INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

45
INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster en Técnicas Estatísticas Curso Académico: 2013-2014

Transcript of INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Page 1: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Máster en Técnicas Estatísticas Curso Académico: 2013-2014

Page 2: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 1 2013-2014

1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO

DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO

Denominación do título Máster en Técnicas Estatísticas

Códigos identificativos (aplicación Verifica e MEC) 4310361

Rama de coñecemento Ciencias

Universidade solicitante Santiago de Compostela

Centro responsable das ensinanzas conducentes ao título ou, no seu caso, departamento ou instituto

Facultade de Matemáticas

Centro onde se imparte o título

Facultade de Matemáticas (USC),

Facultade de Informática (UDC),

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (UVigo)

No caso de títulos interuniversitarios, universidade coordinadora e universidade/s participante/s

Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora)

Universidade de Vigo

Universidade da Coruña

Responsable do título Alberto Rodríguez Casal

Correo electrónico do responsable do título [email protected]

Curso de implantación do título 2009/2010

Data última acreditación 29/07/2014

Órgano responsable da elaboración do informe anual de seguimento Comisión de Titulo

Órgano responsable da aprobación do informe anual de seguimento Comisión de Título

Page 3: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 2 2013-2014

2. INFORMACIÓN PÚBLICA QUE A UNIVERSIDADE FACILITA DE CADA UN DOS SEUS TÍTULOS

Información pública Páxina web da Universidade/Centro/Título…

Denominación do título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

Número de créditos e duración do título

http://www.usc.es/gl/titulacions/pop/, P1061 Técnicas Estatísticas

Centro responsable do título ou, no seu caso, departamento ou instituto

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

Coordinador/a e/ou responsable do título

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

Centro/s onde se imparte o título http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/presentacion

No caso de títulos interuniversitarios, universidade coordinadora e universidad/es participante/s

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

Tipo de ensinanza http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información de Título)

Número de prazas de novo ingreso ofertadas

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Oferta e Admisión)

Idiomas en que se imparte o título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

Saídas profesionais/Profesións reguladas para as que capacita/Prefil de egreso

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Obxectivos, Competencias e saídas profesionais)

Normativa de permanencia http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/normatransferrecocreditostituEEES.pdf

Memoria vixente do título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/xescampus/P1061V01/info.html

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/presentacion (Memoria de verificación)

Obxectivos do título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Obxectivos, competencias e saídas profesionais)

Competencias xerais http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Obxectivos, competencias e saídas profesionais)

Competencias específicas http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Obxectivos, competencias e saídas profesionais)

Criterios de acceso e admisión

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Oferta e admisión)

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/admision-y-matricula

Procedemento de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

Plan de acción titorial http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=

Page 4: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 3 2013-2014

5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

Perfil de ingreso recomendado

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Oferta e admisión)

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/presentacion (Perfil de ingreso)

Condicións ou probas de acceso especiais, se existen

Non hai probas de acceso especiais

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Oferta e admisión)

Programas de mobilidade

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/erasmus/estudantes_outgoing.html

http://www.udc.es/ori e

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/mobilidade/index.html

Curso ponte ou de adaptación (deseño curricular, criterios e condicións de acceso), se existe

1

Non procede

Complementos formativos necesarios, en función da formación previa acreditada polo estudante, se fose o caso

Non procede

Estrutura do programa formativo: denominación do módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obrigatorio ou optativo

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/plan-docente

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Plan de estudos)

Horarios

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/horarios

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/horarios_clases_FM.html

Guías docentes/Programación docente

2

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/programa-de-materias

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9

Traballo fin de grao/máster (comisión, convocatorias, etc.)

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/trabajos-fin-de-master

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Plan de estudos e outra información)

Información sobre as práctivas externas, se as houbera (entidades colaboradoras,…)

http://eio.usc.es/pub/mte/ ver apartado Traballos Fin de Máster e convenios vixentes para acceder as entidades colaboradoras)

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

Descrición do profesorado (categoría, datos de contacto... )

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/profesorado

Descrición doutros recursos humanos necesarios e dispoñibles

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/recursos-y-servicios

Page 5: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 4 2013-2014

para o desenvolvemento do plan de estudos

Aulas e seminarios http://eio.usc.es/pub/mte/descargas/memoriaVerfica.pdf (Memoria de Verificación do Título)

Laboratorios Non procede

Salas de informática

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/recursos-y-servicios

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/infraestruturas.html

http://fccee.uvigo.es/recursos.html

Salas de estudo

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/recursos-y-servicios

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/espazos.html

http://fccee.uvigo.es/recursos.html

Biblioteca

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/recursos-y-servicios

http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/busc/centros/matematicas/

http://fccee.uvigo.es/recursos.html

http://www.fic.udc.es/HarvestExternalData.do?operation=faculty.library

Outros servizos dispoñibles

http://fccee.uvigo.es/recursos.html

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/espazos.html

Espazos para os representantes de estudantes

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/espazos.html

Taxa de graduación

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/datcalimaster.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/indicadores-academicos.html

http://estudos.udc.es/es/study/quality/493V01#mainresults

Taxa de abandono

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/datcalimaster.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/indicadores-academicos.html

Taxa de eficiencia

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/datcalimaster.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/indicadores-academicos.html

http://estudos.udc.es/es/study/quality/493V01#mainresults

Taxa de rendemento http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/datcalimaster.html

Page 6: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 5 2013-2014

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/indicadores-academicos.html

http://estudos.udc.es/es/study/quality/493V01#mainresults

Taxa de éxito

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/datcalimaster.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/indicadores-academicos.html

http://estudos.udc.es/es/study/quality/493V01#mainresults

Taxas de inserción laboral --

Outras taxas/resultados complementarias que o título fai públicas (Informe institucional resultados Docentia)

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

Órgano responsable do sistema de garantía de calidade do título

O órgano responsable do SGIC é a Xunta de Facultade de Matemáticas. A estrutura para o desenvolvemento do SGIC queda recollida no Manual Simplificado

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/matematicas/descargas/calidade/Manual_Sistema_Garantia_Calidad/MSGIC_FacultadeMatematicas_041213.pdf

Política e obxectivos de calidade http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/Calidade/Sistema_Calidade.html

Manual e procedementos do SGC http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/Calidade/Sistema_Calidade.html

Page 7: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 6 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

1. Descrición do título

Valorarase o criterio de “Descrición do título” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007).

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio3

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

O Máster en Técnicas Estatísticas (MTE) é un título interuniversitario entre a Universidade de Santiago de

Compostela (coordinadora), a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo. O seu deseño como título

interuniversitario vén motivado pola estreita colaboración entre os grupos de investigación en estatística e

investigación operativa das universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG), que xa previamente

colaboraran (e ségueno facendo) nun programa de doutoramento interuniversitario. Os centros de referencia do

título, e dende onde se imparten as clases nas tres universidades son a Facultade de Matemáticas (USC), a

Facultade de Informática (UDC) e a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (UVIGO). Trátase dun

título de 90 ECTS, distribuídos en tres semestres: 30 ECTS obrigatorios, 50 ECTS optativos e 10 ECTS para a

elaboración do Traballo Fin de Máster (TFM).

TIPO DE ENSINANZA: A ensinanza no MTE é de tipo presencial para todas as materias, impartidas en aulas

dotadas a través dun sistema de videoconferencia dende as tres universidades participantes.

RÉXIME DE ESTUDOS: O alumnado do MTE pode matricularse a tempo completo ou a tempo parcial.O número

de créditos mínimo e máximo por curso depende das normativas específicas de cada universidade. Así, na UDC

para a modalidade de matrícula a tempo completo, o número de créditos nos que se debe matricular no primeiro

ano é de 60 e de 30 no segundo ano. Na matrícula a tempo parcial, no primeiro ano o número de ECTS

matriculados polo estudante pode oscilar entre 5 e 55, mentres que nos cursos posteriores permítese que se

matricule de 5 a 25 ECTS. Para a USC, en réximo de tempo completo, a matrícula do primeiro ano debe incluír 60

ECTS, mentres que en cursos posteriores pode oscilar entre 30 e 75 ETCS. A tempo parcial, o primeiro curso

poden escoller entre 30 e 55 e en cursos posteriores, entre un mínimo de 5 e un máximo de 75. Finalmente, na

UVigo, os requerimentos da matrícula a tempo completo coinciden cos da USC. A tempo parcial, o primeiro ano

deben escoller entre 30 e 55 ETCS e en anos posteriores, entre 5 e 25 ECTS. A opción de réxime de estudos

maioritaria é a tempo completo

IDIOMAS NOS QUE SE IMPARTE: As materias do MTE impártense en castelán e galego, agás a materia de

Enxeñaría Financiera (terceiro semestre), cunha parte impartida en inglés. Dado que o coñecemento da lingua

inglesa resulta fundamental para a formación do noso alumnado, o material bibliográfico recomendado na maioría

das materias está en inglés, así como os apuntamentos e presentacións facilitadas por algúns profesores/as do

título.

Page 8: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 7 2013-2014

RELACION OFERTA/DEMANDA: En cada curso académico ofértanse 25 prazas en cada unha das sedes do

título, cun total de 75 prazas de novo ingreso cada ano (Táboa 1.1). No curso 2013-2014, a cobertura das prazas

foi dun 41,3%, se ben a cobertura de prazas non é uniforme nas sedes: cubríronse o 68% das prazas da USC, o

24% na UDC e o 32% na UVigo. Pode observarse na tendencia das coberturas de prazas ao longo dos cursos un

incremento importante entre os cursos 2009/10 e o 2010/11 na UVigo. Isto é debido a que no curso 2010/11 a

UVigo permite matricularse en materias de mestrado a alumnado que aínda non teña obtido o seu título de Grao

ou equivalente, mediante a modalidade de Formación Continua. Formalmente, este alumnado non é alumnado do

MTE, pero asiste ás clases e sométese ás mesmas probas de avaliación que o resto do alumnado. A traxectoria

usual deste alumnado é que unha vez obtido o título, a UVigo permite a validación de materias cursadas ao abeiro

da FC no MTE. Co obxecto de non desvirtuar as taxas efectivas, estase a contabilizar este alumnado como se a

súa matrícula fose no MTE.

Prazas ofertadas Matrícula de inicio de estudos

Cobertura USC

Cobertura UDC

Cobertura UVigo

2007/08 75 17 (22,7%) 28% 28% 12%

2008/09 75 13 (17,3%) 36% 16% 0%

2009/10 75 22 (29,3%) 56% 28% 4%

2010/11 75 31 (41,3%) 48% 24% 52%

2011/12 75 20 (26,7%) 24% 20% 36%

2012/13 75 23 (30,7%) 44% 12% 36%

2013/14 75 31 (41,3%) 68% 24% 32%

Táboa 1.1. Prazas ofertadas (IN01M-PC-05, 25 por universidade), matrícula de inicio de estudos (IN03M-PC-05) e cobertura de prazas por universidade.

Na matrícula de inicio de estudos (Táboa 1.2), o 64,5% do novo alumnado son homes (60,9% no 2012-2013), o

que supón unha tendencia crecente dende as primeiras promocións do máster. A matrícula de inicio de estudos

no 2013-2014 incrementouse un 34,8% con respecto á do curso anterior, conseguindo dous anos consecutivos de

incremento de matrícula. En relación á matrícula total, a taxa de variación foi do 11,5% (Táboa 1.3). No relativo á

variación da matrícula de inicio de estudos, esta taxa sitúase nun 11,5% con respecto ao curso anterior (Táboa

1.4).

Prazas ofertadas

Matrícula de inicio de estudos

Matrícula de inicio de estudos por univ. (USC-

UDC-UVigo)

Homes Mulleres

2008/09 75 13 (17,3%) 41,2%-41,2%-17,6% 6 (46,2%) 7 (53,8%)

2009/10 75 22 (29,3%) 69,2%-30,8%-0,0% 7 (31,8%) 15 (68,2%)

2010/11 75 31 (41,3%) 63,6%-31,8%-4,6% 15 (48,4%) 16 (51,6%)

2011/12 75 20 (26,7%) 38,7%-19,4%-41,9% 8 (40,0%) 12 (60,0%)

2012/13 75 23 (30,7%) 30,0%-25,0%-45,0% 14 (60,9%) 9 (39,1%)

2013/14 75 31 (41,3%) 47,8%-19,4%-25,8% 20 (64,5%) 11 (35,5%)

Táboa 1.2. Prazas ofertadas (IN01M-PC-05), matrícula de inicio de estudos (IN03M-PC-05), total, por universidade e por sexo.

Page 9: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 8 2013-2014

Matrícula total

Matrícula total por univ (USC-UDC-UVigo) Homes Mulleres

2007/08 17 41,2%-41,2%-17,6%

2008/09 27 51,9%-40,7%-7,4% 15 (55,6%) 12 (44,4%)

2009/10 40 57,5%-35,0%-7,5% 16 (40,0%) 24 (60,0%)

2010/11 58 48,2%-25,9%-25,9% 23 (39,7%) 35 (60,3%)

2011/12 58 39,7%-27,5%-32,8% 26 (44,8%) 32 (55,2%)

2012/13 52 34,6%-26,8%-38,5% 25 (48,1%) 27 (51,9%)

2013/14 58 46,6%-20,7%-32,7% 35 (60,3%) 23 (39,7%)

Táboa 1.3. Matrícula total (IN02M-PC-05). Distribución por universidade e por sexo.

Var. matrícula de inicio de estudos Var. matrícula total

2008/09 -- --

2009/10 69,2% 48,1%

2010/11 40,9% 45,0%

2011/12 -35,5% 0,0%

2012/13 15,0% -10,3%

2013/14 34,8% 11,5%

Táboa 1.4. Variación da matrícula de inicio de estudos (IN05M-PC-05) e da matrícula total.

SISTEMA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS: Segundo consta na Memoria de Verificación do Título (MVT),

o alumnado pode recoñecer ata un máximo de 10 ECTS por outros cursos de posgrao e actividade laboral e

profesional.

BOAS PRÁCTICAS

- Mantemento e actualización da información pública relativa ao título a través da páxina web do MTE:

http://eio.usc.es/pub/mte.

- Seguimento dos títulos similares implantados noutras universidades, avalando a vixencia e adecuación da nosa

proposta.

- Realización dun seguimento continuo por parte da Comisión Académica do MTE.

- Contacto continuo do profesorado co tecido empresarial, recabando a información necesaria para mentar

actualizados os contidos que xustifican o título.

- Existencia na web do título dun apartado de “Novas” que se actualiza coa información relativa ao título e os

temas de actualidade relacionados coas materias do título, así como información adicional sobre bolsas e outro

tipo de financiamento, saídas profesionais, ofertas de emprego específicas na área, etc.

Page 10: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 9 2013-2014

PROPOSTAS DE MELLORA:

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 11: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 10 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

2. Xustificación

Valorarase o criterio de “Xustificación” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e a directriz de “Política e obxectivos de calidade da formación” do Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

INTERESE DO TÍTULO: Na MVT establecéronse unha serie de argumentos que xustificaban o interese do título

no momento da súa creación e que seguen a ser válidos no momento actual. A Estatística e a Investigación

Operativa resultan fundamentais para o desenvolvemento doutras disciplinas en distintas ramas de coñecemento

(Enxeñaría, Ciencias da Vida, Ciencias Sociais, etc.).

As distintas orientacións do MTE permiten ao alumnado do título, segundo a configuración de materias elixidas,

obter unha formación avanzada en Estatística e Investigación Operativa en aspectos teóricos e aplicados

(orientación académica), capacitarse para a investigación no ámbito da Estatística e a Investigación Operativa

(orientación investigadora) ou formarse na aplicación de métodos estatísticos necesarios na práctica profesional

en diversos sectores (orientación profesional). Estas distintas orientacións, ás que se pode chegar con distintas

configuracións de materias nos tres semestres do MTE, xustifican o perfil de ingreso establecido no título e a

demanda real do mesmo, atendendo no só ás cifras de matrícula (véxase apartado anterior), senón tamén á

procedencia do alumnado.

DEMANDA DO TÍTULO: Como se comentará no criterio 4 (Acceso e admisión de estudantes), o perfil de ingreso

do MTE está aberto a titulados universitarios de calquera área, dada a interdisciplinariedade das ferramentas

estatísticas e da investigación operativa, polo que o MTE recibe demanda de titulados de distintos ámbitos. Para

máis detalle sobre as titulacións de orixe, véxase a xustificación do perfil de ingreso e do perfil real de estudantes

do MTE.

Fóra de Galicia (resto España) Fóra de España

2007/08 0 (0%) 1 (5,9%)

2008/09 0 (0%) 2 (15,4%)

2009/10 2 (9,1%) 1 (4,5%)

2010/11 4 (12,9%) 5 (16,1%)

2011/12 0 (0%) 2 (10,0%)

2012/13 1 (4,3%) 1 (4,3%)

2013/14 7 (22,6%) 4 (12,9%)

Táboa 2.1. Alumnado segundo orixe de procedencia por cursos (IN08M-PC-05, IN09M-PC-05).

Page 12: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 11 2013-2014

PROCEDENCIA DO ALUMNADO: Por orixe xeográfica, a porcentaxe de alumnado que provén de fóra de Galicia

pero do resto de España e de fóra de España fluctúa de maneira importante entre cursos académicos (Táboa

2.1). No curso 2013-2014 acadouse a porcentaxe máis elevada de alumnado de fóra de Galicia representando un

35,5% (22,6% de España e 12,9% de fóra de España). Estos datos reflicten unha oportunidade de mellora para o

título en relación á captación de estudantes (véxase sección de “Acceso e admisión”)

DEMANDA DE PROFESIONAIS DA ESTATÍSTICA: Outro dos factores que xustifican a vixencia e interese do

MTE é a demanda de profesionais da Estatística. Segundo a última enquisa de poboación activa do INE, os

titulados con formación matemática e estatística presentaron taxas de actividade e de emprego moi elevadas no

2012 e no 2013 (segundo e terceiro posto en taxa de emprego) e as taxas de paro máis baixas nestes dous anos.

Os resultados concretos poden consultarse na Táboa 2.2.

EPA 20012 EPA 2013

Taxa de actividade 81,88% 79,45%

Homes 81,81% 74,34%

Mulleres 81,95% 85,83%

Taxa de emprego 75,25% 74,37%

Homes 74,18% 76,43%

Mulleres 76,18% 68,66%

Taxa de paro 8,09% 6,81%

Homes 9,33% 6,73%

Mulleres 6,99% 6,62%

Táboa 2.2. Taxas de actividade, emprego e paro para titulados con formación en Matemáticas e

Estatística, segundo a Enquisa de Poboación Activa do Instituto Nacional de Estatística.

BOAS PRÁCTICAS

- Colaboración entre os responsables do título e empresas, asociacións e organismos, para recabar

información que afecte ao título e ao mesmo tempo transmitirlles o que a titulación lles pode aportar. Esta

colaboración maniféstase no establecemento de convenios para a realización de Traballos Fin de Máster en

empresas.

- Participación en foros interdisciplinares para difundir o máster (p.e., nos foros de Interacción Matemática e

Industria).

- Elaboración de presentacións, carteis e folletos informativos do máster que se difunden nas universidades

participantes.

Page 13: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 12 2013-2014

PROPOSTAS DE MELLORA:

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 14: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 13 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

3. Competencias

Valorarase o criterio de “Competencias” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e a directriz de “Obxectivos do plan de estudos” do Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

ADQUISICIÓN E AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS: As guías das materias (dispoñibles a través da web do

máster) especifican as compentencias que se traballan en cada unha delas. No curso 2013-2014, detectáronse

algunhas discrepancias entre as competencias traballadas nas materias e as que figuran na MVT (xerais,

específicas e transversais), polo que para a elaboración dos programas do curso 2014-2015, solicitouse ao

profesorado que se revisara este aspecto. Esta acción de mellora inclúese no plan do 2014-2015

([AM1_PM1415]).

Dunha análise das guías docentes das materias do máster, despréndese que máis do 70% das materias requiren

que o alumnado complete satisfactoriamente actividades de avaliación continua (traballos individuais e en grupo)

para garantizar a adquisición das competencias do curso.

Como indicador da adquisición das competencias pódese considerar o Traballo Fin de Máster (TFM): unha

revisión dos proxectos desenvolvidos (tanto de índole académica como os realizados ao abeiro de convenios con

empresas), dos manuscritos entregados e das exposicións realizadas polo alumnado, permiten comprobar a

satisfactoria adquisición das competencias do título. Ademais, resulta de especial relevancia a información

proporcionada polo alumnado que realiza o seu TFM ao abeiro de convenios con empresas e institucións e dos

seus titores, que detectan de primeira man as posibles carencias na formación que proporciona o MTE para un

correcto desempeño do traballo.

COMPROBACIÓN DA ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS: Dende a implantación do título, as competencias

adquiridas polos estudantes teñen sido avaliadas polo profesorado dentro de cada materia. En relación a este

aspecto, no proceso de renovación da acreditación ao que se someteu o MTE no curso 2013-2014 (renovación da

acreditación obtida en xullo de 2014), recomendouse realizar unha reflexión sobre a adquisición de competencias

do título que só se traballan en materias optativas do máster así como revisar que as competencias que se

traballan teñan o correspondente nivel do título, de acordo co Marco Español de Cualificación para a Educación

Superior (MECES). Estas dúas recomendacións recibidas foron obxecto da proposta de dúas accións de mellora

remitidas como resposta ao Informe Provisional da Acreditación, e que serán recollidas no plan de melloras do

MTE para o curso 2014-2015 ([AM2_PM1415] e [AM3_PM1415]). No plan de melloras do curso 2014-2015,

tamén se recollerá unha acción de seguimento das competencias adquiridas polos estudantes ([AM4_PM1415]).

A experiencia do profesorado do máster tanto en investigación máis académica como aplicada e a súa

colaboración con empresas, aconsellan a conservación dos actuais obxectivos e competencias, do mesmo xeito

que os intereses manifestados polo propio alumnado e tamén dende o mundo laboral.

Page 15: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 14 2013-2014

BOAS PRÁCTICAS

- Seguimento da docencia por parte da coordinación do MTE.

- Presentación exhaustiva das competencias xerais e específicas a través da web do máster e das guías das

materias.

- Organización de actividades complementarias que permiten contribuír á adquisición das competencias.

Algunhas destas actividades foron realizadas en colaboración coa Sociedade Galega para a Promoción da

Estatística e a Investigación de Operacións (SGAPEIO, http://www.sgapeio.es) como o concurso de pósters

para alumnado do MTE celebrado dentro do seu undécimo congreso ou a publicación dos resumos dos

TFMs no seu boletín de noticias.

PROPOSTAS DE MELLORA:

- AM1_PM1415. Revisión das competencias que se deberían traballar en cada unha das materias, de acordo

coa MVT.

- AM2_PM1415. Reflexión sobre as competencias recollidas tan só en materias optativas do MTE.

- AM3_PM1415. Reflexión sobre competencias para adecuar ao nivel do MTE segundo o MECES.

- AM4_PM1415. Seguimento das competencias adquiridas polos estudantes no título.

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 16: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 15 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

4. Acceso e admisión de estudantes

Valorarase o criterio de “Acceso e admisión de estudantes” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e a directriz de “Política e procedementos de admisión” do Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

ACCESO E ADMISIÓN DE ESTUDANTES: Ao tratarse dun título interuniversitario e non existir unha normativa

transversal no SUG que regule estes estudos, os procedementos de acceso e admisión de estudantes depende

das normativas vixentes en cada unha das universidades participantes. No caso do alumnado con titulacións

obtidas no estranxeiro, é a Comisión Académica do MTE quen avalía a súa formación e autoriza (de ser o caso) o

seu ingreso. O alumnado procedente de titulacións estranxeiras, tamén recibe asesoramento por parte dos

servizos responsables de internacionalización das distintas universidades.

CAPTACIÓN E ACOLLIDA DE ESTUDANTES: A captación de estudantes realízase fundamentalmente nas

universidades participantes, se ben o máster tamén recibe alumnado doutras universidades de fóra de Galicia e

de América Latina. Dado que o número de estudantes de novo ingreso no MTE en cada curso é un elemento

crítico para garantizar a continuidade dos estudos, recollerase unha acción de mellora para o curso 2014-2015

encamiñada a organizar as tarefas de captación de estudantes fóra da nosa comunidade autónoma

([AM5_PM1415]). No plan de melloras do curso 2013-2014 recollíase a acción [AM2_PM1314], levándose a cabo

algunhas accións concretas como a elaboración de folletos, mantemento da web do título e a participación de

coordinadores e alumnado nalgúns foros de empresa (como xa se comentou no informe de seguimento).

En canto á acollida do alumnado de novo ingreso, os coordinadores nas universidades participantes actúan como

persoas de referencia e proporcionánlles orientación académica. Cabe salientar que o MTE conta coa

colaboración dun técnico da USC, que entre outras tarefas tamén realiza unha labor continuada de apoio aos

estudantes do MTE. Ao comezo de curso, realízase unha presentación ao alumnado do MTE onde se lles

proporciona a información máis salientable do título.

PERFIL DE INGRESO E DEMANDA DO TÍTULO: O perfil de ingreso do MTE está aberto a titulados

universitarios de calquera área, dada a interdisciplinariedade das ferramentas estatísticas e da investigación

operativa. O MTE ten recibido ao longo dos cursos nos que estivo implantado, alumnado da Licenciatura en

Matemáticas, Bioloxía, Socioloxía, Ciencias Políticas, Economía, Administración e Dirección de Empresas, de

distintas enxeñarías (informática, de montes) e da rama biosanitaria (Licenciatura en Farmacia), ademais de

alumnado extracomunitario, que nalgúns casos proviña cun título de mestrado do seu país de orixe. No curso

2013-2014 (Táboa 4.1), o alumnado de novo ingreso proviña de cinco titulación diferentes, representando os

graduados en matemáticas só un 60% dos estudantes de novo ingreso. Un 12,9% validou estudos do estranxeiro

(este alumnado de novo ingreso proviña de América Latina). Segundo os sectores establecidos por niveis de

estudos, o 54,84% proviñan de títulos de Grao e un 32,26% de Licenciaturas ou Enxeñarías.

Page 17: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 16 2013-2014

Matrícula inicio estudos (tit. diferentes)

Validacion de estudos

estranxeiros

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

2008/09 13 (10) 61,54% 92,31% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69%

2009/10 22 (11) 4,55% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2010/11 31 (17) 9,68% 83,87% 6,45% 6,45% 0,00% 3,23%

2011/12 20 (12) 10,00% 80,00% 5,00% 0,00% 10,00% 5,00%

2012/13 23 (14) 13,04% 69,57% 21,74% 0,00% 0,00% 8,70%

2013/14 31 (15) 12,90% 32,26% 54,84% 3,23% 3,23% 6,45%

Táboa 4.1. Matrícula de inicio de estudos e número de titulacións diferentes. Porcentaxe de estudantes de

inicio de estudos que validaron estudos estranxeiros. Porcentaxe de estudantes de cada sector: Sector 1

(Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura), Sector 2 (Grado), Sector 3 (Diplomaturas /Titulacións de primeiro

ciclo), Sector 4 (Enxeñaría Técnica e Arquitectura) e Sector 5 (Outros títulos académicos).

A singularidade dun perfil de ingreso tan variado obriga ao profesorado a adaptar cada ano a metodoloxía de

ensino-aprendizaxe co obxecto de proporcionar unha formación adecuada ao alumnado, e que este adquira as

competencias necesarias para obter o título. Este aspecto comentarase novamente cando se discutan as

competencias e os resultados da aprendizaxe do título. No plan de melloras do curso 2014-2015 incluirase unha

acción de mellora encamiñada a determinar o perfil real do alumnado de novo ingreso, que se difundirá a través

da web e das canles oportunas para o coñecemento do futuro alumnado ([AM6_PM1415]).

BOAS PRÁCTICAS

- Organización de reunións informativas ao comezo de curso para informar ao alumnado dos distintos

aspectos do MTE, proporcionando asemade orientación sobre as posibles orientacións curriculares.

PROPOSTAS DE MELLORA:

- AM5_PM1415. Deseño dun plan de captación de estudantes fóra da USC.

- AM6_PM1415 Reflexión sobre o perfil real do alumnado de novo ingreso.

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 18: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 17 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

5. Planificación das ensinanzas

Valorarase o criterio de “Planificación das ensinanzas” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e a directriz de “Planificación da ensinanza” do Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias

D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

ESTRUTURA DO PROGRAMA FORMATIVO: O MTE estrutúrase en tres cuatrimestres. O primeiro cuatrimestre está

dedicado a cinco materias obrigatorias, todas elas de 6 ECTS, que debe cursar todo o alumnado. No segundo

cuatrimestre, os estudantes teñen para elixir seis materias optativas dun total de trece materias ofertadas (5 ECTS cada

unha), que permiten orientar a súa formación de cara a un perfil de estatística (aplicada ou teórica) ou de investigación

operativa. O terceiro cuatrimestre, débense elixir catro materias dun total de dez (5 ECTS cada materia). O TFM conleva

10 ECTS. Ademais, o alumnado pode cursar ata 10 ECTS noutras titulacións de mestrado. A maioría das materias son

impartidas por profesorado das tres universidades implicadas no título, contando coa colaboración de profesorado externo

nas materias de “Procesos Estocásticos” (segundo cuatrimestre), “Enxeñaría Financiera” (terceiro cuatrimestre) e

“Programación Matemática” (terceiro cuatrimestre).

Dende a implantación do título, téñense producido algúns cambios na estrutura (implementados de maneira previa á

renovación da acreditación), como foron o traslado das materias de “Teoría da Probabilidade” e “Estatística Matemática”

do primeiro ao terceiro cuatrimestre, permitindo un deseño curricular máis axeitado.

As materias do máster distribuénse ao longo de horarios cuatrimestrais en quendas de tarde para o primeiro semestre, de

mañá e tarde para o segundo semestre e principalmente de mañá no terceiro semestre. A limitación de espazos (véxase

apartado sobre recursos materiais) e a gran variedade de materias optativas fai que a confirguración de horarios non

resulte sinxela. Ademais, nesta configuración deben terse en conta a necesidade de secuenciar algunhas materias, como

no caso do primeiro cuatrimestre, onde a materia de “Modelos de Regresión” comeza un mes máis tarde que as outras

materias do curso co fin de que o alumnado xa teña adquiridos algúns coñecementos básicos de inferencia estatística,

análise exploratoria e manexo de software.

COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA, HORIZONTAL E VERTICAL: A coordinación das actividades docentes dun

título interuniversitario resulta de cotío máis complexa que a dos títulos vinculados a unha única universidade. Tanto os

coordinadores como a Comisión Académica somos conscientes de que existen procesos e procedementos propios de

cada universidade que impiden un tratamento igualitario do alumnado (por exemplo, os procedementos/prazos de

matrícula, xestión da mobilidade, oferta de bolsas propias das universidades, etc.), e que son obxecto de reivindicación

por parte dos coordinadores de títulos interuniversitarios. Con todo, a coordinación a nivel do título funciona

adecuadamente, mediante o contacto contínuo dos coordinadores, nos que tamén recae a responsabilidade, coa axuda

dos membros da Comisión Académica, de realizar unha adecuada coordinación horizontal e vertical tanto en termos de

contidos das materias como na planificación de actividades da aprendizaxe.

Na enquisa de satisfacción do profesorado coa docencia impartida (Táboa 5.1), inclúense dous ítems sobre a

coordinación do título e das materias. As valoracións no curso 2013-2014 diminúen lixeiramente con respecto ás do 2012-

Page 19: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 18 2013-2014

2013, tanto para coordinación de título como de materias. A satisfacción do profesorado no relativo á coordinación resulta

máis alta cando avalían a coordinación das materias que imparten (4,35 sobre 5 puntos) que entre materias (3,13 sobre 5

puntos).

2012/13 2013/14

A coordinación entre as distintas materias foi. 3,16 3,13

A coordinación entre o profesorado da materia foi efectiva. 4,56 4,35

Táboa 5.1. Resultados da enquisa de satisfacción do profesorado (IN47M-S01-PM-01). Escala de valoración de 1(nada) a 5 (moito).

MATERIAIS: Para solventar as limitacións de acceso ás plataformas de docencia virtual das universidades participantes,

o título dispón dunha contorna virtual integrada na web propia con acceso habilitado para profesorado e alumnado que

funciona como un repositorio de material para cada un dos cursos. Esta plataforma virtual tamén dispón de opcións para

comunicarse co alumnado a través do correo-e e proporciona información admistrativa a profesorado e coordinadores

sobre a matrícula global dos cursos.

DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO FIN DE MÁSTER: Todo o alumnado debe realizar un Traballo Fin de Máster

(TFM) cunha carga de 10ECTS. O TFM consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. Os

TFMs de carácter teórico poden ser o resultado dunha revisión da literatura estatística nun certo ámbito, na comparación

de metodoloxías existentes aplicables á resolución dun problema concreto ou mesmo na proposta de novas

metodoloxías. Nos traballos de tipo aplicado, procederase á análise, estudo e resolución de problemas con datos reais. O

alumnado tamén pode realizar o TFM ao abeiro de convenios con empresas. O MTE tivo no curso 2013-2014 convenios

vixentes co Servizo Galego de Saúde, o Instituto Galego de Estatística, o Centro de Investigación en Medicina Molecular

e Enfermidades Crónicas da USC e empresas como Ambical, Biostatech, Azteca Consulting e Optare, que permitiron a

un alumno realizar e presentar o seu TFM (Táboa 5.2). Débese notar que no curso 2013-2014, foron 3 os alumnos/as que

realizaron estadías en empresas e institucións para desenvolver o seu TFM. A baixada considerable no número de TFMs

presentados ao abeiro de convenios con empresas (5% no curso 2013-2014) fai necesaria a implementación dunha

acción de mellora para o curso 2014-2015 ([AM7_PM1415]).

TFMs presentados

USC

UDC

UVigo

TFM ao abeiro de convenios con empresas

2010/11 14 71,4% 21,4% 7,1% 21,4%

2011/12 21 52,4% 28,6% 19,0% 23,8%

2012/13 17 29,4% 35,3% 35,3% 29,4%

2013/14 20 30,0% 40,0% 30,0% 5,0%

Táboa 5.2. Traballos Fin de Máster presentados. Distribución por cursos, universidades e modalidade (% de TFMs ao abeiro de convenios con empresas e institucións).

En relación ao desenvolvemento do TFM, cabe salientar que durante o curso 2013-2014 ([AM3_PM1314]), elaborouse

unha nova normativa que entra en vigor no curso 2014-2015, e onde se inclúen, entre outras novidades, a existencia dun

tribunal único para todos os traballos presentados, permitindo unha homoxeneización das cualificacións.

Page 20: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 19 2013-2014

DESENVOLVEMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS: O MTE non contempla a realización de prácticas externas como

unha materia do título, nin a súa validación por créditos optativos (como permiten, por exemplo, a normativa de

recoñecemento de créditos da USC). Tendo en conta que o MTE considera como opción unha orientación profesional do

seu alumnado, o contacto directo co mundo laboral durante os estudos semella imprescindible. Este acercamento á

empresa é experimentado polo alumnado que realiza o seu TFM ao abeiro de convenios. No proceso de renovación da

acreditación, e no conseguinte informe provisional da acreditación, o comité avaliador indicou a necesidade de incluír as

prácticas como obrigatorias. Nas alegacions remitidas previa a obtención final da renovación da acreditación, indicouse

que a orientación profesionalizante non é a única no MTE, xa que tamén se consideran unha orientación académica e

outra investigadora, como se explicou na descrición do título.

MOBILIDADE DO ESTUDANTADO: A mobilidade de estudantado no MTE é moi baixa, non tendo ningún estudante que

participara en programas de mobilidade saínte (ERASMUS, convenios bilaterais), se ben se teñen recibido no curso

2013-2014 tres alumnos de convenio bilateral na USC (tamén se recibira alumnado deste tipo de convenios no 2009-

2010, 2010-2011 e 2012-2013; un en cada curso). Durante o curso 2013-2014, establecéronse novos convenios

ERASMUS nas tres universidades que poderían facilitar a mobilidade de estudantes a partir do curso 2015-2016.

No plan de melloras do curso 2013-2014 incluíase unha acción de mellora co obxectivo de incrementar os convenios

ERASMUS ([AM1_PM1314]). Durante o curso 2013-2014 establecéronse novos convenios coa Norwegian University of

Science and Technology (Noruega), Università degli Studi di L’Aquila (Italia) e coa Yildiz Üniversitesi (Turquía), os dous

primeiros a nivel de centro na Facultade de Matemáticas da USC. Neste momento (curso 2014-2015) o MTE conta con

estes tres convenios activos. Con todo, é importante destacar que, se ben a MTE recibiu alumnado a través de

programas bilaterais, ningún alumno/a do MTE cursou estudos ao abeiro de programas de mobilidade. Na sinatura de

novos convenios tratarase de buscar destinos atractivos para os estudantes e que permitan complementar a súa

formación en temáticas diversas relacionadas coa estatística e coa investigación operativa.

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.

5,65 5,28 5,50 5,47 5,31

Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.

5,48 5,37 5,46 5,24 5,19

O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia

5,44 5,13 5,66 5,33 5,33

O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases 5,42 5,22 5,54 5,47 5,30

O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.

5,72 5,27 5,65 5,54 5,59

A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade. 5,94 5,39 5,90 5,89 5,58

O/A profesor/a utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.

4,89 4,75 5,08 4,78 4,65

O/A profesor/a favorece a participación dos estudantes nas clases. 5,07 4,68 5,25 5,00 4,74

En xeral, creo que é un bo docente. 5,57 5,37 5,59 5,40 5,36

Táboa 5.2. Resultados da enquisa de satisfacción do alumnado coa docencia recibida. Escala de valoración de 1 (nada) ata 7 (moito). IN46G-S01-PM-01.

Page 21: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 20 2013-2014

SATISFACCIÓN DO ALUMNADO COA DOCENCIA: O MTE realiza unha enquisa única ao alumnado das tres

universidades, á marxe das enquisas de satisfacción coa docencia recibida de cada universidade, xa que estas non están

homoxeneizadas o que dificultaría extraer conclusións globais sobre o funcionamento do título. No curso 2013-2014 a

valoración global dos profesores é similar á do curso pasado, obtendo unha puntuación de 5,36 sobre 7 puntos posibles.

Os aspectos mellor valorados son a claridade na resolución de dúbidas e a axuda recibida nas titorías. A planificación e

coordinación de actividades obteñen puntuacións superiores a 5 puntos, aínda que tamén cun lixeiro descenso con

respecto ao curso 2012-2013. En xeral, e tal e como pode observarse na Táboa 5.2, as puntuacións e todos os aspectos

mantéñense bastante estables, o que indica que existe aínda marxe de mellora na planificación e coordinación da

docencia.

2012/13 2013/14

O nivel co que chega o alumnado é suficiente para afrontar os contidos da materia. 3,65 4,14

Os estudantes participan crítica e activamente no desenvolvemento das clases. 3,29 3,31

Coñezo o nivel de comprensión do alumnado. 3,32 3,49

O alumnado amosa actitude de interese cara a materia que imparto. 3,80 3,77

Estou satisfeito coa relación creada co alumnado nas clases e titorías. 3,77 3,75

Globalmente estou satisfeito co traballo realizado polo alumnado nas clases. 3,79 3,83

Táboa 5.3. Resultados da enquisa de satisfacción do profesorado (IN47M-S01-PM-01). Escala de valoración de 1 (nada) a 5 (moito).

A satisfacción do alumnado sobre a docencia recibida debe confrontarse coa visión do profesorado (Táboa 5.3) para

obter unha imaxe máis ampla do contexto. En relación ao curso 2012-2013, obtéñense puntuacións máis altas no

coñecemento que ten o profesorado sobre o nivel do alumnado, a participación do alumnado nas clases, a suficiencia no

nivel para seguir a materia e a satisfacción global (3,83 sobre 5 puntos). Baixan lixeiramente as puntuacións sobre a

actitude de interese cara a materia e a relación creada co alumnado en clases e titorías.

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Docentes con valoración <3 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 5,71% Docentes con valoración 3-4 0,00% 8,11% 0,00% 8,11% 2,86% Docentes con valoración 4-5 16,67% 27,03% 16,67% 21,62% 31,43% Docentes con valoración 5-6 38,89% 40,54% 47,22% 48,65% 34,29% Docentes con valoración >6 44,44% 21,62% 36,11% 21,62% 25,71%

Táboa 5.4. Distribución da valoración dos docentes segundo a puntuación xeral da enquisa de alumnado.

Na Táboa 5.4 preséntase a distribución dos docentes segundo a valoración acadada na enquisa do alumnado. Un

25,71% dos docentes do MTE obtén unha puntuación superior a 6 puntos (nunha escala de 1 a 7), se ben a maioría dos

docentes (o 65,72%) sitúanse entre os 4 e os 6 puntos, e un 8,57% reciben valoracións inferiores aos 4 puntos. A

Comisión Académica tratará de determinar cales son as causas que levan a estas baixas valoracións.

Page 22: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 21 2013-2014

BOAS PRÁCTICAS

- Adecuación dos horarios á secuenciación das materias.

- Realización dunha enquisa común a todo o alumnado do MTE, que permite extraer resultados globais para o título.

- Programación das materias de carácter profesionalizando no horario de tarde

- Contorna web integrada para alumnado e profesorado, que permite a reposición de material e a xestión

administrativa dos cursos.

- Elaboración dun calendario de actividades que mellora a coordinación entre materias

- Publicación na web do MTE dos TFMs realizados.

PROPOSTAS DE MELLORA:

- AM7_PM1415: Potenciar a realización de TFMs ao abeiro de convenios con empresas aumentando a porcentaxe do curso 2013/2014

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 23: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 22 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

6. Recursos humanos

Valorarase o criterio de “Persoal académico” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e a directriz de “Garantía da calidade do persoal académico e de administración e servizos” do Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

ADECUACIÓN DO PROFESORADO: O MTE desenvolveu normativas internas tanto para a selección do

profesorado participante no título como para o reparto das materias dentro de cada universidade, atendendo a

criterios de excelencia docente e investigadora e experiencia personal na materia a impartir. Nesta normativa

inclúense dúas directrices: a primeira establece as condicións mínimas para que un docente poida impartir clases

no MTE, atendendo ao número de sexenios, contratos con empresas e dirección de teses. A segunda incide na

adecuación da experiencia do profesorado á materia impartida, en base á súa investigación e traballo previos.

Nalgunhas materias xa mecionadas (Procesos Estocásticas, Programación Matemática e Enxeñaría Financiera)

cóntase con profesorado externo para impartilas. Isto supón unha contía importante para o título que conta cun

financiamento anecdótico, polo que esta práctica pode verse ameazada nos vindeiros anos. A Comisión

Académica do MTE estudará que alternativas se poden implementar para garantizar a mellor formación do

alumnado.

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Porcentaxe de PDI con sexenios 90,32% 94,44% 92,11% 92,31% 92,68% Nº total de sexenios 58 61 65 65 66 Porcentaxe de PDI doutor 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Porcentaxe de PDI funcionario 90,32% 88,89% 84,21% 84,62% 82,93%

Táboa 6.1. Porcentaxe de PDI con sexenios (IN24M-PS-01), número total de sexenios, porcentaxe de PDI doutor (IN25M-PS-01) e porcentaxe de PDI funcionario (IN26G-PS-01).

Na Táboa 6.1 achéganse algúns indicadores relevantes sobre o perfil do profesorado do MTE. A procentaxe de

PDI doutor é do 100%, sendo este un requerimento na normativa propia desenvolvida polo título para impartir

docencia. A porcentaxe de PDI con sexenios presenta unha traxectoria ascendente, acadando no 2013-2014 un

92,68%. No tocante á porcentaxe de PDI funcionario sobre PDI total, a explicación do descenso dende o 2010-

2011 atópase na incorporación de novo profesorado ao MTE. Nos últimos cursos, non foi posible incrementar a

porcentaxe de PDI funcionario debido ás restricións na taxa de reposición deste colectivo, non considerándose

que isto afecte ao desenvolvemento do título.

OUTROS RECURSOS HUMANOS: Para o correcto funcionamento do MTE cóntase coa colaboración de persoal

de administración e servizos dos distintos centros, en particular, coa xestora da Facultade de Matemáticas (centro

coordinador). Ademais, e como xa se comentou con anterioridade, o mantemento da web e da contorna virtual de

xestión do título é realizado por persoal técnico do Dpto. de Estatística e Investigación Operativa da USC.

Page 24: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 23 2013-2014

SATISFACCIÓN DO PROFESORADO: Como xa se comentou na sección dedicada á planificación das

ensinanzas, a valoracion global do profesorado incrementouse lixeiramente no curso 2013-2014 (3,83 sobre 5

puntos). Sobre o interese en recibir formación de apoio en novas tecnoloxías e apoio didáctico e pedagóxico

xeral, as puntuacións tamén descenden con respecto ao 2012-2013.

2012/13 2013/14

Globalmente estou satisfeito co traballo realizado polo alumnado nas clases.

3,79 3,83

Estou interesando en recibir formación de apoio para a mellora da docencia relativa ás novas tecnoloxías aplicadas á docencia.

3,41 3,27

Estou interesado en recibir formación de apoio para a mellora da docencia relativa ao apoio didáctico e pedagóxico xeral.

3,27 2,94

Táboa 6.2. Resultados da enquisa de satisfacción do profesorado (IN47M-S01-PM-01). Escala de valoración de 1 (nada) a 5 (moito).

BOAS PRÁCTICAS

- Implementación dunha normativa interna do MTE para a configuración da súa plantilla docente atendendo a

criterios de experiencia e excelencia investigadora.

- A través da web do MTE, proporciónase información sobre a actividade investigadora de cada docente.

PROPOSTAS DE MELLORA:

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 25: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 24 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

7. Recursos materiais e servizos

Valorarase o criterio de “Recursos materiais e servizos” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e a directriz de “Garantía da calidade dos recursos materiais e servizos” do Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

ADECUACIÓN DOS RECURSOS MATERIAIS: O MTE impártese dende a tres sedes organizadoras a través de

aulas de videoconferencia en circuito pechado. Esta limitación nos recursos obriga a elaborar uns horarios

intensivos, case sen horas baleiras que permitiran a recuperación/mobilidade de clases suspendidas por

circunstancias extraordinarias. Na sede da USC, o alumnado dispón de ordenadores fixos (17 postos conectados

á rede; IN32M-PS-02). Na UDC e na UVigo non se dispón de postos fixos e o alumnado asiste ás clases cos seus

propios equipos.

SATISFACCIÓN COS RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS: Na enquisa de satisfacción do alumnado non se

inclúen ítems relativos aos recursos materiais e servizos. Esta información recábase a través da comunicación do

alumnado cos coordinadores do MTE. Co obxecto de sistematizar a recollida de información, implementarase

unha breve enquisa sobre os recursos materiais e os servizos dispoñibles polo alumnado, a cumprimentar a finais

do curso académico (no período de enquisas do segundo cuatrimestre). Esta proposta será obxecto dunha acción

de mellora para o curso 2014-2015 ([AM8_PM1415]).

O profesorado do MTE amosa unha alta satisfacción (4,17 sobre 5) cos recursos materiais e os servizos dos que

dispón no seu centro de traballo para a docencia no MTE, cun lixeiro incremento sobre o 2012-2013, como pode

verse na Táboa 7.1. Na satisfacción global cos recursos e servizos no curso 2013-2014, o profesorado da USC e

da UDC incrementa a súa valoración mentres que os da UVigo resultan menos satisfeitos que no curso 2012-

2013. A valoración máis baixa en relación co material e servizos de apoio á docencia e os recursos necesarios

tamén é a outorgada polo profesorado da UVigo.

2012/13 (USC-UDC-UVigo)

2013/14 (USC-UDC-UVigo)

O material e servizos de apoio á docencia existentes na universidade son adecuados.

4,00 (3,70-3,73-4,45)

4,40 (4,50-4,58-4,17)

No centro conto cos recursos necesarios para a docencia.

4,38 (3,91-4,73-4,50)

4,37 (4,50-4,50-4,17)

Satifacción cos recursos e servizos. 4,15 (3,90-3,91-4,55)

4,17 (4,20-4,25-4,00)

Táboa 7.1. Resultados da enquisa de satisfacción do profesorado (IN47M-S01-PM-01). Escala de valoración de 1 (nada) a 5 (moito).

Page 26: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 25 2013-2014

BOAS PRÁCTICAS

- En todas as materias do MTE emprégase software de distribución libre.

PROPOSTAS DE MELLORA:

- AM8_PM1415. Implementar unha breve enquisa para o alumnado co fin de avaliar a súa satisfacción cos

recursos materiais e os servizos dos que dispón.

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 27: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 26 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

8. Resultados previstos

Valorarase o criterio de “Resultados previstos” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e a directriz de “Análise e utlización dos resultados para a mellora dos programas formativos e “Publicación da información e rendición de contas sobre os programas formativos” do Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

TAXAS: Preséntanse a continuación os resultados do MTE en relación ás taxas de rendemento, éxito, avaliación,

graduación, abandono e eficiencia. A definición das distintas taxas consideradas amósase a continuación:

- Taxa de rendemento: créditos ordinarios superados / créditos ordinarios matriculados.

- Taxa de éxito: créditos ordinarios superados / créditos ordinarios presentados.

- Taxa de avaliación: créditos ordinarios presentados / créditos ordinarios matriculados.

- Taxa de graduación (SGIC): número de estudantes que remataron os seus estudos no curso (x+1) ou

anteriores/ número de estudantes de novo ingreso no curso x.

- Eficiencia: porcentaxe entre o número total de créditos do plan de estudos nos que deberon

matricularse ao longo dos seus estudos o conxunto de graduados dun determinado ano académico e o

número total de créditos nos que realmente se matricularon

- Taxa de abandono: porcentaxe entre os estudantes dunha cohorte de novo ingreso, que non se

matricularon no título nos cursos (x+1) e (x+2), e o número total de estudantes da cohorte que

accederon ao título no curso x.

Faise constar que o número de créditos contabilizados inclúe tamén os créditos validados polos estudantes, que

no 2013-2014 supuxo unha porcentaxe do 6,7% (Táboa 8.1). A taxa de rendemento do alumnado durante o curso

2013-2014 (créditos superados sobre créditos matriculados) foi do 86,8%, lixeiramente inferior á do 2013/2014. O

mesmo ocorre coa taxa de éxito, dun 98,4% no curso 2013-2014 e coa taxa de avaliación, do 86,9%. A taxa de

éxito incrementouse notablemente do curso 2009-2010, manténdose estable nos cursos posteriores por enriba do

90%.

Taxa de rendemento Taxa de éxito Taxa de avaliación %Créditos validados

2008/09 69,5% 79,9% 83,4% 13,8% 2009/10 72,2% 76,0% 95,8% 27,59% 2010/11 83,5% 95,9% 78,2% 22,06% 2011/12 82,2% 91,2% 80,3% 22,81% 2012/13 89,9% 99,0% 89,2% 12,48% 2013/14 86,8% 98,4% 86,9% 6,70%

Táboa 8.1. Taxa de rendemento (IN34G-S01-PM-01), taxa de éxito (IN35G-S01-PM-01), taxa de avaliación (IN36M-S01-PM-01) e porcentaxe de créditos validados.

Page 28: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 27 2013-2014

A taxa de abandono do MTE sitúase nun 10% (lixeiramente inferior á do 2012-2013), manténodse por debaixo do

valor fixado na MVT (23,53%). A eficiencia, do 94,4% é lixeiramente superior á do 2012-2013, aínda que segue

por debaixo da taxa fixada na MVT. A taxa de graduación sitúase nun 60,9%, por debaixo tamén da fixada na

MVT. Estes datos achéganse na Táboa 8.2, xunto coa duración media dos estudos, tamén por enriba do

estipulado na MVT. No itinerario habitual seguido polo alumnado do MVT, o TFM realízase no segundo semestre

do segundo curso. Coa normativa de TFM que estará en vigor a partir do curso 2014-2015 prevese adiantar a

asignación dos TFMs e lograr unha diminución na duración media dos estudos.

A Comisión Académica do MTE deberá analizar a causa das baixas taxas de graduación e eficiencia, poñendo en

marcha os mecanismos necesarios para achegalas aos valores fixados na MVT e velando ademais por non

incrementar a taxa de abandono.

Taxa de abandono (23,53% MVT)

Taxa de graduación

(64,7% MVT)

Eficiencia (96,53%

MVT)

Duración media

2008/09 -- -- 92,0% 2,00 2009/10 -- 84,6% 93,5% 2,23 2010/11 7,7% 59,1% 93,6% 2,04 2011/12 0,0% 67,7% 96,1% 2,14 2012/13 12,9% 80,0% 91,2% 2,35 2013/14 10,0% 60,9% 94,4% 2,40

Táboa 8.2. Taxa de abandono (IN41M-S01-PM-01), taxa de graduación (IN37M-S01-PM-01), eficiencia (IN39M-S01-PM-01) e duración media dos estudos (IN38M-S01-PM-01).

TAXAS POR MATERIAS E POR PERFIL DE INGRESO: Para unha análise pormenorizada das taxas de

rendemento, éxito e avaliación, deben estudarse os datos resultantes por materias/cursos e en función da

titulación de ingreso no MTE.

Para unha análise detallada dos resultados sería necesario dispor de información sobre os egresados do título,

quenes poden achegar información relevante que permita explicar certas tendencias nas taxas obtidas. No ano

2012 levouse a cabo unha enquisa piloto aos egresados do MTE. Para o curso 2014-2015, prevese implementar

e sistematizar o seguimento dos egresados ([AM9_PM1415]).

BOAS PRÁCTICAS:

PROPOSTAS DE MELLORA:

- AM9_PM1415. Implementación e sistematización dunha enquisa de seguimento de egresados.

Page 29: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 28 2013-2014

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 30: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 29 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

9. Sistema de garantía da calidade

Valorarase o criterio de “Sistema de garantía de calidade” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007) e o Sistema de Garantía da Calidade (SGC) do Centro.

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

O MTE é un título interuniversitario impartido en centros das tres universidades do SUG, sendo a universidade

coordinadora a USC. O SGIC sometido a revisión durante o proceso de renovación da acreditación do título foi o

correspondente á Facultade de Matemáticas da USC, cuxos aspectos principais se detallan a continuación.

Nótase que este SGIC é común a tódolos títulos impartidos no centro

INFORMACIÓN XERAL DO SGIC: A Facultade de Matemáticas aprobou con data 04/12/2013 , a Xunta de

Facultade aprobou unha modificación do SGIC. Nesta modificación, seguindo os requerimentos da ACMP,

elaborouse un manual simplificado (dispoñible na ligazón

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/Calidade/index.html), mentres que o manual de procesos e

procedementos é o do SGIC marco da USC (http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/sgic-usc.html).

Ao igual que no SGIC inicial, o manual consta de 11 capítulos:

- Capítulo 1: Introdución.

- Capítulo 2: Presentación do centro.

- Capítulo 3: Estruturas dos centros para o desenvolvemento do SGIC.

- Capítulo 4: Política e obxectivos de calidade.

- Capítulo 5: Políticas e procedementos de admisión.

- Capítulo 6: Obxectivos do plan de estudos e garantía de calidade dos programas formativos.

- Capítulo 7: Planificación da ensinanza e orientación da ensinanza á aprendizaxe.

- Capítulo 8: Persoal académico e de apoio.

- Capítulo 9: Recursos materiais e servizos.

- Capítulo 10: Resultados da formación.

- Capítulo 11: Información pública.

Co obxectivo de manter o compromiso coa calidade en todas as súas actuacións, a adaptación do SGIC

realizouse tendo en conta que se mantiñan os principais procedementos establecidos para o correcto

desenvolvemento das titulacións do centro.

POLÍTICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE: Os responsables das titulacións teñen o compromiso de que todos

os procesos relacionados co seu desenvolvemento se realicen coa máxima calidade, establecendo e difundindo

unha política de calidade e uns obxectivos de calidade, accesible na páxina web da Facultade. Ademais,

disponse proceso PE-01 (determinación da política e os obxectivos de calidade do centro), no que se indican as

accións tanto para a definición e aprobación, como para a súa difusión, revisión e mellora sistemática.

Page 31: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 30 2013-2014

PROCESOS E PROCEDEMENTOS VINCULADOS AO SEGUIMENTO DE TÍTULOS: En relación cos restantes

criterios a valorar neste informe de seguimento (competencias/obxectivos, acceso e admisión, planificación das

ensinanzas, recursos humanos, recursos materiais e servizos e resultados previstos), indícanse a continuación

os procesos vinculados a cada un deles, distribuídos segundo o novo manual do SGIC. Por simplicidade, só se

inclúen algúns procesos e algúns subprocesos relevantes. A listaxe completa pode consultarse no “Manual de

Procesos y Procedimientos”.

- PC-04. Planificación das ensinanzas, cos correspondentes subprocesos (P01-PC-04, P02-PC-04, P03-PC-

04 e P04-PC-04 relativos á elaboración do plan docente do centro, horarios e calendarios de exames, plan

de organización docente dos departamentos e programación das materias).

- PC-05. Captación de estudantes na USC.

- PC-06. Titoría e orentiación ao estudante.

- PC-07. Coordinación da actividade docente.

- PC-08. Xestión da mobilidade, cos correspondentes subprocesos (P01-PC-08, P02-PC-08 e P03-PC-08

sobre selección e xestión de mobilidade saínte e entrante).

- PC-09. Xestión de prácticas externas, cos correspondentes subprocesos (P01-PC-09 e P02-Pc-09 sobre

xestión da oferta e realización de prácticas).

- PC-10. Realización do traballo fin de grao/máster.

- PC-11. Avaliación da aprendizaxe.

- PC-12. Información pública.

- PS-01. Xestión dos recursos humanos.

- PS-02. Xestión dos recursos materiais.

- PS-03. Xestión dos servizos.

- PM-01. Medición, análise e mellora.

- PM-02. Medición da satisfacción dos grupos de interese.

IMPLANTACIÓN DO SGIC: A implantación do SGIC no centro queda patente a través da información pública

relativa ao mesmo, dispoñible na páxina web da Facultade e a través das actas da Comisión de Título e da

Comisión de Calidade do Centro. No curso 2013-2014, a Comisión de Calidade do Centro elaborou a Memoria

de Calidade relativa ao curso académico 2012-2013, que foi aprobada en Xunta de Facultade o 25/02/14.

Na Memoria de Calidade recóllese unha breve revisión do SGIC, que daquela fora recentemente modificado e

detállase o plan de melloras da Facultade de Matemáticas, onde se inclúen os plans de mellora dos títulos

impartidos no centro. A xestión do plan de melloras e da documentación do SGIC realízase a través da

Aplicación de Apoio aos Sistemas de Xestión (AASX).

No proceso de renovación da acreditación, o comité avaliador sinalou unha serie de aspectos relacionados co

SGIC que debían ser obxecto da elaboración dun plan de melloras, se ben moitas das accións encamiñadas a

corrixir as deficiencias detectadas xa foran incluídos no plan de melloras para o curso 2013-2014 (dentro da

Memoria de Calidade do curso 2012-2013). Por outra banda, tamén se suxeriu a reflexión sobre a composición

da Comisión de Calidade e as súas funcións.

Page 32: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 31 2013-2014

BOAS PRÁCTICAS

- Realízase un seguimento dos procedementos recollidos no MSGIC nos diferentes ámbitos relacionados co

desenvolvemento das actividades docentes e de xestión.

- Mantemento da información pública relativa á MVT do Grao en Matemáticas e ao SGIC na web da

Facultade.

PROPOSTAS DE MELLORA: (Accións de mellor que se incluirán no plan de melloras do centro)

- Valorar se a modificación do SGIC resulta práctica na súa aplicación, implantado o SGIC completamente e axustándoo/simplificándoo cando sexa necesario.

- Reflexionar sobre a composición da Comisión de Calidade e sobre a pertinencia de separar, ou non, as actividades de “analizar e valorar” respecto a aquelas que implican “a toma de decisión”.

- Potenciar o papel e as funcións da Comisión de Calidade.

- Aumentar a información que se publica sobre o funcionamento do SGIC e os resultados que produce.

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 33: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 32 2013-2014

3. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

10. Calendario de implantación

Valorarase o criterio de “Calendario de implantación” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real decreto 1393/2007).

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias D

Reflexión (xustificación da valoración) / Conclusións:

O MTE implantouse no curso 2007-2008, como parte dun POP (Programa Oficial de Posgrao), transformación

dun programa de doutoramento, e que obtivo a mención de calidade do Ministerio de Eduación. O carácter

interuniversitario permitiu elaborar un programa formativo atractivo para alumnado de diversos perfís.

Non se tiveron producido incidencias durante a súa implantación.

BOAS PRÁCTICAS

PROPOSTAS DE MELLORA:

BREVE DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS:

Page 34: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 33 2013-2014

4. ACCIÓNS LEVADAS A CABO ANTE AS RECOMENDACIÓNS ESTABLECIDAS NO INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN,

DE MODIFICACIÓNS AUTORIZADAS E NOS SUCESIVOS INFORMES DE SEGUIMENTO

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN

Recomendacións establecidas no informe final Accións levadas a cabo (incluíndo datas, responsable,

estado, …)

Publicación no BOE do plan de estudos. Resolución 02/05/2013 de Plan de Estudios, BOE: 13/06/2013.

Novo convenio de colaboración entre as tres Universidades galegas (adaptado á lexislación vixente).

O servizo administrativo responsable da tarea está preparando o novo convenio para correxir as incoherencias presentes na “Addenda ao primeiro convenio” e esperamos que de xeito inmediato finalice a súa redacción e se recollan as firmas correspondentes.

Numeración correlativa das competencias específicas. A aplicación do Ministerio non permite a re-enumeración das competencias de maneira sinxela. Estase a estudar como facelo sin ter que refacer toda a solicitude.

Débense incluir prácticas externas obrigatorias como máster con orientación profesionalizante.

O noso master ten as dúas orientacións: académica-investigadora e profesionalizante. Polo tanto, as prácticas non deben ser obrigatorias para todolos alumnos. De feito, non todos os alumnos mostran interese nas prácticas. Unha relación dos convenios actuais con empresas/institucións recóllese na web e estase potenciando a posibilidade de realizar estas prácticas, aumentando o número de alumnos coas empresas coas que xa temos convenios e establecendo novos convenios con empresas.

Recomendase incorporar as liñas de investigación dos profesores participantes como máster con orientación investigadora e a experiencia profesional do profesorado como máster con orientación profesional.

Na aplicación do Ministerio non se reserva espazo para as liñas de investigación salvo no anexo con formato libre. No caso do noso máster, as liñas de investigación están incluídas na información que dende a web se pode obter de cada profesor onde se relacionan as súas publicacións. Nas páxinas dos departamentos e dos grupos de investigación do profesorado están todos os proxectos, convenios con empresas e demais actividades de transferencia, nos que participa o noso profesorado e nas páxinas webs propias de cada profesor pódese obter tamén información detallada relacionada con estos aspectos. A estas páxinas web pódese acceder desde a páxina do máster. Nesta listaxe non se inclúen os títores dos traballos fin de máster con orientación profesional que son detallados en cada convenio específico como responsable dos traballos. O nomeamento dos títores dos traballos fin de máster con orientación profesional está suxeito a unha normativa interna do máster e a aprobación da Comisión Académica. Na páxina web do máster atópanse as memorias de todos os Traballos Fin de Máster presentados, con indicación de autores, directores e titores no caso de Traballos realizados ao amparo de prácticas en empresas.

Page 35: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 34 2013-2014

INFORMES DE SEGUIMENTO (ano 2012)

Recomendacións establecidas no

informe de seguimento Accións levadas a cabo (incluindo datas, responsable, estado, …)

Profundizar na reflexión dos criterios.

Ao elaborar o informe, téñense presentes os resultados e indicadores á hora de sacar conclusións sobre o desenvolvemento do máster e as súas posibilidades de mellora. En particular, téñense en conta todos os puntos concretos suxeridos: denominación do título, tipo de ensinanza, número de plazas ofertadas, coordinación entre as Universidades, desarrollo de traballos fin de máster e prácticas externas e boas prácticas docentes. Parécenos tamén moi importante as opinións dos alumnos e profesores e un serio e responsable traballo do día a día para resolver a infinidade de incidencias que se atopan.

Recomendacións existentes no informe final de verificación.

Neste informe de seguimento especifícanse accións encamiñadas a atender as recomendacións.

Información pública sobre o idioma de impartición do título.

Na nova páxina web institucional da USC do título especificarase a lingua ou linguas utilizadas (pestana "Información do título").

Compleción das guías docentes. Pedirase que a web institucional da Universidade de A Coruña complete as guías docentes das materias.

Simplificación da información pública. A USC (Universidade coordinadora) está facendo un considerable esforzo para dotar de orde, accesibilidade e axeitado mantemento á información pública mellorando os contidos e a estrutura da páxina oficial dos títulos. O traballo avanzou moito en febreiro de 2013, e continúase a traballar nesa línea, desde as Áreas de Calidade, e respondendo así a moitas recomendacións indicadas nos informes finais de seguimento.

Propostas de mellora. Plantéxanse como consecuencia dos puntos débiles detectados nas reflexións.

Actualización da información. Existe o compromiso de actualizar e ofrecer de forma clara e transparente a información que actualmente se ofrece na páxina web do máster.

Datas e responsables das accións. As accións, en xeral, serán dirixidas desde a coordinación do máster, supervisadas pola Comisión Académica, e contando coas opinións e o consenso, na medida do posible, das persoas involucradas: profesorado, alumnado, departamentos, centros, Universidades e xestores. En xeral, salvo as propostas relativas a recursos materiais, non se van requerir gastos extraordinarios. O último informe final de seguimento foi recibido con data do 7 de novembro de 2012 co que levamos un ano desenvolvendo as distintas boas prácticas e accións de mellora consideradas máis convenientes, destacando: -manter una boa información pública, encomiada en anteriores informes finais de seguimento, -fortalecemento da relación entre o máster e as empresas e firma de novos convenios, -coordinación entre as diferentes materias (calendario actividades), -captación de alumnado de dentro e fóra de Galicia, -visualización do traballo investigador e de transferencia do profesorado, -estudo da adecuación da docencia a posible alumnado ERASMUS, -elaboración dunha axeitada normativa para Traballos Fin de Máster, -incremento de información e indicadores a través de enquisas propias (egresados e profesorado), -atención personal dos coordinadores a estudantes,

Page 36: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 35 2013-2014

-fomentar a formación complementaria e informar e facilitar acceso a mercado laboral dos estudantes, -manter contacto entre profesores, profesionais, alumnos e egresados a través de redes sociais e profesionais, -fomentar a colaboración e a interacción con grupos de investigación que permita invitar a profesorado externo de recoñecido prestixio, -inclusión de enlaces na web aos recursos dos centros, -promoción exitosa entre o alumnado da existencia de axudas públicas e privadas; por exemplo una alumna obtivo una do banco Santander para facer prácticas remuneradas na empresa Biostatech, -impartición dende o propio máster de cursos complementarios (un curso de linguaxe R).

Page 37: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 36 2013-2014

INFORME PROVISIONAL/FINAL DE AVALIACIÓN PARA A RENOVACIÓN DA

ACREDITACIÓN (Informe final recibido o 30 de xullo de 2014)

ASPECTOS QUE DEBEN SER OBXECTO DA ELABORACIÓN DUN PLAN DE MELLORAS:

PROPOSTAS DE MELLORA REMITIDAS TRAS O INFORME PROVISIONAL DE RENOVACIÓN DA ACREDITACIÓN

Al tratarse de un título con orientación profesional se recomienda plantear la obligatoriedad de las prácticas externas. Así mismo, el Trabajo de Fin de Máster debe diferenciarse suficientemente de las prácticas externas. Los objetivos y las competencias asociadas a cada una de estas materias son diferentes, aunque se pueda contemplar la posibilidad de realizar el Trabajo de Fin de Máster en colaboración con una empresa o institución externa.

Debemos de señalar que la orientación del título no es únicamente profesional, con lo cual la obligatoriedad de las prácticas en nuestra opinión podría no ser completamente adecuada si bien su inclusión tal vez como materia optativa, previa modificación del plan de estudios, redundaría en interés para ciertos alumnos. Es más, muchos alumnos tienen dudas al iniciar el máster acerca de su futuro en el sentido de que aún no tienen claro si se van a decantar por la realización de una tesis doctoral, por la docencia, o por trabajar en una empresa de uno u otro sector, con lo que todo lo que sea forzar las cuestiones relativas a las prácticas puede no ser adecuado. También ocurre, que muchos de nuestros alumnos se encuentran ya trabajando o están muy vinculados laboral o personalmente a otras comunidades autónomas, lo cual son factores a tener en cuenta.

Se debe reflexionar sobre la difícil adquisición por parte de los estudiantes de las competencias del título que sólo se trabajan en materias optativas del máster.

Con respecto a este punto, creemos honestamente que no existe un problema real o si existe es menor. Revisando la memoria del máster y consecuentemente las guías docentes de las materias, se aprecia, efectivamente, que hay competencias que parece que sólo se trabajan en algunas materias optativas. (Véase respuesta al informe provisional de renovación de la acreditación). Se ha incluído una acción de mejora en el plan de mejoras del curso 2014-2015.

Se deben revisar las competencias del máster garantizando que dichas competencias tengan el preceptivo nivel del título, tal y como se define en el Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES).

Entendemos que esta observación puede venir motivada por la situación actual en la que se vienen actualizando los mapas de titulaciones con la modificación y creación de títulos y titulaciones dobles, tanto de grado como de máster. Habida cuenta de que el presente máster fue diseñado incluso con anterioridad al vigente Grado en Matemáticas de la USC tenemos que reconocer la pertinencia del punto. (Véase respuesta al informe provisional de renovación de la acreditación). Se ha incluído una acción de mejora en el plan de mejoras del curso 2014-2015

Se debe revisar y analizar el perfil real de ingreso del máster frente al recomendado, para ajustarlo al plan de estudios y consecuentemente revisar sus complementos formativos.

Véase respuesta al informe provisional de renovación de la acreditación para más datos. Se ha incluído una acción de mejora en el plan de mejoras del curso 2014-2015

Page 38: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 37 2013-2014

Se debe valorar si la modificación efectuada sobre el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) resulta práctica en su aplicación. Para ello se debe implantar completamente el Sistema de Garantía de Calidad ajustándolo y/o simplificándolo, cuando sea necesario, a la realidad y contexto de la Facultad y de su oferta formativa. Para ello se deben definir claramente las competencias de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad y darle el protagonismo necesario como órgano garante de la calidad de los procesos formativos de la Facultad, y como promotora de iniciativas de mejora continua dentro del organigrama del centro.

En el plan de mejoras del centro, derivadas de la reciente modificación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (modificación aprobada el 04/12/2013), se contemplan las siguientes acciones de mejora:

[AM] Implantación del SGIC modificado y actualización de la documentación en vigor. [AM] Diseño e implementación de un plan estratégico para la Facultad de Matemáticas [AM] Sistematización en la elaboración del plan de mejora anual, a través de la Aplicación de Apoyo a los Sistemas de Gestión (AASX) de la USC.

En la revisión del plan de mejoras del curso 2013-2014 se comentará el estado de ejecución de estas AM del plan de mejoras de la Facultad de Matemáticas (USC).

Además del análisis de adquisición de las competencias del título que se realiza durante la evaluación del Trabajo de Fin de Máster, se debe llevar a cabo un seguimiento continuo y global sobre la adquisición de todas las competencias del título, así como de la consecución de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en las diferentes materias, prestando especial atención a aquellas competencias más valoradas por los empleadores (creatividad, trabajo en grupo, liderazgo, etc.)

Véase respuesta al informe provisional de renovación de la acreditación. Se ha incluído una acción de mejora en el plan de mejoras del curso 2014-2015

Recomendacións establecidas no informe

provisional/final de renovación da acreditación

Accións levadas a cabo (incluindo datas, responsable,

estado, …)

Se debe reflexionar sobre la oferta de másteres universitarios en los ámbitos de la Matemática y la Estadística a nivel de los centros implicados en este Máster y su posible reestructuración global, como consecuencia de la problemática que genera el bajo número de estudiantes de nuevo ingreso en otros másteres impartidos en el centro.

En relación al primer punto, de reflexión sobre la oferta, en la Comisión Académica del Máster realizada el 27 de mayo se realizó un debate ante la posible creación de otros másteres con importantes contenidos estadísticos e informáticos dirigidos, entre otros, a matemáticos.

Se debe analizar el interés en fomentar los programas de movilidad de estudiantes, así como fomentar la impartición de la docencia en inglés, principalmente de cara a la internacionalización del máster.

Hemos firmado varios convenios Erasmus: con la Norwegian University of Science and Technology (Noruega), Università degli Studi di L'Aquila (Italia) y con la Yildiz Teknik Üniverstesi (Turquía). Estaremos ahora atentos a los efectos, tanto por lo que se refiere a desplazamientos al extranjero de los alumnos del máster como a la recepción. Existe buena disponibilidad del profesorado y del alumnado para que las clases sean impartidas en inglés en caso de presencia de alumnos extranjeros.

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster debe ser objeto de revisión continua y debe incluir un análisis sobre la adquisición de las competencias del título por parte de los estudiantes

Es un hecho la reflexión continua del Trabajo Fin de Máster, en concreto de la evaluación, como pone de manifiesto la nueva normativa elaborada.

En la información pública sobre el título se ha constatado que se realiza un gran esfuerzo en su actualización y mejora. Se debe completar y actualizar la información pública sobre el máster. Por ejemplo, la información sobre la materia "Teoría de la probabilidad" en la página institucional, está incompleta.

En cuanto a la información pública de la titulación, trabajamos continuamente en su revisión y mejora. Por ejemplo, en este momento estamos en el proceso de actualización de las guías docentes para el próximo curso, habiéndonos preocupado de lograr coherencia entre las competencias que aparecen en las mismas y las que se

Page 39: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 38 2013-2014

Se recomienda realizar una mayor difusión de la información del título a los egresados/as y a los empleadores Se recomienda recoger y analizar la opinión de los distintos grupos de interés en relación a la accesibilidad y la utilidad de la información publicada en la web sobre el título.

escribieron en su día en la memoria del título. También presentamos de manera conjunta la información sobre plazos de admisión y matrícula de las Universidades organizadoras, que son diferentes. Hemos incorporado ya los Trabajos Fin de Máster en preparación, a ser presentados en enero de 2015. Semanalmente se incorporan noticias de interés como cursos u ofertas de empleo. También se actualizan los resultados de satisfacción de cada curso. Naturalmente tomamos nota de la opinión de los usuarios que recibimos para sacarle partido a los aspectos positivos y tratar de corregir posibles incidencias. El nexo para la difusión del título con egresados y empleadores se establece en parte a través de la red profesional LinkedIn y el grupo que allí tiene el máster y también a través de organismos con los que colaboramos muy estrechamente como son las Sociedades Española y Gallega de Estadística e Investigación Operativa (SGAPEIO y SEIO), el Instituto de Matemática Industrial (ITMATI) a través de los que se canalizan necesidades de formación, ofertas de empleo y proyectos y convenios de colaboración, entre otros. También, lógicamente, las empresas con las que tenemos convenios son receptoras de esta difusión.

Se recomienda realizar una mayor difusión de los resultados del máster (satisfacción, inserción laboral, etc.)

La revisión de la información que se hace pública cada año se realiza anualmente, motivados en parte por las diferentes jornadas que se organizan a nivel de Universidad o de centros, entre los involucrados con el título; es el momento de preparar pósteres, folletos, etc. en los que incorporamos la información que nos parece más relevante en cada momento y que posteriormente también distribuimos en los viajes profesionales que realizamos los miembros de la plantilla del máster.

Se debe reflexionar sobre la composición de la Comisión de Calidad y sobre la pertinencia de separar, o no, las actividades de "analizar y valorar" respecto a aquellas que implican "la toma de decisiones".

En lo relativo a la composición de la comisión de calidad, se propone como propuesta de mejora (plan de mejoras del centro) remitir al Área de Calidade e Mellora dos Procedementos, dependiendo del Vicerrectorado de Comunicación y Coordinación, una solicitud de análisis sobre la adecuación de su composición.

Se deben potenciar el papel y las funciones de la Comisión de Calidad.

La Comisión de Calidad cumple con las funciones que tiene asignadas, se contemplará como propuesta de mejora (plan de mejoras del centro) el análisis de nuevas iniciativas que se pueden liderar desde la comisión.

Se debe aumentar la información que se pública sobre el funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad y de los resultados que produce.

La documentación relativa al SGIC se encuentra accesible a través de la página web. Se informará de sobre el seguimiento realizado a través de la web.

La actual tasa de reposición del profesorado puede representar una amenaza importante para el recambio paulatino del profesorado en el futuro inmediato, afectando negativamente a la calidad y cantidad del mismo. En la medida de las posibilidades de los centros implicados en el máster, se debe prestar atención a la problemática que genera la imposibilidad de contratar nuevo profesorado.

En cuanto a la tasa de reposición del profesorado, creemos que no está afectando por igual [...] a los diferentes departamentos involucrados en el máster. Véase respuesta al informe provisional de renovación de la acreditación.

Page 40: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 39 2013-2014

Los responsables académicos (decano, directores/as de departamento) deben recibir información desagregada de los resultados de la evaluación del profesorado a través del Programa DOCENTIA y analizarla para poder desarrollar acciones de mejora de la actividad docente del profesorado del Centro.

El centro informa al profesorado de las novedades del programa, animando a su participación.

Se recomienda que los centros implicados en el máster, en la medida de sus posibilidades, apoyen las solicitudes de cursos de formación del personal de administración y servicios.

En lo que respecta al apoyo de personal informático, este máster tiene la fortuna de que además de contar con los técnicos de los centros involucrados cuenta con diversos profesores y técnicos vinculados con proyectos de investigación que ponen a nuestra disposición de manera competente y generosa sus conocimientos, su tiempo y sus habilidades.

Se recomienda reforzar el personal de apoyo correspondiente a los servicios informáticos implicados en el desarrollo del máster.

Creemos que desde el equipo decanal de los centros y desde el propio personal de administración y servicios existe interés y motivación por llevar a cabo todos aquellos cursos de formación que puedan mejorar el funcionamiento de dichos centros y en particular de las titulaciones que en ellos se imparten.

Se recomienda prestar especial atención a la reposición de material informático y de fondos bibliográficos.

Desde el máster se presta atención a todas las posibilidades que permitan la reposición del material informático y bibliográfico. Por ejemplo, a principios de año se sustituyó el equipo de videoconferencia con la financiación proporcionada por IEMath. Véase respuesta al informe provisional de renovación de la acreditación.

Se recomienda prestar más atención al análisis de la inserción laboral de los egresados/as, analizando y utilizando esos resultados en la revisión y mejora del plan de estudios.

Se realizó una encuesta a los egresados en mayo de 2013 y que queremos repetir en el futuro. Nos interesábamos entre otros aspectos en el grado de inserción laboral, y en el futuro pretendemos incorporar nuevas preguntas para sacarle el máximo provecho a los resultados.

Se recomienda realizar encuestas de satisfacción con el máster al Personal de Administración y Servicios (PAS), analizar sus resultados y utilizarlos para la mejora y revisión del plan de estudios.

Consideramos que es un lujo para el máster poder contar con el personal de apoyo a su alcance, tanto de administración como de servicios, a nivel de centros (conserjería, biblioteca, secretaría, departamentos) o a nivel general (organización académica, investigación, servicios exteriores, centros de postgrado, etc.) porque es un personal que no genera ningún tipo de queja, dispuesto a resolver cualquier tarea o incidencia, en un tiempo récord, de manera profesional y eficiente y sin descuidar en ningún momento en lo más mínimo un trato humano. Todas sus apreciaciones son recogidas e incorporadas en la medida de lo posible para mejorar el funcionamiento del máster.

Se recomienda recabar más información sobre la opinión del plan de estudios a los empleadores y a los egresados/as, analizando y utilizando esa información en la revisión continua y mejora del plan de estudios.

De manera informal discutimos con diversos egresados y empleadores la adecuación del plan de estudios a sus necesidades, en especial en el caso de las empresas con las que tenemos convenios. Tanto en este caso, como en el del personal de administración y servicios es indudable que la elaboración y el análisis de encuestas que puedan reflejar sus opiniones sobre el máster puede redundar en un beneficio para el mismo en sus diversos aspectos tanto académicos como de gestión y es una tarea de interés que podríamos llevar a cabo a medio plazo, si bien también podría ser ejecutada a otros niveles como por ejemplo el centro o desde las áreas de calidad o de titulaciones de manera que de un único esfuerzo se pudiesen beneficiar diferentes titulaciones.

Page 41: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 40 2013-2014

5. REVISIÓN DO PLAN DE MELLORA PARA O CURSO 2013-2014 AM1_PM1314. Incrementar o número de convenios ERASMUS Orixe acción: Informe de seguimento. Descrición do título. Descrición orixe: Reflexión e análise realizada no informe de seguimento. Análise causa: Baixo número de convenios ERASMUS para o MTE. Descrición da proposta: Incremento dos convenios ERASMUS. Responsable: Coordinadores do MTE. Órgano de seguimento: Comisión Académica. Data prevista de finalización: Labor continua. Data inicio: 16/12/2013.

Tarefa 1.1. Resposta a solicitudes e busca de novos convenios Responsable: Coordinador xeral do MTE. Data prevista de finalización: labor continua

Tarefa 1.2. Análise dos posibles cambios nas linguas de impartición do MTE. Responsable: Coordinador xeral do MTE. Data prevista de finalización: 31/07/14 Estado de execución: Durante o curso 2013-2014 establecéronse novos convenios coa Norwegian University of Science and Technology (Noruega), Università degli Studi di L’Aquila (Italia) e coa Yildiz Üniversitesi (Turquía), os dous primeiros a nivel de centro na Facultade de Matemáticas da USC. Neste momento (curso 2014-2015) o MTE conta con estes tres convenios activos. Con todo, é importante destacar que, se ben a MTE recibiu alumnado a través de programas bilaterais, ningún alumno/a do MTE cursou estudos ao abeiro de programas de mobilidade. Na sinatura de novos convenios tratarase de buscar destinos atractivos para os estudantes e que permitan complementar a súa formación en temáticas diversas relacionadas coa estatística e coa investigación operativa.

AM2_PM1314. Difusión do MTE fóra de Galicia e participación en foros de empresas. Orixe acción: Informe de seguimento. Acceso e admisión de estudantes. Descrición orixe: Reflexión e análise realizada no informe de seguimento. Análise causa: Necesidade de captar alumnado e de conectar co tecido empresarial. Descrición da proposta: Difusión do MTE fóra de Galicia e participación en foros de empresas Responsable: Coordinadores do MTE. Órgano de seguimento: Comisión Académica. Data prevista de finalización: Labor continua. Data inicio: 16/12/2013.

Tarefa 2.1. Difusión do MTE fóra de Galicia: folletos, web do título, outras webs, redes sociais profesionais, contactos profesionais, etc.

Responsable: Coordinador xeral do MTE. Data prevista de finalización: labor continua

Tarefa 2.2. Promover a participación de alumnado e profesorado en foros de empresas: organización, atención á información e difusión.

Responsable: Coordinador xeral do MTE. Data prevista de finalización: Labor continua. Estado de execución: Durante o curso 2013-2014 leváronse a cabo algunhas accións concretas relacionadas con esta acción, como a elaboración de folletos, mantemento da web do título e a participación de coordinadores e alumnado nalgúns foros de empresa (como xa se comentou no informe de seguimento). Con todo, non se chegou a unha sistematización das accións, polo que para o curso 2014-2015 inclúese unha acción de mellora relacionada coa difusión do MTE e a captación de alumnado.

AM3_PM1314. Elaboración do novo regulamento de Traballos Fin de Máster Orixe acción: Informe de seguimento. Planificación das ensinanzas. Descrición orixe: Reflexión e análise realizada no informe de seguimento. Análise causa: Necesidade dunha nova normativa de TFM homoxeneizando as puntuacións e facendo unha boa asignación de traballos. Descrición da proposta: Elaboación do novo regulamento de Traballos Fin de Máster. Responsable: Coordinadores do MTE. Órgano de seguimento: Comisión Académica.

Page 42: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 41 2013-2014

Data prevista de finalización: 31/07/2014. Data inicio: 16/12/2013.

Tarefa 3.1. Consulta a profesorado Descrición da tarefa: Tras consultar a profesores e alumnos, elaborar un borrador por parte dos coordinadores para a súa posterior presentación, pulido e aprobación final por parte da Comisión Académica do máster previo ao informe da Xunta de Facultade de Matemáticas e o visto bo da asesoría xurídica da USC a aprobación do Consello de Goberno da Universidade coordinadora, tal e como sinala o reglamento marco de TFM na USC

Estado de execución: O novo regulamento do TFM foi aprobada pola comisión académica con data 21/03/2014 e en Consello de Goberno o 22/07/2014. Entrou en vigor no curso 2014-2015. O novo regulamento pode descargarse de: http://eio.usc.es/pub/mte/descargas/reglamento_TFM_aprobado.pdf

Page 43: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 42 2013-2014

6. PLAN DE MELLORA PARA O CURSO 2014-2015 AM1_PM1415 Revisión das competencias que se deben traballar en cada materia de acordo coa MVT.

Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Título do MTE sobre o informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Análise causa: Existencia de incoherencias entre as fichas das materias e a MVT no relativo ás competencias a traballar. Descrición da proposta: Os coordinadores do MTE e a súa Comisión solicitarán a colaboración do profesorado do MTE para revisar que as competencias que se traballan en cada materia estean de acordo coas que figuran na MVT. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: 15/03/2015. Data inicio: 29/10/2014. AM2_PM1415 Reflexión sobre competencias recollidas só en materias optativas do MTE.

Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Título do MTE sobre o informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Análise causa: Existencia de competencias do MTE que só figuran en materias optativas. Descrición da proposta: Os coordinadores do MTE e a súa Comisión Académica revisarán competencias das materias do MTE, co fin de que non existan competencias que en teoría deben ser traballadas por todo o alumnado e que na práctica só se traballen en materias optativas. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: 15/03/2015. Data inicio: 29/10/2014.

AM3_PM1415 Reflexión sobre competencias para adecuar ao nivel do MECES.

Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Título do MTE sobre o informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Análise causa: Existencia de competencias non adecuadas ao MECES. Descrición da proposta: Os coordinadores do MTE e a súa Comisión Académica realizarán unha reflexión sobre as competencias acorde coa actualidade das titulacións existentes e coas necesidades da sociedade que permitan facer do MTE unha titulación de referencia a nivel nacional, con valor académico e profesional. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: 15/03/2015. Data inicio: 29/10/2014.

AM4_PM1415 Seguimento da consecución de todas as competencias do título.

Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Título do MTE sobre o informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Análise causa: Necesidade de realizar un seguimento das competencias acadadas por parte do alumnado do título. Descrición da proposta: Os coordinadores do MTE e a súa Comisión Académica estudarán a consecución de todas as competencias do título, supervisando o material docente e de avaliación das distintas materias e incidindo en que os métodos de avaliación deben ter en mente as competencias a ser traballadas. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: Labor continua . Data inicio: 29/10/2014.

AM5_PM1415. Deseño e posta en marcha dun plan de difusión e captación de alumnado. Orixe acción: Informe de seguimento do curso 2013-2014. Descrición orixe: Acceso e admisión de estudantes. Análise causa: Necesidade de incrementar/mater o número de alumnado matriculado no MTE. Descrición da proposta: Deseño e posta en marcha dun plan de difusión do MTE e de captación de novo alumnado que contemple accións encamiñadas á difusión do MTE noutras universidades fóra de Galicia, así como a participación de coordinadores e profesorado en diversos foros. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: 30/06/2015. Data inicio: 29/10/2014.

Page 44: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 43 2013-2014

AM6_PM1415 Reflexión sobre o perfil real do alumnado de novo ingreso. Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Título do MTE sobre o informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Análise causa: Necesidade de coñecer o perfil de ingreso do alumnado do MTE. Descrición da proposta: Os coordinadores do MTE e a súa Comisión Académica estudarán o perfil real do alumnado de novo ingreso a partir dos datos dos cursos anteriores. Esta información farase pública de maneira que chege ao coñecemento de potenciais alumnos/as. Asemade, realizarase unha posta en común das dificultades observadas debidas á diversa procedencia do alumnado e unha proposta de solucións que abarque programación de contidos, metodoloxía docente e unha adecuada titorización e asignación a materias do profesorado. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: 15/03/2015. Data inicio: 29/10/2014.

AM7_PM1415. Potenciar a realización de TFMs ao abeiro de convenios con empresas e institucións

Orixe acción: Informe de seguimiento do curso 2013-2014. Descrición orixe: Planificación das ensinanzas. Análise causa: Descenso no número de TFMs ao abeiro de convenios con empresas e institución no curso 2013/2014 Descrición da proposta: Os coordinadores do MTE e a súa Comisión Académica estudarán a causa do descenso no número de TFMs ao abeiro de convenios con empresas e institucións no curso 2013/2014. Esta información utilizarasé para elaborar un plan que permita recuperar a taxas de cursos pasados. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: Labor continua Data inicio: 29/10/2014.

AM8_PM1415. Implementación dunha enquisa de satisfacción do alumnado cos recursos e servizos.

Orixe acción: Informe de seguimiento do curso 2013-2014. Descrición orixe: Recursos materiais e servizos. Análise causa: Necesidade de coñecer a opinión/satisfiacción do alumnado cos recursos e servizos dispoñibles nos centros onde se imparte o MTE. Descrición da proposta: Elaboración e implementación dunha breve enquisa de satisfacción do alumnado cos recursos e servizos dispoñibles nos centros para o desenvolvemento da docencia. A enquisa administraríase no período de enquisas docentes do segundo semestre a todo o alumnado do MTE, tendo en conta a distinción das sedes (lugar de asistencia a clase do alumnado). Os resultados das enquisas serán procesados antes de finais de xullo de 2015, co obxecto de telos dispoñibles para poder solventar algunhas deficiencias que puideran xurdir no curso 2015-2016. A información tamén será utilizada na reflexión a realizar no seguimento do curso 2014-2015. Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: 31/07/2015. Data inicio: 29/10/2014.

AM9_PM1415. Implementación e sistematización dunha enquisa de seguimento de egresados.

Orixe acción: Informe de seguimiento do curso 2013-2014. Descrición orixe: Resultados da aprendizaxe. Análise causa: Necesidade de coñecer a opinión e situación laboral dos egresados do MTE Descrición da proposta: Implementación dunha enquisa a engresados do MTE, co obxecto de realizar un seguimento sistemático da súa traxectoria laboral. A información recadada pode contribuír á realización de axustes dentro das materias/programas do MTE, ademais de resultar de especial interese para futuro alumnado e futuros titulados do MTE. Elaborarase unha enquisa e deseñarase o procedemento de administración do cuestionario (vía web). Responsable: Coordinador Xeral do MTE. Órgano de seguimento: Comisión de Título do MTE. Data prevista de finalización: 31/07/2015. Data inicio: 29/10/2014.

Page 45: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Informe Anual de Seguimento 44 2013-2014

Como xa se indicou, na resposta ao informe provisional de renovación da acreditación, propoñíanse algunhas accións

de mellora relacionadas co SGIC que serán incluídas no plan de melloras do centro ao seren comúns para os tres títulos

que renovaron a súa acreditación na Facultade de Matemáticas durante o 2014.

[AM] Consulta á ACMP sobre a adecuación da composición da Comisión de Calidade. Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Calidade do centro. Análise causa: Percepción por parte do comité de avaliación para a renovación da acreditación da conveniencia de separar a toma de decións das tarefas de análise e valoración. Descrición da proposta: Remitir á Área de Calidade e Mellora dos Procedementos, dependendo da Vicerreitoría de Comunicación e coordinación, unha solicitude sobre a análise da composición da Comisión de Calidade dos centros. Responsable: Decana da Facultade. Órgano de seguimento: Comisión de Calidade. Data prevista de finalización: (*) Data inicio: (*)

[AM] Revisión das funcións da Comisión de Calidade. Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Calidade do centro. Análise causa: Indicación no informe provisional de renovación da acreditación de que o papel e as funcións da Comisión de Calidade deberían ser potenciadas. Descrición da proposta: Analizar as novas iniciativas que se poidan liderar dende a Comisión de Calidade do centro, revisando as súas funcións coa conseguinte modificación formal das mesmas no SGIC. Responsable: Decana da Facultade. Órgano de seguimento: Comisión de Calidade. Data prevista de finalización: (*) Data inicio: (*).

[AM] Incrementar a información que se publica sobre o SGIC. Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Calidade do centro. Análise causa: Indicación no informe provisional de renovación da acreditación. Descrición da proposta: Analizar as novas iniciativas que se poidan liderar dende a Comisión de Calidade do centro, revisando as súas funcións coa conseguinte modificación formal das mesmas no SGIC. Responsable: Decana da Facultade. Órgano de seguimento: Comisión de Calidade. Data prevista de finalización: (*) Data inicio: (*).

[AM] Valoración da adecuación do SGIC. Orixe acción: Informe provisional de avaliación para a renovación da acreditación. Competencias. Descrición orixe: A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Calidade do centro. Análise causa: Indicación no informe provisional de renovación da acreditación. Descrición da proposta: Analizar se a modificación do SGIC implantada durante o curso 2013-2014 resulta práctica na súa aplicación, co obxectivo de realizar os axustes precisos para adecualo á realidade do centro. Responsable: Decana da Facultade. Órgano de seguimento: Comisión de Calidade. Data prevista de finalización: (*) Data inicio: (*).

(*) A determinar no plan de melloras do centro.