Download - grafeno proyecto final.doc

Transcript
 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  1/12

  VVvVvVvREPUBLICA DE BOLIVIAUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

  FACULTAD DE INGENIERIA

  Materia: CIENCIA DE LOS MATERIALES

  Proyecto de ive!ti"aci#: GRAFENO

  A$e%%ido y o&'re de% docete: I"(

  Ite"rate!:Sor)co A%*aro +or"e L)i!

  Carrera: I"eier,a E%ectro&ec-ica

  Fec.a de $re!etaci#:

  Ge!ti# acad/&ica: 012304

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  2/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  CONTENIDO:

  7

  0( OB+ETIVOS DEL PROYECTO

  2( INTRODUCCION2(0( 89UE ES EL GRAFENO2(2( 8COMO ES EL GRAFENO

  7( PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DELGRAFENO

  ;( APLICACIONES7(0( APLICACIONES ESPEC( ?EBGRAFIA

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  3/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  1. OBJETIVOS DEL PROYECTOPre!etar adec)ada&ete e% &ateria% de% "ra*eo re!a%tado !)! $ro$iedade!)!o! y 'ee*icio! ade&-! de %a! de!veta@a! )e $)ede $re!etar e!te &ateria%

  $ro*)diar a% )!o de e!te &ateria% y %a! 'a!e! de dic.o! )!o!(

  2. INTRODUCCION

  2.1. QUE ES EL GRAFENO?

  E% car'oo e! )o de %o! e%e&eto! ),&ico! &-! i&$ortate! e %aat)ra%ea( Se ec)etra e todo! %o! !ere! vivo! y !e" !e di!tri')ya!)! -to&o! $)ede *or&ar !)!tacia! co di!tita! caracter,!tica!( A $artirde% car'oo !e co!i")e e% "ra*eo( Este mate!a" s#$e %#a&'()e*#e+,s!mas )at,%#"as 'e %a-(&( se a$#)a& 'e (ma m#/ 'e&sae& "0m!&as 'e '(s '!me&s!(&es m#/ !&astiee e% ta&ao de )-to&o y e ce%da! .eHa"oa%e!( Para )e te .a"a! )a idea !) e!tr)ct)rae! !i&i%ar a %a )e re!)%ta de di')@ar ) $aa% de a'e@a! e ) *o%io( 8Por)/ e ) *o%io Por)e e! )a !)$er*icie $%aa de do! di&e!ioe!co&o e% "ra*eo(E% "ra*eo !e o'tiee a $artir de )a !)!tacia a')date e %a at)ra%eae% "ra*ito( !ta *or&a $arte de )e!tra vida cotidiaa ya )e !e e&$%ea

  $ara *a'ricar &)y variado! o'@eto! de!de %a &ia de %o! %-$ice! .a!taa%")o! %adri%%o!(Pe!e a )e e% "ra*eo !e cooce de!de %a d/cada de 0J73 *)e a'adoado

  $or co!iderar%o de&a!iado ie!ta'%e( No *)e .a!ta &)c.o! ao! de!$)/!e 233; c)ado %o! ciet,*ico! de ori"e r)!o Novo!e%ov y Gei&co!i")iero ai!%ar%o a te&$erat)ra a&'iete( E!te de!c)'ri&ieto o *)e

  'a%ad, $)e! "racia! a /% o't)viero e% Pre&io No'e% e 2303(

  ESTRUCTURA QUIMICA DEL GRAFENO

  2.2. COO ES EL GRAFENO?

  7

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  4/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  E% "ra*eo e! ) &ateria% )e co&'ia )a "ra catidad de $ro$iedade!)e o !e da @)ta! e c)a%)ier otro co&$)e!to( 89)/ !i"i*ica e!to

  9)e e! ca$a de &e@orar $or co&$%eto %a! codicioe! de c)a%)ier!)$er*icie dode !e a$%i)e(Y e! )e e! ) mate!a" m#/ '#( es!ste&te "e3!-"e / m#/ "!$e(K %o)e $er&ite &o%dear%o !e" %a! ece!idade! de cada ca!o( Cod)ce&)y 'ie tato e% ca%or co&o %a e%ectricidadK y $er&aece ecodicioe! &)y e!ta'%e! c)ado !e %e !o&ete a "rade! $re!ioe!(S) *)t)ro e terreo! co&o %a &edicia !e $re!eta rea%&ete

  $ro&etedor( 8U e@e&$%o de e )/ !e $odr,a )!ar E %a! &-)ia! co%a! )e !e rea%ia %a! radio"ra*,a!( !ta! *)cioa &ediate radiacioe!ioiate! )a! *or&a! de eer",a )e .ace )e %o! &ateria%e! )e !eec)etra a !) a%rededor !e de!"a!te &)y $roto( P)e! 'ie e% "ra*eoo*recer,a )a d)raci# ca!i i*iita $or %o )e %a iver!i# )e .a'r,a)e rea%iar e %a ad)i!ici# de% &ateria% !er,a a %a %ar"a &)c.o &eor(Pero ade&-! e" $ae&( es %a)a4 'e $e&ea e"e%t!%!'a' a ta56s 'e"a e&e$,a s("a %o )e %e covierte e ) &ateria% &)y $ro&etedor ee% ca&$o de %a! eer",a! %i&$ia!( Para )e te .a"a! )a idea de !)

  $otecia% !i !e co!tr)yera co "ra*eo %a! $%aca! !o%are! $odr,a"eerar varia! vece! &-! eer",a $or .ora )e %a! act)a%e!( 8Ser- e!te&ateria% )a de %a! .erra&ieta! ece!aria! $ara !)$erar %a cri!i!

  eer"/tica )e $revi!i'%e&ete !e de!atar- c)ado !e a"ote %a! re!erva!de $etr#%eo

  COMO SE VE EL GRAFENO

  7

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  5/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  7. PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DEL GRAFENO

  PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL GRAFENO

  E% "ra*eo e! ) &ateria% co )a eor&e $otecia%idad( Si %o! ciet,*ico!i&$%icado! e %a ive!ti"aci# !o're e!te $rod)cto %o"ra $rod)cir%o de )a *or&a&-! e*iciete y 'arata e $oco! ao! !e covertir- e .a'it)a% e "ra $arte de %o!o'@eto! de )e!tra vida cotidiaa(

  A coti)aci# citare&o! "as )!&%!)a"es )()!e'a'es %(& "as *#e %#e&ta e"$ae&(8

  1. D#e4a8Se $)ede de*iir %a d)rea de ) &ateria% co&o %a catidad de eer",a)e e! ca$a de a'!or'er ate! de ro&$er!e o de*or&ar!e( E% e ca!o de% "ra*eo!) d)rea !e e!ti&a e a$roHi&ada&ete )a! 233 vece! %a de% acero ca!i !i&i%ar a%a de% dia&ate( E! decir )e .a'%a&o! de ) &ateria% &)y re!i!tete a% de!"a!te y)e $)ede !o$ortar "rade! $e!o!( Se e!ti&a )e $ara atrave!ar )a %-&ia de"ra*eo co ) o'@eto a*i%ado !er,a ece!ario e!ta'%ecer ) $e!o !o're /% dea$roHi&ada&ete c)atro toe%ada!(

  2. E"ast!%!'a'8A% i")a% )e $a!a co %a d)rea e% "ra*eo $re!eta )a e%evada

  e%a!ticidad( E!to .ace )e !e $)eda a$%icar e &)y di*erete! !)$er*icie! de %a!

  7

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  6/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  c)a%e! a)&etar- ta&'i/ %a d)ra'i%idad ya )e a% !er e%-!tico tedr- &eo!$o!i'i%idade! de )e'rar!e(

  7. F"e3!-!"!'a'8A% teer )a e%evada e%a!ticidad $)ede &o%dear!e de diver!a!&aera! %o )e a)&eta eor&e&ete %o! ca&$o! e %o! )e !e $)ede )ti%iar(

  9. C(&'#%e m#/ -!e& e" %a"(8La cod)ctividad t/r&ica e! )a $ro$iedad *,!ica)e &ide %a ca$acidad de ) c)er$o de cod)cir e% ca%or e! decir de $er&itir e%

  $a!o de% ca%or a trav/! de /%( E! e%evada e %o! &eta%e! $ero &)y 'a@a e e% re!tode %o! &ateria%e! $or %o "eera%( La eHce$ci# a e!to e! e% "ra*eo(

  :. C(&'#%e m#/ -!e& "a e"e%t!%!'a'8Cod)ce &)c.o &e@or %a e%ectricidad )ee% co're &ateria% )e .a'it)a%&ete !e )ti%ia co&o 'a!e de %o! ca'%e!( Por otra

  $arte ece!ita )a &eor catidad de e%ectricidad $ara tra!$ortar eer",a )e %a&ayor,a de %o! &ateria%e! e&$%eado! act)a%&ete co&o e! e% ca!o de% !i%icio(89)/ !i"i*ica e!to 9)e !i e e% *)t)ro !e a$%icara $or e@e&$%o e %a! 'ater,a! de%o! vi%e! o de %o! ordeadore! $ort-ti%e! /!ta d)rar,a &)c.o &-! tie&$o(

  ;. Ta&s)ae&te / "!$e(8Se trata de ) &ateria% co e!ta! caracter,!tica! %o )e$er&itir,a !) )ti%iaci# $ara crear $ata%%a! &)c.o &-! %i"era!( Si %o )i&o! aotra! de !)! $ro$iedade! ya &ecioada! co&o e! e% ca!o de %a *%eHi'i%idad )a de!)! a$%icacioe! !er,a %a de %a creaci# de $ata%%a! $%e"a'%e! o ero%%a'%e!(

  & !(&!4a&te8 E% "ra*eo o*rece )a "ra re!i!tecia a!er &odi*icado $or e!te ti$o de radiaci# $or %o )e !e $)ede a$%icar e -&'ito!co&o e% !aitario e e% )e !e )ti%ia a$arato! )e e&ite radiacioe! ioiate!co&o e! e% ca!o de %o! !i!te&a! de radiotera$ia $or e@e&$%o( E %a act)a%idad %o!

  &ateria%e! )e !e ec)etra a%rededor de %o! a$arato! )e e&ite radiacioe!ioiate! !e de!"a!ta &)y $roto %o )e !)$oe ) co!te &)y e%evado )e !e

  $odr,a a.orrar co !) co!tr)cci# co "ra*eo(

  . E"e5a'a 'e&s!'a'8E% "ra*eo e! ) &ateria% &)y de!o( Tato )e i !i)iera%o! -to&o! &-! $e)eo! coocido! %o! de e%io !o ca$ace! de atrave!ar%o( De%&i!&o &odo !, )e $er&ite e% $a!o de% a")a )e !e eva$ora a %a &i!&a ve%ocidad)e !i e!t)viera e ) reci$iete a'ierto(

  7

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  7/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  1@. Ee%t( a&t!-a%te!a&(8A% e!t)diar e% co&$orta&ieto de% "ra*eo coor"ai!&o! vivo! !e co&$ro'# )e %a! 'acteria! o crece e /% %o )e a're %a!

  $o!i'i%idade! de !) )ti%iaci# e %a id)!tria a%i&etaria o e %a 'io&edicia(

  9. APLICACIONES

  POSIBLE APLICACIN DEL GRAFENO EN LA TECNOLOGIA

  Dada! !)! )&ero!a! $ro$iedade! %o! -&'ito! de a$%icaci# de% "ra*eo !o$r-ctica&ete i%i&itado! y ya .ay )a &)%tit)d de e&$re!a! )e e!t- ive!ti"ado!)! $o!i'i%idade!( 89)/ !i"i*ica e!to 9)e e $oco! ao! $odre&o! ver e e%&ercado "ra catidad de di!$o!itivo! co&$)e!to! tota% o $arcia%&ete de "ra*eo(

  A.ora 'ie !e $)ede rea%iar )a e!ti&aci# de c)-%e! !er,a %o! $rici$a%e! ca&$o!e %o! )e e!te &ateria% $odr,a a$%icar!e( Y e todo! e%%o! !er,a revo%)cioario(

  0( E%ectr#ica2( I*or&-tica7( Te%e*o,a vi%;( Sector eer"/tico=( Id)!tria de% '%ida@e4( Id)!tria a)to&ovi%,!tica>( Id)!tria de% &otor y %o! co&')!ti'%e!

  ( Id)!tria a%i&etariaJ( Trata&ieto de a")a!03( De!arro%%o de %a ciecia00(E% Gra*eo e %a Medicia y Bio&edicia

  7.1. APLICACIONES ESPECFICAS

  0( E%ectr#ica: Podr,a e&$%ear!e e %a *a'ricaci# de &icroc.i$! o detra!i!tore! a&'o! e%e&eto! i&$re!cidi'%e! e $r-ctica&ete todo! %o!

  di!$o!itivo! e%ectr#ico!( EHi!te diver!a! e&$re!a! )e ya e!t-de!arro%%ado tita! cod)ctora! )e e! ) ti$o de tita )e cod)ce %a

  7

  http://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#electronicahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#informaticahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#telefonia-movilhttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#sector-energeticohttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-del-blindajehttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-automovilisticahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-del-motor-y-los-combustibleshttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-alimentariahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#tratamiento-de-aguashttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#desarrollo-de-la-cienciahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#el-grafeno-en-la-medicina-y-biomedicinahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#informaticahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#telefonia-movilhttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#sector-energeticohttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-del-blindajehttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-automovilisticahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-del-motor-y-los-combustibleshttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#industria-alimentariahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#tratamiento-de-aguashttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#desarrollo-de-la-cienciahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#el-grafeno-en-la-medicina-y-biomedicinahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#electronica
 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  8/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  e%ectricidad y )e !e e&$%ea $ara i&$ri&ir circ)ito! a $artir de "ra*eo(Ade&-! $or !)! e!$ecia%e! caracter,!tica! %o! co&$oete! e%ectr#ico! dee!te &ateria% $er&itir- e% de!arro%%o de di!$o!itivo! *%eHi'%e! )e $odr-

  ero%%ar!e o $%e"ar!e !e" %a! ece!idade!(2( I*or&-tica: E% )!o de% "ra*eo $er&itir- e% de!arro%%o de ordeadore!

  &)c.o &-! r-$ido! y co ) &eor co!)&o e%/ctrico )e %o! act)a%e! de!i%icio( Ade&-! !e e!ti&a )e ) di!co d)ro de e!te co&$)e!to de% &i!&ota&ao )e )o de %o! e&$%eado! act)a%&ete $odr,a a%&acear .a!ta &i%vece! &-! i*or&aci#(

  7( Te%e*oia vi%: Co e% "ra*eo !e crear,a )a )eva "eeraci# dedi!$o!itivo! ada$tado! a %a *i!ioo&,a de% !er .)&ao !i *or&a! i co%ore!

  $ree!ta'%ecido! co $ata%%a! *%eHi'%e! $%e"a'%e! y t-cti%e!( Ade&-!diver!o! e!t)dio! reciete! .a co&$ro'ado c#&o aocirc)ito! de "ra*eo

  $odr,a &e@orar de &aera !i"i*icativa %a ve%ocidad y ca%idad de %a!co&)icacioe! ia%-&'rica!( Rea%&ete e!te ti$o de $rod)cto! !)ea ca!ia ciecia *icci# $)e! &edir,a &i% &i%%oe! de vece! &eo! )e ) &etro(

  ;( Sector eer"/tico: E! otro de %a! )e ca&'iar- de &aera vi!i'%e( Por !)!

  $ro$iedade! eer"/tica! e% "ra*eo $er&itir- %a creaci# de 'ater,a! de %ar"ad)raci# )e a$ea! tardar- )o! !e")do! e car"ar!e( Ade&-! %a!eer",a! reova'%e! $a!ar- a ) $%ao &-! re%evate ya )e etre otro!%a! $%aca! !o%are! rec)'ierta! de e!te &ateria% !er- &)c.o &-! e*iciete! y

  $er&itir- )a *or&a &-! eco%#"ica de co!)&o eer"/tico(

  =( Id)!tria de% '%ida@e: La eHtre&a d)rea de% "ra*eo )ida a !) ca$acidadde &o%dear!e y a !) %i"erea %o .ace ) co&$)e!to idea% $ara !er e&$%eadoe e!ta id)!tria( C.a%eco! ati'a%a! ca!co! y &)%tit)d de e%e&eto! de

  $rotecci# )e !e e&$%ea $or diver!o! $ro*e!ioa%e! $a!ar- a !er &)c.o&-! %i"ero! y !e")ro!(

  4( Id)!tria a)to&ovi%,!tica: S) a$%icaci# e e% c.a!i! de %o! ve.,c)%o! %o!.ar,a &)c.o &-! re!i!tete! $or %o )e e% &ero de &)erte! e accidetede circ)%aci# a)a%e! !e $odr,a red)cir dr-!tica&ete( Por otra $arte %o!coc.e! .,'rido! !e covertir- e )a a%terativa rea% e ve de !erre%e"ado! a )a re$re!etaci# &ioritaria( Bater,a! de %ar"a d)raci# cotie&$o! de car"a &,i&o! *aci%itar- )e %o! cod)ctore! &-! reacio! ae!to! ve.,c)%o! %o! vea co otro! o@o!(

  7

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  9/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  >( Id)!tria de% &otor y %o! co&')!ti'%e!: ar- de a&'o! &-! eco%#"ico! ye*iciete!( Act)a%&ete e! de do&iio $'%ico )e e% Pet-"oo .aivertido )a "ra catidad de diero $ara *o&etar e% de!arro%%o de )

  aditivo 'a!ado e e% "ra*eo )e &e@ore e% redi&ieto de %o! avioe!&i%itare! e c)ato a co!)&o y redi&ieto(

  ( Id)!tria a%i&etaria: Po!i'i%itar- %a creaci# de eva!e! $ara a%i&eto! &-!!e")ro! o rec)'ri&ieto! $ara %o! &)e'%e! de% .o"ar )e i&$ida e%de!arro%%o de 'acteria! e !) !)$er*icie(

  J( Trata&ieto de a")a!: De'ido a !) $ec)%iar e!tr)ct)ra de a%ta de!idad$er&ea'%e a% a")a !e e!t)dia !) $o!i'%e )!o $ara %a de!a%iiaci# de% a")a(A%")o! dato! o'teido! a $artir de e!to! $royecto! $redice )e !e $odr-rea%iar e!ta tarea e ) tie&$o &)y i*erior y co ) co!te &)c.o &-!red)cido(

  03(De!arro%%o de %a ciecia: La a%ta reactividad de% "ra*eo co otro! e%e&eto!),&ico! di!tito! de% car'oo e! )a de %a! caracter,!tica! )e &-! atrae %aateci# e e% ca&$o de %a ive!ti"aci#( Ya !e .a de!c)'ierto a%")o!derivado! de% "ra*eo co&o e! e% ca!o de% "ra*ao )e &ediate %a adici#de .idr#"eo e !) e!tr)ct)ra &o%ec)%ar da co&o re!)%tado ) )evo&ateria% ai!%ate(

  00(E% Gra*eo e %a Medicia y Bio&edicia: Reciete! ive!ti"acioe!deter&ia )e e% "ra*eo $odr- e&$%ear!e $ara &e@orar %o! trata&ieto!cotra e% c-cer( E% trata&ieto de e!ta e*er&edad tiee co&o o'@etivo de&aera "eera% %a de!tr)cci# de %a! c/%)%a! e*er&a! itetado a*ectar %o&eo! $o!i'%e! a %a! c/%)%a! !aa!(

  La '!)eda ice!ate de ) &/todo )e $er&ita diri"ir e% trata&ietocotra )a oa cocreta de% or"ai!&o !i a*ectar a %a! de&-! $odr,a

  ecotrar re!$)e!ta e e% "ra*eo ya )e diver!o! e!t)dio! .a $)e!to de&ai*ie!to )e co&'iado e!te &ateria% co diver!o! *-r&aco! e! $o!i'%ea)&etar %a car"a de &edicaci# )e %%e"a a %a! c/%)%a! cacer,"ea!icre&etado %a! $o!i'i%idade! de /Hito de% trata&ieto(

  Por otro %ado e! $o!i'%e crear &o%/c)%a! co )a e%evada a*iidad $or %a!c/%)%a! cacer,"ea! e %a! )e e% "ra*eo *or&a $arte de !)! co&$oete!(Ua ve ad&ii!trada! &ediate ) $roce!o de *ototera$ia t/r&ica )eco!i!te e !o&eter a% c)er$o a )a deter&iada %o"it)d de oda )e !ea

  ioc)a $ara %a! c/%)%a! !aa! $ero )e a*ecte a% "ra*eo de &odo )e !o%o

  7

  http://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#el-grafeno-en-la-medicina-y-biomedicinahttp://www.infografeno.com/aplicaciones-del-grafeno#el-grafeno-en-la-medicina-y-biomedicina
 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  10/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  %a! c/%)%a! cacer,"ea! $revia&ete &arcada! !)*rir- ) $roce!o dede!tr)cci# ce%)%ar(

  Otra de !)! a$%icacioe! e e% -&'ito de %a 'io&edicia $odr,a !er %a

  creaci# de i&$%ate! e)roa%e! )e !)!tit)ya a %o! te@ido! or"-ico!daado!(

  La! c/%)%a! ervio!a! *)cioa '-!ica&ete $or &edio de )a corrietee%/ctrica( La! $ro$iedade! de% "ra*eo %o .ace ) cadidato id#eo $ara %acreaci# de e!te ti$o de i&$%ate! $)diedo !er ) ree&$%ao $ara circ)ito!ervio!o! %e!ioado! o ic%)!o creado i&$%ate! de retia )e cotri')yaa devo%ver %a vi!ta a %o! $aciete! )e %a .a $erdido(

  Pero !) )!o o !o%o !e %i&ita a %a re"eeraci# de% te@ido ervio!o !io )e

  ya !e e!$ec)%a co %a $o!i'i%idad de crear i&$%ate! &)!c)%are! y de .)e!o!a $artir de e!te &ateria% c)ya! $ro$iedade! !)$era %a! de %o! &ateria%e!act)a%e!( De .ec.o co&o !i de )a $e%,c)%a de ciecia *icci# !e tratara ya!e .a'%a ic%)!o de %a creaci# de i&$%ate! )e rea%ice c.e)eo!

  $eri#dico! de% e!tado de% ADN y de% or"ai!&o e "eera%(

  Por !)! $ro$iedade! ati&icro'iaa! ciet,*ico! c.io! decidiero .ace )tie&$o de!arro%%ar )a *or&a de "ra*eo e *or&a de .o@a de $a$e% )/tiee !)! a$%icacioe! e e% -&'ito !aitario co&o $or e@e&$%o

  rec)'ri&ieto $ara veda@e! y a$#!ito! *aci%itado %a c)ra de .erida!di!&i)yedo %a $o!i'i%idad de )e !e $rod)ca i*eccioe!(

  E re!)&e $e!e a )e e% "ra*eo a !e ec)etra e *a!e de e!t)dio y o !ecooce toda! %a! o$ort)idade! )e o*rece !e $rev/ )e %a! $o!i'i%idade! de!) )ti%iaci# a*ectar- a $r-ctica&ete todo! %o! ca&$o! coocido!!)!tit)yedo a "ra $arte de %o! &ateria%e! e&$%eado! .oy e d,a(

  :. COO SE OBTIENE EL GRAFENO?

  L%e"ado! a e!te $)to !e")ra&ete te $re")tar-! $or )/ !i e% "ra*eo tiee tata!c)a%idade! y o*rece tato! 'ee*icio! o !e e&$%ea $ara &e@orar )e!tra ca%idad devida(

  La re!$)e!ta e! !eci%%a( Para )e co!erve toda! !)! $ro$iedade! e% &iera% .a de!er de %a &ayor ca%idad $o!i'%e( Co e% &/todo tradicioa% de o'teci# a 'a!e dede!.o@ar e% "ra*ito co cita ad.e!iva !e co!i")e "ra*eo de &)y a%ta ca%idad $ero%a catidad $rod)cida e! &,i&a y re!)%ta i!)*iciete $ara !) )!o id)!tria%(

  Por otro %ado e% e&$%eo de otro! &/todo! $ara !) o'teci# e*ocado! e a)&etar

  %a catidad $rod)cida o co!i")e ) $rod)cto co %a ca%idad !)*iciete(

  7

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  11/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  Act)a%&ete !e co&ercia%ia e% "ra*eo 'a@o do! *or&a!: E %-&ia y e $o%vo( 8E)/ !e di*erecia

  Gra*eo e %-&ia: e! de a%ta ca%idad y !e e&$%ea e ca&$o! co&o %a e%ectr#ica %a

  i*or&-tica o ic%)!o %a aero-)tica dode !e re)iere ) &ateria% &)y re!i!tete( S)$rod)cci# e! act)a%&ete &)y co!to!a(

  Gra*eo e $o%vo: !e )!a e a)e%%o! -&'ito! )e o re)iere de ) &ateria% dea%ta ca%idad( S) $roce!o de o'teci# e! &-! 'arato y $er&ite )a &ayor $rod)cci#de% $rod)cto $ero re)ciado a $arte de !)! $ro$iedade!(

  E% !i")iete "ra reto e %a .i!toria de e!te &iera% e! %a '!)eda de ) &/todo deo'teci# )e !)$ere e!ta 'arrera( Diver!o! e)i$o! de ciet,*ico! e todo e% &)dodedica !)! e!*)ero! a e!te *i y a))e %o! re!)%tado! o'teido! !o $ro&etedore!

  a )eda ca&io $or recorrer(

  :.1. NUEVO ETODO DE OBTENCION

  E %a act)a%idad eHi!te ) )evo &etodo de $rod)ccio de% "ra*eo !i&$%i*ica %o! co!te!

  Co e!te )evo !i!te&a !e red)ce %o! co!te! de $rod)cci# a% o !erece!aria %a $rod)cci# de "ra*ito( Para o'teer "ra*ito e! ece!ario

  a%caar te&$erat)ra! de 2=33 a 233 c co !) co!ec)ete co!teeer"/tico co e% )evo !i!te&a e% co)e )ti%iado !#%o re)ierete&$erat)ra! e toro a 0333 c(

  De e!ta *or&a %o! ive!ti"adore! o'tiee #Hido! de "ra*eo y "ra*eodirecta&ete a $artir de% co)e ) derivado de% car'# o e% $etr#%eoc)ya !,te!i! re)iere &eo! te&$erat)ra y e!t- di!$oi'%e a &eore!

  $recio! )e e% "ra*ito(

  Ro!a &e/de re!$o!a'%e de tra'a@o .a eH$%icado )e Qe% &/todo

  ),&ico de $rod)cci# de "ra*eo a d,a de .oy e! e% &-! ada$ta'%e a !)eH$%otaci# id)!tria% $or)e $er&ite !itetiar%o co &-! *aci%idad y e&ayore! catidade! $ero $ara $rod)cir%o de e!ta *or&a .a!ta a.ora eraece!ario $artir de "ra*itoQ(

  P(%es( 'e (-te&%!>&

  E% )!me )as( co!i!te e !o&eter e% co)e a ) tatam!e&t((3!'at!5()e $er&ite o'teer #Hido de "ra*ito $ara $o!terior&ete!o&eter a e!te #Hido de "ra*ito a ) $rocedi&ieto de eH*o%iaci# co e%

  )e !e co!i")e %-&ia! ai!%ada! de #Hido de "ra*eo( Fia%&ete !e

  7

 • 7/25/2019 grafeno proyecto final.doc

  12/12

  FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO

  CIENCIA DE LOS MATERIALES 5GRAFENO6

  !o&ete e% #Hido a ) $roce!o de red)cci# t/r&ica $ara e%i&iar %o!-to&o! de oH,"eo )e c)e%"a de %a e!tr)ct)ra y o'teer a!, "ra*eo(

  La! *or&a! de "ra*eo o'teida! )ti%iado e!ta teco%o",a $re!eta

  caracter,!tica! e!t-dar y !i&i%are! a %a! o'teida! a $artir de "ra*ito ytiee %a! &i!&a! a$%icacioe! )e e% "ra*eo covecioa%(

  ;. CONCLUSIONES