Fulletó d'Informació Municipal Nº 2

2
PL L DE JOV ANTA COLOMA PRESEN · S’ADJU BRES DE CONSTRUCCI Ó / 08 / / �� ��

description

Maig 2008 - Santa Coloma de Farners

Transcript of Fulletó d'Informació Municipal Nº 2

Page 1: Fulletó d'Informació Municipal Nº 2

FULLETÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚMERO 2 · MAIG 2008SANTA COLOMA DE FARNERS, SANTA COLOMA DE FARNERS, SANTA COLOMA DE FARNERS CAPITAL DE LA SELVA

S’APROVA EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011 · L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PUOSC DE PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011 · L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PUOSC DE PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011 · L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PUOSC DE PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011 · L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PUOSC DE CATALUNYA 2008-2012 · CATALUNYA 2008-2012 · S’ADJUDICA A L’EMPRESA INCUNART S.A. LES OBRES DE CONSTRUCCIS’ADJUDICA A L’EMPRESA INCUNART S.A. LES OBRES DE CONSTRUCCIS’ADJUDICA A L’EMPRESA INCUNART S.A. LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’ARXIU COMARCAL Ó DE L’ARXIU COMARCAL

05//0

808 /08

//08

/

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ���

����

En la sessió plenària ordinària del passat di-lluns 12 de maig, l’alcalde de Santa Colo-ma de Farners, Antoni Solà, va informar als assistents que es mantenen converses amb l’Ajuntament de Brunyola per establir les fi -tes dels termes dels dos pobles. L’alcalde també va parlar de la visita que va fer al conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, juntament amb d’altres alcaldes de municipis afectats per la MAT, per parlar d’aquesta problemàtica. Amb referència a la MAT, Antoni Solà va assegurar que la manifestació que es va fer fa uns mesos a Girona contra la MAT, amb l’assistència de veïns de la població, va ser un èxit i va lamentar la poca participació ciu-tadana que va tenir la jornada cultural contra la MAT que es va organitzar a Santa Coloma de Farners el passat 6 d’abril. En l’informe d’alcaldia, Antoni Solà va ex-plicar que segueixen les negociacions amb el Departament de Carreteres de la Generalitat per defi nir la variant de Santa Coloma, un tema en el qual actualment existeixen discre-pàncies entre les dues parts.L’alcalde també va assegurar que l’Ajuntament manté com a prioritària la con-nexió amb la xarxa del Pasteral per al sub-ministrament d’aigua potable. L’Agència Catalana de l’Aigua, ACA, ha proposat que Santa Coloma de Farners obtingui aigua de la dessaladora de Blanes a través d’un dipòsit que hi ha a Fogars de la Selva.

Informe d’alcaldia

�����������

Una de les mostres de l’activitat de l’equip de govern és el nombre de pro-postes que es van aprovar en aquest darrer ple i la qualitat i transcendència d’alguna d’aquestes propostes.

El conveni aprovat amb Correus ens permet reiniciar i acotar el calendari per a l’ampliació del col·legi Sant Salvador d’Horta. Després que l’empresa que havia guanyat el concurs, per tal de fer el nou edifi ci de Correus, desistís de la seva oferta per la baixada del rit-me immobiliari, només teníem dues opcions, o trobàvem una altra empresa o ho feia directament Correus. Finalment, Correus ha acceptat tirar endavant el projecte i podem preveure que d’aquí a dos anys deixarà l’edifi ci actual i l’ampliació de l’escola podria estar acabada pel curs 2011-2012, sempre i quan La Generalitat de Catalunya compleixi amb les seves obligacions.La cessió de terrenys per als nous jutjats i Consell Comarcal representa reforçar i im-pulsar la capitalitat, alhora que l’Ajuntament recuperarà dos espais molt necessaris per a ubicar-hi serveis municipals.L’adjudicació de les obres de l’Arxiu Comarcal ens permet assegurar que aquest equipa-ment també és una bona aposta de capitalitat i culturalitat. Aquesta obra, també, repre-sentarà una millora del seu entorn immediat.La cessió de terrenys per a un centre de discapacitats ens permetrà cobrir una mancança que fa temps que volíem resoldre però que La Generalitat de Catalunya va considerar que era més urgent obrir el CDIAP que fa més d’un any que ja funciona i està atenent 165 nens/es de 0-5 anys de la comarca. De moment, el centre per a discapacitats s’obrirà, provisionalment, al corredor del c/Verge Maria, però amb la cessió d’aquests terrenys a la Fundació Astres, ben aviat, disposarem d’un centre amb més capacitat i més serveis destinat a la d’incapacitació.

L’alcaldeAntoni Sola i BohigasMaig del 2008

2008, un any de noves realitats

���������

L’ajuntament contracta un préstec amb el banc de crèdit local per fi nançar el Programa d’Inversions del pressupost municipal 2008L’operació de crèdit a llarg termini és per un import d’1.277.553,42 euros amb un tipus d’interès fi x del 4,60% per a tota la vida del préstec (9 anys més 1 any de carència). S’ha considerat que l’oferta del Banc de Crèdit Local era la millor, donada l’actual distribu-ció del deute de l’Ajuntament.

LA CONSELLERA DE SALUT, MARINA GELI, CONFIRMA QUE SANTA COLOMA DE FARNERS TINDRÀ UN NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIAL’Ajuntament de Santa Coloma de Farners havia demanat a la Generalitat l’ampliació del CAP per resoldre els problemes de manca d’espai que existeixen en l’actualitat da-vant el creixement de població que ha experimentat la capital de la Selva en els darrers anys. El Centre d’Assistència Primària de Santa Coloma de Farners es va construir l’any 1985 per atendre una població que pràcticament era la meitat de la que hi ha en aquests mo-ments, que està al voltant de les 12.000 persones censades.La Generalitat havia presentat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners un projecte d’ampliació de l’actual CAP, que està situat al carrer Santa Bàrbara, però no es va con-siderar viable. Per això es va demanar un nou edifi ci. Aquest anunci el va fer en el ple ordinari de passat 12 de maig la regidora de Salut, Marta Salamaña.Ara, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners haurà de cedir a la Generalitat els te-rrenys per construir el nou CAP, que hauran de complir amb uns requisits essencials com ara ser cèntrics i accessibles per a tothom i que permetin la construcció d’una zona d’aparcament de vehicles.La construcció del nou Centre d’Atenció Primària serà una realitat a mitjà termini i per-metrà poder oferir molts més serveis sanitaris dels que hi ha en l’actualitat.

����������

Edita: Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Redacció: La Selva Comunica

Disseny:Estudi Clarà

Impressió: Arts Gràfi ques Cantalozella S.A.

Imprès amb paper 100% reciclat i lliure de clor

En la sessió plenària ordinària del passat di-lluns 12 de maig, l’alcalde de Santa Colo-ma de Farners, Antoni Solà, va informar als assistents que es mantenen converses amb l’Ajuntament de Brunyola per establir les fi -tes dels termes dels dos pobles. L’alcalde també va parlar de la visita que va fer al conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, juntament amb d’altres alcaldes de municipis afectats per la MAT, per parlar d’aquesta problemàtica. Amb referència a la MAT, Antoni Solà va assegurar que la manifestació que es va fer fa uns mesos a Girona contra la MAT, amb l’assistència de veïns de la població, va ser un èxit i va lamentar la poca participació ciu-tadana que va tenir la jornada cultural contra la MAT que es va organitzar a Santa Coloma de Farners el passat 6 d’abril. En l’informe d’alcaldia, Antoni Solà va ex-plicar que segueixen les negociacions amb el Departament de Carreteres de la Generalitat per defi nir la variant de Santa Coloma, un tema en el qual actualment existeixen discre-pàncies entre les dues parts.L’alcalde també va assegurar que l’Ajuntament manté com a prioritària la con-nexió amb la xarxa del Pasteral per al sub-ministrament d’aigua potable. L’Agència Catalana de l’Aigua, ACA, ha proposat que Santa Coloma de Farners obtingui aigua de la dessaladora de Blanes a través d’un dipòsit que hi ha a Fogars de la Selva.

Informe d’alcaldia

ÚLTIMA HORA

Una de les mostres de l’activitat de l’equip de govern és el nombre de pro-postes que es van aprovar en aquest darrer ple i la qualitat i trascendència d’alguna d’aquestes propostes. El conveni aprovat amb en Correos ens per-met reiniciar i acotar el calendari per a l’ampliació del col.legi Sant Salvador

d’Horta. Després que l’empresa que havia guanyat el concurs per tal de fer el nou edifi ci de Correos desistís de la seva oferta per la baixada del ritme immobiliari, només teníem dues opcions, o trobàvem una altra empresa o ho feia directament Correos. Finalment Correos ha acceptat tirar endavant el projecte i podem preveure que dintre de dos anys deixarà l’edifi ci actual i l’ampliació de l’escola podria estar acabada pel curs 2011-2012, sempre i quan la Generalitat compleixi amb les seves obligacions. La cessió de terrenys per als nous jutjats i Consell Comarcal representa reforçar i impulsar la capitalitat, al-hora que l’Ajuntament recuperarà dos espais molt necessaris per a ubicar-hi serveis municipals.L’adjudicació de les obres de l’Arxiu Comarcal ens permet assegurar que aquest equi-pament també és una bona aposta de capitalitat i culturalitat. Aquesta obra també repre-sentarà una millora del seu entorn immediat.La cessió de terrenys per a un centre de discapacitats ens permetrà cobrir una mancança que fa temps que volíem resoldre però que la Generalitat va considerar que era més ur-gent obrir el CDIAP que fa més d’un any que ja funciona i està atenent 165 nens/es de 0-5 anys de la comarca. De moment, el centre per a discapacitats s’obrirà provionalment al corredor del c/Verge Maria, però amb la cessió d’aquests terrenys a la fundació Astres ben aviat tindrem un centre amb més capacitat i més serveis destinat a la discapacita-ció.Altres acords com la creació del consorci per al centre de la biomassa, l’aprovació ini-cial del pla parcial del sector Y, la moció a favor del soterrament de la MAT, els trobareu més detallat en aquest butlletí.Vull acabar amb la millor notícia d’aquests darrers temps: l’obertura de la biblioteca Joan Vinyoli a partir del 19 de maig. Després de la remodelació i ampliació s’obre al pú-blic; la inauguració ofi cial es farà el dia 31 de maig, a les 6h de la tarda amb la presència del Conseller de Cultura.De moment ja podem gaudir-ne. Salut i bona lectura.

L’alcaldeAntoni Sola i BohigasMaig del 2008

2008, un any de noves realitats

EDITORIAL

PROGRAMA ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS

L’ajuntament contracta un préstec amb el banc de crèdit local per fi nançar el Programa d’Inversions del pressupost municipal 2008L’operació de crèdit a llarg termini és per un import d’1.277.553,42 euros amb un tipus d’interès fi x del 4,60% per a tota la vida del préstec (9 anys més 1 any de carència). S’ha considerat que l’oferta del Banc de Crèdit Local era la millor, donada l’actual distribu-ció del deute de l’Ajuntament.

EL PARC DE SANT SALVADOR, LA PISCINA MUNICIPAL I EL POLIESPORTIU DE LA NÒRIA SÓN ELS ESPAIS QUE ACOLLIRAN LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’AQUEST ESTIU

El programa d’activitats esportives munici-pals per a aquest estiu ofereix diverses op-cions: Aquagym, Aquaeròbic, Mou-te a la fresca, Aeròbic a la fresca i el GAC.

Els esports d’estiu es posaran en marxa a fi -nals del mes de juny i s’allargaran fi ns a fi nals d’agost. Dos mesos en què els participants al programa esportiu es podran posar en forma amb activitats físiques que es desenvolupa-ran a dins de l’aigua, al gimnàs del polispor-tiu de la Nòria o a la zona verda del parc de Sant Salvador, on tindran lloc les sessions de gimnàstica de manteniment adreçada a tos els públics. Els horaris que s’han fi xat són de matí, en el cas de l’Aquagym i l’Aquaeròbic, mentre que la resta es faran al vespre, entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit.

ESTIU 2008

AQUAGYM-1Activitat física que es practica dins l’aigua, per tal de millorar la mobilitat muscular i articu-lar.Adequada per a totes les edats.

AQUAGYM-1Lloc: piscina municipalDies: dilluns, dimecres i divendresHorari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matíPreu: 18,20 €Inici: dimecres 25 de junyFi: divendres 29 d’agostProfessora: Mireia Gascons

AQUAGYM-2Activitat física que es practica dins l’aigua, per tal de millorar la mobilitat muscular i articular.Adequada per a totes les edats.

AQUAGYM-2Lloc: piscina municipalDies: dilluns, dimecres i divendresHorari: d’1/4 d’11 a 11 del matíPreu: 18,20 €Inici: dimecres 25 de junyFi: divendres 29 d’agostProfessora: Mireia Gascons

AQUAERÒBIC Pràctica de l’aeròbic a dins de l’aigua, per mantenir-se en forma amb coreografi es i tonifi cació.Adequada per a la persona jove a partir de 16 anys.

AQUAERÒBICLloc: Piscina municipalDies: dimarts i dijousHorari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matíPreu: 12’20 €Inici: dijous 26 de junyFi: dijous 28 d’agostProfessora: Esther Martínez

MOU-TE A LA FRESCA Activitat de gimnàstica de manteniment adreçada a tots els públics.A la zona verda del Parc de Sant Salvador. Aquest any, com a novetat, oferim dos horaris diferents:

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRESHorari: de 7 a 8 de la tardaPreu: gratuïtInici: dimecres 25 de junyFi: divendres 29 d’agostMes de juliol: professora – Laura BadiaMes d’agost: professora – Mireia GasconsAdequat per a la persona que vol realitzar una activitat física suau: caminar, coordinar, estirar…

DIMARTS I DIJOUS Horari: de 7 a 8 de la tardaPreu: gratuïtInici: dijous 26 de junyFi: dijous 28 d’agostMes de juliol: professora – Laura BadiaMes d’agost: professora – Mireia GasconsAdequat per a la persona que es vol mantenir en forma amb exercicis aeròbics, tonifi cació, estiraments…

AERÒBIC A LA FRESCAActivitat d’aeròbic que va dirigida a totes aquelles persones que es volen mantenir en forma amb coreografi es, tonifi cació, fi tness i steps.

GAC. Activitat amb la fi nalitat de tonifi car i treballar : glutis, abdominals i cames.Dirigida a la noia/dona que vol refermar aquestes zones.

GACLloc: gimnàs del poliesportiu de la NòriaDies: dimarts i dijousHoraris: 2/4 de 9 a 2/4 de 10 vesprePreu: 12,20 €Inici: dijous 26 de junyFi: dijous 28 d’agostProfessora: Esther Marínez

L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA HA MOSTRAT EL SEU INTERÈS EN UNA NOVA EINA DECOMUNICACIÓ AMB ELS CIUTADANS RÀPIDA I EFICAÇ, L’SMARTPOINT.

SMARTPOINT: UNA NOVA EINA DE COMUNICACIÓ AMB ELS CIUTADANSEl suport Smartpoint, dels que el consistori començaria per implantar-ne 3 a tot el muni-cipi, és un nou sistema d’informació ciutadana, format per un revolucionari disseny de mobiliari urbà amb una pantalla LCD on s’hi poden visualitzar tot tipus de continguts, els quals poden ser actualitzats via Wifi /wimax a l’instant. Una de les novetats respecte als punts d’informació habituals és la possibilitat de descarregar-se via “bluetooth” els continguts als telèfon o a la PDA’s. Aquest sistema permet visualitzar la informació municipal, del comerç o la turística, entre d’altres possibilitats. La implantació dels Smartpoint representa un esforç important a tots nivells, i s’emmarca en una iniciativa que abarca tota la comarca.

BREUS

L’AJUNTAMENT ORGANITZA DOS CASALS MUNICIPALS D’ESTIU

El Casal d’Estiu, per a nens i nenes de 3 a 12 anys, començarà les activitats el 23 de juny i s’acabarà el 5 de setembre. Tindrà horaris de matí i tarda i l’oferta d’activitats preveu tallers de disfresses, teatre, calaix de sastre, contes i llegendes, acampades nocturnes, ex-

cursions i piscina, entre d’altres.El Casal Pe-tit, per a nens i nenes d’1 a 2 anys començarà el 21 de juliol i s’allargarà fi ns el 5 de set-embre amb horari de matí i tarda. Tindrà una educadora especialitzada per cada 8 nens.

El període d’inscripcions estarà obert fi ns el dia 1 de juny, a les ofi cines de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners

L’AJUNTAMENT ORGANITZA PER QUART ANY CONSECUTIU LA BRIGADA JOVE

Els destinataris de l’oferta de treballs són els joves de 16 a 18 anys i es preveu crear 40 places de treball complementari i de suport a les tasques municipals durant els mesos de juliol i agost.L’objectiu és ajudar als joves de la població a posar-se en contacte amb el món laboral, que adquireixin les primeres experiències i

prenguin consciència de la importància del treball. Els contractes que es faran a aquests joves, 20 al juliol i 20 més a l’agost, seran a temps parcial, amb una jornada de treball de 4 hores diàries, de dilluns a divendres amb horari de matí o tarda.

Els nois i noies interessats en obtenir una d’aquestes places de treball a la Brigada Jove poden presentar les seves sol·licituds a les ofi cines de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners fi nes el 13 de juny.

RETALLS

LA CONSELLERA DE SALUT, MARINA GELI, CONFIRMA QUE SANTA COLOMA DE FARNERS TINDRÀ UN NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIAL’Ajuntament de Santa Coloma de Farners havia demanat a la Generalitat l’ampliació del CAP per resoldre els problemes de manca d’espai que existeixen en l’actualitat davant el creixement de població que ha experimen-tat la capital de la Selva en els darrers anys. El Centre d’Assistència Primària de San-ta Coloma de Farners es va construir l’any 1985 per atendre una població que pràctica-ment era la meitat de la que hi ha en aquests moments, que està al voltant de les 12.000 persones censades.La Generalitat havia presentat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners un projecte d’ampliació de l’actual CAP, que està situat al carrer Santa Bàrbara, però no es va consi-derar viable. Per això es va demanar un nou edifi ci. Aquest anunci el va fer en el ple ordi-nari de passat 12 de maig la regidora de Salut, Marta Salamaña.Ara, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners haurà de cedir a la Gene-ralitat els terrenys per construir el nou CAP, que hauran de complir amb uns requisits es-sencials com ara ser cèntrics i accessibles per a tothom i que permetin la construcció d’una zona d’aparcament de vehicles.La construcció del nou Centre d’Atenció Pri-mària serà una realitat a mitjà termini i per-metrà poder oferir molts més serveis sanitaris dels que hi ha en l’actualitat.

ÉS NOTÍCIA

Page 2: Fulletó d'Informació Municipal Nº 2

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

UNANIMITAT

2. Aprovació de la permuta d’immobles amb Correus i del corresponent conveni. ingressos UNANIMITAT

3. Cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys necessaris per a la construcció dels nous jutjats

7 CiU 3 ERC 3 PSC 1 ENTESA 3 COLOMENCS

4. Cessió al Consell Comarcal de la Selva dels terrenys necessaris per a la construcció de la nova seu.

UNANIMITAT

5. Adjudicació del contracte per a la construcció de l’Arxiu Comarcal.

7 CiU 3 ERC 3 PSC 1 ENTESA

3 COLOMENCS

6. Aprovació del plec de clàusules tècniques, jurídiques i administratives i convocatòria de licitació per a la redacció del nou POUM

UNANIMITAT

7. Aprovació de l’operació de crèdit per al fi nançament de les inversions, segons les previsions del pressupost.

7 CiU 3 ERC 3 PSC 1 ENTESA

3 COLOMENCS

8. Aprovació inicial de la modifi cació del Pla general per a la determinació de les alineacions

UNANIMITAT

9. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modifi cació del Pla general al sector Y.

DESESTIMADES7 CiU 3 ERC 3 PSC

3 COLOMENCS1 ENTESA

10. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional del Pla parcial del sector Y

7 CiU 3 ERC 3 PSC

3 COLOMENCS1 ENTESA

11. Adhesió al Pla ACTUAL de la Diputació /de Girona. UNANIMITAT

12. Aprovació del Pla local de joventut. UNANIMITAT

13. Moció amb relació a la MAT. 7 CiU 3 ERC 3 PSC 3 COLOMENCS 1 ENTESA

14. Ratifi cació de l’acord de la Junta de Govern sobre la presentació d’al·legacions al PUOSC.

UNANIMITAT

15. Autorització a l’empresa adjudicatària del contracte de concessió d’obra pública de la piscina coberta, per tal que procedeixi a hipotecar la concessió del servei per un import de 3.000.000,00 €, en compliment del que preveu el plec de clàusules administratives que va servir de base a la licitació.

7 CiU 3 ERC 3 PSC 1 ENTESA 3 COLOMENCS

16. Resolució per iniciar els tràmits per a la constitució d’un consorci amb el Consell Co-marcal de la Selva per a la planta de biomassa.

UNANIMITAT

17. Aprovació inicial del Pla especial de Mo-saics Planas.

RETIRAT DEL PLE

18. Iniciació dels tràmits per a la cessió de terrenys al centre de discapacitats ASTRES. UNANIMITAT

19. Proposta del grup municipal Colomencs pel Canvi per sol·licitar l’augment de la fre-qüència en les inspeccions de l’ITV. qüència en les inspeccions de l’ITV.

UNANIMITATUNANIMITAT

PLE MUNICIPAL SÍ NO ABSTENCIÓSuport al CILMA per al Suport al CILMA per al soterrament de la MATsoterrament de la MAT

EEl ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha apro-l ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha apro-vat una moció de suport al CILMA, el Consell d’Iniciatives vat una moció de suport al CILMA, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, que demana el soterrament de la línia de molt alta tensió

al seu pas pel nostre territori. Han votat a favor de la moció tots els grups del consistori: CiU, PSC, ERC i Colomencs pel Canvi, amb l’excepció de l’Entesa de Progrés Municipal, que ha votat en contra de la moció per considerar que la MAT no s’ha de fer “ni aquí ni enlloc”. La moció exigeix a les administracions competents que el desplega-ment del projecte de línia elèctrica a 400 kV a les comarques giro-nines es dugui a terme mitjançant el seu soterrament tot aprofi tant les oportunitats que dóna la creació i l’ampliació de les diferents in-frastructures de comunicació i, en qualsevol cas, en coherència amb el sistema de construcció i de compensacions que s’apliqui a la Ca-talunya Nord. Igualment, la moció demana que es desmantellin les línies aèries existents que permeti aquest desplegament soterrat.Pel terme municipal de Santa Coloma de Farners, la línia Sentmenat-Bescanó, de doble circuit, tindrà un tram de 3.262 m i 6 torres de 28 m a 44 m d’alçada, amb una base mínima de m2. Aquesta línia afecta greument la zona alta de Castanyet, Santa Creu d’Horta, el Sobirà, la Castanyeda del Puig i d’altres llocs singulars. En total 17.314 m2 de tala d’arbres i la consegüent degradació natural i paisatgística.L’altre ramal de la línia elèctrica que travessarà el terme municipal colomenc és el que connectarà amb la subestació de Riudarenes. Des de la línia, es desvia per sota del coll de l’Espinau, travessa el serrat de Corb i passa a menys de 1.000 m de l’ermita de Farners i l’ermita de Sant Pere Cercada, i a menys de 500 m de l’ermita de Santa Vic-tòria Sauleda, per endinsar-se a la plana de Riudarenes, on passarà a prop de l’ermita d’Argimon i del nucli de l’Esparra, fi ns a connectar, prop de polígon, amb la subestació projectada.

REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE SANTA COLOMA DE FARNERS

La darrera revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Santa Coloma de Farners es va fer l’any 1994. Després de 18 anys, l’equip de govern de l’Ajuntament ha considerat que havia arribat el moment de fer una revisió del POUM que s’adapti a la legislació vigent en matèria d’urbanisme i que doni satisfacció a les noves necessitats urbanístiques, mediambientals i de sosteni-bilitat de Santa Coloma de Farners.El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, per unanimitat, el plec de clàusules tècniques, jurídiques i administratives per a la con-tractació, pel procediment obert, del servei de redacció del POUM de Santa Coloma de Farners amb un pressupost de 258.620,69 euros, IVA no inclòs.La voluntat del govern municipal (CiU, ERC, PSC) és que la revisió del Pla Ge-neral d’Ordenació Urbana es faci amb un procés de participació ciutadana el més ampli possible.

L’EDIFICI DE CORREUS S’ENDERROCARÀ PER AMPLIAR EL CEIP SANT SALVADOR D’HORTAL’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA han arribat a un acord per la permuta de SA han arribat a un acord per la permuta de l’actual edifi ci de Correus situat a la carretera l’actual edifi ci de Correus situat a la carretera de Sant Hilari, al costat del CEIP Sant Salva-de Sant Hilari, al costat del CEIP Sant Salva-dor d’Horta. L’Ajuntament de Santa Coloma cedeix a Co-L’Ajuntament de Santa Coloma cedeix a Co-rreus un solar de 230 m2, situat al fons de la rreus un solar de 230 m2, situat al fons de la plaça de l’Ajuntament, i a canvi obté l’actual plaça de l’Ajuntament, i a canvi obté l’actual edifi ci de Correus, de 172 m2. Aquest serà edifi ci de Correus, de 172 m2. Aquest serà enderrocat per construir un nou edifi ci, que enderrocat per construir un nou edifi ci, que serà l’ampliació del CEIP Sant Salvador serà l’ampliació del CEIP Sant Salvador d’Horta. Segons les previsions, en el termini d’Horta. Segons les previsions, en el termini de dos anys s’haurà fet efectiu el trasllat de de dos anys s’haurà fet efectiu el trasllat de Correus a la nova seu.

CESSIÓ D’UN TERRENY DE 1.600 M2 A LA FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEVA SEU I UN CENTRE DE SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONALEs tracta d’una cessió gratuïta del terreny d’equipaments municipals situat al carrer Es-perança, al barri de Can Xumetra, de Santa Coloma de Farners. La Fundació Astres, una entitat sense ànim de lucre, vol consolidar un centre a Santa Coloma de Farners amb l’objectiu de garantir un futur digne a les persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines. Astres està classifi cada com a fundació benèfi ca de tipus assistencial.Astres iniciarà aquests dies les activitats del Centre de Servei de Teràpia Ocupacional en uns locals provisionals.

Aquest acord entre les dues institucions tam-bé preveu la creació d’un Centre d’Innovació i Aplicació de la Biomassa, instal·lats amb-dós centres a Santa Coloma de Farners. Ara es crearà un consorci entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva per tal de vehi-cular la construcció de les instal·lacions i la posterior explotació dels serveis. La proposta d’acord aprovada pel Ple de

l’Ajuntament nomena l’alcalde, Antoni Solà, el regidor d’Urbanisme, Josep Cullell, i el se-cretari de la corporació, Victoriano Sánchez, com a membres de la comissió mixta de tre-ball formada per representants de les entitats que hauran d’integrar el Consorci, per tal d’elaborar el projecte d’estatuts que en deter-mini el règim orgànic, funcional i fi nancer.

El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners impulsen conjuntament la creació i posada en funcionament d’una planta de biomassa

NOTICIARINOTICIARI ACTUALITATACTUALITAT

Al procés de licitació s’hi van presentar 14 empreses i la mesa de contractació va con-siderar que l’oferta més avantatjosa era la presentada per Incunart SA, ja que feia la proposta econòmica més baixa, amb un preu d’1.857.320,92 euros. El preu de sortida era de 2.300.000 euros. Les obres estan fi nança-des íntegrament per la Generalitat de Cata-lunya. El nou edifi ci de l’Arxiu Comarcal es cons-truirà en el solar que havia ocupat l’antiga fàbrica de mitjons de Ca l’Albert, al nucli

històric de la població, entre els carrers Bat-lle i Sant Dalmau.Es tracta d’un espai de 700 m2, dels quals l’Arxiu comarcal n’ocuparà 450. L’edifi ci de Ca l’Albert és de titularitat municipal des de fa uns anys després que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va fer una permuta amb uns terrenys que tenia darrere de la ca-serna de la Guàrdia Civil. Actualment, l’Arxiu Comarcal es troba en uns locals provisionals, al carrer Campro-don.

Adjudiquen a l’empresa Incunart SA les obres de construcció de l’Arxiu Comarcal de la Selva

EL RESULTAT DEL PLE DEL 12 DE MAIG DE 2008

Es tracta d’un document que fa una anàlisi en profunditat de la realitat juvenil de San-ta Coloma de Farners, en totes les vessants: participació, foment de l’educació, economia i ocupació, habitatge, territori i sostenibilitat i salut, i detecta les necessitats i oportunitats presents i de futur del col·lectiu de joves.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners compta amb un re-gidor compartit amb Obres i Serveis i Festes i un dinamitzador a mitja jornada per executar les diferents accions que es duen a terme des de Joventut. El Pla local de joventut 2008-2011 proposa la creació d’un òrgan o espai fi x de caràcter decisori i amb presència del màxim de representants del teixit socioco-munitari i del joves. Aquesta serà una de les apostes més importants per assolir la mobili-tzació del col·lectiu jove i aplicar les políti-ques de joventut per al seu desenvolupament personal, social i comunitari. Les anàlisis de necessitats han de ser conjuntes i la conscièn-cia d’aquestes ha de ser compartida, així com la recerca de les possibles solucions treba-llant-ho tot des d’una òptica global, integra-dora, transversal i interdepartamental.En l’actualitat, el Cercle Jove és l’equipament municipal amb un ús exclusiu per a joves,

amb un total de 620 m2 i ubicat al centre de la ciutat. Properament en aquest espai s’hi obrirà l’Hotel d’Entitats i els bucs d’assaig. L’obertura dels bucs d’assaig ha de signifi car un gran pas endavant per als grups de músi-ca locals i també per als grups dels voltants de Santa Coloma de Farners. Des de la Re-gidoria de Joventut es vol tirar endavant un projecte per dinamitzar els bucs i treballar l’eix d’interlocució i participació democràti-ca. Aquest projecte pretén que des de l’inici els joves que utilitzin els bucs puguin deci-dir directament, sempre en coordinació amb la Regidoria, el funcionament i l’evolució d’aquest servei.El desembre del 2007 Santa Coloma de Far-ners comptava amb una població jove d’entre 15 i 29 anys de 2.333 habitants, que repre-sentaven el 19,54% del total de la població. Pel que fa al moviment migratori registrat a la capital de la Selva, la població jove de nacionalitat estrangera era de 718 habitants (31 de gener del 2007), fet que representava el 6,1% del total. La comunitat de magribins de 15 a 29 anys és la més important amb un 4,94%, seguida dels romanesos (3,52%), els gambians (2,53%) i els joves procedents de l’Índia (1,84%). A la ciutat hi ha joves de 54 nacionalitats diferents.

Aprovat el Pla Local de Joventut 2008-2011

EL PLA APOSTA PER LA IMPLANTACIÓ DE PROPOSTES I POLÍTIQUES JUVENILS QUE FACIN MÉS PARTICIPATIU EL JOVENT DE LA CIUTAT.

BREUS

La proposta s’ha aprovat per unanimitat del consistori (Con-vergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Par-tit dels Socialistes de Catalunya, Colomencs pel Canvi i Entesa de Progrés) perquè es considera que s’han desatès

moltes de les sol·licituds efectuades per l’Ajuntament de Santa Colo-ma de Farners, algunes de les quals són d’enorme importància social, i perquè, a més a més, la quantitat global concedida és molt minsa comparada amb d’altres poblacions i amb relació al que s’havia con-cedit altres anys.L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament fa referència a les obres de reforma i ampliació de l’edifi ci consistorial, previstes per a l’any 2010. En aquestes obres, el càlcul de la subvenció atorgada s’ha fet sobre la base d’un pressupost de 818.910,77 euros, que correspon a la primera fase de les obres. El pressupost total és d’1.922.403,63 euros.L’Ajuntament també presenta al·legacions per demana que s’incloguin al PUOIS 2008-2012 d’altres actuacions, ja que a petició de l’Ajuntament fi guraven altres propostes que no han estat ateses, com la remodelació de la Llar d’Infants Tabalet, la reforma del ce-mentiri municipal, la reurbanització dels accessos a Santa Coloma (fases I i II), la reurbanització dels carrers del centre o l’Avinguda Salvador Espriu, entre d’altres.El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012 ha inclòs per a l’any 2012 el vial de circumval·lació de Santa Coloma de Farners, des de la carretera de Castanyet (GIP 5511) fi ns a la carretera d’Anglès (C-63), amb un pressupost d’1.037.763,13 euros i una subvenció de 622.657,88 euros.

L’ajuntament de Santa Coloma de Farners presenta al·legacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012