigadoras e científicas galegas altamente cualificadas X

Xorden a partir de centros de investigación ou centros tecnolóxicos X

Proxectos xurdidos da iniciativa doutras empresas X

Orzamentos privados a investir X X X X X X

Utilización de materias primas autóctonas X X X X X X

Mellora medioambiental X X X X X X

Ubicación en parques empresariais X X X X X X

Viabilidade do proxecto segundo criterios técnico- económicos

X

X

X

X

X

X

Page 6: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

4

Neste período obsérvanse poucos cambios nos criterios e requisitos debido,

fundamentalmente, ao actual grau de consolidación do programa. Estes cambios van

enfocados a medidas para a creación de “emprego de calidade” e á diminución

das diferencias na taxa de actividade das mulleres, con especial atención aos

colectivos mais desfavorecidos e as actividades con menor presencia das

empresarias.

CONVOCATORIAS EN FASE DE SEGUIMENTO: 2002 - 2006

O seguimento de “expedientes vivos” implica, cada ano, a cinco convocatorias. É dicir, pódese realizar o seguimento de tres convocatorias e ir

actualizando os datos das dúas mais recentes que se atopan en fase de resolución,

xustificación ou cobro.

O ano en curso: Corresponde a empresas no primeiro ano de actividade, con subvención Emega recen concedida e que están na fase de xustificación. Os datos destes expedientes teñen, aínda, un grau importante de provisionalidade.

O ano inmediatamente anterior: En fase final de xustificación-pagamento. Son empresas que levan xa máis dun ano de funcionamento pero non en todos os casos teñen percibida a subvención. Están na fase de comprobación da documentación de xustificación presentada, pero o primeiro seguimento xeneralizado non se inicia ata o ano seguinte.

Anos cinco, catro e tres: Empresas en fase de consolidación, que teñen percibida a subvención e teñen que xustificar as obrigas contraídas coa percepción da subvención.

En 2005 realizouse por vez primeira un seguimento xeneralizado e simultáneo

das convocatorias en prazo de cumprimento das obrigas derivadas da percepción da

subvención, recolléndose dun xeito mais detallado as convocatorias de 2001, 2002 e

2003, sobre tres eixes fundamentais:

a) Estado da actividade: empresas que se manteñen, pecharon ou medraron.

b) Cumprimento dos compromisos de autoemprego e contratación.

c) Unha axeitada sinalización e publicidade dos organismos outorgantes

da axuda.

Na metade do seguimento telefónico introducíronse preguntas relacionadas co

asociacionismo, a situación persoal das empresarias e os seus plans; é dicir, o

Page 7: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

5

seguimento converteuse en algo máis que unha simple avaliación dos

compromisos, senón unha labor que permitía coñecer directamente a situación das

empresarias galegas e as súas expectativas para o futuro.

No seguimento actual (novembro 2006) se recollen as convocatorias de 2002, 2003 e 2004. Se continua coa metodoloxía do seguimento anterior e se engaden cuestións tales como:

Uso das TIC´s: Informatización do local (só para a convocatoria recen

incorporada ao seguimento).

Normativas: Dificultades que lles ocasionaran medidas aplicadas polo

Goberno (Lei Antitabaco, Carné por puntos...).

A raíz deste novo seguimento xeneralizado, pódese facer unha comparativa

real entre as convocatorias 2002-2003, xa que son as que realmente reflicten a

evolución a nivel de estado da actividade e dos compromisos contraídos polas

“empresas” Emega.

Convocatorias Seguimento 2005 Seguimento 2006

2001 X

2002 X X

2003 X X

2004 X

As convocatoria de 2005 e 2006 atopábanse na seguinte situación:

Convocatoria de 2005: Pódense coñecer o total de axudas excluídas ou

desistidas, denegadas e concedidas e destas, as que están pagadas,

pendentes de pago, revogadas, sen xustificación ou renunciadas. A finais de

2007 poderase realizar o primeiro seguimento directo.

Convocatoria de 2006: É moito máis complexa que todas as anteriores, xa

que en 2006 convocáronse tres clases de axudas ao fomento da

actividade empresarial das mulleres:

• Emega “normal”: Continua a liña das convocatorias anteriores.

Page 8: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

6

• Emega “innovación”: Enfocado ás empresas que proceden do ámbito universitario e cun enfoque tecnolóxico.

• Cotitularidade das explotacións agrarias: Dirixido ás mulleres do rural.

Dos únicos datos que se poden dispoñer son o total de solicitudes, as excluídas

ou desistidas, as denegadas por puntos e as concedidas. Son por tanto datos cun alto

grau de provisionalidade xa que, incluso nos casos que a beneficiaria acepta a

subvención, pode non cumprir cos requisitos de xustificación ou facer unha renuncia

expresa.

ESTATISTICA DE SEGUIMENTOS

0

20

40

60

80

100

Total seguementos por expediente

A CoruñaLugoOurensePontevedra

A C o ruña 0 50 5 8 7 0 0

Lug o 0 10 4 2 5 0 0

Ourense 0 9 16 11 0 0

Po nt eved ra 0 71 70 9 1 1 0

N ing ún U n D o us T res C at ro C inco / máis

3 5 17 13 7 5

5 3 12 13 8 3

5 0 10 10 7 4

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 %

2002

2003

2004

Seguemento 2006 por convocatoria

A Cor uña Lugo Our e nse P ont e v e dr a

35 53 50

17 12 10

13 13 10

75 83 74

0% 50% 100%

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Seguemento 2006 por provincia

2002 2003 2004

Page 9: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

7

Notas metodolóxicas

Continuando coa metodoloxía implementada no ano anterior, no seguimento

2006 das convocatorias de 2002 ao 2005,a recompilación dos datos simplificouse

considerablemente polo procedemento de informatización realizado.

Un dos efectos visíbeis do seguimento 2005 foi a toma de conciencia por parte

das beneficiarias da obriga de cumprimento dos compromisos adquiridos polo que, ao

longo de 2006, moitas comunicaron de forma voluntaria os cambios relacionados

(emprego, domicilio social, peches, etc..). Estes datos foron debidamente actualizados

e tidos en conta para o seguimento 2006.

Observouse unha maior colaboración das empresarias que xa foran contactadas

o ano anterior, o que permitiu unha comunicación máis fluída sobre a marcha do

propio negocio, debidamente recollidas na ficha individual de seguimento.

Notouse especialmente un maior grau de confianza e seguridade no caso das

que están a pasar polo que elas mesmas denominan unha “situación “difícil”. En

moitos casos nos que aínda que na meirande parte das situacións teñen máis que ver

con problemas estructurais que da evolución do negocio, non cumpren as expectativas

iniciais; isto ten máis que ver con problemas estructurais, que deben ser tidos en conta

no deseño de accións de apoio á actividade empresarial das mulleres:

Acceso ao financiamento: Dependencia económica dos seus maridos que,

en moitos casos, non asumen a participación no aval bancario, polo que non

poden dispoñer de financiamento suficiente para o desenvolvemento da

empresa.

Dificultades no ámbito da xestión empresarial, na que a maioría non

posuía ningún tipo de experiencia, polo que deben recorrer a profesionais (na

meirande parte xestores), e que, a miúdo, adoitan ter unha actitude de bastante

“despreocupación” cando “xa teñen asegurada a clienta”.

Sensación de desprotección: Séntense “desamparadas” no comezo da

actividade e no desenvolvemento desta, tanto moral como economicamente.

Nese sentido, fan suxestións sobre á relación coa administración.

Problemas de conciliación: Sobre todo nos casos de maternidade posterior

ao inicio da actividade, cargas familiares ou enfermidades (en varios casos de

Page 10: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

8

estrema gravidade).

Estes aspectos deben ser tidos en conta coa finalidade de mellorar e

“personalizar” as axudas a mulleres empresarias e, mesmo de evolucionar cara

novos modelos de consolidación e crecemento das empresas.

EVOLUCIÓN DAS TENDENCIAS: PRIMEIRO SEGUIMENTO 2004

O contacto coas empresarias da convocatoria do 2004, a pesar de ser o

primeiro que se realizaba, foi máis sinxelo e rápido. Na meirande parte dos casos

constaba xa na solicitude algún número de teléfono da empresaria, dato que se recolle

no seguinte gráfico aínda que non se pode comparar cuantitativamente coas

convocatorias anteriores.

28 117 9 43

8 31 2 13

11 34 2 6

108 176 20 63

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Teléfono de contacto na solicitude

Asesoría Local Casa Móvil

O descenso na porcentaxe de números de teléfonos erróneos, inexistentes ou

de casas particulares semella ser inversamente proporcional á actitude moito máis

proactiva e de seguridade en si mesmas das empresarias. En moitos menos casos,

aparecía como único teléfono o da xestoría ou móbiles que non se correspondían coa

solicitante. No único caso que se tivo que contactar coa promotora por carta, obtívose

unha resposta inmediata.

Aproveitando a circunstancia de ser empresas máis recentes e sendo este o

primeiro seguimento, fíxoselles tamén un “pequeno diagnóstico” sobre a

incorporación das TIC, centrado fundamentalmente nos usos do ordenador.

Page 11: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

9

O 60% teñen ordenador que utilizan para...

4%

3%

4%

20%

69%

FacturaciónBase de datosContabilidadeUso persoalEspecíficos

Uso dos recursos para a creación da empresa

Recursos de información

Mantense a tendencia de outorgar a creación da empresa as xestorías, por un

simple motivo: o descoñecemento das empresarias dos diferentes recursos

informativos dos que pode dispoñer.

Por iso, en cada convocatoria de axudas ou a través do fomento do

asociacionismo pódese dar a coñecer enderezos e organismos que faciliten

asesoramento e preparación para os aspectos relacionados co impulso das futuras

empresarias.

Recursos financeiros

É indispensábel mellorar ou facilitar as condicións esixidas nos créditos

financeiros si se quere fomentar que as mulleres creen empresas, xa que é un dos

factores máis decisivos na toma de decisión de emprender unha actividade.

Na actualidade, estase a promover microcréditos para mulleres en situacións

máis desfavorecidas e parece acoller boa resposta por parte destas. Polo tanto, si se

Page 12: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

10

seguen convocando é un bo método de apoio para todo o ámbito feminino que

necesita algún tipo de axuda para crear ou prosperar o seu negocio.

Conciliación e dependencias familiares

Unha das causas que impide o completo desenvolvemento dun negocio é a

conciliación laboral e familiar das empresarias, sobre todo se teñen fillos. É dicir, si

unha muller quere acadar o éxito profesionalmente, na maioría dos casos debe

sacrificar a familia.

A situación actual na que nos atopamos é claramente desfavorable, a pesares

das iniciativas que se promoven dende a Administración. É dicir, existe unha

contraposición de ideas: por unha parte o Goberno pretende aumentar a natalidade e

o número de mulleres emprendedoras, pero non apoia nin busca solucións para que

ámbolos puntos se acaden conxuntamente.

As promotoras comparten as súas cargas coas empregadas, cos familiares e

amigos. Aínda así, en períodos de maternidade, baixa por enfermidade da promotora

ou familiar dependente, teñen que dispoñer dun mínimo tempo para velar polo

negocio, único medio de vida do que dispoñen. Nalgún caso, decídese o peche por

non haber persoa que se ocupe da empresa no tempo de convalecencia (como nun

caso que se atopou e cuxo negocio prosperaba estupendamente).

Polo tanto, a implantación de medidas que favorezan estas situacións, por parte

da Administración, é moi urxente; non chega con seguir convocando programas de

axudas para creacións de empresas de mulleres senón que hai que mellorar aspectos

menos destacados pero fundamentais da vida cotiá, como son a familia.

Isto é…

A muller pasou dunha época de total opacidade na sociedade a ir acadando

lentamente os mínimos dereitos teóricos que o home. Nisto céntrase a gran

desigualdade que existe no mundo empresarial masculino e feminino. Existen aínda

demasiados impedimentos e prexuízos na sociedade que impiden un verdadeiro

desenvolvemento profesional de moitas mulleres que pretenden crear un negocio. A

isto súmaselle, o atraso que leva o Goberno, en relación con outros países, nos

programas de apoio e axudas á conciliación

Page 13: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

11

CONCEPTOS CLAVE DO SEGUIMENTO REALIZADO: 2002-2003-2004

Evolución da actividade

Segundo o estudo realizado polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade

do Home e da Muller, no marco de programa Calíope, o perfil da autónoma en Galicia

e o dunha muller de 39 anos, con estudos medios, casada, con descendencia e

situada maiormente en Pontevedra”. Así mesmo, a maioría traballa no sector servizos,

en particular en actividades ligadas ao comercio.

Por outra banda, segundo o Informe Executivo GEM Galicia 2005, en Galicia,

as empresas constituídas polas mulleres son máis sólidas que as dos homes e

superan a media nacional de creación de negocios. As 60.641 mulleres autónomas

censadas en Galicia representa o 28,7% do sector empresarial.

Tomando como referencia os seguimentos realizados en 2005 e 2006 das

empresas Emega, os datos obtidos confirman, e incluso melloran, as tendencias

observadas por ámbolos dous estudos, xa que as empresas EMEGA amosan unha

tendencia de consolidación e crecemento superior á media

Situación actual das empresas con catro, tres e dous anos de funcionamento

0

20

40

60

80

100

120

Pecharon Sen datos M anteñense Creceron

2002 2003 2004

Resulta especialmente significativa a convocatoria de 2003, cun alto grau de

consolidación e dinamismo en crecemento e xeración de emprego.

Page 14: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

12

13 38

79 22

6

28

8846

8

6

112

21

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pecharon Sen datos Manteñense Creceron

2002 2003 2004

A vista destes datos, e necesario aclarar que, si ben no apartado “sen datos” pode

estar incluído algún peche non comprobado, en moitos casos refírese a empresarias

coas que non se puido actualizar datos por estar ocupadas atendendo os seus

negocios, de viaxe ou de baixa.

Porcentaxe media segundo o estado da actividade

Pecharon6%

Sen datos15%

Manteñense60%

Creceron19%

Page 15: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

13

Estado da actividade desglosado por provincias

Pec

haro

n

Iloca

lizáb

eis

Non

da

dato

s

Man

teñe

nse

Cre

cero

nA Coruña

Lugo

OurensePontevedra

7

41

1

141

45

0 60

21

94 41

20

109 13

1

114

250

20

40

60

80

100

120

140

160

En termos absolutos, resultan espectaculares os datos de empresas que se

manteñen e crecen nas provincias de A Coruña e, especialmente, Pontevedra. Sen

embargo, aínda que a diferencia de empresas consolidadas non supera os 8 puntos,

comparando a relación porcentual dentro da propia provincia, é Ourense a que

presenta a proporción máis favorable en crecemento, tal e como se pode observar na

seguinte táboa e gráficos.

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Consolidadas 85% 77% 83% 80%

Medraron 15% 10% 25% 19%

Sen datos 15% 23% 17% 20%

Page 16: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

14

A Coruña

6% 8%

1%

70%

15%

Pecharon Ilocalizábeis Non da datos

Manteñense Creceron

Lugo

10% 10%

3%

51%

26%

Pecharon Ilocalizábeis Non da datos

Manteñense Creceron

Ourense

0% 17%0%

58%

25%

Pecharon Ilocalizábeis Non da datos

Manteñense Creceron

Pontevedra

3% 17%0%

61%

19%

Pecharon Ilocalizábeis Non da datos

Manteñense Creceron

Autoemprego e razón social

O obxectivo do programa Emega é, fundamentalmente, o impulso á actividade

laboral e profesional das mulleres. Está dirixido a empresas creadas por mulleres, que

crean o seu propio posto de traballo e, ademais, contratan fundamentalmente a

mulleres. E dicir, tres requisitos fundamentais que, tal e como se observa no

seguimento de 2006, manteñen un alto grau de cumprimento.

Page 17: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

15

345

9 0 1 2

0

50

100

150

200

250

300

350

Manteñenautoemprego

Incumprenautoemprego

Superanautoemprego

Incumprenforma xurídica

Homes nasociedade

Autoemprego e forma xurídica

Evolución de autoemprego por provincia

171

9 630

0 029

0 0

114

6 00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

As mesmaspromotoras

Cese dalgunapromotora

Novasincorporacións

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Page 18: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

16

Evolución de autoemprego por convocatoria

95

71

124

7 3

126

1 2

0

20

40

60

80

100

120

140

2002 2003 2004

Compromiso de autoemprego

As mesmas promotoras Cese dalguna promotora Novas incorporacións

Publicidade e sinalización

Segue a perdurar a idea que o cartel só se ten que expoñer durante tres anos

ou, mesmo, que non é obrigatorio telo nun lugar visíbel (na maioría dos casos, a

desculpa recae na xestoría, porque non lle comentara nada): “sabía que había que telo

pero non onde conseguilo”, “a xestoría non me dixo nada”, “teño gardado nun caixón

da oficina”...

Na maioría dos casos si se preocupan por conseguilo si xa foron avisadas (aínda

se atopan casos nos que tras avisos reiterativos manteñen a mesma desculpa).

279 139

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

1

Cartel correcto Sin cartel

Page 19: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

17

85

10 5

89

554 3 44

0

20

40

60

80

100

120

SI NON

Cartel por convocatoria

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

96

3420 14

29

5

133

86

0

20

40

60

80

100

120

140

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Cartel por provincia

SI NON

Incidencias

120

137

132

0

36

83

56

1

Sempre

Visitadas

Sin visita

Retirado

NONSI

Compromisos de contratación

Se ben hai que tratar o dato do “emprego actual” con reservas,

xa que é transmitido verbalmente polas promotoras, sírvenos para unha estimación

do grau de efectividade do programa Emega no seu obxectivo de fomento da

incorporación das mulleres ao ámbito laboral.

Actulización datos emprego

Sen datos15%

Dato emprego

actualizado85%

Page 20: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

18

A distribución por convocatorias da “dispoñibilidade” do dato actualizado

pódese observar no seguinte gráfico

38 286

72114

140 141

395

152 168147

467

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Sen datos Dato emprego actualizado Total Ano

2002 2003 2004 TOTAL

Partindo desta premisa básica, a suma de creación de postos de traballo das

convocatorias 2002-2003-2004 superaba, a finais de 2006 o total de compromisos

adquiridos.

Totais postos de traballo

643

574

38

1255

510

696

54

1260

Autoemprego

Contr. Mulleres

Contr. Homes

Total emprego

Compromiso Actual

Page 21: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

19

Tendo en conta o dato negativo que arroxa o autoemprego (-133) derivado das

iniciativas que non conseguiron saír adiante, e o 15% do que non se ten datos, temos

que concluír que as empresas que se consolidan presentan un altísimo índice de

creación de emprego.

Empresas por convocatoria segúndo compromisos de contratación

14 21 30 65

38 39

75

152

711

1

19

43 66

28137

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 TOTAL

Non prevista Manteñen Incumpren Superan

Das empresas que se consolidan, un 95% das promotoras cumpre cos

compromisos de emprego. O 36% delas, supérao.

Estado dos compromisos de contratación

Manteñen42%

Incumpren5%

Superan36%

Non prevista17%

Page 22: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

20

Evolución estado da actividade- emprego por convocatorias

2002

020406080

100120140160180

Compromiso Actual Compromiso Actual Compromiso Actual

Pecharon Manteñense Creceron

Autoemprego Contr. M ulleres Contr. Homes

2003

0

20

40

6080

100

120

140

160

Compromiso Actual Compromiso Actual Compromiso Actual

Pecharon M anteñense Creceron

Autoemprego Contr. M ulleres Contr. Homes

2004

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Compromiso Actual Compromiso Actual Compromiso Actual

Pecharon Manteñense Creceron

Autoemprego Contr. Mulleres Contr. Homes

Page 23: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

21

Convocatoria 2005

Como se dicía anteriormente, a convocatoria de 2005 está aínda en fase de

xustificación, que é a primeira comprobación dos compromisos adquiridos. Entrarán en

fase de “seguimento” a finais de 2007 admiten xa un importante nivel de detalle dos

datos.

Nesta convocatoria aprobáronse 232 solicitudes das 394 recibidas. Nos seguintes

gráfico pódese observar o resultado do proceso de avaliación e a distribución por tipos

de procedementos

Non procede avaliación 160

Denegadas por puntos 2

Concedidas 232

Total solicitudes 394

Resultados das solicitudes 2005

41%

1%

58%

Non procede avaliación Denegadas por puntos Concedidas

160

2

18

12

2

123

77

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Excluidas / Desistidas Denegadas por puntos Renunciadas Revogadas

Non xustifica Inicio seguimento En proceso de pago

Page 24: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

22

Estado das concedidas a decembro de 2006

Renunciaron 18

Revogadas 12

Non xustifica 2

Pagadas 123

Proceso de pago 77

Total 232

Estado concedidas 2005

53%

33%

8%

1%

5%

Renunciaron Revogadas Non xustificaPagadas Proceso de pago

Convocatoria 2006

Os datos da última convocatoria do Emega son aínda moi provisionais, xa que no total

de subvencións concedidas pode haber moitos cambios en base a:

• Renuncias

• Revogacións: Non xustifican ou xustifican de xeito inadecuado e/ou

incompleto

112

1

2

0

0

0

130

245

Excluidas / Desistidas

Denegadas por puntos

Renunciadas

Revogadas

Non xustifica

Inicio seguimento

En proceso xustificación

Total solicitudes

Page 25: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

23

Seguimentos consecutivos: Convocatorias 2003 e 2004

Como se comentaba ao principio, dos cinco anos para o cumprimento de

compromisos adquiridos, os dous primeiros transcorren entre a convocatoria e

percepción efectiva da subvención, polo que a fase de seguimento refírese,

fundamentalmente, aos tres últimos anos.

A consecuencia é que en cada seguimento anual coinciden dúas convocatorias,

en este caso 2002 e 2003, que son as que nos permiten unha observación máis

directa da súa evolución. Isto non quer dicir que a comparativa permita realizar

afirmacións concluíntes, xa que no desenvolvemento das empresas inflúen multitude

de factores externos e magnitudes macroeconómicas pero, dado que se aplicou a

mesma metodoloxía nos dous anos consecutivos, si permiten unha serie de

estimacións cando menos “interesantes”.

Preséntase a continuación unha serie de gráficos comparativos da evolución das

convocatorias 2002 e 2003 segundo os resultados dos seguimentos realizados en

2005 e 2006 cos principais criterios de avaliación: estado da actividade e compromisos

de emprego e publicidade da subvención percibida.

Nos correspondentes aos compromisos de autoemprego, contratación de

mulleres e colocación de cartel, obsérvase unha reducción do total de empresas como

consecuencia do incremento de empresas que pecharon ou das que non se teñen

datos (“ilocalizables” e “non datos”).

Resulta chocante a comparativa das empresas que “medraron”. Mentres que a

convocatoria 2003 resultou especialmente dinámica en A Coruña e Pontevedra, non

así en Lugo e Ourense, onde o índice de crecemento resulta más notable na evolución

das empresas da convocatoria 2002.

Coma sempre, os datos son un punto de partida para a reflexión previa á

definición de novos e máis profundos, análises cuantitativos e cualitativos.

Page 26: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

24

Evolución da actividade Convocatoria 2002 Convocatoria 2003

3327

9 6 8 5

55

40

105

78

0

20

40

60

80

100

120

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 2002

Mantéñense 2002

Seg. 2005 Seg. 2006

3930

11 6 11 9

6143

122

88

0

20

40

60

80

100

120

140

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Año

Mantéñense 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Medraron 2002

3 2

12

5

10

22

3443

0

5

10

15

20

25

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 2002

Seg. 2005 Seg. 2006

Medraron 2003

11

0 0

13

24

16

4

24

46

205

101520253035404550

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Peches convocatoria 2002

5

1

1

3

10

7

1

1

4

13

A C o ruña

Lug o

Ourense

Po nt eved ra

T o t al 2 0 0 2

Seg. 2005 Seg. 2006

Peches convocatoria 2003

1

0

0

2

3

2

1

0

3

6

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Page 27: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

25

Compromisos: Emprego e publicidade

Convocatoria 2002 Convocatoria 2003

108 95

97

11

0 50 100 150 200 250

Las mismaspromotoras

Cese de algunapromotora

Nuevasincorporaciones

Autoemprego 2002

Seg. 2005 Seg. 2006

136 125

8 7

43

0 50 100 150 200 250 300

Las mismaspromotoras

Cese de algunapromotora

Nuevasincorporaciones

Autoemprego 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Contratación mulleres 2002

16

35

16

43

14

38

7

43

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

No prevista

Mantienen

Incumplen

Superan

Seg. 2005 Seg. 2006

Contratación mulleres 2003

26

51

15

51

21

39

11

66

0 20 40 60 80 100 120 140

Non prevista

Manteñen

Incumpren

Superan

Seg. 2005 Seg. 2006

93

108

2135

0

50

100

150

200

250

SI NON

Cartel 2002

2002 2003

87

105

1630

0

50

100

150

200

SI NON

Convocatoria 2003: Cartel

2002 2003

Page 28: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

26

A Coruña Convocatoria 2002 Convocatoria 2003

57

33

27

3 3 26

0

5

10

15

20

25

30

35

Pecharon Mantéñense Medraron Sen datos

A Coruña: Actividade 2002

Seg. 2005 Seg. 2006

1 2

39

30

11

16

47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pecharon Mantéñense Medraron Sen datos

A Coruña: Actividade 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Convocatoria 2002: Distribución porcentual actual

Pecharo n16 %

M ant éñense6 3 %

M ed raro n7%

Sen d at o s14 %

Convocatoria 2003: Distribución porcentual actual

M a nt éñe nse5 4 %

M e dr a r on2 9 %

S e n da t os13 %

P e c ha r on4 %

Evolución das empresas consolidadas 2002

Mantéñense

MedraronMedraron0

5

10

15

20

25

30

35

Seg. 2005 Seg. 2006

Evolución das empresas consolidadas 2003

Mantéñense

MedraronMedraron

05

1015202530354045

Seg. 2005 Seg. 2006

Page 29: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

27

Lugo Convocatoria 2002 Convocatoria 2003

1

2

9

7

4

5

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pecharon Mantéñense Medraron Sen datos

Lugo: Actividade 2002

Seg. 2005 Seg. 2006

01

11

6

0

4

2 2

0

2

4

6

8

10

12

P e c ha r on M a nt éñe nse M e dr a r on S e n da t os

Lugo: Actividade 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Convocatoria 2002: Distribución porcentual actual

S e g. 2 0 0 6 ; 11%

S e g. 2 0 0 6 ; 3 9 %

S e g. 2 0 0 6 ; 2 8 %

S e g. 2 0 0 6 ; 2 2 %

Convocatoria 2003: Distribución porcentual actual

Seg. 2006; 8%

Seg. 2006; 46%Seg. 2006; 31%

Seg. 2006; 15%

Evolución das empresas consolidadas 2002

Mantéñense

MedraronMedraron

0123456789

10

Seg. 2005 Seg. 2006

Evolución das empresas consolidadas 2003

Mantéñense

Medraron

Medraron

0

2

4

6

8

10

12

Seg. 2005 Seg. 2006

Page 30: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

28

Ourense Convocatoria 2002 Convocatoria 2003

1 1

8

5

34

2

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P e c ha r on M a nt éñe nse M e dr a r on S e n da t os

Ourense: Actividade 2002

Seg. 2005 Seg. 2006

0 0

11

9

0

2 2 2

0

2

4

6

8

10

12

P e c ha r on M a nt éñe nse M e dr a r on S e n da t os

Ourense: Actividade 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Convocatoria 2002: Distribución porcentual actual

S e g. 2 0 0 6 ; 7 %

S e g. 2 0 0 6 ; 3 5 %

S e g. 2 0 0 6 ; 2 9 %

S e g. 2 0 0 6 ; 2 9 %

Convocatoria 2003: Distribución porcentual actual

Pecharon0%

Mantéñense70%

Medraron15%

Sen datos15%

Evolución das empresas consolidadas 2002

Mantéñense

Medraron

Medraron

0123456789

Seg. 2005 Seg. 2006

Evolución das empresas consolidadas 2003

Mantéñense

Medraron Medraron0

2

4

6

8

10

12

Seg. 2005 Seg. 2006

Page 31: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

29

Pontevedra Convocatoria 2002 Convocatoria 2003

3 4

55

40

2

10

1824

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

P e c ha r on M a nt éñe nse M e dr a r on S e n da t os

Pontevedra: Actividade 2002

Seg. 2005 Seg. 2006

2 5

61

42

13

24

1116

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

P e c ha r on M a nt éñe nse M e dr a r on S e n da t os

Pontevedra: Actividade 2003

Seg. 2005 Seg. 2006

Convocatoria 2002: Distribución porcentual actual

Seg. 2006; 5%

Seg. 2006; 51%

Seg. 2006; 13%

Seg. 2006; 31%

Convocatoria 2003: Disatribución porcentual actual

P e c ha r on6 %

M a nt éñe nse4 8 %M e dr a r on

2 8 %

S e n da t os18 %

Evolución das empresas consolidadas 2002

Mantéñense

Medraron Medraron0

10

20

30

40

50

60

Seg. 2005 Seg. 2006

Evolución das empresas consolidadas 2003

Mantéñense Medraron

Medraron

0

10

20

30

40

50

60

70

Seg. 2005 Seg. 2006

Page 32: Plan Emega-Informe seguimento empresas

Plan Emega – Informe do seguimento das empresas subvencionadas

30

Estudio realizado por I.G. Documentación, S.L.

Outubro-Decembro 2006

Page 33: Plan Emega-Informe seguimento empresas