INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en...

33
INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos Curso Académico: 2014/2015

Transcript of INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en...

Page 1: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Curso Académico: 2014/2015

Page 2: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO

A) DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO

Denominación do título Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos pola Universidade de Santiago de Compostela

Mencións/Especialidades --

Universidade responsable administrativa Universidade de Santiago de Compostela

En caso de títulos interuniversitarios, universidade/s participante/s --

Centro responsable Facultade de Relacións Laborais

Centro/s onde se imparte Facultade de Relacións Laborais (Campus de Santiago) Escola Universitaria de Relacións Laborais (Campus de Lugo)

Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas

Número de créditos 240 ECTS

Profesión regulada Non

Modalidade de impartición Presencial

Curso de implantación 2009-2010

Data acreditación ex ante (verificación) 10/06/2009

Data renovación acreditación --

Curso académico obxecto de seguimento 2014/2015

B) INFORMACIÓN PÚBLICA QUE A UNIVERSIDADE FACILITA DE CADA UN DOS SEUS TÍTULOS

Información pública Páxina web da Universidade/Centro/Título…

Denominación do título A USC puxo en marcha no curso 2014/2015 unha nova páxina de oferta de graos que está orientada á información inicial e captación de alumnado e que contén unha primeira aproximación aos diferentes títulos. Por este motivo debemos diferenciar dous niveis de información. Un primeiro que se pode atopar nos seguintes enderezos e que responde aos datos básicos do título: http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-humanos-santiago (Campus de Santiago) http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-humanos-lugo (Campus de Lugo) Un segundo nivel con información completa e detallada que está vinculado ás páxinas web de cada facultade/escola e que está dirixido ao alumnado unha vez que accede á titulación: http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=12660&codEstudio=12264&valor=9 (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/ (Campus de Lugo)

Número de créditos e duración do título

Centro responsable do título ou, no seu caso, departamento ou instituto

Coordinador/a e/ou responsable do título

Centro/s onde se imparte o título

Tipo de ensinanza

Número de prazas de novo ingreso ofertadas

Idiomas en que se imparte o título

Saídas profesionais/Profesións reguladas para as que capacita/Prefil de egreso

Normativa de permanencia

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

Page 3: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Memoria vixente do título Toda a información que se solicita atópase nos dous enlaces, se ben é preciso ir cambiando de lapela para ver os diferentes apartados entre as seguintes:

• Información do título • Obxectivos, competencias e saídas profesionais • Plan de estudos • Oferta e admisión • Outra información

No caso da E.U. de Relacións Laborais de Lugo, os diferentes apartados xa se atopan resaltados na páxina do enlace.

Obxectivos do título

Competencias xerais

Competencias específicas

Criterios de acceso e admisión

Perfil de ingreso recomendado

Estrutura do programa formativo: denominación do módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obrigatorio ou optativo

Horarios

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/horarios.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/horarios/ (Campus de Lugo)

Guías docentes/Programación docente

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/programas.html?plan=12659 (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/programas-das-materias/ (Campus de Lugo)

Procedemento de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/guia.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/blog/ (Campus de Lugo)

Plan de acción titorial

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=12660&codEstudio=12264&valor=9 (Columna dereita:información; Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/blog/ (Campus de Lugo)

Programas de mobilidade

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html (Columna dereita: Mobilidade (SICUE e ERASMUS) - Campus de Santiago) http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/titulacions.html?plan=13319&estudio=13314&codEstudio=12903&valor=9 (“Outra información”; Campus de Lugo)

Curso ponte ou de adaptación (deseño curricular, criterios e condicións de acceso)

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/cursos_ponte.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte-presencial/ (Curso ponte PRESENCIAL; Campus de Lugo) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte-semipresencial/ (Curso ponte SEMIPRESENCIAL; Campus de Lugo) http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/modules/news/news_0010.html (Ambos cursos)

Descrición do profesorado (categoría, datos de contacto... )

http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/profesorado_titulacion.html?plan=12766 (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/informacion-do-

Page 4: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

titulo/ (Campus de Lugo)

Traballo fin de grao/máster (normativa, comisións de avaliación, temáticas, convocatorias, etc.)

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/tfg.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/traballo-fin-de-grao-tfg/ (Campus de Lugo)

Información sobre as prácticas externas, se as houbera (entidades colaboradoras,…)

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html (Columna dereita: procedementos administrativos no centro; Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/empresas/ http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/titulacions.html?plan=13319&estudio=13314&codEstudio=12903&valor=9 (Outra información; Campus de Lugo)

Descrición doutros recursos humanos necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plan de estudos

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/PAS.html (Campus de Santiago)

Aulas e seminarios

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/infraestruturas.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/instalacions/ (Campus de Lugo)

Laboratorios

Salas de informática

Salas de estudo

Biblioteca

Espazos para os representantes de estudantes

Outros servizos dispoñibles http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/servizos.html (Campus de Santiago) http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/servizos.html (Campus de Lugo)

Taxa de graduación

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=12660&codEstudio=12264&valor=9 (Outra información; Campus de Santiago) http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/titulacions.html?plan=13319&estudio=13314&codEstudio=12903&valor=9 (Outra información; Campus de Lugo)

Taxa de abandono

Taxa de eficiencia

Taxa de rendemento

Taxa de éxito

Taxas de inserción laboral

Outras taxas/resultados complementarias que o título fai públicas (Informe institucional resultados Docentia) http://www.usc.es/gl/servizos/calidade/titulosoficiais/datosgraos.html Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese

Órgano responsable do sistema de garantía da calidade

http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/calidade.html (Campus de Santiago) http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/organos.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/calidade/ (Campus de Lugo) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/equipo-de-goberno-e-comisi%C3%B3ns/ (Campus de Lugo)

Política e obxectivos de calidade

Manual e procedementos do SGC

Page 5: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

2. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

Criterios Nº Evidencia / Indicador Onde se atopa *

1 E3 Análise do perfil real de ingreso/egreso Carpeta E3

1,6 E4

Guías docentes das materias (competencias, actividades formativas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación, resultados de aprendizaxe)

Información pública

1,3 E5

Actas do último curso da Comisión Académica/Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade

Carpeta E5 Sede Lugo:

http://www.relacioneslaborales.com/calidade

1,7 I1 Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico

Panel_Ind (Pdf)

1 I2

Evolución dos indicadores de mobilidade (Número e porcentaxe de estudantes que participan en programas de mobilidade sobre o total de estudantes matriculados)

Panel_lnd (Pdf)

2 E6

Páxina web da universidade/centro/título (debe estar incluída como mínimo a información referida no apartado 1B)

Información pública

3 E7 Documentación do SGC (política e obxectivos de calidade, manual e procedementos)

Información pública

3 E8

Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados e actualizados que desenvolvan as directrices do SGC: Política de calidade, Deseño, revisión periódica e mellora dos programas formativos, Garantía da aprendizaxe, ensinanza e avaliación centrados no estudante, Garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, Garantía e mellora da calidade dos recursos materiais e servizos e Información Pública)

Información pública

3 E9 Plans de mellora derivados da implantación do SGC Información pública

3,7 E10 Análise das enquisas de satisfacción (%participación, resultados, evolución,…)

Carpeta E10

3,7 I3 Resultados das enquisas de satisfacción de todos os grupos de interese do título

Panel_Ind (Pdf)

3,7 I4 Resultados dos indicadores que integran o SGC Panel_Ind (Pdf)

4 E11

Plan de Ordenación Docente: información sobre o profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc)

Enlace web ou PDF

4 E12 Información sobre o persoal de INF_PAS (Pdf)

Page 6: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

apoio por Centro (número e cargo/posto desempeñado)

4 E13 Análise das enquisas de avaliación da docencia (% participación, resultados, evolución, … )

Carpeta E13

4 I5

Porcentaxe de participación do profesorado do título en plans de formación da universidade e en actividades formativas específicas

Formacion PDI (Pdf)

4 I6

Porcentaxe de participación do PAS do centro en plans de formación da universidade e en actividades formativas específicas

Formación PAS (Pdf)

4 I7

Resultados das enquisas de avaliación da docencia (%participación, resultados, evolución,… )

INF. 13 e INF. 14 (Pdf) Panel_Ind (Pdf)

4 I8 Porcentaxe de profesorado do título avaliado polo programa DOCENTIA ou similares

--

4 I9

Evolución dos indicadores de mobilidade (número e porcentaxe de profesores que participan en programas de mobilidade sobre o total de profesorado do título)

Mobilidade_PDI

5 E14 Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título

Información pública

5 E15 Información sobre servizos de orientación académica e programas de acollida

Información pública

5 E16 Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares ou extracurriculares

Carpeta E16 Sede Lugo:

Sede Lugo: http://www.relacioneslaboraleslugo.com/empresas

5 I10 Distribución alumnado por centros de prácticas

Carpeta I10 Sede Lugo:

http://www.relacioneslaboraleslugo.com/empresas

6 E17 Listaxe de traballos fin de grao/máster do último curso académico (título, titor e calificación)

Carpeta E17 Sede Lugo:

http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formación/grao/traballo-fin-de-grao-tfg/

6 E18 Informes das cualificacións de cada unha das materias do título INF. 15 (Pdf)

7 E19 Análise dos resultados do título (incluídos indicadores inserción laboral e SIIU)

Carpeta E19 Sede Lugo:

http://www.relacioneslaboraleslugo.com/calidade

6,7 I11

Indicadores de resultados (estas taxas facilitaranse de forma global para o título. As taxas de rendemento, éxito e avaliación facilitaranse tamén por materia): - Taxa de graduación - Taxa de abandono - Taxa de eficiencia - Taxa de rendemento - Taxa de éxito - Taxa de avaliación

Panel_Ind (Pdf)

7 I12 Relación da oferta/demanda das prazas de novo ingreso Panel_Ind (Pdf)

7 I13 Resultados de inserción laboral Panel_SIIU(Pdf) * Insertar enlace a un pdf ou indicar se está público na web

Page 7: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Panel_Ind (Pdf): Indicadores SGIC Panel_SIIU (Pdf): Indicadores do Sistema Integrado de Información Universitaria do Ministerio de Educación Formación_PDI: informe sobre as actividades e porcentaxe de participación do PDI no PFID por título Formación_PAS: informe sobre as actividades e porcentaxe de participación no PFPAS por centro INF. 13 e INF.14: informes sobre a enquisa de satisfacción de avaliación coa docencia (alumnado e profesorado) Mobilidade_PDI: informe sobre a porcentaxe de participación do PDI do título en programas de mobilidade INF. 15: informe de cualificacións das materias por título

Page 8: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

3. PLAN DE MELLORAS

ACCIÓNS DE MELLORA-curso 2014/2015 [S]

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-1

Tipo Acción de mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 1-Organización e desenvolvemento

Def

inic

ión

Análise causa

Discrepancia na valoración das prácticas en empresas por parte do alumnado e dos titores académicos fronte á realizada polos titores externos. Manifesta incongruencia nos ítems referidos aos coñecementos e competencias do alumnado, á comunicación entre os coordinadores externos/académicos e á adecuación das tarefas encomendadas ao alumnado.

Definición/descrición proposta

Predifinición e monitorización continua, con perioricidad prefixada, das tarefas enconmendadas/realizadas polo alumnado. Creación dun modelo de cuestionario final a cubrir polos tres actores implicados.

Data prevista de finalización

30 de setembro de 2017

Data inicio 1 de decembro de 2015

Responsables Responsable da

implantación O responsable de calidade do centro.

Tarefa1

Código AM-1.1

Descrición tarefa Elaboración dun menú de tarefas adecuadas ao perfil de competencias do alumando

Data prevista de finalización

30 de xuño de 2016

Persoa responsable Coordinador académico das prácticas externas.

Finalización

Estado Pendente de inicio

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Existencia material

Data comprobación Na data prevista de finalización

Tarefa 2 Código AM-1.2

Page 9: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Descrición tarefa Presentación do menú de tarefas aos titores de empresas para a selección das tarefas concretas que van a ser atribuídas e/ou proposta de tarefas alternativas. Concordancia e validación

Data prevista de finalización

20 de xullo de 2016

Persoa responsable Decana do centro

Finalización

Estado Pendente de inicio

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Verificación da recepción por parte dos titores das empresas

Data comprobación Na data prevista de finalización

Tarefa 3

Código AM-1.3

Descrición tarefa Comunicación de continxencias con perioricidade e contido pre-establecidos por parte do alumnado con prácticas

Data prevista de finalización

31 de agosto de 2017

Persoa responsable Titores académicos das prácticas externas

Finalización

Estado Pendente de inicio

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación E-mails de comunicación

Data comprobación Na data prevista de finalización

Tarefa 4

Código AM-1.4

Descrición tarefa Elaboración de cuestionario final

Data prevista de finalización

30 de xuño de 2016

Persoa responsable Responsable de calidade do centro.

Finalización

Estado Pendente de inicio

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Existencia material do cuestionario final

Page 10: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Data comprobación Na data prevista de finalización

Tarefa 5

Código AM-1.5

Descrición tarefa Aplicación do cuestionario final aos tres actores implicados

Data prevista de finalización

31 de agosto de 2017

Persoa responsable Titores académicos das prácticas externas.

Finalización

Estado Pendente de inicio

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Cuestionarios cubertos

Data comprobación Na data prevista de finalización

Tarefa 6

Código AM-1.6

Descrición tarefa Procesamento dos datos dos cuestionarios, cruzamento dos mesmos e elaboración de informe.

Data prevista de finalización

15 de Septembro de 2017

Persoa responsable Coordinador académico das prácticas externas.

Finalización

Estado Pendente de inicio

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Existencia material do informe

Data comprobación Na data prevista de finalización

Tarefa 7

Código AM-1.7

Descrición tarefa Fed-back aos actores implicados e presentación dos informes aos responsables académicos do centro.

Data prevista de finalización

20 de septembro de 2017

Persoa responsable Responsable de calidade do centro.

Finalización Estado Pendente de inicio

Page 11: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Acta da presentación e rexistro de envío dos informes.

Data comprobación Na data prevista de finalización

ACCIÓNS DE MELLORA curso 2013/2014 en proceso de execución [S]

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-3

Tipo Acción de mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 8-Resultados previstos

Def

inic

ión

Análise causa Retraso na realización e posterior defensa do Traballo de Fin de Grao (TFG), é consecuente baixa taxa de graduación.

Definición/descrición proposta

Diagnóstico dos determinantes do retraso, definición dun cronograma para a elaboración do TFG baseado nese diagnóstico, apliación do mesmo.

Data prevista de finalización

31 de decembro de 2015

Data inicio 1 de novembro de 2014

Responsables Responsable da

implantación Coordinadora do Grao/Comisión de Calidade

Tarefa1

Código AM-3.1

Descrición tarefa Elaboración dun cuestionario a aplicar ao estudantado de cuarto curso sobre as necesidades percibidas para a correcta execución do TFG.

Data prevista de finalización

4 de maio de 2015

Persoa responsable Responsabole de Calidade do centro

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Existencia material

Data comprobación A data de finalización

Page 12: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Tarefa2

Código AM-3.2

Descrición tarefa Elaboración dun cuestionario a aplicar ao profesorado sobre as necesidades normativas para a correcta execución do TFG.

Data prevista de finalización

4 de maio de 2015

Persoa responsable Responsable de Calidade do centro

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Existencia material

Data comprobación A mesma que a data de finalización

Tarefa3

Código AM-3.3

Descrición tarefa Aplicación aos estudantes de cuarto curso do correspondente cuestionario

Data prevista de finalización

6 de maio de 2015

Persoa responsable Responsable de calidade do centro e Coordinadora do Grao

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Cuestionarios cubertos

Data comprobación A mesma que a data de finalización

Tarefa4

Código AM-3.4

Descrición tarefa Aplicación aos profesores do correspondente cuestionario

Data prevista de finalización

13 de maio de 2015

Persoa responsable Decano do Centro

Finalización Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Page 13: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Comprobación E-mail de envío

Data comprobación A mesma da de finalización

Tarefa 5

Código AM-3.5

Descrición tarefa Vertido dos datos nunha matriz excel, procesamento e cruzamento dos mesmos e sistematización dos resultados.

Data prevista de finalización

6 de xullo de 2015

Persoa responsable Coordinadora do Grao e Responsable de Calidade do centro

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Táboas existentes

Data comprobación A mesma da de finalización

Tarefa 6

Código AM-3.6

Descrición tarefa Elaboración do cronograma baseado nos resultados obtidos

Data prevista de finalización

14 setembro 2015

Persoa responsable Coordinadora do Grao

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación E-mail dirixido ao Decano co cronograma anexo

Data comprobación A mesma da de finalización

Tarefa 7

Código AM-3.7

Descrición tarefa Reunión da Comisión de Calidade para definir as actividades e tarefas a considerar e o cronograma de elaboración prevista.

Data prevista de finalización

21 setembro de 2015

Persoa responsable Decano do Centro

Page 14: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Convocatoria da reunión

Data comprobación A mesma da de finalización

Tarefa 8

Código AM-3.8

Descrición tarefa Distribución do cronograma aos estudantes de cuarto curso da promoción correspondente e colocación na páxina web da Facultade

Data prevista de finalización

23 de setembro de 2015

Persoa responsable Decano do centro

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Rexistro da súa dispoñibilidade na páxina web

Data comprobación A mesma da de finalización

Tarefa 9

Código AM-3.9

Descrición tarefa Implementación das actividades correctivas definidas. Impartición dun taller de redacción dos TFG

Data prevista de finalización

18 de novembro de 2015

Persoa responsable Responsable de Calidade do centro

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Xustificantes de realización

Data comprobación A mesma que a de finalización

Tarefa 10 Código AM-3.10

Descrición tarefa Avaliación de resultados da acción de mellora

Page 15: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Data prevista de finalización

21 de decembro de 2015

Persoa responsable Responsable de Calidade do centro

Finalización

Estado Pendente de inicio

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Soportes da avaliación

Data comprobación A de finalización da avaliación

ACCIÓNS DE MELLORA curso 2013/2014 pendentes de execución [S]

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-4

Tipo Acción de mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Competencias/Obxectivos e Acceso e admisión de estudantes

Def

inic

ión

Análise causa Escasa participación do estudantado da titulación nos intercambios con outras universidades estranxeiras

Definición/descrición proposta

Incrementar o número de prazas de intercambio con outras universidades

Data prevista de finalización

18 de decembro de 2015

Data inicio 31 outubro de 2014

Responsables Responsable da

implantación Decano/-a do centro

Tarefa1

Código AM-4.1

Descrición tarefa Contactar con outras universidades para a sinatura de novos convenios

Data prevista de finalización

18 de decembro de 2015

Persoa responsable Coordinadora do Programa Erasmus e Responsable de Calidade

Finalización Estado En curso

Page 16: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Listado prazas de intercambio do centro para o curso 2016/2017.

Data comprobación A data prevista de finalización

ACCIÓNS DE MELLORA curso 2013/2014 pendentes de execución [S]

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-5

Tipo Acción de mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Recursos humanos e recursos materiais e servizos

Def

inic

ión

Análise causa

Desenvolvemento dunha política de optimización de recursos da Facultade. Reaproveitamento, por parte dos usuarios dos servizos da Facultade de RR.LL., de material cedido polos docentes e estudantado.

Definición/descrición proposta

Adecuación dunha aula da Facultade de RR.LL. en banco de útiles universitarios e dotación dun bolseiro/-a para a atención deste servizo

Data prevista de finalización

31 decembro de 2015

Data inicio 13 de maio de 2015

Responsables Responsable da

implantación Responsable de Calidade do centro

Finalización

Estado En curso

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Documentación relativa a súa posta en funcionamiento

Data comprobación A de finalización

Page 17: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA curso 2013/2014 pendentes de execución [S]

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-6

Tipo Acción de mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Sistema de Garantía de Calidade

Def

inic

ión

Análise causa Baixa participación do estudantado na cobertura das enquisas de satisfacción coa docencia recibida.

Definición/descrición proposta

Instar aos responsables da área de calidade da Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación para a aplicación das mencionadas enquisas de forma presencial, nas aulas, e así aumentar a súa participación.

Data prevista de finalización

31 decembro de 2015

Data inicio 3 de xullo de 2015

Responsables Responsable da

implantación Responsable de Calidade do centro

Finalización

Estado Pendente de execución

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Soporte de envío da petición á Area de calidade

Data comprobación A de finalización

Page 18: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA curso 2013/2014 executadas ao 100% [S]

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-2

Tipo Acción de mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Recursos humanos e recursos materiais e servizos

Def

inic

ión

Análise causa Os ordenadores portátiles destinados á docencia nas aulas, debido a súa antigüidade, crean problemas no desenvolvemento da mesma e retrasan o inicio das clases.

Definición/descrición proposta

Instalación de ordenadores de sobremesa nas aulas

Data prevista de finalización

7 de setembro de 2015

Data inicio 31 de outubro de 2014

Responsables Responsable da

implantación Decano do centro

Finalización

Estado Realizada

Data estado 23 de novembro de 2015

Comprobación Documento acreditativo da instalación dos ordenadores

Data comprobación 7 de setembro de 2015

Notas: Cada Acción pode ter varias tarefas. Cada Tarefa pode ter varias subtarefas. O seguimento debe facerse, tamén, para cada tarefa e subtarefa.

Page 19: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA 1- Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-1

Tipo

Descrición do Título

O

rixe Orixe acción

Descrición orixe

D

efin

ició

n

Análise causa

Definición/descrición proposta

Adquisición do Nivel B1 de coñecemento dunha lingua estranxeiro

Data prevista de finalización

Curso 2014/2015

Data inicio Curso 2013/2014

Responsables

Usuario responsable da implantación

Directora do Centro

Outros responsables da implantación

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Desenvolvemento de todas as ferramentas necesarias para a

implantación de ditos cursos

Data prevista de finalización

Persoa responsable Directora do Centro

Usuario responsable Directora do Centro

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Usuario responsable

Finalización Estado FINALIZADO

Page 20: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA 2 - Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-2.

Tipo xustificación

O

rixe

Orixe acción

Ofrecer á Sociedade Graduados coa formación específica para a

xestión e dirección de persoas nas organizacións e expertos nas

relacións laborais

Descrición orixe

Necesidade de estar en continuo contacto coa realidade social e coas

modificacións constantes no ámbito laboral

D

efin

ició

n

Análise causa

Definición/descrición

proposta

Establecemento dun marco estable de colaboración con distintas

institucións (Mutua Gallega, MC Mutual, SOGAMA, Colexio Graduados

Sociais, Consello Galego Relacións Laborais),

Data prevista de finalización

Curso 2014/2015

Data inicio Curso 2013/2014

Responsables

Usuario responsable da implantación

Directora do Centro

Outros responsables da implantación

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Realización de actividades conxuntas entre as distintas Entidades e a

Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo

Data prevista de finalización

ACCIÓNS DE MELLORA 3 Sede Lugo

Page 21: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM3.

Tipo

COMPETENCIAS

Orix

e

Orixe acción Facilitar a incorporación dos alumnos de matrícula tardía

Descrición orixe Non ser coincidente o acceso a Universidade coa a matrícula

oficial da USC

D

efin

ició

n

Análise causa

Imposibilidade de levar a cabo de maneira eficiente o Plan de acollida, en tanto en canto, o período de matrícula prolóngase ata finais do mes de outubro

Definición/descrición

proposta

1.- Creación dun FAQ 2.- Plan de acollida específica para os alumnos de matrícula tardía

Data prevista de finalización

2014-2015

Data inicio 2013-2014

RESPONSABLES

Responsables

Outros responsables da implantación

Tarefa1

Código Xunta de Galicia

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Usuario responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Usuario responsable

Finalización

Estado En ejecución

Data estado Inicio periodo matrícula 2015/2016

Comprobación

29/10/2015

Data comprobación

29/102015

Page 22: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA 4 Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código

AM -4.

Tipo

Planificación das ensinanzas

O

rixe

Orixe acción Negación á formación do profesorado por parte da USC

Descrición orixe

D

efin

ició

n Análise causa Negativa ao acceso da formación á plataforma creada pola USC.

Definición/descrición proposta

Acceso formación á Plataforma Virtual da USC

Responsables

Usuario responsable da implantación

Directora da Escola

Outros responsables da implantación

USC

Tarefa1

Código

Descrición tarefa Asistencia dos cursos de PFID da USC

Data inicio 2013/2014

Data prevista de finalización

2014_2015

Persoa responsable CETA

Usuario responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable Usuario responsable

Finalización

Estado En execución

Data estado 2014/2015

Comprobación 29/10/2015

Data comprobación 29/10/2015

Page 23: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA 5 Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código

AM -5.

Tipo

Planificación das ensinanzas

O

rixe

Orixe acción Volumen de TFG

Descrición orixe Ter actualizados os títulos dos TFG e directores que dirixiron os TFG

D

efin

ició

n Análise causa

Definición/descrición proposta

Creación dunha base de datos dos TFG

Responsables

Usuario responsable da implantación

Comisión Docencia/Título

Outros responsables da implantación

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Crear unha base de datos dos TFG

Data inicio 2014/2015

Data prevista de finalización

2014_2015

Persoa responsable Secretaría Académica

Usuario responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable Usuario responsable

Finalización

Estado Finalizado

Data estado Inicio periodo matrícula 2015/2016

Comprobación 29/10/2015

Data comprobación 29/10/2015

Page 24: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA 6 Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código

AM -6.

Tipo

Recursos materiais e servizos

O

rixe

Orixe acción Equipos informáticos obsoletos

Descrición orixe Ante os continuos avances da tecnoloxía, necesidade de actualizar os

equipos informáticos

D

efin

ició

n

Análise causa Incentivar o uso das novas tecnoloxías

Modernizar as instalación

Mellorar as ferramentas necesarias pora o desenvolvemento das clases interacticvas

Definición/descrición proposta

Renovación dos equipos informáticos das aulas

Responsables

Usuario responsable da implantación

Directora do Centro

Outros responsables da implantación

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Solicitude de axuda económica que posibilite o cambio

Data inicio 2014/2015

Data prevista de finalización

2014_2015

Persoa responsable Directora do Centro

Usuario responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable Usuario responsable

Finalización

Estado En ejecución

Data estado 2014/2015

Comprobación 29/10/2015

Data comprobación 29/10/2015

Page 25: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

3.2 Plan de Mellora curso 2014/2015

ACCIÓNS DE MELLORA 1 (ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código

AM -1

Tipo

Acción de Mellora

Ámbi

to

Ámbito de Aplicación Criterio 1- Organización e Desenvolvemento

O

rixe Orixe acción Informe de do seguimento do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Descrición orixe

A acción derevase da análise realizada pola Comisión de Docencia/Título na Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (adscrita á USC)

D

efin

ició

n Análise causa

Definición/descrición proposta

Solicitar a inclusión nos títulos subvencionados por la Excma. Diputación de Lugo, que implicaría un 50% de descontó na primeira matrícula.

Responsables

Responsable da implantación

Fundación Campus Universitario de Lugo

Outros responsables da implantación

Universidade Santiago de Compostela

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data inicio 2014/2015

Data prevista de finalización

Matrícula 2015/2016

Persoa responsable

Usuario responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable Usuario responsable

Finalización

Estado Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 26: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 1 Novembro - 2015

ACCIÓNS DE MELLORA 2 (ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-2

Tipo Acción de Mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 1- Organización e Desenvolvemento

Def

inic

ión

Análise causa A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Docencia/Título na Escola

Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (adscrita á USC)

Definición/descrición proposta

Intervir nas Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional organizadas polo “Programa

Ponte”

Data prevista de finalización

Curso 2015/2016

Data inicio Curso 2014/2015

Responsables Responsable da

implantación Directora do Centro

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Finalización

Estado

Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 27: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 2 Novembro - 2015

ACCIÓNS DE MELLORA 3 (ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM- 3 Organización das Xornadas de Portas Abertas para a familia

Tipo Acción de Mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 1- Organización e Desenvolvemento

Def

inic

ión

Análise causa Informe de seguimento do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Definición/descrición proposta

Organización das Xornadas de Portas Abertas para as familias

Data prevista de finalización

2015/2016

Data inicio 2014/2015

Responsables Responsable da

implantación Directora do Centro

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Finalización

Estado

Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 28: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 3 Novembro - 2015

ACCIÓNS DE MELLORA (ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-4 Posta en marcha de mecanismos de seguimento das cualificacións outorgadas

Tipo Acción de Mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 1- Organización e Desenvolvemento

Def

inic

ión

Análise causa Informe de Seguimento do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Definición/descrición proposta

A acción derívase da análise realizada pola Comisión de Docencia/Título na Escola

Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (adscrita á USC), a proposta do Coordinador do

Título.

Data prevista de finalización

31/07/2016

Data inicio 1/01/2016

Responsables Responsable da

implantación Coordinador do Título

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Finalización

Estado

Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 29: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 4 Novembro - 2015

ACCIÓNS DE MELLORA (ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-5 Posta en marcha de mecanismos de seguimento para avaliar as renuncias e as cualificacións de “non consta”

Tipo Criterio 1- Organización e Desenvolvemento

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 1- Organización e Desenvolvemento

Def

inic

ión

Análise causa Informe de seguimento do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Definición/descrición proposta

A acción derívase da análise realizada pola Comisión Docencia/Título na Escola de

Relacións Laborais de Lugo (adscrita á USC), a proposta do Coordinador do Título.

Data prevista de finalización

1/03/2016

Data inicio 1/01/2016

Responsables Responsable da

implantación Coordinador do Tïtulo

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Finalización

Estado

Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 30: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 5 Novembro - 2015

ACCIÓNS DE MELLORA (SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDADE) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-6 Posta en marcha de mecanismos de publicidade a través das novas tecnoloxías

Tipo Acción de Mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 3- Sistema Interno de Garantia de Calidade

Def

inic

ión

Análise causa Enquisa de satisfacción dos alumnos coa docencia recibida

Definición/descrición proposta

Posta en marcha de mecanismos de publicidade a través das novas tecnoloxías para

promover unha maior participación

Data prevista de finalización

31/07/2016

Data inicio 1/01/2016

Responsables Responsable da

implantación Coordinador do Título e Coordinadores de curso.

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Finalización

Estado

Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 31: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 6 Novembro - 2015

ACCIÓNS DE MELLORA (SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDADE) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de

mel

lora

Código AM-7 Posta en marcha de mecanismos para incrementar a participación e/ou motivación do alumnado

Tipo Acción de Mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 3- Sistema de Garantía de Calidades

Def

inic

ión

Análise causa Enquisa de Sartisfacción dos alumnos coa docencia recibida

Definición/descrición proposta

Posta en marcha de mecanismos para incrementar a participación do alumnado na

realización de enquisas.

Data prevista de finalización

31/07/2016

Data inicio 1/01/2016

Responsables Responsable da

implantación Coordinador do Título e Coordinadores de curso.

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Finalización

Estado

Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 32: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 7 Novembro - 2015

ACCIÓNS DE MELLORA (SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDADE) Sede Lugo

Definición

Acc

ión

de m

ello

ra

Código

AM-8 Posta en marcha de accións para transmitir axeitadamente as competencias e obxectivos da

Titulación e as correspondentes materias.

Tipo Acción de Mellora

Ám

bito

Ámbito de aplicación Criterio 3- Sistema Interno de Garantía de Calidade

Def

inic

ión

Análise causa Enquisa de Sartisfacción dos alumnos egresados coa Titulación e o Centro

Definición/descrición proposta

Posta en marcha de accións para transmitir axeitadamente as competencias e obxectivos da

titulación e as correspondentes materias.

Data prevista de finalización

31/07/2016

Data inicio 1/01/2016

Responsables Responsable da

implantación Coordinador do Título e Coordinadores de curso.

Tarefa1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Subtarefa 1

Código

Descrición tarefa

Data prevista de finalización

Persoa responsable

Finalización

Estado

Data estado

Comprobación

Data comprobación

Page 33: INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO . Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos . Curso Académico: 2014/2015

Informe Anual de Seguimento 8 Novembro - 2015

4. MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDO

MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDO

Modificacións Xustificación da modificación

- Despregue Temporal da Materia “Historia das Relacións Laborais na Europa do Século XX”. Pasa do segundo semestre ao Primeiro

Axuste na Oferta de Asignaturas Interactivas.