BAI, ESAN? - ikasbil.eus

of 36/36
101 BAI, ESAN? ikastunitatea 4
 • date post

  22-Jul-2022
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BAI, ESAN? - ikasbil.eus

*dendaketan osoa.QX61. Lan-egitasmoa 105
3. Dendetako gauzak Zertarako ote dira? 109
4. Finkatuz A. Telefonoz 114 B. Orduak 117
5. Dendariaren txokoa Eskaera-agiria 123
6. Unitatearen laburpena 128
Laugarren unitate hau dendetara produkturen bat eskatzeko edota zerbitzuren bat kontrata- tzeko bezeroek egin ohi dituzten telefono deietan oinarrituta dago.
Bezeroarekin hizketan. Helburu horrekin burututako elkarrizketak ikusiko dituzu hemen. Behin bezeroak telefonoz egindako enkarguetako mezua jasota, beste bi egoera- tan gertatutako elkarrizketak osatu eta garatu beharko dituzu zure ikaskidearekin batera.
Dendetako gauzak. Etxetresna elektrikoen dendetako hiztegia landuko duzu. Irudiak, tresnen funtzioak eta hitzak erlazionatuz… tresna elektriko bakoitzaren izena osatuko duzu.
Finkatuz. Telefonoa erantzuteko moduak ikusteaz gain, helbideak azaltzeko praktikak egingo dituzu. Bestalde, orduak nola osatzen diren ere ikasteko aukera izango duzu.
Dendariaren txokoa. Eskaera-orriko eredu bat aztertuko duzu eta entzundako mezutik ateratako informazioaz inprimakia beteko.
Unitatearen laburpena. Ikastunitatean zehar landu diren hainbat egitura kontsultaga- rri dituzu hemen.
Esta cuarta unidad se centra sobre todo en las conversaciones telefónicas que se reciben en las tiendas para realizar pedidos o contratar algún servicio.
Bezeroarekin hizketan. Aquí escucharás las conversaciones telefónicas que los clientes han realizado a algunos comercios. Deberás recoger el mensaje del encargo de una de ellas. Después, simularás junto con un compa- ñero otras dos conversaciones basándoos en una conversación guiada por el profesor.
Dendetako gauzak. Vas a aprender un extenso vocabulario de productos de las tien- das de electrodomésticos. Verás diferentes imágenes que deberás relacionar teniendo en cuenta la función de cada electrodoméstico y completarás el nombre de cada uno de ellos.
Finkatuz. Verás con más detalle las formas de contestar el teléfono, así como la manera de expresar la dirección en la que vives. También aprenderás a construir las horas completando las que faltan en los relojes.
Dendariaren txokoa. Analizarás un formula- rio de pedido y lo completarás a partir de los datos que deja un cliente en el contestador automático.
Unitatearen laburpena. Aquí encontrarás un resumen de los contenidos gramaticales trabajados en la unidad.
1 Lan-egitasmoa
BAI, ESAN?
Telefonoz jasotzen dira dendako enkargu asko. Zuri ere egokituko zitzaizun inoiz horrelakorik, ezta? Egoera batean bezeroak egindako enkar- gua entzun ondoren, zure ikaskidearekin beze- roaren eta dendariaren rolak osatuko dituzue, antzeko egoerak garatuz.
Irudi hauetako pertsonek gauza edo zerbitzu- ren bat behar dute. Nora deitzeko aholkatuko zenieke?
A menudo los clientes hacen encargos y con- tratan servicios por teléfono. Seguramente te habrá tocado alguna vez contestar a llamadas de ese tipo, ¿verdad? Aquí escucharás una situación en la que un cliente realiza un pedi- do por teléfono. Después de completar los datos que se os piden, reproduciréis dos con- versaciones del mismo tipo intercambiándoos los roles de comerciante y cliente.
Las personas de las imágenes necesitan algu- na cosa o algún servicio. ¿Dónde deberían lla- mar para conseguir lo que desean?
106
?


Entzungo duzun egoeran (CDaren 8. pista) loradendara deitu du bezeroak. Arretaz entzun eta galderen erantzunak osatu, hurrengo aukeren artean egokia hartuz.
En la conversación que escucharás a continua- ción un cliente ha llamado a la floristería. Pon toda tu atención y completa la respuesta a cada pregunta eligiendo la opción más ade- cuada entre las siguientes.
Berriro entzungo duzu elkarrizketa. Dendariak faktura osatu behar du, enkargua egin duena- ri bidaltzeko. Zein dira dendariak bezeroari eskatzen dizkion datuak? Aukeratu hauen artean.
Escucha de nuevo la conversación. El comer- ciante debe enviar la factura al cliente que hace la llamada. Elige entre estos datos los que te parezcan correctos.
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 107
1 Zein da dendaren izena?
2 Zer nahi du bezeroak?
3 Zeintzuk?
a) Loreak ikusi b) Loreak enkargatu c) Loreak aukeratu
a) Bitxiloreak b) Arrosak c) Tulipanak
a) Gorriak b) Horiak c) Zuriak
5 Norentzat dira?
a) Karmele Oiarbiderentzat b) Karmelo Mujikarentzat c) Karmele Bilbaorentzat
a) Kale Nagusia 21, 3. eskuina b) Kale Nagusia 27, 2. eskuina c) Kale Nagusia 14, 2. ezkerra
a) Bihar b) Gaur c) Astelehenean
a) Goizeko 11etan b) Arratsaldeko 4etan c) Goizeko 10etan

11 NAN zenbakia
12 Telefono zenbakia
a) Jon Fernandez Arana b) Joxepa Etxeberria Markez c) Jose Aramendia Gonzalez
a) Labairu 45, 4. ezkerra b) Labairu 13, 4.ezkerra c) Labairu 33, 2. ezkerra
a) 15.876.123-T b) 15.641.358-T c) 15.656.459-T
a) 943 002 504 b) 943 123 456 c) 945 001 365
4. ikastunitatea BAI, ESAN?
Datu asko jaso behar zenituen, zer moduz moldatu zara? Alderatu zure aukera ikaskide- aren lanarekin.
Ikaskidearekin egingo duzu lan. Irakasleak fitxa bana emango dizue, bion artean elkarriz- keta osatzeko. Bi zaretenez, bi egoera osatu beharko dituzue, rolak aldatuz: batean, zu tele- fonoa hartzen duen dendaria izango zara eta, bestean, zerbait eskatu nahi duen bezeroa.
108
Iritsi da antzezpena egiteko garaia.
Jarraian, bi egoera (CDaren 9. pista) entzun- go dituzue, zuek egindakoarekin aldera ditza- zuen.
Este es el momento de la representación.
A continuación escucharéis una grabación con dos situaciones semejantes para que compa- réis vuestro trabajo.
2. egoera Iturgindegira deika

Eran muchos los datos que debías tener en cuenta, ¿qué tal te ha ido? Comprueba tus respuestas con las de un compañero.
Ahora trabajaréis en parejas. El profesor os repartirá a cada uno la ficha con las indicacio- nes para completar una conversación. Puesto que sois dos, tendréis que completar dos situa- ciones en las que os repartiréis los papeles: en una te tocará ser el comerciante que atiende el teléfono y en la otra el cliente que llama solici- tando un producto o servicio.
I. MULTZOA
ZERTARAKO OTE DIRA?
Etxetresna elektrikoen funtzioa kontuan har- tuta, irudietako guztiak zerekin erabiltzen diren erlazionatu beharko dituzu. Erraza egin- go zaizu irudi bakoitzaren ondoan burura datozkizun gauzak idaztea.
Etxetresna elektrikoak saltzen dituen dendako produktuak ikusten ari zara. Oso dendari jato- rra topatu duzunez gero, bakoitza zertarako balio duen azaldu dizu. Orain, bakarrik utzi zaitu eta esandako guztiaz gogoratu behar duzu. Saia zaitez etxetresna bakoitza harrema- na duen zerbaitekin lotzen. Hiru multzotan daude.
Teniendo en cuenta la función de cada elec- trodoméstico, seguro que te resulta fácil adju- dicar a cada uno de ellos cosas que tengan relación.
Estás en una tienda de electrodomésticos mirando los productos que tienen. Te han aten- dido muy bien; y además el comerciante ha sido tan amable que te ha explicado la función de cada uno de ellos. Ahora estas solo y debes acordarte de todo. Intenta asociar cada electro- doméstico con una imagen. Hay tres grupos.
3 Dendetako gauzak
E F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G H
III. MULTZOA
Q R
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
S T
AF AG
Atal honetan ikusitako hiztegia berriro errepa- satzeko aukera dago. Oraingoan, ordea, etxe- tresnen izenak dituzu, harremana duten iru- diekin lotzen ahalegintzeko. Bilatu egokiena eta idatzi irudiaren ondoan.
Te proponemos que hagas un repaso al voca- bulario que has visto en este apartado. Para ello, deberás volver a ver las imágenes que te han servido para relacionar los artículos de la tienda y relacionarlas con los nombres (esta vez sin imágenes) de los electrodomésticos.
arropa-lehorgailua baskula elektronikoa berogailua
iratzargailua irratia izozkailua kafe-ehogailua
manta elektrikoa mikrouhin-labea ontzi-garbigailua
ur-berogailua xigorgailua xurgagailua zukugailua
Etxean tresna elektriko asko al dituzu? Izenak gogoratuz joateko, txarteltxoak moztu ditza- kezu eta bakoitzari itsatsi.
¿Tienes muchos electrodomésticos en casa? Una manera de aprender el nombre de cada uno es escribirlo en un post-it y pegarlo.
4. ikastunitatea BAI, ESAN?114
Hemen aurkituko dituzu ikastunitatean zehar ikusitako hainbat egitura, etxean patxadaz aztertzeko. Ondo irakurri azalpenak eta osatu ariketak.
Telefonoz nola erantzuten den ikusteko auke- ra izan duzu, baita hainbat datu jakiteko egi- ten diren galderak ere. Bada, beroriei buruzko azalpentxoak dituzu hemen, eta praktikan jar- tzeko ariketatxoak ere bai.
NOLA ERANTZUN TELEFONOZ
Aurreko atal batean ikusitako formulak dira erabilienak, baina badaude beste batzuk:
En este apartado encontrarás algunas cons- trucciones que has visto a lo largo de la unidad para que las repases en casa con tranquilidad. Lee con atención las explicaciones e intenta hacer los ejercicios.
Después de ver cómo se contesta por teléfono y cómo preguntar a la persona con la que hablas sobre sus datos, vas a practicar algunas de esas formas que te será de provecho en tu negocio.
CÓMO CONTESTAR POR TELÉFONO
Aunque las fórmulas que has visto en un apar- tado anterior son las más utilizadas, también existe alguna más:
Pentsatu orain zein den zure dendan gehien erabiltzen den forma. Eta beste dendaren batera deitzen duzunean nola erantzuten dute telefonoz? Beheko taulan idatziko dituzu forma horiek: euskaraz direnak horrelaxe jaso eta gaztelaniazkoak euskarara itzuli.
Piensa cuáles son las formas más utilizadas en tu propia tienda por ti o por tus compañeros y pon especial atención cuando llames a otros comercios para apuntar cómo contestan el teléfono. Este ejercicio consistirá en escribir todas esas fórmulas, recogiendo en euskara las que así se digan y traduciendo las que sean en castellano.
4 Finkatuz
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 115
NOLA GALDETU HAINBAT DATU BEZEROARI
Telefonoz deitzen duen bezeroari galdera asko egin behar izaten dizkiogu, beharrezko zerbi- tzua eskaini ahal izateko. Ildo horretan, enkar- guren bat edo zerbitzuren bat nahi duen per- tsonaren datuak galdetzeko hainbat eredu dituzu hemen.
CÓMO PREGUNTAR ALGUNOS DATOS AL CLIENTE
Son muchas las preguntas que debemos hacer al cliente que llama a nuestra tienda para hacernos algún encargo o contratar un servi- cio. En este apartado conocerás algunas maneras de preguntar los datos que más nos pueden interesar.
Helbidea esaterakoan, kaleaz gain, atariaren zenbakia, pisua eta etxebizitzaren aldea azaldu behar izaten da. Ikusi hemen nola esaten diren horiek, datu guztiak ondo jasotzeko.
Al explicar cuál es la dirección, además de la calle, debemos incluir el nº de portal, piso, mano… Aquí verás cómo se dicen para que puedas tomar siempre bien los datos.
IZENA GALDETZEKO
Nor zara?
HELBIDEA GALDETZEKO
Hauek dira zure dendara deitu duen bezeroren datuak. Berarekin izandako elkarrizketa osatu- ko duzu.
Estos son los datos de un cliente que ha llama- do a tu tienda. Escribe a continuación la con- versación que habéis mantenido para conocer sus datos.
Nola esaten dira honelako zenbakiak? Osatu taula.
¿Cómo dirías estos números? Escríbelos en la tabla.
KONTUAN IZAN…
Pisuaren (solairuaren) ondoren puntu bat idazten da (.) eta hori –GARREN esaten da.
Adibidez, Amara kalea 14, 5. F> Amara Kalea hamalau, bosgarren F Bidegain kalea 25, 3. A> Bidegain kalea hogeita bost, hirugarren A
Baina, 1. > lehenengo edo aurreneko esaten da
5. esk.> bosgarren eskuina esaten da 3. ezk.> hirugarren ezkerra esaten da
BEZEROAREN DATUAK
1. ELKARRIZKETA
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 117
Bezeroari zerbitzuren bat eskaini behar diozu- nean, oso ohikoa izaten da hitzordua jartzea. Horrexegatik komeni zaizu orduak nola osa- tzen diren ikastea; horrela, hainbat konpromi- so zehazteko moduan izango zara.
Ea osatzen dituzun hutsuneak, ordularien iru- diak ikusita.
Es necesario concretar la hora con el cliente al que vayas a realizar algún servicio. Después de consultar cómo se construyen las horas en euskera, estarás preparado para concretar tus compromisos.
Fíjate en las horas de los relojes y completa las que faltan.
BB.. ORDUAK
zortziak
hamabiak
zortziak eta laurden
hamabiak eta laurden
ETA LAURDEN
ordu bat eta erdiak ordu bi eta erdiak hiru eta erdiak lau eta erdiak
zortzi eta erdiak
hamabi eta erdiak
ordu bata laurden gutxi
ordu biak laurden gutxi
LAURDEN GUTXI
Ikusi dituzunak zer ordu den esateko erabil- tzen dira. Bezeroren batekin ordua jartzeko- tan, berriz, zer ordutan gelditu nahi duzun adierazi beharko duzu. Begiratu nola egiten den.
De esa manera se responde a la pregunta ¿qué hora es? Pero si deseas concretar una cita con algún cliente deberás indicarle a qué hora vais a quedar. Fíjate cómo se hace.
ZER ORDU DA?
4. ikastunitatea BAI, ESAN?120
Loradenda batean egiten duzu lan. Bihar San Balendin eguna denez, telefonoa jo eta jo ari da. Goizeko 11ak dira eta, dagoeneko, 10 arrosa sorta enkargatu dizkizute. Deiak orde- nan apuntatu dituzu, baina banaketa antola- tzea komeni zaizu eskaera guztiak garaiz era- mateko. Beraz, entregatzeko ordutegiaren arabera ordenatu beharko dituzu deiak.
Trabajas en una floristería. Mañana es el día de San Valentín y el teléfono no deja de sonar. Todavía son las 11 de la mañana y ya te han encargado 10 ramos de rosas rojas. Tienes todas las llamadas apuntadas, pero deberás organizarlas por orden de entrega para que el reparto no sea un desastre. Debajo de cada llamada tienes la hora en que hay que entre- gar los ramos.
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 121
Bezeroak orduen arabera zerrendatu ondo- ren, idatzi letraz zer ordutan eramango diz- kiozun loreak bakoitzari, zure lankideari ahoz esateko.
Escribe primero los nombres de las personas a las que hay que llevar las flores y al lado de cada uno de ellos la hora de entrega que le corresponda, escribe en letra las horas tal y como se las dirías a tu compañera de trabajo.
1. deia
Antxon Zulaika
2. deia
Julia Bravo
3. deia
Ester Zubia
4. deia
Mikel Goñi
5. deia
Ramoni Iturzaeta
6. deia
Ainhoa Lizundia
7. deia
Aimar Urrutia
8. deia
Elene Gartzia
9. deia
Manex Gomez
10. deia
Itziar Manterola
BEZEROAREN IZENA ZER ORDUTAN ERAMANGO DITUZU ARROSAK? (letraz)
ORDUAK (zenbakiz)
ARROSEN BANAKETA
4. ikastunitatea BAI, ESAN?
Orduak praktikatzeko, galdetu zure inguruko jendeari zer ordu den eguneko une desberdi- netan, eta saiatu buruan ordulariaren irudia osatzen entzun duzun orduarekin. Belarria ohitu egingo zaizu, eta gero eta errazagoa izango zaizu zuri ere orduak euskaraz esatea.
Adibide honetan ikusiko duzu minutuak aipa- tu behar direnean orduak nola osatzen diren:
Es interesante que practiques las horas para que te vayas habituando y cada vez te cueste menos decirlas en euskara. Un buen ejercicio consiste en preguntar la hora en momentos diferentes a lo largo del día y hacer el trabajo mental de visualizarlas en un reloj. Seguro que te funcionará.
En el siguiente ejemplo tienes escrito cómo deberías expresar los minutos:
122
eta
... gutxi
03:00
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
03:35
03:40
03:45
03:50
03:55
04:00
Hirurak
Dendetan erabiltzen den materiala euskaraz nola egin erakutsiko zaizu atal honetan. Hemengo adibideei eta aholkuei jarraitzea oso erabilgarria egingo zaizu zure eguneroko lanean.
Ikusi duzun bezala, telefonoz ere egin daitez- ke eskaerak dendara. Aldi berean, komeniga- rri izan liteke eskaerak txukun-txukun idatziz jasota edukitzea. Begira zein erraza den zure dendarako eskaera-orria euskaraz egitea.
Ondokoa eredu bat izan daiteke. Asko daude, eta dendaren jardueraren arabera aldatu egin litezke. Hala ere, erabilgarri izango zaizu.
Este apartado está dedicado a los elementos que habitualmente se utilizan en el comercio. Te mostraremos cómo puedes elaborar ese material específico en euskera. Fíjate bien en los modelos y explicaciones que encontrarás aquí y verás cómo te son útiles en el día a día de tu negocio.
Habrás podido comprobar que existen ocasio- nes en que se hacen los pedidos por teléfono. Por eso, después de la conversación con el cliente merece la pena recoger todos los datos de alguna forma. Ahora verás cómo quedaría uno de esos formularios en euskera.
Este podría ser un modelo. Existen muchas clases y según el tipo de actividad de la tienda pueden variar. De todas formas este mismo te será también válido para que cojas alguna idea.
5 Dendariaren txokoa
4. ikastunitatea BAI, ESAN?124
Bitxia Loradenda Kale Nagusia, 12 Tel. 94 452 45 22 -BILBO-
ESKATZAILEAREN DATUAK (1)
Data Eskaera zk.: ...........
Tel.: Helbide elektronikoa:
ENTREGATZEKO DATUAK (2)
BIDALTZEKO ERA (3)
Txartela idatzita Entregatzeko ordua: Helbide elektronikoa:
Banatzaile bidez Posta arruntaz Posta elektronikoz
ORDAINTZEKO ERA (4)
ESKATUTAKO PRODUKTUA EDO ZERBITZUA (5)
KANTITATEA AZALPENA PREZIOA
Nori (izen-abizenak): Tel.:
Ikusi duzunez, txartela hainbat ataletan bana- tuta dago. Saia zaitez atal bakoitza dagokion gaztelaniazko formarekin lotzen.
Como has podido observar, la ficha está divi- dida en diferentes apartados. Intenta empare- jar los nombres de los apartados de la colum- na en euskera con la de castellano.
Eskatzailearen datuak
Entregatzeko datuak
Bidaltzeko era
Ordaintzeko era
Producto o servicio solicitado
Gaur, azaroak 15, Xabierrek Bitxia Loradendara deitu du. Denda itxita zegoenez, erantzungailu automatikoan utzi du bere mezua (CDaren 10. pista). Entzuten duzun bitartean, saia zaitez 124. eskaera-orria bete- tzen. Ondoko taulan dituzu datu horiek guz- tiak, baina desordenatuta.
Hoy es día 15 de noviembre y Xabier ha llama- do a la floristería Bitxia. Como la tienda esta- ba cerrada, ha dejado su mensaje en el con- testador automático. Mientras escuchas el mensaje intenta rellenar la hoja de pedido nº 124. Más abajo tienes los datos que debes incluir en el formulario por si necesitas ayuda, pero no están ordenados.
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 125
15897365-K
124
BILBO
Transferentzia bidez
Banatzaile bidez
“Zorionak eta urte askotarako, ama. Musuak eta besarkada handi bat. Xabier, zure seme kuttuna”
[email protected]
4. ikastunitatea BAI, ESAN?126
Bitxia Loradenda Kale Nagusia, 12 Tel. 94 452 45 22 -BILBO-
ESKATZAILEAREN DATUAK (1)
Data Eskaera zk.: ...........
Tel.: Helbide elektronikoa:
ENTREGATZEKO DATUAK (2)
BIDALTZEKO ERA (3)
Txartela idatzita Entregatzeko ordua: Helbide elektronikoa:
Banatzaile bidez Posta arruntaz Posta elektronikoz
ORDAINTZEKO ERA (4)
ESKATUTAKO PRODUKTUA EDO ZERBITZUA (5)
KANTITATEA AZALPENA PREZIOA
Zure dendaren jarduera kontuan izanda, nola- ko eskaera-orria osatuko zenuke? Honez gero, antzeko zerbait erabiltzen baduzu, begiratu euskaraz ere badagoen, edo, bestela, saia zai- tez gaztelaniazkoa euskaratzen eta eramaiozu irakasleari, aholkuak eman diezazkizun.
¿Recibes encargos por teléfono en tu tienda? Si utilizas algún formulario, fíjate si está tam- bién en euskara, y, si no es así, intenta tradu- cirlo por tu cuenta y llévaselo después a tu profesor para que te dé algún que otro con- sejo.
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 127
4. ikastunitatea BAI, ESAN?128
TELEFONOA ERANTZUTEKO PARA CONTESTAR EL TELEFONO
Bai, esan? Si, ¿dígame? Xalbador, bai, esan? Xalbador, ¿dígame? Xalbador liburu-denda, esan? Librería Xalbador, ¿dígame? Kaixo, zein da? Hola, ¿quién es? Nor da? ¿Quién es? Xalbador liburu-denda, ¿zein da? Librería Xalbador, ¿quién es?
IZENA GALDETZEKO PARA PREGUNTAR EL NOMBRE
Nor zara? ¿Quién es usted? / ¿Quién eres? Zure izena, mesedez ¿Su/Tu nombre, por favor? Nola da zure izena? ¿Cómo es su/tu nombre? Zein da zure izena? ¿Cuál es su/tu nombre? Nola duzu izena? ¿Cómo se llama? / ¿Cómo te llamas? Esango al didazu zure izena, mesedez? ¿Me puede decir cómo se llama, por favor? /
¿Me puedes decir cómo te llamas, por favor?
HELBIDEA GALDETZEKO PARA PREGUNTAR LA DIRECCIÓN
Non bizi zara? ¿Dónde vive(s)? Zein da zure helbidea? ¿Cuál es su/tu dirección? Helbidea, mesedez? ¿Me dice(s) la dirección, por favor? Nondik deitzen duzu? ¿De dónde llamas?
-GARREN 1º, 2º, 3º…
1. > lehen, lehenengo 1º> primero-a 2. > bigarren 2º> segundo-a 3.> hirugarren 3º> tercero-a 4.> laugarren 4º> cuarto-a 5.> bosgarren 5º> quinto-a 6.> seigarren 6º> sexto-a 7.> zazpigarren 7º> séptimo-a … …
6 Unitatearen laburpena
eta
... gutxi
03:00
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
03:35
03:40
03:45
03:50
03:55
04:00
ORDUAK
Hirurak
ordu biak
ordu bietan
LORADENDAN
RING-RING-RING... DENDARIA Kimu lorategia, esan? BEZEROA Egun on! Lore batzuk enkargatu nahi ditut. DENDARIA Lore sorta bat? BEZEROA Bai. DENDARIA Eta zein lore mota jarriko ditut? BEZEROA Nik arrosak nahi ditut. Oso garestiak al daude? DENDARIA 2 euro bakoitza. BEZEROA Ez dago gaizki. Dozena bat jarriko didazu? DENDARIA Bai. Zein koloretakoak nahi dituzu? Zuriak, horiak, arrosak edo
gorriak daude. BEZEROA Zuriak jarri. DENDARIA Datuak hartuko ditut. Norentzat da lore sorta? BEZEROA Karmele Bilbaorentzat. DENDARIA Eta helbidea? BEZEROA Bai. Kale Nagusia 27, 2. eskuina. DENDARIA Oso ondo. Noiz eramatea nahi duzu? BEZEROA Bihar goizeko 10etarako posible al da? DENDARIA Bai, ez dago arazorik. BEZEROA Ordaintzeko, nola egin behar dut? DENDARIA Faktura etxera bidaliko dizut. Zure datuak emango al dizkidazu? BEZEROA Jose Aramendia Gonzalez, Labairu kalea 13, 4. ezkerra, Donostia. DENDARIA Zure NAN zenbakia, mesedez? BEZEROA 15. 656.459-T. DENDARIA Oso ondo. Utzidazu telefono zenbaki bat, badaezpada ere. BEZEROA Bai. 943 002 504. DENDARIA Ondo da. BEZEROA Eskerrik asko. DENDARIA Ez horregatik, agur.
7 Emaitzak
Bezeroarekin hizketan
CDaren 9. pista
ARRANDEGIAN
RING-RING-RING... DENDARIA Arkaitz arrandegia, esan? BEZEROA Kaixo, Karela jatetxetik deitzen dizut eskaera egiteko. DENDARIA Primeran, zer behar duzu? BEZEROA Legatzik ba al daukazue? DENDARIA Bai, zenbat behar dituzu? BEZEROA 3 handi saltsan prestatzeko, bi kilo almeja eta 3 kilo muskuilu. DENDARIA Besterik? BEZEROA Bai. Arrain-zopa egiteko, zapo-hezurdurak eta buruak. DENDARIA Zenbat? BEZEROA 4rekin nahikoa izango da. DENDARIA Oso ondo. 10etan hortxe izango duzu dena. BEZEROA Mila esker. DENDARIA Ez horregatik, agur. BEZEROA Agur, bai.
ITURGINDEGIAN
RING-RING-RING... DENDARIA Arana iturgindegia, esan? BEZEROA Kaixo, sukaldeko iturria puskatu zait eta lehenbailehen norbait etxera
bidaltzea behar dut. DENDARIA Ondo da. Nondik deitzen duzu? BEZEROA Erandiotik. DENDARIA Helbidea esango al didazu? BEZEROA Bermeo kalea 31, 1. ezkerra. DENDARIA Tekniko bat bidaliko dut gaur bertan. Zer ordutan egongo zara etxean? BEZEROA Arratsaldeko 6ak arte izango naiz hemen. DENDARIA Utzidazu zure telefonoa eta joan baino lehen teknikoak deituko dizu. BEZEROA 658 458 854. DENDARIA Oso ondo. Eta zure izena? BEZEROA Tomas Lakuntza. DENDARIA Ea, ba. Laster izango duzu langilea etxean. BEZEROA Eskerrik asko. DENDARIA Agur, bai.
4. ikastunitatea BAI, ESAN?132
Finkatuz
ELKARRIZKETA
DENDARIA Zein da zure izena? BEZEROA Fermin Etxabe. DENDARIA Eta zure helbidea? BEZEROA Azara kalea, 6, 9. ezk. DENDARIA Nondik deitzen duzu? BEZEROA Usurbildik.
ORDU OSOAK
01:00 02:00 03:00 04:00 Ordu bata Ordu biak Hirurak Laurak 05:00 06:00 07:00 08:00 Bostak Seiak Zazpiak Zortziak 09:00 10:00 11:00 12:00 Bederatziak Hamarrak Hamaikak Hamabiak
ETA LAURDEN
01:15 02:15 03:15 04:15 Ordu bata eta laurden Ordu biak eta laurden Hirurak eta laurden Laurak eta laurden 05:15 06:15 07:15 08:15 Bostak eta laurden Seiak eta laurden Zazpiak eta laurden Zortziak eta laurden 09:15 10:15 11:15 12:15 Bederatziak eta laurden Hamarrak eta laurden Hamaikak eta laurden Hamabiak eta laurden
ETA ERDIAK
01:30 02:30 03:30 04:30 Ordu bat eta erdiak Ordu bi eta erdiak Hiru eta erdiak Lau eta erdiak 05:30 06:30 07:30 08:30 Bost eta erdiak Sei eta erdiak Zazpi eta erdiak Zortzi eta erdiak 09:30 10:30 11:30 12:30 Bederatzi eta erdiak Hamar eta erdiak Hamaika eta erdiak Hamabi eta erdiak
LAURDEN GUTXI
00:45 01:45 02:45 03:45 Ordu bata laurden gutxi Ordu biak laurden gutxi Hirurak laurden gutxi Laurak laurden gutxi 04:45 05:45 06:45 07:45 Bostak laurden gutxi Seiak laurden gutxi Zazpiak laurden gutxi Zortziak laurden gutxi 08:45 09:45 10:45 11:45 Bederatziak laurden gutxi Hamarrak laurden gutxi Hamaikak laurden gutxi Hamabiak laurden gutxi
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 133
NOLA ESATEN DIRA?
1. Lehen(a) / Lehenengo(a)
Zazpiak laurden gutxitan
Zortziak laurden gutxitan
CDaren 10. pista
“Kaixo, Xabier Barreiro naiz, Durangokoa, eta lore sorta bat enkargatzeko deitu dut.
Loreak nire amarentzat dira. Maria Gomez deitzen da eta Bilbon bizi da. Bere etxera eraman behar dira, helbide honetara: Aramaio kalea, 34, 3. eskuina. Ez dauka telefonorik. Hilaren 17an entregatu behar dira, goizeko 11etan.
Txartel batean testu hau idaztea nahi dut: “ Zorionak eta urte askotarako, ama. Musuak eta besarkada handi bat. Xabier, zure seme kuttuna”.
A! Lore guztiak zuriak izatea nahi dut.
Faktura egiteko datuak hauek dira: izen-abizenak, Xabier Barreiro Gomez; NA zenbakia, 15.897.365-K; eta helbidea, Markexkua kalea, 20, 1. ezkerra. Bilbo.
Mesedez, faktura etxera bidali edo, bestela, nire helbide elektronikora: [email protected] Transferentzia bidez ordainduko dut.
Edozein zalantza argitzeko, deitu telefono hauetara: 656 789 000 edo 94 456 78 88.
Mila esker. Agur”
4. ikastunitatea BAI, ESAN? 135
Bitxia Loradenda Kale Nagusia, 12 Tel. 94 452 45 22 -BILBO-
ESKATZAILEAREN DATUAK (1)
Izen-abizenak: XABIER BARREIRO GOMEZ NA: 15.897.365-K
Helbidea: MARKEXKUA kalea, 20, 1. solairua ezk. Herria: DURANGO
Tel.: 656 789 000 /94 456 78 88 Helbide elektronikoa: [email protected]
ENTREGATZEKO DATUAK (2)
BIDALTZEKO ERA (3)
Banatzaile bidez Posta arruntaz Posta elektronikoz
ORDAINTZEKO ERA (4)
ESKATUTAKO PRODUKTUA EDO ZERBITZUA (5)
KANTITATEA AZALPENA PREZIOA
1 Lore-sorta 25 €
TXARTELAREN TESTUA (7)
“Zorionak eta urte askotarako, ama. Musuak eta besarkada handi bat.
Xabier, zure seme kuttuna”
1 Lan-egitasmoa