la transició a Espanya fins l'actualitat

download la transició a Espanya fins l'actualitat

of 19

 • date post

  17-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

description

treball història 4 ESO

Transcript of la transició a Espanya fins l'actualitat

 • formacin. Sus clientes o em-

  pleados esperarn su publica-

  cin.

  Este arculo puede incluir 175

  -225 palabras.

  El propsito del bolen es

  proporcionar informacin

  especializada para un pblico

  determinado. Los bole nes

  cons tuyen un buen mtodo

  publicitario para sus produc-

  tos o servicios, adems de

  otorgar credibilidad y aanzar

  la imagen de su organizacin

  tanto fuera como dentro de

  ella.

  En primer lugar, determine el

  pblico al que va dirigido el

  bolen; por ejemplo, emplea-

  dos o personas interesadas en

  un producto o servicio.

  Cree una lista de direcciones a

  par r de las tarjetas de res-

  puesta, hojas de informacin

  de clientes, tarjetas de pre-

  sentacin obtenidas en ferias

  o listas de miembros. Puede

  adquirir tambin una lista de

  direcciones de una organiza-

  cin.

  Publisher incluye numerosas

  publicaciones que se ajustan

  al es lo de su bolen.

  A con nuacin, establezca el

  empo y el dinero que puede

  inver r. Estos factores le ayu-

  darn a determinar la fre-

  cuencia con la que publicar

  el bolen y su extensin. Se

  recomienda publicar un bole-

  n al menos trimestralmente,

  con el n de que se considere

  una fuente constante de in-

  Ttulodelartculoprincipal

  Ttulodelartculosecundario

  Este arculo puede incluir 75-

  125 palabras.

  El tulo es una parte impor-

  tante del bolen y debe pen-

  sarlo con detenimiento.

  Debe representar elmente y

  con pocas palabras el conteni-

  do del arculo y despertar el

  inters del pblico por leerlo.

  Escriba primero el tulo. De

  esta manera, el tulo le ayu-

  dar a desarrollar el arculo

  centrado en este punto.

  Algunos ejemplos: Premio

  internacional para un produc-

  to, Este nuevo producto le

  ahorrar empo! y Prxima

  apertura de una ocina cerca

  de usted.

  Microsoft

  Fecha del bolen

  Volumen 1, n 1

  Inicidemocracia

  Puntosdeinteres

  especial:

  Destaquebrevementeunpuntodeinteres.

  Destaquebrevementeunpuntodeinteres.

  Destaquebrevementeunpuntodeinteres.

  Destaquebrevementeunpuntodeinteres.

  Contenido:

  Artculo interior 2

  Artculo interior 2

  Artculo interior 2

  Artculo interior 3

  Artculo interior 4

  Artculo interior 5

  Artculo interior 6

  Pie de imagen o grco.

  Jaume Company Ferrer

  4t ESO

  Histria

  19/03/2012

  2a avaluaci

  Francisca Nicolau Colom

 • ndex Pgina 1. Portada

  Pgina 2. ndex

  Pgina 3. La transici espanyola.

  Pgina 4. Les primeres eleccions desprs de la dictadura.

  Pgina 5. El govern dAdolfo Surez.

  Pgina 6. La Cons tuci del 1978.

  Pgina 7. El cop destat.

  Pgines 8 i 9. El govern de Calvo Sotelo.

  Pgines 10, 11 i 12. El govern de Felipe Gonzlez.

  Pgines 13 i 14. El govern de Jos Mara Aznar.

  Pgines 15 i 16. El govern de Jos Lus Rodrguez Zapatero.

  Pgina 17. El govern de Mariano Rajoy.

  Pgina 18. Opini personal.

  Pgina 19. Bibliograa.

 • La La La La transicitransicitransicitransici espanyolaespanyolaespanyolaespanyola Desprs de la mort de Franco,

  dia 20 de noviembre de

  1975, Joan Carles I va ser pro-

  clamat rei dos dies desprs en

  un context pol c de

  gran incertesa. S'iniciava un

  complex procs de transici

  que portaria de la dictadura a

  un sistema democr c.

  El Rei va conrmar en el seu

  lloc al President del Govern del

  rgim franquista, Carlos Arias

  Navarro. No obstant aix, aviat

  es manifestaria la dicultat de

  dur a terme reformes pol -

  ques sota el seu Govern, el que

  produiria un distanciament ca-

  da vegada major entre Arias

  Navarro i Joan Carles I.

  Finalment el President del Go-

  vern va presentar la seva dimis-

  si al rei el dia 1 de juliol de

  1976. Arias Navarro seria relle-

  vat en el seu crrec per Adolfo

  Surez, qui s'encarregaria d'en-

  taular les converses amb els

  principals lders dels diferents

  par ts pol cs i forces socials,

  de cara a instaurar un rgim

  democr c a Espanya.

  Per aconseguir-ho, es va elabo-

  rar una nova Llei Fonamental,

  la vuitena, la Llei per a la Refor-

  ma Pol ca que va ser nal-

  ment aprovada per les Corts i

  sotmesa a referndum el dia 15

  de desembre de 1976.

  Aquesta llei es va promulgar

  el 4 de gener de

  1977. Aquesta norma conte-

  nia la derogaci tcita del sis-

  tema pol c franquista en no-

  ms cinc ar cles i una convo-

  catria d'eleccions democr -

  ques.

  Aquestes eleccions es van ce-

  lebrar nalment el dia 15 de

  juny de 1977. Eren les prime-

  res eleccions democr ques

  des de la Guerra Civil. Uni de

  Centre Democr c resultar el

  par t ms votat. Va ser el

  par t encarregat de formar

  govern. Estava liderat per

  Adolfo Surez. A par r d'a-

  quest moment va comenar

  el procs de construcci de la

  Democrcia a Espanya i de la

  redacci d'una nova cons tu-

  ci.

  El 6 de desembre de 1978 es

  va aprovar en referndum la

  Cons tuci Espanyola, en-

  trant en vigor el 29 de desem-

  trant en vigor el 29 de desembre.

  A principis de 1981 va dimi r Adol-

  fo Surez a causa del distancia-

  ment amb el Rei i a les pressions

  internes del seu par t. Durant la

  celebraci de la votaci al Congrs

  dels Diputats per triar com a suc-

  cessor a Leopoldo Calvo-Sotelo es

  va produir el cop d'Estat dirigit per

  Antonio Tejero, Alfonso Armada i

  Jaime Milans, entre d'altres. El

  cop, conegut com 23-F, va fracas-

  sar.

  Les tensions internes de la UCD

  provocarien la seva desintegraci

  al llarg de 1981 i 1982. El segment

  democris acabaria integrant-se

  amb Aliana Popular. Els membres

  ms prxims a la socialdemocrcia

  s'unirien a les les del Par t Socia-

  lista Obrer Espanyol (PSOE).

  Que va succeir a la UCD desprs

  d'obtenir majoria absoluta en les

  eleccions generals del 82, ocupant

  202 dels 350 escons, i comenant

  aix la II Legislatura d'Espanya.

 • Les primeres eleccions desprs de la dictadura

  Les eleccions generals legisla-

  ves d'Espanya de l'any 1977

  van ser celebrades el dimecres

  15 de juny. Quaranta-un anys

  desprs de les l mes elec-

  cions generals a Espanya cele-

  brades durant la Segona Rep-

  blica. Els espanyols aposten

  per la moderaci al primar els

  par ts de centredreta i cen-

  treesquerra.

  El nou president del govern,

  Adolfo Surez, va ser nomenat

  al juliol de 1976 pel Rei per tal

  de conduir la reforma pol ca.

  Lidera i crea la Uni de Centre

  Democr c, que aconsegueix

  guanyar les eleccions quedant

  -se a uns escons de la majoria

  absoluta.

  Felipe Gonzlez lidera el PSOE

  des de 1974 i s el cap de llista

  d'aquest par t, obtenint la

  segona posici amb quasi 120

  escons.

  Aix li arrabassa l'hegemonia

  en l'esquerra al PCE, par t

  que s'havia dis ngit per la

  seva lluita contra el franquis-

  me, i que liderat per l'histric

  San ago Carrillo obt el ter-

  cer lloc amb 19 diputats.

  A la dreta de la UCD, Manuel

  Fraga, qui va ser ministre

  portaveu i de Turisme durant

  els anys del desarrollisme

  franquista i, posteriorment,

  vicepresident i ministre d'In-

  terior del primer govern del

  rei Joan Carles, lidera la Fe-

  deraci de Par ts d'Aliana

  Popular que obt 16 dipu-

  tats.

  El PSP del professor Enrique

  Tierno Galvn concorre a les

  eleccions amb diversos par-

  ts que havien format part

  de la Federaci de Par ts So-

  cialistes, sota el nom Unitat

  Socialista, va obtener 6 es-

  cons.

  La Federaci de la Demo-

  crcia Cris ana, liderada per

  Joaqun Ruiz-Gimnez s'esta-

  vella en les eleccions. La ul-

  tradreta no obt cap esc.

  Cap dels tradicionals par ts

  republicans, menys l'excep-

  ci del en aquell dies inuent

  Par t Comunista, ni els seus

  Hereus (Esquerra Republicana, Acci

  Republicana Democr ca Espanyola,

  Esquerra Republicana de Catalunya)

  van poder par cipar en aquestes

  eleccions, ja que no se'ls va concedir

  la legalitat ns a uns mesos desprs

  de les eleccions.

 • El govern dadolfo surez Les Corts que havien sor t de les

  eleccions del 1977 van aprobar

  la Cons tuci espanyola el 6 de

  desembre de 1978.

  El 3 de mar de 1979, Adolfo

  Surez guanyava per segona ve-

  gada unes eleccions generals i

  iniciava el seu tercer mandat

  com a president del Govern. El

  seu primer error en aquest pe-

  rode va ser evitar la presentaci

  del seu programa de govern da-

  vant el Congrs, el que li va po-

  sar en contra d'algun grup, com

  el Par t Socialista Andals, que

  pensava donar-li suport. D'altra

  banda, el triomf a les eleccions

  generals va quedar en segon pla

  desprs de l'accs de l'esquerra

  als principals ajuntaments del

  pas desprs de les primeres

  eleccions municipals dabril.

  L'acord entre el PSOE i el PCE va

  permetre que les grans ciutats

  espa