Vangardas noelia, rosalía

of 31 /31
Noelia Soto Iglesi Rosalía R. García poesía de vangarda

Embed Size (px)

Transcript of Vangardas noelia, rosalía

Diapositiva 1

Noelia Soto IglesiasRosala R. GarcaA poesa de vangarda

ndiceAs vangardas-artstico literarias.Ismos.

Vangardas en Galiza.Xeracin dos novecentistas.Poesa vangardista.

Cubismo.Futurismo.Expresionismo.Creacionismo.Imaxinismo.Ultrasmo.Tendencia neotrobadorista.Tendencia hilozosta.Tenencia vangardista. Tendencia vangardista. lvaro Cunqueiro.Tendencia vangardista: Manuel Antonio.De catro a catro.Mis al!

As vangardas artstico-literarias O termo vangarda, do francs avant-garde, refrese ao conxunto de movementos estticos xurdidos en Pars a principios do S. XX. Caractersticas:Ruptura dos esquemas tradicionais.Busca da orixinalidade.Liberdade creativa.Provocacin.Distintas manifestacins artsticas: pintura, poesa,escultura

Movementos Artsticos

Ismos Difundidos en manifestos vangardistas

Ideas dogmticas de cada ismo

Pegada nas artes contemporneas.

Ismos

Cubismo.Futurismo.Expresionismo.Dadasmo.Creacionismo.Imaxinismo.UltrasmoSurrealismo ou superralismo.

CubismoConcepto

Movemento vangardista orixanado en Pars ao redor de 1908. Movemento artstico-plstico representacin de obxectos de formas xeomtricas. Desenrolado principalmente por Pablo Picasso e Georges Braque.

Movemento literario

Reivindicacin da autonoma absoluta da obra.

Captacin da realidade dende todos ngulos posibles.

6

FuturismoConcepto

Movemento das correntes de vangarda artstica fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, o cal redactou o Manifeste du Futurisme, publicado no diario Le Fgaro de Pars.

Arte

Sensual Nacional Guerreiro Orientada ao futuro.

Renega do tradicional.

Promove

ExpresionismoConcepto

Movemento artstico e literario de orixe europeo que xorde a principios do S. XX. Caracterizado pola intensidade de expresin dos sentimentos e das sensacins.

DadasmoConcepto Movemento artstico e cultural iniciado por Tristn Tzara no 1916 en Suza. Tristn Tzara acuda ao Cabaret Voltaire, lugar de reunin de xoves artistas. O dadasmo foi reflexo das miles de voces perdidas na Primeira Guerra Mundial.

Destruccin total das normas estticas.

Libre expresin do artista, acudindo ao mundo dos soos.

Caractersticas

CreacionismoConcepto

Movemento potico vangardista xurdido a comezos do S. XX en Europa. Defende que as palabras e a estructura dun poema deben valorarse pola sa capacidade de crear beleza .O autor non s busca a comprensin do texto, senon que tamn a sa fascinacin.

Caracersticas dos poemas Versos en rima, falta de signos de puntuacin, prescindese da ancdota e da descricin.

ImaxinismoConcepto

Movemento potico florecido nos Estados Unidos e Inglaterra entre 1909 e 1917.

Caractersticas

Libre escolla de palabras.

Liberdade temtica.

Linguaxe popular.A maiora dos poetas imaxinistas cultivaron o verso libre e empregaron a aliteracin e a asonancia.

Ultraismo

Movemento literario de vangarda que apareceu en Espaa e en Hispanoamrica a principios do S. XX . Introduciu na poesa espaola e hispanoamericana a renovacin revolucionaria que supuxeron outros movementos como o cubismo ou o dadasmo en Europa. O principal representante foi Gmez de la Serna.Concepto

SurrealismoConcepto Do francs surralisme . Trtase dun movemento artstico literario xurdido en Francia despois da I Guerra Mundial. Insprase nas teoras psiconalticas para intentar reflexar o funcionamento do subconsciente, deixando a un lado calquer tipo de control racional.Os escritos surrealistas baseanse no emprego de imaxes para expresar emocins.

As vangardas en GalizaAparicin das vangardas en Galicia a travs do Grupo Ns, principalmente por Vicente Risco, difusor desta tendencia na revista Ns. Manuel Antonio e lvaro Cunqueiro rompen coa poesa tradicional galega e seguen de xeito persoal o ronsel vangardista. Confrmanse diversos movementos polticos como o Neotrobadorismo e o Hilozoismo de carcter renovador . Aparicin de textos xornalsticos e ensasticos, de autores como Amado Carballo, Rafael Dieste, nos que se demandan a modernidade esttica. Aparicin de artistas plsticos como Maside, Colmeiro, SeoanePublicacin en 1922 do manifesto Mis al!, escrito por Manuel Antonio e lvaro Cebreiro.

A xeracin dos novecentistasA xeracin de 1925 a xeracin de escritores vangardistas nados ao redor de 1900 que realizaron labores como a renovacin da poesa e teatro galego, continuando coa modernizacin da literatura galega da xeracin anterior. Incorporaron elementos vangardistas pero sen romper de todo coa tradicin.

Xeracin dos novecentistas

O cuestionamento de ideas polticas e estticas:Escritores que continan colaborando coa xeracin Ns no plano cultural (Seminario de Estudos Galegos) e no plano poltico ( Irmandades da Fala, Partido Galeguista). Destacan autores coma Fermn e Lus Bouza Brey, Ricardo Carballo Calero, Cunqueiro)Escritores que se rebelaron contra o carcter literario e artstico do Grupo Ns. Cabe destacar a autores como Rafael Dieste, Lorenzo Varela, entre outros.

Xeracin dos novecentistas En 1939 insturase a ditadura en Espaa e algns escritores seguen coa sua labor literaria ou debatendo a situacin lingstica do galego e do casteln. Cmpre citar a obra de Federico Garca Lorca Seis poemas galegos publicado na editorial Ns en 1935. Escritores Novecentistas Morreron xoves. Morreron a causa de conflitos fascistas

Obrigados ao exilio.

Non publicaron obra.

Poesa vangardista Dividida en 3 lias principais que teen como obxectivo a modernizacin esttica da poesa galega. Poesa Neotrobadorista e Hilozoista Establecen un dilogo coa tradicin medieval ou paisaxstica e popular.

Poesa vangardista Rompe coas barreiras deixando de lado o ruralismo, o costumismo e as figuras do Rexurdimento.

Tendencia neotrobadorista Concepto

Escritores

Movemento potico que recrea as cantigas de amigo cun carcter contemporneo. Esta idea xorde tras a popularizacin dos cancioneiros medievais recompilados por Jos Joaquim Nunes.

Introducen elementos caractersticos nas sas obras como o leixaprn, o refrn e temas como ausencia do amigo, combinados con trazos vangardistas para consegir un estilo innovador.

Destacan: lvaro Cunqueiro (Cantiga nova que se chama riveira)Fermn Brouza Brey ( Nao senlleira: seitura). Obra inaugurada nos poemas do boletn Ns.

Tendencia hilozosta ou imaxinista Concepto

Poesa

Escritores Do grego hilo(materia) mis zoe (vida) que significa materia ou vida animada.

Caracterzase pola brevidade, a sinxeleza, uso da mtrica, a personificacin de elementos da natureza e o predominio de imaxes (imaxinismo). Os hilozostas inspranse na paisaxe pero cun toque vangardista.Lus Amado Carballo como figura principal; autor de obras como Proel e O galo.Xulio Sigenzas, Eduardo Blanco Amor, Mara Casas

Tendencia vangardistaComprende ao conxunto de ismos europeos. Destacan autores como:Manuel Antonio con varios libros inditos e principalmente con De catro a catro (1928).lvaro Cunqueiro con Mar ao norde (1932).Euxenio Montes destaca co libro Versos a tres cas o neto.Evaristo Correa Caldern con A nosa terra (1917-1921). Manuel Lus Acua coa obra Frgoas.

Obras

Tendencia vangardista: lvaro CunqueiroAntes da guerra foi principalmente un poeta involucrado nas correntes de vangardas en libros como os seguintes:Mar ao norde ( cubista, 1932).Poemas do si e do non ( surrealista, 1933).Soma de craridades ( escrito en 1932 pero publicado en 1977).Cantiga nova que se chama riveira ( neotrobadorista neopopularista, 1933).

Tendencia vangardista: Manuel Antonio un home que representa o ideal de artista de vangarda: rupturista, aventureiro e inconformista.A sa actitude resmese no seguinte:Esprito de rebelda.Compromiso nacionalista galego.Simpata polos ideais anarquistas.En traballos como o Manifesto mis al! (1922), en artigos como Prlogo dun libro de poemas que ningun escribeu(1924) e Fatiguemo-nos (1926), manfiestou a sa posicin rupturista respecto da literatura galega que se estaba a escribir ata entn.

Etapas da evolucin potica

de formacin: anterior a un estilo vangardista, un estilo prximo ao modernismo.

de ruptura vangardista: a partir dos poemas enviados no ano 1920 ao xornal A nosa terra e do seu poemario Con anacos do meu interior. Aqu aparece o gusto polas imaxes orixinais de lia hilozosta. No libro Foulas aparecen elementos que o achegan ao caligrama e ao cubismo. Sempre e mis dispois contina a evolucin vangardista, que remata con De catro a catro.

de retroceso na audacia vangardista obsrvase o retorno a lxica do discurso, un regreso rima final

De catro a catro (edicin Ns,1928) a obra cume da vangarda en Galicia; tamn unha xoia da nosa historia literaria, pois o nico libro editado por Manuel Antonio en vida.Foi escrito durante os anos 1923 e 1927 no curso das primeiras navegacins a borde do paleibote Constantino Candeira . Consta de 19 poemas e ten por subttulo Follas sen data dun diario de abordo.Coecemos diversas lias interpretativas desta obra: a obra est basada nunha viaxe martima real na cal a viaxe comeza coa ilusin , pero no transcurso desta descbrense os verdadeiros problemas da vida no mar; en resumen, os dous temas principais son a monotona e a soidade. A obra comeza co poema Intencins e remata con Adeus.

De catro a catro

A obra coma unha reflexin existencial; o navo de Manuel Antonio permanece inmbil na inmensidade do mar a pesar de estar presentes elementos coma o mar, o ronsel, o porto Estes permanecen quietos, polo que semella que o tempo non transcorre coma indica o subttulo Follas sen data. Esto representa unha monotona interminbel na cal non vale a pena emprender travesas emprendidas ao fracaso. Intencins e Adeus expersan o mesmo: as ilusins foron frustradas de anteman. A terceira interpretacin : De catro a catro fai referencia a unha vivenza traumtica; a morte do seu pao a causa de tuberculose, cando o escritor tia s catro anos. A viaxe interprtase como o propio viaxe do poeta cara prematura morte e a soidade do individuo. Por ltimo unha interpetacin metapotica. De catro a catro transmitira a frutracin do poeta ante a imposibilidade de poder transmitir a profundidade do vivido.

Mis al! un breve folleto de oito pxinas escrito en 1922 por Manuel Antonio e lvaro Cebreiro.Estructrase en catro partes:

- As das primeiras partes critican o pasado e o presente da cultura galega, fan unha crtica aos ruralistas e aos imitadores dos poetas do Rexurdimento e censuran aos escritores galegos castelanizados. - A terceira parte cntrase na defensa da nova esttica; a independencia de todo un movemento, a ruptura total coa tradicin e a aposta pola renovacin de temas e formas. - A cuarta e ltima parte fai un chamamento s vindeiras xeracins de artistas para que rompan coa tradicin e vaian mis al buscando o seu camio.

BibliografaLibro de literatura e lingua galega (Baha).https://gl.wikipedia.org/wiki/Xeraci%C3%B3n_de_1925https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismohttp://asvangardas.blogspot.com.es/2008/03/manuel-antonio_01.htmlhttp://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/artistas_creadores/alvaro_cunqueiro.htmlhttp://asvangardas.blogspot.com.es/2008/06/o-hilozosmo-amado-carballo.htmlhttps://gl.wikipedia.org/wiki/De_catro_a_catro