Gazte Justiziako IV. Plana

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Gazte Justiziako IV. Plana

 • Gazte Justiziako IV. Plana 2014-2018

  1/137

  GAZTE JUSTIZIAKO IV. PLANA

  I. liburukia

  2014 2018

 • Gazte Justiziako IV. Plana 2014-2018

  2/137

  AURKIBIDEA

  1. AURKEZPENA ............................................................................................................. 6

  2. SARRERA .................................................................................................................... 7

  2.1 Gazte-justiziako sistema baten funtsezko eskakizunak ................................................ 7

  2.2 Gazteen arau-haustearen azalpen-ereduak .................................................................. 9

  2.3 Gazte Justiziari buruzko Nazioarteko Araudia ............................................................. 10

  2.3.1 Nazio Batuen Gutxieneko Arauak Adingabeen Justiziaren Administraziorako

  (Beijingeko Arauak), 1985 ................................................................................................... 11

  2.3.2 Haurren Eskubideei buruzko 1989ko Hitzarmena .............................................. 12

  2.3.3 Gazte Delinkuentziaren Prebentziorako Nazio Batuen 1989ko Zuzentarauak

  (Riadeko Zuzentarauak) ...................................................................................................... 14

  2.3.4 Nazio Batuen Gutxieneko Arauak askatasuna kendu zaien adingabeak babesteko

  (Habanako Arauak), 1990 .................................................................................................... 15

  2.4 Adingabeen justiziari buruzko Europako Araudia ....................................................... 15

  2.5 Gazte Justiziari buruzko Estatuko Araudia .................................................................. 16

  2.5.1 5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, Adingabeen Zigor Erantzukizuna

  arautzen duena (AZELO) ...................................................................................................... 16

  2.5.2 1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, Adingabeen Zigor

  Erantzukizunari buruzko urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa garatzen duen

  Erregelamendua onartzen duena........................................................................................ 21

  2.6 Autonomietako araudia .............................................................................................. 22

  2.6.1 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzekoa eta

  Babestekoa .......................................................................................................................... 22

  2.6.2 163/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, Erakunde laguntzaileak baimentzeari,

  homologatzeari, ikuskatzeari eta erregistratzeari buruzkoa, EAEko adingabeko arau-

  hausleei zuzendutako gizarte- eta hezkuntza-jarduerari dagokionez................................. 23

  2.6.3 80/2009 Dekretua, apirilaren 21ekoa, askatasunaz gabetzeko neurriak

  betearazten dituzten EAEko hezkuntza-zentroei buruzkoa. ............................................... 23

  3 EGOERAREN EBALUAZIOA ETA DIAGNOSIA: 2008-2012 GAZTE JUSTIZIAKO III.

  PLANAREN EBALUAZIOA ............................................................................................................. 25

  3.1 Sarrera ......................................................................................................................... 25

  3.2 Helburuak eta iturriak ................................................................................................. 25

  3.3 Kanpo-iturrien datu orokorrak .................................................................................... 27

  3.3.1 Estatuko Fiskaltza Nagusia .................................................................................. 27

 • Gazte Justiziako IV. Plana 2014-2018

  3/137

  3.3.2 Estatistikako Institutu Nazionala ......................................................................... 28

  3.3.3 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia ................................................................ 30

  3.4 Justizia Zuzendaritzako datu orokorrak ...................................................................... 30

  3.4.1 Talde psikosozialen jarduera: Adituen txostenak eta bitartekaritzako,

  kontziliazioko eta konponketako prozesuak adingabeen jurisdikzioan .............................. 30

  3.4.2 Neurrien bilakaera: .............................................................................................. 32

  3.4.3 Adingabe arau-hausleen profila .......................................................................... 37

  3.4.4 Berrerortzearen ebaluazioa ................................................................................ 39

  3.5 Neurriak gauzatzeko baliabideak ................................................................................ 48

  3.5.1 Egoitza-zerbitzuak ............................................................................................... 49

  3.5.2 Ingurune irekiko zerbitzuak ................................................................................. 51

  3.5.3 Baliabide ekonomikoak ....................................................................................... 51

  3.6 Helburuak, sailaren arabera ........................................................................................ 55

  3.6.1 Herrizaingo Saila .................................................................................................. 55

  3.6.2 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila ........................................................ 56

  3.6.3 Osasun Saila ......................................................................................................... 56

  3.6.4 Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila ................................................................. 57

  3.6.5 Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila ............................................................ 57

  3.7 Ondorioak .................................................................................................................... 59

  3.7.1 Kanpoko iturriak .................................................................................................. 59

  3.7.2 Justizia Zuzendaritzaren ondorioak: talde psikosozialen bitartekaritza-prozesuei

  eta aholkularitza-jarduketei dagokienez ............................................................................. 60

  3.7.3 Neurriei buruzko ondorio orokorrak ................................................................... 60

  3.7.4 Kautela-neurriei buruzko ondorioak ................................................................... 60

  3.7.5 Neurri irmoei buruzko ondorioak ........................................................................ 61

  3.7.6 Talde espezifiko nabarmenenei buruzko ondorioak ........................................... 62

  3.7.7 Kriminologiaren Euskal Institutuaren (Euskal Herriko Unibertsitatea) ondorioak

  64

  3.8 Gazte-justiziako joerak ................................................................................................ 65

  4. JUSTIZIA ZUZENDARITZAKO JUSTIZIA ZERBITZUAREN ESKARIARI BURUZKO

  ANALISIA (2013-2014) ................................................................................................................. 67

  4.1 Justizia Zuzendaritzako Justizia Zerbitzuaren datu orokorrak (2013-2014) ............... 67

  4.1.1 Neurri irmoak eta kautelazkoak: Alderdi orokorrak ........................................... 67

  4.1.2 Kautela-neurriak .................................................................................................. 69

 • Gazte Justiziako IV. Plana 2014-2018

  4/137

  4.1.3 Neurri irmoak ...................................................................................................... 71

  4.2 Neurriak gauzatzeko baliabideak: Egoitza-zerbitzuak eta ingurune irekiko zerbitzuak

  (2013-2014) ............................................................................................................................. 79

  4.2.1 Egoitza-zerbitzuak ............................................................................................... 80

  4.2.2 Ingurune irekiko zerbitzuak ................................................................................. 82

  4.3 Gazte-justiziako neurrien eskariaren ondorioak (2013-2014). ................................... 83

  5. INKARDINAZIOA JAURLARITZAREN PLANGINTZA OROKORREAN ........................... 85

  6. GAZTEEN JUSTIZIAREN PRINTZIPIOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ........... 88

  6.1 Zigor-erantzukizuneko eredua: izaera zehatzaile-hezitzailea ..................................... 92

  6.2 Sistema berme-emailea: eskubide guztiak zorrotz baino zorrotzago errespetatzea. . 94

  6.3 Erantzukizuna hartzea ................................................................................................. 95

  6.4 Behar den gutxieneko esku-hartzea............................................................................ 96

  6.5 Goi-mailako interesa: banakako egokitzapena ........................................................... 98

  6.6 Erkidegoaren ikuspegiaren normalizazioa .................................................................. 99

  7. ILDO ESTRATEGIKOAK ........................................................................................... 101

  7.1 Prebentzioa ............................................................................................................... 101

  7.2 Sailartekotasuna eta erakundeen arteko