INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - USC · PDF file...

 • INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

  Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos

  Curso Académico: 2014/2015

 • 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO

  A) DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO

  Denominación do título Graduado ou Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos pola Universidade de Santiago de Compostela

  Mencións/Especialidades --

  Universidade responsable administrativa Universidade de Santiago de Compostela

  En caso de títulos interuniversitarios, universidade/s participante/s --

  Centro responsable Facultade de Relacións Laborais

  Centro/s onde se imparte Facultade de Relacións Laborais (Campus de Santiago) Escola Universitaria de Relacións Laborais (Campus de Lugo)

  Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas

  Número de créditos 240 ECTS

  Profesión regulada Non

  Modalidade de impartición Presencial

  Curso de implantación 2009-2010

  Data acreditación ex ante (verificación) 10/06/2009

  Data renovación acreditación --

  Curso académico obxecto de seguimento 2014/2015

  B) INFORMACIÓN PÚBLICA QUE A UNIVERSIDADE FACILITA DE CADA UN DOS SEUS TÍTULOS

  Información pública Páxina web da Universidade/Centro/Título…

  Denominación do título A USC puxo en marcha no curso 2014/2015 unha nova páxina de oferta de graos que está orientada á información inicial e captación de alumnado e que contén unha primeira aproximación aos diferentes títulos. Por este motivo debemos diferenciar dous niveis de información. Un primeiro que se pode atopar nos seguintes enderezos e que responde aos datos básicos do título: http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais- recursos-humanos-santiago (Campus de Santiago) http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais- recursos-humanos-lugo (Campus de Lugo) Un segundo nivel con información completa e detallada que está vinculado ás páxinas web de cada facultade/escola e que está dirixido ao alumnado unha vez que accede á titulación: http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=1266 0&codEstudio=12264&valor=9 (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/ (Campus de Lugo)

  Número de créditos e duración do título

  Centro responsable do título ou, no seu caso, departamento ou instituto

  Coordinador/a e/ou responsable do título

  Centro/s onde se imparte o título

  Tipo de ensinanza

  Número de prazas de novo ingreso ofertadas

  Idiomas en que se imparte o título

  Saídas profesionais/Profesións reguladas para as que capacita/Prefil de egreso

  Normativa de permanencia

  Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

  http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-humanos-santiago http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-humanos-santiago http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-humanos-lugo http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-humanos-lugo http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=12660&codEstudio=12264&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=12660&codEstudio=12264&valor=9 http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/

 • Memoria vixente do título Toda a información que se solicita atópase nos dous enlaces, se ben é preciso ir cambiando de lapela para ver os diferentes apartados entre as seguintes:

  • Información do título • Obxectivos, competencias e saídas profesionais • Plan de estudos • Oferta e admisión • Outra información

  No caso da E.U. de Relacións Laborais de Lugo, os diferentes apartados xa se atopan resaltados na páxina do enlace.

  Obxectivos do título

  Competencias xerais

  Competencias específicas

  Criterios de acceso e admisión

  Perfil de ingreso recomendado

  Estrutura do programa formativo: denominación do módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obrigatorio ou optativo

  Horarios

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/horarios.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/horarios/ (Campus de Lugo)

  Guías docentes/Programación docente

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/programas.html?plan=12659 (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/programas-das- materias/ (Campus de Lugo)

  Procedemento de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/guia.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/blog/ (Campus de Lugo)

  Plan de acción titorial

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=1266 0&codEstudio=12264&valor=9 (Columna dereita:información; Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/blog/ (Campus de Lugo)

  Programas de mobilidade

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html (Columna dereita: Mobilidade (SICUE e ERASMUS) - Campus de Santiago) http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/titulacions.html?plan=13319&estudio =13314&codEstudio=12903&valor=9 (“Outra información”; Campus de Lugo)

  Curso ponte ou de adaptación (deseño curricular, criterios e condicións de acceso)

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/cursos_ponte.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte- presencial/ (Curso ponte PRESENCIAL; Campus de Lugo) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte- semipresencial/ (Curso ponte SEMIPRESENCIAL; Campus de Lugo) http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/modules/news/news_0010.html (Ambos cursos)

  Descrición do profesorado (categoría, datos de contacto... )

  http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/profesorado_titulacion.html?plan=12766 (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/informacion-do-

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/horarios.html http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/horarios/ http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/programas.html?plan=12659 http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/programas-das-materias/ http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/programas-das-materias/ http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/guia.html http://www.relacioneslaboraleslugo.com/blog/ http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=12660&codEstudio=12264&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=12659&estudio=12660&codEstudio=12264&valor=9 http://www.relacioneslaboraleslugo.com/blog/ http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/titulacions.html?plan=13319&estudio=13314&codEstudio=12903&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/titulacions.html?plan=13319&estudio=13314&codEstudio=12903&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/cursos_ponte.html http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte-presencial/ http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte-presencial/ http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte-semipresencial/ http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/curso-ponte-semipresencial/ http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/modules/news/news_0010.html http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/profesorado_titulacion.html?plan=12660 http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/profesorado_titulacion.html?plan=12660 http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/informacion-do-titulo/

 • titulo/ (Campus de Lugo)

  Traballo fin de grao/máster (normativa, comisións de avaliación, temáticas, convocatorias, etc.)

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/tfg.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/formaci%C3%B3n/grao/traballo-fin-de- grao-tfg/ (Campus de Lugo)

  Información sobre as prácticas externas, se as houbera (entidades colaboradoras,…)

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html (Columna dereita: procedementos administrativos no centro; Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/empresas/ http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/titulacions.html?plan=13319&estudio =13314&codEstudio=12903&valor=9 (Outra información; Campus de Lugo)

  Descrición doutros recursos humanos necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plan de estudos

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/PAS.html (Campus de Santiago)

  Aulas e seminarios

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/infraestruturas.html (Campus de Santiago) http://www.relacioneslaboraleslugo.com/instalacions/ (Campus de Lugo)

  Laboratorios

  Salas de informática

  Salas de estudo

  Biblioteca

  Espazos para os representantes de estudantes

  Outros servizos dispoñibles http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/servizos.html (Campus de Santiago) http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_lugo/servizos.html (Campus de Lugo)

  Taxa de graduación

  http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulaci