s6 Accions

of 36 /36
SESSIÓ 3 ACCIONS DIRECTES A L’EDIFICACIÓ ACCIONS A L’EDIFICACIÓ I 1/36

Embed Size (px)

description

ESTRUCTURAS

Transcript of s6 Accions

 • SESSI 3

  ACCIONS DIRECTES A LEDIFICACI

  ACCIONS A LEDIFICACI I 1/36

 • ACCIONS A LEDIFICACI. ACCIONS SOBRE LESTRUCTURA

  Les accions sn un condicionant de disseny: formen part de lequaci dequilibride lestructura:

  K: Rigidesa de lestructuraa: Moviments de lestructuraf: Forces aplicades a lestructura

  fKa =

  ACCIONS A LEDIFICACI I 2/36

  f: Forces aplicades a lestructura

  Accions a ledificaci: les accions exteriors actuen sobre els elements constructius

  Accions sobre lestructura: en funci del tipus de solucions constructives, les accions a ledificaci esdevenen accions sobre lestructura

 • NORMATIVA VIGENT

  Dobligat compliment:CTE, SE-AE, Seguridad Estructural / Acciones en la Edificacin.NCSR-02, Norma de Construccin Sismoresistente. Ministeri dObres Pbliques

  Normes complementries:EUROCODI 1

  Part 1: bases de projectePart 2: (2.1) Pesos propis i crregues exteriors, (2.2) crregues en foc,

  ACCIONS A LEDIFICACI I 3/36

  Part 2: (2.1) Pesos propis i crregues exteriors, (2.2) crregues en foc, (2.3) crregues de neu, (2.4) accions de vent, (2.5) accions trmiques, (2.6) accions durant lexecuciPart 3: Accions en pontsPart 4: Accions en sils i dipsits

  EHE, Annexe A, Valores de las Acciones. Ministeri dObres PbliquesNTE, Normes Tecnolgiques

 • CLASSIFICACI DE LES ACCIONS

  Acci Directe: s una acci (fora i/o moment) aplicada sobre lestructura

  Acci Indirecte: s una acci que s conseqncia de moviments aplicats o induits sobre lestructura.

  Accions directes Accions indirectes

  ACCIONS A LEDIFICACI I 4/36

  Accions directes Accions indirectes Accions de tipus gravitatri Acci del vent Empentes del terreny Acci del postessat i del pretensat

  Acci trmica Acci reolgica Acci ssmica Acci del postessat

 • CLASSIFICACI DE LES ACCIONS SEGONS EL CTE

  Accions permanents Accions variables Accions accidentals

  Pes prpi Pretensat Accions del terreny

  Sobrecrregues ds Accions sobre baranes i

  elements divisris

  Sisme Incendi Impacte

  ACCIONS A LEDIFICACI I 5/36

  Accions del terreny elements divisris Vent Accions trmiques Neu

  Impacte

 • ACCIONS PERMANENTS Pes prpi: s el pes de tots els elements estructurals i constructius dun edifici.

  Valor caracterstic de lacci, G: el seu valor mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos especifics mitjos

  V: volum de lelement

  : densitat del material constituent

  Pretensat: s lacci deguda a les forces de pretensat Accions del terreny: Sn les derivades de lempenta del terreny, tant les

  =VGi

  ACCIONS A LEDIFICACI I 6/36

  Accions del terreny: Sn les derivades de lempenta del terreny, tant les derivades del seu pes, com les provinents daccions que actuen sobre aquest o les degudes als seus desplaaments i deformacions

 • ACCIONS VARIABLES. SOBRECRREGUES DS Sobrecrregues ds: s el pes de tot el que pot gravitar sobre un edifici per ra

  del seu s.

  ACCIONS A LEDIFICACI I 7/36

 • Sobrecrrega ds

 • ACCIONS VARIABLES. SOBRECRREGUES DS Reducci de sobrecrregues: En zones catalogades A, B, C i D:

  Accions laterals sobre baranes i elements divisris

  ACCIONS A LEDIFICACI I 9/36

 • ACCIONS VARIABLES. SOBRECRREGUES DE NEU:kn sQ =

  sk: Valor caracteristic de crrega de neu sobre un terreny horitzontal

  : Coeficient de forma o inclinaci

  ACCIONS A LEDIFICACI I 10/36

 • ACCIONS VARIABLES. SOBRECRREGUES DE VENT s una acci dinmica de baixa variabilitat que genera en ledifici oscillacions

  gaireb sempre molt diferents a la prpia de lestructura, en base a la qual cosa es pot considerar com a una crrega esttica

  La direcci s aproximadament parallela al terreny (10) Pot actuar en qualsevol direcci aproximadament continguda en el pla horitzontal La conseqncia de lactuaci del vent sobre les construccions sempre s una

  acci normal a la superfcie que la rep, exceptuant els casos de superfcies molt rugoses

  ACCIONS A LEDIFICACI I 11/36

  rugoses Lacci del vent sobre un element pot ser directe (situaci a barlovent) o

  conseqncia duna succi (situaci a sotavent) En elements esvelts pot generar efectes dinmics per semblana dels modus

  doscillaci de lacci i del de element. Lacci de vent o pressi esttica, qe s:

  pebe ccqq =qb: pressi dinmica del vent, tpicament 0.5 kN/m2ce: coeficient dexposici, en funci de lalada del punt i les

  caracterstiques del seu entorncp: coeficient elic o de pressi

 • ACCIONS VARIABLES. SOBRECRREGUES DE VENTPresi dinmica del vent, qb (kN/m2):

  250,0 bb vq = densitat de laire, 0,00123 kN/m3

  vb valor bsic de la velocitat del vent, en m/s

  ACCIONS A LEDIFICACI I 12/36

 • ACCIONS VARIABLES. SOBRECRREGUES DE VENTCoeficient dexposici, ce: Te en compte els efectes de les turbulncies originades pel relleu i la topografia de lentorn Per valors dalada iguals o inferiors a 30 mts:

  ACCIONS A LEDIFICACI I 13/36

  Per valors dalada inferiors a 200 mts:

  on z s lalada del punt a considerar

  ( )( )( )LZzkFkFFce

  /,maxln

  7

  =

  +=

 • ACCIONS VARIABLES. SOBRECRREGUES DE VENTCoeficient eolic de pressi, cp: depn de la forma i orientaci de la superficie respecte al vent i de la posici del punt en relaci a les vores de la superficie En edificis de pisos:

  - -

  ACCIONS A LEDIFICACI I 14/36

  En altres construccions: veure annex D del Document Bsic SE-AE del CTE

 • EMPENTES DEL TERRENY:Es considera com una acci de tipus hidrosttic mediatitzada pels parmetres geotcnics del terreny: Densitat aparent, Cohesi aparent, c Angle de fregament intern,

  QUADRE RESUM DE DIFERENTS LLEIS DEMPENTA SEGONS RANKINE

  ACCIONS A LEDIFICACI I 15/36

  QUADRE RESUM DE DIFERENTS LLEIS DEMPENTA SEGONS RANKINEEmpenta activa

  Terreny sense cohesi

  Sobrecrrega trasdos

  Terreny amb cohesi

  Terreny anegat

  aa hKe =

  aaa QKhKe +=

  0;2 += aaaaa eKcQKhKe

  ( )0

  ;2

  ++=

  a

  waaawa

  e

  hKcQKhKe

  =

  245tan2

  aK

  ea: empenta unitria a una profunditat h

  Q: Crrega repartida al trasdsKa: Coeficient dempenta activa

  de Rankine:

  w: Densitat de laigua

 • Tipus de sl

  Densitat aparent kN/m3

  Densitat saturada

  kN/m3Angle de

  fregament ()Cohesi aparent (kN/m2)

  Mdul edomtric (kN/m2)

  Coeficient de Balast (kN/m3)

  Limit lquid

  ndex de plasticitat

  Sorra uniforme solta

  16,5 19,0 30 - 30.000 25.000

  15Argila mitja 19,5 - 20 25,0 2.500 35.000Argila compacte

  22,0 - 25 25,0 4.000 60.000

  Argila orgnica

  16,0 - 15 10,0 1.000 15.000

  Grava 17,0 19,0 35 - 150.000 300.000Morrena glaciar

  21,5 23,0 40 10,0 70.000 -

  Terrapl 17,0 20,5 30 - - 10.000Pedrapl 18,0 21,0 40 - - 15.000Roca 25,0 - >40 >100 100.000 500.000

 • ACCIONS INDIRECTES

  Accions Trmiques: es generen desplaaments a lestructura, , deguts al canvi de temperatura dels seus elements:

  l: longitud de lelement,

  ACCIONS A LEDIFICACI I 17/36

  = tll: longitud de lelement,t: Increment de temperatura sofert per lelement,: Coeficient de dilataci trmica del material. formig: 1.0x10-5C-1; acer: 1.2x10-5 C-1

  Valors de t en edificis:En elements exposats a lintemprie: es determina en funci de: Temperatura mxima Temperatura mnima Possibilitat dassolejamentEn elements no directament exposats a lintemprie: temperatura mitja entre

  lanterior i els 20

 • VALORS DE t EN EDIFICISValors de temperatura mxima i mnima:

  ACCIONS A LEDIFICACI I 18/36

  Increment per assolejament:

 • ACCIONS INDIRECTESAccions Reolgiques: es generen per la deformaci dilatada en el temps dels elements estructurals conformats per a materials de comportament diferit. Acer: relaxaci del material sotms a crrega (acer de pretensar) Formig:

  Retracci Fluncia, (t,to):

  contracci del material durant el procsdenduriment. Valors de deformaci usuals:

  deformaci del material sotms a crrega alllarg del temps (relaxaci): coeficients de

  ( ) ( ) ( )

  +=

  28,,

  ,1,

  o

  o

  to

  oocE

  tt

  Ettt

  o

  ACCIONS A LEDIFICACI I 19/36

  denduriment. Valors de deformaci usuals: llarg del temps (relaxaci): coeficients defluncia, (10.000,to)

 • ACCIONS INDIRECTESAssentaments, moviments dencaix, efecte del postessat, etc: moviments imposats a lestructura previs o durant la seva posada en crrega.

  ASSENTAMENTS ADMISSIBLES, SEGONS EL CTE

  Distorsi angular:

  Distorsi angular horitzontal:

  ba

  ab

  l

  SS

  l

  S

  =

  =

  ACCIONS A LEDIFICACI I 20/36

  ba

  ab

  hl

  XX

  l

  X

  =

  =

 • ACCIONS INDIRECTES. EFECTES SSMICS Es generen per moviments sobtats experimentats pel terreny Les components dominants del moviment acostumen a ser les horitzontals:

  Els moviments porten associades una velocitat i una acceleraci representatives:

  ( ) yxzzyx ,;,, =0.08g, en tots els casosac>=0.08g, en edificis de ms de 7 plantes

  ab>=0.04g

 • PROCEDIMENT PER A DETERMINAR LACCI SSMICA SEGONS LA NCSR-02Fase 5: Determinar el coeficient de contribuci, K (veure annex 1 NCSR-02), i el perode

  caracterstic de lespectre de resposta elstica, TB:

  Fase 6: Determinaci del valor de lespectre normalitzat de resposta elstica, (T) (article 2.3 NCSR-02) i establiment del nombre de modes doscillaci a considerar:

  Nm de modes doscillaci a considerar:T

 • CENTRE DE TORSIONS. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVESNecessitat de distribuir uniformement els elements darriostrament en front de lacci ssmica:

  ACCIONS A LEDIFICACI I 27/36

 • SITUACIONS DE DIMENSIONAMENTQuadres de sollicitacions definides en el temps i lespai en una estructura

  Situacions persistents: Sn els quadres de crrega i sollicitacions que corresponen a les condicions ds normal de lestructura.

  Situacions transitries: Sn els quadres de crrega i sollicitacions que es produeixen durant la construcci o reparaci de lestructura o altres situacions similars de temporalitat.

  ACCIONS A LEDIFICACI I 28/36

  Situacions extraordinries: Sn els quadres de crrega i sollicitacions que es produeixen de forma excepcional com els casos de foc, explosi, impacte, etc.

  Situacions ssmiques: Sn els quadres de crrega i sollicitacions que es produeixen de forma excepcional quan sesdev un sisme

 • ESTATS LIMIT Sn aquells estats pels quals, de superar-se, es pot considerar que lestructura

  no satisf alguna de les funcions per les quals ha estat projectada Poden referir-se a situacions transitries, persistents i accidentals de projecte

  Estats Lmit ltims (ELU): Sn els que, de ser superats, constitueixen un risc per a les persones. Sn irreversibles.

  ACCIONS A LEDIFICACI I 29/36

  Estats Lmit de Servei (ELS): Sn els que, de ser superats, afecten al confort, al funcionament correcte de ledifici o a la seva aparincia. Poden ser reversibles o irreversibles.

 • ESTATS LIMIT

  Estats Lmit ltims (ELU) Estats Lmit de Servei (ELS) Prdua dequilibri de ledifici o duna

  part independent, ents com un slid rgid

  Prdua dequilibri per inestabilitat Falla per deformaci excessiva De transformaci de lestructura en

  un mecanisme

  De deformaci, desplaament i desplomament que afectin al confort o al funcionament

  De vibraci De danys no estructurals De durabilitat Desttica

  ACCIONS A LEDIFICACI I 30/36

  un mecanisme De cansament De trencament

  Desttica

 • VALORS DE LES ACCIONSValor caracterstic duna acci:

  * Es representa per Fk.* s el seu principal valor representatiu.* Per accions de tipus permanent, Fk representa el seu valor mig* Per accions variables, Fk, s un valor superior amb una determinada

  probabilitat de no ser superat o un valor inferior amb una determinadaprobabilitat de no ser infrapassat

  Valor de combinaci:

  ACCIONS A LEDIFICACI I 31/36

  Valor de combinaci:* Es representa per oFk. Saplica quan una acci variable actua alladament o juntament amb

  una altre acci variable

  Valor freqent:* Es representa per 1Fk. s el valor de lacci que s sobrepassat solsament

  en perodes de curta duraci respecte la vida til de lestructura

  Valor quasipermanent:* Es representa per 2Fk. s el valor de lacci que s sobrepassat durant una

  gran part de la vida til de lestructura

 • COMBINACI DACCIONS. ESTATS LMIT LTIMS Situacions permanents o transitries:

  Situacions accidentals:

  Situacions ssmiques:

  >

  +++1

  ,,,1,1,

  1

  ,,

  i

  ikioiQkQkP

  j

  jkjG QQPG

  >

  ++++1

  ,,2,1,1,11,

  1

  ,,

  i

  ikiiQkQkAkP

  j

  jkjG QQAPG

  +++1

  ,,2,,

  1

  ,,

  i

  ikiiQkEAkP

  j

  jkjG QAPG

  Gk,j Valor caracterstic de les accions permanentsPk Valor caracterstic de lacci del pretensatQk,1 Valor caracterstic de lacci variable

  determinanto,iQk,i Valor representatiu de combinaci de les

  accions variables simultnies1,1Qk,1Valor representatiu freqent de lacci variable

  determinant2,iQk,i Valors representatius quasipermanents de les

  accions variables amb lacci determinant o amb laccidental

  Ak Valor caracterstic de lacci accidental

  ACCIONS A LEDIFICACI I 32/36

  Simplificadament (usual en edificaci): Situacions persistents o transitries amb una sola acci variable, Qk,1:

  Situacions persistents o transitries amb dues o ms accions variables:

  Situacions ssmiques

  ++1

  ,,

  1

  ,, 9.0i

  ikiQkP

  j

  jkjG QPG

  +++1

  ,,,

  1

  ,, 8.0i

  ikiQkEAkP

  j

  jkjG QAPG

  11 ij

  1,1,

  1

  ,, kQkP

  j

  jkjG QPG ++

  Ak Valor caracterstic de lacci accidentalAE,k Valor caracterstic de lacci ssmica

 • COMBINACI DACCIONS. ESTATS LMIT DE SERVEI Combinaci poc probable:

  Combinaci freqent:

  Combinaci quasipermanent:

  >

  +++1

  ,1,,1,1,

  1

  ,,

  i

  ikoiQkQkP

  j

  jkjG QQPG

  +++1

  ,,2,1,1,11,

  1

  ,,

  i

  ikiiQkQkP

  j

  jkjG QQPG

  ++1

  ,,2,

  1

  ,,

  i

  ikiiQkP

  j

  jkjG QPG

  Gk,j Valor caracterstic de les accions permanentsPk Valor caracterstic de lacci del pretensatQk,1 Valor caracterstic de lacci variable

  determinanto,iQk,i Valor representatiu de combinaci de les

  accions variables simultnies1,1Qk,1Valor representatiu freqent de lacci variable

  determinant2,iQk,i Valors representatius quasipermanents de les

  accions variables amb lacci determinant o amb laccidental

  Ak Valor caracterstic de lacci accidental

  ACCIONS A LEDIFICACI I 33/36

  Simplificadament (usual en edificaci): Combinaci poc probable o freqent amb una sola acci variable, Qk,1:

  Combinaci poc probable o freqent amb dues o ms accions variables, Qk,i:

  Combinaci quasipermanent

  ++1

  ,,

  1

  ,, 9.0i

  ikiQkP

  j

  jkjG QPG

  11 ij

  1,1,

  1

  ,, kQkP

  j

  jkjG QPG ++

  Ak Valor caracterstic de lacci accidentalAE,k Valor caracterstic de lacci ssmica

  ++1

  ,,

  1

  ,, 6.0i

  ikiQkP

  j

  jkjG QPG

 • COEFICIENTS DE SEGURETAT

  Estats Lmit Ultims (ELU)

  ACCIONS A LEDIFICACI I 34/36

  Estats Lmit Ultims (ELU)

  Estats Lmit de Servei (ELS)

 • COEFICIENTS DE COMBINACI, , segons el CTE: Sobrecrregues ds: Sobrecrregues de neu

  Sobrecrregues de vent

  ACCIONS A LEDIFICACI I 35/36

  Accions trmiques

 • Organitzaci dhipotesis

  Hiptesis simples Pes propi Crregues permanents Sobregrregues dus Neu Vent en direcci x Vent en direcci y Sisme en direcci x ... ...

  Hiptesis combinades ELU 1.35 (pp+cp)+1.5 (us) ELU 1.35 (pp+cp)+ 1.5(us)+ 0.61.5(vent x) ELU 1.35 (pp+cp)+ 1.5(vent x)+ 0.71.5(us) ....

  ELS 1.0 (pp+cp)+1.0 (us) ELS 1.0 (pp+cp)+ 1.0(us)+ 0.61.0(vent x) ELS 1.0 (pp+cp)+ 1.0(vent x)+ 0.71.0(us) ....

  ACCIONS A LEDIFICACI I 36 /35