LOIUKO UDALERRIAN LURZORU ORDENANZA ......Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu Hirigintza...

of 32 /32
Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu Hirigintza [email protected] Urbanismo Página 1 de 32 LOIUKO UDALERRIAN LURZORU URBANIZAEZINEAN DAUDEN BASERRIETAKO ETXEBIZITZA KOPURUA ALDATZEA ARAUTZEKO ORDENANTZA Aurkibidea ZIOEN ADIERAZPENA 1. KAPITULUA: XEDAPEN NAGUSIAK 1. artikulua.- Xedea 2. artikulua.- Eremua 3. artikulua.- Ordenantzako dokumentuak: Ordenantzaren edukia eta norainokoa 2. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO BALDINTZA NAGUSIAK 4. artikulua.- Berritzea, baserriko etxebizitza kopurua aldatzeko 5. artikulua.- Eraikuntza nagusiaren bolumena 6. artikulua.- Etxebizitza kopuru maximoa zehaztea 7. artikulua.- Katalogatuta dauden baserrietan jardutea 8. artikulua.- Arloko legeriak eragiten dien baserrietan jardutea 3. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARRAK 9. artikulua.- Iriste erraztasunari dagozkion baldintzak 10. artikulua.- Eraikuntza Antolatzeari buruzko Legea, kode teknikoa, betetzeari buruzko baldintzak. 11. artikulua.- Biziegokitasuneko eta ORDENANZA REGULADORA DE LA MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS DE CASERIOS SITOS EN SUELO NO URBANIZABLE EN EL MUNICIPIO DE LOIU Índice EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto Artículo 2.- Ámbito Artículo 3.- Documentación de la ordenanza: contenido y alcance de la misma CAPÍTULO 2: CONDICIONES GENERALES PARA LA DIVISIÓN DE LOS CASERÍOS EN VIVIENDAS Artículo 4.- Rehabilitación para la modificación del número de viviendas del caserío Artículo 5.- Volumen de la edificación principal Artículo 6.- Determinaciones del número máximo de viviendas Artículo 7.- Actuaciones en caseríos catalogados Artículo 8.- Actuaciones en caseríos afectados por la legislación sectorial CAPÍTULO 3: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA DIVISIÓN DE LAS CASERÍOS EN VIVIENDAS Artículo 9.- Condiciones relativas a la accesibilidad Artículo 10.- Condiciones del cumplimiento de la Ley de Ordenación de la Edificación, código técnico. Artículo 11.- Condiciones de habitabilidad y organización funcional Artículo 12.- Condiciones constructivas y de las

Embed Size (px)

Transcript of LOIUKO UDALERRIAN LURZORU ORDENANZA ......Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu Hirigintza...

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 1 de 32

  LOIUKO UDALERRIAN LURZORU

  URBANIZAEZINEAN DAUDEN BASERRIETAKO ETXEBIZITZA

  KOPURUA ALDATZEA ARAUTZEKO ORDENANTZA

  Aurkibidea ZIOEN ADIERAZPENA 1. KAPITULUA: XEDAPEN NAGUSIAK 1. artikulua.- Xedea 2. artikulua.- Eremua 3. artikulua.- Ordenantzako dokumentuak: Ordenantzaren edukia eta norainokoa 2. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO BALDINTZA NAGUSIAK 4. artikulua.- Berritzea, baserriko etxebizitza kopurua aldatzeko 5. artikulua.- Eraikuntza nagusiaren bolumena 6. artikulua.- Etxebizitza kopuru maximoa zehaztea 7. artikulua.- Katalogatuta dauden baserrietan jardutea 8. artikulua.- Arloko legeriak eragiten dien baserrietan jardutea 3. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARRAK 9. artikulua.- Iriste erraztasunari dagozkion baldintzak 10. artikulua.- Eraikuntza Antolatzeari buruzko Legea, kode teknikoa, betetzeari buruzko baldintzak. 11. artikulua.- Biziegokitasuneko eta

  ORDENANZA REGULADORA DE LA MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE

  VIVIENDAS DE CASERIOS SITOS EN SUELO NO URBANIZABLE EN EL

  MUNICIPIO DE LOIU Índice EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto Artículo 2.- Ámbito Artículo 3.- Documentación de la ordenanza: contenido y alcance de la misma CAPÍTULO 2: CONDICIONES GENERALES PARA LA DIVISIÓN DE LOS CASERÍOS EN VIVIENDAS Artículo 4.- Rehabilitación para la modificación del número de viviendas del caserío Artículo 5.- Volumen de la edificación principal Artículo 6.- Determinaciones del número máximo de viviendas Artículo 7.- Actuaciones en caseríos catalogados Artículo 8.- Actuaciones en caseríos afectados por la

  legislación sectorial CAPÍTULO 3: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA DIVISIÓN DE LAS CASERÍOS EN VIVIENDAS Artículo 9.- Condiciones relativas a la accesibilidad Artículo 10.- Condiciones del cumplimiento de la Ley de Ordenación de la Edificación, código técnico. Artículo 11.- Condiciones de habitabilidad y organización funcional Artículo 12.- Condiciones constructivas y de las

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 2 de 32

  antolamendu funtzionaleko baldintzak 12. artikulua.- Eraikitze baldintzak eta instalazioenak 13. artikulua.- Baserriaren kanpoko tratamenduko baldintza estetikoak 14. artikulua.- Baserriaren eraikuntza elementu laguntzaileetan jardutea 15. artikulua.- Aparkalekuz hornitzea 4. KAPITULUA: BASERRIAK ZATITZEKO PROZEDURA BALDINTZAK I. ATALA: ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO ETA OBRAK EGITEKO UDAL LIZENTZIA 16. artikulua.- Etxebizitzatan zatitzeko eta obrak egiteko udal lizentzia eskatzea 17. artikulua.- Agiriak aurkezteko irizpideak 18. artikulua.- Etxebizitzatan zatitzeko eta obrak egiteko udal lizentziaren izapideak bideratzea 2. ATALA: LEHEN ERABILERAKO UDAL LIZENTZIA 19. artikulua.- Lanak amaitzea eta lehen erabilerako lizentzia eskatzea 20. artikulua.- Lehen erabilerako lizentzia emateko betebeharrak 5. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN BANATZEAREN ARAUBIDE JURIDIKOA ETA ORDENANTZAREN INDARRALDIA 21. artikulua.- Baserria etxebizitzatan banatzearen araubide juridikoa 22. artikulua.- Ordenantzaren indarraldia ERANSKINA: BASERRI BAKOITZAREN BANA-BANAKO FITXAK ZIOEN ADIERAZPENA

  instalaciones Artículo 13.- Condiciones estéticas de tratamiento exterior del caserío Artículo 14.- Actuaciones en elementos edificatorios auxiliares del caserío Artículo 15.- Dotación de plazas de aparcamiento CAPÍTULO 4: CONDICIONES PROCEDIMENTALES PARA LA DIVISIÓN DE LOS CASERÍOS SECCION 1: LICENCIA MUNICIPAL DE DIVISIÓN EN VIVIENDAS Y DE OBRAS Artículo 16.- Solicitud de licencia municipal de división en viviendas y obras Artículo 17.- Criterios de presentación de documentación Artículo 18.- Tramitación de licencia municipal de división en viviendas y obras SECCION 2: LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMERA UTILIZACIÓN Artículo 19.- Fin de obra y solicitud de licencia de primera utilización Artículo 20.- Requisitos para el otorgamiento de licencia de primera utilización CAPÍTULO 5: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA DIVISIÓN DE LOS CASERÍOS EN VIVIENDAS Y VIGENCIA DE LA ORDENANZA Artículo 21.- Régimen jurídico de la división del caserío en viviendas Artículo 22.- Vigencia de la ordenanza ANEXO: FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE CADA CASERÍO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 3 de 32

  Loiuko udalerriko baserriak etxebizitzatan banatzea arautzeko ordenantza honen jatorria herritarren eskaeretan dago; zatitzen zailak diren ondasunen oinordetzei edo ondoriotasunei erantzuteko dauden eskaerak. Dena den, gure gizartearen kultura ondarearen zati direnez, haiei eustea, kontserbatzea eta dagoena erabiltzea eskatzen dute. Ekimen honen xedea da udalerrian dauden baserri ugarien (ehundik gora eraikin) jarraipena eta iraupena bermatzeko aukerak proposatzea, horretarako, baserriak banatuz etxebizitza kopurua handitzeko aukera emanez. Aipatu beharrik ez dago azken hamarkadetan alde batera utzi izan direla lurzoru urbanizaezineko etxebizitzetako berezko jardunari lotutako nekazaritza eta abeltzaintza erabilerak. Sarritan, belaunaldien arteko txandarik ez egoteagatik gertatu izan da, gazteak hiri inguruneetara joan izan direlako, eta horren ondorioz, baserri asko erdi edo guztiz utzita geratu dira. Halakoetan, eraikina bera hondatzen joan da denborarekin. Beste alde batetik, baserri horietako gehienek duten tamaina handia dela-eta, edozein egokitzapen funtzional edo mantentze eta kontserbatze lanak oso garestiak izaten dira jabeentzat, eta hori ere bada arrazoia denbora joan ahala eraikin horiek pixkana-pixkana hondatzen joateko. Hori guztia oinarri hartuta, eraikin multzo garrantzitsu horrek duen balio arkitektoniko eta kulturala babesteko eta, aldi berean, haien iraupena bermatzeko, Udalak eraikin horien berritzea eta egokitzapen funtzionala sustatzeko aukera proposatzen du, jarduera horiekin batera baserrien barneko banaketa eginez etxebizitza

  La elaboración de la presente ordenanza reguladora de la división de los caseríos en el municipio de Loiu tiene su origen en la demanda ciudadana que existe en dar respuesta a las sucesiones o herencias de bienes difícilmente divisibles y que, sin embargo, forman parte de un patrimonio cultural de nuestra sociedad, y que requieren de un mantenimiento, conservación y uso de lo existente. Esta iniciativa, tiene como objetivo plantear una alternativa para asegurar la continuidad y la supervivencia del nutrido parque de caseríos en el municipio (más de un centenar de edificaciones) a través de posibilitar el incremento del número de viviendas mediante su división. Es un hecho conocido que durante las últimas décadas se ha ido produciendo un abandono paulatino de los usos agroganaderos vinculados tradicionalmente a la actividad de las viviendas en suelo no urbanizable. Esta circunstancia, provocada muchas veces por la falta de un relevo generacional debido al consabido y continuo éxodo de los jóvenes al medio urbano, ha conllevado en muchos casos el abandono parcial, cuando no total, de los caseríos por parte de sus propietarios, dando lugar al paulatino deterioro de una parte sustancial de estos. Por otro lado, las características dimensionales que presenta en su mayoría este conjunto de edificios hace que la adecuación funcional, o las simples actuaciones de mantenimiento y conservación de éstos, resulten en la mayoría de las ocasiones extremadamente gravosas para sus propietarios lo que también conlleva a que muchos de estos edificios se vayan deteriorando lenta pero inexorablemente con el paso del tiempo. En base a todo ello y como alternativa para salvaguardar el valor arquitectónico y cultural que en su conjunto representa este importante parque edificatorio, y como medida de actuación para asegurar así mismo su permanencia, se plantea por parte del Ayuntamiento la posibilidad de incentivar la rehabilitación y adecuación funcional de estos edificios dando la posibilidad de

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 4 de 32

  kopurua handitzeko. Hartara, berritzearen bideragarritasuna handituko da eta, ondorioz, eraikin horien bizitza erabilgarria eta iraupena luzatuko da. 2/2006 Legeak, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 30. artikuluan, proposatzen du bidea ematea bizitzeko eraikinen berreraikitzea eta berritzea lurzoru urbanizaezinean, zenbait muga kontuan hartuta. 30. artikulua.- Baserriak berreraikitzea eta horretarako baimena ematea.

  1. Baserriak berreraikitzeko baimena, soilik, baserritzat jotzeko modua ematen duen egitura eraikia gordetzen dutenean emango da. Eraikinen murruen hondarrak ezin izango dira inoiz ere berreraiki, ez baldin badira jatorrizkoen gailurrera iristen; eta, oro har, jatorrizko baserriaren oinplanoa jakiteko modurik ematen ez duten hondarrak ere ez, ezta jatorrizko higiezin horren jatorrizko bolumetria jakiteko modurik ematen ez dutenak ere. 2. Dena den, lurzoru urbanizaezinean baserriak eta bizitegi-eraikinak berreraikitzeko baimena eman ahal izango da, horiek ustekabeagatik edo halabeharragatik geratu direnean baliaezin, baldin eta hori behar bezala egiaztatzen bada; eta sistema orokorrak ezarri behar zirela-eta jabetza kentzeko prozedura batengatik eraitsi direnean ere bai. Berreraiki nahi duenak udal-administrazioari egin beharko dio eskaera, baliaezin geratzea eragin zuen arrazoia gertatu zenetik kontatzen hasita urtebeteko epearen barruan edo, hala badagokio, ondasunak jabetza kentzeko prozeduraren barruan benetan okupatu zirenetik kontatzen hasita. Jabetza kentzearen kasu horretan, lurzoru urbanizaezinean egin beharreko berreraikitzea babes berezirik ez duen

  vincular estas intervenciones con una división interna del edificio para dar lugar a un aumento del número de viviendas, a fin de favorecer con ello la viabilidad de la rehabilitación y, consecuentemente, incrementar la vida útil y la subsistencia de estos edificios. La ley 2/2006 del Suelo, en su artículo 30, propone permitir la reconstrucción y rehabilitación de edificaciones residenciales en suelo no urbanizable, con determinadas limitaciones. Artículo 30. Reconstrucción de caseríos y su autorización

  1. Sólo será autorizable la reconstrucción de los caseríos que mantengan una estructura edificada que permita identificarlos como tales. En ningún caso podrán ser objeto de reconstrucción los restos de muros de edificaciones que no alcancen la cumbrera de las primitivas y, en general, cuantos restos no permitan conocer la planta general del caserío original ni permitan reconocer su volumetría original. 2. No obstante, podrá autorizarse la

  reconstrucción de los caseríos y edificaciones residenciales en suelo no urbanizable que hubieran resultado inservibles por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada, o cuando hubieran sido demolidos por causa de expropiación forzosa debida a la implantación de sistemas generales. La reconstrucción habrá de instarse por el solicitante a la administración municipal dentro del año siguiente a la causa que provocó que quedara inservible o, en su caso, desde la efectiva ocupación expropiatoria. En este último supuesto expropiatorio, la reconstrucción podrá realizarse en suelo no urbanizable que no sea de especial protección.

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 5 de 32

  lurzoruan egingo da. 3. Berreraikitze-obrak errespetatu egin beharko du beti, gehienezko muga gisara, jatorrizko baserriaren benetako bolumetria-konposizioa. 4. Baserriak berreraikitzeko obretarako baimena emateko, beharrezkoa izango da:

  a) Proiektua jendaurrean erakusgai edukitzea, gutxienez 20 egunez. b) Berreraikitzea ustekabeagatik, halabeharragatik edo jabetza kentzeko okupazioagatik egin behar bada, bidezko diren txostenak eskatu beharko zaizkie esku hartu duten organismo eta erakundeei edo berreraikitzeko baimena ematea zilegi egiten duten gertaerak eta inguruabarrak ezagutzen dituzten organismo eta erakundeei.

  5. Ez da inoiz ere baserriaren berreraikipentzat joko lurzoru urbanizaezinean kokatuta dauden eraikinak bizitegitzat erabiltzeko berritu edo birgaitzea, baldin eta lehenago ez bazaie bizitegietarako erabilera hori legez eman izan. Horrelako obrak etxebizitzetarako eraikuntza berritzat joko dira, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/06 Legean horrelakoentzat ezarritako araubide juridikoaren menpe egongo dira.

  Udal ordenantza honek deskribatu den xedea bete nahi du, lurzoruari buruzko euskal legean bertan ezarrita dauden baldintzetara egokituta. Foru Aldundiak berriki egin duen landa guneen inbentarioak eta Loiuko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak ez dute aintzat hartzen udalerrian landa gunerik dagoenik, eta arrazoi horrek indartu egiten du udalerrian dagoen landa ondare arkitektonikoa berritu, zaindu eta mantentzea komenigarria izatea Beste alde batetik, dauden baserrien inguruan, banan-banan, jasotako datuen bidez lortutako ezagutzan oinarrituta landu da ordenantza hau, eta

  3. La obra de reconstrucción en todo caso deberá respetar, como máxima, la composición volumétrica del caserío original. 4. El otorgamiento de licencia para las obras de reconstrucción de caseríos requerirá:

  a. Sometimiento del proyecto a información pública por plazo mínimo de veinte días. b. En los supuestos de reconstrucción por causa de caso fortuito, fuerza mayor u ocupación expropiatoria, se recabarán los informes pertinentes de los organismos o instituciones que hubieran intervenido o tuvieran conocimiento de los hechos y circunstancias que hacen posible autorizar la reconstrucción.

  5. En ningún caso se podrá considerar como rehabilitación de caseríos la reforma o rehabilitación para uso residencial de edificaciones situadas en suelo no urbanizable que no hubieran sido legalmente destinadas a usos residenciales con anterioridad. Dichas obras se considerarán como nueva edificación destinada a vivienda, y quedarán sometidas al régimen jurídico que para las mismas se establece en esta ley.

  La presente Ordenanza Municipal viene a cumplimentar el objetivo descrito, adaptado a los condicionantes establecidos la propia ley del suelo vasca. El reciente inventario de núcleos rurales elaborado por la Diputación Foral, y el Plan General de Ordenación Urbana de Loiu, no consideran la existencia de ningún núcleo rural en el municipio, motivo que potencia la conveniencia de rehabilitar, conservar y mantener el patrimonio arquitectónico rural existente en el municipio. Por otro lado, la elaboración de la presente ordenanza se ha basado en el conocimiento adquirido de los caseríos existente, a través de la toma individualizada

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 6 de 32

  azterlan horri esker udalerriko eremu desberdinetan dauden baserrien kopuru handi bat identifikatu da. Lan horren emaitza baserri bakoitzaren gainean, bana-banako moduan, landu diren fitxak dira; eta horietan, modu grafikoan (argazkiak) jaso da eraikinaren egungo egoera, haren oinplano eta altxaerak, eta eraikinaren kanpoko inguruaren argazki erreportaje labur bat. Idatziz jaso dira partzelari, eraikitako azalerari, datu tipologikoei eta eraikuntzari buruzko datu garrantzitsuak. Nolanahi ere, ordenantza honetako arauetan jasotzen den moduan, interesdunak edozein kasutan justifikatu egin beharko du jasota dagoen informazioa, informazio hori eranskinean agertzea ez baita horren proba izango. Azkenik, jardueretako baldintzak jaso dira, baserria bana daitekeen gehieneko etxebizitza kopurua zehaztuta. Ordenantza honen aplikazio eremuan dauden baserri guztien bana-banako fitxen zerrenda dagokion eranskinean jaso da. Gehieneko etxebizitza kopuruari dagokionez, orientazio gisa finkatu da, baserriaren beraren tamaina eta etxebizitza bakoitzerako gutxieneko azalera kontuan hartuta. Hala ere, baserri bakoitza banatu ahal izango litzatekeen gehieneko etxebizitza kopurua ordenantza honetako artikuluetan zehazten diren baldintza guztiak aplikatzearen ondoriozkoa izango da, lauko gehieneko mugarekin eta haietako bakoitzerako eraikin bakoitzari dagokion eranskinean zehaztu den gehieneko mugarekin. Baserri bakoitzerako zehaztutako gainerako jarduera baldintzei dagokienez, ordenantza honen xede orokorretik kanpo duten hedapena nabarmendu behar da; izan ere, haren xedea baserri horien inguru baldintzak eta berezko ezaugarriak zaintzeko beharrezko neurriak ezartzea da.

  de datos realizada durante un trabajo de campo, identificándose un número importante de caseríos repartidos por diferentes zonas del municipio. El resultado de dicho trabajo ha quedado reflejado en un conjunto de fichas referidas de forma individualizada para cada uno de los caseríos, en las cuales quedan recogidas a nivel gráfico (fotografías) el estado actual del edificio con representación de la planta y alzados del mismo soportado en un pequeño reportaje fotográfico del exterior del edificio. A nivel escrito se han reflejado los datos más relevantes en relación a la parcela, superficie construida en planta, datos tipológicos y constructivos. No obstante, tal y como se establece en la regulación de la presente ordenanza, la información reflejada deberá ser objeto de justificación en todo caso por el interesado, sin que su reflejo en el anexo implique prueba al respecto. Por último, se han señalado las condiciones de actuación con indicación del número máximo de viviendas en las que se puede dividir el caserío. La relación de las fichas individualizadas de todas las edificaciones residenciales incluidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda recogida en el Anexo correspondiente. En relación con el número máximo de viviendas, éste se ha establecido a título orientativo atendiendo a las características dimensionales del propio caserío y a la superficie mínima requerida para cada vivienda. El número máximo de viviendas en que se podría llegar a dividir cada caserío será, no obstante, el que resulte de la aplicación del conjunto de requisitos fijados en el articulado de la presente ordenanza con la limitación máxima de cuatro y la establecida para cada uno de ellos en el anexo correspondiente a cada edificio. En relación con el resto de condiciones de actuación establecidas en su caso para cada caserío, cabe también significar la relatividad de su alcance, más allá del objetivo global que subyace de esta ordenanza que no es otro que establecer las medidas necesarias para posibilitar el mantenimiento de los caseríos, asegurando la preservación y el mantenimiento de las condiciones ambientales y características tipológicas propias de

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 7 de 32

  Ondorioz, baserri bat etxebizitzatan zatitzeko eraikuntza jarduera zehatzak jasotzen dituzten proiektu arkitektonikoen bidez, eraikinean eta/edo atxikitako eraikuntzetan egin nahi diren jardueretarako konponbideak bilatu ahal izango dira, behar bezala justifikatuta, beti ere lehenago adierazitako xede orokorraren barnean badaude, eraikinaren bolumena aldatzen ez badute eta indarrean dagoen gainerako araudia betetzen badute. Azkenik, beharrezkoa da udal plangintzatik eratortzen diren aurreikusitako jardueren motak ezarri eta berrikustea. Hona hemen lurzoru urbanizaezinerako plangintza orokorrak aurreikusitako eraikinen egoerak eta dagokien azalpena. III. ATALA LURZORU URBANIZAEZINEAN DAUDEN ERAIKINEN ERREGIMENA 155. artikulua.- Dagoeneko dauden eta erabilera bateragarriak dituzten eraikinen erregimena A) Baserriak Premiazko Neurrien ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 9. artikuluaren arabera edo dekretu hori garatzen edo ordezkatzen duen araudiaren arabera Baserri kontzeptu urbanistikoarekin bat datozen eraikinen egoitza erabilera Erabilera Bateragarritzat joko da. Baserria da baldintza hauek guztiak betetzen dituen eraikina:

  a) Eraikin mota hau bakartu gisa eraikita dagoena eta etxebizitza erabilera duena erabilera nagusi gisa. b) Gutxienez dagoeneko dagoen etxebizitza bat du, hori guztia

  estos edificios. Consecuentemente con ello, y a través de los proyectos arquitectónicos que contengan las intervenciones constructivas precisas para llevar a cabo la división del caserío en viviendas, podrán llegar a plantearse justificadamente, soluciones alternativas para las actuaciones a realizar en el edificio y/o sus construcciones anexas, siempre que las mismas se enmarquen dentro de los objetivos generales anteriormente expuestos y no alteren el volumen de la edificación y cumplan con el resto de normativa en vigor. Por último, se hace preciso establecer y revisar el tipo de actuaciones previstas que se derivan del planeamiento municipal. Reproducimos las situaciones de las edificaciones previstas por el planeamiento general en el suelo no urbanizable, y realizamos el comentario que corresponde. SECCIÓN III RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE Artículo 155.- Régimen de las edificaciones existentes con usos compatibles A) Caseríos

  A estos efectos el uso residencial en los edificios que respondan al concepto urbanístico de Caserío conforme al artículo 9 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes, o normativa que lo desarrolle o sustituya, se considerará Uso Compatible. Se entiende por Caserío aquella edificación que cumpla acumulativamente las siguientes condiciones:

  a) Constituirse como tipo edificatorio aislado, con uso predominante de vivienda.

  b) Disponer de por lo menos una vivienda ya existente, todo ello según lo dispuesto en el Registro de la Propiedad en cada uno de ellos.

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 8 de 32

  bakoitzaren Jabetza Erregistroan xedatutakoaren arabera. c) Lehenengoz okupatzeko lizentzia edo 1950eko urtarrilaren 1a baino lehenago egoitza gisa okupatua izan dela frogatzen duen dokumentazioa izatea.

  Erabilera Bateragarriak dituzten eraikin hauetan, erreforma, finkapen eta handitze lanak egitea. Egiten diren handitzeek lurzoru-kategoria bakoitzean eraikin berrietarako ezarri diren antolamendu-baldintzak beteko dituzte, eta, zehazki, okupazioari, eraikitzeko moduari, gehieneko altuerari eta mugekiko tarteei dagokienez. Era berean, eraikinaren baldintza estetikoak errespetatuko dira. Aireportuaren soinu-zortasunen eraginpean dauden baserrietan ezingo da handitze lanik egin, ezta Aireportuko Babes Eremu Berezian daudenetan ere. Ordenantza honen bitartez ahalbidetu den eta eraikina handitzeko den edozein eraikin jarduerak nahitaez eragingo du baserriaren berezko arkitekturarekin lotuta ez dauden elementu guztiak eraistea. B) Nekazaritzako, abelazkuntzako, zuzkidurazko eta ekipamenduzko erabilera duten eraikinak Nekazaritzako, abelazkuntzako, zuzkidurazko eta ekipamenduzko erabilera duten eraikinetan, eremu bakoitzaren edo lurzoru-kategoriaren arabera baimendutako gehieneko eraikigarritasuna gainditzen ez duten handitze lanak ahalbidetuko dira, eta, edozein kasutan ere, eremu bakoitzean eraikin berrietarako ezarritako antolamendu baldintza guztiak bete beharko dira. Gainera, erreforma eta finkapen lanak ere baimenduta egongo dira. C) Loiuko 1988ko abenduko Arau Subsidiarioetan zedarritutako Landa Guneetan eraikitako egoitza eraikinak

  c) Disponer de licencia de primera ocupación o de documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva ocupación residencial con anterioridad al 1 de enero de 1950.

  En estas edificaciones con Usos Compatibles las obras de reforma, consolidación y ampliación. Las ampliaciones que se realicen respetaran las condiciones de ordenación establecidas para las nuevas edificaciones en cada categoría de suelo y, en concreto, las relativas a ocupación, forma de la construcción, altura máxima y separaciones a linderos. Asimismo, se respetaran las condiciones estéticas de la edificación. No se permitirán ampliaciones en los caseríos afectados por las servidumbres sónicas del aeropuerto, ni en los incluidos en la Zona de Especial Protección Aeroportuaria. Cualquiera de las actuaciones edificatorias de ampliación posibilitadas por la presente ordenanza conllevará necesariamente la demolición de todos aquellos elementos ajenos a la arquitectura propia del caserío. B) Edificios con uso agrícola, ganadero, dotacional-equipamental En las construcciones de uso agrícola, ganadero, y dotacional- equipamental se permitirán obras de ampliación que no excedan de la edificabilidad máxima autorizada según cada zona o categoría de suelo, con sujeción, en cualquier caso a todas las condiciones de ordenación establecidas para las nuevas edificaciones en cada zona. También se autorizarán las intervenciones de reforma y consolidación. C) Edificios residenciales construidos en los Núcleos Rurales delimitados en las Normas Subsidiarias de Loiu de diciembre de 1988

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 9 de 32

  1988ko Arau Subsidiarioen Hirigintza-araudiaren arabera landako guneetan hirigintza-lizentzia emanda duten eraikinen egoitza-erabilera toleratu eta bateragarritzat joko da. Eraikin horietan, era berean, erreforma eta finkapen lanak ahalbidetuko dira, baina handitze lanak ez dira baimenduta egongo. D) Xedapen erkideak Ortu eta abelazkuntza ustiategiekin lotutako etxebizitzetan eta baserrietan gauzatzen diren erreforma, finkapen edo handitze lan guztietan, ondoko elementu hauek errespetatu beharko dira:

  - Kanpoko Fatxaden Eraikuntza Sistema, daudenen antzeko bolumenak, teilatuaren tipologia, etab., baita apaingarriak ere (erlaitzak, forjatu lineak, zutabeen errematea, etab.). - Landa inguruneko eraikuntza material eta konponbide tradizionalak .

  Ordenantza hau egin da dagoeneko eraikita dagoen landa ondare historikoaren aprobetxamendua hobetzeko, baserriei eustea sustatuta.

  1. KAPITULUA: XEDAPEN NAGUSIAK 1. artikulua.- Xedea

  Ordenantza honen xedea da, 2. artikuluan

  zehaztutako eremuaren barnean, Loiuko udalerriko lurzoru urbanizaezineko baserriak etxebizitzatan banatu ahal izatea arautzea, banaketa horizontaleko erregimenaren bidez eraikin horien inguru baldintzak eta berezko ezaugarriak gorde eta mantentzeko neurriak eta baldintzak ezarriz, eta etxebizitzetarako haien egoerari dagokion azalera eta, kasu guztietan, jatorrizko baserriaren konposizio bolumetrikoa bermatuz, emaitza den eraikinaren bolumen maximo moduan soil-soilik ulertuta hori, nahiz eta arrazoi estetikoengatik edo aukerakoengatik berriz osatu edo egokitu, eta hori, alde batera utzirik egin litezkeen handitzeak.

  El uso residencial de las edificaciones amparadas por licencia urbanística concedida en los núcleos rurales en base a la Normativa Urbanística de las NNSS de 1988 tendrá la consideración de uso tolerado y compatible. En estas edificaciones se permitirán las obras de Reforma y Consolidación, no autorizándose las de ampliación. D) Disposiciones comunes En todas las actuaciones de reforma, consolidación o ampliación que se lleven a cabo en los caseríos y vivienda vinculada a explotación hortícola y ganaderas se deberán respetar los siguientes elementos:

  - Sistema Constructivo de Fachadas exteriores, volúmenes similares a los existentes, tipología de la cubierta, etc., así como el aparato decorativo (cornisas, líneas de forjado, remate de pilares, etc.). - Materiales y soluciones constructivas tradicionales del medio rural.

  La presente ordenanza es elaborada con la

  finalidad mejorar el aprovechamiento del patrimonio rural histórico edificado existente, promoviendo el mantenimiento de los caseríos.

  CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto

  La presente ordenanza tiene como objeto regular, dentro del ámbito definido en el artículo 2, la división de caseríos en suelo no urbanizable del municipio de Loiu en varias viviendas, mediante régimen de división horizontal estableciendo las condiciones y medidas necesarias para asegurar la preservación y el mantenimiento de las condiciones ambientales y características propias de estas edificaciones, asegurando para las viviendas resultantes unas superficies adecuadas a su situación y garantizando en todo momento el mantenimiento de la composición volumétrica del caserío original, entendiéndose esto únicamente como el volumen máximo de la edificación resultante, aunque por razones estéticas o de oportunidad se proceda a su recomposición o

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 10 de 32

  2. artikulua.- Eremua Ordenantza hau aplikatzeko eremua soil-

  soilik dagokie urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruan dauden baserriei. EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean, ekainaren 30ekoan, eta EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzeko Premiazko Neurrien 105/2008 Dekretuan, ekainaren 3koan, jasota dagoenaren arabera, hauek joko dira halakotzat:

  "baldintza hauek guztiak betetzen dituzten eraikinak:

  a) Eraikin mota hau bakartu gisa eraikita dagoena eta etxebizitza erabilera duena erabilera nagusi gisa. b) Gutxienez dagoeneko dagoen etxebizitza bat du, hori guztia bakoitzaren Jabetza Erregistroan xedatutakoaren arabera. c) Lehenengoz okupatzeko lizentzia edo 1950eko urtarrilaren 1a baino lehenago egoitza gisa okupatua izan dela frogatzen duen dokumentazioa izatea. d) Udalak bere hirigintza plangintzan edo dagokion udal ordenantzan ezartzen dituen ezaugarri gehigarriak izatea”. Loiuko udalerriko lurzoru urbanizaezinean

  dauden egoitza eraikinen eta baserritzat jo daitezkeenen zerrenda ordenantza honen eranskin gisa jaso da. Aurreko atalean ezarritako baldintza guztiak hasiera batean betetzen dituzten eraikinak daude zerrenda horretan; dena den, ordenantza honetan aurreikusitakoaren arabera, interesdunak egiaztatu egin beharko du betebehar horiek betetzen direla, egokiak diren legezko dokumentuen bidez, eta, hortaz, horri dagokionez, eranskin horretan jasotakoa ez da proba izango.

  Nolanahi ere, ordenantza honetako

  readecuación, y ello sin perjuicio de las posibles ampliaciones.

  Artículo 2.- Ámbito

  El ámbito para la aplicación de la presente ordenanza se circunscribe exclusivamente a los caseríos, situados en el suelo clasificado como No Urbanizable, entendiéndose por tales, de conformidad con lo previsto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco y el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que son:

  “los edificios que cumplan acumulativamente todas las siguientes condiciones:

  a) Constituirse como tipo edificatorio aislado, con uso predominante de vivienda. b) Disponer de por lo menos una vivienda ya existente, todo ello según lo dispuesto en el Registro de la Propiedad en cada uno de ellos. c) Disponer de licencia de primera ocupación o de documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva ocupación residencial con anterioridad al 1 de enero de 1950. d) Reunir aquellas características adicionales que establezca el Ayuntamiento en su planeamiento urbanístico o en la correspondiente ordenanza municipal.” La relación de las edificaciones residenciales en

  suelo no urbanizable existentes en el municipio de Loiu que pueden considerarse caseríos, se incluye como Anexo de la presente ordenanza y contiene aquellos edificios que inicialmente se entiende reúnen acumulativamente las condiciones establecidas en el apartado anterior, si bien, de conformidad con lo previsto en la presente ordenanza el interesado deberá acreditar el cumplimiento de todos los citados requisitos, mediante la documentación legal pertinente, no suponiendo prueba alguna al respecto lo recogido en el citado anexo.

  En cualquier caso, la regulación de la presente

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 11 de 32

  araudia goragoko mailako arauek ezartzen dutenaren mende egongo da, eta, hortaz, Loiuko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrarengatik edo beste araudi batzuengatik etxebizitza kopurua handitu ezin duten baserrietan ez da aplikatzekoa izango. Alde horretatik, HAPOko 155. artikuluan ezarrita dagoenarekin bat eginez, aireportuaren soinu-zortasunen eraginpean dauden baserrietan ezingo da handitze lanik egin, ezta Aireportuko Babes Eremu Berezian daudenetan ere.

  3. artikulua.- Ordenantzako dokumentuak: Ordenantzaren edukia eta norainokoa

  Ordenantza honek 22 artikulu eta baserri

  bakoitzaren fitxa, zehaztapen guztiekin, hartzen duen eranskina ditu.

  Eranskineko fitxa bakoitzean informazio

  hau jaso da: eraikinaren izena, baserria dagoen partzelaren datuak, hirigintzako kalifikazioa, eraikinaren gutxi gorabeherako azalera datuak, ezaugarri tipologikoak eta eraikuntzakoak, kokaleku ofizialaren planoa, katastroaren araberakoa, ordenantza hau idatzi den egunean baserriak duen egoeraren argazkiak eta jarduteko baldintza partikularrak. Dena dela, interesdunak behar bezala justifikatu behar ditu alderdi horiek guztiak, baserritzat jotzea egiaztatzen dutenekin eta lizentzia eskaerarekin batera.

  Ordenantzaren artikuluetan jasotzen diren

  zehaztapen guztiak eta baserri bakoitzaren fitxaren atalean jasotzen den gehieneko etxebizitza kopuruari dagozkion jarduera baldintzak bete beharrekoak dira. Eraikinari atxikitako eta/edo haren osagarri diren eraikinetan egin nahi diren jarduerei buruz atal horretan esaten diren gainerakoak, eta kanpoko tratamenduei, materialen ordezkapenei eta abarri buruzko erreferentziazkoak baldintza orientagarriak dira, bete beharrekoak ez direnak.

  ordenanza queda supeditada a lo que establezcan normas de superior rango, no siendo de aplicación a aquellos caseríos en los que por el Plan General de Ordenación Urbana de Loiu u otras normativas no puedan existir un incremento del número de viviendas. A este respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 155 del PGOU No se permitirán ampliaciones en los caseríos afectados por las servidumbres sónicas del aeropuerto, ni en los incluidos en la Zona de Especial Protección Aeroportuaria.

  Artículo 3.- Documentación de la ordenanza: contenido y alcance de la misma

  La presente Ordenanza se compone de 22 artículos y el anexo relativo a las fichas individualizadas de los caseríos con sus determinaciones pormenorizadas.

  Cada una de las fichas incluidas en el Anexo

  recoge la denominación del edificio, datos de la parcela sobre la que se sustenta , su calificación urbanística, datos aproximados de las superficies de la edificación, características tipológicas y constructivas, plano de emplazamiento oficial según el catastro e imágenes fotográficas de su estado actual a la fecha de redacción de esta ordenanza así como las condiciones particulares de la actuación. No obstante, todos estos extremos deben ser justificados debidamente por el interesado, junto con los que acrediten su condición de caserío, con la solicitud de licencia.

  Tienen carácter vinculante todas las

  determinaciones indicadas en el articulado de la Ordenanza así como las condiciones específicas de actuación relativas al número máximo de viviendas indicadas en el apartado de la ficha individual de cada uno de los edificios. El resto de las indicaciones señaladas en dicho apartado de la ficha individual relativas a las intervenciones a realizar en las construcciones anexas y/o auxiliares del edificio, así como aquellas otras referentes a tratamientos exteriores, sustituciones de materiales, etc., constituyen condiciones orientativas no vinculantes.

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 12 de 32

  2. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO BALDINTZA NAGUSIAK 4. artikulua.- Berritzea, baserriko etxebizitza kopurua aldatzeko

  Baserria berritzea modu integralean eta

  aldi berean egingo da (barne hartuta zenbait jaberenak), bai proiektua idazteko, bai lanak gauzatzeko ere. Hartara, berritzeko proiektuan zehaztu beharko da baserria zenbait etxebizitzatan zatitzearen emaitza.

  Edonola ere, baserriak batasun nortasunari

  eutsiko dio eta eraikinak ez ditu izango baserriaren tipologia eraikin edo etxebizitza kolektiboaren tipologia bihurtzen duten elementu komunak.

  Baserria inguratzen duen lurzoru

  elementua erkidegokoa izango da.

  5. artikulua.- Eraikuntza nagusiaren bolumena

  Baserria berritzeko, eraberritzeko eta/edo

  sendotzeko egiten diren lanek bermatuko dute uneoro horri dagokionez EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak eta hori garatzeko araudiak ezartzen duten araudia betetzea, eta, edozein kasutan, jatorrizko higiezinaren konposizio bolumetrikoari eutsi beharko diote.

  6. artikulua.- Etxebizitza kopuru maximoa zehaztea

  Baserri bakoitzean baimendu daitekeen etxebizitza kopurua eranskinean jasotako bana-banako hirigintza fitxan dagokion atalean agertzen dena da, artikulu honetan jasotzen den salbuespenarekin.

  Gehieneko kopuru hori bakarrik lortu ahal

  izango da banaketaren ondoriozko etxebizitza

  CAPÍTULO 2: CONDICIONES GENERALES PARA LA DIVISIÓN DE LOS CASERÍOS EN VIVIENDAS Artículo 4.- Rehabilitación para la modificación del número de viviendas del caserío

  La rehabilitación del caserío se realizará de forma integral y simultánea (incluidos los de varios propietarios), tanto para la redacción del proyecto, como para la ejecución material de la obra, debiendo definirse en el proyecto de rehabilitación el resultado de la subdivisión del caserío en varias viviendas.

  En cualquier caso, el caserío mantendrá su

  identidad unitaria y el edificio no dispondrá de elementos comunes que transformen la tipología de caserío en una tipología de edificio o vivienda colectiva.

  El elemento suelo que circunda al caserío

  tendrá el carácter de comunitario.

  Artículo 5.- Volumen de la edificación principal

  Las actuaciones de Rehabilitación, Reforma y/o Consolidación que se realicen en el caserío garantizarán en todo momento el cumplimiento de la normativa al respecto establecida por la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, y su normativa de desarrollo, debiendo mantener en todo caso la composición volumétrica del inmueble original.

  Artículo 6.- Determinaciones del número máximo de viviendas

  El número de máximo de viviendas autorizable dentro de cada edificio es el que se relaciona en el apartado correspondiente de la ficha urbanística individualizada incluida en el Anexo y con la salvedad expuesta en este artículo.

  Este número máximo solo podrá alcanzarse

  siempre que se cumpla que la superficie útil de cada una

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 13 de 32

  bakoitzaren gutxieneko azalera erabilgarria 37 metro koadrotik gorakoa bada eta, aldi berean, ordenantza honetan adierazitako baldintza tekniko partikular guztiak betetzen badira.

  Eraikin bakoitzeko etxebizitza kopuru

  maximoa laukoa izango da. Baserrien inbentarioa egiteko kontuan

  hartu den egoitza eraikin gisako gutxieneko unitatea katastroan ageri dena da. Dena den, orientagarria da eta eskaerarekin batera interesdunak aurkeztu behar dituen justifikazio dokumentuekin erkatu behar da alderdi hori. Hortaz, horren ondorioz aldaketak sor daitezke horri dagokionez.

  7. artikulua.- Katalogatuta dauden baserrietan jardutea

  Udal plangintzaren Ondare Historiko

  Artistikoaren Katalogoan sartuta dauden baserrietan egin nahi diren etxebizitzetarako zatiketarako baimenak haietako bakoitzari baimendu lekizkiokeen jarduera motek dituzten mugen araberakoak izango dira, aipatutako plangintzaren Hirigintza Araudian dagokion artikuluan xedatzen denari jarraituta.

  8. artikulua.- Arloko legeriak eragiten dien

  baserrietan jardutea Alde batera utzirik ordenantza honek eta

  gainerako udal araudiak ezarritako baldintzak, eskaerak eta eragin hauetarako emandako lizentziak aplikatzekoa den arloko araudiari egokituko zaizkio. Hartara, interesdunak aurkeztu beharko ditu kasu bakoitzean aplikatzekoa den legeriak exijitutako batera gertaturiko baimenak.

  Loiuko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean

  aurreikusita dagoenaren arabera, aireportuaren soinu-zortasunaren eraginpean dauden baserrietan ezingo da handitze lanik egin, ezta

  de las viviendas resultantes de la división tenga una superficie mínima superior a 37 m2 y se verifique simultáneamente el cumplimiento de todas las condiciones técnicas particulares señaladas en la presente Ordenanza.

  El número máximo de viviendas por edificio será

  de cuatro. La unidad mínima como edificio residencial que

  se ha tenido en cuenta a efectos de elaboración del inventario de caseríos es la que aparece en el Catastro, si bien es orientativo, debiendo ser este extremo cotejado con la documentación justificativa que el interesado debe aportar con la solicitud, pudiendo generarse a consecuencia de ello modificaciones al respecto.

  Artículo 7.- Actuaciones en caseríos catalogados

  Las autorizaciones de división de viviendas que

  se pretendan realizar en caseríos incluidos en el Catálogo del Patrimonio Histórico Artístico del planeamiento municipal, se entenderán supeditadas a las limitaciones relativas a los tipos de intervención permitidos en cada uno de ellos tal y como se establece en el artículo correspondiente de la Normativa Urbanística del referido planeamiento.

  Artículo 8.- Actuaciones en caseríos afectados por la

  legislación sectorial Sin perjuicio de las condiciones impuestas por la

  presente ordenanza y demás normativa municipal, las solicitudes y licencias al efecto concedidas se ajustarán a la normativa sectorial de aplicación, debiendo aportarse por el interesado las autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación que en cada caso fuera aplicable.

  De conformidad con lo previsto en el Plan

  General de Ordenación Urbana de Loiu, No se permitirán ampliaciones en los caseríos afectados por las servidumbres sónicas del aeropuerto, ni en los

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 14 de 32

  Aireportuko Babes Eremu Berezian daudenetan ere. Eta ordenantza honen bitartez ahalbidetu den eta eraikina handitzeko den edozein eraikin jarduerak nahitaez eragingo du baserriaren berezko arkitekturarekin lotuta ez dauden elementu guztiak eraistea.

  Baserrietan etxebizitza kopurua aldatzen

  bada eta horrek berreraikitzea eskatzen badu, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak eta hori garatzeko araudiak horren gainean jasotakoa bete beharko da.

  Era berean, interes publikoarengatik baserri

  bat mugitu egin behar bada, interes publikoa aitortu eta gero, araudia beteaz, partzelaren mugen barnean eta aplikatzekoa den araudia beteta egin beharko da.

  3. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARRAK 9. artikulua.- Iriste erraztasunari dagozkion baldintzak

  Solairuan edo estalipeko solairuetako

  etxebizitza edo etxebizitzetarako sarrera eskailera bakarretik (halakoetan elementu komuna litzateke, etxebizitzetako azaleratik bereizia) edo eskailera independente bidez egin ahal izango da. Eskailerak eraikinaren barnean kokatu behar dira.

  Salbuespen gisa, deskribatutakoez

  bestelako irtenbideren bat baimendu ahal izango da, azaldutako moduan goiko solairura iristerik ez dagoelako, edo arauzko proiektu arkitektonikoa dela medio, konponbide egokiagoa proposatzen delako, justifikatuta, eta baserriaren beraren itxurari eta inguruko lursailarekiko loturari jarraikiz, betiere eraikinaren konposizio eta bolumen ezaugarriak ezertan aldatu gabe.

  incluidos en la Zona de Especial Protección Aeroportuaria y cualquiera de las actuaciones edificatorias de ampliación posibilitadas por la presente ordenanza conllevará necesariamente la demolición de todos aquellos elementos ajenos a la arquitectura propia del caserío.

  En el caso de alteración del número de

  viviendas en caseríos que requiera una reconstrucción del mismo, deberá estarse a lo previsto al respecto por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y su normativa de desarrollo.

  Así mismo, en el caso de que por razón de

  interés público fuese necesario mover el caserío, esta podrá realizarse, previa declaración de interés público, en cumplimiento de la normativa, dentro de los límites de la parcela y respetando la normativa de aplicación.

  CAPÍTULO 3: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA DIVISIÓN DE LAS CASERÍOS EN VIVIENDAS Artículo 9.- Condiciones relativas a la Accesibilidad

  El acceso a la vivienda o viviendas que pudieran

  resultar de la división en planta piso o bajo cubierta se podrá realizar bien mediante una única escalera, que tendría en este supuesto el carácter de elemento común (superficie independiente a la de las viviendas), o bien mediante escaleras independientes. Las escaleras deben ubicar en el interior del edificio.

  De manera excepcional se podrá autorizar una

  solución distinta a la descrita en el apartado anterior siempre que no fuera posible la realización del acceso a la planta superior en las condiciones indicadas o bien porque, a través del preceptivo proyecto arquitectónico, se pudiera plantear justificadamente una solución alternativa más idónea en razón a la configuración propia del caserío y de su relación con el terreno circundante sin suponer en ningún caso una alteración de las características compositivas y volumétricas propias del mismo.

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 15 de 32

  Edozein kasutan, Irisgarritasunari buruzko

  legerian, Oinarrizko Dokumentua-Erabilera eta Irisgarritasun Segurtasunean eta Eraikitzeko udal ordenantzetako 78. artikuluan ezarrita dagoena bete beharko da.

  10. artikulua.- Eraikuntza Antolatzeari buruzko Legea, kode teknikoa, betetzeari buruzko baldintzak.

  Baserriak etxebizitzatan banatzeko proiektu teknikoetan Eraikuntzako Kode Teknikoan eta bereziki dokumentu tekniko hauetan ezartzen diren betekizunak betetzen direla bermatuko da: DB-SE Egituren segurtasuna. DB-SI Segurtasuna suterik gertatuz gero DB-SUA Erabilera eta irisgarritasun segurtasuna DB-HS Osasungarritasuna DB-HR Zarataren kontrako babesa DB-HE Energia aurreztea

  Horiez gain, etxebizitza unitate berrien biziegokitasun ona bermatzeko nahitaezkoak eta beharrezkoak diren eraikuntza konponbide osagarri guztiak barne sartuko dira.

  11. artikulua.- Biziegokitasuneko eta antolamendu funtzionaleko baldintzak

  1.- Etxebizitzaren gutxieneko azalera erabilgarria Udal araudiaren arabera, etxebizitza bakoitzaren gutxieneko azalera erabilgarria 37 metro koadrokoa izango da. 2. Gutxieneko etxebizitza programa

  Baserri bat zatitzetik sortzen den etxebizitza ororen gutxieneko programa (Eraikitzeko udal ordenantzetako 79. artikuluaren arabera) gela hauek osatuko dute: bizitzeko egokiak diren eta bereizita dauden bi espaziok gutxienez, egongela-jangela-sukaldeak (ECK), logela bikoitzak (D) eta

  En cualquier caso deberá cumplirse lo

  establecido en la legislación sobre Accesibilidad, DB-SUA y el art. 78 de las ordenanzas municipales de Edificación.

  Artículo 10.- Condiciones del cumplimiento de la Ley de Ordenación de la Edificación-Código Técnico

  Los proyectos técnicos que contemplen la división de los caseríos en viviendas deberán de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación y más en particular en los siguientes documentos básicos: DB-SE Seguridad Estructural DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SH Salubridad DB-HR Protección frente al ruido DB-HE Ahorro energético

  Además se incluirán todas aquellas soluciones constructivas complementarias obligatorias y precisas para asegurar la buena habitabilidad de las nuevas unidades de vivienda.

  Artículo 11.- Condiciones de habitabilidad y organización funcional

  1.- Superficie útil mínima de vivienda De acuerdo con la normativa municipal la superficie útil mínima de vivienda es de 37 m². 2.- Programa mínimo de vivienda

  El programa mínimo de toda vivienda que resulte de la división de un caserío, será de acuerdo con el artículo 79 de las Ordenanza municipal de Edificación, el conformado por las siguientes piezas: mínimo dos espacios habitables diferenciados, compuestos por Estar-Comedor-Cocina (ECK), dormitorio doble (D) y

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 16 de 32

  bainugela osoak (A) osatuak. Sukaldea eta egongela-jangela gela bakarrean batu daitezke. Logelaren barnean egon ahal izango da bainugela, baina itxia eta independentea izango da eta haizeberritzeko modukoa. Bizitzeko egokiak diren espazio guztiek eduki behar dute eguzkia eta/edo argi naturala sartzeko modua eta bai naturalki haizeztatzeko eta/edo, beharrezkoa balitz, haizea sukaldetik eta komunetik sartzeko modua.

  3.- Bizitzeko egokiak diren espazioen gutxieneko azalera erabilgarriak

  Bizitzeko egokiak diren espazioen gutxieneko azalera erabilgarriak hauek izango dira: Sukaldea: 5 m². Jangela: 8 m². Egongela: 10 m2. Logela nagusia: 10 m2. Bi oheko logela: 8 m2. Ohe bakarreko logela: 6 m2. Bainugela osoa: 2,5 m² Komenigarria da etxebizitzak duen espazio kopuruaren eta gelen azaleren artean proportzionaltasuna izatea. Adibidez:

  Azalera horiei horman sartutako armairuetarako espazioak gehitu behar zaizkie, eta gutxienez 0,60 x 0,90 m-koa izango da banakako logeletan eta 0,60 x 1,30 m-koa binakakoetan, edo horren baliokidea den azalerako hutsuneak. Etxebizitza orok, gutxienez, bizitzeko egokiak diren espazioak banatzeko toki bat izango du, 1,20 m-ko diametroko zirkulukoa. Korridore bat beharrezkoa

  Etxebizitza D E-C-K

  E-C K A B

  Logela bat Ln:10 18 14 7 2,5 3

  Bi logela Ln:10, Lb: 8 20 16 8 3 3,5

  Hiru logela Ln:10, Lb:8, Ls: 6 22 18 9 3,5 4

  Lau logela Ln:11, Lb:9, Ls:8, Ls: 6 24 20 10 4 5

  Aseo completo (A) Los espacios de cocina y estar-comedor podrán agruparse en una pieza única. En el dormitorio podrá estar incorporado el aseo, en un espacio cerrado independiente y ventilado. Todos los espacios habitables deben disponer del necesario asoleo y/o iluminación natural así como de ventilación natural y/o forzada de la cocina y aseo si fuese preciso.

  3.- Superficies útiles mínimas de los espacios habitables

  Las superficies útiles mínimas de cada una de los espacios habitables serán: Cocina: 5 m², Comedor: 8 m², Estar: 10 m², Dormitorio principal: 10 m², Dormitorio doble: 8 m², Dormitorio individual: 6 m², Aseo completo: 2,5 m² Es recomendable que exista una proporcionalidad entre el número de espacios de que disponga la vivienda, y las superficies de los habitáculos, tales como:

  A estas superficies se añadirán los espacios para los armarios empotrados que se considerarán como mínimo de 0,60x0,90 m para los dormitorios individuales y de 0,60x1,30 m para los dobles, o los huecos de superficie equivalente. Toda vivienda dispondrá como mínimo de un distribuidor de los espacios habitables de un círculo 1,20m. de diámetro. Si fuese preciso un pasillo sería de 1,00 m. de

  Etxebizitza D E-C-K E-C K A B

  Una dormitorios Ln:10 18 14 7 2,5 3

  Dos dormitorios Ln:10, Lb: 8 20 16 8 3 3,5

  Tres dormitorios

  Ln:10, Lb:8, Ls: 6 22 18 9 3,5 4

  Cuatro dormitorios

  Ln:11, Lb:9, Ls:8, Ls: 6 24 20 10 4 5

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 17 de 32

  balitz, metro bat zabal izango litzateke. Gela baten azalera erabilgarria zehazten duen perimetroaren barneko edozein gunetan honako diametro hau daukan zirkulua marraztu ahalko da:

  3 m-ko diametroa egongelan, sukalde-egongelan edo sukalde-jangela-egongelan.

  2,20 m-ko diametroa aurrez aurreko paramentuetan ekipamendu finkoa daukaten sukaldeetan.

  2,50 m-koa logeletan, oro har, eta etxebizitza bakoitzean batean gehienez, zirkulua 2 m-koa izatea onartuko da.

  Bainugela osoak, gutxienez, konketa, komun-ontzia eta dutxa izango ditu.

  4.- Altuera libreak

  Lurretik sabai amaiturako altuera librea etxebizitzen barnealdean 2,50 m-koa izango da, eta igarotzeko guneetan eta komunetan 2,20 m-ra jaitsi ahal izango da. Egitura eramailea ondo legokeen kasu zehatzetan eta altuerarengatik aldatzeak solairua desmuntatzea ekarriko lukeen kasuetan, etxebizitzan dagoen gutxieneko altuera librea 2,20 m-koa izanik, baliozkotzat hartuko litzateke.

  5.- Teilatua maldan duten gelak

  Espazio bakoitzerako exijitzen diren gutxieneko azalerak eta neurriak betetzeko, eta etxebizitzaren azalera erabilgarria zenbatzeko, ez dira zenbatuko 1,50 m-tik beherako altuera duten azalerak. Pieza jakin batean 1,50 m-tik gorako altuera duen azalera guztia kubikatzetik ondorioztatzen den bolumena azalera bera eta 2,20 m-ko altuera duen gela bati aplikatzetik sortzen dena baino handiagoa izango da.

  ancho. En cualquier zona interior del perímetro que define la superficie útil de una estancia, se podrá inscribir un círculo cuyo diámetro será:

  3 m en las zonas de estar, cocina-estar o cocina-comedor-estar

  2,20 m en cocinas con equipamiento fijo en paramentos opuestos

  2,50 m en dormitorios en general, admitiéndose que en uno como máximo por vivienda el círculo sea de 2 m.

  El aseo completo se compondrá como mínimo de lavabo, inodoro y ducha.

  4.- Alturas libres

  La altura libre de suelo a techo acabado en el interior de las viviendas será de 2,50 m, pudiendo reducirse a 2,20 m en zonas de paso y aseos. En casos concretos que, la estructura portante estuviera en buen uso y su modificación por la altura implicaría el desmontaje de la planta, siendo la altura libre mínima existente de la vivienda, de 2,20 m. se admitiría como válida.

  5.- Piezas abuhardilladas

  A efectos del cumplimiento de las superficies y dimensiones mínimas exigidas para cada espacio y para el cómputo de la superficie útil de una vivienda, no computarán las superficies con altura inferior a 1,50 m. El volumen que resulte de cubicar en una determinada pieza toda la superficie con altura superior a 1,50 m será superior al que resulte de aplicar a una habitación de igual superficie y con 2,20m. de altura.

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 18 de 32

  6.- Gelen arteko erlazioa

  Logelak, sukaldeak eta bainugelak ezin izango dira erabili beste logela batzuetara sartzeko derrigorrezko bide gisa. Logela batera sartzeko bide gisa gelak banatzekoa, korridorea, egongela edo egongela-jangela baino ezingo da erabili. Bainugela bakarra badago (eta logela bat baino gehiago), bertarako sarrera atarte, korridore edo gelak banatzekotik egingo da.

  7.- Aireztapena eta argiztapena

  Egongelak, logelek eta sukaldeak argiak eta kanpoko espazio irekirako aireztapen zuzena edukiko dituzte, bainugelak eta jakitegiak izan ezik (Eraikitzeko ordenantza). Beira duen azalera ez da horren bidez argiztatzen den gelako azaleraren %10 baino txikiagoa izango. Sukaldean, gainera, bertako ke eta usainetarako aireztapen mekaniko bat egongo da, etxebizitzaren aireztapen orokorreko hodi independente bati konektatua. Hodi hori, galdarako gas eta errekuntza keak ebakuatzeko beharrezkoa dena bezala, estalkiraino iritsiko da. Bainugelek eta/edo komunek aireztapen naturala izan dezakete kanpora irekitako hutsuneen bidez, 0,40 m2 baino gehiagoko azalera erabilgarrikoak, edo bestela, CTE-HS3an aurreikusitako beste sistemaren baten bidez. Dena dela, sukaldean, komunetan eta gainerako geletan aipatutako Eraikuntzako Kode Teknikoan (CTS-HS Osasungarritasuna) barneko airearen

  6.- Relación entre las piezas

  Los dormitorios, cocinas y aseos no podrán servir de paso obligado a otras habitaciones. Solo se autoriza el acceso a un dormitorio desde el distribuidor, pasillo, salón o salón comedor. Cuando exista un solo cuarto de aseo, en el caso de más de un dormitorio, el acceso al mismo se deberá de producir a través de un vestíbulo, pasillo o distribuidor de vivienda.

  7.- Ventilación e iluminación

  Los espacios correspondientes al estar, dormitorios y cocina tendrá luces y ventilación directa al espacio abierto exterior, excepto aseos y despensas (, Ordenanza de Edificación). La superficie del acristalamiento no será inferior a un 10 % de la superficie de la pieza que se ilumina a través de la misma. La cocina dispondrá de un sistema adicional de ventilación mecánica para humos y olores, conectado a un conducto independiente de los de ventilación general de la vivienda. Este conducto, al igual que el de la evacuación de los gases y humos de combustión de la caldera se prolongará hasta la cubierta Los cuartos de baño y/o aseo podrán disponer de ventilación natural mediante huecos abiertos al exterior de una superficie útil no inferior a 0,40 m2 o bien mediante los otros sistemas previstos en el CTE-HS3 En cualquier caso se cumplirán para cocinas, cuartos de aseo y resto de las piezas de la vivienda las condiciones de calidad del aire interior establecidas en el citado

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 19 de 32

  kalitaterako ezartzen diren baldintzak beteko dira. 12. artikulua.- Eraikitze baldintzak eta instalazioenak Eraikina zatitzetik sor litezkeen etxebizitzen arteko banaketarako elementu horizontal eta bertikalek CTE-HRan (Zarataren kontrako babesa) eskatzen diren isolamendu akustikoaren mailak, zatara airetik transmititzea eragozteko, eta inpaktuari dagozkionak bermatu behar dituzte. Era berean, eraikinaren kanpoko ingurukaria osatzen duten elementuek hezetasunaren kontra babesteko eta isolamendu termikoari dagozkion baldintzak bete behar dituzte, Eraikuntzako Kode Teknikoan jasotzen denari jarraituta (CTE-HS1 eta CTE-HE1, hurrenez hurren). Etxebizitza osoko lurrak, sabaiek eta hormek akabera-estaldura bat izango dute. Sukaldean eta komunean estaldura iragazgaitza izango da lurrean eta hormetan. Etxebizitzetan, gutxienez, instalazio hauek izango dira:

  Ur hotz eta bero sanitarioaren hornikuntza eta instalazioa.

  Euri uren eta ur beltzen saneamendua, haiek bereizteko sistema.

  Argiztapenerako eta etxeko erabileretarako elektrizitatea.

  Berokuntza.

  Telekomunikazio sistema.

  Eguzki instalazio termikoa edo energia hartzeko sistema alternatiboren bat, etxerako ur beroa lortzeko, CTE-HE4ak eskatzen duen kopuruan.

  13. artikulua.- Baserriaren kanpoko tratamenduko baldintza estetikoak

  Código Técnico de la Edificación (CTE-HS Salubridad). Artículo 12.- Condiciones constructivas y de las instalaciones Los elementos horizontales y verticales de separación entre las viviendas que pudieran surgir de la división del edificio deberán asegurar los niveles de aislamiento acústico exigidos en el CTE-HR (Protección contra el uido) para impedir la transmisión del ruido aéreo y de impacto. De igual manera, los elementos que conformen la envolvente exterior del edificio, deberán cumplir con las condiciones de protección contra la humedad y de aislamiento térmico exigidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE-HS1 y CTE-HE1 respectivamente). La totalidad de suelos, techos y paredes de la vivienda contarán con un revestimiento de acabado. Las cocinas y aseos dispondrán de un revestimiento impermeable en suelos y paredes. Las viviendas estarán dotadas de las siguientes instalaciones mínimas:

  Suministro e instalación de agua fría y caliente sanitaria.

  Saneamiento, sistema separativo, de aguas pluviales y fecales.

  Electricidad para alumbrado y usos domésticos.

  Calefacción.

  Sistema de telecomunicaciones.

  Instalación solar térmica o sistema alternativo de captación de energía para la aportación de agua caliente sanitaria en la cuantificación exigida por el CTE-HE4.

  Artículo 13.- Condiciones Estéticas de tratamiento exterior del caserío

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 20 de 32

  Irizpide nagusi gisa, baserri batean egin behar diren eraikuntza jarduerek berezko konposizio baldintzak eta baldintza estetikoak babestu eta zaindu behar dituzte, eraikinaren bolumetriari eutsita, 1. artikuluko interpretazio irizpidearen arabera.

  Nolanahi ere, eta salbuespen gisa,

  ordenantza hau indarrean sartzean lizentzia emanda duten eta lanak egin dituzten baserrien kasuan, artikulu honetan jasotakoa betetzen ez dutenetan, eutsi ahal izango diete baldintza haiei.

  Loiuko HAPOn ezarrita dagoenaren arabera,

  baserrietan gauzatzen diren erreforma, finkapen edo handitze lan guztietan, ondoko elementu hauek errespetatu beharko dira:

  - Kanpoko Fatxaden Eraikuntza Sistema, daudenen antzeko bolumenak, teilatuaren tipologia, etab., baita apaingarriak ere (erlaitzak, forjatu lineak, zutabeen errematea, etab.).

  - Landa inguruneko eraikuntza material eta konponbide tradizionalak.

  - Eraikinaren baldintza estetikoak. Baldintza estetikoei dagokienez, Loiuko HAPOren arabera, hau ezarri behar da:

  -Teilatua edo estalkia. Estaltzeko materiala zeramikazko teila izango da, jatorrizko kolorekoa. Terrazak edo atzeraemanguneak ez dira baimenduta egongo, teilatuaren isurialde triangeluarren planoak eteten badituzte. Baserriek eutsi egingo diote, gutxienez, duten teilatu-hegalaren tamainari.

  -Fatxadaren eta teilatuaren osaketa.

  Eraikinaren fatxadaren eta teilatuaren osaketan, landako eraikinen tipologia arkitektoniko tradizionalarekin bat datozen elementuak erabiltzea bultzatuko da. Proiektuak eraikin osoaren baterako tratamendu unitarioa hartuko du aintzat, eta, ondorioz, beheko solairua barne hartuko da.

  Como criterio general se establece que las intervenciones constructivas que se realicen en un caserío deberán preservar y salvaguardar las condiciones compositivas y estéticas tradicionales de estos edificios manteniendo la volumetría, de conformidad con el criterio interpretativo del art. 1.

  No obstante, excepcionalmente, aquellos caseríos

  que hayan ejecutado obras con licencia a la entrada en vigor de la presente ordenanza y que no cumplan con lo establecido en el presente artículo podrán mantener las condiciones existentes al respecto.

  De conformidad con lo establecido en el PGOU de

  Loiu, las actuaciones de reforma, consolidación o ampliación (excluidas las reconstrucciones) en todas las actuaciones que se lleven a cabo en los caseríos deberán respetar los siguientes elementos:

  - Sistema Constructivo de Fachadas exteriores, tipología de la cubierta, etc., así como el aparato decorativo (cornisas, líneas de forjado, remate de pilares, etc.)

  - Materiales y soluciones constructivas tradicionales del medio rural

  - Condiciones estéticas de la edificación. Respecto de las condiciones estéticas, de

  acuerdo al PGOU de Loiu, se establece: -Cubierta. El material de cubrición será la

  teja cerámica en color original. No se permitirán terrazas o retranqueos que interrumpan los planos de los distintos faldones de la cubierta. Los caseríos mantendrán como mínimo el tamaño de los aleros existentes.

  -Composición de Fachada y cubierta. En la

  composición de la fachada y de la cubierta de las edificaciones se propiciará la utilización de aquellos elementos afines a la tipología arquitectónica tradicional de las construcciones que se ubican en el medio rural. El proyecto contemplará el tratamiento unitario conjunto de todo el edificio, incluido por consiguiente la planta

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 21 de 32

  Ez da inola ere baimenduko beheko solairuan kokatutako lokalak itxi gabe uztea.

  -Fatxadaren eta teilatuaren materialak.

  Kanpoko elementuen bukaerari dagokionez, debekatuta dago arkitektura tradizionalarekin bat ez datozen materialak edo/eta elementuak erabiltzea, adibidez, metalezko arotzeria eta PVC materiala, beirazko zeramikak, beira gardenak balkoien kareletan, material distiratsuak… Debekatuta dago, era berean, zeramikazko material naturalak erabiltzea fatxada bakoitzaren azaleraren %20an baino azalera handiagoan.

  14. artikulua.- Baserriaren eraikuntza elementu laguntzaileetan jardutea Oro har, baserri bat etxebizitzatan zatitzeko egindako edozein eraikuntza jardueratan, baserritik fisikoki bereizita dauden elementu laguntzaile edo atxikitako eraikin guztiak eraitsi beharko dira, hala nola estalpeak, teilapeak, txabolak eta abar. Baserri bakoitzaren bana-banako fitxetan aurreikusitako jarduera baldintza partikularretan elementu horietakoren bat ez botatzea aurreikusi bada, hori egin ahal izango da bermatzen bada baserrian behar bezala txertatuta geldituko dela, haren ezaugarri tipologiko eta eraikuntzakoei egokituta. Alderdi hori justifikatu beharko da baserriaren zatiketarako proiektu arkitektonikoaren bidez. Bere kasuan, eta arauzko udal lizentzia dutela, elementu horiek egun duten erabilerari eutsi ahal izango diote, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiaketari lotuta, edo bestela, lurra lantzeko lanabesen edo ibilgailuen garajea/gordelekua edo trastelekua izan daitezke. Dena den, ez da inola ere onartuko etxebizitza gisa erabiltzea, eta,

  baja del mismo, no permitiéndose en ningún caso el dejar sin cerramiento correspondiente ningún local ubicado en la planta baja.

  -Materiales de Fachada y cubierta. En los

  acabados de elementos exteriores se prohíbe la utilización de materiales y/o elementos ajenos a la arquitectura tradicional. tales como carpinterías metálicas y de PVC, cerámicas vidriadas, vidrio traslucido en antepechos de balcones, materiales brillantes, etc. Se prohíbe igualmente la utilización de materiales cerámicos naturales en más de un 20% en la superficie de cada fachada.

  Artículo 14.- Actuaciones en elementos edificatorios auxiliares del caserío Como norma general se establece que cualquier intervención constructiva que se lleve a cabo en un caserío para su división en viviendas conllevará la demolición de todos aquellos elementos auxiliares o construcciones anexas tales como cobertizos, tejavanas, chabolas, etc que se encuentren separados físicamente del caserío. En los supuestos en que las condiciones particulares de actuación previstas en las fichas individualizadas de cada caserío prevean el posible mantenimiento de alguno de estos elementos, se podrá llevar a cabo siempre que se asegure una adecuada integración con el caserío mediante la adaptación a sus características tipológicas y constructivas. Se deberá, justificar este aspecto a través del proyecto arquitectónico que contemple la división del caserío. Estos elementos podrán mantener en su caso y contando con la preceptiva licencia municipal, los usos que ostenten en la actualidad vinculados con la explotación agropecuaria o bien destinarse a aperos de labranza, garaje-guardería de vehículos o trasteros, no admitiéndose en ningún caso su uso como vivienda, debiendo en todo caso ajustarse a toda la normativa

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 22 de 32

  edozein kasutan, horri dagokionez indarrean dagoen araudi guztiari egokitu beharko zaio. Berreraikitzeko lanetan, eta erreforma, finkapen edo handitze lanetan, fisikoki baserriari lotuta dauden eraikin laguntzaileak eraitsi behar diren kasuetan, eraikuntza elementu laguntzaile horiek, behin eraitsita, eranskin moduan batu ahal izango dira edo baserriaren bolumen nagusiaren barneko handitzeak planteatuta, konputagarria den azalera eraiki moduan, egungo erabilerari eutsita edo etxebizitzaren erabilerari egokituta, baina betiere bolumen nagusian txertatutako bolumen gisa eta haren akaberen kalitate antzekoari eutsita. 15. artikulua.- Aparkalekuz hornitzea

  Baserriak etxebizitzatan zatitzeko proiektu teknikoetan bermatu egin beharko da etxebizitza bakoitzeko gutxienez aparkaleku bat, eta horrek eraikin nagusiaren barnean egon beharko du, bere kasuan, erabilera hori izan dezaketen eraikin laguntzaileetakoren batean edo, estalkirik gabe, partzela pribatuan, baldin eta lanetan behar bezala egiaztatuta badaude. Espresuki debekatuta dago teilape gehigarriak egitea, aparkaleku estaliak egiteko. 4. KAPITULUA: BASERRIAK ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO PROZEDURA BALDINTZAK I. ATALA: ETXEBIZITZATAN ZATITZEKO ETA OBRAK EGITEKO UDAL LIZENTZIA 16. artikulua.- Etxebizitzatan zatitzeko eta obrak egiteko udal lizentzia eskatzea

  Baserri bat etxebizitzatan zatitzea helburu duen jarduera orori ekin aurretik, derrigorrezkoa izango da udal lizentzia edukitzea, zatiketarako eta obretarako.

  Bi lizentzia horien eskaera batera egin

  vigente al respecto. Bien en reconstrucciones, actuaciones de reforma, consolidación o ampliación, en los supuestos de derribo de edificaciones auxiliares que se encuentren unidas físicamente al caserío, estos elementos edificatorios auxiliares, una vez derribados, podrán incorporarse como anexos o planteando ampliaciones interiores del volumen principal del caserío, como superficie construida computable, manteniendo su uso actual o adaptándose al uso de vivienda, pero siempre como un volumen integrado al volumen principal y manteniendo una calidad de acabados similar al de este. Artículo 15.- Dotación de plazas de aparcamiento

  Los proyectos técnicos que contemplen la división de caseríos en viviendas deberán de asegurar la dotación mínima de una plaza de aparcamiento por vivienda que deberá de disponerse en el interior del edificio principal, en su caso, en alguna de las edificaciones auxiliares que puedan recoger tal uso, o incluso en la parcela privada sin cubrición, siempre que en la obra queden debidamente acreditadas. Se prohíbe expresamente la realización de tejavanas adicionales para hacer aparcamientos cubiertos.

  CAPÍTULO 4: CONDICIONES PROCEDIMENTALES PARA LA DIVISIÓN DE LOS CASERÍOS EN VIVIENDAS SECCION 1: LICENCIA MUNICIPAL DE DIVISIÓN Y DE OBRAS Artículo 16.- Solicitud de licencia de división en viviendas y obras

  Toda intervención que tenga por objeto la división de caserío en viviendas requerirá la previa obtención de las correspondientes licencias municipales de división y de obras.

  La solicitud de ambas licencias deberá ser

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 23 de 32

  behar du baserriaren jabeak edo hark baimendutako pertsonak, eta baserriaren birmoldaketaren proiektu arkitektonikoarekin batera aurkeztuko du.

  Baserriak jabe bat baino gehiago badu,

  eskaera jabe guztien izenean egin behar da, edo, bere kasuan, haiek baimendutako pertsonen izenean.

  Eskaera baserriari berari eta baserriak

  eduki ditzakeen elementu atxikiek osatzen duten multzoari buruzkoa izango da.

  Lizentzia emateko prozedura

  interesdunaren eskariz hasiko da. Behar bezala betetako eskaera eta hauek guztiak aurkeztu beharko dira (dena paperean, A4 tamainako orrialdeetan, eta formatu digitalean):

  1.- Legezko definizioaren arabera, baserria dela justifikatzen duten legezko agiriak

  2.- Baserriaren titulartasuna egiaztatzen duten legezko agiriak. Lizentzia emango da beste batzuk alde batera utzirik. Horrenbestez, eraikinaren jabetzaren gainean faltsukeria edo gezurren bat esateak lizentzia baliorik gabe uztea ekarriko du.

  3.- Baserriaren metro koadroak zenbat diren egiaztatzen duten legezko agiriak (eskriturak

  4.- Kasu bakoitzean aplikatu beharreko legeriak exijitzen dituen baimenak

  5.- Dagokion emakida, baldin eta gauzatu nahi den ekintzak jabari publikoa okupatzea edo erabiltzea eskatzen badu

  6.- Oinarrizko proiektua eta/edo gauzatzekoa, eskumena duen teknikariak idatzia eta dagokion elkargo profesionalak onetsia. Hartan, indarrean dagoen legeria aplikatzean exijitzekoak diren berezko dokumentu teknikoez gain, egin beharreko lanen deskribapen osoa eta zehatza agertuko da eta bai ordenantza honetan ezarritako baldintzak betetzearen justifikazio zehatza ere. Txostenak zehaztu beharko ditu erantzuten dien aplikazioko hirigintza erabakiak

  planteada conjuntamente por el propietario del edificio o persona autorizada por el mismo junto con el proyecto arquitectónico que contemple la remodelación del edificio.

  En el supuesto de que el edificio pertenezca a

  más de un propietario, la solicitud deberá venir formulada conjuntamente por todos ellos o, en su caso, por las personas debidamente autorizadas.

  La solicitud vendrá siempre referida al conjunto

  edificatorio compuesto por el propio caserío que el mismo pudiera disponer.

  El procedimiento de otorgamiento de licencia se

  iniciará a instancia del interesado, a cuya solicitud, debidamente cumplimentada, deberá acompañarse (todo ello en formato papel, en formato A4, y en formato digital) de:

  1. Documentación legal justificativa de la condición de Caserío de acuerdo con la definición legal. 2. Documentación legal acreditativa de la titularidad del Caserío. La licencia se concederá sin perjuicio de terceros, por lo que cualquier falsedad en la propiedad del edificio comportará la nulidad de la misma. 3. Documentación legal acreditativa de los metros cuadrados del caserío (escrituras). 4. Las autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación que en cada caso fuera aplicable. 5. La concesión correspondiente cuando el acto pretendido suponga la ocupación o utilización de dominio público. 6. Proyecto Básico y/o de Ejecución redactado por técnico competente y visado por su Colegio Profesional en el que, además de la documentación técnica propia que le sea exigible en aplicación de la normativa vigente, contendrá una descripción completa y pormenorizada de las obras a realizar y una justificación detallada del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente ordenanza y cuya memoria deberá especificar las determinaciones urbanísticas de aplicación a las que responda.

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 24 de 32

  Lizentzia eskatzen bada oinarrizko proiektua aurkeztuta, lizentzia ematea gauzatze proiektua aurkeztearen mende geldituko da. Hain zuzen, lanak egiten hasi aurretik aurkeztu beharko da gauzatze proiektu hori. Gauzatzeko proiektuan, gutxienez, hauek agertuko dira:

  1. Egiteko den obraren edo instalazioaren azalpen txostena zeinetan, nahitaez, «hirigintzako justifikazioa» izeneko atal bat egongo dela. Azalpen txostenean egiaztatu egingo da, hirigintzako datu beharrezko guztiak espresuki aipatuz, proiektuaren xedeak bete egiten dituela Lurzoruaren Legearen eta lege osagarrien zehaztapen guztiak, bai eta Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren zehaztapen guztiak ere, eta aurrekoak garatzeko edo osatzeko eman daitekeen edozein hirigintzako xedapen ere. Txosten horrek deskribatuko du baserria zatitzeko hartu den konponbidea eta ordenantza honetan ezarritako baldintzetara egokitzeko justifikazioa. Edozein kasutan, adieraziko da bizitzeko egokia den espazioetako bakoitzaren azalera erabilgarria, emaitza diren etxebizitzen azalera erabilgarri osoa, multzoko espazio komunetan eraikitako azalerak, etxebizitza bakoitzarena eta haien osotasunarena, barne hartuta bakoitzaren partaidetza.

  2. Eraikuntza txostena. Hartan adieraziko dira lanak gauzatzeko proiektuan aurreikusitako konponbide teknikoak, eta bai Eraikuntzako Kode Teknikoak eta indarrean dagoen gainerako araudiak ezarritako betekizunak bete direla adierazten duen justifikazioa.

  3. Aurrekontua. Partida bereizietan aurkeztu beharko dira gauzatze aurrekontu materiala, mozkin industriala eta kontratazko aurrekontua. Gutxienez ere,

  En caso de solicitarse licencia al respecto mediante la presentación de proyecto básico, la emisión de la licencia quedará condicionada a la presentación de Proyecto de Ejecución el cual debe ser presentado en cualquier caso con anterioridad al inicio de las obras. El proyecto de ejecución contará como mínimo con:

  1. Memoria descriptiva de la obra o instalación a realizar, y en la que obligatoriamente deberá incluirse un apartado denominado "Justificación Urbanística", en la que se acreditará, haciendo referencia expresa a todos los datos urbanísticos necesarios, que el objeto del Proyecto cumple con todas las determinaciones de la Ley del Suelo y legislación complementaria, del PGOU, y de cualquier otra disposición urbanística que pueda dictarse como desarrollo o complemento de las anteriores. Dicha memoria describirá la solución adoptada para la división del caserío y justificación de su adaptación a los requisitos establecidos en la presente ordenanza, indicando en todo caso las superficies útiles de cada uno de los espacios habitables, la superficie útil total de las viviendas resultantes, las superficies construidas de los espacios comunes del conjunto, de cada vivienda del total de las mismas, incluyendo la participación de cada una de ellas.

  2. Memoria constructiva en la que se indiquen las soluciones técnicas previstas en el proyecto para la ejecución de la obra, así como de la justificación del cumplimiento de las exigencias impuestas por el Código Técnico de la Edificación y demás normativa vigente.

  3. Presupuesto Deberán presentarse en partidas separadas el presupuesto de ejecución material, el beneficio industrial y el presupuesto de contrata. Deberá constar,

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 25 de 32

  kapitulutan banakatu diren partidak adierazi beharko ditu, kapituluen geroagoko laburpenarekin, nola eta obraren garrantziaz jabetu ahal izan eta dagozkion tasak kitatzeko modura.

  4. Planoak. Proiektuaren norainokoaren eta edukiaren eta indarreko legeria aplikatzearen zioz beharrezkoa den dokumentazio grafikoaz gain, baserriak etxebizitzatan zatitzeko proiektuetan exijitzekoa den gutxieneko dokumentazioa hau izango da:

  a. Kokagune planoa, kartografia ofizialean, 1/5000, 1/1000 edo 1/500 eskalan. b. Baserriaren eta dauden eraikin laguntzaileen kokapen planoa, gutxienez 1:250 eskalan. Bertan azalduko da haren kokapena, sarbideak ematen dion bideragarritasunari eta inguruko lursailei dagokienez. Gainera, adierazi beharko da baserriari atxikitako titulartasuna zeinek duten eta jabari publikokoak izan litezkeenak. c. Baserriaren eta atxikitako eraikinen egungo egoeraren planoak, gutxienez 1:100 eskalan eginak, kotak behar bezala markatuta dituztela, eta barnean hartuta solairuen banaketa, fatxada guztiak, sekzioak eta teilatua. d. Baserria hornituko duten ur, saneamendu, energia elektriko eta, bere kasuan, telefonia zerbitzuen sareen planoak. e. Gutxienez 1:100 eskalan, solairu kotatuen planoak, baita estalkiarena ere, barne hartuta gela bakoitzaren azalera erabilgarriak eta emaitza den etxebizitza bakoitzeko guztizko azalera erabilgarria. Eraikin nagusiaren eta atxikitako eraikinen azalera eraikia. f. Gutxienez 1:100 eskalan, altxaeren, sekzioen eta estalkiaren

  como mínimo, de partidas desglosadas en capítulos, con resumen posterior de los capítulos, de forma que permitan apreciar la importancia de la obra y liquidar las tasas correspondientes.

  4. Planos. Sin perjuicio de la documentación gráfica que precise el proyecto en razón a su alcance y contenido y de la aplicación de la normativa vigente, la documentación mínima exigible para los proyectos que contemplen la división del edificio en viviendas será la indicada a continuación:

  a. Plano de situación, cartografía oficial a escala 1/5000, 1/1000 ó 1/500 b. Plano de emplazamiento del caserío y construcciones auxiliares existentes sobre cartografía actualizada a escala mínima 1:250 en la que se refleje la situación del mismo, en relación con la vialidad que le da el acceso y con los terrenos circundantes con indicación de aquellos cuya titularidad esté vinculada al caserío y aquellos otros que pudieran pertenecer al dominio público. c. Planos de estado actual del caserío y sus construcciones anexas, elaborados a escala mínima 1:100 debidamente acotados, incluyendo la distribución de las diversas plantas, la totalidad de las fachadas, secciones y la cubierta. d. Planos de las redes de servicio que suministran al edificio el abastecimiento de agua, el saneamiento, la energía eléctrica y la telefonía en su caso. e. Planos a escala mínima 1:100 de plantas acotadas, incluida la cubierta, incluyendo superficies útiles de cada una de las piezas y totales de cada una de las viviendas resultantes. Superficies construidas del edificio principal y construcciones anexas. f. Planos a escala mínima 1:100

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigintza [email protected] Urbanismo

  Página 26 de 32

  planoak, eraikinaren egoera berrituarenak. g. Atxikitako eraikinetarako aurreikusi diren egokitzapen jarduerak edo, bere kasuan, haiek eraistea jasoko duten planoak. h. Baserriaren eta atxikitako eraikinen egungo egoeraren argazki erreportaje osoa.

  5. Hirigintzako obra osagarrien eranskina.- Hirigintzako obrak aldi berean egin behar izatearen kasuan, horien proiektuak eraikuntzaren izaera osagarria izango du, eta beronen eranskin modura aurkeztuko da, bete egin behar izanik araudi honetan zehaztu diren betekizunak eta, noski, hirigintzako arauen baldintzapen teknikoak. Horien aurrekontua, eraikuntzarenetik apartekoa izango da.

  6. Herriko bide edo guneak atzematea, isurketak. Obrak gauzatzeko herriko bideak edo guneak atzeman behar direnean hesi, aldamio edo beste instalazio osagarri batzuekin, horien oin eta altxaera planoa aurkeztu beharko dira, eta plano horietan okupatutako azalera adierazi beharko da, bai eta zenbat iraungo duen horrela, ondasunak eta pertsonak behar bezala babesteko hartuko diren neurriak, eta itxiduren itxura egokia zein den ere, hori guztia ordenantza honetan ezarritakoarekin bat etorriz. Halaber, obra egitean sortzen diren hondakin lurrak eta obra hondakinak botatzea proiektaturik dagoen hondakindegia adieraziko da eta beren beregi eskatuko da baimena herriko bideetan edukiontziak jartzeko horien kopurua eta bidean zenbat denbora egongo diren adieraziko da, baita, beharrezkoa bada, ibilgailuak sartzeko behin-behineko ibia egiteko lizentzia ere.

  de alzados, secciones y cubierta del estado reformado del edificio. g. Planos en los que se recoja las intervenciones de adecuación previstas para las construcciones anexas o, en su caso, su derribo. h. Reportaje fotográfico completo del estado actual del edificio y sus construcciones anexas.

  5. Anexo de Obras Complementarias de Urbanización.- En el caso de que sea necesaria realizar obras simultáneas de urbanización, el proyecto de las mismas tendrá carácter complementario de la edificación, y se presentará como anexo del mismo, debiendo cumplir los requisitos especificados en esta Normativa y, por supuesto, los condicionantes técnicos de las Normas de Urbanización. Su presupuesto será independiente del de Edificación.

  6. Ocupación de vías o espacios público, vertidos. Cuando para la ejecución de las obras sea necesario ocupar vías o espacios públicos con vallas, andamios u otras instalaciones auxiliares, se habrán de presentar planos en planta y alzado de los mismos, con expresión de la superficie ocupada, el tiempo de duración y las medidas para garantizar la debida protección de bienes y personas, así como el adecuado aspecto de los cierres, todo ello conforme a lo establecido en la presente ordenanza. Se habrá de indicar también el vertedero autorizado en el que se proyecta verter las tierras y escombros resultantes de la obra, y solicitar expresamente, autorización para colocar contenedores en la vía pública, con indicación del número y tiempo, así como licencia de vado provisional para acceso de vehículos en su caso.

 • Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

  Hirigin