DURANGO · da eta eskualdeko gazteen iritziak, iradokizunak, proposamenak, arazoak, kezkak eta...

of 26/26
OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno Akta 2016ko Urriak 25 Acta 25 de Octubre de 2016 Pág.: 1 Idazkaritza Secretaría DURANGO Udala Ayuntamiento UDAL OSOKO BILKURA / SESION PLENARIA MUNICIPAL 2016ko URRIAK 25 / 25 - OCTUBRE - 2016 TOKIA / LUGAR: UDALETXEKO BATZAR ARETOA SALA CAPITULAR DE LA CASA CONSISTORIAL DE DURANGO EGUNA / FECHA: 2016/10/25 HASIERA / INICIO: 17:00ETAN BERTARATUAK / ASISTENTES: PRESIDENTEA / PRESIDENTA (EAJ-PNV): Alkate andrea, Doña Aitziber Irigoras Alberdi ZINEGOTZIAK / CONCEJALES (EAJ-PNV): 2. Alkateordea, Doña Maria José Balier Orobio-Urrutia andrea 3. Alkateordea, Don Iker Oceja Sobrón jauna 4. Alkateordea, Doña Goiztidi Díaz Basterra andrea 5. Alkateordea, Don Humberto Jaio Sagasti jauna 6. Alkateordea, Don Jose Maria Andres Ibañez de Garaio jauna Doña Olaia Albizu Gallastegi andrea Don Harri Guridi Ordeñana jauna ZINEGOTZIAK / CONCEJALES (EH BILDU) Don Daniel Maeztu Perez jauna Doña Eider Uribe Padilla andrea Don Jon Andoni del Amo Castro jauna Doña Rosa Maria Mintegi Egileor andrea Don Jon Bingen Oier Landabidea Aranburu jauna Don Aritz Bravo Zubillaga jauna Don Iker Urkiza Quilez jauna HERRIAREN ESKUBIDEA (SQ-2D) Don Julian Rios Santiago jauna Doña Maria Juliana Perera Figueredo andrea Don Jorge Varela Dorrio jauna ZINEGOTZIAK / CONCEJALES (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. Alkateordea, Doña Pilar Ríos Ramos andrea Don Mauricio Garcia Martin jauna ZINEGOTZIA / CONCEJAL (PP) Don Francisco Garate Mintegui jauna KONTU-HARTZAILE ORDEA / INTERVENTORA EN FUNCIONES Doña Maria Pilar Velasco Pérez andrea IDAZKARI OROKORRA / SECRETARIO GENERAL Don Ramón Sorarrain Tolosa jauna
 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DURANGO · da eta eskualdeko gazteen iritziak, iradokizunak, proposamenak, arazoak, kezkak eta...

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 1

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  UDAL OSOKO BILKURA / SESION PLENARIA MUNICIPAL

  2016ko URRIAK 25 / 25 - OCTUBRE - 2016

  TOKIA / LUGAR: UDALETXEKO BATZAR ARETOA SALA CAPITULAR DE LA CASA CONSISTORIAL DE DURANGO

  EGUNA / FECHA: 2016/10/25

  HASIERA / INICIO: 17:00ETAN

  BERTARATUAK / ASISTENTES:

  PRESIDENTEA / PRESIDENTA (EAJ-PNV): Alkate andrea, Doña Aitziber Irigoras Alberdi

  ZINEGOTZIAK / CONCEJALES (EAJ-PNV): 2. Alkateordea, Doña Maria José Balier Orobio-Urrutia andrea 3. Alkateordea, Don Iker Oceja Sobrón jauna 4. Alkateordea, Doña Goiztidi Díaz Basterra andrea 5. Alkateordea, Don Humberto Jaio Sagasti jauna 6. Alkateordea, Don Jose Maria Andres Ibañez de Garaio jauna Doña Olaia Albizu Gallastegi andrea Don Harri Guridi Ordeñana jauna ZINEGOTZIAK / CONCEJALES (EH BILDU) Don Daniel Maeztu Perez jauna Doña Eider Uribe Padilla andrea Don Jon Andoni del Amo Castro jauna Doña Rosa Maria Mintegi Egileor andrea Don Jon Bingen Oier Landabidea Aranburu jauna Don Aritz Bravo Zubillaga jauna Don Iker Urkiza Quilez jauna HERRIAREN ESKUBIDEA (SQ-2D) Don Julian Rios Santiago jauna Doña Maria Juliana Perera Figueredo andrea Don Jorge Varela Dorrio jauna ZINEGOTZIAK / CONCEJALES (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. Alkateordea, Doña Pilar Ríos Ramos andrea Don Mauricio Garcia Martin jauna ZINEGOTZIA / CONCEJAL (PP) Don Francisco Garate Mintegui jauna

  KONTU-HARTZAILE ORDEA / INTERVENTORA EN FUNCIONES Doña Maria Pilar Velasco Pérez andrea IDAZKARI OROKORRA / SECRETARIO GENERAL Don Ramón Sorarrain Tolosa jauna

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 2

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Alkate andreak batzarrari hasiera eman ondoren, 17:00ak direnean, bilera honetako gai-zerrenda osatzen duten asuntoak eztabai-datzeari ekin zaio. Gaiak ondorengo hauek dira: BAT.- BIDEZKOA BALITZ, AURREKO AKTAREN ZIRRIBOARREN IRAKURKETA ETA ONARPENA, 2016KO EKAINAREN 28KO OHIKOA. IRAKURRI OSTEAN aurreko batzarreko akta-zirriborroa, 2016ko ekainaren 28ko ohikoa hain zuzen ere. BOZKETA egin ostean, Udaleko Osoko Bilkurak, aho batez, ONARTU EGITEN DU 2016ko ekainaren 28ko Osoko Bilkuraren ohiko akta.

  Abierta la sesión por la Alcaldesa-Presi-denta, siendo las 17:00 horas, se pasó a tratar los temas que componen el Orden del Día de la presente sesión y que son los siguientes: UNO.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CORRESPONDIENTE A LA ORDINARIA DE 28 DE JUNIO DE 2016. DADA LECTURA al borrador del Acta de la sesión correspondiente a lay Ordinaria de 28 de Junio de 2016. PREVIA votación realizada al efecto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, APRUEBA el Acta del Pleno Ordinario de 28 de Junio de 2016.

  BI.- INTERESDUN GAIEN BERRI EMATEA: * Alkatesa Irigoras Alberdi andreak (EAJ/PNV): Betiko lez, zuen eskura dago Idazkaritza Nagusian tramitean dauden gai guztien inguruko dokumen-tazioa. Udalbatza jakitun eta ados adierazten da.

  DOS.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS: * Alcaldesa Sra. Irigoras Alberdi (EAJ/PNV): Como siempre, la documentación sobre todos los asuntos que están en trámite está disponi-ble en la Secretaría General. El Ayuntamiento Pleno se da por ente-rado.

  HIRU.- "UDAL GAZTEDI DURANGALDEA 2016" PLANAREN KUDEAKETARAKO, HITZARMENA ONARTZEKO PROPOSAMENA. HONAKO UDALEN ARTEAN: DURANGO, ABADIÑO, AMOREBIETA-ETXANO, BERRIZ, ELORRIO, ERMUA, GARAI, IURRETA, MALLABIA, MAÑARIA ETA ZALDIBARREKO UDALAK. (GIZARTE EKINTZA ETA ENPLEGU BATZORDEAREN IRIZPENA DUENA 2016KO URRIAREN 18KOA).

  IRAKURRI OSTEAN Gizarte Ekintza eta Enplegu Batzordearen irizpena 2016ko urria-ren 18koa, eta honako hau dioena:

  TRES.- PROPUESTA DE APROBACIÓN CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, AMOREBIETA-ETXANO, BERRIZ, ELORRIO, ERMUA, GARAI, IURRETA, MALLABIA, MAÑARIA Y ZALDIBAR PARA LA GESTIÓN DEL PLAN "UDAL GAZTEDI DURANGALDEA 2016". (DICTAMINADO POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ACCIÓN SOCIAL Y EMPLEO DE 18 DE OCTUBRE DE 2016). DADA LECTURA al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social y Empleo de 18 de Octubre de 2016, del tenor literal siguiente:

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 3

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  "Bizkaiko Foru Aldundiak eta Abadiño, Zornotza, Berriz, Durango Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Ma-llabia eta Zaldibarko udalek lankidetza hitzarmena sinatu dute urriaren 5ean, “Gaztedi Bizkaia 2020” proiektuaren esparruan gazteen politika integrala ezarri, bultzatu eta garatzeko. 2016an eskualdeko udalerriek “Gaztedi Durangaldea” egitasmoaren bidez egingo dute bat Bizkaia mailako proiektuare-kin. Foru erakundeak eta aipatutako udalek es-kualde mailako egitasmoa batera finantzatzeko konpromisoa hartu dute, eranskinean jasotako zenbatekoa aintzat hartuta. Proiektuaren bidez, enplegu-aholkularitza, autoen-plegua eta enplegurako prestakuntza arloko ekin-tzak antolatzeko premiei erantzun gura zaie, gaz-teei zuzendutako politika integralaren baitan. Durangaldean “Gaztedi Durangaldea” proiektua aurrera eramateko, tartean dauden administrazioek elkarlanean egin behar dute lan, horrela, helburu bi lortzeko: eskualdean gazteria eta enplegu arloko beharrei erantzutea eta eskuragarri dauden balia-bide publikoen erabilera optimizatzea. Horregatik aurkeztu da batzorde honetan puntu honi atxikita dagoen hitzarmenaren zirriborroa.

  Batzordekideek dokumentua aztertu eta gero, Pilar Rios saileko presidenteak bozketa egitea proposatu du, “Udal Gaztedi Durangaldea 2016” planaren kudeaketarako hitzarmena onartzeko. Durangoko Udalak honako udalekin sinatuko du hitzarmena: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Berriz, Elorrio, Er-mua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria eta Zaldi-barko udalak. Bozkatu ondoren emaitza hau lortu da: Aldeko botoak: 2, 1 EAJ-PNV eta 1 PSE-EE (PSOE). Kontrako botoak: Bat ere ez. Abstentzioak: 2, 1EH Bildu eta 1 HE-SQ-2D. Batzorde honek osoko bilkurara proposamen hau eramango du:

  "La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y los Ayuntamientos de Berriz, Durango Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria y Zaldibar han firmado el 5 de octubre del presente año un Convenio de Colaboración para la implantación, impulso y desarrollo de la política integral de juventud en el marco del proyecto “Gaztedi Bizkaia 2020” mediante la implementación del proyecto “Gaztedi Durangaldea” para el ejercicio 2016, comprometiéndose la entidad foral y los ayuntamientos a la financiación conjunta del proyecto en la cuantía que se determina en el documento anexo. El citado proyecto contempla la necesidad de realización de acciones de orientación al empleo, autoempleo o formación para el empleo dentro de una política integral de juventud. La ejecución del Proyecto “Gaztedi Durangaldea" en la comarca de Durangaldea requiere una acción conjunta de las Administraciones implicadas con el doble objetivo de dar respuesta a las necesidades en materia de juventud y empleo en la comarca y de optimizar el uso de los recursos públicos disponibles. Por ello se presenta en esta comisión el borrador de convenio que se adjunta a este punto. Tras el estudio del texto del convenio por parte de los y las componentes de la comisión, la presidenta del área Pilar Ríos eleva a votación la aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Durango y los Ayuntamientos de”. Abadiño, Amorebieta-Etxano, Berriz, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria y Zaldibar para la gestión del Plan "Udal Gaztedi Durangaldea 2016. Tras la votación se obtiene el siguiente resultado: Votos a favor: 2, 1 EAJ-PNV y 1 PSE-EE (PSOE). Votos en contra: Ninguno. Abstenciones: 2: 1EH Bildu y 1 HE-SQ-2D. Esta Comisión eleva al pleno de la Corporación la propuesta de:

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 4

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  1. Onartzea ”Udal Gaztedi Durangaldea 2016” planaren kudeaketarako hitzarmena, Durangoko Udalaren eta Abadiño, Amorebieta-Etxano, Berriz, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria eta Zaldibarko udalen artekoa. 2. Hitzarmena sinatu eta gero, testu osoa argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, ediktu taulan eta udalaren webgunean. 3.Udaleko alkate andreari edo legalki bera ordezkatzen duen pertsonari hitzarmena sinatzeko ahalmena ematea." EZTABAIDA-TARTEA ireki ostean, honako parte-hartzeak ematen dira: * Alkatesa Irigoras Alberdi andreak (EAJ/PNV): Uste dut honen inguruko azalpen guztiak eman direla hainbat batzordetan, beraz, txanda zabal-duko dugu zuzenean. * Garate Mintegui jaunak (PP): Udalek egin behar ditugun gazteria eta enplegu arloko politikak sus-tatzeko interes handiko hitzarmena dela uste dugu. Gure iritzia eta botoa aldekoak dira. * 1. Alkate Ordea Rios Ramos andreak PSE-EE (PSOE): Lehenengo eta behin, gaur aztertzen ari garen hitzarmena bi jarduera horiek bideratu ahal izateko gainerako udalekin batera lan egitea ahal-bidetuko digun tresna dela esan nahi dut. Aurreko asteetan, Aldundiarekin udalerri guztien hitzar-mena sinatu genuen; honako hau bigarren fasea da eta lehen zein bigarren jarduerak aurrera erama-tea ahalbidetuko digu. Lehen jarduera 18-29 urte dituzten eta Durangal-deko edozein udalerritan erroldatuta dauden gaz-teek enpresa-proiektuak abian jar ditzaten diru-laguntzen deialdi publikoa da. Jarduera hori aurrera eramateko, Aldundiak emandako 32.900 euroko zenbatekoa dugu, eta gainerako udalerriek eman-dako 14.100 eurokoa.

  1. Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Durango y los Ayuntamientos de Abadiño, Amorebieta-Etxano, Berriz, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria y Zaldibar para la gestión del Plan Udal Gaztedi Durangaldea 2016".

  2. Una vez suscrito, proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento del texto íntegro del Convenio.

  3. Facultar a la Sra. Alcaldesa de la Corporación o persona que legalmente lo sustituya para la firma del presente Convenio." ABIERTO debate, se producen las si-guientes intervenciones: * Alcaldesa Sra. Irigoras Alberdi (EAJ/PNV): Creo que todas las explicaciones sobre este tema se han dado en varias comisiones, así que vamos directamente a los turnos. * Concejal Sr. Garate Mintegui (PP): Vemos el convenio de gran interés para fomentar las políticas de juventud y empleo que tenemos encomendados los ayuntamientos y nuestra opinión es favorable y nuestro voto también. * 1ª Tnte. de Alcalde Sra. Rios Ramos PSE-EE (PSOE): En primer lugar quiero decir que el convenio que se trae hoy aquí es la herramienta que nos va a permitir trabajar con el resto de ayuntamientos para poder llevar a cabo estas dos actuaciones. Las semanas anteriores firmamos el convenio de todos los municipios con Diputación; esta es una segunda fase que nos permite llevar a cabo tanto la actuación número uno como la dos. La uno consiste en una convocatoria pública de subvenciones para la puesta en marcha de pro-yectos empresariales para personas jóvenes y empadronadas en cualquiera de los municipios del duranguesado que tengan entre 18-29 años. Para esta actuación contamos con 32.900 euros que aporta Diputación y 14.100 euros que aporta el resto de municipios.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 5

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Bigarren jarduera prozesu parte-hartzailea garatzearekin eta praktikan jartzearekin lotuta dago. Hori guzti teknika kualitatiboen bidez egingo da eta eskualdeko gazteen iritziak, iradokizunak, proposamenak, arazoak, kezkak eta abarrak jasotzea ahalbidetuko du. Guztira, hiru ikerketa egingo dira: alde batetik, Zornotzakoa, bestetik Ermua-Mallabiakoa eta gai-nerakoa Durangok bilduko luke. Garrantzitsua da proiektua aurrera eraman ahal izatea, udal txikie-nak bildu ahal izateko elkartasun-printzipioa au-rrera eraman ahal izango baitugu; izan ere, banaka egin behar izanez gero hori, seguru asko, ezinez-koa izango litzaieke. Era berean, gerora zer behar dauden adieraziko ligukeen ekintza-planarekin lan egin ahal izateko oinarriak emango dizkigula na-barmendu nahi dugu. * Perera Figueredo andreak (Herriaren Eskubidea): Plan horiek beharrezkoak ote diren zalantzak iza-teaz gain, epeen inguruko zalantzak ere baditugu. Urriaren amaieran gaude eta, planaren arabera, amaituta egon beharko luke abenduaren 31n. Be-har bezala garatu ahal izateko, denbora-tartea oso txikia dela uste dugu. Gauzak egiteko modu hori bizkorregia dela uste dugu; izan ere, epeak oso txikiak dira eta zaila iruditzen zaigu Gaztedi plana prestatzeko erabili duten modua onartzea. * Uribe Padilla andreak (EH Bildu): Hitzarmen hau behin eta berriz begiratu izan dugu eta onartzerako orduan gure zalantzak dauzkagu hainbat akats daudelako. Ez dakigu zein alde hartu behar den kontutan edo gaztelaniako zatia edo euskarazkoa. Adibidez, hitzarmena Aitziber Irigorasek sinatu du eta nik dakidala orain dela egun batzuk Pili Rios bera egon zen hitzarmena sinatzen; Joseba Mugika agertzen da Elorrioko ordezkari moduan eta nik dakidala Idoia Buruaga da; Mallabiko alkatearekin gauza bera, orain ez dago Milagros Mondragon, hau lehengo alkatea izan zen. Bestalde, Zornotzako udalaren betebeharren artean jartzen du Mankomunitateak beharrezko baliabi-deak ipiniko dituela eta nik dakidala 2016ko pla-nean mankomunitatea ez dago. Puntu berean ipintzen du 2014ko data bat.

  La actuación número dos consiste en la puesta en práctica y desarrollo de un proceso participativo a través de técnicas cualitativas que va a permitir recoger las opiniones, sugerencias, propuestas, problemas, inquietudes… del colectivo joven de la comarca. Se van a llevar a cabo un total de tres estudios; por un lado el de Amorebieta, por otro Ermua-Mallabia y el resto lo aglutinaría Durango. Es importante que podamos llevar a cabo este proyecto en el sentido de que llevamos a cabo un principio de solidaridad de poder aglutinar ayuntamientos más pequeños, ya que si lo tendrían que hacer de forma individual proba-blemente no podrían. Queremos insistir también en que esto nos va dar las bases para poder trabajar posteriormente con un plan de acción que nos indique qué necesidades hay. * Concejala Sra. Perera Figueredo (Herriaren Eskubidea): Además de que los planes estos sean necesarios tenemos nuestras dudas acerca de los plazos. Estamos a finales de octubre, según el plan tiene que estar terminado el 31 de diciembre y lo vemos con muy escaso tiempo para poder desarrollarlo adecuadamente. Nos parece que es una forma un poco atropellada de hacer las cosas cuando los plazos están tan justos y nos parece difícil asumir la forma en la que se ha realizado el plan Gaztedi. * Concejala Sra. Uribe Padilla (EH Bildu): Hemos revisado el convenio en repetidas oca-siones, y a la hora de decidir si aprobarlo o no nos surgen dudas porque hay varios errores. No sabemos qué tenemos que tener en cuenta: la parte que está en castellano o la que está en euskera. Por ejemplo, el convenio lo ha firmado Aitziber Irigoras, y que yo sepa, hace unos días estuvo la propia Pili Ríos firmándolo; por otra parte, aparece Joseba Mugika como represen-tante de Elorrio, pero la representante es Idoia Buruaga; ocurre lo mismo con el alcalde de Mallabia, porque Milagros Mondragón fue la anterior alcaldesa. Por otro lado, entre las obligaciones del Ayun-tamiento de Amorebieta-Etxano se recoge que la Mancomunidad pondrá los recursos necesarios, pero hasta donde yo sé, la Mancomunidad no está en el plan de 2016. En ese mismo punto aparece una fecha de 2014.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 6

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Udalen betebeharren artean bi proiektu desberdi-nez ari da, alde batetik, hitz egiten du Abian Jarri Zaitez proiektuaren inguruan eta bestetik Gaztedi Durangaldeaz; eta nik dakidala Abian Jarri Zaitez 2015eko programa bat da. Bestalde puntu berean, euskaraz eta gaztelaniaz gauza desberdinak jartzen ditu. Joaten bagara konpromiso ekonomikoetara jartzen du “Hitzarmena sinatu duten udalek honako konpromiso hau bere gain hartzen dute: 2013 eta 2014ko urteetan Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoari Aldundiak emandako diru-laguntzen zenbatekoa ordainduko diote”, hau da, Amankomunazgoari ordainduko diote, eta nik da-kidala honen lidergoa Zornotzako udalak darama. Guk uste dugu hitzarmena ez dagoela ondo idatzita, hainbeste akats eta zalantzaren aurrean ikusten dugu hitzarmen hau ezin dugula onartu, gutxienez eskatzen duguna da Aldundiari argipen bat eskatzea eta hau zuzentzeko eskatzea. Ez da-kigu zergatik orain dela 15 egun sinatutako gauza bat beste alkate batzuen izenekin dagoen. * 4. Alkate Ordea Diaz Basterra andreak (EAJ/PNV): Erdarazko bertsioa ondo dagoela uste dut, ez dudana ulertzen da behin eta berriz hitz egin bada batzordean eta irakurri egin bada euska-razko bertsioa zergatik itxaron den Osoko Bilkurara zerbait esateko. EAJk, Gobernu Talde bezala, al-deko bozka emango dio hitzarmenari, egia da akatsak daudela euskarazko bertsioan, izan ere Amankomunazgoak aurten ez du kudeatzen udal plan Gaztedi hau. Plan garrantzitsua da gazteei laguntzeko, 117.000 euro kopuru handia da. Orain arte 369.000 euro inbertitu dira aurreko planetan. Hitzarmen hone-tako kudeaketan parte hartzen duten herriak Zor-notza, Durango eta Ermua izango dira eta hitzar-menean parte hartuko dute Abadiño, Berriz, Elo-rrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria eta Zaldibar. Kanpoan geratzen dira Izurtza eta Atxondo, tama-lez, ez omen zaie bertako gazteei Udal Gaztedi Plana interesatzen. Nik irakurritako bertsioa ondo dago, aldeko bozka emango diogu uste dugulako, hitzak alde batera utzita, ekintzak egin behar di-rela, hitzak esatea erraza delako batez ere, kanpai-

  Entre las obligaciones de los ayuntamientos se mencionan dos proyectos diferentes: por una parte, el proyecto Abian Jarri Zaitez, y por otra parte, Gaztedi Durangaldeaz. Que sepamos, Abian Jarri Zaitez es un programa de 2015. En ese mismo punto, se dicen cosas diferentes en euskera y en castellano. En la sección de los compromisos económicos, leemos lo siguiente: “Los ayuntamientos que han suscrito el convenio asumen este compromiso: Pagarán el importe de las subvenciones concedidas por la Diputación a la Mancomunidad de la Merindad de Durango durante los años 2013 y 2014”. Es decir, se le abonará a la Mancomunidad, pero tengo entendido que el liderazgo en este tema lo tiene el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Nos parece que el convenio no está bien redac-tado, y no podemos aceptarlo con tantos errores y tantas dudas. Solicitamos que, al menos, se pida a la Diputación que lo aclare y lo corrija. No sabemos por qué aparecen los nombres de otros alcaldes en un documento firmado hace 15 días. * 4ª Tnte. de Alcalde Sra. Diaz Basterra (EAJ/PNV): Creo que la versión en castellano está bien; lo que no entiendo es que tras haber hablado sobre esto en las comisiones varias veces y tras haber leído la versión en euskera se espere hasta el pleno para decir algo. El PNV, como Equipo de Gobierno, votará a favor del convenio. Es cierto que hay errores en la versión en euskera; de hecho, la Mancomunidad no gestiona este año el plan Gaztedi. El plan es importante para ayudar a las personas jóvenes, y 117.000 euros es una cantidad grande. Hasta ahora, se han invertido 369.000 euros a través de los planes anteriores. Los municipios que participarán en la gestión del convenio son Amorebieta-Etxano, Durango y Ermua. En el convenio en sí mismo, participarán estos otros: Abadiño, Berriz, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria y Zaldibar. Por desgracia, quedan fuera Izurtza y Atxondo; parece ser que a las personas jóvenes de esos municipios no les interesa el plan municipal Gaztedi. La versión que he leído yo está bien, y votaremos a favor porque hay que actuar más allá de las palabras. Sobre todo porque es fácil hablar

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 7

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  nan baina gero ekintzak egiterako orduan batzuk hitzak ahaztu egiten dituzte eta aitzakiak bilatzen dituzte ezetza emateko. * Alkatesa Irigoras Alberdi andreak (EAJ/PNV): Hitzarmena ez nuen nik sinatu, baina Pilar Riosek nire ordezko moduan sinatu zuen, dekretu bidez ahalbidetu bainuen eta nire izenean sinatzeko es-kumena zeukan. Bestalde beste akats bat ere ba-dago, bertsio bietan “Durangoaldea” agertzen da Durangaldea agertu beharrean. * 1. Alkate Ordea Rios Ramos andreak PSE-EE (PSOE): Ulergarria iruditzen zait Herriaren Eskubi-deak egindako kritika; egia da epeak ez direla ego-kienak, baina bi aukera genituen: epe horien ba-rruan egitea edo ez egitea. Ondorioz, aurrera ja-rraitzea erabaki dugu. Akatsei dagokienez, gaztelaniazko zatia ondo dago eta bestea zuzendu egingo da. Mankomunitateak ez du deialdi honetan parte hartu nahi izan eta gainerako udalerri txikiagoekin aurrera jarraitzea erabaki dugu. Laster argitaratuko dituzten diru-laguntzei dagokienez, jendeak laster eskatu ahal izango ditu Durangon. * Perera Figueredo andreak (Herriaren Eskubidea): Egia da aurten arte Mankomunitateak zuzendu duela prozesua, baina Mankomunitateak aurrera jarraitzeko asmoa ere bazuen. Otsailean egin zuten Aldundiarekin bilera eta Mankomunitateak plana-ren inguruko oso balorazio positiboa egin zuen. Horrez gain, horrekin aurrera jarraitzeko prest ze-goela eta epeak aurkeztu zituzten moduan bete ahal izateko zalantzak zituela adierazi zuen. Une hartan, harremanak finkatzeko eta atxiki zitezkeen udalerriak zehazteko bigarren bilera bat egingo zutela esan zuen Aldundiak. Harreman hura maiatzean izan zen. Udalerriek ez zuten oraindik atxiki ahal izateko denborarik izan, hori egiteko tresnarik ere ez zieten eman eta epeen inguruko zalantza berriro adierazi zuten. Ez da egia Mankomunitateak proiektuarekin aurrera jarraitu nahi ez duenik; hori egiteko baldintzak ez ziren egokiak eta Aldundiak nolabaiteko utzikeria era-kutsi zuen.

  en campaña, pero a la hora de actuar, muchos olvidan las palabras y buscan excusas para negarse. * Alcaldesa Sra. Irigoras Alberdi (EAJ/PNV): El convenio no lo firmé yo, pero Pilar Ríos firmó como delegada, puesto que le concedí esa competencia por decreto. Por otro lado, hay otro error: en ambas versiones aparece “Du-rangoaldea”, pero debe ser “Durangaldea”. * 1ª Tnte. de Alcalde Sra. Rios Ramos PSE-EE (PSOE): Comprendo la crítica que se nos hace desde Herriaren Eskubidea, es verdad que los plazos no son los más acertados, pero nos enfrentábamos a hacerlo en estos plazos o a no hacerlo; frente a eso hemos decidido tirar para adelante. En cuanto a los errores, la parte de castellano está bien y la otra se corregirá. En esta convo-catoria la mancomunidad no ha querido tomar parte y hemos decidido seguir adelante con el resto de municipios más pequeños. En el caso de las subvenciones que se van a publicar en breve la gente las va a poder solicitar en Durango. * Concejala Sra. Perera Figueredo (Herriaren Eskubidea): Es cierto que hasta este año la Mancomunidad ha sido la que ha liderado este proceso, también es cierto que la Mancomunidad tenía intención de seguir. En febrero fue la reunión con Diputación y la Mancomunidad manifestó su valoración muy positiva del plan, también su predisposición a seguir con ello y también sus dudas de poder cumplir los plazos en la forma en la que se estaba presentando. En ese momento la Diputación quedó en que se realizaría una segunda reunión para establecer contacto y los municipios puedan adherirse. Este contacto se produjo en mayo donde aún los municipios no habían tenido tiempo para poder adherirse, no se habían dado las herramientas para poder hacerlo y se volvió a manifestar la duda sobre los plazos. No es que la mancomunidad no quisiera seguir con el proyecto, es que en las condiciones en las que se estaba haciendo, con dejadez de Diputación.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 8

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Ez da Gobernu-Taldeari egindako kritika; besterik gabe, gertaeren kontakizuna da. Mankomunitateak ez du utzikeriarik erakutsi; gertatzen dena da egi-ten ari ziren bezala ezin izango zutela behar bezala egin. Ez dakigu Aldundiak zergatik erakutsi duen utzikeria egin behar duenarekin lotuta. Azterketa egin behar dute; ondo iruditzen zaigu, baina ez dakigu azterketa hori Gaztedi planaren baitan egin beharko litzatekeen edo, agian, Lanbi-dek egitea egokiagoa ote litzatekeen. Plan horiek beharrezkoak eta egokiak direla uste dugu. Era berean, ezagutzen dugu haien inpaktua; hau da, erabiltzaileek balorazio positiboa egin dute. Baina gazteentzako lan-eskuragarritasunaren ingu-ruan duen benetako inpaktua erlatiboa da. * Uribe Padilla andreak (EH Bildu): Ematen duenez batzuk ez dute dena irakurri gaztelaniaz ere hain-bat akats daudelako. Hitzarmenean agertzen diren helburuak ez dira Pilik azaldutakoak. Orain saiatuko gara planaren nondik norakoak azaltzen. o Gaztedi plana Bizkaiko Foru Aldundiak martxan

  jartzen duen programa bat da; iaz ere martxan ipini zuen eta mankomunitatearekin hitzarmena sinatu zuen. Mankomunitateak zati bat ku-deatu zuen eta Ermuak beste zati bat.

  o 2016ko otsailean Aldundiak batzar batera deitzen ditu Mankomunitatea eta Durangaldeko udalak esateko 2016an ere Gaztedi plana martxan ipiniko dela. Batzorde honetan parte hartzen dute udalek eta mankomunitateak eta guztiak prestutasuna adierazten dute plana martxan jartzeko, nahiz eta mankomunitatetik bai aipatu zen aurreko urteetan izandako ara-zoak epeen inguruan. Azkenean Aldundiak beste batzar bat deituko zuela esan zuen baina batzar hori ez da heldu heldu behar zenean.

  o Maiatzean, ikusita Aldundiak ez duela batza-

  rrera deitzen, mankomunitateak 2015erako Gaztedi planerako udalek egindako ekarpenen soberakina bueltatzen die udalei aurreikusten zelako plana ez zela aurrera eramango.

  No es una crítica al Equipo de Gobierno, sim-plemente es una narración de los hechos. La mancomunidad no ha hecho dejadez lo que pasa es que en la forma en la que se estaba llevando a cabo no iba a poder ser asumido de manera adecuada. Tenemos duda de porque la Diputación hace dejadez de lo que tiene que hacer. Se va a hacer un estudio; bien, pero tenemos dudas respecto a si ese estudio toca hacerlo dentro del plan Gaztedi o quizá el lugar más adecuado sea Lanbide. Vemos estos planes adecuados y necesarios. También sabemos el impacto que tienen, es decir, los usuarios los valoran positivamente. Pero el impacto real que tiene sobre la disponibilidad laboral para los jóvenes es relativo. * Concejala Sra. Uribe Padilla (EH Bildu): Parece que algunos no han leído todo el convenio, porque en castellano también hay errores. No en vano, los objetivos recogidos en el convenio no son los que ha mencionado Pili. Ahora trataremos de explicar los pormenores del plan. o El plan Gaztedi es un programa que pone en

  marcha la Diputación Foral de Bizkaia; de hecho, lo puso en marcha el año pasado y firmó un convenio con la Mancomunidad. Así, una parte la gestionó la Mancomunidad, y la otra, Ermua.

  o En febrero de 2016, la Diputación convocó a la

  Mancomunidad y a los ayuntamientos de Durangaldea a una reunión, y les informó de que el plan Gaztedi también se pondría en marcha en 2016. Los ayuntamientos que acudieron a la reunión y la Mancomunidad se mostraron dispuestos a poner en marcha en plan, si bien es cierto que desde la Mancomunidad se mencionaron los problemas que habían surgido los años anteriores a causa de los plazos. Al final, la Diputación dijo que convocaría otra reunión, pero no se celebró cuando debía.

  o En mayo, visto que la Diputación no convo-

  caba la reunión, la Mancomunidad devolvió a los ayuntamientos el remanente de las aportaciones que se realizaron al plan Gaztedi de 2015, porque se preveía que el plan no iba a salir adelante.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 9

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  o Maiatza eta ekainean Aldundiak udaletxeetara atxikimendua egiteko formularioak bidaltzen ditu, udal gehienek ez dute atxikimendua egi-ten; mankomunitateko langile batek Duran-goko udaleko teknikari batekin hitz egiten du eta esaten dio Durangok ez duela atxikimendu-rik egingo. Gure galdera da: atxikimendua egin da, bai ala ez? eta noiz egin da?

  o Uztailean, plana martxan jarrita ez dagoela

  ikusita, Aldundiak batzar batera deitzen ditu bai Udala eta bai Mankomunitatea. Hemen bitxia izan zen EHBilduko udalek ez enteratzea eta EAJko udal guztiak bertaratzea. Aldundiak mankomunitateari leporatzen dio ez duela plana martxan ipini eta mankomunitatetik esa-ten zaie batzar baten zain zeudela. Mankomu-nitatearen erantzuna argia izan zen: ez dagoela denborarik Gaztedi plana lizitatu, martxan ipini, ikastaroak antolatu eta hori guztia abenduaren 31 baino lehenago.

  o Aldundiak beste plan bat egiten du batzarrean

  bertan, uztailean, hau da, Amorebieta-Etxanok laguntza kudeatu eta Amorebieta-Etxanok eta Durangok egin beharreko ikerketak egitea. Ikerketen kontua zatitzen du bakoitzak lizitazio bakarra egin ahal izateko. Gauza bera plan-teatu zuen mankomunitateak bere egunean, eta ezetz esan zitzaion. Honen inguruan ere beste galdera bat daukagu, zergatik esan zitzaion mankomunitateari ezetz eta hilabete batzuk geroago Amorebieta-Etxanori aukera eman zitzaion.

  o Gaztedi plana Aldundiaren plana da eta argi daukagu Aldundiak erabakitzen duela nork, noiz eta zelan egin behar den. Programa hau lehenago martxan ez jartzearen erantzukizuna Aldundiarena da eta ez mankomunitatearena.

  o Herriaren Eskubidea-ren bozeramaleak esan duen moduan, guk ere susmoa daukagu Amo-rebietan Toki Garapen Arloari buruzko bulegoa ipini dutela eta berari lana emateko desiratzen egon dela Aldundia, eta ikusi dugu, orain man-komunitatea ez dagoenez EAJren esku, agian, irtenbide bat izan dela beste batzuei lana ema-teko.

  o En mayo y junio, la Diputación envió a los ayuntamientos los formularios para adherirse al programa, cosa que la mayoría de los ayuntamientos no hicieron. Un trabajador de la Mancomunidad habló con un técnico del Ayuntamiento de Durango, y este le dijo que Durango no se iba a adherir. Esta es nuestra pregunta: ¿se ha adherido Durango? ¿Sí o no? ¿Y cuándo ha ocurrido?.

  o En julio, visto que el plan no estaba en mar-

  cha, la Diputación convocó al Ayuntamiento y a la Mancomunidad a una reunión. Es curioso que los ayuntamientos de EH Bildu no se enteraran, y que todos los ayuntamientos del PNV sí. La Diputación reprochó a la Mancomunidad no haber puesto en marcha el plan, y la Mancomunidad respondió que estaban a la espera de una reunión. La respuesta de la Mancomunidad fue clara: no hay tiempo para licitar el plan Gaztedi, para ponerlo en marcha y para organizar los cursos antes del 31 de diciembre.

  o La Diputación elaboró otro plan en la propia

  reunión, en julio; es decir, que Amorebieta-Etxano gestionara la ayuda y que tanto Amorebieta-Etxano como Durango hicieran las investigaciones necesarias. Dividió el tema de las investigaciones de forma que cada uno hiciera una sola licitación. La Mancomunidad planteó lo mismo en su día, pero se rechazó. Tenemos otra pregunta sobre este asunto: por qué se le dijo que no a la Mancomunidad y se le ofreció la misma posibilidad a Amorebieta-Etxano unos meses más tarde.

  o El plan Gaztedi es un plan de la Diputación, y

  tenemos claro que es la Diputación quien decide quién lo hace, cuándo y cómo hay que hacerlo. La responsabilidad de no haber puesto en marcha este programa antes es de la Diputación, no de la Mancomunidad.

  o Como ha dicho la Portavoz de Herriaren

  Eskubidea, nosotros también sospechamos que han implantado la oficina de Desarrollo Local en Amorebieta y que la Diputación ha estado deseando darle trabajo, y hemos visto que, dado que ahora la Mancomunidad no está en manos del PNV, quizá ha sido una solución para dar trabajo a otros.

  o

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 10

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  o Ikusten dugu hitzarmena gazte politika integral baten barruan dagoela esaten duela, baina benetan, ze gazte politika da hau? Ikusten dugu horrelako enplegu-planek ez diotela bene-tako arazoari aurre egiten, azkenean gazteek, honen bitartez, ez dute lana topatuko.

  o Plan honi, momentu honetan diseinatuta da-

  goen moduan, ez diogu zentzurik aurkitzen. Uste dugu inguruan dauden hainbat enpresa elikatzeko pentsatuta dagoela. Eta hemen gal-dera bat daukagu, nork egingo du gazte disei-nua edo plana? Diru-laguntza ez galtzeko plan-gintza baten beharra dagoela ikusten dugu.

  * 4. Alkate Ordea Diaz Basterra andreak (EAJ/PNV): Badirudi eztabaida amankomunazgoa-ren inguruan oinarritu dela; batzuk azalpenak ema-teko beharra erakutsi dute. Ondo dago orain azal-penak ematea baina gertatutakoa ez da aldatzen, hau da, mankomunitateak uko egin zion udal gaz-tedi plana kudeatzeari. Mankomunitateak uko egin zioenez beste udal batzuek kudeatuko dute hitzarmena Durangaldeko udalekin, Atxondo eta Izurtza izan ezik, biak EHBilduk gobernatuta. Beraz, ondo dago esatea modu ezegokian egin dela eta epeak ez direla egokienak, baina utzikeria gauzak ez egitea da. Ez da Aldundiaren utzikeria edo gobernu talde honen utzikeria, amankomunaz-goak uko egin zion udal gaztedi plana aurrera era-mateari Herriaren Eskubidea eta EHBilduren esku-tik. Guk aurrera egingo dugu eta aldeko bozka emango diogu. Eztabaida amaitu ondoren, Presidenteak gaia bozkatzea proposatu du. Emaitxa hauxe: Aldeko botoak: HAMAIKA, 8 Eusko

  Alderdi Jeltzalea, 2 Euskadiko Alderdi Sozialista-Euskadiko Ezkerra eta 1 Alderdi Popular.

  Kontrako botoak: BAT ERE EZ.

  o Según se dice, el convenio se enmarca dentro de una política integral dirigida a las personas jóvenes, pero de verdad, ¿qué política para los jóvenes es esta? Vemos que este tipo de planes de empleo no abordan el problema real; al final, los jóvenes no encontrarán trabajo a través de este plan.

  o Tal y como está diseñado en este momento,

  no vemos ningún sentido a este plan. Creemos que está pensado para alimentar a varias empresas del entorno. Y aquí tenemos otra pregunta: ¿quién va a elaborar el diseño o el plan para las personas jóvenes? Nos da la sensación de que se necesita una planificación para no perder la subvención.

  * 4ª Tnte. de Alcalde Sra. Diaz Basterra (EAJ/PNV): Parece que el centro del debate está siendo la Mancomunidad. Algunos han mostrado la necesidad de dar explicaciones. Está bien dar explicaciones, pero lo ocurrido no va a cambiar; es decir, la Mancomunidad se negó a gestionar el plan Gaztedi. Dado que la Mancomunidad lo rechazó, serán otros ayuntamientos los que gestionen el plan junto con los ayuntamientos de Durangaldea, excepto Atxondo e Izurtza, donde gobierna EH Bildu. Así pues, está bien decir que las cosas no se han hecho de forma adecuada y que los plazos no son adecuados, pero la dejadez consiste en no hacerlo. No se trata de la dejadez de la Diputación o de la de este equipo de gobierno; la Mancomunidad se negó a sacar adelante el plan municipal Gaztedi, de la mano de Herriaren Eskubidea y de EH Bildu. Nosotros seguiremos adelante y votaremos a favor. Finalizado el debate, la Presidencia somete el asunto a votación, obteniéndose el siguiente resultado: Votos a favor: ONCE, 8 del Partido

  Nacionalista Vasco, 2 del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra y 1 del Partido Popular.

  Votos en contra: NINGUNO.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 11

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Abstentzioak: HAMAR, 7 Euskal Herria Bildu eta 3 Herriaren Eskubidea.

  Hortaz, UDALEKO OSOKO BILKURAK, gehiengoaren botoarekin, hauxe erabaki du: 1. Onartzea ”Udal Gaztedi Durangaldea 2016”

  planaren kudeaketarako hitzarmena, Durangoko Udalaren eta Abadiño, Amorebieta-Etxano, Berriz, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria eta Zaldibarko udalen artekoa, udalbatza honen iritzipean jarritako zirriborroa aintzat hartuta.

  2. Hitzarmena sinatu eta gero, testu osoa

  argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, ediktu taulan eta udalaren Webgunean.

  3. Udaleko alkate andreari edo legalki bera ordezkatzen duen pertsonari hitzarmena sinatzeko ahalmena ematea."

  Abstenciones: DIEZ, 7 de Euskal Herria Bildu y 3 de Herriaren Eskubidea.

  En su vista, EL AYUNTAMIENTO PLENO, por mayoría, acuerda: 1. Aprobar el Convenio entre el Ayunta-

  miento de Durango y los Ayuntamientos de Abadiño, Amorebieta-Etxano, Berriz, Elo-rrio, Ermua, Garai, Iurreta, Mallabia, Mañaria y Zaldibar para la gestión del "Plan Udal Gaztedi Durangaldea 2016", conforme al borrador sometido a la consideración de esta Corporación.

  2. Una vez suscrito, proceder a la publicación en

  el Boletín Oficial de Bizkaia, Tablón de Edictos y página Web del Ayuntamiento del texto íntegro del Convenio.

  3. Facultar a la Sra. Alcaldesa de la Corpora-

  ción o persona que legalmente lo sustituya para la firma del presente Convenio.

  LAU.- EUSKAL HERRIA BILDU UDAL TALDEAREN MOZIOA, UDALKUTXARI BURUZKOA. (SARRERA ERREGISTROA 2016007038, 2016KO URRIAREN 20KOA). Euskal Herria Bildu Udal Taldeko Bozera-maileak izenpeturiko mozioa, Udalkutxari bu-ruzkoa. Sarrera Erregistroa: 2016007038, 2016ko urriaren 20koa, eta honako hau dioena: "Pasa den barikuan, urriaren 14an, Herri-Dirubi-deen Euskal Kontseiluak itxaroten genuena berretsi zuen: 2016 amaieran EAEko ogasunek ez dute aurreikusitako dirua batuko. Zehazki, 473 milioi euro gutxiago batzea espero dute. Egoera kezka-garria da. Gainera, “espero dute” diogu, 2017ko otsailera arte ez dugulako jakingo zein izango den

  CUATRO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EUSKAL HERRIA BILDU, RELATIVA A UDALKUTXA. (REGIS-TRO DE ENTRADA Nº 2016007038, DE 20 DE OCTUBRE DE 2016). Dada cuenta de la Moción presentada por la representación del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu, relativa a Udalkutxa, con Registro de Entrada nº 2016007038, de 20 de Octubre de 2016, del tenor literal siguiente: "El pasado viernes 14 de octubre se reunió el Consejo Vasco de Finanzas Públicas y confirmó lo previsto: a finales de 2016 las haciendas de la CAPV no van a recaudar lo previsto, concre-tamente esperan recibir 473 millones menos. Estamos ante una situación preocupante. Y decimos “esperan” ya que hasta febrero de 2017 no sabremos cual va a ser la bajada de

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 12

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  zerga-bilketaren behin betiko jaitsiera. Datuok be-netan dira kezkagarriak: EAEn 467 milioi gutxiago batu ziren 2015ean, eta 2016an 473 milioi gu-txiago batzea itxaroten da. Urriaren 17an, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak bere aurreikuspenak onartu eta hiru egunetara, Udalkutxak 2016an izango duen likidazioaren aurreikuspen izugarriak argitaratu dira, eta baita udalei banatuko zaien zenbatekoaren aurreikuspena ere. Aurrelikidazioaren arabera, Udalkutxak Durangoko Udalari 2015eko urrian aurreratu ziona baino 1.308.423 € gutxiago bideratuko dio.

  recaudación definitiva. Los datos son realmente preocupantes: en 2015 de recaudaron 467 millones de € menos en la CAPV y en 2016an se espera recaudar 473 millones de € menos. El 17 de octubre, tres días después de aprobarse las previsiones del Consejo Vasco de Finanzas, se han publicado las alarmantes previsiones de liquidación de Udalkutxa 2016, así como las cantidades que se entregarán a cuenta. La preliquidacion prevé que el Ayuntamiento de Durango ingrese por Udalkutxa 1.308.423€ menos que lo que en octubre de 2015 se nos adelantó.

  Azken hiru urteotan, eta denbora asko da hori, Bizkaiko Foru Aldundiko zerga-bilketan jaitsiera erreala egon da, edo aurreikuspenaren eta likidazioaren artean alde handia izan da. Hori dela eta, udaletako aurrekontuetan doikuntza handiak egin behar izan ditugu. Eusko Legebiltzarrak berriki onartutako Udal Legearen printzipioetan Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeen finantza-nahikotasuna dago: “Nahikotasun finatzarioa. Hau da, toki-ogasunek behar beste baliabide izan beharko dute, lege honek, Eusko Legebiltzarraren beste lege batzuek edo lurralde historikoetako foru-arauek ematen dizkieten eskumenak gauzatzeko”.

  Llevamos ya muchos ejercicios, los tres últimos ejercicios consecutivos, en los que o bien hay una disminución real de la recaudación de la Diputación Foral de Bizkaia o una desviación cuantiosa entre las previsiones y la liquidación. Ello nos está obligando a los Ayuntamientos a realizar cuantiosos ajustes presupuestarios. La ley municipal, recientemente aprobada por el Parlamento Vasco, cita entre sus principios la suficiencia financiera de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma Vasca “La suficiencia financiera. Es decir, las haciendas locales deberán contar con suficientes recursos, según esta ley, para cumplir las competencias que otras leyes del Parlamento Vasco o las normas forales de los territorios históricos les dan”.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 13

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Euskadiko Toki Erakundeei buruzko legean jasotakoa beteko bada, ezin dira udalen erantzukizunpean soilik utzi zerga-bilketaren jaitsierak udalen finantzazioan eragiten dituen ondorioak. 2016ko aurrekontuetan egindako diru-sarreren aurreikuspenak betetzen ez badira, hori horrela izatearen arrazoiak aztertu beharko dira. Koiunturak koiuntura, aurreikuspenak baikorregiak izan ziren (2015eko ekitaldiaren itxierako aurreikuspenak baino % 5,98 gehiago batzea aurreikusi zen; Udalkutxak Durangoko Udalarentzat 17.124.318€ aurreratu zituen). Horren guztiaren erantzulea Bizkaiko Foru Aldundia da. Diputazioak behin eta berriro argudiatzen du Udalkutxa arrisku-funtsa konpartitua dela, baina, hala ere, badirudi Foru Aldundiak ez duela aurreikuspenetan izandako desbideratzeak beregain hartzen; are gehiago, udalak zigortzen ditu. Ezin gara geldirik geratu azken urteotan errepikatzen dabilen egoera honen aurrean. Arrisku-funtsa konpartitua bada, konpartitu dezagun baita zerga-bilketaren eragina ere. Ekaineko osoko bilkuran ere agertu genuen gai honekiko gure kezka, baina orain, udalbatzak bere iritzia azaltzeko momentua dela uste dugu. Izan ere, herritarren ahotsa gu gara, eta herritarrek pairatuko dituzte murrizketa horien ondorioak, udaletik zerbitzuak eskaintzeko gero eta ahalmen gutxiago izango dugulako. Horregatik guztiagatik, EH Bildu udal taldeak ho-nako puntuak proposatzen ditu, osoko bilkuran onartzeko: 1. Durangoko udalbatzak aldarrikatzen du udalerri

  honek eskubidea duela herritarrei eskaini beharreko zerbitzu publiko guztiak bermatzeko behar besteko finantzazioa izateko.

  2. Zerga-bilketaren jaitsieraren aurrean, Durangoko udalbatzak adierazten du beharrezkoa dela zerga-sistemaren inguruko hausnarketa egitea,

  En tanto se desarrolla lo recogido por la Ley Vasca de las Entidades Locales las consecuencias que ocasiona el descenso de la recaudación tributaria en la financiación municipal no se puede dejar solo bajo responsabilidad de los Ayuntamientos. Si las previsiones de los ingresos hechas en los presupuestos de 2016 no se cumplen, se tendrán que analizar cuáles han sido las razones. Más allá de coyunturas, las previsiones fueron demasiado optimistas (se previó una recaudación un 5,98% superior a las previsiones de cierre de 2015; para Durango Udalkutxa adelantó la cantidad de 17.124.318€) la responsabilidad de esto, es de la Diputación Foral de Bizkaia. La Diputación argumenta una y otra vez que el fondo Udalkutxa es un fondo de riesgo compartido, sin embargo parece que la Diputación Foral no asume ninguna de las desviaciones en las previsiones de recaudación, sino que castiga a los Ayuntamientos y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación que se repite los últimos años. Si es un fondo de riesgo compartido, comportamos también la influencia de la recaudación fiscal. En el pleno de Junio ya mostramos nuestra preocupación con este asunto pero llegado el momento hemos visto la necesidad de pronunciamiento de la corporación, ya que somos la voz de la ciudadanía, a fin de cuentas las personas que sufrirán los efectos de estos recortes, ya que cada vez tendremos menos capacidad para ofrecer servicios. Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de EH Bildu propone la aprobación de los siguientes puntos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Durango reivindica

  el derecho de nuestro municipio a tener la suficiente financiación para poder garantizar todos los servicios públicos necesarios a prestar a todas las vecinas y todos los vecinos.

  2. El Pleno del ayuntamiento de Durango

  constata que el descenso de la recaudación tributaria requiere una la reflexión sobre el

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 14

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  eta udal finantzazioan izan ditzakeen eraginei aurre egiteko konpromiso irmoa hartzea.

  3. Durangoko udalbatzak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio 2016ko Udalkutxaren likidazioko desbideratzearen portzentajeak bat egin dezala 2015ko urrian Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak egindako aurreikuspena aintzat hartuta adostutako zerga-bilketaren itxierako desbideratzearen portzentajearekin.

  4. Durangoko udalbatzak eskatzen dio Bizkaiko Ogasunari udalek bueltatu behar dioten zenbatekoa ogasunaren eta udalaren artean, erdibana, ordaintzea.

  5. Mozio honen berri ematea Bizkaiko Foru Aldundiari, Batzar Nagusiei, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluari eta Eudeli."

  EZTABAIDA-TARTEA ireki ostean, honako parte-hartzeak ematen dira: * Maeztu Perez jaunak (EH Bildu): Uste dut ba-daukazuela mozioa euskaraz zein gaztelaniaz, be-raz ez naiz hasiko irakurtzen; uste dut hobe dela Bizkaiko Ahaldun Nagusia entzutea zer esan zuen gai honen inguruan. (…) Bi gai konkretu daude, bata aurreikuspenak dira eta bi, ikusteko murrizketak egongo direla. Politiko batzuek, kasu honetan Foru Aldundia gobernatzen ari den PNVko politikariek, egindako aurreikuspe-nak ez dira bete. Ez dira bete 2015ean egindako aurreikuspenak 2016rako, baina 2014an 2015erako egin ziren aurreikuspenak ere ez ziren bete. Beraz, argi dago norbaitek ez duela bere lana ondo egiten, azken baten, aurreikuspenak ez dire-lako betetzen. Norbaitek hartuko du ardura hau bere gain? Norbaitek dimitituko du? Ez, gertatuko dena da ardura Aldundiarena dela baina ordaindu udalok ordaindu beharko dugula. Guk, 2016. urtean, gure aurrekontuetan Udal-kutxatik, Aldundiak ematen digun dirutik, 17,1 milioi jasota geneukan eta Aldundiak egindako azken likidazioarekin 1,3 milioi gutxiago jasoko

  sistema fiscal así como un compromiso firme para hacer frente las consecuencias que pueda tener en la financiación municipal.

  3. El Pleno del Ayuntamiento de Durango pide a la

  Diputación Foral de Bizkaia, que el porcentaje de desviación de la liquidación de Udalkutxa de 2016 sea coincidente con el de la desviación del cierre de la recaudación de impuestos concertados respecto a la previsión efectuada en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre de 2015.

  4. El Pleno del Ayuntamiento de Durango demanda

  que el importe a devolver por los ayuntamientos a la Hacienda de Bizkaia sea aportada al 50% entre ambos, aportando así un 50% por parte del Ayuntamiento y el otro 50% la hacienda de Bizkaia.

  5. Dar cuenta de esta moción a la Diputación Foral

  de Bizkaia, a las Juntas Generales, al Consejo Vasco de Finanzas y a Eudel."

  ABIERTO debate, se producen las si-guientes intervenciones: * Concejal Sr. Maeztu Perez (EH Bildu): Creo que la moción está tanto en castellano como en euskera, así que no la voy a leer. Creo que será mejor escuchar qué dijo el Diputado General sobre este tema. (…) Hay dos temas concretos; uno de ellos son las previsiones, y el otro es para ver que habrá recortes. No se han cumplido las previsiones que han hecho algunos políticos; en este caso, los políticos del PNV que gobiernan en la Dipu-tación Foral. No se han cumplido las previsio-nes que se hicieron en 2015 para 2016, pero tampoco se han cumplido las que se hicieron en 2014 para 2015. Por lo tanto, queda claro que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, porque las previsiones no se cumplen. ¿Alguien va a asumir la responsabilidad? ¿Al-guien va a dimitir? No, lo que va a pasar es que la responsabilidad es de la Diputación, pero tendremos que pagarlo los ayuntamientos. Nosotros, en 2016, teníamos en el presupuesto 17,1 millones de Udalkutxa, del dinero que nos da la Diputación, pero con la última liquidación recibiremos 1,3 millones menos. Es decir,

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 15

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  dugu. Hau 17,1 milioi jasotzea pentsatzen genuen, baina azkenean, 15,8 milioi euro jasoko ditugu, eta honek esan nahi du murrizketak egin beharko ditugula derrigorrez, diru gutxiago daukagulako norbaitek bere aurreikuspenak txarto egin ditue-lako. Beraz, gure proposamena oso zehatza da: jakinda hori horrela dela, jakinda aurreikuspenak ez ditugula guk egin eta guri inork ez digula galdetu aurreikuspenen inguruan erantzukizun hori parte-katzea, proposatzen dugu, aurreikuspenak egin dituenak, gutxienez, beherapen horren erdia or-daindu dezala. Gure mozioan eskatzen dugu, alde batetik, zer-bitzu publiko guztiak bermatu daitezela; bigarre-nez, hausnarketa bat beharrezkoa ikusten dugu, alegia, zerga sistemaren inguruko hausnarketa, eta azkenik eskatzen dugu akats hau egin duenak erantzukizunen bat hartzea, gutxienez, udalentzako kostuaren erdia bere gain har dezala. * Garate Mintegui jaunak (PP): BFAk 2016rako aurrez ikusitakoa baino 327 milioi euro gutxiago bilduko duela aurrez ikusi du; hau da, % 4,63 gutxiago. Zenbateko horiek Euskadiko ogasun guz-tietan bildutako diru kopuruekin bat datoz; izan ere, 473 milioi euro gutxiago biltzea aurrez ikusi dute. Aurrekontuan sartutakoaren eta 2015ean benetan jasotakoaren arteko desfase hori dela eta, gure udalek 61 milioi euroko zenbatekoa itzuli beharko diote BFAri, konturako entregak ez datozelako errealitatearekin bat. Horrek guztiak, bistakoa de-nez, tokiko erakundeei arazo handia ekarriko die; izan ere, dakizuen moduan, Udalkutxa Funtsa da haien finantzaketa-iturri nagusia. 2017. urterako, Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak testuinguru soila aurrez ikusi dute; izan ere, sarre-ren aurreikuspena % 3,6 bakarrik igoko da. Hau da, datorren urterako Euskadiko herri-administra-zioen aurrekontuek 2016koen berdinak izan be-harko dute zifra nagusiei dagokienez. Hori guztia kontuan hartuta, bistakoa dirudi gastuei eta in-bertsioei buruzko erabakiak hartzeko diru bolu-mena txikiagoa izango dela pentsatzea; izan ere, aldundiek eta udalek kontu-sail batzuetan igoerak

  pensábamos que íbamos a recibir 17,1 millones, pero al final hemos recibido 15,8 millones de euros. En consecuencia, ten-dremos que hacer recortes a la fuerza, dado que tenemos menos dinero porque alguien ha hecho mal las previsiones. Así que nuestra pro-puesta es muy concreta: a sabiendas de lo ocu-rrido, a sabiendas de que las previsiones no las hemos hecho nosotros y que nadie nos ha pe-dido compartir la responsabilidad sobre esas previsiones, proponemos que quien las haya hecho abone al menos la mitad de esa reduc-ción. En la moción solicitamos, en primer lugar, que se garanticen todos los servicios públicos; en segundo lugar, que se reflexione en torno al sistema fiscal; y finalmente, pedimos que quien haya cometido este error asuma algún tipo de responsabilidad, que asuma la mitad del coste que supone para los ayuntamientos. * Concejal Sr. Garate Mintegui (PP): La DFB prevé recaudar 327 millones de euros menos que lo estimado para 2016, un 4,63 % menos. Estas cifras están en consonancia con las cifras de recaudación del conjunto de las haciendas vascas que, efectivamente, van a recaudar 473 millones de euros menos. Como consecuencia de este desfase entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado en 2015, nuestros ayuntamientos tendrán que devolver a la DFB un importe de 61 millones de euros porque en las entregas a cuenta no se ajustaban a la realidad. Esto, evidentemente va a ocasionar un importante problema a las enti-dades locales porque, como ustedes saben, el Fondo Udalkutxa es su principal fuente de fi-nanciación. Para 2017 Diputaciones y Gobierno Vasco di-bujan un panorama austero puesto que la pre-visión de ingresos crecerá tan solo un 3.6%. Es decir, los presupuestos de las administraciones públicas vascas para el próximo año deberán ser prácticamente iguales a los de 2016 en sus grandes cifras. Siendo esto así, la lógica lleva a pensar que el volumen de dinero para adoptar decisiones sobre gasto e inversiones será me-nor puesto que diputaciones y ayuntamientos tendrán que asumir incrementos en algunas

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 16

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  beren gain hartu beharko dituzte eta hori da, adi-bidez, funtzionarioen ordainketekin lotutako kasua. Baina geure buruari galdetu behar diogu zergatik gertatzen den egoera hori, eta erantzuna erraza da: BFAk 2016ko ekitaldian jasoko dituela aurrez ikusitako sarreren kalkuluan akatsa gertatu da. Honaino iritsita, eta gure foru-erakundeko gober-nua osatzen duten erakunde politikoak defendatu gabe, zehaztapen bat egin beharko genuke: - Diru-sarrerak aurrekontuetan ageri dira.

  - Aurrekontuek BFAk lortzea espero duen sarreren

  aurreikuspena erakusten dute beste edozein era-kundetan eta enpresatan gertatzen den moduan.

  - Sortzapenaren kontularitza-printzipioari erantzu-nez, aurrekontuek errealitatean aintzat hartzen dutena zera da: kontularitza publikoko teknikan Aitortutako Eskubide deitzen zaiona. Hau da, erakundeak hainbat kontzeptu dela eta jasotzea espero duena.

  - Finantzen Euskal Kontseiluak eskaintzen duen kopurua bat dator benetan kobratu denarekin, hau da, kutxarekin. Agian, adibide erraz batekin errazago argituko dugu gai hau: nire enpresari, ekitaldiaren hasieran, pertsona fisiko edo juridiko batek 1.000 € zor dizkio eta 50 €-ko luzapena eskatu dit. Ekitaldian zehar 950 € kobratu ditut, eta hurrengoan, luzatu ziren 50ak. Egoera hori uneko gaira eramaten baldin badugu, Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-sarreren aurreikuspena 1.000 e-koa litzateke, baina Finantzen Euskal Kontseiluak esango luke 950 €-koa izan dela, hori baita errealitatean kutxan daukadana.

  Horrek guztiak zertxobait argi ditzake BFAk aurre-kontuan sartutakoaren eta Finantzen Euskal Kontseiluak aipatutakoaren artean dauden aldeak, baina egia da aurrekontuan sartutakoaren eta 2016ko ekitaldiari dagokion likidazioaren aurrei-kuspenaren artean 327 milioi euroko aldea dagoela eta horren jatorria zehaztu beharra dagoela: 327 milioi euroko alde hori, batez ere, bi arlotan oinarritzen da:

  partidas como es el caso de las retribuciones de los funcionarios. La pregunta que nos debemos plantear es el por qué se produce esta situación, y la respuesta es sencilla: se ha producido un error en el cálculo de los ingresos que la DFB ha estimado que va a percibir a lo largo del ejercicio 2016. En este punto, y sin defender en absoluto a las formaciones políticas que conforman el gobierno de nuestra institución foral, sí que conviene hacer alguna precisión: - Los ingresos se plasman en unos presupues-

  tos.

  - Los presupuestos representan la expectativa de ingresos que la DFB espera obtener, como ocurre en cualquier otra institución y en cual-quier empresa.

  - Atendiendo al principio contable del devengo, lo que los presupuestos contemplan, en reali-dad, son lo que en la técnica contable pública se denomina como Derechos Reconocidos. Es decir, lo que la institución espera ingresar por diversos conceptos.

  - La cifra que aporta el Consejo Vasco de Finanzas corresponde a lo que verdadera-mente se ha cobrado, caja, para entendernos. Quizás con un ejemplo simple ayudemos a aclarar este asunto: a mi empresa hay una persona, física o jurídica, que me debe, al ini-cio del ejercicio 1.000€ y me solicita un apla-zamiento de 50 €. Cobro a lo largo del ejerci-cio los 950 € y en el que viene los 50 que se aplazaron. Si esto lo trasladamos al asunto que nos ocupa, la previsión de ingresos de la DFB sería de 1.000€ pero el Consejo Vasco de Finanzas diría que han sido 950, que es lo que realmente tengo en caja.

  Dicho esto que puede aclarar algo las diferen-cias que se producen entre lo presupuestado por la DFB y lo que nos indica el CVF, es ver-dad que la diferencia de los 327 millones de € que existen entre lo presupuestado y la previ-sión de liquidación correspondiente al ejercicio de 2016 tiene unos orígenes que conviene precisar: Esta diferencia de 327 millones se basa, fun-damentalmente, en dos aspectos:

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 17

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  1- Energia-enpresen BEZarengatiko diru-sarrerak murriztea; izan ere, gordinaren upelaren prezio baxuengatik kaltetuta daude. Dinamika horrek oso efektu kaltegarria izan du Bizkaiko zerga-sisteman; izan ere, Lurralde Historikoko BEZa-gatiko 10 zergadun nagusietatik 8 energia-sek-toreko konpainiak dira.

  2- Bildutako diruaren eta aurreikuspenen artean dagoen beste desfase bat sozietateen gaineko zergari dagokiona da, eta ez du balio esatea konturako ordainketen araudian gertatu den aldaketak eragin duenik. Sozietateen gaineko zerga Bizkaiko Foru Aldundiaren mende dago. Horregatik, zertxobait zehaztu nahiko genuke:

  Sozietateen gaineko zergarekin lotuta gertatu den bildutako diruaren jaitsiera ez da soilik tasengatik eta hobariengatik izan, aipatu ohi den moduan. Bilketa, kasu honetan, jarduera ekonomiko enpre-sarialaren isla da. Industria Produkzioko azken in-dizeak islatutakoaren arabera, jarduera horren ara-bera, Euskadiko ekonomia Espainiako 3.a da (ba-tez bestekoa baino zertxobait altuagoa, baina Na-farroakoa baino txikiagoa, adibidez, haren indizea Bizkaikoa bi aldiz baino handiagoa baita). Baina jarduera ekonomikoan beste faktore batzuek ere eragiten dute, askatasun ekonomikoak, esate baterako: 2011tik askatasun ekonomikoaren indize desberdinetan zehar (Euskadirako datu osoak hartzen dira aintzat) Euskadik atzerapen argia izan du, rankingean 4 posizio egin baitu behera. 2011an 4. posizioan zegoen (Madril, Nafarroa eta Errioxa soilik zeuden aurretik) eta 2013an atzeraldi handia izan zuen, 7. posizioan gelditu zen. Azke-nik, 2015ean egoera are gehiago okertu zen eta zortzigarren postura igaro zen. Honako hau da datu horren elementu kezkagarriena: askatasun ekonomikoa gero eta txikiagoa den eskualdeetan, jarduera ekonomikoa eta, horrenbestez, hazkundea mantsotu egin dira. Euskadiko joera sektore publi-koaren eta haren zorpetzearen garrantzia handitze-koa da; horrek Andaluziaren eta Extremaduraren moduko sailkapenetako portaerak eta posizioak ekar ditzake berekin.

  1- En la caída por ingresos por IVA de las em-presas energéticas que están viéndose afectadas por los bajos precios del barril de crudo. Esta dinámica ha tenido un efecto muy dañino en la fiscalidad vizcaína porque 8 de los 10 mayores contribuyentes por IVA del TERRITORIO Histórico son com-pañías del sector energético.

  2- El otro desfase entre la recaudación y de las previsiones corresponde al Impuesto de Sociedades, y no vale escudarse que esto se debe al cambio en la normativa de los pagos a cuenta. El Impuesto de Sociedades sí que depende de la DFB. Por eso quere-mos hacer alguna precisión:

  La caída de la recaudación por el Impuesto de Sociedades no se debe exclusivamente ni a los tipos ni a las bonificaciones, tal y como se suele comentar. La recaudación es el reflejo, en este caso, de la actividad económica empresa-rial. Actividad que tal y como refleja el último Índice de Producción Industrial sitúa a la eco-nomía vasca como la 3ª de España –algo por encima de la media pero por debajo, por ejem-plo, de Navarra cuyo índice es más del doble que el de Bizkaia. Pero hay otros factores que también influyen en la actividad económica como puede ser el de la libertad económica: la evolución del País Vasco a lo largo de los diferentes Índices de libertad económica desde 2011 (en el que se cuentan con datos completos para el País Vasco) es de claro retroceso ya que ha descen-dido 4 posiciones en el ranking. Mientras que en el 2011 ocupaba la 4ª posición (superado sólo por Madrid, Navarra y La Rioja) en 2013 experimentó un importante retroceso hasta pasar a ocupar la 7ª posición. Finalmente, en el 2015 su situación ha empeorado más todavía hasta pasar a ocupar la octava posición. Lo alarmante de este dato reside en que en aquellas regiones donde la libertad económica es cada vez menor, se ralentiza la actividad económica y, por ende, su crecimiento. La tendencia del País Vasco es aumentar peso del sector público y de su endeudamiento lo que le podría llevar a comportamientos y posiciones en rankings como Andalucía y Extremadura.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 18

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Azken urteotan, Euskal Autonomia Erkidegoko askatasun ekonomikoaren indizean oso atzerakada negatiboa gertatu da. Oztopo burokratikoek, Ad-ministrazioa handitu izanak, kontrol publikoek edo zerga-kostuek askatasun maila gutxitu eta jarduera ekonomikoa zaildu dute. Euskadik beheranzko joera darama eta horrek taularen bigarren erdial-deko postuetara darama; hau da, garapen maila txikieneko Espainiako eskualdeetara gerturatzen ari da. Euskadik eta Bizkaiak traba burokratikoak eta lan-gileen eta enpresen gaineko zergen kostua gutxitu behar dituzte garapen ekonomikoa eta enplegu-sortzapena bultzatuko lituzkeen askatasun ekono-mikoa berreskuratu ahal izateko. Baina ekintzailetzak eta gure erakundeek ere zere-san handia dute: Nahiz eta ekintzailetzari eta berrikuntzari babesa emateko tresna publiko-pribatu sofistikatuenak dituen, Euskadik etengabe galdu ditu postuak ekintzailetzaren Estatu mailako lehian Euskadiko erakundeek babestutako GEM (Global Entrepre-neurship Monitor) txostenak erakusten duen mo-duan. Etorkizunera begira, lurralderako ondorioak oso larriak dira; izan ere, zalantzarik gabe, horren konplexua den etorkizun ekonomikoari aurre egi-teko prestakuntza onena duten herrialdeak herrita-rren ekintzailetzarako gaitasun handiena dutenak dira. Adibide moduan, 2016ko lehen 9 hilabeteetan, Bizkaia eta Ourense dira autonomo gehien galdu dituzten probintziak. Euskadiren errealitatea tradizioz izan duen ekintzailetzako iruditik erabat aldenduta dago. Ekintzailetzaren arriskua beren gain hartzeko gaz-teek duten joeran oztopo handia eragin dute egon-kortasun handiagoa eskaintzen dutelako eta en-presa sortzeari uko egiteko behar adinakoa den ordainsaria eskaintzen duten beste aukera batzuek. Euskadiko Administrazioak eskuragarri dituen baliabideak ez dituzte ekintzailetza bultzatzera bideratu eta enpresaburuaren irudi so-zialak ez du behar adinako baloraziorik izan.

  En los últimos años ha habido un retroceso muy negativo en el índice de libertad econó-mica de la Comunidad Autónoma Vasca. Las trabas burocráticas, el crecimiento de la Admi-nistración, los controles públicos o los costes fiscales reducen el grado de libertad y dificultan la actividad económica. El País Vasco lleva una senda de descenso que conduce a posiciones de la segunda mitad de la tabla, aproximándose a las regiones menos desarrolladas de España. El País Vasco, y también Bizkaia, debe de redu-cir las trabas burocráticas y el coste de los impuestos sobre trabajadores y empresas para lograr recuperar la libertad económica que favo-rece el desarrollo económico y la creación de empleo. Pero también tienen mucho que ver el empren-dimiento y nuestras instituciones: El País Vasco, a pesar de disponer de las herramientas público-privadas más sofisticadas de apoyo al emprendimiento y a la innovación, no ha dejado de perder posiciones en el con-curso nacional de actividad emprendedora, tal y como atestigua el informe GEM (Global Entre-preneurship Monitor) patrocinado por las pro-pias instituciones vascas. Las consecuencias de cara al futuro del territorio son muy graves, porque no hay duda alguna en la doctrina económica, que los países mejor preparados para afrontar un futuro económico tan complejo son aquellos con mayor capacidad de emprendizaje de sus ciudadanos. Por poner un ejemplo, en los 9 primero meses de 2016, Bizkaia y Ourense, son las provincias que más autónomos han perdido. La realidad del País Vasco dista diametralmente de la imagen de emprendimiento que ha tenido tradicionalmente. La tendencia de los jóvenes a asumir el riesgo del emprendimiento se ha visto lastrada por otras opciones que han resultado más atractivas por su mayor estabilidad y una retribución suficiente como para renunciar a la creación de una empresa. Los recursos de los que dispone la Administración vasca no se han puesto al servicio del incentivo del emprendi-zaje y la imagen social del empresario no ha sido valorada adecuadamente.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 19

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  * 1. Alkate Ordea Rios Ramos andreak PSE-EE (PSOE): EH Bilduk aurkeztu duen mozioan, ados gaude puntu batzuekin, baina ez beste batzuekin. Adibidez; noski, udalerrien finantza arloko nahiko-tasuna defendatzen dugu; Udalkutxaren sistema-ren inguruko gogoeta orokorra ere egin beharra dagoela uste dugu; baina honako hau da harritu gaituena: gogoeta eskatu dute gero, laugarren puntuan, ebazpena proposatzeko (itxuraz, gainera-koek gogoeta horren inguruan gehitu behar du-guna ez zaie oso garrantzitsua iruditzen); gainera, bide batez, badakite hori ezinezkoa dela nahiz eta teorian oso itxura ona duen. Zerbitzu publikoak bermatu ahal izateko, udalerria-ren finantza arloko nahikotasuna aldarrikatzen dute. Noski, Alderdi Sozialistako kideok horrekin ados gaude. Hain zuzen ere, EH Bilduk ondo da-kien moduan, horixe zen justifikazioan aipatu du-ten Udalen Lege Proiektua lantzeko garaian Alderdi Sozialistak mahai gainean jarri zuen puntuetako bat. Baina, era berean, beste zerbait gogorarazi nahi dizuet: sozialistok behin eta berriro salatu dugun gisan, Udal Legea behin betikoz onartzeko EH Bilduk EAJrekin adostu zuen akordioan “udale-rriaren finantza arloko nahikotasuna” errealitate bihurtzeko aukera guztiak bertan behera utzi zituzten. Izan ere, EH Bilduk orain munizipalismoaren eta eskumenen eta finantza arloko autonomiaren ber-matzaile bihurtu nahi duela dirudi. Arazoa da, or-dea, hori egin behar zutenean, duela hilabete gutxi batzuk Eusko Legebiltzarrean, hori ez zutela egin eta bakarrik utzi gintuztela. Zuek, denok harri eta zur utzita, foralismoaren alde egin zenuten. * Varela Dorrio jaunak (Herriaren Eskubidea): Le-hen ere aipatu genuen gai horren inguruko ezta-baida egin behar dugu berriro. Orain Bizkaiko Al-dundiak eskaini digun datuaren arabera, aurrez ikusitakoa baino 327 milioi euro gutxiago bildu dute. 2015ean, aurreikuspen hori egin zutenean, egoera bera gertatu zen, eta are okerragoa izan zen urtea-ren amaieran. Horren guztiaren ondorioz, 2016an, durangarrok 1,6 milioi euro baino gehiago itzuli behar izan dugu.

  * 1ª Tnte. de Alcalde Sra. Rios Ramos PSE-EE (PSOE): En la Moción que presenta EH Bildu, hay puntos que compartimos y otros que no. Por ejemplo, por supuesto que defendemos la suficiencia financiera de los municipios; tam-bién entendemos que debe hacerse una re-flexión general en torno al sistema de Udal-kutxa; pero lo que nos sorprende, es que se pida una reflexión, para luego proponer, en el punto cuatro, una resolución (parece que lo que los demás tengamos que aportar a esa reflexión no les importa demasiado) que, por cierto, sa-ben que es imposible, aunque sobre el papel pueda sonar muy bien. Reivindican la suficiencia financiera del munici-pio, para poder garantizar los servicios públi-cos. Pues claro que en el Partido Socialista estamos de acuerdo. De hecho, como EHBildu sabe era uno de los puntos que el Partido So-cialista pusimos encima de la mesa a la hora de abordar el Proyecto de Ley Municipal al que en su justificación hacen referencia. Pero también les quiero recordar que, si algo hemos denun-ciado los socialistas, es que en el acuerdo al que EH Bildu llegó con el PNV para aprobar definitivamente la Ley Municipal, se cargaron toda posibilidad de que la “suficiencia finan-ciera municipal” fuera una realidad. Porque, desde EH Bildu parece que quieren ahora constituirse en garantes del municipa-lismo y de su autonomía competencial y finan-ciera. El problema, es que cuando hubo que hacerlo, hace escasamente unos meses en el Parlamento Vasco, no lo hicieron y nos dejaron solos. Ustedes optaron, alucinantemente, por el Foralismo. * Concejal Sr. Varela Dorrio (Herriaren Eskubi-dea): Volvemos a debatir esta cuestión de la que ya hablamos. Ahora el dato que se nos ofrece desde la Diputación vizcaína es que se han recaudado 327 millones menos de lo pre-visto. Ya en 2015 cuando se hizo esta estimación, se había producido la misma situación, que fue aún peor al final del año, y que nos ha supuesto a los durangueses y duranguesas la devolución de más de 1,6 millones de euros en 2016.

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 20

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Gure ustez, beti izan da baikorregia bildutako dirua % 7 haziko zela zioen aurreikuspena. Gainera, hauteskunde-urtean aldundiaren eta udalen aurre-kontuak puzteko modua ere izan dela pentsa deza-kegu, Euskadiko 200.000 familia baino gehiago txirotasun-egoeran bizi diren krisi-egoeran gaudela ahaztuta. Durangori dagokionez, urtearen amaierako datua are okerragoa izango ez delakoan, 1,3 milioiko zenbatekoa itzuli beharko dugula kalkulatu dute dagoeneko. Aurrekontua gastuaren ia 1.350.000 €-ko igoera-rekin onartu zuten nahiz eta ordurako ere jakinarazi ziguten bildutako diru kopurua nabarmen jaisten ari zela eta udalei gastua murrizteko gomendatu zieten. Orain, honako zalantza hau dugu: diru hori guztia nondik murriztu behar dugun. * Alkatesa Sra. Irigoras Alberdi andreak (EAJ/PNV): EAJren izenean neuk egingo dut berba. Puntu biren inguruan hitz egingo dut. Lehenengoan eskumen kontuari buruz ariko naiz. Udalok bueltatu egin behar dugu dirua, hori egia da. Durangoren kasuan 1,3 milioi euro. Eta kopuru hau bueltatu behar dugu gure sistema juridikoa horretara eratuta dagoelako, onerako eta txarre-rako. Beste garai batzuetan bueltatzen zizkigutenean 3 milioi euro, pleno areto honetan egoten ginen era-bakitzen zer egin behar genuen bueltatutako diru-kopuru horrekin, eta orduan inor ez zen kexatzen. Sistema honen izena da Arrisku Sistema Elkarba-natua. Eta nik ez dakit zein jokotan ibili den EH-Bildu baina nik ezagutzen dudan Euskal Herrian norberak sistema bat eta arau batzuk ezartzen dituenean arau horiek errespetatu, mantendu eta bete egiten dira arau horiek aldatu arte. Orain errespetuaren momentuan gaude, gero hausnarketa egin behar bada sartuko gara, eta egingo dugu, baina hausnarketa hori arau sistema-ren arabera ez dagokie udalei baizik eta beste era-kunde batzuei. Beraz, eskumen kontua da, ez dugu ulertzen zer dela-eta ekartzen den hausnarketa hori hona, bueno bai badakigu zergatik, atzealdean badagoelako interes politikodun zerbait, ezta?

  Creemos que la previsión del crecimiento de la recaudación del 7% siempre ha sido excesiva-mente optimista, incluso se podría pensar que ha sido una manera de inflar los presupuestos de la diputación y de los ayuntamientos en un año electoral, olvidándose de que estamos soportando una crisis donde más de 200.000 familias en Euskadi están en situación de pobreza. En lo que afecta a Durango, a la espera de que el dato al final del año no sea peor, ya calculan que tendremos que devolver 1,3 millones. El presupuesto se aprobó con un aumento de gasto de casi 1.350.000€, pese a que ya está-bamos avisados de que la recaudación estaba cayendo estrepitosamente y se aconsejaba a los ayuntamientos reducir el gasto. Ahora la duda que nos queda es de dónde se va a recortar todo ese dinero. * Alcaldesa Sra. Irigoras Alberdi (EAJ/PNV): Voy a intervenir yo misma en nombre del PNV. Voy a hablar sobre dos asuntos. En primer lugar, voy a hablar sobre las compe-tencias. Los ayuntamientos tenemos que de-volver el dinero, eso es cierto. En el caso de Durango, 1,3 millones de euros. Y tenemos que devolver esa cantidad porque nuestro sistema jurídico se creó de esa forma, para lo bueno y para lo malo. En otros tiempos, cuando nos devolvían 3 millones de euros, solíamos estar en esta sala decidiendo qué hacer con esa cantidad, y en-tonces nadie se preocupaba. Se trata de un sistema de riesgo compartido. Y yo no sé en qué juego ha estado EH Bildu, pero en la Euskal Herria que yo conozco, cuando alguien esta-blece un sistema y unas normas, esas normas se respetan, se mantienen y se cumplen, hasta que se modifican. Ahora estamos en el momento de respetarlas; después, intentaremos reflexionar, y lo haremos, pero en función de ese sistema de normas, esa reflexión no les corresponde a los ayuntamientos, sino a otras instituciones. Por tanto, es una cuestión de competencias; no entendemos por qué se trae esa reflexión aquí y ahora. Bueno, sí que sabemos por qué, porque detrás de esto hay algún interés político, ¿no?

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 21

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  Bestalde, erantzukizuna konpartitzea aipatu izan dira. Kuriosoa da horrelako erantzukizunak edo ardurak eskatzea edo dimisioak eskatzea Diputazio honen gobernuan daudenean EAJ eta Alderdi So-zialista. Oker ez banago 2011-2015 epealdian EHBilduko Foru Diputatua egon zen gobernuan Gipuzkoako Foru Aldundian, Garitano jauna, hain zuzen ere. Eta pare bat urtetan Gipuzkoako udalek bueltatu behar izan zuten diru-kopuru bat ez zire-lako aurreikuspenak bete. Orduan Gipuzkoako al-dundiak ez zuen erdibana egin, orduan ere, oso-osorik eskatu zien lurraldeko udalei dirua bueltat-zea, eta horrela egin zuten. * Maeztu Perez jaunak (EH Bildu): Durangon arazo bat daukagu, momentuz 1,3 milioi gutxiago dau-kagulako eta zuk esan beharko diezu herritarrei nondik murriztu behar duzun. Hori da mahai gai-nean jarri behar den galdera. Hortik aurrera arauak eta eskumenak aipatzen di-tuzu. Ez dago inon araurik non esaten den aurrei-kuspenetan bete ez den erdia Diputazioak jaso behar duela. Bere garaian adostu zen diputazioare-kin ordainketa horiek bat-batean ez egitea baizik eta era diferitu batean. Inon ez dago jarrita zelan egin behar den diru bueltatze hori. Gainera arauak interpretatzen dituzue nahi duen bezala; jakina Udalkutxaren funtsa dela arrisku konpartituaren sistema, baina diru gehiago biltzea ez da arriskua, baina diru gutxiago biltzen denean orduan bai da-goela arrisku bat eta konpartitu behar dela, diru gehiago batzen denean berdin jasotzen dute al-dundiak eta udalek; arriskua da gutxiago jasotzen denean, zergatik udalek %100ean ordaindu behar diote aldundiari? Horregatik eskatzen dugu parte-katzea, %50ean ordaintzea, arriskua partekatzea. Alderdi Sozialistako Bozeramaleari esan behar diot ahal duenean Tokiko Erakundearen legea irakurtzeko, hain zuzen ere, jasota dagoelako mo-mentu honetan udalek parte hartuko dutela finantzen euskal kontseiluan eta horrelako irizpi-deak ezartzen direnean ere parte hartuko dute udalek. Esan digu baita ere adostasunera heldu ginela fo-ralismoarekin. Ematen du foralismoarekin akor-

  Por otra parte, se ha mencionado compartir la responsabilidad. Es curioso que se pidan res-ponsabilidades o dimisiones cuando quienes están en el gobierno de esta Diputación son el PNV y el Partido Socialista. Si no me equivoco, en el período de 2011 a 2015, el Diputado General del gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa era de EH Bildu; el señor Garitano, concretamente. Y en un par de años, los ayun-tamientos de Gipuzkoa tuvieron que devolver alguna cantidad porque no se cumplieron las previsiones. En ese momento, la Diputación de Gipuzkoa no lo dividió; en cambio, se pidió a los ayuntamientos que devolvieran toda la cantidad correspondiente, y así lo hicieron. * Concejal Sr. Maeztu Perez (EH Bildu): En Durango tenemos un problema: por el mo-mento, disponemos de 1,3 millones de euros menos, y tendrás que decirle a la ciudadanía de dónde vas a tener que recortar. Esa es la pre-gunta que hay que poner encima de la mesa. Has mencionado normas y competencias. No hay ninguna norma en la que se diga que la mitad de lo que no se cumple en las previsiones debe recibirlo la Diputación. En su día se acordó con la Diputación no hacer esos pagos de una sola vez, sino de forma diferida. No está establecido en ningún sitio cómo debe devol-verse ese dinero. Además, interpretáis las nor-mas como queréis. Claro, por supuesto que el fondo de Udalkutxa es un sistema de riesgo compartido, pero el riesgo no es recaudar más dinero; en cambio, cuando se recauda menos, sí que existe un riesgo y debe compartirse. Cuando se recauda más, la Diputación y los ayuntamientos reciben lo mismo; el riesgo surge cuando se recaude menos. ¿Por qué los ayuntamientos deben pagar el 100 % a la Dipu-tación? Por eso pedimos compartirlo, pagar el 50 %, compartir el riesgo. A la Portavoz del Partido Socialista tengo que decirle que se lea de nuevo la ley de Institucio-nes Locales, porque es ahí donde se recoge que los ayuntamientos participarán en el Consejo Vasco de Finanzas, y que los ayuntamientos también participarán cuando se establezcan ese tipo de criterios. Asimismo, nos ha dicho que llegamos a un acuerdo con el foralismo. Parece que llegar a

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 22

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  dioak egitea ondo dagoela jesarleku bat bermatzen baldin badu, baina lege bat egiteko ez. Zuek fora-lismoarekin adostu duzue jesarleku bat lortzeko bakarrik. * Garate Mintegui jaunak (PP): Kontzertu Ekono-mikoa berreskuratu eta autogobernuaren erakun-deak sortu eta handik 35 urtera, Euskadiren zifra makroekonomikoek Espainia osoan garrantzi eko-nomikoa galdu dugula adierazten dute. Oraindik ere Estatu mailan posizio ona dugun arren, Euska-dik agerian utzi du Autonomia Estatutuak ez duela asmatu ematen zizkion aukerak aprobetxatzen eta identitate-proiektuak eta eraikuntza nazionaleko proiektuak eragin ekonomiko negatiboa izan du-tela. Autogobernuaren erakundeek herritarren zerbitzura jarri beharko lukete, eta ez Euskadi isolatzen eta haren garapen ekonomikorako gaitasuna murrizten duen eraikuntza nazionaleko proiektuaren zerbitzura. Beharrezkoa da autonomia kudeatzea herritarrentzako aberastasuna eta aukerak lortu ahal izateko. Zalantzarik gabe, zerga-politikak garrantzi handia du. Baina zerga-politikak, politika ekonomiko ego-kirik gabe, ez gaitu oso urrun eramango. Gobernu-talde honekin ikusi dugun moduan, aurrera egin beharrean, atzera egin dugu. Bilduren proposamenak ere ez gaitu oso urrun eramango. Badakigu Bilduk bere politika fiskala eta ekonomikoa dituela: zergak igotzea. Hori guztia gurearen aurkakoa da, baina gureekin diru gehiago bildu, enplegu gehiago sortu eta krisiari aurre egin diezaiokegu. * 1. Alkate Ordea Rios Ramos andreak PSE-EE (PSOE): EHBilduren ordezkariak legea irakurtzeko behin eta berriro eskatu duenez, hala egingo dugu zertxobait argitze aldera; gainera, lege hori norekin onartu zuten gogoraraziko diot berriro. Honela dio 117. artikuluak: “udalerriek Finantzen Euskal Kontseiluaren iritziarekin eta botoarekin hartuko dute parte tokiko erakundeei dagozkien baliabideak banatzeko garaian”. Baina 118. arti-kulua, jarraian datorrena, ere gehitu zutela azaltzea

  acuerdos con el foralismo está bien si garantiza un asiento, pero no para elaborar una ley. Vo-sotros os habéis puesto de acuerdo solo para lograr un asiento. * Concejal Sr. Garate Mintegui (PP): 35 años después de la recuperación del Concierto Económico y la creación de instituciones de autogobierno, el País Vasco arroja cifras ma-croeconómicas que indican una pérdida de peso económico en el conjunto de España. Aun man-teniéndose en una buena posición en el con-junto nacional, el País Vasco refleja que no ha sabido aprovechar las oportunidades que le brindaba el estatuto de Autonomía y que su proyecto identitario y de construcción nacional ha tenido un efecto económico negativo. Las instituciones de autogobierno deben de ponerse al servicio de los ciudadanos y no al de un proyecto de construcción nacional que aísla al País Vasco y merma su capacidad de desa-rrollo económico. Es preciso gestionar la auto-nomía con el objetivo de conseguir riqueza y oportunidades para los ciudadanos. No dudamos que la política fiscal tiene impor-tancia, mucha importancia. Pero la política fis-cal sin una política económica adecuada vemos que no nos lleva muy lejos. Con este equipo de gobierno ya vemos que no solo no avanzamos sino que retrocedemos. Tampoco nos va a llevar muy lejos la propuesta de Bildu. Ya sabemos que Bildu tiene su propia política fiscal y económica, subir impuestos, que es contraria a las nuestra, pero con las nuestras se recauda más, se genera más em-pleo y se surfean las olas de la crisis. * 1ª Tnte. de Alcalde Sra. Rios Ramos PSE-EE (PSOE): Ya que el representante de EH Bildu se empeña en que leamos la ley se la vamos a leer para que le quede un poquito claro y voy a volver a recordar con quien se aprueba esta ley. En su artículo 117 dice así “los municipios par-ticiparán con voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas a la hora de repartir los recursos que correspondan a las entidades locales”. Pero se les olvida explicar, que tam-bién incluyeron un artículo 118, inmediata-

 • OSOKO BILKURA · Ayuntamiento Pleno

  Akta 2016ko Urriak 25

  Acta 25 de Octubre de 2016

  Pág.: 23

  IdazkaritzaSecretaría

  DURANGO Udala Ayuntamiento

  ahazten zaie. Honako hau xedatzen du zehatz-me-hatz: “Lurralde historiko bakoitzean tokiko era-kunde bakoitzari dagokion partaidetza zehaztea lurralde historiko horretako foru-organoen esku-duntzakoa da eta, ondorioz, modu askean erabiliko du eskumena […]”. Hau da, denok ulertzeko moduan esanda, Finantzen Euskal Kontseiluan udalekin adostutako irizpideak gomendio hutsak dira eta gero, foru-al-dundiek horiek albo batera utz ditzakete baliabi-deak nahi bezala bana baititzakete. Badakigu beharrezkoa dela udal-autonomia eta finantza-nahikotasuna bermatzea eta horregatik planteatu genuen hori Udal Legean, baina zuek (EHBildu) bakarrik utzi gintuzuen eta justu aurka-koa esaten duen legea itundu zenuten. Gure ustez, sistemari buruzko gogoeta egin beharra dago, baina ez orain zergei dagokien diru-bilketan jaitsiera gertatu delako, baizik eta alde onak eta txarrak dituen udal-finantzaketako eredua hamalau urtez baino gehiagoz izan ostean, horren oinarri izan diren irizpideak berrikusteko unea delako. Gure ustez, berrikusketa hori datu guztiak eskura-garri izanda egin beharra dago. Horretarako, ga-rrantzitsua iruditzen zaigu Finantzen Euskal Kontseiluak 2016ko abenduaren 16a baino lehen onartzeko konpromisoa hartu duen Ekarpenen Le-gea nola geratuko den ikustea eta zergen banake-tari dagokionez Udal Legeak nola funtzionatzen duen ikustea. Talde Sozialistak ekimenaren aur-kako botoa emango du ez zaigulako serioa iruditzen. * Alkatesa Irigoras Alberdi andreak (EAJ/PNV): Nik uste dut oso argi aipatu izan dudala eskume-nen kontua eta arauen kontua. Eta eskumenak eta arauak aipatu izan ditut eskumendunen erakundee-tan eztabaida hau izateko. Eta gero guk geuk ez-tabaidatuko dugu zelan egiten dugun bueltatze hori, baina mozio honetan ez da esaten zelan egin behar den bueltatze hori. Beraz, eztabaida esku-mendun organoan egin beharko da, eta gurea EUDELen dago. Arriskuak partekatzearen kasuan, zuen ustez, ba-karrik txarrean partekatu behar da arriskua, eta onura dagoenean banatu egin behar da. EHBilduk

  mente después, en el que se dice textualmente que “La determinación de la participación que en cada territorio histórico corresponde a cada una de sus entidades locales es competencia de los órganos forales de dicho territorio histórico, y, en consecuencia, la ejercitará libremente […]”. Es decir, traducido, para que todo el mundo lo entienda, que los criterios que se fijen con los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finan-zas son meramente recomendaciones que des-pués las Diputaciones Forales podrán saltarse, ya que pueden repartir estos recursos como quieran. Estamos de acuerdo con la necesidad de garan-tizar la autonomía municipal y la suficiencia financiera y por eso lo planteamos en la Ley Municipal y, ustedes (EH Bildu) nos dejaron solos y pactaron una Ley que dice precisa-mente lo contrario. Creemos que debe hacerse una reflexión sobre el sistema, pero no porque ahora haya descenso en la recaudación tributa-ria, sino porque tras más de catorce años con un modelo de financiación municipal con sus pros y sus contras, procede una revisión de los criterios que lo han sostenido. Y creemos que esa revisión debe hacerse te-niendo todos los datos y, para ello, nos parece importante ver cómo queda la Ley de Aporta-ciones que en el Consejo Vasco de Finanzas se han comprometido a aprobar antes de 16 de diciembre de 2.016. Y ver cómo funciona la propia Ley Municipal, en lo que se refiere a la distribución de tributos. El Grupo Socialista va a votar en contra de esta iniciativa porque no nos parece seria. * Alcaldesa Sra. Irigoras Alberdi (EAJ/PNV): Creo que he explicado de forma muy clara la cuestión de las competencias y de las normas. Y he mencionado las competencias y las nor-mas p