Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) -...

of 17 /17
Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) Llenguatge L’adquisició del llenguatge és una capacitat específicament humana. Això dependrà d’haver sentit parlar a altres, tenir una capacitat intel·lectual adequada i oportunitats de practicar la parla. El ritme de progressió pot variar d’ un nen a l’altre.

Embed Size (px)

Transcript of Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) -...

 • Trastorn Especfic del Llenguatge (TEL)

  Llenguatge

  Ladquisici del llenguatge s una capacitat especficament humana .

  Aix dependr dhaver sentit parlar a altres, tenir una capacitat intellectual adequada i oportunitats de practicar la parla.

  El ritme de progressi pot variar d un nen a laltre.

 • Llenguatge oral

  Capacitat per comprendre i utilitzar signes verbals com forma de comunicaci.

  s part d un complex sistema comunicatiu que es desenvolupa entre els humans

  Durant el procs daquest desenvolupament lingstic evolucionen diferents capacitats comunicatives: intencionalitat, intersubjectivitat, reciprocitat

  s un instrument de relaci social

  Desenvolupament normal del llenguatge

  Es desenvolupa segons unes etapes S inicia des dels primers mesos de vida Desenvolupament important durant els 5 primers anys

  de vida La comunicaci mitjanant el llenguatge oral sinicia al

  voltant dels 2 anys Els decalaixos cronolgics mereixen una especial

  atenci

  Perodes crtics

  0 12m 5 a 7 a 13a

 • Desenvolupament normal del llenguatge

  Es desenvolupa segons unes etapes S inicia des dels primers mesos de vida Desenvolupament important durant els 5 primers anys

  de vida La comunicaci mitjanant el llenguatge oral sinicia al

  voltant dels 2 anys Els decalaixos cronolgics mereixen una especial

  atenci

  Llenguatge oral als 5-6 anys

  Vocabulari extens, variat i clar Capacitat per utilitzar frases complexes espontniament

  en conversaci i per relatar histories orals ben estructurades

  Capacitat per entendre preguntes simples i abstractes i per seguir instruccions complexes

  Capacitat per seguir les normes de conversaci, mantenint un contacte ocular apropiat i esperant el torn

  Capacitat per reconixer vries lletres i sons i saber que la grafia t un significat

 • SIGNES DALERTA

  Falta de resposta al so Les primeres paraules apareixen ms tard s habitual del gest a partir dels dos anys Lxic inferior a ledat evolutiva dels nens Repetici espontnia escassa Absncia de frases de dos elements (2 anys) Llenguatge inintelligible per persones que no lescolten

  habitualment als 3 anys

  Absncia de joc imitatiu (als 2 anys) o simblic (als 3 anys)

  Manca d'inters per interaccionar Repeteix de forma automtica i sense finalitat

  comunicativa frases estructurades fora de context

  DSM-IV-TRTrastorn expressiu

  Trastorn mixte receptiu-expressiu

  Trastorn fonolgic

  TEL ?

  No respon a un enfoc

  neurolingstic

  No contempla amb suficient

  precissi les caracterstiques del

  nen

  Quequeig

  TEL- (disfsies)

  Trastorn del neurodesenvolupament

  Afecta al llenguatge oral (expressiu i/o receptiu) en el context d un desenvolupament normal en altres aspectes

  Nucli sintomatolgic extens: fonolgic, semntic, morfosintctic, comprensi

  Repercussi en relacions socials i aprenentatge

 • TEL- (disfsies)

  Absncia de trastorns neurolgics, retard mental, trastorns de conducta i deprivaciambiental

  Fenotip heterogeni i variable amb ledat

  Infradiagnosticat

  Prevalena al voltant dun 2-4%(depn dels criteris utilitzats)

  Falta de classificaci i conceptualitzaci

  Llenguatge

  Fonologia

  Errors inusuals i persistents

  Omissions, substitucions i assimilacions de fonemes

  Morfosintaxis Dificultats en s de

  temps verbals, nexes funcionals

  Reducci i desorganitzaci de la sintaxi

  Problemes de concordana

  Frases molt simples

  Llenguatge

  Semntica Vocabulari pobre

  Problemes daccs al lxic

  Incorporaci lenta de paraules

  Discurs entretallat

  Abundncia de pauses

  Pragmtica Comentaris

  estereotipats

  Torns ms curts o immediats

  Respostes poc coherents o inapropiades

  Narracions poc elaborades

 • Dimensions del llenguatgeFORMA CONTINGUT S

  TIPUS TELFontica/

  fonologia

  Morfosintaxi Semntica Pragmtica

  T. Programacifonolgica

  x

  Disprxia verbal x

  T. Fonolgic-Sintcticx x

  Agnsia Auditivax x x x

  T. Lxic-Sintcticx x

  T. Semntic-Pragmticx x

  Model integrador Uta Frith 1999

  Nivell biolgic

  Nivell cognitiu

  Nivell comportamental

 • Estudis gentics

  Lai 2001

  FOXP2Famlia KE

  Estructurals

  Funcionals

  Alteracions estructurals

 • 22 nois amb autisme(16 llenguatge alterat i 9 llenguatge normal)

  9 TEL

  11 controls

  Conclusions:-Inversi del GFI-Relacionat amb QI verbal

  Alteracions Funcionals

 • QI verbal

 • Habilitats fonolgiques

  Dislexia

  TDL

  No dificultas

  Comprensi

  alterada

  Habilitats no fonolgiques

 • Neuropsicologia ???

  rees cerebrals del llenguatge

  Expressi (rea de Broca) Comprensi (rea de Wernicke) Denominaci (rea de Wernicke)

  Repetici (fascicle arquejat, FA) Escriptura (girus supramarginal, GSM)

  Lectura (girus angular, GA)

  GA

  GSMFA

  Valoraci clnica

  Histria clnica Exploraci fsica neurolgica Exploraci neuropsicolgica Valoraci conductual Exploracions complementries

  ??

  DIAGNSTIC TELDIAGNSTIC TEL

 • HISTRIA CLHISTRIA CLNICANICA

  Antecedents perinatals Desenvolupament psicomotor Adquisici del llenguatge Aspectes conductuals (i de relaci) Aprenentatge Antecedents familiars

  Exploraci neuropsicolgica

  - obt el perfil cognitiu (punts dbils i punts forts)

  valorar funcions cognitives

  determinar les capacitats no verbals respecte a les capacitats verbals

  Valorar habilitats acadmiques

  FUNCIONSMOTRIUS

  HABILITATS ACADMIQUES:

  L-E

  CONDUCTA

  FUNCIONS EXECUTVES/

  ATENCI

  FUNCIONSVISOPERCEPTIVES,

  VISOESPAIALS,VISOCONSTRUCTIVES

  FUNCIONSLINGSTIQUES

  MEMRIA

  RENDIMIENTCOGNITIUGLOBAL

 • HabilitatsHabilitatsHabilitatsHabilitats acadacadacadacadmiquesmiquesmiquesmiques

  Fonologia

  Semntica

  Sintaxis

  Pragmtica

  Diagnstic diferencial

  RETARD DEL LLENGUATGE

  Afecta sobretot a lexpressi: Alt. Fonolgiques Poques habilitats narratives Baix nivell de vocabulari

  Evoluci parallela al desenvolupament normal

  Pre-llenguatge i 1 paraules sense problemes, dificultats en construcci de frases

  Trastorn maduratiu (transitori) sense repercussi final en els aprenentatges

  Bona resposta a la intervenci logopdica

  Sol corregir-se abans dels 6 anys

  Sovint diagnstic retrospectiu

 • Llenguatge i TDAHLlenguatge i TDAHLlenguatge i TDAHLlenguatge i TDAH

  Estalvien paraules o fragments sencers dinformaci i resulten incoherents

  Alterat lordre lgic de la frase i produeixen discursos confusos

  Dificultat en La organitzacidel discurs: salten duna idea a una altra

  Producci verbal excessiva Problemes per ser

  especfics i exactes en ls i selecci de les paraules

  Llenguatge i Dislxia

  Vocabulari pobre

  Dificultats en la denominaci

  TEA

  Allament social

  Interessos especfics

  No sesfora per comunicar-se

  TEL

  Bona capacitat per expressar-se gestualment

  Comparteix interessos

  Intenta fer-se entendre de qualsevol manera possible

  Joc simblic normal

  Si

  Diagnstic

  diferencial dubts

  Administrar proves especfiques de TEA i valoraci psicolgica

 • P3- P5 (Llenguatge): ):

  -- AbsAbsncia de llenguatge:ncia de llenguatge:-- Porta de la mPorta de la m a la ladult cap a ladult cap a lobjecte desitjatobjecte desitjat

  -- Crida o es queixa per aconseguir el que desitjaCrida o es queixa per aconseguir el que desitja

  -- Llenguatge peculiar (entonaciLlenguatge peculiar (entonaci, pronunciaci, pronunciaci, volum , volum neologismes):neologismes):-- s del llenguatge per fer demandes, no per compartir interessos os del llenguatge per fer demandes, no per compartir interessos o buscar buscar

  aprovaciaprovaci

  -- No fa No fa s del llenguatge per cridar ls del llenguatge per cridar latenciatenci de lde laltrealtre

  -- Llenguatge adequat (articulaciLlenguatge adequat (articulaci paraules, lparaules, lxic apropiat, xic apropiat, construccions gramaticals adequades)construccions gramaticals adequades)-- s del llenguatge per parlar dels seus temes d'inters del llenguatge per parlar dels seus temes d'inters (monlegs sobre s (monlegs sobre

  metros, planetes..)metros, planetes..)

  -- Llenguatge no utilitzat amb intenciLlenguatge no utilitzat amb intenci comunicativacomunicativa

  -- Interpretacions literalsInterpretacions literals

  Intrumentalizacion.wmvIntrumentalizacion.wmv

  Signes dalerta a l inici de l escolaritat

  Llenguatge/comunicaci

  Joc Simblic Relacions socials

  Primria Molts errors fonolgics

  Poc nivell lxic Errors gramaticals Comprensi ordres complexes

  Dificultats en llenguatge espontani i quan requereix esfor

  Repercussi mecnica i velocitat lectora

  Repercussi en comprensilectora

  Secundria Pocs errors fonolgics

  Poc nivell lxic Sintaxis simple Comprensi odres complexes

  Dissociaci llenguatge espontani i quan requereix esfor

  Repercussi en velocitat lectora

  Repercussi en comprensilectora

  Perfils TELPerfils TELPerfils TELPerfils TEL

  Dificultats persistents en el llenguatge oral i escrit

  No sn congruents amb la resta de les seves capacitats

  Perfil diferent amb el temps: sintaxis simple sense errors i poc nivell de vocabulari.

  No sempre realitzen errors fonolgics Dissociaci llenguatge espontani i quan

  requereix esfor A nivell escrit sobretot la repercussi en

  comprensi lectora

 • Informaci escola Informaci pares

  Diagnstic

  LOGOPDIA

  Conclusions

  Trastorn persistent. Perfils diferents

  Repercussi acadmica i en alguns casos a nivell social

  Importncia de la detecci preco i de fer un diagnstic diferencial

  Planificar un programa d intervenci individualitzat

  Adequacions escolares

 • [email protected]