ttipi-ttapa 501.alea

of 48 /48
Erreka elkarteko bandera Elbrusen 18 2009ko irailaren 3a | XXIX. urtea | 501. zenbakia www.ttipi.net Herriko bestak Elbete, Eratsun, Oitz eta Sara Kostearen erdia doi-doia Litro bat esne ekoizteak 0,36-0,41 euroko gastua sortzen die, eta baserritarrek 0,28 euro kobratzen dute. Gainera, esnearen kontsumoa jautsi egin da, kanpotik esne aunitz ekartzen da, saltoki handiek marka txuri gisa darabilte eta Europako Batasunak kuotak kendu nahi ditu 2015ean. Panorama beltza baserriko profesionalentzat. ELKARRIZKETA 3 Mariado ITURRALDE | Donamariako baserritarra IGANTZI 15 XIX. Mendi Bizikleta ibilaldia igandean ZUBIETA 21 Mindegiari omenaldia irailaren 12an LEITZA 27 Nafarroako I. Talo Txapelketa igandean IZPEGI 30 Baigorri eta Baztango txalapartarien besta ERREPORTAJEA 4-5 Familian, Zugarramurdira etorriak euskara ikastera Familian eta giro onean euskara prak- tikatzera etorriak, abuztuan bi astez egon dira 19 guraso eta 20 seme-alaba. Gehienak arabarrak izan arren, baziren Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroatik etorriak ere. Zugarramurdin lehen urtea izan arren, duela 10 urte hasi zen AEK holako ekimenak antolatzen. KIROLA 39 Zazpi Herrialdeetako Herri Kirol Txapelketa Donezteben jokatuko da irailaren 12an 17:00etatik aitzinera. ZOZKETA 37

Transcript of ttipi-ttapa 501.alea

Page 1: ttipi-ttapa 501.alea

Erreka elkartekobandera Elbrusen

� 18

2009ko irailaren 3a | XXIX. urtea | 501. zenbakia www.ttipi.net

Herriko bestakElbete, Eratsun, Oitz eta Sara

Kostearen erdiadoi-doia

Litro bat esne ekoizteak 0,36-0,41 eurokogastua sortzen die, eta baserritarrek 0,28 eurokobratzen dute. Gainera, esnearen kontsumoa

jautsi egin da, kanpotik esne aunitz ekartzen da,saltoki handiek marka txuri gisa darabilteeta Europako Batasunak kuotak kendunahi ditu 2015ean. Panorama beltza

baserriko profesionalentzat.ELKARRIZKETA � 3

Mariado ITURRALDE | Donamariako baserritarra

IGANTZI � 15XIX. Mendi Bizikletaibilaldia igandean

ZUBIETA � 21Mindegiari omenaldiairailaren 12an

LEITZA � 27Nafarroako I. TaloTxapelketa igandean

IZPEGI � 30Baigorri eta Baztangotxalapartarien besta

ERREPORTAJEA � 4-5

Familian,Zugarramurdiraetorriak euskaraikastera

Familian eta giroonean euskara prak-tikatzera etorriak,abuztuan bi astezegon dira 19 gurasoeta 20 seme-alaba.Gehienak arabarrakizan arren, bazirenBizkaia, Gipuzkoa etaNafarroatik etorriakere. Zugarramurdinlehen urtea izan arren,duela 10 urte hasi zenAEK holako ekimenakantolatzen.

KIROLA � 39

Zazpi HerrialdeetakoHerri Kirol Txapelketa

Donezteben jokatukoda irailaren 12an17:00etatik aitzinera.

ZOZKETA � 37

Page 2: ttipi-ttapa 501.alea

2 | PUBLIZITATEA ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

urtebetetzeakArgazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,32€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

AHIELEN IRAZOKI EZKURRA sunbil-darrak 2 urte beteko ditu iraila-ren 2an. Zorionak familiarenguziaren partetik eta berezikizure anaia Omarren partetik.

JARE UBIRIAIRIONDO. AmatxiJuaniren parte-tik zorionak etamuxo haundibat..

Gure JARE sorgi-nari bere lehenurtebetetzeanzorionak etaorain bezain alaieta pixpireta segidezala Lesakakofamilia eta izebaAitziberren parte-tik.

Sunbillako OIERrek irailaren 16an5 urte beteko ditu. Zorionak zurelagunen eta zure amatxoren lagu-nen partetik muxu haundi bat.Ongi pasa eguna eta berendugoxo-goxoa prestatu denentzat.

OIERrek irailaren16an 5 urtebeteko ditu.Zorionak Ge-rendiain, Lekun-berri eta Sun-billako familareneta berexiki gu-rasoen partetik.Muxu potolo bat.

MAIANEk iraila-ren 12an berelehen urtea du.ZorionakSunbillakofamiliaren etaberexiki gura-soen partetik.Muxu potolobat sorgintxo.

EDURNE SANCHEZRAMOSek 2 urtebeteko ditu irai-laren 5ean. Zo-rionak eta muxubat amabitxiMarisol eta le-hengusu Oiha-nen partetik.

MALEN FAGOAGAIZAk 3 urte bete-ko ditu irailaren8an. ZorionakAiora ahizpaEider eta Izarolehengusinaketa familiarenpartetik.

NAHIKARI GOIKOETXEA URROZ etaMADDALEN IRAZOKI URROZekabuztuaren 5ean eta 27an4 urte eta urtea bete dituzte.Zorionak gure bitxitoei familiaguztiaren partetik.

JUNE SALGADOSOLO lesakarrakurtea beteko duirailaren 4an.Zorionak bitxoatta, ama, ama-txi eta berexikiEkiñeren parte-tik. Muxu bat.

MIKEL INDABURU LOIDI etxalarta-rrak irailaren 17an 8 urte betekoditu. Zorionak familiaren partetiketa bereziki Eider arrebaren par-tetik.

Zozaiako AMETSAGIRRE SARRA-TEAk abuztuaren28an urtea egindu. Zorionak etamuxu handi batfamilia eta bere-ziki arreba Lore-aren partetik.

AINHIZE GARROLASHERAS lesa-karrak 4 urtebeteko ditu irai-laren 17an.Zorionak etamuxu haundibat familia guz-tiaren partetik.

EDURNE SANCHEZ RAMOSek2 urte bete ditu irailaren 5ean.Zorionak eta muxu haundi batSunbilla eta Irungo familiarenpartetik.

OIER eta BENAT ERRO MUJIKAelizondarrek 7 urte bete dituzteirailaren 5ean. Aunitz urtez aita,ama eta familia guziaren parte-tik. Ongi pasa eguna polittek.Zorionak.

LEXURI AROTZENAPORTU lesaka-rrak 3 urte bete-ko ditu irailaren15ean. Zorionakfamiliaren etaberexiki Ortianaiaren parte-tik.

Urtebetetze-agurrak aldizkarian, telebistan eta interneten agertzen dira. Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Page 3: ttipi-ttapa 501.alea

ELKARRIZKETA | 3ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

TTIPI-TTAPA | DONAMARIANoiztikdagokrisianne-kazaritza?Bertze sektoretan krisiafuri-furian orain dagoelaerraten da, baina neka-zariak aspalditik gaudekrisian.Preziobaxuenga-tik betidanik egon dirasindikatuakborrokan,bai-naorainerabatokertudaegoera.Zein da zuen egoera?Arruntgaizki gaude.Pre-zioak hagitz baxuak diraeta kostea altuagoa da.Kostearen azpitik entre-gatzen dugu esnea, etabide horretan, ordainke-tak eten beharko ditugueta ixtekomomentuaereailega daiteke.Noiz arte iraun dezakeegoera honek?Aguantatzenarigara,bai-naedozeinmomentutan,ezin izanen dugu segitu.Nekazariak horregatikgaudekezkatuak eta ha-serre.Arruntguttiordain-tzen digute eta zein pre-ziotan saltzen zaie kon-tsumitzaileei?EuroparBatasunakes-ne kuotak kendu eginnahi ditu 2015ean...Kuotakmantentzearenal-dekoadaEHNE.2015eraarte kuotak goiti joanendira,eta2015eanmerka-tuarenliberalizazioarekin,oraindik esne gehiagoekarrikodakanpotik.Kuo-takkenduta,AlemaniaetaFrantzia bezalako esta-tuek esne aunitz aterakoduteetamerkatuanesneaunitzizanik,prezioekbe-

hera eginen dute.Zer dio Administrazio-ak?Uztailean Esneari buruz-ko Akordio Nazionala si-natu zenMadrilen, bainaEHNEk ez zuen sinatu.Estatu espainiarreko ne-kazariei ordaintzerakoanFrantziako prezioak har-tu nahi dira kontuan, bai-na Frantzian merkeagoproduzitzen da eta kos-tearen azpitik jasotzekosinatzeak ez du zentzu-rik. Bataz bertzeko batparatunahidaEspainian,etahala,nekazariguztiekez lukete berdin jasoko.

Kaltetua nekazaria...Arrazoiaunitzdaude.Ba-tetik, kanpotik esne au-nitzheldudelakohemen-go kostearen azpitik, etahori kontrolatu beharkolukeAdministrazioak.Ho-rrekinbatera,kuotakman-tendubeharkolituzke,etasistemabatparatubehar-ko luke litro bat esneekoiztea zenbat kosta-tzendenkalkulatzekoetaindustria eta banatzaile-en neurrigabeko iraba-ziakkontrolatzeko.Gaine-ra, EHNErentzat kon-tsumitzaileari informazioaemateaezinbertzekoada.

Kontsumitzaileak jakindezalaesneanonprodu-zitu den, zein osagai di-tuen,nonenpaketatuden,nekazariei zenbat paga-tu zaien... Industriari gu-rigehiagoordaintzekoes-katukonioke,gukerezer-bait irabazi behar dugu.Saltoki haundiak ere ba-duteerrua.Esneagantxobezalaerabiltzendutejen-dea erakartzeko, markazuriaekoizpenkostearenazpitik salduz, eta horre-kin ezin dugu lehiatu.Baduzue itxaropenik?Ez da inoiz galdu behar.Mobilizaziohaundiakegindira eta horretan segitu-kodugu.Itxiaitzinetikzer-bait egin beharko dugu,eta gaizki daudenei ba-besa eman. Exijitu digu-ten bidetik joan gara etaorain paretaren kontragaude.Garbiutzinahidutnekazari profesionalakgarela, honetatik bizi ga-rela. Nekazaritzatik zen-bakiakezbazaizkizuate-ratzen, kanpoan bertzelan bat bilatzeko errate-ak ez dit balio. Gure lananekazaritza da eta hauguztia gure lana ez dela-ko baloratzen gertatzenda. Administrazioak zer-baiteginbeharkolukejen-deak hemengo produk-tuak zein diren eta neka-zariek zein lan egiten du-gunjakiteko.Orduaniku-siko lukekontsumitzaile-ak zeinen garrantzitsuakgaren. Bertzela, hau sa-siartera joanenda,neka-zariak ez zaintzeagatik.

Mariado Iturralde, bere behitegian. TTIPI-TTAPA

Nekazaritza sektorea ere krisian dago, etaaspalditik, gainera. Litro bat esne ekoizte-ak 0,36-0,41 euroko kostea eragiten diebaina 0,28 euro kobratzen dute.

Arrazoi andana dago krisiaren gibelean:kontsumoa jautsi da, kanpotik esne aunitzekartzen da, saltoki haundiek marka zurigisa darabilte esnea, duela 30 urteko pre-

zioek segitzen dute... Gainera, EuropakoBatasunak esnearen kuotak kendu nahiditu eta hala, hemengo nekazariak kalte-tuak izanen direla uste du aunitzek.

Mariado ITURRALDE | Donamariako EHNEko nekazaria

«Aguantatzen ari gara, baina edozeinmomentutan ezin izanen dugu segitu»

NEKAZARI PROFESIONALAK«Garbi utzi nahi dutnekazari profesionalakgarela, honetatik bizigarela. Nekazaritzatikzenbakiak ez bazaiz-kizu ateratzen, kanpo-an bertze lan bat bila-tzeko errateak ez ditbalio. Gure lana neka-zaritza da»

Page 4: ttipi-ttapa 501.alea

4 | ERREPORTAJEA ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

TTIPI-TTAPA | ZUGARRAMURDI

Honezkero, etxeanegonen dira Zugarra-murdinaurtenestreina-koz egin diren familiabarnetegietan partehartu duten guraso etaseme-alabak. Eta be-harbada euren arteaneuskarazsolasean. Zu-garramurdin egindakoegonaldian,behinikbe-hin, horrela egin dute.Duela hamarbat ur-

te ekin zion AEK-k fa-miliabarnetegiakanto-latzeari.Bilbonsortuzi-ren eta urteekin EuskalHerri osora zabalduzjoan dira. Izan ere, ohi-koadaeuskarazezda-kitenedo ikastenaridi-ren gurasoek umeak Dereduko eskoletara bi-daltzea,bainakasuau-nitzetan, zaila egitenzaie egunerokoan ha-rremanakeuskaraz iza-tea, inguruak edo ohi-turek hala behartuta.Horretarako dira, hainzuzen, familientzakobarnetegiak. Herri ttiki

etaeuskaldunakauke-ratzen ditu AEK-k etauda honetan Zugarra-murdirekinbatera,Adu-na (Gipuzkoa) eta Fo-rua (Bizkaia) izan dirahautatuak.

19 GURASO ETA 20HAUR GRAXIANANEkainean ireki zuten

Zugarramurdiko Gra-xiana aterpeak 45 la-gunekotaldeaedukiduabuztukobiastetan fa-milia barnetegiekin: 19guraso, 4 eta 11 urtebitarteko20haur,bibe-girale eta lau irakasle.Familia gehienak ara-barrak izan dira, bainaBilbo eta Algorta (Biz-kaia),Donostiaeta Irun(Gipuzkoa) eta Iruñetiketorritakoakere izandi-ra.Goiz eta arratsalde

okupatuakedukidituz-te. Gurasoek euskaraikasten pasatu dituztegoizak, eta begiralee-kin jolasean, berriz,umeek.Bazkalondoan,

ordubatetaerdikokla-seen ondotik, tailerre-tanelkartudiraguztiak,haur eta helduak. Sor-ginenmundua,bertso-laritza, ingurumena,he-rri kirolak... Gai anda-na landu dituzte.Batzuk hobeki eta

bertzeak makurrago,baina denen hizkuntzaeuskara izanda.Horre-la baieztatu digu UrtziLakuntza irakasleak:«gurasoek euren arte-an euskaraz hitz egite-koohitura izanduteha-sieratik, nahiz eta umebatzuei euren arteanegitea kostatu».Guztienmailaezde-

nez berdina, bi talde-tan banatuta aritu diraikasleak:bigarrenmai-lan batzuk eta hiruga-rrenetik aitzinera gai-nerakoak. «Gramatikaeta idazkera ikasturte-an zehar lantzen dituz-teetaudanmintzaprak-tika tokatzenzaie.Mai-la badute, baina ohitu-ra hedatu behar da»,

dio Urtzi Lakuntzak.Hizkuntza bat ikas-

teko motibazioa ereezinbertzekoa da, etaZugarramurdin familiabarnetegietan aritu di-renei ez zaie falta izan.Irakaslearen hitzetan,«animoz eta gogotsuibili dira».

ZUGARRAMURDIKOEUSKARA:KOSTATU ETA GUSTATUEuskara batuarekin

alderatuzdiferenteadagurea, eta horren hari-ra, Zugarramurdikoeuskarak arazorik era-ginotedueneregalde-tudioguUrtzi irakaslea-ri: «batzuk errazagoulertu dute eta bertze-ei kostatu zaie. Esko-lan euskara batua era-kusten dugu eta herri-tarrek–zugarramurdia-rrek– bertako euskaraegitenduteetabatzueikostatu zaie. Halere,orokorreanezzaiehainzaila egin eta gustatuzaie».Kostatuetagus-

EUSKARA � FAMILIA BARNETEGIAK

Oporretan euskaraikasten eta familianere euskaraz aritzekoohitura finkatzenAEK-k antolatuta familia barnetegiak egin diraaurten lehen aldiz Zugarramurdin

Familian eta giro onean euskarapraktikatzeko bertze modu bat.Horixe da AEK-k udan antolatzendituen familia barnetegien helbu-rua. Eta aurten, lehen aldiz,Zugarramurdiko Graxiana aterpea

aukeratu dute horretarako.Gaztelaniaz hobeki moldatzen badi-ra ere, abuztuko bi astezZugarramurdin egon diren 19 gura-so eta 20 seme-alaben erronkaeuskaraz mintzatzea izan da.

ZUGARRAMURDIKO EUSKARA«Eskolan euskarabatua erakustendugu eta herritarrekbertako euskaraegiten dute etabatzuei kostatu zaie»

Urtzi LAKUNTZAAEKko irakaslea

ESALDIA«Helduak euren arte-an euskaraz mintzatudira, ongi gainera»

Margari ETXENIKEMarixan ostatua

DATUA

45LAGUNEKO TALDEAegon da uda honetan

Zugarramurdiko Graxianaaterpean familiabarnetegietan

Page 5: ttipi-ttapa 501.alea

ERREPORTAJEA | 5ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

TTIPI-TTAPAGuraso eta umeek otorduak elkarrekin egin dituzte Zugarra-murdiko Graxiana aterpean.

Zer moduz euskara klaseetan?Ondo, gustura. Ikasteaz gain, on-do pasatu dut.Nongoa zara?SortzezTuterakoanaiz,bainaAmur-rio (Araba) inguruan bizi gara, Ba-ranbion. Senarrak ez daki euskarazeta hiru seme-alabekin etorri naiz.Ez da familia barnetegietan par-te hartu duzuen lehen aldia...Hiru urtez jarraian parte hartu du-gu.Orainbi urteAdunan (Gipuzkoa)egon ginen, iaz Berrizen (Bizkaia)eta aurten Zugarramurdin. Eta ba-lorazioa oso ona izan da.Bizi zaren tokian euskaraz hitzegiteko ohiturarik baduzue?Ez, batere ez. Baina tira, jakiteak la-gundu egiten du.Eta etxean?Saiatzengara. Ikasturteanzeharer-razagoada,bainaudanzailagoade-lako barnetegietara joatea aukeraona da. Haurrei euren artean eus-karazegiteaerekostatzenzaie,ohi-tura falta dutelako eta lagun arteaneta inguruan gaztelania entzutendutelako.Zer iruditu zaizu Zugarramurdi?Ez nuen ezagutzen, baina oso her-ri polita iruditu zait.

EtaZugarramurdikoeuskarazai-la al da?Orain dela bi urte Adunan egon gi-nenean,eznuenezerereulertu,bai-naZugarramurdinmoldatunaiz.Eus-kara bera da zaila.Non ikasi zenuen euskaraz?Orain dela lau urte, ia hutsetik hasinintzen euskara ikasten eta lau ur-tetan euskaraz egitea lortu dut, etaez dakit nola. Tuterakoa naiz eta le-hendik euskara ez nuen ezagutzenere...Etxeaneuskarazsegitukoduzue?Asmoahori izatendabeti,bainazai-la da. Oraindik ez dut dena euska-raz esateko erraztasunik. Ume txi-kiekin errazagoadabaina10-11ur-tekoseme-alabekin...Azalpenakes-katzen dituzte eta zailagoa da, bai-ta gaztelaniaz ere!Hurrengourteanerrepikatukodu-zu?Ez dut uste. Oso gustura egon naizbaina laugarren urtez egitea gehie-gi izango da. Haur zaharrenak ia 12urte edukiko ditu hurrengo urteaneta handiegia izango da etortzeko,gehienak 5-7 urte izaten baitituzte.Hori bai, haurrak gustura etorriko li-rateke. Ikusiko dugu.

«Orain dela lau urte ia hutsetik hasinintzen euskara ikasten eta lauurtetan euskaraz egitea lortu dut»

tatu, beraz, bietatik.Eskolatik eta Zuga-

rramurditikkanpo,ate-raldiak ere egin dituz-te. Bertzeak bertze,Baztan eta Sara alde-an bisitan ibili dira baz-terrak ezagutzen. Etaherritarrekin ere harre-man ona eduki dute.«Herritarrei galdetzekoeta eurekin hitz egite-ko ariketak egin ditu-gu»,azaldudigu irakas-leak. ZugarramurdikoMarixanostatukoMar-gari Etxenikek ere he-rrian integratu direlaadierazidigu: «helduakegunero ostatura eto-rri dira eta euren arte-an euskaraz mintzatudira, ongi gainera».

LEKU EGOKIA«Herri euskalduna

eta inguru aproposa»zelako aukeratu zuenAEK-k Zugarramurdi.Halaxe dio Lakuntzak.

Eta bi asteko egonal-diarenondotik, balora-zioa baikorra izan da:«oso giro ona sortu da,bai gure artean eta baifamilien artean ere. Ezda arazorik izan».IritziberekoadaSo-

fiaCisneros ikasleaere.Azken hiru urteotanAEK-kantolatutako fa-miliabarnetegietanpar-te hartu duen Tuterakoalaba da. Baranbion(Araba) bizi da eta hiruseme-alabekin egindubarnetegikoegonaldia.Eta TTIPI-TTAPAri errandionez, «gustura».Zaila da euskara

ikasleen profil zehatzbat egitea, baina guz-tiekduteabiapuntube-ra: euskara ikastea.Egunerokoaneuskarazegiteko lehenbizikourratsa egina dute, etaZugarramurdin hasita-ko lanari segida ema-teagelditzenzaieorain.

� Sofia CISNEROS � Zugarramurdiko familia barnetegiko ikaslea

SOFIA CISNEROS ETA BERE HIRU SEME-ALABAK. TTIPI-TTAPA

Page 6: ttipi-ttapa 501.alea

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Andutzeta, 12 • 31760 ETXALARTel. (+34) 948 63 54 58 • Faxa (+34) 948 63 54 57 • [email protected]

Zuzendaria Aitor Arotzena Erredaktore burua Gurutze Pikabea Publizitatea Usoa Vicente, Kulturkari SLU Berrie-maileak Esteban Arotzena, Juana Mari Saizar, Kontxi Klaber,Ainhoa,Arantxa eta Maider Ansa,Asier Imaz,Arkaitz Minde-gia, Franck Dolosor,Margari Etxenike,Koro Iratzoki,NereaAltzuri, Joseba Urrotz, Joseba Olagarai,NereaMitxeltorena,Mai-te Oteiza, Jaione Otxandorena, Xan Harriague,Markel Lizasoain, EnekoMitxeo, Fermin Etxekolonea, Fernando Etxeberria...

Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia GoiaLege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale

Erakunde laguntzaileak Etxalar, Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdi-ko Akelarre elkartea, Bortzirietako Euskara Mankomunitatea, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea

2009ko harpidetza sariak

ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.036 | IRITZIA

Hego Euskal Herria . .36€ Ipar Euskal Herria . . . . . . . .54€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . . . . . . . .120€

Espainia . . . . . . . . . .36€ Europa . . . . . . . . . . . . . . .54€ Baztan, Urdazubi, Malerreka eta Leitza . .30€

Mututu dira hondartzako gramolak. Halazioen Balerdi Balerdiren «Iraila» kantuak.Mututudiraneska-mutikoenoihuakplaza,

txokoeta igerilekuetan.Berrizere ikastetxera, txan-daka hori bai, A gripearen oihartzunak ez baitiramututzen. Mututu dituzte karrika eta ostatuetakohormak. Ikasturte berriarekin, itxuraz eta edukizberritutako ttipi-ttapa duzue. Ez gaude mutu.

Irail mutua

EzpalaAitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailakdiruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak diruz lagundutakoaldizkaria

Atzera begira � 1998.09.10 / TTIPI-TTAPA 238. zbk

Bidasoako Film Laburren I. edizioko saridunakBertizko Turismo Partzuergoak, Cederna-Garalur erakundearen eta Irun etaHendaiako udalen laguntzaz antolatutako lehen zinemaldia egin zen 1998koirail hasieran. Hona zer zioen Lander Santamaria kazetariak TTIPI-TTAPAren238. zenbakian: “Zinemaldia ahul eta ihar jaio da, baina ilusio haundi batekin,eta uste dut laguntza eman behar zaiola aitzinera egiteko. Gurea, izan ere, afi-zioz eta tradizioz, eta film aunitzen eskenatoki izateagatik (laster bertze bat ira-garri dute)… pelikuletako herrialdea baita”.

Argazkiak irudiak dira. Lekuren bat, pertso-naren bat, gauzaren bat, momenturen baterakusten duten irudiak. Argazkietan isla-

datutakoak sentsaziodesberdinak eragin di-tzake:poza, tristura,mai-tasuna, gorrotoa, …ar-gazkiaren arabera. De-naden,kasueman,etxe-an, sakelean, autoan…argazkiakbadituzuekon-tuz ibili! Ilegalak izanzai-tezkete. Ilegalak espai-niar legedi etengabeberritzailearen arabera.Euskal preso politikoen argazkiak ilegalak omendira. Ez omen zaizkie gustatzen bertzeak bertzePortu, Mattin, Sanse, Patxi Urrutia edota JoxeMi-gelen aurpegiak. Beraien legediaren arabera Eus-kal Herrian behar luketen hainbat euskal herritar-ren aurpegiak bezalaxe. Zoritxarrez, orain bertzeargazkibatdugu jartzeko,eta jarrikodugu,argazki-ak jartzeko beharrik ez izan arte.

Argazkiak

Nire txandaFernando ANBUSTEGI

Argazkietanisladatutakoaksentsaziodesberdinak eraginditzake: poza,tristura, maitasuna,gorrotoa…

Itsaso FAGOAGA8. Europako txapelketan

19urterekinoraindik ju-niorra bada ere, Eu-ropako Skeet olinpikotxapelketako finaleansartzeko punttuan izanzen lesakarra. Astebu-ru honetan, Espainiakokopan lehiatuko da.

Mikel MINDEGIAAizkolariari omenaldia

44aizkolariketa7harri-jasotzailek (baita 2 ber-tsolarikere) partehartu-koduteZubietakoUda-lak 60 urte bete dituena i zko l a r i hand i a r iirailaren12aneskainikodion omenaldian.

Bixente IGARTZABALLesakako Ironmana

Munduko bi Triatloigogorrenetakoak (Altri-man eta Embrunman)bukatuezezik5.eta61.postuak lortu ditu udahonetan (119 eta 862kirolariren artean, hu-rrenez hurren).

Page 7: ttipi-ttapa 501.alea

Pentsatzea omen da gizakiaren ezaugarri na-gusia, gizakia animaliarengandik bereiztenduena, animalienarteanaitzin etagoikomai-

laraeramanduena.Horreladiotezientzialariek.Etabertze hau ere bai: gaur egungo ezagueradun gi-zakia baino lehen, bazela seguraski gizaki solas-tuna, baina oraindikpentsatzeko gai ez ze-na. Eta hara, pentsatze-ko ahalmena zuena gai-lendu zen bertze gizakitalde guztien artean.Pentsatzeak duen era-gina ikusida,horrela,gi-zakiaren historian.Horrek laguntzenahal

digu gure egoeraren al-derdi batzuk konpreni-tzen. Boteredunak, na-gusi izan nahi duenak,menpekoek ez pentsa-tzea bilatzen du. Dikta-durak, hainbatek ikusidugu, bilkurak debeka-tzen ditu, ez du publiko-kimintzatzenuzten,eztaidatziakargitaratzenere,eta argitaratuak daude-nak eskuratzen ere ez.Diktadurak, erran dut,baina demokrazia izenduten sistema politiko-ak ere antzera saiatzendira; botoa emateko es-kubidea, bai, baina mu-gatua, ez nolanahi etanornahiri; mintzatzekoeta idazteko eskubidea, bai, baina neurri batean;hizkuntzadesberdinetanargitaratzekoeskubidea,bai, baina… baina ez. Teorian eta itxuraz adie-razten diren eskubide horiek gero eta gehiagomu-gatzendituzte, geroetabaldintzatuagoakdira, ge-ro eta oztopotuagoak.Eta zergatik hori? Ez dute jendeak pentsatzea

nahi; agintariek pentsatutakoa, hori onartu behardu jendeak, botere politiko, ekonomiko, erlijioso-en pentsamendua. Hori da hiritar zuzen eta ego-kiaren jokaera, legearen arabera ibiltzea, bainaagintariekpentsatuetaparatutako legeakerrespe-tatzea, agintarien telebistak erraten duena onar-tzea. Horregatik, kritikaria ez dute ontzat jotzen.Pentsatzeak sortzen baitu kritika, eta pentsatzeasoilikgoikoengauzada.Bertzela,nolanagusi izan?Nola menean eduki jendea?Pentsatu behar dugu? Jende izan nahi badu-

gu… Edota nahiago txotxongilo izan?

Pentsatu behar da?

«Horregatik,kritikaria ez duteontzat jotzen.Pentsatzeaksortzen baitukritika, etapentsatzea soilikgoikoen gauza da.Bertzela, nolanagusi izan? Nolamenean edukijendea?»

Pello APEZETXEA

IRITZIA | 7ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Uztailaren19an izannintzenBertizkoJaurerri-aren Natur Parkean. Lehenago ere, aspal-dian, egona naiz beste hiru bat aldiz, eta ai-

tortu behar dut, espero baino oztopo gehiago to-patu nituela gurpil-aulkian dabilen jendearentzat.Hasteko, bi komun

egokiturik daudegurpil-dun aulkientzat, bainabateanezinzenmaniob-ratu ongi, komun-ontziagaizki ezarrita zegoela-ko; egin beharreko erre-klamazioa bertan eginnuen, idatziz eta hitzez.Jarraitzeko, interpretazio zentroan ez dago igo-

gailurik; beraz, gurpil-aulkian doan jendeak behe-an gelditu behar izaten du, ez baldin badu antzer-ki traketsik egin nahi behintzat.Aurrera segitzeko, esan beharra dago txondor

eta kisu laberaino iristeko, bide kaskarra baino ezdagoela gurpildun aulkian ibiltzeko.Ohitura den bezala, natur parke honetan ere,

euskara bigarren tokian dago idatzita, batzuetanatzeko aldean (txondorrean eta kisu labean, esa-terako) eta, gainera, kolore gutxiagorekin, nahizeta teorian behinik behin «Euskal Eremuan» egon.Bukatze aldera, Aizkolegira ezin da joan eroso

gurpil-aulkian, nahiz eta hau motorduna izan, bi-dea oso kaskarra delako horretarako. Autoz joandaiteke, baina horretarako baimen berezia eska-tu beharra dago egun batzuk lehenago; horrela-korik ez da gertatzen Iratiko oihanean. Ni neroniizana bainaiz bertan, bai Aezkoa aldetik eta baiZaraitzu aldetik, eta baimena toki berean eman zi-daten egunean bertan.Badakit Pedro Ziga jaunak, Jaurerria Nafarroa-

ko Diputazioari eman zionean, baldintza bat ezar-ri ziola, alegia, ezaugarriak bere hartan manten-tzeko, deusetan aldatu gabe. Hori oso ongi irudi-tzen zait. Denadela, harrezkero, hainbat hobekun-tza egin dira, konparaziora, bainugelak, interpre-tazio zentroa, turismo bulegoa, aparkalekua, har-rera zentroa eta etxola, jostalekua, gazte aterpeaeta abar eta abar.Ziga jaunaosoeskuzabala izanzennafarguztie-

kin. Horixe bera eskatzen diot nik Nafarroako Go-bernukooraingo lehendakari Sanz jaunari, hau da,izan dadila eskuzabala nafar guztiekin. Baita mu-gikortasun urriko pertsonekin ere. Eskubideetanberdintasuna, besterik ez baitugu eskatzen. Mu-gikortasun gutxiko pertsonoi ere gustatzen bai-tzaizkigu kultura, aisia, natura eta abar.Hori guztia lortzeko zer behar den, ba, adibi-

dez, gehiago inbertitzea, Sanz jauna, Senda Vivanbezalaxe.

Bertizko Natur Parkeaeta hobekuntza

«Mugikortasungutxiko pertsonoiere gustatzenzaigu kultura, aisia,natura eta abar»

Xanti BEGIRISTAIN

Kolaborazioak

Page 8: ttipi-ttapa 501.alea

8 | IRITZIA ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Hau justizia hau

Xanti BegiristainIRUÑEA

Suposatzen dut Es-painiako Justiziak gau-zabatzukongieginendi-tuela, baina egia esan-da, Egunkariaren auzia-rekinegitenaridirenaiku-sita, oso zaila da justiziahorretanpixkatxobatba-karrik ere sinestea.Auzitegi Nazionalak

azkenean epaiketa egi-nen du Martxelo Ota-mendi,JoanMariTorreal-dai, Iñaki Uria, TxemaAuzmendi eta XabierOleagaren aurka, etaki-de izatea egotzita.Zoritxarrez, gainera,

tankera horretako epai-ketak ez dira bakanakizanEuskalHerrianazkenurtehauetan. Denokgo-goratzen ditugu, esatebaterako, Egin egunka-ria eta irratiaren kasuak,18/98auziaetabesteha-maika.Orain,nonbait, sinet-

sarazi nahi digute gora-go aipatu ditudan pert-sonak gaizkile huts,amorratu, gorrotagarrieta ezin arriskutsuago-ak direla, alajaina!Baina, ezagutzen di-

tugunokbadakiguguztizbestelakoak direla, hauda, kultura zaleak, lan-gile finak eta pertsonaapalak: idazleak, kaze-tariak, esatariak, eus-kaltzainosoak,erlijioso-ak, egunkari zuzendari-ak,etaabar,eguneroaur-pegia ematen dutenaketa behien ere ezkutatuez direnak.Pertsona horiek eta-

kidebezalaepaitubeharbaldin badira, uste dutEuskalHerrianetamun-

Irakurleak mintzo

duosoan,beraiekbeza-lakobestemilioika giza-ki gaudela egoera bere-an,alegia,epaitubehar-rekoak.Nireelkartasunikhan-

diena Martxelo, JoanMari, Iñaki, Txema etaXabierrentzat. Baitaau-zi ekonomikoan ukitutadauden guztientzat ere.Eutsi goiari!Hasieranesandudan

bezalaxe, nekez sinestudaiteke izpirik ere hala-ko justizian.

Eraso faxista

Malerrekako GazteAsanbladaMALERREKA

Dagoeneko pasa di-raparebat,hiruurteMa-lerrekako herrietakogazte taldebatenezine-gonaren ondorioz Ma-lerrekakoGazteAsanbla-da (MGA) sortu zela.Hasiera hasieratik

MGA-ren helburua ber-tako jendeari eta gehienbatgazteeieskaintzaal-ternatibo bat plazarat-zeaizanda.Gauregungogizartekapitalistakinpo-satzen duen gazte ere-du sumiso eta indibidu-alistarekin hautsi etagaztekritikoetakonpro-metituak sortzeaOrdutikhona,askodi-

ra MGA-k bultzatutakoekimenak:gazteegunak,eskualdeko gazte topa-ketak, mendi ibilaldiak,hitzaldiak, tailerrak, bi-deo emanaldiak,...Guztiok dakigun be-

zala, nahiz eta penagar-ria izan, gaur egun hor-relakoedozergauzaan-tolatzeko dirua behar-rezkoa da. Arazo honi

aurre egiteko ingurukoherritakobestetantxoznabat jartzea izan da orainarte erabili dugun bitar-tekoa. Hala nola Iture-nen,ElgorriaganetaDo-namarianjarri izandaetaaurten lehenaldiz Lega-san jartzea adostu ge-nuen herriarekin.Arazorikgabeburutu

genituenbaimeneskae-ra eta muntaketa lanakharik eta larunbat gaue-annorbaittxoznarenbar-ruansartuetakutsu fax-istakomargoketabatzukegin arte. Margoketahauek gorriz egindako,parebat“diana”edo“gu-rutze” eta bi esaldi ze-kartzaten“Hemenez,Al-de hemendik, Puta se-meak” eta “Juan debal-de se murio”. Honetazgaintxoznanaurretik jar-ritazeudenpegatinaas-kozirriborratuetazakar-rontziko zaborra sartuzuten barrura.Malerrekako Gazte

Asanbladatikekintzahauirmotasunez salatzenduguetamargoketakbu-rutu zituenari eta berdinpentsatzen dutenei he-larazi nahi diegu ez gai-tuelahorrelakoezerkgel-dituko.Bideoneangoa-zelabadakigu,herriagu-rekin dago eta honekedozeinerasoriaurreegi-teko indarra ematen di-gu.Gurealdetik,orainar-

te bezala, herri hauetandinamikaezberdinakan-tolatzenjarraitukodugu,gure herrien alde elkar-rekin lan egin eta esku-bide urraketa guztiakborrokatzen, MalerrekaetaNafarroaren alde lanegiten,EuskalHerri ber-ri baten bidean lan egi-ten.

Zuzenketa

oharra

TTIPI-TTAPAren TE-LEFONO GIDA 2009 li-buruxkan akatsa dago34. orrialdean. IñakiOLAIZOLAren iragarki-an, telefonomugikorra-

ren zenbakia ez da zu-zena. Apunta ezazue,mesedez, zenbaki zu-zena: 670 417 499. Za-lantzarik izanez gero,begiratu iragarki zuzen-dua aldizkari honen 12.orrialdean.Barkamenak Iñaki

Olaizolari eta bezeroguztiei.

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea.TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: [email protected] Posta: Andutzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Page 9: ttipi-ttapa 501.alea

IRITZIA | 9ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

11 galdera labur

Kantaria, musikaria, dantzaria,irakaslea…badazerbaitgusta-tu eta oraindik egin ez duzuna?Gauza asko… ez dakit…Duela 9 urte TTIPI-TTAPAn esan ze-nuenmusikariprofesionala iza-tea zenuela ametsHori esanalnuen!Askogustatzenzait musika baina… profesionalizatea gehiegi izanen da. Nahia-go eguneroko lan bat eduki eta…Halere, zure afiziorik garrantzi-tsuenamusika dela esan daite-ke?Bai. Afizio bezala hobea da bai-na lanbide bezala gogorra.Irakaslearenoporrakplazaz-pla-za pasatu dituzu?Aurten ez hainbeste baina opo-rrak udan izaten dira eta emanal-di gehienak ere bai.Zenbat aktuazio ematen dituzuurtean?Asko, ez dakit zehazki. Kontzer-tuak, kantaldiak, bodak…Nolako osasunean ikusten duzukantu zaletasuna?Hobetzen ari denaren inpresioaematen dit baina, halere,kanpoko musikak indarhaundia du.Zein da gehien kantatzen du-zun kantua?

Ez dakit, ‘Erribera’, Jotaren bat,Xalbadorren heriotza,…NoizkozurekantuzosatutakoCDa?Keba,kantubakarradutnirea, ‘Zu-ri kantari’ anaia zenari eskainia.Eskolan erabiltzen dituzun erre-kurtsoak izanendiramusikaetakantua, ezta?Bai, asko gainera.Orainhasibeharbazenu ikasten,gauza bera ikasiko zenuke?Bai, nik uste dut baietz.Buruan duzun asmo edo amets

bat?Ni neu eta etxe-koak ongi etagustoraegotea.

� Jaione OLAZABAL � Aresoko gaztea

Bota bertsoaIoar TAINTA (Lesakako bertso eskola)

Uda badoa

Uda aldean eguzkiarekingoxotzen zaigu azalaepeltzen zaigu eguraldiaeta zuhaitz ondoko itzalauda aldean gure umoreaez dagonez nola halabesta giroan eskolik gabedenbora doa berehalamomentu onak oso azkar doazizar uxoak bezala.

Garai ederrak azkar joatendira udarekin baterahaizegoarekin eguzki aurreanhelatuarekin gainerabaina gauz denek badutelakobeti bere amaierabi hilabetez egon garenezpilak kargatzen soberajada hartutako indarrarekingogoz berriro hastera.

Page 10: ttipi-ttapa 501.alea

10 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

BERA

Harmailakberritzekoerabiliko dabatez ere

TTIPI-TTAPANafarroakoGobernu-

ak herrialdeko kulturetxeen artean banatukodituen 11 milioi horieta-tik zati bat Berako Uda-larentzat izanenda,Kul-tur Etxean obra batzukeg i teko . Zehazk i127.878,98 euro jasokodira, 255.757,96 eurokoaurrekontuaren %50a.Dirulaguntza aurten etaheldu den urtean hartu-ko da: 63.939,49 euro2009an eta ber tze63.939,49euro2010ean.Laguntza horrekin

hainbat berrikuntza egi-nen dira Kultur Etxean,bertzeakbertze,harmai-lak berritu. Inklinazioanparatuko dira eta aulkiberriak jarriko dira. Ho-rrez gain, eszenatokikotresneria ere berritukoda. Lanak urrian hasteaespero du Udalak.

PROIEKTUTURISTIKOAK GARATZEKOLAGUNTZANafarroakoGobernu-

ak 43.200 euroko diru-laguntza ere hartu du

Udalak. Herriko eraikinzahar bat zaharberri-tzeko proiektu bat idatzietaturismo-aterpeaegi-teko izanen da.

Ertz jaialdiaGaineanduguErtzjai-

aldiaren X. edizioa, ber-tzemusiken jaialdia dei-tua.Bertzeurtebatezde-netariko musika doinu-akentzutekoaukeraiza-nen da Beran, Donosti-an eta Tolosan (Gipuz-koa) etaHazparnen (La-purdi). Aurten hamar ur-tekoibilbideanezagutu-takohainbatartistagon-bidatu dituzte berriz.Irailaren 9an emanen

zaiohasieraDonostiakoTabakaleran,etabihara-muneanereTabakaleranizanen da Ertz jaialdia.Hilaren 12an Berako

Kultur Etxean Toshima-ru Nakamura & IgnazSchick;AnderLipus,Mi-ren Gaztañaga & XabiStrubell;GreggKowals-ky; AlexMendizabal etaTzesnek kontzertua es-kainiko dute. Hilaren13an,Kaxernagaztetxe-an Mattin, Emma Hed-ditch,AnthonyIles&Ho-ward Slater; Alex Men-dizabal,JakobaErrekon-do, Juan Jose Arangu-ren;AdiBera;IñigoUgar-teburu eta Mursego

etorriko dira.Irailaren14anTolosa-

ko Bonberenea eta Do-nostiako Artelekuk har-tuko du lekukoa eta eta19an Hazparnek.

MatrikulazioaMusika EskolanIsidoraFagoagaUdal

MusikaEskolak ikastur-te berrian matrikulatze-ko epea zabaldu du.Haur, gazte zein heldu-ek irailaren 11 arte iza-nendutehorretarakoau-kera. Bulegoa 9:30etik13:00etara dago irekia.Bertzalde,aipatu,irai-

laren 9an, kontzertu pe-dagokikoa eskainikoduela Musika Eskolak,18:30ean eskolako are-to nagusian.

ARGAZKIA: ASIER GOGORTZABortzirietatik VeneziaraErromako ACE (Associazione Culturale Euskara) elkarteak gonbidatuta XabiErkizia lesakarra eta Asier eta Ibai Gogortza eta Iñigo Telletxea beratarrak Ve-nezian (Italia) izan ziren uztail hondarrean Arte Biurtekoan parte hartzen, OierEtxeberria, Maialen Lujanbio eta Judith Monterorekin batera. Nazioarteko artetopaketa honetan parte hartzen ari den Kurdistango ordezkaritzak Euskal He-rrian egindako grabaketez osatutako soinu maparen inguruan interesa agertuzuen, eta horren harira, joan ziren Veneziara. Aipatu soinu mapaz gain, bertzehainbat lan ere eraman zituzten hemendik. Bertzeak bertze, Nafarroako Agoi-tz herria eta Veneziaren arteko antzekotasunak erakutsi zituzten, etorkizunerabegira zenbait adituren ustetan urak bi leku hauek hartuko dituelako. Irudi etasoinu muntaian herri hauen oraina eta etorkizuna erakutsi zuten, eta Ornito-rrinkus taldearekin kontzertua ere eskaini zuten. Azaroa bitartean hantxe iza-nen dira euren proiektuak ikusgai, artelan kurduen tartean.

UDALA � DIRULAGUNTZAK

127.800 eurohartuko ditu UdalakKultur Etxean obrabatzuk egiteko

ARGAZKIA: LUIS IRAZOKIArgiak MatzadanDenboraldi berriko entrenamenduak baldintza ego-kietan egiteko aukera izanen dute Gure Txokoa fut-bol taldeko jokalariek. Uztailaren 30az geroztik argi-teria berria baitu Matzada futbol-zelaiak. ApirileanGure Txokoak, Gipuzkoako Futbol Federazioak etaUdalak hitzarmena sinatu zuten, eta horren bidez,90.000 euro inguru kosta diren lanak osorik Federa-zioak ordaindu ditu.

Page 11: ttipi-ttapa 501.alea

PUBLIZITATEA | 11ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Page 12: ttipi-ttapa 501.alea

12 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

LESAKA

GIZARTEA � ATXILOKETA

Andoni SarasolaFrantzian atxilotu etakartzeleratu dute

Elkartasunmanifestazioagalerazi zuenGuardia Zibilakabuztuaren22an herriaerabat hartuta

Aitor AROTZENAAndoni Sarasola herri-

tarraren eta bertze bi lagu-nen atxiloketa salatzekoabuztuaren 22an “Errepre-sioaezdabidea” izenburu-pean deitutako manifesta-zioaezzenegin, herria era-bat okupatu baitzuen Gu-ardia Zibilak. Herri sarrere-tankontrol izugarriak jartze-az gain, herri barnean erehainbatetahainbatguardiazibil ikuszitekeenegunhor-retan eta plazara sartzeadebekatu zuten, baita pa-siatzenzebiltzanherritaretakanpotarrei ere. Gisa ho-netara,manifestazioaezzenegiterik izan.

Gauza beretsua gerta-tu zen Andoni Sarasolarenatxiloketareninguruaninfor-matzeko abuztuaren 19andeitua zegoen batzarreanere.Orduan,120guardiazi-bil zenbatu zituzten herri-an. Batzarra plazan egite-koabazenere,denahartuazegoela etaHerrikoEtxeanegin zen. Batzarra bukatu-ta elkarretaratzea egitekoasmoa zen, baina GuardiaZibilak debekatu egin zuenetaudaletxetikateratzenzi-renak bideoan grabatu zi-tuen.Biminutuemanzituz-ten jendeasakabanatzeko.

Abuztuaren19anatxilo-tu zituzten Saboya depar-tamentuan eta 96 ordukoinkomunikazioa bukatuta,Andoni Sarasola, AitzolEtxaburu eta Alberto Ma-txain kartzeleratzeko agin-dua eman zuen LaurenceLe Vert Pariseko epaile be-reziak, “ekintza terroristakegiteko gaizkile taldeko ki-deak” direlakoan eta “ar-mak edukitzeagatik”.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENABazkidearen Eguna ospatu zuten kiroldegian abuztuaren 21eanBazkidearen Eguna ospatu zuten joan den abuztuaren 21ean kiroldegian. Goi-zean, orientazio proba antolatu zuten eta kiroldegitik maparekin eta argibidee-kin abiatuta, Fraingomagalean barna ibili ziren partehartzaileak, gordetako txo-koen bila, berriz ere kiroldegira itzultzeko.Segidan, ttikienentzako jokuak hasiziren: igeriketa txapelketa, aulki-jokoa, zapiaren jokoa, arraultze-kutxara kar-rera, sagar-jokoa… Eguerdian paella-jatea izan zen eta bazkalondoan, tai-chierakustaldia igerilekukobelagian. Ttikienek, zinemaere izan zuten ikusgai, egu-nari behar bezalako akabaila emateko.

120 GUARDIA ZIBIL

Informazio batzarraegin behar zen egu-nean 120 guardia zibilzenbatu zituzten. Ma-nifestazio eguneangehiago ere baziren.

Bittiriako bestakhilaren 11tik 13raIrailaren 11n, ortziral

arratseko21:00etanbo-takodaBittiriakobeste-tako txupinazoaetaka-lejira eginen da. Ordu-bete lehenago patatatortilla eta Bittiria auzo-ko II. trikitixa txapelke-t ak has i ko d i r a .21:30eantxootx! beren-du afaria eginen da eta23:00etanrockkontzer-tua The Marrantak etaThe Cheesy Poofs tal-deekin.Larunbatean, iraila-

ren 12an, txistulariekind i ana eg inen da10:00etan. Herri kirol

saioa izanen da eguer-d i an e ta bazka r i a14:30ean, Mañukorta,Jon Maia eta EstitxuArozenabertsolariekin.Trikitilariak ere ariko di-ra. 19:30ean berbenaizanen da Gaubela tal-dearekin eta egun oso-an Lesakako txarangaariko da.Irailaren 13an, igan-

de goizeko 11:00etanhaur jokoak izanen di-raEltzetaplazanetakrosherrikoia eguerdian.Arratsaldean,17:30eanipuinkontalariaarikodaeta18:30ean trikitixa ja-ialdia izanen da, auzo-ko bestak bukatzeko.

Beti Gaztejokalari bila2009-2010 denbo-

raldian jubenil, kadete,emakume eta neskenfutbol-7 taldeetan joka-tzeko jokalariak beharditu Beti Gaztek. Inte-resatuek666966888te-lefonora (Salva Iantzi)deitu behar dute. Hel-duen kategorian bi tal-de izanen ditu denbo-ra ld i hone tan Bet iGaztek,Ohorezkomai-lan nagusia eta Gi-puzkoanErregionalekolehen eta bigarren mai-la biz bat egin ondotiksortu den Gorengoenmailan bigarrena.

Itsaso FagoagazortzigarrenI tsaso Fagoagak

zortzigarrenpostua es-kuratu zuen KroaziakoOsijek hirian jokatu zenEuropakoSkeetOlinpi-ko txapelketan. Tiralarilesakarra, oraindik ju-nior kategoriakoa badaere, finalean sartzetikplater bakarrera geldi-tuzen.Halere, iazkobe-deratzigarren postuahobetudu.Orain, iraila-ren 5 eta 6an Irunen jo-katuko den EspainiakoKopa prestatzen burubelarri ari da lesakargaztea, iazko garaipe-na defendatzeko.

Page 13: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 13ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

OSPAKIZUNAK � AISIALDIA

Arrakasta handiz ospatu daErraldoien Lehen TopaketaGiro onak ezzuen hutsik egin

Joseba eta Nerea

Arrakastahandizos-patu zen abuztu hasie-ranEtxalarkoErraldoienI. Topaketa. Altxata Kul-tur Elkarteak antolatuta,jende parrasta hurbilduzenplazabazterreragoi-zean goizetik eta hain-bat herritatik etorritakoerraldoietaburuhandie-kin batera, kalejiran ibiliziren denak.Arratsean gaupasa

izanzengazteekantola-tuta. Altxatakoek taloenpostuaparatuzutenfron-toian eta gazteek txos-na. Bisai, Kuber eta Luzde Putas taldeak kon-tzertuaeskaini zutenetaOiartzungoZozongoba-tukadak giroa alaitu zu-en kontzertutik kontzer-turakotartean.Gauaaka-batzeko, herriko bi DJk,TolareetaAldalurrek,mu-sika paratu zuten. Goi-zalderaluzatuzenbesta.Lerro hauen bidez,

Altxatak eskerrak emannahidizkieerraldoiento-

paketan parte hartu etaeurenlaguntzaemanzu-ten guztiei.

Ikasturte hasieradesberdinaModu berezian hasi-

ko dute Landagain es-kolakohaurrek ikasturtehau. A gripea dela eta,Maria Kutz NafarroakoOsasunkontseilariakai-tzineratubezala,hiruas-tedesberdinetanhasikodira ikasleak. Junkal Al-tzuguren zuzendariakbaieztatu digunez, «irai-laren 3an Haur Hezkun-

tzakoak eta 1. ziklokoakhasiko dira eta hilaren9an 2. eta 3. ziklokoak».Gripe-epidemiarik ezsortzeko Gobernuakmartxanparatutakoplanbereziaren barruan da-goikasturteamodumai-lakatuan hastearen era-bakia.

IkastaroakWord eta Excel pro-

gramak erabiltzeko biikastaroantolatudituzteKultur Etxean. Lehenairailaren7tik11ra izanenda,word-ekoa,16:00eta-

tik 18:00etara. 10 orduiraunen ditu. Bigarrena,excel-ekoa,irailaren14tik18ra izanen da. 15 eurobalioko ditu bakoitzaketa Kultur Etxera deitu-ta eman behar da izena(948 635386).

Postuen subastaLarunbat honetan,

irailak5,eginenduteUsa-tegietakoehizapostuenenkantea. Urtero beza-la,HerrikoEtxekobatzararetoan izanen da,12:00etatik aitzinera.

ETXALAR

ARGAZKIA: ARANTXA DANBORIENAErraldoien topaketako protagonistak.

SarakoKontrabandistenlasterketakoirabazlea

Sekulakosasoianda-go Iñ igo Lasaga.Abuztuaren23anSa-rakoKontrabandistenLasterketa ezagune-an txapeldun izanzen43 minutu eta 27 se-gundoko denborare-kin. Aurtenpartehar-tu duen kasik laster-keta guztiak irabaziditu Lasagak eta li-derra da NafarroakoMendiLasterketaKo-pan. Bertze hiru las-terketagelditzenzaiz-kio zirkuitoa osatze-ko, Uharte-Arakilenirailaren20an,Olaztin26an eta Etxarri Ara-natzen urriaren 4an.Martxa ederrean doaeta horrela segitzenbadu, irabazle izanenda. Animo!

PertsonaiaIñigo LASAGA

Page 14: ttipi-ttapa 501.alea

14 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

ARANTZA

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

Zazpi neska-mutiko berri izanendira ikasturtehonetanOhi bezalairailean goizezbakarrik izanendute eskola

Nerea ALTZURIBatzuk oroitzapen

onakditugueskolakole-henengo egun haiei bu-ruz solasean aritzen ga-renean; bertze batzuekezhainonak…Bainabe-ti ailegatzen da eskolanhasteko eguna. Urduri-tasunak, negarrak, jos-tetak, lagun-artea, gau-za berriak ikasteko gri-na… izaten dira aitzine-tik etadenboraldi horre-tanetxekogoxotasunazgain, ikaskideetamaixu-eneskuaereezinbertze-koak dira.Bukatu zaizkie auni-

tzei oporrak eta ailega-tu zaie zazpi neska-mu-tikorieskolaezagutzekoordua. Egoitz, Bihotz,Eneritz, Xuban, Ekai, Ai-maretaOihan ikaslebe-rriak dira. Egokitzapen

prozesuan izanen diraeta laster seguru gaudeetxean bezala sentitukodirela.Batzuk berriak eta

bertzeek eskola zaharrautzi eta ikastetxe haun-diagora joateko bideahartua izanen dute. Es-kolako bidean urte au-nitz dituzte denek aitzi-netik. Bitartean, gukga-raihaiekoroitzekobalia-tu ditugu lerro hauek…Puf! Zenbat urte pasatudiren!

UTZITAKO ARGAZKIAK

Udako hilabeteakIkasturte hasieran, herriko berriak idazterakoan, udako azken asteak nola joan di-ren aipatzeko probexten dugu tartetxo hau. Uztaila akaututa, denak besten espe-roan egon ginen. Abuztuaren 14ko arratsaldean Amabirjinak lehertu ziren, MartinIbarrola musikariak botatako txupinazoarekin. Urte aunitzetako txistulari lana es-kertu nahi izanduherriak aurten.Hala, Amabirjin Egunean,mezaondotik, omenal-dia egin zitzaion Martini, udal ordezkariek plaka eder bat eman zioten eta aurres-ku bat ere dantzatu zitzaion. Bertzalde, bestetan, musika, dantzak, presoen alde-ko brindisa, kirolak, afari-bazkariak, suzko zezenak,mus txapelketak, elizkizunak,bertsolariak, sagardotegi ibiltaria, haurrentzako joko eta pailazoak, bingoa, dan-tza lehiaketa... izan dira. Berrikuntza pare bat ere ezin aipatzeke utzi. Herriko 20bat lagunek osatutako batukada taldeak arrakasta lortu zuen Amabirjin Egunez.Arratsaldean hasita, musikariak karrikaz karrika ibili ziren goizaldeko ordu ttikiakarte eta giro paregabea izan zen. Astelehen goizean, berriz, hamar probez osatu-tako norgehiagoka izan zen, herriko seme-alaben eta dagoeneko aranztartuak di-ren gazteen artean. Ekitaldi arrakastatsua izan zen hau ere. Bestak bukatu eta hi-ru egunetara,ArantzaRock 2009 ospatu zen. Eguerdian koadrillek Ekaitza Elkar-tean eurek prestaturiko bazkaria dastatu zuten, eta triki-poteoa eta jokoak eginziren arratsaldean. Gauean, bortz musika taldek zuzeneko kontzertuak eskainizituzten. Talde euskaldunak izan ziren, eskualdekoak zein urrunxeagoakoak. Es-ne Beltza taldean, adibidez, Iban herriko bateriajolea aritzen da. Jende aunitz bil-du zen eta giro ederra sortu zen. Baina Gazte Asanbladatik azpimarratu dutenez,lanerako jende guttiegi. Ia betikoa, maila hauetako ospakizunak antolatzean.

EuskaraBatzordearenbileraLanean segitzen duEuskara Batzordeaketa hurrengo bilerara-ko hitzordua ere egindu: irailaren 18an iza-nen da, 16:30ean. Es-ku a r t ean d i t uenproiektuen artean,Arantzako telefonogi-da egitea dago.

� FLASH

Page 15: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 15ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

KIROLA � TXIRRINDULARITZA

XIX. Mendi BizikletaIbilaldia eginen da igandehonetan23-25 km eginbeharko dituztetxirrindulariek

TTIPI-TTAPABiltoki Elkarteak an-

tolatuta,mendi bizikletaibilaldiaren XIX. edizioaeginen da igande hone-tan, irailak 6. 10:00etanhasiko da itzulia eta txi-rrindulariek joan den ur-teko ibilbide berdintsuaeginbeharkodute:herri-tik abiatu eta Berrizaun,Pagola mendia, Arani-bar (Arantza) eta Unanualdean barna pasatuz,herrirabuelta. Ibilbideanaldaketattikibateginbe-har izanda,Berrizaungoobrakdirela-eta.Halere,bet i beza la , 23-25kilometro egin beharkodituzte. Ibilbidearen on-dotik, kirol materialazozketatuko da aurtenere eta parte-hartzaileguztientzatgosariaema-nen da.Joan den urteko edi-

zioa arrakastatsua izanzen, 52 txirrindulari el-kartu baitziren irteerapuntuan.Helmugan,na-hizetasailkapenofizialikez izan, Joxe Mari Goiaherritarra izan zen lehe-na.Bigarrenpostuaber-tze igantziar batek lortuzuen, Biltokiko Aitor Al-mandozek, eta hirugar-rena Joxe Mari Goiarentaldekide batek: UrkoMunduatek.

IGANTZI

Joxe Mari Goiaigantziarra,

iazko edizioan

Page 16: ttipi-ttapa 501.alea

16 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

SUNBILLA

260.000 eurokoinbertsioa eginomen du GasNavarrak

Jaione OTXANDORENALesakatik Elizondo-

raino eramanen duengasbideko lanen barre-nean, sunbildarrak iza-nen gara gas naturalaetxean izanendugun le-henak. Abuztuaren25ean frontoianeginda-ko bileran jakinarazi ze-nez, herriko 200 familiabaino gehiagok izanendugu zerbitzu honetarasarbidea.Aipatu bileran, Paco

Errandoneaalkatearekinbatera, Jose AntonioAyesaNafarrokoGober-nuko Industria Segurta-sunZerbitzukozuzenda-ria,AngelBoillosGasNa-varrakozuzendarinagu-sia eta Celestina Lopez,enpresa bereko zuzen-dari komertziala izan zi-ren azalpenak ematen.

Herriko gasifikazio fa-seen berri eman zuteneta udazken hondarre-rako zabalduko delaadierazi zuten.Gas Navarra enpre-

sak260.000euro inguruinbertitu omen ditu da-goenekoherrirakobeha-rrezkoak diren azpiegi-turen eraikuntzan.

Ikasturte hasieraaurreratuaKomunikabide eta

ahoz-aho dabilen A gri-pea delakoari aurre egi-teko neurriak hartu dituNafarroakoGobernuak.Horietako bat ikasturtehasieran aldaketak egi-tea izan da. Hala, ikas-tetxe bakoitzean ez diraikasle guztiak egun be-rean hasiko, txandakabaizik. Sunbillan ere,Haur Hezkuntza eta Le-hen Hezkuntzako 1. eta2. mailako ikasleek or-tzeguneanhastekoadu-te ikasturtea eta zaha-rragoek irailaren 9an.

ARGAZKIAK: ONDIKOL ETA J. OTXANDORENAGiro ederrean joan dira aurtengo SantiburtzioakBesta ofizialak bortz egunetan izaten baldin badira ere, aurtengoan, gazteekantolatutako kontzertu eta gaupasarekin eta Ramon Latasa Saria igandez eginzela-eta, zazpi egunetako bestak izan ditugu. Egunez izandako ekitaldietanjende ugari ibili da.

AZPIEGITURAK � GASA

Udazkenaakitzerakoailegatuko dagas naturala

UTZITAKO ARGAZKIA

Gas Navarrak abuztuaren 25ean eskaini zuen azalpen bilera.

Page 17: ttipi-ttapa 501.alea
Page 18: ttipi-ttapa 501.alea

18 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

UDALA � BERDINTASUNA

Kontziliazio Itunalantzeko bilkuraeginen da helduden asteleheneanudaletxeanKontziliaziorakoHerri Itunaprogramanparte hartu nahidu Udalak

TTIPI-TTAPAKontziliaziorako He-

rri Ituna sinatzeko pro-gramaabiatuduUdalak.Joan den ekainaren1ean, INAI NafarroakoBerdintasunarenInstitu-tuakpaktuamartxanpa-ratzekoUdalareneskae-ra onartu zuen, egune-rokoan, familian, laneaneta bizitza pertsonaleankontziliazioa bultzatze-ko helburuarekin. Izanere, gaur egun, oraindikereagerikoakdiraegune-roakoan gizon eta ema-kumeekdituztendesber-dintasunak.Itunarekinla-na, aisialdia eta familiabizitzaren arteko kon-tziliazioa bilatu nahi da.Itunalortzekobidean,

lan batzordeak sortzeaizanen da eman beha-rreko lehenbiziko pau-soa,etahorretarako,he-rriko gizarte eragileeigonbidapena luzatu dieUdalak. Bilkura astele-henean, irailak7,eginenduteudaletxean,16:30-ean. Bi batzorde eratunahi dira, instituzionalaeta teknikoa, eta behinhorieginda,laguntzatek-nikoarekin, ituna disei-natzen hasiko dira.

Web orri berriaInternetek duen ga-

rrantziaz jabetuta, Uda-la web orria prestatzenarida.Gisaguzietakoin-formazioazintzilikatunahidu: turismoa, jardueraekonomikoa,argazkiga-leria, berriak, herria etaherritarrak,Udala... Ere-dua ikusga i dago:www.doneztebe.es.

Entrenatzaileberriak ErrekanBerrikuntzanabarme-

nekin hasiko du denbo-raldiaErrekakoseniorrentaldeak:entrenatzailebe-rriekin.Urteetantaldena-gusiko entrenatzaileaizandenTxominMinde-giakagurerrandiesenio-rrei eta bere ordez, Da-niUrrotzgazteluarraketaIbanEzkurradonamaria-rrak hartu dute lekukoa.TtikitatikErrekakojokala-riakizandakoakdirabiak,bainaaitzinekodenboral-dian belauneko lesioaktarteko taldeautzibeharizan zuten. Sunbillan bi-zi den Juanjo Ramosbaztandarrarenlaguntzaizanen dute. Azken ho-nek ere taldea aitzinekodenboraldian utzi zuen.

MINDEGIA INFANTILEKINTxominMindegia,be-

rriz, harrobiarekin hasi-ko da eta infantil talde-koarduradunaizanenda,Pilar Olallarekin batera.

ARGAZKIA: ERREKA KIROL ELKARTEAUdako Kirol Eskola ‘arrakastatsua’Antolatzaileakhagitz kontent gelditudiraErrekaKirol Elkartearenekimenezeginden Udako Kirol Eskolak izandako erantzunarekin. »Inoiz baino arrakastatsua-goa» izan dela adierazi diote Ttipi-Ttapari. 43 haur eta gaztek parte harte du-te. Hala, hasiera batean, bi taldetan banatzea zen asmoa, baina harrera onaizan duenez, hiru multzotan banatuta ibili dira. Ibai Marizkurrena begiraleakkontent egon dela erran digu eta balorazio arront positiboa egin du aurtengoedizioaren inguruan.

ARGAZKIA: WWW.ERREKA.ORGErrekako bandera Europako tontorrik altueneanEuropako gailurrik altuena den Elbrus mendia zapalduta gustura gelditu diraErreka mendizale elkarteko bortz kide. Kaukaso aldean dagoenmendiak 5.642metroko altuera du eta Alejandro San Miguel Sanba, Igor Agesta, Joxerra Al-dabe, Tomas Sanz eta Roberto Ordax hantxe izan ziren uztaileko azken aste-an. Herritarrekin batera, Sakanako bi, eta Iruñeko eta Irungo bertze bina lagunere joan ziren. Aitzinetik prestaketa batzuk egin ondotik, igoera egunean, goi-zaldean 2:00etan utzi zuten aterpea eta 11 orduren ondotik, gailurra 13:00etanzapaldu zuten. Nekatuta, eta zero azpitik 15 eta 20 gradu zirela, baina eginda-koarekin kontent daude mendizaleak. Elbrusek Errekako bandera nolakoa denere badaki dagoeneko.

DONEZTEBE

Page 19: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 19ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

URROTZ

Horrela, herritargehienek kanaldigitalak ikusditzakete

Joseba URROTZHonezkerogehienek

jakinen badute ere,martxan dago LurrekoTelebistaDigitalaZubie-tako errepikagailuan,alegia, antena horreta-tik seinalea hartzen du-tenekkanaldigitalaksin-tonizatzen ahal dituzte.Etxe gehienetan aipatuantenatik hartzen duteseinalea, eta beraz, he-rritargehienekLTDarenbidezemititzendirenka-teak ikus ditzakete.

Plan MunizipalaabianAkitudaPlanMunizi-

pal berria egiteko lanen

adjudikazioa.Hiruenpre-sa aurkeztu ziren, etaudaleko zinegotzi, Na-sursakoteknikarietaNa-farroakoGobernuko or-dezakariek erabaki zu-tenez,JoseIgnacioArri-basEtxebestearkitektu-akeginenduplanberria.Aitzineko arau subsi-diarioakzaharkituakgel-ditu dira, eta zorrotze-giakizateazgain,hurren-go urteetan herria nolagaratu eta beharrak ze-haztekoarauakberritze-ko beharra dago.

Dirulaguntzarik ezNafarroako Gober-

nuaknekazaritzaazpie-giturakhobetzekourte-roateratzenduenlagun-tzadeialdian,ezdudiru-rik eman eskatu zirenlanak egiteko. Hortaz,bertzebaterakoutzibe-harkodiraasmohoriek.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZBertze labaderoa konpondutaKrisialdirako prestatzen ari gara, eta argia mozten baldin badigute, garbitzekomakinak balioko ez dutenez, orain bigarren labaderoa konpondu dute enple-gu zerbitzuak ematen duen laguntzekin hartutako langileek: Ariztietako iturria-ren labaderoa, hain zuzen. Herri inguruan konpondu zena bezala, dotore gel-ditu da baserri inguruan dagoen hau ere. Dena den, aipatzekoa da, labaderohau herrian zegoela lehenago. Duela 60 bat urte herritik orain dagoen tokiraeraman zen.

UDALA � LTD (LURREKO TELEBISTA DIGITALA)

Seinalea Zubietako errepikagailutikhartzen dutenek eskura dute LTDa

Page 20: ttipi-ttapa 501.alea

20 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

ITUREN

OSPAKIZUNAK � JOALDUNAK

Dena prest dago irailaren 19aneginen den Joaldunen EgunerakoBazkarirakotxartelakherriko dendaeta ostatuansalgai daude

Arkaitz MINDEGIAJoaldunak eta Ibin-

tza Kultur Taldea lane-an hasiak dira dagoe-neko, irailaren 19an, la-runbatarekin,ospatukoden Joaldunen Egune-rako. Egun osoko egi-taraua ere zehaztu du-te:Goizean 9:30 aldera

p lazan e lka r tu e taAmeztira joanen dirajoaldun, trikitilari etaherritarrak. Sotilenea,Xunbilenea, Amairunborda,AltxunekobordaetaZubialdekobaserrie-tara bisita eginen duteeta etxekoekpintxoetatragoxkagoxoekinhar-tuko dituzte, urtero be-zela.13:00etan plazanherri-kirol erakustaldiaizanen da eta bertsola-r iak ere ar iko dira.14:30ean bazkaria iza-nen da Herriko Etxeko

Ganbaran eta ondotikdantzaldia izanen daFRANTZISKOakordeoi-lariarekin.Bazkarirako txarte-

lak herriko ostatu etadendetansalgaidaude.

Ander ErasunHerriz-herrikobeste-

kin batera, lanean ibilida Ander Erasun aur-tiztarra. Bestetako egi-tarauetanaizkoraapus-tu eta ekitaldi ugari iku-si ditugu eta erakustal-

di aunitz eman dituAnderrek bertze aizko-lariekin batera.Horrez gain, ezin

ahantzi, uztailaren24anAzpeitian jokatu zen 23urtezbeheitikoenUrrez-ko Aizkolarien finaleanparte hartu zuela. Era-sunek ezin izan zuenAtutxa II.a menperatu.Bizkaitarrak 20 minutueta 44 segundo beharizan zituen lanak aki-tzekoetaAurtizkoak23

minutu eta 2 segundo.Zorionak, hala ere, etasegi horrela!

Ikasturte hasieraA/H1N1 gripeari ai-

tzinegitekoNafarroakoGobernuko Osasunkontseilariaren eraba-kiz, ikasturtea mailakahasikodaNafarroan. Itu-rengo eskolan ere, tti-kienak irailaren 3an etanagusiakhilaren9anha-siko dira.

GIZARTEA

Etorkinakintegratzekosubentzioak

TTIPI-TTAPAEtorkinen integrazio-ra zuzendutako eki-menak landuditzaten1.442.817€kodirula-guntza emanen dieNafarroako Gober-nuakudalerakundeei.Eskualdean,Baztan-goUdalak22.425,34euro hartuko ditu:14.882,90eurogizar-te zerbitzuetarako,4.788,97sentsibiliza-ziorako, 1.900€ par-te-hartzerako eta853,47 haur eta gaz-teeizuzendutakopro-grametarako;Maler-rekakoMankomuni-tateak20.798,11€ ja-soko ditu: 15.535 Gi-zarte Zerbitzuetara-ko, 2.347,05€ haureta gazteen progra-metarako eta bertze1.277,06 euro sentsi-bilizaziorako;Leitzal-dekoMankomunita-teak 9.481,35€ jaso-koditu,5.531,35€gi-zarte zerbitzuetarakoeta 3.950 euro parte-hartzerako.Bortzirie-takoMankomunita-teak , azken ik ,27.214,56€ jasokodi-tu, 15.815,36€gizar-te zerbitzuetarako,5.088,28€ sentsibili-zaz ioa lan tzeko ,3.556,14 haur etagazteen kanpaineta-rako eta 460,99 ema-kumeentzako.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joaldunen Egunak 25 urte bete zituen iaz eta joaldun andana elkartu zen.

Page 21: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 21ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

ZUBIETA

44 aizkolari eta7 harri-jasotzailebilduko diraherriko plazan

Fermin ETXEKOLONEA60urterekinetasasoi

betean.Aizkolarionene-takoadelaesateaereezdagehiegizkoa.Etaaur-ten 60 urte bete dituela-koetabere ibilbideago-goan, omenaldia eskai-niko dio herriak irailaren12an, larunbatarekin.10:30ean meza izanen

daMindegiarenomenezeta 11:00etan herri kiroljaialdihaundiahasikoda:44 aizkolari eta 7 harri-jasotzailek erakustaldiaeskainiko dute.Aizkolari hauek ari-

ko dira: Donato Larre-txea, Angel Arrospide,Floren Nazabal, JoseMariOlasagasti,JuanJo-seLopez,LuisTxaparte-gi,UnaiOtaño,DanielVi-cente,AntonioSenosia-in, Patxi Mindegia, ArriaV.a, Jose Angel Zubia-ga,LuisMariBelarra,Jo-sebaOtaegi,JonRekon-

do,XabierMindegia,Atu-txa II.a, Arkaitz Jauregi,Mugertza II.a,RaulCas-tro, Jose Juan Barbere-na, Antonio Jaunarena,JoseAntonioLoiarte,Fe-lix Etxeberria, ManoloKañamares, JoxeUgar-teburu,MugertzaI.a,Jo-seEtxebeste,GabrielSa-ralegi, Jesus Agite, Jo-se Aierbe, Jose MariMendizabal, Patxi Asti-bia, Arria II.a, Arria III.a,

AnderErasun,OihanLa-rretxea,RubenSaralegi,ArkaitzOlano,JulenKa-ñamares,RodriguezII.a,Kenari Erasun, Iker Vi-cente eta Mikel Zabale-ta.Etaharri-jasotzaile-ak hauek: Saralegi, Iña-ki eta Inaxio Perurena,Izeta I.a, Izeta II.a, IzetaIV.a eta Josetxo Urrutia.Lizaso eta Telleria

bertsolariakereeurentar-tea izanen dituzte.

Bestalde, herritarrenizenean,aurreskuadan-tzatuko zaioMindegiari,etaUdalakoroigarriaereemanen dio.Herrikirolsaioarenon-

dotik, 14:30ean, herribazkaria izanen da. Sa-rrerak udaletxean dau-de salgai, eta, aipatu,herritarrek lehentasunaizanendutela.Bazkalon-doan, dantzaldia izanenda MODESTOrekin.

KIROLA � OSPAKIZUNAK

Merezitakoomenaldia jasokodu Mindegiakirailaren 12an

LEGASA

Abuztuaren22ko arratseanegin zituzten

TTIPI-TTAPAEskualdeanzeinEus-

kal Herriko bertze tokie-tan ugaritzen ari diraazken aldian pintadak.Eskualdeari dagokione-an, azkenak Legasanegindakoak izan dira.

Urtean zehar antola-tzen dituen gastuei ai-tzin egiteko, Malerreka-ko Gazte Asanbladaktxosna paratu zuen Le-gasan,SanAgustinbes-ten atarian. Bada, bes-takhasibainolehenago,abuztuaren 22ko arra-tsean, pintadekin azal-du zen txosna. Norbaitbarrenean sartu etapin-turagorriz hainbat idatziegin zituen.

Diana edo gurutzeamarrazteaz gain, esaldihauek idatzi zituen: He-men ez, alde hemendik,puta semeak eta Juandebalde se murio.Txos-nako pegatina eta kar-telak gorriz pintatu zitu-en eta zaborra ere sartuzuen barrenera.

Gazte Asanbladakgertaerasalatu,eta«pin-tadakeginzituzteneietaberdinpentsatzendute-nei» mezu argia luzatudie:«ezgaituezerkgeldi-tuko.Bideoneangoaze-labadakigu,herriagure-kindagoetahonekedo-zein erasori aurre egite-

koindarraematendigu».Gaineratuduenez, «gu-re herrien alde elkarre-kin lan egin eta eskubi-de urraketa guztiak bo-rrokatzen jarraitukodu-gu,MalerrekaetaNafa-rroaren alde lan egiten,EuskalHerri berri batenbidean lan egiten».

ERASOAK �

Malerrekako GazteAsanbladarentxosnaren aurkakopintadak Legasan

UTZITAKO ARGAZKIA

Idatzi hauek agertu dira Malerrekako Gazte Asanbladaren txosnan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mikel Mindegia aizkora eskuan.

Page 22: ttipi-ttapa 501.alea

22 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

OITZ

BESTAK � AMABIRJIN BESTAK IRAILAREN 4TIK 8RA

Igandean pilota partidak eta aizkoraapustua izanen dira goiz arratsaldezAsteartekoherri bazkarianSustrai Colinaeta Julio Sotoariko dira

ORTZIRALA 4

20:00etan altxaferoabestei hasiera emate-ko. Ondotik Donezte-bekotxistulariakherrianbarna. 21:00etan Baz-tan Zopak Herriko Os-tatuan.Gauezdantzal-dia AZPEITIA-AZKOI-TIA taldearekin.

LARUNBATA 5

11:00etan gaztetxoentxapelketako laxoapar-tida.17:00etanhaurren-dako jokoak plazan.17:00etan herriko arti-sauen erakusketa.On-dotikhauretahelduen-tzako txokolatea.Arra-tsaldezetagauezdan-tzaldia LAIOTZ taldea-rekin.

IGANDEA 6

11:00etan afizionatuenarteko pilota partidak.17:30ean aizkolariak:Ander Erasun (Aurtitz),Oihan Larretxea (Bera),Raul Kastro (Urrotz) etaRubenSaralegi (Leitza).19:00etanherritarrenar-teko VI. Patata TortillaLehiaketa.Ondotik tor-tilla, xingarra eta txisto-rra jatea.ArratsaldeetagauezdantzaldiaFRAN-CISCO SANTXOTENAakordeoilariarekin.

ASTELEHENA 7

11:00etan mus txapel-keta elkartean. Arra-tsaldez I. AjoarrieroLehiaketa.Arratsaldezjokoak herritarren arte-an. Arratsaldez etagauez dantzaldia JE-XUX MARI akordeoila-riarekin.

ASTEARTEA 8

11:00etanMezaNagu-sia.Ondotik luntxaHe-rriko Ostatuan. 14:00-

etanherribazkaria,Sus-trai Colina eta Julio So-to be r t so l a r i ek i n .17:00etan toka eta so-

katira txapelketa herri-tarrenartean.Arratsal-dezetagauezdantzal-dia JEXUX MARI akor-

deoilariarekin.Ondotikbestei akabera emate-ko kalejira eta GAIXOANI.

ARGAZKIAK: JAIONEAurten ere ez da umorerik faltako bestetan.

Oizko Udalakbesta zoriontsuak opa dizkie

herritar eta bisitari guziei

Oizko Udalakbesta zoriontsuak opa dizkie

herritar eta bisitari guziei

Page 23: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 23ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

ERATSUN

BESTAK � LOKARIKO AMABIRJIN BESTAK IRAILAREN 4TIK 8RA

Larunbatean Mindegia eta Nazabalenartean aizkora apostua jokatuko daAsteartekogoizean aizkoraapustua izanenda eta pilotapartidaarratsaldean

ORTZIRALA 4

19:00etan suziriak he-rriko festeihasieraema-teko. Ondotik kalejiraherriko trikitilariekin.GauezdantzaldiaTRA-KETS taldearekin.

LARUNBATA 5

9:00etan txistulariakhe-rrian barna. 14:00etanherri bazkaria KUPELAtaldearekin. 18:30eanaizkoraapustuaMinde-gia etaNazabalen arte-an. Arratsaldez etagauezdantzaldia TRA-KETS taldearekin.

IGANDEA 6

9:00etan txistulariakhe-

rrian barna. 11:00etanpasta lehiaketa.Ondo-tik dastaketa.Goiz etaarratsaldezumeenpar-kea, karts eta gaztelupuzgarriak. 18:00etanLeitzako dantzariensaioa. Arratsaldez etagauez dantzaldia MO-DESTOrekin.

ASTELEHENA 7

9:00etan txistulariakhe-rrian barna. 11:00etanherrikomus txapelketa.Sariak:bikote txapeldu-narentzat bildots bana,bigarrenarentzat binatxuletaetabinabotil ar-doetahirugarrenentzatbina txuleta.18:00etanpilota partidak: Ollo-Landilibar / Idoate-Ga-larragaeta Iraola-Otxo-torena / Jaunarena-Azanza. Arratsaldezeta gauez dantzaldiaMODESTOakordeoila-riarekin.

ASTEARTEA 8

9:00etan txistulariakhe-rrian barna. 11:00etan

Meza Nagusia. 13:00-etan aizkora apustua:Erasun-OihanLarretxeaeta Saralegi eta Olano.18:00etan pilota parti-dak: Garralda-Jauregi /Yoldi-Iriarte eta Tainta-Girones /Bendorio-Lin-zoain. Arratsaldez etagauez dantzaldia MO-DESTOrekin.

ARGAZKIAK: M. TELLETXEAPatata tortilla lehiaketarenordez, aurten pastarenaeginen da. Herri kirolak,ordea, ez dira faltako.

Eratsungo Udalakbesta zoriontsuak

opa dizkizue

Eratsungo Udalakbesta zoriontsuak

opa dizkizue

Page 24: ttipi-ttapa 501.alea

24 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

EZKURRA

EHIZA � PRESTAKETA LANETAN

Jose Zestau etaFidel Gomez diraehiztarien juntakokide berriak25. postuatokiz aldatukoda Leitzakoehiztariak kexudirelako

Fernando ETXEBERRIAEhiztariakburubela-

rri dabiltza prestaketalanetan, sasoia ere ai-legatzear delako. Joandenuztailaren 26anur-teroko bilkura egin zu-ten Mosaiko aterpeaneta 38bazkide bildu zi-ren. Hainbat gai izanzituzten aztergai, etahorien artean, 2008-2009 denboraldikokontuak aurkeztu zitu-en l ehendaka r i ak .Onartuak izan ziren.Denboraldi honi be-

gira izanen diren berri-kuntzen artean, bat daaipagarriena. Juntanbikide berri sartu direla,alegia: JoseZestau etaFidel Gomez.

LEITZAKO EHIZTARIEKINGORABEHERAKLeitzako ehiztarie-

kin izandakobilerakerenabarmentzekoak di-ra. Izan ere, Leitzakoehiztariak kexu azaldudira 25. postuak inter-ferentz iak eragiten

dizkielako. Kontu ho-nen inguruan, hainbatbilera egin ditu lehen-dakariak leitzarrekin,eta azkenean, 25. pos-tua tokiz aldatzea era-baki da.

GARBITASUNARENGARRANTZIAEhiza garaia amai-

tzearekin batera, pos-tuakgarbitzeaezinbes-tekoa dela ere gogora-tu zuten ehiztar iekbatzarrean, eta auzo-lanerako egunak erefinkatu zituzten.Ehiza larriko inguru-

ak zein diren eta oho-lak paratzearen beha-rraz ere mintzatu zirenuztaileko bilera horre-tan.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIAGiro ederrean joan dira festakHerriko eta kanpoko jendearen parte-hartzearekin joan ziren Amabirjin festak.Ohi bezala, aizkora apustuak, pilota partidak eta herri-kirolak izan ziren kan-potik jende gehien erakarri duten ekitaldiak. Gainera, aurten eguraldia ere la-gun izan genuen, eta tenperatura altuak ere ez zituen gogogabetu dantzari fi-nak. Orokorrean, giroa bikaina izan zen, eta ekitaldi guztien artean, herri kiro-lak eta 11 bikotek parte hartu zuten mus txapelketa izan ziren aipagarrienak.Azken honetan, Barrankako Jose Luis eta Toki Alaiko Migel izan ziren txapel-dunak. Argazkian ageri diren 18 lehiakide ausart hauek herri-kiroletan aritu zi-ren, eta ez dago adierazi beharrik zein izan ziren txapeldunak.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIAEhiztariak uztailaren 26ko bileran.

KULTURA � LIBURUA

Etxe, baserri eta borden liburua kaleanHiru urteko lanaren ondotik kale-

andaEzkurrakoetxe,baserri etabor-den argazki bilketa liburua. Zutik,egoera txarreanedodesagertutadau-den baserri, borda eta etxeak ageridira, bakoitza bere izenarekin. Fer-nandoEtxeberria eta JuanJesusSu-kuntzaren lana da eta helburua exis-titu zirela nonbait jasotzea izan da.Hiruatalnagusiditu liburuak: lehe-

nengoan herriko historiaren laburpe-

na ageri da; bigarrenean probintziakoeta herriko artxiboetako dokumentubatzuk ageri dira; eta hirugarreneaneraikinenargazkiaketaizenakikusdai-tezke, eta zenbaiten historia ere bai.Liburuaz gain, DVD bat ere argi-

taratu dute, argazkiz hornitua. Egile-en nahia, liburua herritar guztien es-kuraailegatzea litzateke,baina70alebaino ez dira editatu gastu haundiadelako.

Argazkian ageri den hauxeda Fernando Etxeberria eta

Juan Jesus Sukuntzakegindako liburuaren azala

Page 25: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 25ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

FESTAK � IGAROTAKOAREN ERREPASOA

Urteurrena, giroa,berrikuntzak,glamourra...Peña eta berefundatzaileakizan dira festaeder batzuenardatz

Esteban AROTZENAAurtengoAmabirjine-

tako zenbait une betira-kogelditukodiragoizue-tar askoren bihotzetaneta erretinan. «Momen-tiko» horien protagonis-tanagusiak,jakina,Umo-reOnaren fundatzaileakizan ziren. Ahaztezinakberaiek botatako itxafe-roa,etaPeñarenEgune-ko diana, pilota plazakoomenaldiekitaldiaetailu-nabarrean Ganddegikoatarian Luis Elizegi buruzuen txarangak peñaki-de beteranoen eskutikjasotako agurra.

GIROA-BERRIKUNTZAKFestagiroa,bestalde,

apartaizandaaurtenere.Igande eta astelehenarratsekolasaitasunarenondoren,astearteanka-leak, tabernak eta txos-nak bete egin ziren be-rriz, ostiraleaneta larun-batean bezalaxe. Aipa-garria,gainera,berrikun-tzek izanduten arrakas-ta. Astearte arratseangainezkabete zenplazafestei bukaera ofizialaemateko lehenbiziko al-diz antolatutako ekital-dian. EtaPeñarenhisto-ria irudikatzen zuen 600argazkiko erakusketakehunkalagunenbisitaja-so zuen.

GLAMOURRAEdozein jaialdi edo

goi mailako ebentokpertsonaia ezagunak

erakartzea izatenduhel-buru.Bagure festek lor-tu dute hori ere, ohera-tzeko presarik gabe

etorritako izarrak ikusbaitzitezkeenherrianas-teartearekin, 18an: goi-goi mailako pilotariak

eta harri-jasotzaileak,tourrean etapak iraba-zitako txirrindulariaketaabar.

GOIZUETA

ARGAZKIAK: ENERITZ ETA AITOR AROTZENAFestetako momenturik gogoangarrien errepasoa.

Page 26: ttipi-ttapa 501.alea

26 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

ARESO

KIROLA � MENDIA

Bigarren MendiMartxa eginen daigandeanItzuliabukatutakoanpaella jateaizanen da

Juana Mari SAIZARIgandehonetan, irai-

lak 6, bigarren MendiMartxa egingodaUda-lak eta kirol koordi-natzaileak antolatuta.Iaz oso ongi atera zen,eta aurten ere hala es-pero da.26 kilometroko ibil-

bidea izanendutemen-dizaleek aurretik etagoizean8:00etan abia-tuko da plazatik. Aipa-tu, aldi honetan, boka-tak banatu beharrean,paella jana egingo de-la bazkaltzeko, mendiitzulia bukatzen dene-an.

Martxari buruzkoxehetasun gehiago ki-rolen atalean aurkitu-ko dituzue, 39. orrial-dean.

San MigeleraerromesaldiaEgun berean, igan-

dean, San Migeleraerromesaldia egitekoada, Larraungo Artza-pezgoak antolatuta.Hala, herriko gurutze-akbisita bueltatukodioSan Migeli.Badira 17 urte huts

egin gabe parte har-tzen duela herriko gu-rutzeak erromesaldihonetan. Herritarrekguardaetxetik San Mi-gelerainoko ibilbideaegiten dute gurutzeaeramanez, beste 40parrokiekin batera.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZARFesta parte-hartzaileakFesten biharamuna pasa da jada, baina oroitzapen onekin geratu gara herritarguztiak, jendearen parte-hartzea haundia eta ona izan baita. Azken urteetakoegitarau berdintsua izan da, baina berrikuntzen artean, ume eta gaztetxoek egi-niko ingurutxoa izan da aipagarriena. Helburua Aresoko ingurutxoa ez galtzeada, ahal bezain jende gehienek jakitea eta dantzatzea. Elizkizunei dagokienez,esan, beharbada Amabirjin Egunekoa aspaldian ikusitako jendetsuenetakoaizan zela. Urtero bezala, dantzariek arkua egin zuten Eliza sarreran. Haurren ar-tean txikienak hiru urtekoak ziren eta zaharrenak 13koak.

Eskola eta PakeToki berrituak

Eskola eta Pake To-ki Elkartearen au-rrealdeakonpontzenari dira eta ia buka-tuxea dago. Aurrekoaldea berrituta etamargotuta ikus dai-teke dagoeneko.

Page 27: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 27ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

LEITZA

Erakusketak,tailerrak, herrikirol saioak...denetarikizanen da

TTIPI-TTAPAPlazaola Partzuergo

Turistikoak antolatuta,besteurtebatez,Taloa-ren Eguna eginen daigande honetan, irailak6. Aurreko edizioetakoemaitzaona ikusita,aur-ten ere egitarau bete-beteaprestatudute.Tar-tean, zenbait berrikun-tza ere izanen dira.

Merkatuaren irekiera10:00etan•Leitzako talogileak:VillabonaetaSaralegi.•Artisauak: sagardoa,eztia, txistorra, gazta,zur lanak...•Taloa egiteko tailerra.•Baserriko tresneriarenerakusketa.•Arto zuriketaren era-kusketa.•Baserriko animalienerakusketa.•Haurrentzat gurdi ibi-laldia.

Ekintza gastronomi-koak: 11:00-13:30•Nafarroako I. TaloLehiaketa.Lehenengohiru sailkatuentzat sa-riak banatuko dira he-rri kirolak bukatu on-dotik.

•Taloarekin egindakoplateren erakusketa.Zonaldeko jatetxe etatabernek egindakoakizanen dira.•4-14 urte arteko gaz-tetxoentzat taloa egi-ten ikasteko tailerra.

Herri kirol saioak12:00etan•EuskalHerrikoAizkola-ri Gazteen Txapelketa.

•Nafarroako Txinga-Eramate Txapelketa.•EuskalHerrikoKoxkorBiltze Txapelketa.

Hasi da PilotaTxapelketaPilotazaleek hitzor-

du garrantzitsuak iza-nen dituzte hurrengoastebururuetanAmaza-

bal pilotalekuan, abianbaita Aurrera Pilota Es-kolakantolatutakoV.Pi-lota Txapelketa. Joanden ostiralean hasi etaigandera bitarte, final-laurdenak jokatu zi-tuzten.Ostiral, larunbateta igande honetan, hi-lak 4, 5 eta 6, finalerdi-ak jokatuko dituzte etafinalak, berriz, irailaren13an, igandearekin.

BitartehorretanEus-kal Herriko eta Errio-xako 80 bat pilotari pa-sako dira Amazabalfrontoitik, alebinak, in-fantilak, kadeteak, ju-benilak eta nagusiak.Kirolariak Aurrera Pilo-ta Eskolak aukeratuta-koak dira.

Zaldi Eguna bertanbeheraAurreraPerraTaldea-

ren ekimenez, irailaren12an, larunbatarekin,egitekoazenZaldiEgu-nabertanbehera geldi-tu da, tokiarekin arazo-ak egon direlako.

VI. MendiTxirrindula MartxaBizikletan ibiltzeago-

goko dutenek aukeraezinhobea izanen duteirailaren20an.Egunho-rretan, Plazaolanbarnapasako den Mendi Txi-rrindula Martxaren VI.edizioa eginen da. Lu-zera diferentea izanenduten proposamenakeginendira:AndoainetaLekunberri arteko40ki-lometroak, Leitza etaLekunberri arteko15ki-lometroak eta haurren-tzat pailazoekin bateraegiteko laukilometrokoibilbidea.Egunberean,bestal-

de, maratoi erdia ereeginen da, 21 kilome-troko proba lehiakorra.

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZINJon Kanflanka hirugarren Euskadiko Sega TxapelketanUda honetan egindako lana kontuan hartuta, gustura egoteko moduan da JonKanflanka segalari gaztea. Beste saiorik jokatu gabe, hirugarren postua esku-ratu baitu Euskadiko Txapelketan. Abuztuaren 9an Aizarnan (Gipuzkoa) eginzen 25. Euskadiko Sega Txapelketan, beste lau segalarirekin batera, ordube-teko lana egin behar izan zuen, eta sei sail ebaki. Hirugarren posturako lehiaestua izan zen. Izan ere, laugarren saila amaituta, Arteaga Kanflankaren aitzi-netik zen 40 segundoko aldearekin, baina Kanflankak sasoiko amaitu zuen txa-pelketa, eta lehen aldiz podiuma zapaldu zuen, hirugarren sailkatuta.

OSPAKIZUNAK � AISIALDIA

Nafarroako I. Talo Txapelketa jokatukoda igandeko Taloaren Egunean

Page 28: ttipi-ttapa 501.alea

[email protected](0034) 948 63 54 58

28 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

BAZTAN

BESTAK � ELBETEKOAK IRAILAREN 11TIK 15ERA

Txopo goratzearenusadioari eutsikodiote ElbetenBaztan Zopaketa zikirojaterakotxartelakostatuan salgai

ORTZIRALA 11Bezpera

18:00etan suziria etaezkil-jotzea. 21:00etanHerriko Ostatuan Baz-tanZopak (txartelakos-tatuetan salgai). 00:00-etan txopo goratzea.Ondotik dantzaldiaFRANTZISKOakordeoi-lariarekin.

LARUNBATA 12Zikiro Egune

9:00etan argisoinuak.14:00etan zikiro jateaJOXE ANJELek alaitu-ta (txartelak Elbetekoostatuan eta Elizondo-koKarrikaostatuansal-gai). Ondotik makil-ti-ra txapelketa.20:00eta-t ik 22:00etara eta

1:00etatik aitzineradantzaldia OROTS tal-dearekin.

IGANDEA 13Zozketa Eguna

9:00etan argisoinuak.18:00etan herri-kirolikusk izuna plazan.19:00etan bat-batekomus eta partxis txapel-keta.19:00etatik22:00-etaradantzaldiaFRAN-TZ ISKO akordeo i -lariarekin. 22:00etanzozketa: 4 lagunenda-ko afaria, argazki maki-na digitala edo GPSaeta 2 gasna.

ASTELEHENA 14Gurutze

Sainduaren etaHaurren Eguna

9:00etan argisoinuak.11:30ean Meza Nagu-sia. Ondotik Mutildan-tzak plazan. Segidanl un t xa Os ta tuan .14:00etan haurrenda-ko bazkaria frontoian.

17 :00e tan AZ IKAtaldearen txotxongiloikuskizuna:Barne Iluna.18:00etanbonba japo-niarrak plazan. 18:30-ean txokolatada.19:00-etatik 21:00etaradan-tzaldia trikitilariekin.

ASTEARTEA 15Herritarren Eguna

9:00etan argisoinuak.14:00etan herri-bazka-ria, trikitilariekin. 12:00-etan GAIXOA NI.

ARGAZKIAK: MARIA

Urteroko ekitaldi bihurtu dira txopo goratzea, mus eta partxis txapelketa eta zikiro jatea

OHARRA

Zikiro jatera joan be-har duenak bakoitzakbere platera, tenedo-rea eta nabala era-man beharko ditu.

Page 29: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 29ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

BAZTAN

Elbeteko presabotatzearenkontra daudeherritarrak

Maite OTEIZAKantaurikoUrKonfe-

derazioak bultzatuta,Baztan Ibaiko zenbaitpresadesagertzekopla-nakbertzelakoondorio-ak dakartzala erran dai-teke. Lehenbizikoadibi-dea Lekarozko presanikustekoparadaizandu-guhurbildutakohainber-tze baztandarrok.Hasierabatean,pre-

sa suntsitu zuten, etahortikegunbatzuetarat,ondoanzegoenkomen-tuko zentrala botatzenhasiziren.Eraikinaerais-ten ari ziren neurrian,ubidea, etxe azpiko ar-kuaeta abar bistangel-ditu ziren. Irudi hauBaztangohistoriarenza-ti bat da, eta batez ereLekarozkoa.Elbeten ere eztabaidak

eragindituErrotaberrikopresabotatzekoUrKon-federazioaren asmoak.

Erabakiaren kontra 340sinadura ingurubildudi-tuzte,presaarrainentzat

ez dela oztopoaerranezeta bere ondare-balioadefendatuz.

ARGAZKIA: ARANTXA GAMIOPantxoa eta Peiorekin ZiganIraila ailegatzearekin batera, gehienentzat oporrak akitu badira ere, besta giroanpasa dugu uda. Herriz-herri hainbat ekitaldi izan dira eta horietako aunitz arrakas-tatsuak.ZigakoSanlorentzoetan,erraterako,herrikobestenegunhaundian,PantxoaetaPeiok kantaldia eskaini zutenplazan.Aitzinekoegunetakoeguraldi txarrakbel-durra eragin bazuen ere, giroak ez zuen hutsik egin. Eguraldia lagun, jende anda-na bildu zen plazan, inguruko larrain eta Elizako eskaileretan betiko eta oraingokantuak kantatzera. Lerro hauen bidez antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkie-te egun hartan Zigara hurbildu ziren guziei. Argazkia kantaldiaren ondotik herrikogazteek Pantxoa eta Peiorekin ateratakoa da.

AZPIEGITURAK � IBAIAK

Lekarozkopresarekin baterazentrala eredesagertu da

Nork ez zuen ezagu-tzenIruritakoAlmenar,BaztanenetaBaztan-dikkanpo?Bidaiaan-tolatzailea (Andorra,Lourdes,Portugal,Ga-lizia…), garai bateanbandoabotatzenzue-na, txistulari dantza-riekin,barberoa,etxe-tresna saltzailea, C.CIruritako presidentea,Herriko AdoraciónNocturnakoa,Gartza-in eta Iruritako posta-ria…Herriko hainber-tzegauzaetaekintzenbultzatzailea, Andue-zako Xatur El mudo-ren imitatzailerik ho-berenahileginda.Sal-vadorMartinLekaroz-komediku izan zenakere, Un viaje al ValledelBaztanliburuan,gi-zon haundia zela dio.Goian Bego.

HERIOTZATiburtzio ALMENARARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Makina bat Lekarozko Kolegioaren zentrala botatzenHerriarentzathainbertzelan egindakogizona

Page 30: ttipi-ttapa 501.alea

30 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

BAZTAN

OSPAKIZUNA � AURTENGOA HIRUGARREN ALDIA

Txalapartarienbesta eginen daigande honetanIzpegiko lepoanBaztan etaBaigorrikotxalapartariekantolatutakoekimena da

TTIPI-TTAPABaztango etaBaigo-

rri aldeko txalapartariekantolatuta, txalapartari-enbestaeginenda,aur-tenhirugarrenaldiz, igan-de honetan, irailak 6.BaztanetaBaigorri ingu-rukotxalapartariakelkar-tzeko helburuarekin, la-gunarteansortuzenideiaizan zen, eta duela hiruurte,erdibideaneginzu-ten hitzordua: Izpegikolepoan. Geroztik ez duhutsikeginospakizunak.Paxkal Indo anto-

latzaileak TTIPI-TTAPAriadierazi dionez, ez duteegitaraufinkorikzehaztu,eta txalaparta horrelaulertzen dutelako libre-an utzi nahi izan duteeguna: «guk eguna eta

tokia emanen dizkiogujendeari». Dena den,Izpegin, 9:00etan egindutehitzordua.Goizeanmendian ibiliko dira etamenditontorbateantxa-laparta bat ere kokatu-ko dute. Eguerdian,14:00etanIzpegirabuel-tatuko dira eta Baigorri-ko Ikastolarenalde«sosbatzuk biltzeko», taloakjatekoaukera izanenda.Arratsaldean txalapartadoinuak nagusituko di-ra.Aurtengoberrikuntza

Parisko talde baten bi-sita izanenda.Txalapar-tarien lekukotzak har-tzeko asmo omen duteetabaliteke Izpegingra-baketak egitea.

ARGAZKIAK ETA TESTUA: MAITE OTEIZAAurkikuntza berriak Amaiurko gazteluanLaugarren urtez, Aranzadi Zientzia Elkarteak Amaiurko gazteluan indusketakegin ditu aurten ere. Urtez urte, gazteluko harresiak eta barneko bizitzari bu-ruzko elementu berriak agertzen ari dira eta aldi honetan ere hala izan da.Amaiurko besten bezperan, horien berri eman zutenAranzadi Elkarteko idazka-ri nagusia den JuantxoAgirrek, VirginiaAlemanalkateak,BizenteArozenaUdal-bideko ordezkariak, eta Julian Rekalde Amaiurko alkateak komunikabide etaherritarren aitzinean. Uda honetako lanekin, egitura arkitektonikoa eta espa-zioaren banaketa aztertzeaz gain –eskailerak, kanpokaldeko harresiaren egu-nerokoan eremua... –, XIV. eta XV. mendeen artean erabili ziren hainbat objek-tu aurkitu dituzte: animalia batzuen hezur arrastoak, etxeko tresnak, gerrikoenbelarriak... Militarrek erabili zituzten ezpata eta gezi punten arrastoak ere to-patu dituzte, eta urrezko txanponak ere bai.

EGITARAUA

Goizean mendian ibi-liko dira eta eguer-dian Izpegira buelta-tuko dira. Arratsalde-an txalaparta doinuaknagusituko dira.

Kudeatzaile berria Baztandarra Kooperatiban

Azpilkuetako Agur-tzane Mariezkurrenada Kooperatibako ku-deatzaile berria. Abuz-tuaren 12an ekin zionbere ibilbide berriari 25urte inguru dituen gaz-teak. Orain arte XabierRipak izan duen kargu-rako bertze bi hautagaiere baziren, baina az-

kenean, Mariezkurre-nak hartu du ardura.

IBILBIDE LUZEA DUENKOOPERATIBA1977an sortu zen

Kooperatiba. Erratzunhasi arren, 1982az ge-roztik, Arizkunen duegoitza, Ordoki indus-trialdean.

300 bat bazkide di-tu eta hainbat zerbitzueskaintzen ditu: pen-tsua, ongarriak, gaso-lioa, gasnategia… Az-kenhau, hain zuzen, jo-andenurtean sortu zu-ten eta horrekin bate-ra Baztangoa izenekogazta ere merkatura-tzeari ekin zioten.

Page 31: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 31ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Iruñekoarkitektu taldebatek egindako‘Lurra BZT’proposamenakirabazi du

TTIPI-TTAPA

Udalak hilabete ho-netanbanatukodituEli-zondokoForuPlazabe-rritzekoproiektu irabaz-leen sariak, eta aldi be-rean,osokobilkuranerehil honetan aurkeztukoda egitasmoa, onespe-na emateko.Ideien lehiaketara

aurkeztutako44proiek-tuenartean,berezikiho-rretarakosortutako epai-mahaiak Lurra BZT ize-nekoa aukeratu du. Iru-ñeko Koldo Fdez. Gaz-telu, Corina Blanco Ri-vas eta Enrique JerezAbajorenadalana.Epai-mahaiaren arabera, au-

keratutakoek «trebeziahandia erakutsi dute ar-kitekturaetaherrikoere-muaklantzean»eta«eginbeharreko bi eraikinen-dakohizkeraberahauta-tzeak batasun haundiaemandiomultzoari.Oro-bat, gure aburuz, ego-kia daeraikineneta sor-tzen diren eremu libre-enartekoeskala».Lehia-keta irabazita,6.000eu-roko saria hartuko duteLurra BZTren egileek.Bigarren saria, aldiz,

proiektuguztiak jendau-rrean paratu zirenean,

herritarrenbotorikgehienbildu zituen Billantziko-tik zortzikora proposa-menarentzat izanda.83baztandarrek eman zu-ten proiektu honen al-dekobotoa.Irurita-Leka-rozko Maite eta IdoiaDanborienaOlaetxeare-na da. 3.000 euro har-tuko dituzte.1.500eurokohiruga-

rrensaria,azkenik,Stor-torget proiektuarentzatizan da. Errioxako Ja-vier Garcia Neila eta Li-zarrako Irantzu Saenzde Galdeano egina.

‘LEHIAKETAARRAKASTATSUA’44 proiektu aurkez-

teak aurreikuspenak«gainditu» dituela adie-razi dute Udaletik, eta«parte-hartzearrakasta-tsua» izan dela.Aipatu epaimahaiko

kideak honako hauekizan dira: Virginia Ale-man, alkatea; AgustinOlabe (NaBai) eta MªCarmen Iribarren (UPN)zinegotziak,hiruarkitek-tu ahokulari gisa (SilviaBarbarinudalarkitektua,Efren Munarriz EuskalHerriko Arkitektuen El-kargoak izendatua etaEduardo Vicente Nafa-rroako Gobernuko OR-VEbulegokoa),BlasOta-zuudalekohirigintzaar-lokoabokatuaetaMªJe-susMuñozudal idazka-ria.Erabakiahartzerako-

an, herritarren iritziak%20ko balioa izan duetagainerakoaepaima-haiarena izan da.

UDALA � AZPIEGITURA LANAK

Foru Plazako lehiaketaren sariakhilabete honetan banatuko dira

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Foru Plazari itxura hau ematea proposatu dute lehiaketako arkitektu irabazleek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Foru Plazak hartuko duen itxura.

Presoen argazkiakkendu dituzteAudientziaNazionala-ren aginduz, Foru Po-liziak Erratzuko Zubi-punta eta ElizondokoIntza ostatuetan zeu-deneuskalpresoenar-gazkiak erretiratu dituuda honetan. Kalekoarropekin jantz iakagertu zirenpoliziakbiostatuetan.

Maliko langileahilik ZiganSortzezMalikoabainaOrkoienen bizi zenIssaga Sow 33 urtekolangilea Zigan hil zenabuztuaren 14an, gi-datzen ari zen Dunpermakina 100 metrokomalda batean iraulita.Munusketa alderdianetxe berri baterako la-netan ari zela gertatuzenezbeharra.Larrial-di Zerbitzuek 9:34anjaso zuten deia etaOronoz-Mugairikosu-hiltzaileakberehala jo-anziren istripuagerta-tu den tokira, mediku,erizainetaanbulantziabatekinbainaezin izanzutensalbatu.ForuPo-liziaren eskuetan gel-ditu zen ikerketa.

� FLASH

Page 32: ttipi-ttapa 501.alea

SorginenMuseoak 7.150bisitari hartuditu udan

Koro eta MargariTuristentzat erakar-

garria denherria dagu-rea, eskaintzen zaienaukera ere zabala de-lako: landa-etxeak,aterpe estreinatu be-rria,mendiak,Sorginenmuseoa eta leizeak...Joan diren uztail etaabuztua ere bisitari au-nitzekohilabeteak izandira, eta batez ere,abuztua.Sorginen Museoan

utzitako datuen arabe-ra, 2.644 lagun igaro zi-renuztaileanmuseotik,eta 4.506 lagun abuz-tuan.Leizeko datuak are

hobeak dira, guztira22.588bisitari izanbai-tirauztail etaabuztuho-netan. Uztailean, erra-terako, 8.356 pertsonaetorri ziren leizera etaabuztuan are gehiago:14.232 bisitari guztira.

DirulaguntzaNafarroako Gober-

nuak 55.680 euroko la-guntzaemanendioUda-lari, 1610. urtean egin-dakosorginehizarenha-rira, 400. urteurrenekoikuskizuna prestatzeko.

Bestetako zozketaUrtero bestetan egi-

ten den zozketan hau-ek izan dira saritutakozenbakiak.Lehenbizikosaria 1.299 zenbakia-rentzat da (saski ederbat); bigarrena 0275zenbakiarentzat (Do-nostiako La Perla Tala-soterapiarakogonbida-pena) eta hirugarrena1.153arentzat (kutxasorpresa).

DATUA

14.232BISITARI

igaro dira abuztu hone-tan Sorginen Leizetik,uztailean baino ia 6.000

lagun gehiago.

32 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLOSorginen Jokoa kaleratu du Bertizko Partzuergo TuristikoakBaztan-Bidasoako txokoak,ohituraketaezaugarri bereziakezagutaraztekohel-buruarekin, antzara jokuan oinarritutako Sorginen Jokoa kalean da. Kasu ho-netan, ordea, antzarak mugitu beharrean, hainbat koloretako sorginak mugitubehar dira. Jokuaren taulan Donamariako Jauregia, Sunbillako zubia, San Ju-an Xarreko iturriak, Urdazubiko monastegiko klaustroa eta Amaiurko gazteluaageri dira, bertzeak bertze. Ezagutzen ez duenarentzat, jokoarekin batera lau-kitxo bakoitzaren azalpenarekin liburuxka bat dator. Kaxa barreneko liburuxkaeuskaraz dago, baina salmenta puntuetan aparteko kosturik gabe gaztelaniazeta frantsesezko bertsioak ere eska daitezke. Bertizko Turismo Partzuergoakegin duen mahai-jokoa uztailaren 29an aurkeztu zuten Sorginen Museoan. Di-seinua Begoña Durruty margolariarena da eta aurkezpen egunean, berarekinbatera, Izaskun Goñi Partzuergoko kudeatzaileak eta Lazaro Dainziart zinegot-ziak parte hartu zuten. Ideia Partzuergoaren barnean proposatu zen, HiruakBat landa-etxe elkartetik, eta Partzuergoko teknikariek egin dute. Jokoa Ber-tizko Turismo Partzuergoaren bulegoan edo artisau erakusketa-dendan esku-ra daiteke. Informazio gehiagorako, deitu 948 592323 telefonora.

TURISMOA � UDAKO DATUEN BALANTZEA

22.500 bisitaritik goiti pasatu diraleizetik uztail eta abuztu honetan

Page 33: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 33ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

URDAZUBI

Hitzaldiak, bisitagidatuak, azoka,erremontepartida... izanendira

TTIPI-TTAPAErroten elkartearen

egunaaurtenUrdazubineginenda,irailaren13an,eta horren harira, egunosokoekitaldiakpresta-tudituzteBertizkoTuris-mo Partzuergoak etaUdalak.Joandenurtean, Zu-

bieta egin zen ErrotarenEguna, eta Patxiku Mi-txelena alkateak, SantiVillaresi emanzion leku-koa, aurten hemen egi-teko.Hala, 10:30eanar-tisau azokari emanenzaio hasiera. 11:00etanbisita gidatua eginen damuseoan, errotan etaherrianbarna. 12:30eanLarrate enpresak Azkar

mendikogazteluanegindituen indusketa laneninguruanAzkar,Nafarroa-koErreinuarendefentsa-ren barne hitzaldia es-kainikodu.13:30eanan-tolatzaileeklekukoaber-tzeherribatipasakodio-te.Hartara,hurrengour-tean herri horretan egi-nendaErrotarenEguna.Eguerdian, 14:30ean

her r i bazkar ia e ta17:00etanbisitagidatuaAzkar gaztelura. Ekital-diei akabera emateko,18:00etan NafarroakoErremonte Txapelketa-ko partida jokatuko da:Uterga eta Lizaso, IñigoLekunberri eta Etxe-berria III.aren kontra.

ARGAZKIA: ONDIKOLAzkar mendiko gazteluan indusketa lanakUda mugitua izan da Azkar mendian dagoen gazteluaren inguruan, indusketaklanak egiten aritu baitira. Gaztelu honen inguruko dokumentazio aunitzik ez ze-goelako ekin zion lanari Larrate enpresak eta uztailaren 15ean hasita induske-ta arkeologikoak egiten ibili da udan. Aipatu taldeak utzitako informazioarenarabera, artxibokodokumentubatzuetan,1239anTeobaldo I.aNafarroakoErre-geak gaztelua monasterioaren esku utzi zuela ageri da eta urte batzuk beran-duago, 1244an, Gaskoniako seneskala eta Ingalaterrako erregea Enrike III.arenkonfidantzazko gizona zen Nicolas de Meulesen aginduetara zeuden soldadu-ek gotorleku hau suntsitu zutela. Hala, Lapurdiko mugan gerra piztu eta nafa-rrek Baiona hartu zuten. Horrez gain, sorginekin lotutako kondairaren bat ereba omen da. Josepha de Sokoa sorginak eta bere ahizpek lehenbizikoaren se-nargaia gazteluan giltzapetu zutenen aurkakomendeku gisa, gaztelua erre eginzuten. Orain, bada, egindako ikerketa historiko-arkeologikoaren inguruko azal-penak emateko tenorea ailegatu da. Abuztuaren 1ean Urdazubi itsasorako bi-deetan izeneko hitzaldia eskaini zuten eta orain, irailaren 13an, igandearekin,egindako ikerketaren azalpenak emanen ditu Larratek herrian.

OSPAKIZUNAK � ERROTEN ELKARTEAREN EGUNA

Errotaren Egunaantolatu duteirailaren 13rako

Onddoa gosaltzekoDakitenekoraindikondoaunitzikezde-la atera diote, sobera idor daudelakobazterrak,bainaSeveroGalarregiGor-tarik bat behintzat bereganatu du, etaez ttikia, gainera. Argazkian ageri denkilo bat eta erdiko onddohori abuztua-ren 10ean topatu zuenGalarregik, bai-ta ederki aprobetxatu ere. Bortz lagu-neko taldean ederki gosaldu baitzutenMontxo ostatuan onddoa janez. Seve-rorekin batera, Txomin, Sansin, Kupe-la eta Montxo elkartu ziren gosaltze-ko.

UTZITAKOARGAZKIA

AZKAR GAZTELUA

Errotaren Egunarenbarne, Azkar gazte-luan egin diren indus-keta lanen inguruanhitzaldia izanen da,12:30ean.

ARGAZKIA: UDALAUrdazubiko errota eta bere ubidea

Page 34: ttipi-ttapa 501.alea

34 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

SARA

BESTAK � BURUILAREN 12TIK 16RA

Igande arratseanAnje DuhalderenkontzertuaAstelehenarratsaldeanArtzain ZakurLehiaketaizanen da

LARUNBATA 12

17:00etan Sara Korri-ka, 12 kilometroko las-terkaldia.23:00etanLE-HENDAKARIS MUER-TOStaldearenkontzer-tua.00:00etandantzal-dia SAMAIN taldeare-kin.Gauguzian Iparral-deko gaiteroak eta Iza-di txarangakarrikakani-matzen ariko dira.

IGANDEA 13

10:00etan Meza Nagu-siaUrruñarrakklikarekin.Ondotik gaiteroak itzu-lianitzuliDanborradaMa-riñelak-ekin. 10:30eanluzean errebotean, Lu-zaz Gazte (DonibaneLohizune) Azkaindarrakbat (Azkaine) taldearen

aurka. 16:30ean gaite-roak, joaldunaketaaha-te jokoa. Ondotik herrikirolak. 19:00etan ape-ritifaSarakokantariekin.22:00etan ANJE DU-HALDEren kontzertua.23:30ean MIKELHATStaldearekin dantzaldia.00:00etan suzko zeze-na. Txarangaitak karri-kak animatuko ditu.

ASTELEHENA 14

Goizean itzulianitzuligai-tero eta txistulariekin.10:30ean luzeanerrebo-tean,partidak.13:30eanzikiro jatea Olhain Ikas-to lak anto la tu ta .16:30ean Artzain ZakurLehiaketaJMJauregirenlandan. 17:00etan eskuhuska trinketean: lehenfinalerdia: Sorhout-Der-mit/ Waltary-Jeannots;bigarren finalerdia Alfa-ro-DeEzkurra/Bielle-Ha-rizmendi.18:30eaneus-kal dantzakZazpiakBattaldearekin. 20:00etanaperitifa trikitilariekin.22:00etankantaldiaIZA-RRAK ta ldearek in .

23:00etan dantzaldiaENTZUN taldearekin.Gau guzian Los Incan-sables txarangak karri-kak animatuko ditu.

ASTEARTEA 15

Goizean itzulian itzuligaitero eta txistularie-kin. 9:30ean trinketeanpaxaka torneoa.10:30-ean luzean errebotean,Noizbait (Hazparne)Spuc-en (Senpere)kon-tra.17:30eanerrebote-an joko garbi. LehenpartidaSarako Izarrapi-lota eskolako gaztee-kin. 18:30ean joko gar-bi helduen partida: Lu-zazGazteHardoytarrenkontra. 19:00etan mu-

txikoak Kuxkuxtu txa-rangarekin. 20:00etanGaztetxean Pink night.20:30eanaperitifa triki-tilariekin. 22:00etandantzaldia XITOAK tal-dearekin. Gau guzianKuxkuxtu txarangakka-rrikak animatuko ditu.

ASTEAZKENA 16

Goizean itzulian itzuliagaitero eta txistularie-kin. 9:00etan trinkete-ko zabaltokian aziendalehiaketa herriko labo-rarientzat. 10:30eanhaurrentzako jokoak.10:30eanPlekaSarike-takopartida:Agirre-Ha-rotcarene/ De Ezkurra-Sorhouet. 17:00etan

eskuhuskaplazan:Eus-kal Herriko bestetakoEsku Pilota Txapelke-tako finala. 18:30eanesku huska trinketean,Pleka Sariketako fina-la. Ondotik trinketeanetaplazanbertsulariak:Beñat Gaztelumendi,JulioSotoetaEkhiErre-mundegi.Gai-jartzaileaKarlos Aizpurua. Segi-dan zozketa. 19:30eanMaider, Xabi eta Peio-rekin aperitifa. 22:00-etandantzaldiaXIRRIX-KA taldearekin. 23:30-ean su art i f iz ia lak.00:30ean dantzaldiaGAUBELArekin. GauguzianLos Incognitos-ek karrikak animatukoditu.

ARGAZKIAK: IDOIA ERRANDONEAGisa guztietako ekitaldiekin gozatzeko aukera izanen da aurtengo bestetan.

[email protected](0034) 948 63 54 58

Page 35: ttipi-ttapa 501.alea

HERRIZ HERRI | 35ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

SARA

HEZKUNTZA � 2009/2010 IKASTURTEKO DATUAK

Herriko 195 haurrek hasiko duteikasturtea ortzeguneanIkastola da iazbaino ikaslegehiago izanendituen bakarra

Xan HARRIAGUEOporrak bukatuta

eguneroko martxa har-tzeko garaia ailegatu daetaneska-mutikoakikas-turtearen atarian dira.Serroreneskolakhar-

tuko ditu haur gehienakaurtengoikasturtean,89edo 90, iaz baino bizpa-hiruguttiago.Publikoan,berriz,45bathaurrekbai-zik ez dute izena eman.Gan den urtean ikastur-tea63haurrekinfinituzu-ten. Ikastola izanen dahaurkopuruangoraegi-nenduenbakarra. Iaz57haur ziren eta aurten hi-ru gehiago, 60.Guztira 195 haurrek

hasiko dute ikasturtea

gure herrian ditugun hi-rueskoletan.Lehenegu-na ortzegunean, burui-lak 3, izanen dute.

ARGAZKIA: PLEKA TRINKETEAParekorik ez duen Gregory Agirrek irabazi du Xoko TxapelketaUrte hauetan ez du parekorik. Aurten ere Gregory Agirre Urruñako gaztea nagusi-tu da Pleka Trinketeak urte guziz antolatzen duen Xoko Txapelketan. Finalean Pa-trick de Ezkurrari aise irabazi zion (30-19). Iaz ere berak irabazi zuenmailaz kanpo-ko txapela. Bigarren Amailan, Xavier Vigneauk irabazi du. Finalean ez zuen proble-marik izan Fredo Onchalo menean hartzeko (30-16). Bigarren A mailan Mañu Biz-kaik irabazi du Joan Ascasoren kontra garaipena eskuratuz (30-22). Bigarren Bmailan behintzat saratar bat izan da txapelduna. Finalean biak ere hala ziren. Pan-pi BarnetxeGuyMounhoren kontra aritu zen, baina esperientzia alde zuela, Barne-txenagusitu zen (30-28).Hirugarrenmailanere finalaorekatua izanzen,bainaazke-nean txapela Vincent Iribarrenentzat izan zen, Jakes Sansinenari 30-26 irabazita.

DATUAK

89IKASLE

Seroren eskolan

45IKASLE

Eskola publikoan

60IKASLEIkastolan

Page 36: ttipi-ttapa 501.alea

36 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

SENPERE

ELIZA � APEZARI AGURRA

Agur hunkigarria egin zaio BeñatAmeztoy sei urtez erretor izan denariFrantxoa Garatizanen daerretor berria

Franck DOLOSORErretor berria izanen

da laster Senperen:Frantxoa Garat. BeñatAmeztoy, azken sei ur-teotan senpertarrenartzaina izan dena, Do-nibaneGaraziratigortzeadeliberatu du Baionakoapezpikuak. Agorrilaren9koagurrekomezabizi-kihunkigarriaospatuzen.Jondoni Petri eliza jen-dez mukuru betea zen,batzuk adinekoak etabertzeainitzgazteak.Ho-rrek ongi erakusteratemanzuensenpertarrekzonbaitmaite dugunBi-darraiko semea.Berelanagoraipatze-

kohitzaldietan, sei urtezitzalik ez zaiola ikusi ai-patu zuten batzuek eta

bertzebatzuekeskerrakeman ziozkaten. Eskuzartakerebialdizentzunziren meza denboran,Ameztoyen egonaldiaeskertzeko lehenik etagero dantzariek eskainizutenagurrarenondotik.Bere aldetik ere Beñat

Ameztoyk eskerrakeman zizkien girixtinoeimeza ez baita sekulangelditu osasun arazoakere izan dituelarik. Nahieta ezin ibili delarik, nor-baiteksegidahartudue-la beti ez du sekulanahantziko.

Mezatik ateratzean,Herriko Etxearen izene-an, andere auzapezak,oroitarri bat eskaini zionorainartegureapezaizandenari. Bere leloa Ez bil,hurbil!erranaldiada, etadudarik gabe ideia horrieskeregitendituhainlas-

ter hainbertze adiskide.Bereagurrean,gerlanbe-so bat galdu zuen Bida-rraikopostariaren histo-ria kondatu zuen. Zeraerratenomenzuenpos-tariak: «lehen idazkeraederragoanuenetaora-inortografiahobeadut!».Betimoldatuetabetiain-tzina segitu. Senpertargehienek bihotzetik ho-r i des i ra tzen d ioteAmeztoyri. Milesker etabide on, agian osasunhobearekin...

Saihesbideko lanakKarrikaNagusikosai-

hesbidekolanakhasidi-ra duela egun batzuk.Jandarmeria ondoanitzulbide bat eginen dalehenik, eta gero, pitta-ka-pittaka, bide berriaeginen da Urgurin bar-na,OlhaaldeandenAmaBirjinarenitzulbideraino.Pirineo Atlantikoetakodepartamenduko Kon-tseilu Nagusiak eginendituosoki lanhoriek. TTI-PI-TTAPAk jakin duenazsaihesbide osoa 2012edo 2013 urtean baizikez da idekiko.

ARGAZKIA: PIERRE HALSOUET‘Senperetik Senpererat’ oroitzapen bilduma laster kaleanSenperetik Senpererat, begirada bat hogoigarren mendeari liburuaondokoegu-netan aterako da. Orotarat, adineko 18 senpertarren oroitzapenak eta lekuko-tasunak biltzen ditu lan berri hunek. Argazki xahar andana ere agertuko du,hauen artean, herriko bertsularienak. Pierre Halsouet-en argazki huntan, kon-parazione, Ganix Halsouet eta Matxin Irabola ageri dira. Irabolaren ondoan,Frantxoa Iratzoki, bertzeak bertze, krida egiten zuena eta pilotaria zena ikus-ten ahal da.

TOKI ALDAKETA

Baionako apezpikua-ren aginduz, Doniba-ne Garazirat joanenda Beñat Ameztoy.

Page 37: ttipi-ttapa 501.alea
Page 38: ttipi-ttapa 501.alea

38 | HERRIZ HERRI ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

SORTZEAKJoel Maylin Etxegia, Donamariakoa,uztailaren 27an.Unai Aranguren Mutuberria, Lesaka-koa, abuztuaren 1ean.Ainara Etxeberria Grajirena, Beintza-Labaiengoa, abuztuaren 5ean.Leire Mendiboure Lizasoain, Itsasu-koa, abuztuaren 6an.GexanSanJuanArozena,Berakoa,uz-tailaren 30ean.Hegoi Fagoaga Babaze, Zubietakoa,abuztuaren 11n.UxueApezetxea Ugarte, Goizuetakoa,uztailaren 13an.HaizeaArozenaFresneda, Lesakakoa,uztailaren 14an.Unai Aranguren Mutuberria, Lesaka-koa, abuztuaren 1ean.IratiSevillanoInziarte,Lesakakoa,abuz-tuaren 12an.Uxue Mariezkurrena Alduntzin, Lei-tzakoa, uztailaren 13an.Mikel Alduntzin Otxoteko, Leitzakoa,abuztuaren 2an.LeireZubiturAlfonso, Leitzakoa,abuz-tuaren 17an.OinatzAlkortaOronoz,Leitzakoa,abuz-tuaren 16an.Ekai Ramayo Iparragirre, Leitzakoa,abuztuaren 16an.Saioa Oteiza Elizondo, Oizkoa, abuz-tuaren 18an.IbaiAzkarragaFernandez, Etxalarkoa,uztailaren 15ean.Alaine Bazterrika Antxordoki, Igantzi-koa, uztailaren 22an.Alexandra Orset Barral, Igantzikoa,abuztuaren 4an.Paloma Latasa Perez-Santana, Sun-billakoa, uztailaren 14an.Mattin Santxotena Etxeberria, Elizon-dokoa, uztailaren 28an.Elaia de Izagirre, Sarakoa, uztailaren29an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzenatalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-fonora deitu beharko du.

HERIOTZAKIgnacia Iturrarte Retegi, Aresokoa, uz-tailaren 2an, 91 urte.Jose Manuel Telletxea Urdanibia, Do-neztebekoa, uztailaren 10ean, 84 urte.Fermin Unanua Erro, Igantzikoa, uztai-laren 19an, 78 urte.TelesforaMendiburuGortari,Elizondo-koa, uztailaren 19an, 91 urte.Martin Elizegi Urrutia, Lekarozkoa, uz-tailaren 20an, 66 urte.MartinBertizGalañena,Elizondoko,uz-tailaren 20an, 83 urte.Joxepa Beola Sagarzazu, Zugarramur-dikoa, uztailaren 22an, 80 urte.Agustin Etxenike Mendikoa, Elizondo-koa, uztailaren 22an, 80 urte.JoanJoseFriasOlkos, Elizondokoa,uz-tailaren 22an, 78 urte.Adoracion Irigoien Danboriena, Lesa-kakoa, uztailaren 22an, 87 urte.Bizente Goñi Arregi, Gartzaingoa, uz-tailaren 25ean, 72 urte.FranciscaEtxarteMaiora,Gartzaingoa,uztailaren 27an, 78 urte.FranciscoSansiñenaSalaberri, Elizon-dokoa, uztailaren 29an, 67 urte.Miguel Gortari Ugarte, Arraiozkoa, uz-tailaren 30ean, 77 urte.Mª Carmen Etulain Irigoien, Iruritakoa,uztailaren 30ean, 75 urte.Jose Ignacio Agirre Iratzoki, Berakoa,abuztuaren 1ean, 88 urte.JoseGabrielMaritxalar Apeztegia, Le-sakakoa, abuztuaren 1ean, 89 urte.Jubencio Lozano Baños Bareta, Lesa-kakoa, abuztuaren 3an, 53 urte.Rosalia Barrenetxe Goienetxe, Elizon-dokoa, abuztuaren 4an, 94 urte.Domingo Mitxelena Campandegüy,Erratzukoa, abuztuaren 5ean, 82 urte.AntonioTelletxeaAxpe, Berakoa, abuz-tuaren 8an, 93 urte.Maria Ibarra Indakoetxea, Elizondokoa,abuztuaren 10ean, 79 urte.Juan Tiburtzio Aleman Salaberri, Iruri-takoa, abuztuaren 10ean, 88 urteQuintin Goizueta Altamira, Goizueta-koa, abuztuaren 12an, 80 urte.Fermina Villareal Irisarri, Etxalarkoa,abuztuaren 13an, 98 urte.MªCarmenOlaetxeaMitxelena,Donez-tebekoa, abuztuaren 14an, 74 urte.Maite Labiano Bereau, Doneztebekoa,abuztuaren 15ean, 43 urte.Cecilio Etxart Arginarena, Erratzukoa,abuztuaren 16an, 91 urte.Martin Karrika Otxandorena, Erratzu-koa, abuztuaren 16an, 65 urte.Jesusa Agerralde Iriarte, Sunbillakoa,abuztuaren 17an, 89 urte.Pedro Mª Saldias Grajirena, Beintza-Labaiengoa, abuztuaren 17an, 61 urte.MartinTelletxeaBaleztena,Beintza-La-baiengoa, abuztuaren 19an, 84 urte.Lucia Goldarazena Artieda, Berakoa,abuztuaren 19an, 76 urte.MªJosefaZabaleta Iturrarte, Leitzakoa,abuztuaren 21ean, 89 urte.AgustinDainciart Irigoien, Zugarramur-dikoa, abuztuaren 22an, 88 urte.PedroMªAizkorbeTelletxea, Iturengoa,abuztuaren 22an, 79 urte.Mª Paz Iribarren Moya, Elizondokoa,abuztuaren 23an, 87 urte.Francisca Lertxundi Aristizabal, Gar-tzaingoa, abuztuaren 24an, 84 urte.MªPazElizaldeSansiñena, Zubietakoa,abuztuaren 24an, 81 urte.Marcos Soto Crespo, Berakoa, abuz-tuaren 24an, 92 urte.Fernanda Andueza Larralde, Lesaka-koa, abuztuaren 24an, 94 urte.Genaro Mendiburu Etxenike, Zugarra-murdikoa, abuztuaren 24an, 73 urte.Angel Mari Gartzia Bergara, Zugarra-murdikoa, abuztuaren 24an, 37 urte.Etienne Delpech, Sarakoa, abuztuaren15ean.PipineGoietxe,Sarakoa,abuztuaren9an.

EZKONTZAKAsier Apeztegia Petrirena eta Aran-txa Ariztegi Mariezkurrena, Aurtitzeta Iturengoa, abuztuaren 8an Iture-nen.Iker Bengoetxea Perurena eta UxueGomez Sola, Leitzakoak, uztailaren18an, Leitzan.Santiago Zubiri Sagastibeltza etaMariaLasarteLazaro, Leitzakoak,uz-tailaren 25ean, leitzan.Beñat Saralegi Izagirre eta EunateLopez Largo, Leitzakoa eta Iruñekoa,abuztuaren 8an.JosebaAndoniMendiburuAltzurietaAnaMªGalarregi Iparragirre,Donez-tebekoaetaEtxalarkoa,uztailaren18anEtxalarren.ItoitzMartin Elizasu etaAiora Larra-ñaga Zugarramurdi, Irungoak, uztai-laren 11n Igantzin.MikelBertiz IrigoienetaMaitaneOlla-karizketa Isiegas, Doneztebekoa etaIruñekoa, abuztuaren 15ean Uharten.Philippe Sourbet eta Celine Etxebe-rri, abuztuaren 1ean Saran.Stephane Telletxea eta Silvie Goie-txe, abuztuaren 1ean Saran.Thomas Delmas eta Diana Abdybe-kova, abuztuaren 14an Saran.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzenatalean agertzea nahi badu, 948 635458 te-lefonora deitu beharko du.

Jose GabrielMARITXALAR

Gure eskerrik beroenakune samin hauetan

gure ondoanizan zareten guzioi.

FAMILIA

.

Angel MariGARCIA BERGARA

AnxelmoMadrilen, abuztuaren 24an, 37 urte zituela

Bestetan despeditu ginenMadrilera gaki zinelako.Madril bainon urrunago

gaki zinela jakinez,aise besta haundiagokindespedituko zintugun.Edozein maneretan:

hartu gure maitsuna eta izan zoriontsu.

ZUGARRAMURDIKO LAGUNAK

Page 39: ttipi-ttapa 501.alea

KIROLAttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03 | 39

26 kilometrokoluzera izanendu eta Aresokoplazan hasi etabukatuko da

TTIPI-TTAPAJoandenurtekoarra-

kasta ikusita, PlazaolaPartzuergo Turistikoak,Aresoko Udalak eta es-kualdeko Kirol Manko-munitateakbertzebehinAresoko Mendi Martxaantolatuduteigandeho-netarako, irailak6.Biga-rren edizioa izanen daaurtengoa eta Aresokoplazan hasi eta akitukoda ibilbidea.

26kilometrokoitzuliaUlizar,Urkiza,Pagozelai

eta LauMugarrieta (Gu-ratz) parajeetan barna

pasako da. Goizean8:00etan emanen zaio

hasiera, eta izen-ema-tea, egun berean egite-kotan,7:00etatik7:45erabitarte egin beharko da.Aitzinetik egiteko auke-raereegonda,bainairai-laren2anakituzenepea.Izen-ematea6eurokos-tako da. Joan den urte-an ehun lagun ingurukegin zuen itzulia. Anto-latzaileek kirolmaterialazozketatuko dute.Aresoko mendi itzu-

liaNafarroakomendiibil-bideen zirkuituaren bar-nedago,BerakoetaBaz-tango Ibilaldiak eta ber-tzebortzmartxarekinba-tera. Informazio gehia-go:www.plazaola.orgetawww.mendinavarra.com.

MENDI MARTXA � GOIZEKO 8:00ETAN ABIATUKO DA

Aresoko Mendi Martxaren bigarrenedizioa igande honetan eginen da

XXI. edizioaizanen da eta17:00etanhasiko da

TTIPI-TTAPAIrailaren 12an, larun-

bata,EuskalHerrialdee-takoHerriKirolTxapelke-ta jokatuko da. Aurten-goa XXI. edizioa izanendaetaantolatzaileekDo-neztebe aukeratu dutelehiarako.17:00etanha-siko da eta eguraldi onaegitenbaduBearzanapi-lotaleku irekian eginenda, eta txarraeginezge-ro, frontoi estalian.

Araba,Bizkaia,Gipuz-koa, Lapurdi, NafarroaGaraia, Nafarroa Behe-rea eta Zuberoako tal-deaklehiatukodira,guz-tira hamar probetan.Kirolariak sokatiran

640 kiloko kategorianariko dira, koxkor bil-tzerakoan 1,25 metro-taraparatuakdauden50ale bildubeharkodituz-te,18 kiloko ingudeaahalik eta gehien jasobeharkoduteminutuetaerdiko denboran, 25 ki-loko lastoa ahalik etagehien jasobeharkodu-te bi minutuko tartean,100 kilokoharriari aha-lik eta jasoaldi gehien

egin beharko dizkiotenbi minutuz, 50 kilokotxingekinahaliketapla-za gehien egin beharkodituzte, orgarekin pla-zari ahalik eta itzuligehien eman beharkodizkiote, 80 kiloko za-kuarekin360metroeginbeharko dituzte, arpa-narekin 45 ontzako en-borrari hamar ebakialdiegin beharko dizkioteeta azkenik, aizkoran,

45 ontzako lau enborebaki beharko dituzte.Nafarroako taldean

parte hartuko duten ki-rolarigehienakeskualde-koak izanen dira: soka-tiran Amaiurko taldea,koxkorbiltzenFernandoEtxegarai (Bera), ingudealtxatzen Jokin Aioroa(Ituren), lasto altxatzenKarlosSein (Igantzi), ha-rri-jasotzen Unai Bertiz(Sunbilla), txingekinMiel

AngelSukuntza (Leitza),orga jokoan JosebaPe-trirena (Bera), zaku las-terketan Jose Luis Ca-no, Carlos Santamariaeta Oier Aizkorbe (Be-rriozar), arpanarekin Jo-setxo eta Iñaki Barbere-na (Iraizotz) etaaizkoranFloren Nazabal (Etxarri-Aranatz).Aipatu, azken bortz

urteotan Nafarroak ira-bazi duela txapelketa.

HERRI KIROLA � NAFARROA TXAPELAREN BILA

Zazpi HerrialdeetakoHerri Kirol TxapelketaDonezteben jokatuko dairailaren 12an

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Nafarroako taldean atera ziren kirolariak, txapela irabazi ondotik.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko edizioan parte hartu zuten batzuk, antolatzaileekin.

Page 40: ttipi-ttapa 501.alea

40 | KIROLA ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Abuztuaren2ko finalean,9-2 irabazi zionOitz A taldeari

Bertze bigaraipenak1999an eta2001eaneskuratu zituen

TTIPI-TTAPABaztan-Errekako

Laxoa Txapelketaren30 urteko historian, hi-ru aldiz eskuratu duArraiozek txapela, etaazkena, abuztuaren2an jantzi zuenherrian.Arraioz A taldeak aisairabazi zuen laxoa txa-pelketako finala, 9-2irabazi baitzion Oitz Ataldeari. Malerrekako-ek lehendabiziko jokoaegin bazuten ere, hu-rrengo zortziak segi-dan egin zituzten baz-tandarrek, eta ustebai-no lehen erabakia utzizuten txapela. Oizko-ek bigarren jokoa ereegin zuten, baina baz-tandarrenbederatziga-rrenarekin, etxekoekhi-rugarrenez jantzi zutentxapela.

FINALEKO JOKALARIONENAREN SARIAMIURARENTZATOizko taldeak ez

zuen bere egunik one-na izan eta, Arraioz, or-dea, ederki aritu zen.Jokalarien artean, Iña-kiMiura sakatzailearenlana nabarmentzekoaizan zen eta beretzatizan zen Mikel Eizagi-rre pilotazale donostia-

rrak ematen duen fina-leko jokalari onenarensaria. Berarekin bate-ra, Jon Gamio nume-roa eta Jesus MariLaurnagarai eta AsierZubigarai laurdenakaritu zirenArraiozko tal-dean.Oitzeko taldean,berriz, Sergio Fagoa-ga, Lander Mendiola,IñakiMendiola etaJuanMari Mindegiak jokatuzuten.

Epaile lanetan, Oiz-koJoaquin Illarregi, Iru-ritako Txuma Prim etaM i gue l B i d ega i n ,A r r a i o z ko So t e roEtxandi eta Donezte-beko Juan Mari Artaz-koz ar i tu z i ren etaArraiozkoMarianoMa-ritorena izan zen ma-rrazaina.

SARI BANAKETABaztango kirol koor-

dinatzailea den Elixa-bet Santestebanekeman zizkien sariaktxapeldunei eta Sote-roEtxandi Arraiozkoal-kateak txapelak jantzizizkien.Urtero bezala, pilo-

ta munduko agintariaunitz bildu zituenBaz-tan Bidasoako LaxoaTxapelketaren finalak.Arraiozen izanzirenNa-farroako etaKatalunia-

LAXOA � BAZTAN ERREKAKO TXAPELKETA

Txapelketaren 30. edizioan berehirugarren txapela jantzi du Arraiozek

ARGAZKIAK: GURUTZE / ONDIKOLGoiko argazkian, Baztan-Errekako Laxoa Txapelketaren 30. edizioko finalistak ageri dira,sariak banatu zituztenekin, familiartekoekin eta lagunekin. Behekoan, berriz, Arraiozkotxapeldunak, horien artean, ezkerretik hasita lehenbizikoa, Iñaki Miura, finaleko jokalarionenaren saria eskuratu zuena.

1980 IRURITA1981 DONEZTEBE1982 DONEZTEBE1983 OITZ1984 OITZ1985 DONEZTEBE1986 DONEZTEBE1987 DONEZTEBE1988 OITZ1989 DONEZTEBE1990 OITZ1991 IRURITA1992 DONEZTEBE1993 IRURITA1994 DONEZTEBE1995 DONEZTEBE1996 DONEZTEBE1997 DONEZTEBE1998 DONEZTEBE1999 ARRAIOZ2000 DONEZTEBE2001 ARRAIOZ2002 IRURITA2003 DONEZTEBE2004 IRURITA2005 DONEZTEBE2006 DONEZTEBE2007 IRURITA2008 DONEZTEBE2009 ARRAIOZ

� TXAPELDUNAK

ko federazioetakopre-sidenteak, Miguel Po-zueta eta Agustin Bru-gues, hurrenez hurren;baita Pilotarien Batza-rreko Juanjo Oronozeta Josean Arroyo ere,bertzeak bertze.

HIRUGARREN ETALAUGARREN POSTUAKHirugarren eta lau-

garren posturako lehiafinalaren bezperan jo-katu zen, abuztuaren1ean. I rur i ta A etaArraioz B taldeak arituziren aurrez-aurre eta9-7ko markagailuare-kin Iruritako taldea gai-lendu zen.

Page 41: ttipi-ttapa 501.alea

KIROLA | 41ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Bigarrenari 4minutu eta 25segundokoaldea atera dio

TTIPI-TTAPADenboraldi bikaina

egiten ari den Iñigo La-saga etxalartarrak az-ken urteotan FernandoEtxegarai beratarrarensoinean zegoen txape-la bereganatu zuenabuztuaren 23an. Berohaundiari aitzin eginez,Lasagak Sarako Kon-trabandisten Lasterke-ta irabazi zuen, 43 mi-nutu eta 27 segundokodenbora eginez. Etxe-garaikezin izanzuenbe-rebosgarrengaraipena

lortu, nahiz eta ibilbide-ko punturik altuenera,Zazpi Fagoetara, aile-gatzen bera izan lehe-na. Etxalartarrak baino19segundoguttiagobe-

har izan zituen tontorraukitzeko,bainagero,or-dura arte antzeman ezzituen oinazeak soma-tzen hasi zen –zuntzhaustura–etaoinezbu-

katu zuen bidea. Hiru-garren postua eskura-tuz, eskualdeko bertzekirolari batek podiumazapaldu zuen: Iñaki Pi-kabea beratarrak.

MENDI LASTERKETAK � BERO ITOGARRIARI AURRE EGINEZ

Iñigo Lasagak irabazi du 47.Sarako Kontrabandisten Lasterketa

Larretxeak etaMindegiak ia biminutuko aldeaatera dietebigarrensailkatuei

TTIPI-TTAPA

Sasoiakezduadinik,ez behintzat Mikel Min-degia eta Donato Larre-txea aizkolarientzat. 60eta 50 urterekin,Minde-giak eta Larretxeak jauneta jabe direla erakutsizuten abuztuaren 9an

Sunbillan jokatuzenRa-mon Latasa Sariketan.Jende andana erakarrizuen aizkora saioak etajubenilen eta maila na-gusikobi lehiekgogotsujarraitu zituzten bilduta-koek.Ezkurrako eta Aran-

tzako semeek 34 minu-tueta33segundobeharizan zituzten lanak aki-tzeko,nahikoaNazabal-Etxeberria eta Arrospi-de-Arria V.a bikoteakgainditzeko.Bigarrenbi-koteak 36:10eko lanaegin zuen eta hirugarre-nak, berriz, 37:18koa.Lehenbiziko proban

54oinbikoenborraeba-ki behar izan zuten aiz-kolarieketa2:07koden-bora egin ondotik, Min-degiak eta Larretxeakirabazi zuten. Bigarrenproban,kanaerdikoazu-tik eta 45 oinbiko bi en-boretzandaebakizituz-ten eta honetan Naza-bal eta Etxeberria gai-

lendu ziren (04:07). Hi-rugarren saioan, bana-kako lanean, 54ko lauenbor ebaki behar izanzituzten eta Larretxeakirabazizuen (05:46).Az-keneko saioan, berriz,laukanaerdikoeta45ekolauenborebakitzerako-an,Mindegia-Larretxeabikoteak irabazi zuen.

JUBENILETANGaztetxoak ere aritu

ziren aizkoran eta haue-tan, 23:51eko denboraegin zuten Saralegi etaAtutxa izan ziren txapel-dun. Bigarrenbikotesail-katuaMugertzaetaEra-sun izan zen (26:54) etahirugarrenaRekondoetaLarretxea.

AIZKORA � SUNBILLA

Beteranoak nagusiRamon Latasaren omenezegin den VIII. sariketan

ARGAZKIA: ONDIKOL12 aizkolariak sariak banatu ondotik, Antton Espelosin antolatzaileetako batekin.

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEAEskualdeko kirolariak. Tartean, Iñigo Lasaga txapelduna, ezkerretik hasita bigarrena.

1 I. Lasaga 43:272 D. Mehats 47:523 I. Pikabea 50:014 P. Vacquié 50:335 J. Elgorriaga 51:256 D. Labeguerie 51:287 A. Balaire 52:208 C. Etxegarai 52:469 L. Robert 53:2710 B. Saint Jean 53:2811 F. Etxegarai 55:5012 Y. Dufau 55:5413 J. P. Mercier 55:5514 X. Ezpeleta 56:0815 J. P. Amorena 56:1816 J. Unsion 56:2617 B. Saint Martin 58:0518 A. Lasaga 58:0919 F. Ezkurra 59:3920 M. Inda 1:00:5721 E. Etxegarai 1:02:0822 P. Ezpeleta 1:02:3223 J. Larretxea 1:02:3824 S. Duhalde 1:03:0425 M. Carty 1:03:0426 P. Luberriaga 1:05:1527 R. Toro 1:05:4928 M. Jaurena 1.06.0429 M. Lartigau 1:12:38

� SAILKAPENA

Aipatzekoa da, kiro-lari batzuk ospitaleraeraman behar izan zi-tuztela beroagatik.

Page 42: ttipi-ttapa 501.alea

42 | AGENDA ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Erakusketak

URDAZUBIGaur egungo pintura

Urte osoan, gauregungo pinturari bu-ruzko erakusketa.Ortzegunetik igande-ra, 14:00etatik18:00etara Monaste-rioko Klaustroan.

AMAIUR«Molimientos» argazkierakusketa

Irailaren 21era bitar-te, Virginia Gil Couso-ren “Molimientos (etabertze ipuin batzuk)“argazki erakusketaikusgai errotan.

ELIZONDOPaisaia-pinturaikastaroko lanak

Irailaren 1etik 11ra,Paisaia-pintura ikasta-roan parte hartu dutenikasleen lanak ikusgaiizanen dira Arizkune-nean astelehenetikortziralera.

ELIZONDOKubako pinturagaraikidea

Irailaren 4tik 26ra,Arizkunenean, Arteeta Kultura programa.

Mendiateraldiak

ARESOAresoko II. MendiMartxa

Irailaren 6an. Izenematea 7:00etatik7:45era. Xehetasunak39. orrian.

Kontzertuak

ELIZONDOLos Tigres del Norte

Irailaren 12an,23:00etan Lur dantza-

lekuan. Sarrera aurrez24 euro eta egun be-rean 28 euro.

BERAMusika Eskolarenkontzertu pedagogikoa

Irailaren 9an18:30ean Isidoro Fa-goaga Musika Eskola-ren areto nagusian.

SARALehendakaris Muertos

Irailaren 12an kon-tzertua eskainiko duteplazan 23:00etan.

Antzerkiak

ELIZONDOPirritx, Porrotx etaMari Motots

Irailaren 5ean, Luraretoan «Piratak»ikuskizuna eskainikodute, 18:00etan.

Hitzaldiak

AZPILKUETAMartin Elizakoetxeagotzainaz

Irailaren 13an,«Baztango gotzain bat

Azpilkuetan jaioa,XVIII. mendean: Mar-tin de Elizakoetxeajauna» solasaldia es-kainiko du GasparCastellano de Gastó-nek, 12:00etako Mezaondotik San Andresparrokian.

Ikastaroak

ELIZONDOIzen ematea irailaren7tik 11raArizkunenean

Irudi digitalen molda-keta, PhotoShop (hasiberriendako maila),marrazketa eta pintu-ra, altzari zaharberri-tzea eta zura lantzeaikastaroak urrian hasi-ko badira ere, izenematea irailaren 7tik11ra egin behar daArizkunenean.

Bestak

ARRAIOZHerriko bestak

Irailaren 4tik 7ra he-rriko bestak.

ELBETEGurutze Sainduarenbestak

Irailaren 11tik 15eraXehetasunak 28. orri-an.

ERATSUNSanta Leokadia bestak

Irailaren 4tik 8ra. Xe-hetasunak 23. orrian.

LEGASASanta Leokadia Eguna

Irailaren 5 eta 6an.

LESAKABittiriako bestak

Irailaren 11tik 13ra.Xehetasunak 13. orri-an.

OITZAma Birjinaren bestak

Irailaren 4tik 8ra Xe-

ARRAIOZ | 2009.09.06XIII. Gran Prix lehiaketaigande arratsaldean

Arraiozko besten barreneanhainbatekitaldi izanendira,bai-na seguruenik ikusmin gehie-na pizten duena igande arra-tsaldeko XIII. Gran Prixa da.

Bestak

URDAZUBI | 2009.09.13Errotaren Egunean hainbatekitaldi izanen dira

Iaz Zubietak lekukoa eman etaaurten Urdazubin eginen da Er-rotaren Eguna. Hitzaldiak, das-taketak, eskulangileak eta mu-sika saioak izanen dira.

Ospakizunak

ARESO | 2009.09.06II. Mendi Martxa Aresoingurua ezagutzeko

Joan den urteko arrakasta iku-sita, aurten ere 26 km.koMen-di Martxa eginen dute Areson.8:00etan izanen da abiatzeaplazatik.

Mendia

irailak 3 - irailak 17

PROPOSAMENA

ELIZONDOLos Tigres del Norteirailaren 12an Lurren

Los Tigres del Norte,tex-mex talde ezagunaberriz ere ElizondokoLur dantzalekuan iza-nen da, irailaren 12an,23:00etatik aitzinera.Sarrerak 24 eurotansalgai daude (Antxito-nea eta Txokoton Eli-zondon, Atxaspin Le-sakan eta Iruñeko Infi-ernito Guitar Shop-en)eta egun berean 28 eu-ro kostako da. Duela 2urteko arrakasta baietzerrepikatu!

Informazioa bidaltzeko: [email protected] edo 948 63 54 58

Page 43: ttipi-ttapa 501.alea

AGENDA | 43ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Hamasei urte dara-maMarga Erdozai-

nekDoneztebekoLibu-rutegian lanean. Korri-ka egitera ateratzeaedota lasaiederreanpa-seatzea dira bere zale-tasunik handienak. As-teburuetan ere lasaita-suna bilatzen du batezere «eta taldeko planenbat izanez gero, gene-ralean, mendira atera-tzea edo otordu bateningurukoa izaten da».

Eta bertze zaletasu-nen bat? Zertara de-dikatzen duzu den-bora librea?Nire buruarendako as-tia hartzea gustatzenzait. Uste dut hori delainportanteena batezere emakumeontzat.Rol guztiak bete on-dotik gure burua ongizaintzen baldin badu-gu, gainerako guztiakere ongi ibiliko dira.Liburuak edo musikaNahiago irakurtzea,adibidez Isabel Allen-deren edozein.Ikastaroetan apun-tatzeko ohiturarik?Garai batean yogaikastaroa egin nueneta on egin zidan.Azken urteotan, or-dea, ez dut bestelakoikastaroetan partehartu.

Inportantea danorberarentzatastia hartzea

Nire aukera

Marga ERDOZAINDoneztebeko Liburuzaina

hetasunak 18. orrian.

SARAHerriko bestak

Irailaren 12tik 16raXehetasunak 35. orri-an.

Jaialdiak

BERAErtz bertze musikenjaialdia

Irailaren 9tik 19raBerako Kultur Etxeaneta Kaxerna Gaztetxe-an izanen dira hainbatemanaldi. Xehetasu-nak 10. orrian.

Ospakizunak

URDAZUBIErrotaren eguna

Irailaren 13an Errota-ren Egunaren 2. edi-zioa. Xehetasunak 33.orrialdean.

IZPEGITxalapartarien besta

Irailaren 6an antolatudute Baztan eta Bai-gorriko txalapartariek.9:00etan dute hitzor-dua Izpegiko gainean.

LEITZATaloaren Eguna

Irailaren 6an antolatudu Plazaola Partzuer-go Turistikoak. Xehe-tasunak 27. orrian.

ZUBIETAMikel Mindegiariomenaldia

Irailaren 12an ome-naldia antolatu dioUdalak, 60 urte betedituen aizkolariari. Xe-hetasunak 21. orrian.

Gertaera guztiakikusteko, begiratu:

www.ttipi.net(agenda)

Milan Kundera idazle txekiarraren eleberriak er-di fikzio erdi saiakera dira, eta baliabide inte-

resgarri ugari erabili ohi ditu: ironia, ahotsnarratzai-leenugaritasuna, osagarri erreal eta fikziozkoenar-teko nahasketa, digresioa, eta abar. Egileak aurkaegiten die, literaturaren bidez, giza (eta gizarte)mixeriei, apustu etiko eta filosofikoa eginez. Beretestuetan askatu gabeko korapilorik utzi nahi ezduenez, idazleorojakile etaguztiahaldungisaager-tzen zaigu: pertsonaiek zer egiten duten azaltzeazgain, buruan une oro zer darabilten jakinarazten di-gu.

Orain arte blog bat zena, Doneztebeko Errekaelkartearenweb-orri ofiziala bilakatuda. Ezda

eskualdeko kirol taldeen artean web-orri bakarra,baina bai dinamikoena eta ikusgarriena. Egunero-egunero informazio berria ageri da (albisteak, de-ialdiak, argazkiak…) eta egunero hainbat bisitariizaten ditu. Joan den urtean blogarekin hasi zire-netik 47.000 bisita (!!) baino gehiago izan ditu. Al-bisteak irakurri eta argazkiak ikusteaz gain, bide-oak ere zintzilikatzen dituzte, hala nola Donezte-beko krosekoa, mendi taldeko kideak Hiru Errege-en Mahaiko kaxkora ailegatu zirenekoa… Komu-nikabideetan Erreka elkarteaz agertzen diren be-rriak ere biltzen dituzte lotura zuzenekin eta ber-tze hainbat intereseko web-orrietara ere sarbideaematen dute, web-orri aski osatuan.

Abuztuaren 25ean argitaratu da "Vans-The Al-bum" bilduma -KD bikoitza eta DVDa- oihar-

tzun internazionaleko proiektu berezi-berezia. Le-hendabiziko aldiz, Vans konpainiak (oinetakoak,arropa eta skate-snow-surf materiala ekoizten di-tuen marka ospetsuak) bat egingo du diskogintzakonpainiabatekin (EMI)albumaitzindaribatplazara-tzeko, hain zuzen ere gisako ekimenetan lehenaizanen dena, bertan bilduko baititu maila interna-zionaleanosoospetsuakdirenbandak,multinazio-nalek argitaratzen dituztenak, eta estatuko taldeberriak, bai autoedizioa jorratzen dutenak bai kon-painia independenteekin lan egiten dutenak, tarte-an Kauta talde euskalduna ere. Hau guztia Vans-en fansek horren gustukoak dituzten estilo desber-dinak aintzat hartuta, dela rocka, punka, surfa edo-ta metala. DVDak estatuko 16 skater onenen era-kustaldiak jasotzen ditu. Vans-The Album nahas-keta ausarta da, aitzindaria eta bakarra.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Alberdania-Elkar, 2009

Izatearen arintasunjasanezina

Liburua

MILAN KUNDERA

Itz.: Karlos Cid Abasolo

EMI, 2009

Vans-The Album

Musika

HAINBAT EGILE

ERREKA ELKARTEA(Doneztebe)

Internet

WWW.ERREKA.ORG

Page 44: ttipi-ttapa 501.alea

44 | MERKATU TTIKIA ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

rakodaetaerdianuradu.Baimen guziekin. Berta-rainopista.�948610686.

LURRAK / ORUBEAKerosi

IBARDINedoDANTXA-RINEA. Lur eremu erai-kigarriaerosikonuke.Es-kura ordainduz. Diskre-zioa. �678 099422.

LANAeskaintzak

BERA,DANTXARINEA,IBARDINetaLUZAIDEn.Enpresa batek frantsesadakien jendea behar dukosmetika produktuekinlan egiteko. Ahal badaautoarekin. Kilometraje-ak eta dietak ordaindu-ko dira. Lana ortzegune-tik igandera. Bataz ber-tze7orduegunean.�944106155/[email protected].

URDAZUBI. Ikaburua ja-tetxean 2 langile behardira. Bat fregaderan ari-tzeko, 12:00-17:00 (as-teazkenaeta igandea jai).Bertzea eguerditan jan-tokian zerbitzatzen ari-tzeko (as teazkenakjai).�948 599222.

Trailerrarekin ibiltzekogi-daria behar da. Espe-rientziaduna. Ibilbidena-zionalak egiteko. �660393436.

LEITZA.Kiroldegian ae-robic eta pilatesekomo-nitoreakbehardira.�680187853.

la, komuna,sukaldeaeta30 m2ko terraza. Igogai-luarekin. Berogailu indi-biduala. Ikasleentzatprestatua.�948890793.

ELIZONDO.Braulio Iriar-ten pisua errentan ema-teko. 3 logela eta bero-gailua. �676 707620.BERA. Altzaten pisuaerrentanemateko.Sukal-de-jangela, egongela, 3logela, 2 komun konple-toak eta berogailua etxeguzian. Gela guziek arginaturala dute. Bizitzerasartzeko prest. �680984124/ 948 631603.LESAKA. Zaharberritu-tako etxebizitzan bi du-

LESAKA. 20 m2ko lokalkomertzialasalgai.Albis-tur, 43. �659 609678.

GARAJEAK / LOKALAKerosi

LESAKA. 100-120m2kolokala erosi edoerrentanhartuko nuke. �657708866.

LURRAK / ORUBEAKsalgai

SARA.Ura,argiaeta isur-bidea dituen 800 eta1.000 m2 arteko lur erai-kigarria salgai. �0033559542540.

ITUREN. 2.000 m2ko lureremua salgai, leku etaprezio ona. �676 013103.

LEITZA. Basakabi ingu-ruan borda, artzain txa-bola eta 3.000 m2ko lureremua salgai. Lur-ere-mua aprobetxamendu-

plex errentan emateko.Inguru onean eta bistapolitekin. �658 943702.BERA. Pisua errentanemateko. Sukaldea,egongela, bainugela eta2 logela.Mobleztatuaetaberogailuarekin. �626774582.

ETXEBIZITZAKkonpartitu

BERA. Neska bat pisubiladabil. Ttikiabadabe-retzat bakarrik eta haun-dia bada konpartitzeko.�652 758187.

ELIZONDO. Pertsonabat behar da pisua kon-partitzeko.�610949168.

GARAJEAK / LOKALAKsalgai

LESAKA. Antoiu 23, be-heko solairuan, 48 m2kobulegoasalgaiedoerren-tan emateko . � 679432522.

ETXEBIZITZAKsalgai

BERA. Bortziriak auzo-an etxe adosatua salgai.Interesatuekbakarrikdei-tu. �617 567047.

BERA.80m2kopisuasal-gai. 3 logela, egongela,sukaldea,bainugela, tras-telekuaetaganbara.Be-rritua.�657715243/657799953.

BAZTAN.Zaharberritze-kobaserriasalgai, lursai-la eta baso eremuarekin.U ra e ta a rg i a rek i n .102.172€.9.000m2ko lure remu e ra i k i ga r r i a(48.000€ ) eta borda(9.000€). �678 099422.

LIZARRA INGURUA.Landa-etxea salgai, 50m2ko eta 20m2ko ataria.Estreinatzear. 700 m2kolursail zelaiarekin.Ur pu-tzuaetaureztatzekoura-rekin. Eguzki plakak etainguru guztia hesitua. 2logela, egongela, sukal-deaetabainugela.70.000euro. �652 593360.

ETXALAR. Lizaietakoparajean zaharberritze-ko borda salgai, lur ere-muarekin.�661 121540.

ETXEBIZITZAKerrentan eman

IRUÑA.Milagrosaauzo-an pisua errentan ema-teko. 3 logela, egonge-

MERKATU TTIKIA948 63 54 58

[email protected] edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DAARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan etaTELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondoriozsortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA,ULTZAMA etaIPARRALDEAN- Pisuak, apartamentuak,partzelak, baserriak, bor-dak, lokal komertzialak etanabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOAalderdietan- Eskaintzagatik baserriak,bordak eta lurrak beharditugu.

ZUGARRAMURDI- Baserria salgai 80.000metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-rekin salgai.

Tel. 948 580 804Faxa. 948 581459

[email protected]

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIAZerrikumea(19 kilo): 34,00 € (+2,00)

Zerri gizena1,210 € kiloa. (-0,035)

Zerramak:0,460€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:Idixkoak:€/kg. KanalExtra 3,83 (=)1.koa 3,53 (=)2.koa 3,83 (=)Urruxak:€/kg. KanalExtra 3,93 (=)1.koa 3,63 (=)2.koa 2,95 (=)

Oharra: Prezioak 180-220Kg. kanalean pisatzen du-ten aretzeenak dira.Aretze ttikiak(15 egun ingurukoak):Aretzemestizoak:urruxak 130,00 (=)idixkoak 210,00 (=)

Aretze nabarrak:urruxak 108,00 (=)idixkoak 130,00 (=)Zaldikoak:€/kSortuberriak: 2,85/2,95Zaldi-behorrak: 1,55/1,75Bildotsak:€/k6-8 kilokoak: 7,60/8,408-10 kilokoak: 6,30/6,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA(abuztuaren 14tik 21era bitarteko prezioak)

Page 45: ttipi-ttapa 501.alea

MERKATU TTIKIA | 45ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

LANAeskariak

SUNBILLA-DONEZTE-BE inguruan. Neska es-kaintzen da adinekoakzainduedoetxeakgarbi-tzeko.Esperientziarekin.�666 642231 (goizez).

IRAKASKUNTZAeskaintza

URDAZUBI INGURUA.Gaztelania eta frantse-sekoklaseakemanenni-tuzke. �948 393504.

MOTORRAtailerrak

MOTORRAsalerosketak

MitsubishiMonteroDIDsalgai. 2005ekoa, egoe-ra onean, ITV maiatzeanpasatua. 30.000 km.�639 156105.

NissanTerranoII2.7TDIsalgai. 1997koa. Egoeraona. �629 126185.

SuzukiGrandVitara2.0TD salgai. 2005ekoa,egoera onean, ITVmaia-tzean pasatua. 30.000km. �639 156105.

Gas-gasTXT320moto-rra salgai. NA-BB. ITVre-kin.Egoeraona.1.200€.�620 011246 (Juanmi).

Peugeot1061.0KIDsal-gai, merke. Hasiberrien-tzako egokia. ITV maia-tzean pasatua. Egoeraona. �637 812999.

SuzukiVitaraJLXgaso-linasalgai.�620036553.

Suzuki GSR 600 moto-rra salgai. 2007koa.12.400km.Paperetan34zaldira limitatuta, zentra-lita originala eta limita-tzailearekin. Garajeanegondakoa eta egoeraonean. Ikusi konpromi-

sorikgabe.%686316397.

Yamaha XT 350 moto-rra salgai. Matrikula: B-

IG. %620 135721.Daf 480 kamioia salgai,98koa. Zisne-lepo erakogabarra. 12,9m.ko luze-ra. Hiab markako gara-bia, 14 m.ko luzera etaurte eta erdiko irrati kon-trolarekin.�678099422.

ANIMALIAKsalerosketak

Gaztain kolorekozaldia,mendianongiegotende-na sa lga i . � 609411298/690 830292.

Collie arrazako 2 zakur-kume sa lga i . � 948450563.

Limousine arrazako ze-zena sa lga i . � 666433960.

ANIMALIAKoparitu

3 ardi zakurkume opa-ritzeko.Hilabetebateko-ak. �948 510224.

DENETARIKgaldu aurkituak

BERA. Etxeko giltza bataurkitu da, Txakurtxuloeta kanposantu tartean.�670 605441.

DONEZTEBE. Urrezkoplakabataurkituda.J.G.inizialak jartzen ditu eta1998-5-24an jaiotakoa-rena da. �948 635458.

LESAKA. Osasun Zen-truaren inguruanurrezkoeskumuturrekoa galduda. Intza 2009.09.27 jar-tzen du. �661 432630.

ARANTZA.ArantzaRockgaueanantiojoaketamo-bila galdu dira.�943522577.

DENETARIKsalerosketak

21zaldikotraktoreasal-gai. ITV pasatua. �646517549.

Bigarren eskukoostala-ritzako makineria etaaltzariak salgai. �948451302.

Egoeraoneandagoen tri-kitixa bat erosiko nuke.�607 407687.

Luzerna eta belar ido-rra salgai.�609 445842.

SUZUKI(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI(luze eta laburrak)

TURISMOAK

MENDAUR MOTOR948 450333 • DONEZTEBE

IKER eta SAIOA PETRIRENAPIKABEA beratarrek irailaren 6aneta 25ean 3 eta 5 urte betekodituzte. Zorionak familiaren etabereziki gurasoen partetik.

ENEKO IRIARTE ITURZAETA arizkun-darrak urteak beteko ditu iraila-ren 14an. Aunitz urtez etxekoeguzien partetik! Muxu potolo po-tolo!

Aunitz urtez Kaxkarrak! Hagitzongi pasa zuen eguna eta eahiruren artean kuadrilla osoaren-tzako bazkari goxoa prestatzekogai zareten! Muxu haundi bat!

IRAIDE eta ENERITZ BURLADA LU-KANBIO aranztarrek urtea eta 3 ur-te beteko dituzte abuztuaren19an eta irailaren 27an. Aunitzurtez eta muxu haundi banagure bi printzesitei izeba Barbari-ren partetik.

MADDALENIRAZOKIURROZek urteabete du abuz-tuaren 27an.ZorionakNahikari etaEnekoren parte-tik.

AIALA SAN JUANAROZENAk 3 urtebete ditu abuz-tuaren 12an.Zorionak familiaguztiaren etaberexikiGexanen parte-tik.

JULENE GOIAGARCIA berata-rrak abuztuaren28an 2 urte beteditu. Zorionakgure sorgintxoarifamilia guztiarenpartetik.

LEXURIAROTZENAPORTU gurelorezainak 3 urtebeteko ditu irai-laren 15ean.Zorionak moño-ña!

urtebetetzeak

urtemugak

Angel MATXIARENA ARANIBARBera/Donostian, 2009ko irailaren 6an (I. URTEMUGA)

Gu sortu ginen enbor beretiksortuko dira besteak

bizitza honetan iraunen dutenzuhaitz adaxka gazteak

ETXEKOAK

Page 46: ttipi-ttapa 501.alea

46 | URTEBETETZEAK ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

urtebetetzeakArgazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,32€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

IKER ARANBURU LEONISek abuz-tuaren 2an 6 urte bete ditu.Zorionak Iker, Ioritz, atta etaamaren partetik. Maite zaitugu!

Zorionak IKER ARANBURU LEONISi,abuztuaren 2an 6 urte betedituelako. Aunitz urtez atautxi etaamatxiren partetik.

Irungo NAROA PERURENAVALEROk 8 urte bete ditu abuz-tuaren 1ean. Zorionak eta muxuhaundi bat aita, ama, Unax etanola ez, Iturengo amatxi etaizeba-osaben partetik.

Irungo NAROA PERURENAVALEROk 8 urte bete ditu abuz-tuaren 1ean. Zorionak eta 8muxu haundi Aizoaingo izeba-osaba eta bereziki Janire etaIraiaren partetik.

Sunbillako amatxi BEATRIZi zorio-nak aunitz uztailaren 19ko par-tez. Muxu pila Pablo bihurriarenpartetik.

Leitzako AROAZUBIRI ARBURUAk9 urte bete dituabuztuaren 8an.Zorionak etamuxu asko fami-liaren partetik.

ENAITZ ERKIZIA LASAGA beratarrak3 urte bete ditu abuztuaren 18an.Zorionak eta muxu haundi batfamilia guztiaren partetik.

MATTIN EUGI MENDIZABAL. Zorionakuztailaren 28an urtea bete duenetxeko deabrutxoari. Muxu haundihaundi bat atta, ama eta berexikiAndoniren partetik.

MATTIN EUGI MENDIZABAL.Zorionak uztailaren 28an urteabete duen Igantziko kukuxuari.Besarkada haundi bat Igantzikoatatxi eta amatxiren partetik.

Zorionak Etxalarko XANTI eta PERI-KOri, uztailaren 25ean eta abuz-tuaren 12an urteak bete dituztela-ko. Kaso eman Periko polizi honekalkoholemia proba eginen dizu-eta!!!

Donamariako EGUZKI eta ALAITZ-ek abuztuaren 9 eta 27an 20 eta8 urte bete dituzte. Zorionak biahizpei familia guztiaren partetik.Bi muxu haundi.

ASIER MARTINBAIONA etxalar-tarrak 5 urtebete ditu abuz-tuaren 23an.Zorionak fami-liaren eta bere-ziki Maria arre-baren partetik.

JON ANZIZAR. Zorionak gizontxo!Abuztuaren 8an 11 urte bete di-tu eta ongi pasa eguna Lesaka-ko famili guziaren partetik, bere-xiki Julen anaia eta attaren par-tetik.

UNAX, ENAITZ eta BENAT. Zorio-nak gure 3 morroskoei. Gure tti-kiek abuztuaren 19an urte batbete dute eta gure haundiakabuztuaren 7an 5 urte. Muxuhaundi bat hiruentzat familia gu-ziaren eta bereziki atatxi etaamatxiren partetik.

Lesakako MERTXE ANZIZARri zo-rionak abuztuaren 7an urteak be-te ditu eta! Muxu haundi bat fami-liaren eta bereziki zure iloba etaseme-alaben partetik. Segi men-dian bizkor eta ekarri tarta goxobat.

Zorionak Lesa-kako NIEVESIRIARTEri abuz-tuaren 5ean urte-ak bete ditu eta!Eskerrik asko guzaindu eta hainona izateagatik.Segi bixkor!

Gazteluko JOSE-BA TELLETXEAk 5urte egin dituabuztuaren 31n.Musu haundi batMikel anaia etafamilia guziarenpartetik. Maitezaitugu, pila-pila!

IRATI OIARTZA-BAL SOLABARRIE-TAk 7 urte beteditu abuztuaren23an. Zorionakneska politenari,Santi, Ana, Oiereta Irunerenpartetik.

AURKENE PERU-RENA AGIRREk9 urte bete dituabuztuaren12an. Zorionakgure printzesariSanti, Ana, Oiereta Irunerenpartetik.

OIER OIARTZABALAGIRREk 3 urtebete ditu abuz-tuaren 3an. Zo-rionak gure prin-tzipeari aitatxo,amatxo eta Iru-neren partetik.

TOMAS OSKOZ MUTUBERRIA. Zo-rionak attatto abuztuaren 29anurteak bete dituzu eta! Muxuhaundi bat Arantzako eta Lesa-kako familiaren partetik. Segibixkor!

IRATI eta URKO OIARZABALdoneztebarrek abuztuaren 23aneta irailaren 21ean 7 eta 5 urtebeteko dituzte. Zorionak eta mu-xu pila aita, ama, aitona etaamonaren partetik. Ongi pasaeguna!

ANDREA DE RUE-DA doneztebarrak9 urte beteko dituirailaren 5ean.Zorionak gureprintzesari eta 9muxu haundiImanol, aita etaamaren partetik.

Zubietako ENA-RA SANTESTEBA-Nek 3 urte bete-ko ditu abuz-tuaren 12an.Zorionakttattarra.

HELENE REKARTEKORTA sunbilda-rrak 4 urte beteditu abuztuaren14an. Zorionaketa muxu haundibat.

IZARO LEONETAROZENA arano-arrak abuztua-ren 3an egin zi-tuen 2 urte.Aranoko fami-liaren partetikmuxu haundibat, politta.

AHIELEN IRAZOKIEZKURRA sunbil-darrak 2 urte be-te ditu irailaren2an. ZorionakSaioa, Lorena,Magali eta Ekhi-ren partetik. Be-renduan egonen.

ARITZ LEONISGONZALEZek 6urte bete dituabuztuaren21ean. Aunitzurtez atatxi etaamatxiren par-tetik.

ARITZ LEONISGONZALEZek 6 ur-te bete ditu abuz-tuaren 21ean.Aunitz urtez aita,ama, izeba-osa-ba eta Ioritz etaIker lehengusuenpartetik.

UNAX OSKOZAN-ZIZAR. Zorionakgure lepamiri!Abuztuaren 19anurtea bete du.MuxuakArantza-ko familia eta be-reziki atatxi Ma-nuelen partetik.

ENAITZ OSKOZANZIZAR. Zorio-nak gure zanpa-bolloseri! Abuz-tuaren 19an gureganaderuk urteabete du. MuxuakArantzako fami-liaren partetik.

Zorionak Zubietako URKIri!!! Abuz-tuaren 20an gure sagutxu ttikiakurtea bete du. Kukuxu Sagutxubaino handiagoa? Nola da posi-ble? Muxuak familiaren partetik,berexiki Aritzen partetik.

OLATZ PAGOLA eta JULENE GOIAkabuztuaren 26an eta 28an 3 eta2 urte bete dituzte. Zorionaksorginak eta muxu haundi banazuen familiaren partetik eta be-reziki Nahiaren partetik.

OIER BELARRAMARIEZKURRENAdoneztebarrak 4urte bete dituabuztuaren26an. ZorionakEzkurrako fami-liaren partetik.

Zozaiako LOREAAGIRRE SARRA-TEAk 5 urte beteditu abuztuaren15ean. Muxuhaundi bat fami-liaren eta berezikiAmets anaiarenpartetik.

VANESSA GARCIASANHEZek 13 ur-te bete dituabuztuaren 8an.Zorionak etamuxu haundibat Carlos,Etxeni eta Gor-karen partetik.

Zubietako URKIkabuztuaren 20anurtea bete du.Zorionak sagu-txu!!! Muxu batatta, ama etaAri-tzen partetik.

ALAIN ZELAIETABERASATEGIk 3urte beteko dituirailaren 3an. Zo-rionak eta muxuhaundi bat guremoxoloari familiaguziaren partetik.

Page 47: ttipi-ttapa 501.alea

PUBLIZITATEA | 47ttipi-ttapa | 501 zbk.

2009.09.03

Page 48: ttipi-ttapa 501.alea