Fulletó d'Informació Municipal Nº 6

2
PO MUNICI DE FARNERS S’E / 09 / / SANTA COLOMA DE FARNERS, CAPITAL DE LA SELVA FULLETÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚMERO 6 ·ABRIL 2009 GOVERNACIÓ NOTICIARI Inversions més destacades que s’executaran aquest any: Abastament d’aigua-ETAP i dipòsit nou 500.000 € Construcció de la piscina coberta 455.514 € Remodelació de l’Auditori Municipal* 557.342 € Construcció de l’Arxiu Comarcal* 372.276 € Construcció de la nau magatzem de la brigada 300.000 € Obres de la Casa Museu* 289.860 € Pavimentació de diversos carrers* 150.000 € Millores de l’enllumenat públic 60.000 € Remodelació de la llar d’infants Tabalet* 150.000 € Reformes a la llar d’infants Mainada 15.000 € Reformes i mobiliari CEIP Sant Salvador d’Horta 15.000 € BREUS URBANISME EDITORIAL ÉS NOTÍCIA De dilluns a divendres: de 07.00h a 23.00h Dissabte: de 08.00h a 20.00h Diumenge: de 09.00h a 15.00h FIM 06.indd 2-3 7/4/09 10:21:29

description

Abril 2009 - Santa Coloma de Farners

Transcript of Fulletó d'Informació Municipal Nº 6

Page 1: Fulletó d'Informació Municipal Nº 6

EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A SANTA COLOMA DE FARNERS S’ELEVA A 14.168.389 €EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A SANTA COLOMA DE FARNERS S’ELEVA A 14.168.389 €EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A SANTA COLOMA DE FARNERS S’ELEVA A 14.168.389 €EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A SANTA COLOMA DE FARNERS S’ELEVA A 14.168.389 €

04// 4/ 40909 /09

//09

/Edita: Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Redacció: La Selva Comunica

Disseny:Estudi Clarà

Impressió: Arts Gràfi ques Cantalozella S.A.

Imprès amb paper 100% reciclat i lliure de clor

SANTA COLOMA DE FARNERS, CAPITAL DE LA SELVAFULLETÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚMERO 6 ·ABRIL 2009

El pressupost municipal de Santa Coloma de Farners per a l’any 2009 s’eleva a 14.168.389 euros

GOVERNACIÓ

Rotonda per regular els accessos a la urbanització Santa Coloma ResidencialL’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha demanat a la Direcció General de Carreteres que construeixi una rotonda a l’accés a la urbanització Santa Coloma Residencial per tal de garantir-ne la seguretat. Aquesta obra seria fi nançada íntegrament pel Departament de Carreteres de la Generalitat.

En els tres primers mesos de fun-cionament de la nova ludoteca municipal, que està gestionada per la Creu Roja, 69 nens i nenes participen en les activitats que s’organitzen de dilluns a dijous. El divendres és el dia que està de-dicat a les famílies que compar-teixen jocs amb els nens i nenes.Durant aquest temps també s’han fet visites escolars a la ludoteca, amb la participació de 120 alum-nes de les escoles Sant Salvador d’Horta i La Salle.

NOTICIARI

Èxit de participació a la ludoteca

AL CAPÍTOL D’INVERSIONS S’HI DESTINEN 3.995.304 EUROS, LA MEITAT QUE EN EL PRESSUPOST DE 2008

Es tracta d’un pressupost conti-nuista i de contenció, amb menys diners per a inversions. S’ha ajustat al temps de crisi global que s’està passant, amb una vo-luntat d’optimitzar els recursos i no deixar d’atendre les necessi-tats de la població.Una de les regidories que ha vist incrementat el seu pressupost, en un 25%, és la de Benestar So-cial, ja que es detecten necessi-tats entre la població que s’han d’atendre, com ara ajudes i plans d’acollida, i plans d’acollida i in-serció social. La partida de despeses de per-sonal s’eleva a 4.557.635, un 32% del total del pressupost. A l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners hi treballen 166 per-sones, de les quals 45 són funcio-naris, 60 treballen a temps com-plet i la resta a temps parcial.Una de les previsions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per tal d’ingressar di-ners a les arques municipals con-sisteix en la venda de 18.000 m_ de sòl industrial municipal. En aquests moments, l’endeutament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és del 82%, per la qual cosa està dins dels marges establerts, ja que els índexs d’endeutament màxims estan en el 110%.Pel que fa al pressupost de la Re-sidència Geriàtrica Sant Salva-dor d’Horta, per a aquest 2009, és d’1.883.420 €. El pressupost

Inversions més destacades que s’executaran aquest any:

Abastament d’aigua-ETAP i dipòsit nou 500.000 €

Construcció de la piscina coberta 455.514 €

Remodelació de l’Auditori Municipal* 557.342 €

Construcció de l’Arxiu Comarcal* 372.276 €

Construcció de la nau magatzem de la brigada 300.000 €

Obres de la Casa Museu* 289.860 €

Pavimentació de diversos carrers* 150.000 €

Millores de l’enllumenat públic 60.000 €

Remodelació de la llar d’infants Tabalet* 150.000 €

Reformes a la llar d’infants Mainada 15.000 €

Reformes i mobiliari CEIP Sant Salvador d’Horta 15.000 €

2009 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners s’ha aprovat amb els vots favorables de CiU,

PSC i ERC, i el vot en contra de Colomencs pel Canvi i l’Entesa.

BREUS URBANISME

L’elaboració del pressu-post de 2009 s’ha vist condicionat per la crisi i l’afectació que aquesta ha suposat en l’evolució

de l’exercici anterior. L’any 2008 hem vist com els ingressos de l’impost de construccions han tingut una davallada important. Això lògicament ha repercutit en la previsió d’ingressos d’enguany i també ens obliga a prioritzar molt bé la despesa.

És un pressupost continuista i de contenció. Continuista perquè el gruix més important de les grans inversions és plurianual i per tant es tracta de continuar inversions

Pressupost continuista i de contenció per al 2009

EDITORIAL

ja iniciades per tal d’acabar-les: piscina coberta, auditori, casa de la paraula, arxiu comarcal... Tam-bé cal destacar-hi les inversions en matèria d’educació: la remo-delació de la llar infantil tabalet i l’escola Sant Salvador d’Horta. L’abastament d’aigua és una de les prioritats importants d’aquest pressupost; es tracta d’una in-versió que ha de garantir l’aigua per a la nostra població, però que està condicionada al calendari que marqui l’Agència Catalana de l’Aigua

És un pressupost de conten-ció perquè, primera vegada en aquests darrers anys, el crèdit per a inversions no arriba al milió d’euros. Tot i que les inversions arriben als 4 milions d’euros, el

Antoni Solà i BohigasAlcalde de Santa Coloma de Farners

crèdit serà de 998.422,82 euros; una quantitat assumible que no incrementa l’endeutament de manera signifi cativa.Cal destacar que es preveuen in-gressar subvencions importants tan de la Generalitat com de la Diputació de Girona.També cal remarcar que la partida de benes-tar social és la que té l’augment més important- un 25% més- . Les polítiques socials van dirigi-des principalment a la prevenció i a la integració, sense deixar de banda les necessitats bàsiques que caldrà atendre.

En defi nitiva, un pressupost rea-lista que vol donar resposta als grans reptes que tenim com a ciu-tat capital de comarca i que vol millorar serveis i equipaments.

ÉS NOTÍCIA

El passat 26 de març es va fer la presentació del projecte als ciuta-dans de Santa Coloma en un acte a la Biblioteca Municipal Joan VinyoliEn el transcurs d’aquest acte es va donar a conèixer que aquestes noves instal·lacions es conceben com a equipament de salut amb zona d’aigües, termal i d’esport. També es va facilitar la informa-ció que romandran obertes un to-

més importants d’aquest equi-pament. Aquesta presentació va anar a càrrec de l’alcade de Santa Coloma, Sr. Antoni Solà, Sr. En-ric Truñó, gerent de l’empresa concesionaria Sport Assistance 2000 S.L. i hi van assistir el re-gidor d’Esports Joan Cufí, el re-gidor d’urbanisme, Josep Cullell, així com la resta dels regidors del consistori. Així mateix van ser-hi presents, l’arquitecte de la pisci-na, Joan Pallejà i l’aparellador, Xavi Mora, entre altres persona-litats del consistori i del món de l’esport.

Presentació pública del projecte de piscina coberta

De dilluns a divendres: de 07.00h a 23.00hDissabte: de 08.00h a 20.00hDiumenge: de 09.00h a 15.00h

*: La majoria de les inverions tenen subvenció de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya

Aquest acte va presentar als co-lomencs i colomenques els trets

tal de 98 hores setmanals distri-buïdes de la següent manera:

FIM 06.indd 2-3 7/4/09 10:21:29

Page 2: Fulletó d'Informació Municipal Nº 6

L’Ajuntament ha acceptat aquest llegat, i ha fet un pas més en el retrobament amb aquest poeta que en la seva obra ha cantat el paisatge natural i humà de la capital de la Selva.

L’any 1991, l’Ajuntament de Santa Colo-ma de Farners va nomenar Joan Vinyoli fi ll adoptiu de la ciutat. Aquest fet va te-nir continuïtat l’any 2001, amb la inau-guració de la biblioteca municipal, que porta el nom d’aquest poeta. L’any 2004 es va fer un simposi sobre Joan Vinyo-li i, des d’aleshores, es pot fer l’itinerari Joan Vinyoli de manera permanent. Així, l’acceptació d’aquest llegat culmina tot aquest procés i té per fi nalitat la creació d’un Espai Vinyoli, interpretatiu i divul-gatiu de la seva obra, dins del projecte de la Casa de la Paraula.El llegat consta de tres parts: la documen-tació, la biblioteca i el mobiliari. Es tracta

d’un llegat molt important per a la his-tòria de la cultura i literatura catalanes.El llegatLa documentació és la part més important del llegat perquè conté els manuscrits, l’arxiu fotogràfi c i la correspondència. Consta d’uns 1.000 documents i destaca especialment la correspondència que va intercanviar amb Carles Riba, Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu i d’altres es-criptors i intel·lectuals de l’època. La part de la biblioteca personal de Joan Vinyoli consta de 2.446 llibres. Alguns d’ells tenen el valor afegit de tenir una dedicatòria autògrafa de molts escriptors catalans.Pel que fa al mobiliari, conté els mobles de la seva estança de treball i també una col·lecció de quadres, entre els quals des-taquen els retrats que li van fer Josep M. Sostres i Ignasi Mundó.

El llegat del poeta Joan Vinyol

NOTICIARIBREUS

Mentrestant, el Ple de l’Ajuntament de Santa Colo-ma de Farners ha aprovat una moció de suport a la societat civil que va presentar al·legacions contra la MAT, unes al·legacions que no han obtingut respos-ta per part dels governs català i central. Aquesta moció recull que la tramitació del projec-te ha estat fragmentada en set projectes diferents, i s’ha elaborat, per a cadascun d’ells, un estudi d’impacte ambiental independent malgrat la seva relació d’interdependència, i s’ha evitat d’aquesta manera redactar un estudi conjunt, tal com preveu la legislació. També s’informa que els diferents es-tudis d’impacte ambiental no preveuen alternatives

1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. UNANIMITAT

2- Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2009.

7 CiU 3 ERC 3 PSC

3 COLOMENCS1 ENTESA

3- Aprovació del Pla director per a l’abastament d’aigua.7 CiU 3 ERC 3 PSC 3 COLOMENCS

1 ENTESA

4.-Aprovació provisional de la modifi cació del Pla general al sector Y.

7 CiU 3 ERC 3 PSC

3 COLOMENCS1 ENTESA

5- Aprovació del Programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM.

UNANIMITAT

6- Modifi cació de l’Ordenança d’ús i funcionament de la deixalleria.

UNANIMITAT

7- Acceptació del llegat Vinyoli. UNANIMITAT

8- Moció en relació amb la MAT. UNANIMITAT

9- Sol·licitud a la Direcció General de Carreteres de cons-trucció d’una rotonda a la C-63, a la sortida de la urbanitza-ció Santa Coloma Residencial.

UNANIMITAT

10- Informe de l’Alcaldia.

11- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

PLE MUNICIPAL SÍ NO ABSTENCIÓ

PLE ORDINARI DEL 9 DE MARÇ DEL 2009

reals i efi caces tal com estableix la legislació, sinó que en cadascun d’ells es parteix d’un traçat pre-determinat i de la ubicació d’unes subestacions preelegides. Així, s’imposa una alternativa sense escoltar ajuntaments, organismes ni ciutadania.El projecte de la línia de molt alta tensió ha creat una gran preocupació a la ciutadania, que ha vist com s’imposava una línia elèctrica sense que se’ls donés cap explicació, i per això s’ha expressat de forma massiva com mai abans havia passat a Gi-rona participant en tres manifestacions de fi ns a 20.000 persones i presentant fi ns a més de 6.000 al·legacions al projecte.

NOTICIARI

L’alcalde, Antoni Solà, parlarà de la MAT amb els responsables de la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat i de l’Estat

Jornada “fem dissabte”Un any més, Santa Coloma de Farners s’adhereix a la campanya del projecte Rius, amb una neteja de la riera de Santa Coloma.Aquesta jornada, que estava prevista per al dia 28 de març, fi nalment es va celebrar el passat 4 d’abril.

Fase comarcal del campionat de gimnàstica rítmica al pavelló dels SaionersAquesta competició es va fer el dia 20 de març.

Inauguració de l’escola Castell de FarnersEn els propers dies s’informarà de la data de l’inauguració.

Santa Coloma de Farners serà, un any més, seu del mundialet de futbolEl mundialet coincidirà amb les vacances de Setmana Santa.

Salubritat de les fonts del terme municipalA fi nals del mes de març es van tornar a fer anàlisis a l’aigua de les fonts per compro-var si l’aigua és apta per al consum humà. L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha senyalitzat les fonts en què s’ha detectat que l’aigua no és potable.

Campanya de conscienciació per augmentar l’ús social del catalàL’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consorci per a la Normalització Lin-güística posaran en marxa una campanya de conscienciació perquè ens dirigim a les persones nouvingudes en català.

L’avaria del rellotge del campanar de l’església parroquialEl mecanisme del rellotge del campanar es va espatllar el mes de desembre passat i du-rant unes setmanes no ha marcat les hores. El retard en la reparació no ha estat per un problema de deixadesa de l’Ajuntament, sinó perquè algunes de les peces que s’han hagut de canviar es fan a mà. Aquesta reparació ha tingut un cost de 5.000 euros, i s’ha demanat una subvenció del 100% a la Diputació de Girona. També s’ha aprofi tat aquesta reparació per posar més enllumenat en aquest rellotge del campanar de l’església parroquial.

ANTONI SOLÀ I D’ALTRES ALCALDES D’AJUNTAMENTS AFECTATS PEL PAS DE LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ TAMBÉ HAN SOL·LICITAT COMPARÈIXER AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Pla director d’abastament d’aiguaAquest pla tindrà una vigència de 20 anys i el document que el regeix marca 4 línies d’actuació: subministrament en alta, sub-ministrament en baixa, millora dels pous de captació i dispositius, i incorporació del servei de telegestió. Les inversions que preveu aquest pla s’aniran executant per fases, a mesura que es vagin neces-sitant.

UBANISME

L’elaboració i tramitació del POUM (Pla general d’ordenació urbanística munici-pal) requereix portar a terme un procés de participació ciutadana.Junt amb l’equip redactor al qual s’han adjudicat els treballs de redacció de la revisió del POUM, s’ha contractat una empresa que porta a terme el programa de participació ciutadana que realitza les prescripcions exigides per la llei, però que va més enllà realitzant d’altres actuacio-ns com ara enquestes o tallers. L’objectiu fi nal és que la informació arribi a tots els ciutadans i que puguin participar de tot aquest procés de revisió del Pla general d’ordenació urbanística municipal.Fins ara ja s’han fet diverses actuacions d’informació i participació, com una en-questa ciutadana a la qual van participar

més de 500 persones, que van respondre les preguntes de la consulta.Entre les preguntes que aquesta enquesta feia al ciutadà, n’hi havia sobre qüestions relacionades amb les zones d’aparcament al centre urbà, la millora de la mobilitat al municipi, la reserva de sòl per a usos industrials, els mitjans de desplaçament més habituals per part del ciutadà, quins serveis o equipaments fan més falta en l’actualitat, millores urbanístiques per millorar la qualitat de vida o el creixe-ment urbanístic o com es vol que sigui el creixement de la població. Aquestes aportacions ciutadanes hauran de servir a l’Ajuntament de Santa Coloma de Far-ners per ajudar a dissenyar les línies mes-tres de la revisió del POUM.

Programa de participació ciutadana

Modifi cació d’ús i funcionament de la deixalleria municipalAmb aquesta modifi cació s’adequa la normativa municipal a la Llei reguladora de residus que va entrar en vigència amb posterioritat a l’obertura de la deixalleria municipal. Aquesta modifi cació té per ob-jectiu afavorir encara més la reutilització, i es fa després que aquesta instal·lació mu-nicipal hagi estat remodelada i ampliada. A partir d’ara, s’hi incorpora la recollida de tot tipus de residus d’aparells elèctrics, i es millora així el servei amb el principi de màxim respecte al medi ambient.

NOTICIARI NOTICIARI

FIM 06.indd 4-5 7/4/09 10:21:46