Bai 5 geu

of 56 /56
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN THAI NGOÀI TCUNG TS. TẠ THỊ THANH THỦY BV HÙNG VƯƠNG

Embed Size (px)

Transcript of Bai 5 geu

 • SIU M CHN ON

  THAI NGOI T CUNG

  TS. T TH THANH THYBV HNG VNG

 • M U

  LL bbnh l gy ra do thai lnh l gy ra do thai lm tm t nnm ngom ngoi ni niimmc tc t cungcung

  TT ll ngngy cy cng tng do tng nng tng do tng no pho ph thai + sthai + sddng dng dng cng c tt cung:cung: 1,61,6 2 % thai k2 % thai k

  10% t10% t vong mvong m

  NgNgy nay: phy nay: pht hit hin sn sm thai ngom thai ngoi ti t cung cha cung chavv nhnh vvoo Siu m Siu m u d m u d m o vo vi i phn giphn gii caoi cao

  nh lnh lngng --hCG / mhCG / muu

 • M U

  Bnh cnh lm sng ca TNTC cng thay i

  T l v TNTC ngy cng gim

  Tng t l TNTC cha v c chn on sm

  gip cho nh lm sng c nhiu

  chn la cho iu tr

 • M U

  ccc trung tm c trung tm c trang bc trang b phng ti phng tinn

  chchn on on tn tt, TNTC khng cn lt, TNTC khng cn l bbnh l enh l e

  dda ma mng sng sng nh trng nh trc y nc y naa

  Siu m Siu m u d m u d m o chio chim u thm u th trong chtrong chnn

  oon vn v llm gim gim m ng kng k tt ll nni soii soi bbngng

  chchn on on TNTCn TNTC

 • TRIU CHNG LM SNG

  Thay i t khng c triu chng n nhng

  trng hp chong nng

  Tam chng tr kinh au bng ra huyt m

  o khng phi lc no cng hin din

  Bnh cnh i khi kh phn bit vi sy thai hoc

  st nhau sau no thai

 • Hin tng xut huytkhi thai lm t

 • TRIU CHNG LM SNG

  Khm lm sng: d chn on khi bnh nhn bchong mt mu Khng c gi tr nhng bnh nhn khng ctriu chngMt s t trng hp khm thy khi cnh tcung: khng th phn bit c vi nang c nngca bung trng trong nhng trng hp c thaitrong t cung bnh thng

 • DU HIU SIU M

  A. Thai trong t cung

  Siu m u d m o: chn on phn bit kh

  chnh xc gia c thai trong t cung bnh thng,

  thai trong t cung bt thng v thai ngoi t

  cung

  Siu m m o c th pht hin ti thai trong t

  cung khi c kch thc 2 4 mm, tng ng

  vi thai 33 34 ngy (k t ngy kinh cht)

 • DU HIU SIU M

  Nng -hCG/ mu 1000 mU/ml (theo IRP):

  thy c ti thai trong lng t cung

  Ti thai tht:

  nm khng i xng trong lng t cung

  c hnh nh ti thai kp (double decidual sac

  sign) to bi mng rng thnh (decidua vera) v

  mng rng bao (decidua capsularis).

  i vi ti thai 5 mm: khng c hnh nh ti

  thai kp

 • Ti thai kp

 • DU HIU SIU M

  Ti thai gi: do hin tng mu trong lng t

  cung v phn ng mng rng ca ni mc t

  cung

  nm chnh gia lng t cung v khng c hnh

  nh ti thai kp

  Khi c thai trong t cung c xc nh, kh

  nng c thai ngoi t cung i km l 1: 6000

  (heterotopic pregnancy)

 • DU HIU SIU M

  B. Khi cnh t cung

  Hnh nh kinh in: ti thai nm ngoi t cung,c phi thai v hot ng tim thai: chn onchc chn TNTC chim 17 21%

  Hnh nh khng in hnh: khng chn on chcchn TNTC:

  C hnh nh ging ti thai v phi thai nhngkhng thy hot ng ca tim thai

  Hoc ch thy hnh nh ging ti thai v ti nonhong

 • DU HIU SIU M

  Ti thai trng bn cnh t cung thng gp hn

  v cn phn bit vi nang hong th

  Khi nm cnh t cung v bung trng, cu trc

  phn m dy, phn m trng hoc hn hp: cho gi

  tr chn on dng tnh 63 100% ty theo kinh

  nghim v kh nng ca ngi lm siu m

 • DU HIU SIU M

  Khng tm thy khi cnh t cung: khng th

  loi tr TNTC khi nghi ng cn phi theo di

  nhiu ln

  Dch ti cng hoc dch vng chu: khng phi

  du hiu trung thnh ca TNTC (thai trong TC

  cng c dch vng chu)

 • Dch tui cung

 • DU HIU SIU M

  Trong tr Trong trng hng hp khp kh chchn on on vn v

  bbnh nhn khng cnh nhn khng c tritriu chu chng lmng lm

  ssng: cng: cn kn kt ht hpp --hCG vhCG v siu m siu m

  cc thth cho chcho chn on on chn chnh xnh xcc

 • SIU M DOPPLER

  Tng gi tr chn on khi cnh t cung: nu

  c hot ng mch mu trong khi u: cho

  nhiu kh nng chn on TNTC

  Biu sng Doppler: sng tm trng c

  khng lc km, tuy nhin nu khng lc tm

  trng cao cng khng loi tr thai

 • SIU M DOPPLER

  Hot ng mch mu trong khi thai ngoi tcung cn gip tin lng iu tr bo tn

  i vi nhng nh siu m c kinh nghim:ch cn siu m trng en cng chnon TNTC

 • SIU M DOPPLER

 • XT NGHIM SINH HA

  chnh xc ca siu m chn on c

  cng c nh vo xt nghim nh lng -hCG/

  mu

  Ch : c 2 h thng n v nh lng quc t

  chnh:

  1. First International Reference Preparation (IRP)

  2. Second International Standard (SIS)

  2 n v IRP = 1 n v SIS

 • XT NGHIM SINH HA

  nh lng progesterone trong mu khng

  gip ch nhiu trong vic chn on phn bit

  gia TNTC v thai trong t cung bt thng

  Nng -hCG / mu trong nhng trng hp

  thai ngoi t cung rt a dng: c th thay i

  t 14 mU/ml n 100.000 mU/ml

 • XT NGHIM SINH HA

  ng dng -hCG trong chn on phn bit

  TNTC v thai trong TC da vo thi gian bn

  hy ca -hCG:

  Nu < 1,4 ngy: kh nng sy thai (+++)

  Nu > 7 ngy: kh nng TNTC (+++)

  -hCG tng dn v khng thy thai trong t

  cung: cnh gic TNTC

 • XT NGHIM SINH HA

  -hCG c dng trong theo di v

  tin lng thai ngoi t cung cha v:

  nu nng -hCG gim dn: khng

  cn can thip iu tr

 • VAI TR CVAI TR CAA --hCG VhCG V PROGESTERONEPROGESTERONE

  S bin thin ca -hCG hu ch hn l mt hm

  lng c nh: thay i rt nhanh theo thi gian

  dng theo di TNTC

  Progesterone khng bin thin nhanh nh -

  hCG nn khng s dng theo di chn on

  TNTC

 • BIN THIN CA -hCG

  Thay i -hCG > 66% sau 48 gi: tiu chun

  chn on thai trong TC. Th d:

  Gi 0: -hCG 1.000 U/L

  Gi 48: -hCG 1.660 U/L

  Nh vy: t l tng -hCG sau 48 gi l 1,66

  chn on thai trong TC vi

  nhy 86%

  chuyn bit 94 %

 • PHC CHN ON

  NghiNghiGEUGEU

  SA/SA/ADAD

  --hCGhCG

  LLppllii

  --hCGhCG

  Tng< 0,87

  Tng1,66

  Tng< 1,66

  LLppllii

  SA/SA/AA

  Xc

  nh

  GIU

  XcnhGEU

  Lp li--hCGhCG

  nu tng> 0,87

  Thaithoitrin

  Gi 0 Gi 48 Ngy 7

  +GIU

  CnhgicGEU

  Theo di mi 48 gi

 • CC DNG KHC CATHAI NGOI T CUNG

  Thai vi trng

  Thai sng t cung (thai gc # thai on k)

  Thai c t cung

  Thai bng

  TNTC mn: huyt t thnh nang

  Thai bm vt m c

 • Thai sng TC

 • HTTN

 • Nhn x gc tri t cungv thai trong t cung

  Chn on phn bitnh vo Doppler :-khng lc cao-dng chy thp

 • THAI BM VT M C

  Mt dng khc ca thai ngoi t cung: thai

  ngoi t cung so m ly thai (thai bm

  VMC)

  Lu : thai bm VMC khng phi thai c

  t cung

 • Thai bm vt m c (thai VMC)

  l mt dng him gp ca thai lc ch

  do thai lm t ti m x so ca vt m ly thai c

  T bo nui xm ln c t cung nh nhng trnghp nhau ci rng lc:

  c nguy c cao gy bng huyt

  v t cung

  thm ch e da mng sng ngi ph n

  THAI BM VT M C

 • Thi im pht hin thai bm VMC: 5 n 16 tun

  tui thai ty trng hp

  Khong cch t ln m sanh trc n khi c thai

  bm VMC: 6 thng n 12 nm.

  Chn on lm sng ca thai bm VMC trong giai

  on sm thng rt kh khn

  chn on b tr hon n khi v t cung hay

  bnh nhn b xut huyt t nguy him tnh mng

  THAI BM VT M C

 • Chn on: cn da trn tin s m ly thai v

  nhng biu hin lm sng ca bnh nhn.

  Biu hin lm sng c th l xut huyt m o bt

  thng (t rt t n rt nhiu e da mng sng),

  hoc au bng.

  Yu t chn on quyt nh l siu m trng en 2

  chiu v Doppler

  THAI BM VT M C

 • Hnh nh siu m trng en

  Siu m qua ng m o:

  on di t cung phnh ln hn v c hin din

  ca khi phn m hn hp hoc i khi thy r

  hnh nh ti thai bm vo.

  Phn c t cung on di rt mng dng

  nh sp nt hoc v vo bng quang.

 • Tiu chun chn on thng gp:

  Bung t cung trng

  Knh c t cung trng

  Ti thai nm thnh trc on eo t cung

  trong khe h ca so c

  to nn hnh nh t on ca c t cungthnh trc trn mt ct dc gia

  Hnh nh ny gip chn on phn bit gia thaibm VMC vi thai on eo hoc thai c TC

  Hnh nh siu m trng en

 • C dng chy quanh lp t bo nui (nhau thaitng lai).

  Dng chy c khng lc thp v vn tc cao

  vn tc nh c th t > 20 cm/s

  S/D # 3

  RI # 0,5

  Du hiu ny gip chn on phn bit gia 1thai bm VMC sng vi 1 thai trong t cung cht.

  Siu m Doppler

 • Thai bm VMC: siu m trng en 2 chiu + Doppler

 • Lu : du hiu trt (sliding organ sign)

  Th hin: ti thai khng trt ra khi v tr ca n

  so vi mc gii hn ca c trong TC

  Cch lm: dng lc n nh u d m o kt

  hp vi n y TC.

  ng tc ny khng cn thit v i khi nguy

  him v c th to 1 p lc ln ti thai (hoc khi

  t mu) lm cho n b v ra

 • Phng tin chn on khc

  Siu m 3-4 chiu kt hp vi siu m 3D power

  Doppler

  MRI cho chn on rt d dng, tuy nhin khng

  nn s dng MRI lm cng c chn on thng

  quy

  Soi bng quang chn on kh nng xm nhp

  bng quang ca thai bm VMC vi hnh nh c

  hi

 • Khi mu t do thai VMC

 • Thai c nhau bm VMC