DBH 1. Maila - Larramendi Ikastola .Aditza (indikatiboko ... indikatibo burutugabea, indikatiboko

download DBH 1. Maila - Larramendi Ikastola .Aditza (indikatiboko ... indikatibo burutugabea, indikatiboko

of 23

 • date post

  02-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DBH 1. Maila - Larramendi Ikastola .Aditza (indikatiboko ... indikatibo burutugabea, indikatiboko

 • DBH 1. MAILA

  1

 • DBH 1. MAILA

  2

  EUSKARA

  HELBURUAK

  1. Ahozko nahiz idatzizko testu mota desberdinak ulertzea eta interpretatzea. 2. Edozein testu mota edo literatura-lanen irakurketaren aurrean gero eta jarrera kritikoagoa eta

  hausnartuagoa izatea.

  3. Pixkanaka testu egokiak, koherenteak eta kohesionatuak sortzea. 4. Hizkuntzari eta haren erabilera-arauei buruzko ezagutzak aplikatzea, beharrezkoa den

  terminologia gramatikala erabiliz.

  5. Hiztegiak eta beste kontsulta-iturri batzuk eraginkortasunez erabiltzea, hizkuntza erabiltzean zalantzak argitzeko eta nork bere hiztegia aberasteko.

  6. Perpausa osatzen duten elementuak identifikatzea, erabiltzea eta azaltzea, hizkuntza idatzian nahiz ahozkoan zuzen erabiltzeko.

  7. Mendeko perpausak ezagutzea eta testuetan egoki eta zuzen erabiltzea. 8. Euskal literaturako eta literatura unibertsaleko zein gazte-literaturako lanak irakurtzea,

  irakurzaletasuna erakutsiz.

  EDUKIAK

  1. Deklinabidea (Nor, Nork, Nori, Non, Nongo, Noren, Norekin, Norengatik, Nondik, Norantz, Noraino, mugagabea, deklinabide-akatsak, atzizkiak)

  2. Joskera (perpausa, perpausen barne-egitura, deitikoak, galde- eta harridura-perpausak, moduzko perpausak, paragrafoak, estilo-baliabide sintaktikoak, aginte-perpausak)

  3. Aditza (indikatiboko orainaldi burutua, indikatiboko geroaldia, aditz trinkoak, orainaldiko indikatibo burutugabea, indikatiboko lehenaldia, baldintza eta baldintza trinkoak)

  4. Hiztegia (sinonimoak eta antonimoak, kirolak, esamoldeak, elkarrizketak estilo zuzenean eta zehar-estiloan, esaera zaharrak eta esamoldeak)

  5. Ulermena (liburuen irakurketa, idatzizko testuen irakurketa, entzungaien lanketa) 6. Adierazpena (idatzizkoa eta ahozkoa)

  METODOLOGIA

  -Testuliburu digitala eta koadernoa erabiliko dira.

  -Ahozko zein idatzizko jarduerak egingo dira edukiak lantzeko eta finkatzeko.

  -Informazioa bilatzeko Internet eta hiztegiak kontsultatuko dira.

  -Mota desberdinetako testuak irakurri eta laburbilduko dira.

  -Ulermena lantzeko ikasleek beraiek aukeratutako hiru liburu irakurri eta landuko dira.

  -Bideoak eta entzungaiak erabiliko dira.

  -Irakasleak motibazioa bultzatuko du, edukiak azalduko ditu, IKTak integratuko ditu, ariketak

  zuzenduko ditu eta ikasleen jarrerak aztertuko ditu haiengan errespetua, lankidetza eta

  elkarrizketa pizteko.

  IKT BALIABIDEAK

 • DBH 1. MAILA

  3

  -Hardware-a: Arbela digitala, proiektorea, chromebook-a.

  -Software-a: Testuliburu digitala, internet nabigatzaileak, testu prozesagailuak, Google Drive,

  Google Classroom...

  EBALUAKETA

  1. Unitate didaktikoen idatzizko kontrolak.

  2. Irakurriko diren liburuen ebidentziak.

  3. Ikasleek taldeka egindako lanak, zein bakarkakoak.

  4. Hiruhileko bakoitzeko ebaluazio azterketak.

  5. Arloari dagozkion jarrerak.

  ERREKUPERAKETA

  Azterketa: 10 puntu.

 • DBH 1. MAILA

  4

  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

  OBJETIVOS

  1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos propios del mbito personal, acadmico/escolar y social.

  2. Utilizar la lengua como instrumento para la adquisicin de nuevos aprendizajes.

  CONTENIDOS

  1. Lectura: comprensin lectora. Se leern dos novelas a lo largo del curso. Adems, ser repartirn textos expositivos y de opinin.

  2. Comprensin y expresin: oral y escrita. 3. La lengua como objeto de conocimiento: vocabulario, reflexin sobre la lengua y ortografa.

  METODOLOGA

  La metodologa a emplear ser la siguiente:

  1. La herramienta de trabajo principal ser el libro digital Lengua castellana y literatura 1 ESO de la editorial Edelvives.

  2. Lectura de textos y comprensin de los mismos. 3. Debates, relatos, descripciones, etc. trabajando tanto la expresin oral como la escrita. 4. Realizar ejercicios de vocabulario, gramtica y ortografa.

  EVALUACIN

  Se valorarn los siguientes aspectos: actitud %10; libro de lectura %10, ortografa, controles,

  proyectos y examen escrito de las unidades didcticas %80.

  RECUPERACIN

  Examen: 10 puntos. Prueba de suficiencia.

 • DBH 1. MAILA

  5

  GEOGRAFIA ETA HISTORIA

  HELBURUAK

  1. Kontinente bakoitzeko eta Espainiako ingurune fisikoa ikasi. 2. Gure gizarte eta beste gizarte batzuen bizitzeko era ezberdinak errespetatu eta baloratu, baita

  arrazakeria eta sexuari buruzko aurreritziak baztertu ere.

  3. Ingelesez ikasteko eta adierazteko gaitasuna sustatu.

  EDUKIAK

  Geografia Historia

  - Lurreko erliebea -Bizimodua Historiaurrean

  - Atmosfera: eguraldia eta klima -Lehen zibilizazioak: Mesopotamia, Egipto...

  - Ingurune naturala -Antzinako zibilizazioak: Grezia eta Erroma

  METODOLOGIA

  Erabiliko den metodologia ondorengoa izango da:

  1. Ikasleen aldez aurreko ideien azterketa. 2. Oinarrizko informazioaren planteamendua. 3. Ikasketa monografikoa. 4. Prozeduren ikaskuntza. 5. Unitateari buruzko ariketak. 6. Bideo emanaldiak (gaiekin lotuta dauden filmeak) 7. Proiektuak:

  -Geografian: Marco Poloren bidaiaren antzekoa antolatzea.

  -Historian: Penintsulako Erromatar villei buruzko Power Point bat egitea.

  IKT BALIABIDEAK

  - Hardware: Arbel digitala, kaoia, ordenadorea...

  - Software: Open office, Internet nabigatzailea: Firefox, Google chrome, Internet explorer

  EBALUAKETA

  ______

  Ebaluatuko diren aspektuak ondorengoak izango dira:

  1. Unitate didaktikoaren idatzizko kontrolak eta ahozko galdeketa. 2. Kontzeptuak, prozedurak: euskaraz landutakoak. 3. Ikasleek egindako lan osagarriak: proiektuak, lan kooperatiboak... 4. Arloari dagokion jarrera ere ebaluatuko da: % 10.

 • DBH 1. MAILA

  6

  ERREKUPERAKETA______________________________________________________________

  Azterketa: 10 puntu.

  ALEMANA

  EDUKIAK

  1. Gramatika ezagutu. 2. Hiztegia, egiturak eta sintaxia bereganatu. 3. Alemanaren fonetika eta fonologia. 4. Idazmena: esaldi laburrak. 5. Ariketa gramatikalak: itzulpenak, hutsuneak bete...

  HELBURUAK

  Alemana komunikatzeko baliabide gisa erabiltzeko aukera, ahoz, idatziz eta entzunez.

  AKTIBITATEAK

  1. Ahozko adierazmena: norbere burua aurkeztea. Esaldi laburrak. 2. Idatzizko adierazmena: ideia eta iritzi errazak idatziz adierazten ikasi. 3. Entzumena: CDaren laguntzaz ariketak egin eta abestiak osotu. 4. Gramatika egitura berriak ikasi. 5. Ikasgai bakoitzeko gaiak, egiturak eta hiztegia ikasteko balioko dute. 6. Ahoskera ariketak.

  METODOLOGIA

  Alemanaren egitura eta hiztegi egokiak ikasteko, liburuan datozen testuak, gramatika ariketak,

  fotokopiak... erabiliko ditugu. Ahoskera ona lortzeko, irakurketa, diktaketak, abestiak,...landuko

  ditugu. Hau guztia hiztegiaren laguntzaz.

  EBALUAKETA

  ______

  1. Jarrera %10. 2. Kontzeptuak eta prozedurak %90.

  ERREKUPERAKETA______________________________________________________________

  Azterketa: 10 puntu.

 • DBH 1. MAILA

  7

  TEKNOLOGIA

  EDUKINAK

  Prozesu teknologikoa.

  Egurra eta papera.

  Elektrizitatea.

  HELBURUAK

  Industrian erabiltzen diren materialen ezagutza eta berain propietateak jakitea.

  Material eta erremintak erabiltzerakoan kontutan eduki behar diren oinarrizko segurtasun neurriak.

  Sistema elektrikoen oinarrizko kontzeptuak ezagutzea.

  Errealitatean sor daitezkeen problema teknologikoen ebazpen prozesuak ezagutzea eta ulertzea.

  Gaur egungo gizartean, teknologiaren garapenak izan duen eraginaz ohartzea.

  Langelan segurtasun arauek duten garrantziaz jabetu.

  Erabiltzen diren materiale eta erreminten erabileran nolabaiteko trebetasuna lortu.

  METODOLOGIA

  Ikasgai honetan liburu multimedia bat erabiliko dute ikasleek. Ikasgaiaren alde teoriko eta praktiko

  guztia internet sarean eskuragarri izango dute bakoitzak duen erabiltzaile eta pasahitz batekin.

  Gelan ikusitako teoria ariketen bidez indartuko da. Posible den heinean teknologia gela erabiliko da

  praktika ezberdinak egiteko. Gai batzuetan, bakarkako edo taldeko lanak egingo dira eta gero gelan

  bertan aurkeztuko dira.

  EKINTZAK

  Liburu multimedia jarraituz, eduki teorikoak landuko dira, lortu nahi diren helburuak azalduz.

  Gaiari loturiko ariketak egingo dira.

  Bakarka edota taldeka lanak egin eta aurkeztuko dira.

  Zenbait eduki sakontzeko asmoz, simulazio programa batzuk landuko dira.

  Teknologia gelan praktikak egingo dira posible den heinean.

  EBALUAZIOA

  Ikaslea ebaluatzeko orduan, azterketa, kontrolak, lanak, proiektuak eta gelako jarrera hartuko dira

  kontuan. Ondorengo aspektuak hartuko dira kontuan:

  1. Ikaslearen jarreraren behaketa zuzena (%10): . Iniziatiba eta interes jarrerak lanean.

  . Ikasgelan, lanean parte hartzea; baita bertatik kanpo ere.

  . Lan ohiturak.

  . Trebetasunak eta abileziak lan esperimentalean.

  . Kontzeptuetan aurrerapenak.

  2. Froga idatziak, ebaluazioaren prozesuaren beste elementu bat gehiago bezala (%10).

  3. Proiektuak (%30-%40). 4. Ebaluazio bakoitzaren bukaeran egingo den idatzizko frogan %100era heltzeko

  falta den gainontzeko portzentaia.

  ERREKUPERAKETA

  Nahikotasun froga. Azterketa 10 puntu.

 • DBH 1.