Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

20
AGENDA 18 d’agost Sardanes a la plaça Farners, a les 22h. 20 d’agost Teatre a càrrec dels “Germans Rebaixinc” a la plaça Farners, a les 21.30h. 21 d’agost Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula “Las crònicas de Narnia: El príncipe Caspian” a la plaça Farners, a les 22h. 25 d’agost Sardanes a la plaça Farners, a les 22h. 27 d’agost Havanera i ball marines a cà- rrec de “Garota d’Empordà” a la plaça Farners, a les 21.30h. Última hora SCF_ Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Regidoria de Comunicació _ Disseny: _ _ Estudi Clarà_ Continguts: La Selva Comunica Impressió: Arts Gràfiques Cantalozella S.A._Dipòsit legal: Gi-1105/2007_Imprès amb paper 100% reciclat i lliure de clor BUTLLETÍ NÚMERO 3· AGOST 2008 SANTA COLOMA DE FARNERS, CAPITAL DE LA SELVA Dades ofi cina promoció econòmica REVETLLES D’ESTIU Un mes de juliol de Revetlles als barris de Can Malladó, Can Camps i Can Mestres Un any més, la ciutat ha acollit les revetlles dels barris de Can Malla- dó, Can Camps i Can Mestres durant el mes de juliol. Tot i que tots els barris celebren les seves festes amb actes diversos, la de Can Malladó és de les que congrega més públic. Enguany es va celebrar el passat 19 de juliol a la plaça Artur Prat. Aquesta revetlla és un clàssic en els estius de la capital de la Selva i es fa en un dels barris que concentra un nombre d’habitants més gran. *El 50% de les consultes que es van fer el mes de juliol a l’oficina de promoció econòmica van estar relacionades amb el món laboral* Durant el mes de juliol es van atendre 316 persones, un 26% de les quals van inscriure’s a la borsa de treball i un 24% van consultar les ofertes laborals. Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les registrades durant el mes de juny quan un 32% de les persones ateses a l’Oficina de Pro- moció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners van consultar les ofertes de la borsa de treball i un 27% s’hi van inscriu- re. El mes d’abril, però, va ser el que va registrar un major nombre d’inscripcions i consultes a la borsa detreball, fins ara. Durant el juliol, un 21% de les consultes van estar relacionades amb la informació turística i un 26% va sol·licitar informació municipal. Un 78% de les persones que es van atendre en aquest servei durant el mes de juliol eren residents a la Capital de la Selva. L’oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners es va posar en marxa el passat mes de gener. P4 Col·labora: L’alcalde exposa als mitjans l’afectació de la MAT a la nostra ciutat P16-22

description

Agost 2008 - Santa Coloma de Farners

Transcript of Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

Page 1: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

La Biblioteca Joan Vinyoli:un referent cultural

AGENDA18 d’agostSardanes a la plaça Farners, a les 22h.

20 d’agostTeatre a càrrec dels “Germans Rebaixinc” a la plaça Farners, a les 21.30h.

21 d’agostCinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula “Las crònicas de Narnia: El príncipe Caspian” a la plaça Farners, a les 22h.

25 d’agostSardanes a la plaça Farners, a les 22h.

27 d’agostHavanera i ball marines a cà-rrec de “Garota d’Empordà” a la plaça Farners, a les 21.30h.

Última hora

SCF_ Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Regidoria de Comunicació _ Disseny: Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Regidoria de Comunicació _ Disseny: Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Regidoria de Comunicació _ Estudi Clarà_ Continguts: La Selva Comunica Impressió: Arts Gràfi ques Cantalozella S.A._Dipòsit legal: Gi-1105/2007_Imprès amb paper 100% reciclat i lliure de clor

BUTLLETÍ NÚMERO 3· AGOST 2008SANTA COLOMA DE FARNERS, CAPITAL DE LA SELVA

Dades ofi cina promoció econòmica

REVETLLES D’ESTIU

Un mes de juliol de Revetlles als barris de Can Malladó, Can Camps i Can MestresUn any més, la ciutat ha acollit les revetlles dels barris de Can Malla-dó, Can Camps i Can Mestres durant el mes de juliol. Tot i que tots els barris celebren les seves festes amb actes diversos, la de Can Malladó és de les que congrega més públic. Enguany es va celebrar el passat 19 de juliol a la plaça Artur Prat. Aquesta revetlla és un clàssic en els estius de la capital de la Selva i es fa en un dels barris que concentra un nombre d’habitants més gran.

*El 50% de les consultes que es van fer el mes de juliol a l’ofi cina depromoció econòmica van estar relacionades amb el món laboral*Durant el mes de juliol es van atendre 316 persones, un 26% de les quals van inscriure’s a la borsa de treball i un 24% van consultar les ofertes laborals.

Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les registrades durant el mes de juny quan un 32% de les persones ateses a l’Ofi cina de Pro-moció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners van consultar les ofertes de la borsa de treball i un 27% s’hi van inscriu-re. El mes d’abril, però, va ser el que va registrar un major nombre d’inscripcions i consultes a la borsa detreball, fi ns ara.Durant el juliol, un 21% de les consultes van estar relacionades amb lainformació turística i un 26% va sol·licitar informació municipal.Un 78% de les persones que es van atendre en aquest servei durant el mes de juliol eren residents a la Capital de la Selva.

L’ofi cina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners es va posar en marxa el passat mes de gener.

P4-5 ESPECIAL MAT · P9 S’INAUGURA EL CENTRE OCUPACIONAL PER PERSONES AMB INCNTRE OCUPACIONAL PER PERSONES AMB INCNTRE OCUP APACITAT ACIONAL PER PERSONES AMB INCAPACITAT ACIONAL PER PERSONES AMB INCINTEL·LECTUAL · P16 LA BIBLIOTECA PARTICIPA EN EL PROJECTE “NASCUTS PER LLEGIR”

P4

Col·labora:

L’alcalde exposa als mitjans l’afectació de la MAT a

la nostra ciutat

P16-22

Page 2: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

L’inici de les obres de la tant espe-rada piscina coberta són ja un fet.L’Ajuntament ha volgut anar més enllà i a més de la piscina coberta també ha pensat en un centre de fi t-nees per així adaptar-se a les neces-sitats actuals en que la pràctica de l’esport és un fet necessari per tal de mantenir-nos en forma o com a teràpia en les recuperacions. La piscina coberta i centre de fi t-nees s’ubicarà en els terrenys es-portius municipals dels Saioners, al costat del pavelló polisportiu, ja en ple funcionament. L’equip redactor d’aquest nou equipament “Pallejà-

Comencen les obres de la piscina coberta i centre de fi tness

León Arquitectes S.A., ha projec-tat un edifi ci que s’uneix al pave-lló dels Saioners amb la qual cosa és tindrà un accés únic a les dues instal·lacions, amb un control unita-ri i un manteniment i gestió conjunt dels espais esportius. La piscina coberta i centre de fi tnees és cons-trueix en una parcel·la que té una extensió de 6.790 m2 i la superfí-cie edifi cada serà de 4.488 m2. Les obres tenen un termini d’execució de 16 mesos.La piscina de natació, de 8 carrils, farà 25 x 16.60 m i tindrà una fon-dària mínima d’ 1.80m. Les dimen-

sions de la piscina petita són 12 x7 i una fondària màxima d’ 1.20 m.La sala d’aigües de la piscina es co-munica visualment, amb la futura zona de la piscina d’estiu i el Parc de Sant Salvador amb dues façanes comunes molt vidrades que perme-ten no només el pas físic entre elles sinó també una permanent connexió visual. A la planta baixa, es trobaran entre d’altres serveis, les dues piscines, la gran i la petita, bany de vapor, dutxes bitèrmiques, Spa, Spinning, Fitnees i sales d’activitats dirigides, com ara la gimnàstica. Al mateix nivell que el vestíbul, situades sobre la coberta dels ves-tidors del pavelló, es construiran les sales de fi tness i les de gimnàstica. Aquestes últimes es podran compar-tir per així permetre l’ús simultani o individual de tot l’espai gràcies a una mampara mòbil que les separa.En aquesta mateixa planta també s’ubicarà la zona de bar-restau-rant que ocuparà una superfície de 145m2.

Els vestidors de la nova instal·lació s’han situat al mateix nivell que els existents al pavelló, a la planta se-misoterrani. Amb això es volen as-solir dos objectius. Per una banda, que el fl ux d’usuaris del pavelló i de la piscina coberta i centre de fi tnees sigui el més racional possibleL’empresa Sport Assistance 2000, S.L., és l’adjudicatària de la cons-trucció i gestió de la piscina munici-pal coberta i centre de fi tness.

SCF_2 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_3 SCF_2 AGOSTAGOSTAGOSTAGOST 2008200820082008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOSTAGOSTAGOSTAGOST 2008200820082008 SCF_3

La inauguració de la remodelació i ampliació de la biblioteca Joan Vinyoli ha merescut l’aprovació gairebé unànime dels colomencs/ques. Aquestes darreres setmanes hem rebut moltes felicitacions de gent que valora l’encert arquitectònic de la biblioteca, la millora de l’entorn i el que representa un equipament cultural d’aquestes característiques. Ens hem de sentir orgullosos de tenir aquest equipament cultural, però sobretot hem de ser-ne usua-ris habituals. La biblioteca ens ofereix un gran potencial de coneixement, de cultura i d’activitats diverses que ens apropen a tots els matisos de la cultura. Des del meu punt de vista és el millor equipament cultural que s’ha fet en tota la història, més de mil anys, de la nostra ciutat.Un altre projecte, que comença a ser realitat, és el polígon industrial del Mas Llorenç, aviat hi començarem a veure naus industrials ocupades per empreses que necessitaven ampliar o per noves inversions que arribaran a Santa Coloma. En qualsevol cas, és una molt bona notícia per a la nostra economia i per a la creació de llocs de treball, i més tenint en compte la crisi econòmica que estem patint a nivell estatal.Quan llegiu aquestes ratlles, confi o que el c/ Moragas ja estarà obert i això faciliti la sortida i l’entrada de la ciutat. Així mateix, en aquest sector s’hi començaran de forma imminent 66 pisos de protecció ofi cial, cosa que ha de facilitar l’emancipació dels joves. També cal destacar la resposta popular que hi ha hagut contra la MAT. Després de la xerrada in-formativa organitzada per l’Ajuntament, a la qual van assistir unes 300 persones, cal destacar que la Plataforma Popular pel Soterrament de la MAT va donar suport a la iniciativa de l’Ajuntament i ens va ajudar a recollir gairebé 2000 al.legacions a favor del soterrament. La veu del poble és molt important, per això des de l’Ajuntament continuarem informant i lluitant, amb més força que mai, pel soterrament d’aquesta infraestructura. En aquest sentit, aquests dies s’ha conegut un estudi encarregat pel CILMA que avala la viabilitat tècnica i econòmica del soterrament. No defallirem per defensar el millor pel nostre territori.Altres projectes com la segona fase de l’escola nova, la piscina coberta i la casa museu aviat seran una realitat.Des de l’Ajuntament continuem treballant per millorar la ciutat, aquest és el nostre compromís i els fets ens avalen.Que passeu un bon estiu.

Antoni SolàAlcalde

S U M A R I

Fets, projectes i lluitaEDITORIAL

4 6 12

BUTLLETÍ NÚMERO 3 · AGOST 2008

3UrbanismeEsports

4Especial: La MAT

6Educació

10 Mediambient

12 Urbanisme

13Gestió tributària

14Promoció econòmica

15Turisme

16 Cultura

22 Comunicació

24Collage

26Jovetut i festes

28Grups polítics

SUMARI

URBANISME I ESPORTS

Page 3: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_4 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_5 SCF_4 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_5

Les dades corresponen al moment de tancar aquest butlletí. El procés de presentació d’al·legacions es va tancar el passat 10 de juliol.Les 1.300 al·legacions s’havien pre-sentat només durant els primers 15 dies de la seva recollida, ja que la campanya es va posar en marxa el passat 17 de juny, coincidint amb un acte públic, informatiu que va convocar l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.Des d’aquell dia, l’Ajuntament de la capital de la Selva ha tingut en circulació un model d’al·legacions basat en els prejudicis que provo-

carà la línia projectada sobre el pa-trimoni cultural i paisatgístic de la zona que travessarà la línia aèria.Els fulls per presentar al·legacions es podien trobar al mateix Ajunta-ment, als centres públics de la Ciu-tat (centre d’assistència primària, escoles, biblioteca, pavellons po-lisportius...), en els centres comer-cials i també des del web municipal www.scf.cat.Aquesta campanya de l’Ajuntament s’ha fet conjuntament amb la que ha iniciat una Plataforma de Ciu-tadans, a través de la revista local Ressò, i per tant es calcula que quan

L’ Ajuntament ha rebut més de 1.300 d’al·legacions contra el ramal aeri de la Mat entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes

es tanqui la campanya el nombre d’al·legacions presentades serà molt superior a les 1.300 actuals.

El regidor de Participació Ciutada-na, Joan Martí, va expressar que “és molt important que en aquests mo-ments hàgim fet sentir la nostra veu i per tant ha estat clau la participa-ció de la ciutadania per aconseguir un nombre important d’al·legacions i demostrar el rebuig total al pro-jecte de la MAT tal i com està plan-tejat ara en el projecte executiu”.En l’al·legació, es demana que es paralitzi la tramitació del projecte executiu del tram Santa Coloma-Riudarenes, per tal d’estudiar alter-natives que contempli en soterra-ment.

MEDI AMBIENT

L’alcalde exposa als mitjans l’afectació de la MAT a la nostra ciutat

ESPECIAL: La MAT

L’alcalde de Santa Coloma de Far-ners, Antoni Solà, va informar als mitjans de comunicació sobre com afecta la MAT a la nostra ciutat, per què no s’està d’acord amb aquest projecte, molt especialment amb el ramal entre Santa Coloma de Far-ners i Riudarenes.El projecte de la MAT va cremant

etapes i aquests dies ha entrat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners el projecte executiu que descriu el ramal entre Santa Colo-ma de Farners i Riudarenes.L’Ajuntament va convocar als veïns, entitats i associacions de la població, a un acte informatiu el passat mes de juny, per donar a

conèixer a la ciutadania els deta-lls d’aquest projecte, ara que es coneixen els detalls, i també es va informar als assistents del conjunt d’al·legacions que es presentaran des de l’Ajuntament.

Page 4: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_6 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_7 SCF_6 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_7

EDUCACIÓ

El director general d’Ensenyaments es-pecialitzats de la Generalitat ha confi r-mat que Santa Coloma de Farners tindrà Escola Ofi cial d’Idiomes, que en princi-pi estarà ubicada a l’edifi ci de l’Institut d’Ensenyament Secundari de la capital de la Selva.Les pròximes setmanes tècnics de la Generalitat es desplaçaran a la nos-traciutat per veure sobre el terreny els

Santa Coloma tindrà Escola Ofi cial d’Idiomes el curs 2008-2009

espais que es destinaran a l’Escola Ofi -cial d’Idiomes. La regidora d’Educació, Carme Dilmé, ha mostrat la seva satis-facció assegurant que “tenir l’Escola Ofi cial d’Idiomes a la ciutat és un reco-neixement a tot l’esforç que s’està fent des de fa anys perquè els nostres nois i noies aprenguin i dominin la llengua anglesa. Des de P3 que aquesta llengua és present a les aules i a més també es-

tem oferint les beques de la Fundació Riera. Ara, l’Escola Ofi cial d’Idiomes és un premi per poder obtenir el títol ofi cial sense haver de sortir de Santa Coloma”.

El mes de setembre s’obrirà el període de preinscripció i en funció de la de-manda es determinaran els cursos que s’oferiran.

The English Day és una activitat orga-nitzada pel Servei Educatiu Selva I jun-tament amb especialistes d’anglès de diferents centres de la zona. Enguany s’ha celebrat la desena edició, amb la participació de 315 alumnes de 18 grups del segon curs del cicle superior d’educació primària d’11 centres de la comarca de la Selva, amb el suport de 30 mestres d’aquests centres i el Centre de Recursos Pedagògics.

The English Day no és una activitat d’un dia atès que comença al novembre amb el concurs Draw and characterize our

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, assisteix a la desena edició de “the english day”

THE ENGLISH DAY VA TENIR LLOC EL 30 D’ABRIL AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA NÒRIA, AL COSTAT DE LA PISCINA MUNICIPAL.

mascot, i acaba al maig amb l’avaluació de l’activitat per part de mestres i alum-nes.

Els alumnes participants a The English Day hi van prendre part, ho van fer com a organitzadors i com a convidats als ta-llers que ells mateixos havien dissenyat als centres, participaren en altres acti-vitats programades des del seminari de mestres organitzadors de l’activitat, es van fer actuacions de Karaoke, i van ser actors o espectadors de l’obra de teatre Pretty Ritty, que havien preparat abans a les aules.

Page 5: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va inaugurar el Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual

El centre que gestiona la Fundació Astres està situat al Passatge Verge Maria, número 6 de Santa Coloma de Farners. L’acte d’inauguració va tenir lloc el passat divendres 13 de juny a les 17h. Aquest centre ocupacional per a per-sones amb discapacitat intel·lectual està equipat per acollir 12 usuaris, tant de Santa Coloma de Farners com de la resta de la comarca de la Selva. Aquest equipament, però, arrenca la seva activitat en un local provisional. L’edifi ci defi nitiu es

construirà en uns terrenys que ha cedit l’Ajuntament de Santa Colo-ma de Farners situats al carrer Espe-rança, al barri de Can Xumetra.

La Fundació Astres, una entitat sen-se ànim de lucre, vol consolidar un centre a la capital de la Selva amb l’objectiu de garantir un futur dig-ne a les persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques giro-nines. Astres està classifi cada com a fundació benèfi ca de tipus assis-tèncial.

Final de cursEL CURS ESCOLAR 2007-2008 HA ARRIBAT AL FINAL AMB ELS ULLS POSATS JA EN EL PROPER.

SCF_8 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_9 SCF_8 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_9

Aquest ha estat el quart any que la comunitat Sikh (originària del Punjab de l’Índia) comparteix amb els veïns de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Sel-va aquest acte religiós. El 58è ani-versari de la Festa de Sant Prem Singh Ji es va fer ell passat mes de juny al pavelló dels Saioners. A Santa Coloma de Farners hi viuen 250 sikhs. La festa va començar amb la lectura ininterrompuda durant 48 hores del Llibre Guru Gramth Sahib que és al temple daurat del Amritsar. La lectura es va fer en torns de dues hores per persona. Aquesta celebració tam-bé va incloure aspectes tradicio-nals com els càntics religiosos, l’oferiment del menjar comunitari langar, el contacte directe de la planta del peu amb el terra. Així mateix,la galeria de colors de les seves robes i garlandes de fl ors van voler, d’una manera amable, acostar i obrir les seves portes a tothom per compartir els valors que professen els sikhs.

La comunitat sikh Celebra el 58è aniversari de la festa de Sant Prem Singh Ji

Des de la regidoria d’Educació s’ha treballat per aconseguir acabar amb la massifi cació que patia l’IES de Santa Coloma de Farners. El curs vinent, 2008-2009, els alumnes de primer d’ESO de Riudarenes i Sils aniran al nou IES de Sils.

En aquests moments, des de la re-gidoria d’Educació es participa en les negociacions perquè el tras-llat de l’edifi ci de Correus, de da-vant de l’Ajuntament, es faci en un curt termini de temps. Recuperar l’actual edifi ci de Correus perme-trà a l’Ajuntament poder ampliar el

CEIP Sant Salvador d’Horta amb un edifi ci nou per al parvulari.

Per altre part, s’aprofi ta els mesos d’estiu per a fer importants obres de remodelació al CEIP Sant Salvador d’Horta. Pel que fa a la llar d’infants Tabalet, aquest estiu es faran actua-cions de millora de les seves infras-tructures, tot esperant que les obres de remodelació que s’han de fer en aquest centre, amb un pressupost elevat, siguin incloses al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat.De cara al curs 2008-2009 s’espera

que el Departament d’Educació de la Generalitat tingui enllestida la se-gona fase de l’edifi ci del CEIP Cas-tell de Farners.La regidoria d’Educació també ha incrementat el pressupost que es donava a les escoles de la pobla-ció i les Ampa. D’aquesta manera, es facilita que els alumnes disposin de més material i recursos i més subvenció per a la reutilització de llibres per als centres que porten a terme aquest projecte. Aquesta ac-tuació comporta una reducció pres-supostària en l’adquisició de llibres de text per part de les famílies.

BENESTAR SOCIALEDUCACIÓ

Page 6: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_10 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_11 SCF_10 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_11

El projecte de conservació i millora de l’entorn de la riera de Santa Coloma i la riera de Castanyet s’ha executat, en una primera fase, a la zona del parc de Sant Salvador, des de la Font Picant fi ns a la part de la riera que queda al darrera del CEIP Castell de Farners, en concret quatre trams de riera.Les tasques de conservació que s’han fet han consistit en l’estabilització de talussos, una tala selectiva d’arbres i la reforestació amb mitjans de bioen-

Primera fase de conservació i millora de la riera de Santa Coloma

ginyeria. Els treballs, van ser adjudi-cats a l’empresa Naturalea i també han comptat amb la participació dels alum-nes de l’Escola Forestal, que han pogut realitzar les seves pràctiques.

La despesa global d’aquesta actuació ha estat de 160.000 euros, un 50% dels quals està subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua. L, la resta l’ho aporta l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

En conjunt, el projecte de conservació i millora de la Riera de Santa Coloma i la riera de Castanyet consta de 15 tra-ms, que s’aniran fent per fases. Ara, l’Ajuntament de Santa Coloma de Far-ners sol·licitarà una nova subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, per po-der dur a terme una segona fase durant l’any 2009. Els nous trams de la riera de Santa Coloma que es volen arranjar són els que transcorren a l’entorn del pont del Balneari.

La Regidoria de Medi Ambient orga-nitza per aquestes dates una exposició que neix del projecte Europeu d’Acció Educativa pel Clima, Clarity i mostra els impactes, les causes i les possi-bles solucions al problema del canvi climàtic.El canvi climàtic constitueix un dels grans reptes ambientals d’aquest segle. Un repte amb importants dimensions científi ques, tecnològiques, polítiques i també socials. El canvi climàtic s’ha de considerar com un gran repte col·lectiu que ens afecta a tots. No obstant, el co-neixement dels ciutadans sobre aquest fenomen i la valoració social sobre la gravetat i la urgència d’actuar davant seu, no es corresponen encara amb la preocupació que s’ha generat en els camps de la ciència o la gestió ambien-tal.La versió catalana ha estat traduïda i editada pel Cilma i s’ha pogut visitar de dimarts a divendres de 17 a 20 hores

al Cercle Jove (C/Malva 51).

L’exposició sobre el canvi climàtic al Cercle jove es va poder visitar fi ns el 20 de juliol

Ara s’ha senyalitzat un primer tram, concretament el que va des de l’entrada del Parc de Sant Salvador fi ns al Balneari Termes Orion.En total, s’han invertit 20.000 euros.La Via Verda de Santa Coloma s’anirà desenvolupant per fases fi ns a tenir completat un carril bici en tot el terme municipal.

L’AJUNTAMENT HAVIA REBUT MOLTES PETICIONS, PER PART D’USUARIS DE LA BICICLETA, PERQUÈ S’ESTABLÍS UNA SENYALITZACIÓ DE CARRIL BICI.

Es fi nalitza el primer tram de senyalització de Via Verda

ELS TREBALLS VAN COMENÇAR EL PASSAT MES DE DESEMBRE I ES VAN ACABAR AL MAIG

Els treballs van començar el passat mes de desembre i es van acabar al maig

MEDI AMBIENT

Page 7: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_12 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_13 SCF_12 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_13

bareu informació sobre com cal fer els tràmits tributaris i cadastrals, i a través de Carpeta Ciutadana us po-dreu descarregar un certifi cat de pa-gament dels vostres rebuts en pocs minuts sense haver de satisfer cap import.

ATENCIÓ TELEFÒNICA.

Podeu fer diverses consultes i trà-mits per telèfon (902 010 027) i estalviar-vos d’aquesta manera el desplaçament a les nostres ofi cines. Disposem de 14 línies d’atenció per a tota la comarca.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.

Us recomanem que domicilieu el pagament dels rebuts periòdics, per a la vostra comoditat, ja que no us haureu de preocupar de la recepció de l’avís de pagament i dels pos-sibles recàrrecs per pagar fora de termini, i alhora estalviareu temps

i desplaçaments. Podeu efectuar la domiciliació per diversos mi-tjans: per telèfon (902 010 027), mitjançant Internet (www.selva-tributs.cat/carpeta), a les nostres ofi cines o a les entitats fi nanceres col·laboradores, mitjançant el tríp-tic de pagament.

Llocs per utilitzar el tríptic de pa-gament (rebuts no domiciliats). Si no heu domiciliat el pagament dels vostres rebuts, el Servei de Gestió Tributària us enviarà un tríptic al do-micili que consti a la base de dades. La tramesa d’aquest tríptic no és un acte obligatori del procediment de recaptació, però l’objectiu és fer la màxima difusió del període de pa-gament. Amb aquest document, po-dreu anar a pagar a qualsevol de les entitats fi nanceres que s’indiquen al dors de l’imprès, no només a les nostres ofi cines.Aquest mes de juliol s’ha tancat la con-

vocatòria per presentar ofertes per rea-litzar els treballs de revisió del pla ge-neral. El preu de sortida és de 258.000 euros més IVA. El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Josep Cu-llell, ha explicat que “ la revisió no es fa perquè l’actual pla general hagi quedat desfasat, sinó per adaptar-lo a la nova llei d’urbanisme i així tindrem més fa-

Comencen els tràmits per fer la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva us ofereix diversos consells pràctics per agilitar les vostres consultes i tràmits en relació amb els tributs lo-cals. Això us permet guanyar temps i us dóna l’opció de venir a les nos-tres ofi cinesnomés per als casos en què això sigui necessari.

ATENCIÓ TELEMÀTICA.

Si voleu fer les vostres consultes i tràmits a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, evitant desplaça-ments, cues i trucades, a través del web informatiu www.selvatributs.cat i de l’entorn de tramitació Car-peta Ciutadana (www.selvatributs.cat/carpeta) us oferim un potent ca-nal d’atenció a través d’Internet, que complementa els altres canals (el presencial i el telefònic). Les prop de 15.000 visites que es reben cada mes acrediten la utilitat d’aquestes eines. Per exemple, en el web tro-

URBANISME GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Consells pràctics del Servei de Gestió Tributària

ATENCIÓ TELEMÀTICA:

www.selvatributs.cat

ATENCIÓ TELEFÒNICA:

902 010 027

cilitats a l’hora de treballar els temes urbanístics de la Ciutat”.

Un cop s’obrin les pliques s’adjudicaran mitjançant procediment obert els treba-lls que suposaran la revisió de l’actual pla general, que està vigent des del

1994.

Page 8: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

EL CENTRE EXCURSIONISTA FARNERS I FORCES, FORTS I FERMS DE SANT HILARI SA-CALM HAN SENYALITZAT ELS CAMINS RALS I CAMINS DE TERRA DE LA RUTA DE SANT JAUME AL SEU PAS PER LA COMARCA DE LA SELVA I UNA PART DE VIC, FINS A FOLGUE-ROLES.

SCF_14 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_15 SCF_14 AGOSTAGOSTAGOSTAGOST 2008200820082008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOSTAGOSTAGOSTAGOST 2008200820082008 SCF_15

Segons les dades facilitades per l’ofi cina de promoció econòmica, un 80% de les sol·licituds d’informació va ser per part de veïns de la ciutat mentre que la resta d’informació va ser sol·licitada per ciutadans de la comarca de la Selva.Un 32% de les persones que es van atendre durant el mes de juny volien consultar les ofertes de treball, un 27% es van inscriure a la borsa de treball i un 25% va demanar infor-mació municipal. Un 10% de les

DURANT EL JUNY, 105 PERSONES ES VAN INSCRIURE A LA BORSA DE TREBALL I 124 VAN CONSUL-TAT LES OFERTES LABORALS. EL MES PASSAT, L’OFICINA DE PRO-MOCIÓ ECONÒMICA

L’Ofi cina de Promoció Econòmica atén 387 persones durant el mes de juny

La ruta de Sant Jaume comença a Perpinyà i en aquest cas s’estan marcant tots els camins de terra fi ns a arribar a Montserrat. Des d’aquest punt, el camí segueix fi ns a Santia-go de Compostela.El passat diumenge 13 d’abril es va fer una sortida pel tram de la ruta de Sant Jaume que comença a Santa Coloma de Farners i trans-corre pels indrets de la font Picant, la gorga d’en Vilà, el camí de Ca l’Ollé i els camps d’en Massaneda (aquests dos recuperats recentment per l’Ajuntament), el Bagís, Sant

Miquel de Cladells, les Roques del Rei, Can Llop, i passa per sota del Nen Jesús de Praga, fi ns a arribar a Sant Hilari. En total, uns 20 quilò-metres per camins rals i de terra.

El portaveu del Centre Excursio-nista Farners, Salvador Climent, ha assegurat que “tots els camins rals i de terra que estem recuperant i sen-yalitzant estan en molt bon estat de conservació. Així mateix, senyalit-zem com es pot arribar a les ermites o esglésies que es troben en aquests indrets”.

LA BORSA DE TREBALL I LA CONSULTA D’OFERTES LABORALS SÓN ELS SERVEIS QUE HAN TINGUT MES CONSULTES DURANT EL MES DE JUNY A L’OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

Noves senyalitzacions de camins

PROMOCIÓ ECONÒMICA TURISME

Climent ha afegit que “aquestes ru-tes són una bona alternativa turística que es pot trobar en les ofi cines de turisme o ajuntaments per on passa la ruta de Sant Jaume”.Al llarg de la ruta, també es troben nombroses vistes panoràmiques. Salvador Cli-ment ha explicat que “ens satisfà molt poder marcar aquests camins rals i de terra, ja que som uns grans amants de la natura i d’aquesta ma-nera obrim la possibilitat que to-thom pugui gaudir del mateix que nosaltres”. De moment, el Centre Excursionista Farners i Forces, For-ts i Ferms han marcat, a la comar-ca de la Selva, els camins que van des de Vilablareix, passant per Sant Dalmai, Salitja, Vilobí, Santa Colo-ma de Farners i Sant Hilari.

persones ateses va sol·licitar infor-mació turística. L’ofi cina de pro-moció econòmica de l’Ajuntament és un nou servei que es va posar en marxa el gener passat. En els sis primers mesos, les princi-pals consultes que s’han fet han es-tat relacionades amb el món laboral, tant per consultar les ofertes com per apuntar-se a la borsa de treball. En segon lloc, trobem la informació municipal seguida de la informació turística.

Page 9: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_16 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_17 SCF_16 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_17

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Co-loma de Farners ha dedicat el mes de juliol a la tercera edició del cicle “Paraules Nocturnes”.

Es tracta de 4 actuacions, una cada divendres del mes de juliol, que han tingut com a escenari el Parc de Sant Salvador, el patí del Vent d’Aram, el Teatre Catalunya i el pati de la Casa Xifra.

MÚSICA, TEATRE I POESIA AMB NOCTURNITAT A SANTA COLOMA

Santa Coloma de Farners s’ha conver-tit en el 27è poble de tot Catalunya que participa en aquesta experiència que té com a objectiu fomentar el gust per la lectura des del primer mes de vida.El conveni de col·laboració l’han signat l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Antoni Solà i la presidenta del Col·legi Ofi cial de Bibliotecaris - Documenta-listes de Catalunya, Eulàlia Espinàs. Nascuts per llegir és un projecte de pro-moció de la lectura per a nens i nenes de 0 a 3 anys, que es basa en l’establiment d’un vincle afectiu entre adults i infants al voltant del llibre.Aquesta iniciativa està impulsada pel Col·legi de Bibliotecaris – Documen-talistes de Catalunya, el Consell Català del llibre per a infants i joves, la Socie-tat Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica i

La Biblioteca Joan Vinyoli participa en el projecte “Nascuts per llegir”

l’Associació Catalana de Llevadores.Nascuts per llegir és una acció que està inspirada en el programa italià “nati per leggere” que basa el seu èxit en la col·laboració entre les biblioteques públiques i els centres d’assistència primària. Molts estudis han demostrat la importància que té el fet de llegir en veu alta als infants. Explicar o llegir una història és una activitat que ajuda a millorar la relació entre pares fi lls, esti-mula el plaer d’escoltar i parar atenció, d’imaginar i crear, alhora que desenvo-lupa el gust per aprendre.Una de les raons més convincents del valor de la lectura el primer any de vida dels infants es l’adquisició de la com-petència lingüística. El projecte Nascu-ts per llegir actua des de tres àmbits: la regidoria de Cultura, la Biblioteca i el Centre d’Assistència Primària.

S’ha construït un edifi ci nou que s’ha integrat a una part de l’antiga bibliote-ca, que s’ha conservat, ja que és un edi-fi ci protegit per l’Ajuntament. El cost de l’obra, amb mobiliari inclòs, ha estat d’un milió i mig d’euros, dels quals la Generalitat de Catalunya ha subvencio-nat el 50% i la resta s’ha fi nançat amb aportacions, a parts iguals, de la Dipu-tació de Girona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.Les obres s’han fet seguint el projecte redactat per l’arquitecte Carles Lloret

La Biblioteca Joan Vinyoli és l’obra cultural més important que s’ha fet a la ciutat en els darrers 30 anys

Nadal, que va ser el guanyador del con-curs d’idees convocat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

La capital de la Selva fa 85 anys que té biblioteca i durant la dècada dels anys seixanta és va renovar l’edifi ci que ha-via existit fi ns ara. El passat mes de desembre es va tancar la Biblioteca per tal de poder facilitar les obres de con-nexió del nou edifi ci amb l’antic, una part del qual s’ha enderrocat. El teulat s’ha substituït per un de zinc, que ha

quedat uniforme amb el teulat del nou edifi ci. El regidor d’Urbanisme, Josep Culle-ll, ha assegurat que “estem davant de l’obra cultural més important que s’ha fet a Santa Coloma de Farners en els da-rrers 30 anys”. El regidor d’Urbanisme també ha manifestat que “la construc-ció de la biblioteca és la primera obra important de l’àmbit cultural que veiem acabada, però en els propers tres anys també s’acabaran les obres de la Casa Museu, de l’Arxiu Comarcal i de la re-construcció de l’Auditori municipal”.Amb el nou edifi ci de la biblioteca, es passa de 250m2 a una superfície de 1.063m2, dels quals 800 m2 estaran de-dicats a la lectura, 100 m2 a sala poliva-lent, 100m2 a la sala de lectura de revis-tes i CD i la resta són zona de serveis de la mateixa biblioteca. Aquest equi-pament cultural també està dotat amb 20 ordinadors que podran ser uti-litzats pels usuaris.

OBRES DE MILLORA AL CARRER DE LA BIBLIOTECAAprofi tant les obres de la nova biblio-teca, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha fet treballs d’ampliació i renovació de les voreres i ha asfal-tat de nou el carrer on està ubicada la biblioteca. Les voreres s’han ampliat considerablement a banda i banda del carrer i s’ha aprofi tat per adequar el traçat de la carretera de Sant Hilari en el tram de la Biblioteca i el seu entorn. Les obres que s’han fet a la banda de la biblioteca municipal estan incloses en la despesa d’aquest equipament, mentre que la part del davant ha estat fi nançada íntegrament per l’Ajuntament de Santa Coloma amb una aportació de 60.000 euros.

ESPECIAL BIBLIOTECA JOAN VINYOLIESPECIAL BIBLIOTECA JOAN VINYOLI

CULTURA

Page 10: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_18 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_19 SCF_18 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_19

Dolça Iglesias, un cop acabada la bi-blioteca, després d’unes setmanes de funcionament, quina valoració en fa?Encara és prematur fer una valoració. De moment hi ha passat moltíssima gent. La biblioteca ofereix un espai molt agradable, de fàcil accés, que per-met moltes activitats relacionades amb la lectura, la cultura, les noves tecnolo-gies, xerrades...

És un lloc del qual la gent podrà treure molt profi t per ampliar els seus co-neixements. El que és important és que la població se la faci seva.

Amb la nova Bbiblioteca l’oferta d’activitats infantils i familiars s’ha vist ampliada considerablement. Ara la secció infantil té un espai pro-pi en el què, a més de la lectura, es fa l’hora del conte per apropar els infants als llibres a través de les històries que es narren. Per altra part, el Club de lectura infantil, que es reunirà un cop al mes, pretén que els nois i noies comparteixin la passió pels llibres. També s’expliquen minicontes utilitzant recursos com ara titelles o cançons per fer més comprensible i visual l’activitat per als nens i nenes més petits. Una

altra activitat que hem introduït és el “Nascuts per llegir”, un projecte de promoció de la lectura per a infants que té per objectiu promoure el gust per la lectura des del primer mes de vida amb un treball conjunt de bibliotecaris, pe-diatres i d’altres agents del món de la lectura i el nen”.

Els joves també tenen espais impor-tants, a part de la sala d’estudi i lec-tura.La Zon@ Internet posa a l’abast de to-thom, i molt especialment dels joves, les noves tecnologies a través dels 20 ordinadors que hi ha repartits en les 3 sales i que es poden utilitzar de manera gratuïta. Es podrà navegar per internet, fer tràmits en línia i preparar treballs, i els que portin el seu portàtil podran gaudir de la zona wi-fi , també de ma-nera gratuïta. Es faran minicursos per als usuaris que vulguin endinsar-se i aprofundir en el món de les tecnolo-gies. També hi ha un espai equipat amb auriculars per escoltar discs compactes o mirar DVD.El mes de setembre, exclusivament per

als joves, començarà un taller de còmic en el qual els amants del dibuix i del còmic podran aprendre les tècniques d’aquest art. Per al mes de novembre s’ha previst un concurs de tira còmica.El servei de préstec és bàsic. Avui dia que tothom va amb tanta pressa poder-se endur el llibre a casa, o la pel·lícula o el CD, forma part dels serveis bàsics de la biblioteca per facilitar la formació integral de la persona.

Els adults, quina oferta troben a la bi-blioteca?El Club de lectors i llegidors és un punt

de trobada per compartir i el llibre que prèviament s’ha escollit perquè els membres del Club el puguin comentar. El món del cinema també juga un paper molt important en les activitats de la bi-blioteca. L’últim divendres de cada mes es farà un Cinefòrum amb la projecció d’una pel·lícula. Hem inaugurat les ses-sions amb un homenatge al colomenc Joaquim Jordà amb la projecció de la pel·lícula, Un cos al bosc. En els espais per a adults també trobem el projecte Diaris del Món per mitjà del qual posem a l’abast dels usuaris de la biblioteca una sèrie de diaris d’arreu del món, de diferents països i llengües. També hi ha una presència molt impor-tant de revistes especialitzades. Igual-ment tenen el servei de préstec.

Dolça Iglesias, quin racó de la Biblio-teca li agrada més?Tots els racons tenen el seu encant. Per a mi és especial la zona on hi ha la prem-sa i les revistes; la trobo molt acollidora per endinsar-te en la lectura. Vull re-marcar que el que havia estat l’anterior biblioteca ha quedat com un espai ex-

“La Biblioteca Joan Vinyoli és el referent dinamitzador de la lectura i la cultura a Santa Coloma de Farners”Dolça Iglesias és la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma i viu aquesta nova etapa de la Biblioteca Joan Vinyoli amb la il·lusió i la confi ança que en poc temps es convertirà en un dels principals elements dinamitzadors i de foment de la lectura a la ciutat. Amb la inauguració de la nova Biblioteca Joan Vinyoli s’obre un ampli ventall de possibilitats i ofertes culturals.

traordinari per fer presentacions, xe-rrades, col·loquis, reunions, fòrums...Està molt ben equipat per fer-ho amb la solemnitat que es mereix cada acte. Tenim una molt bona programació per treure’n el màxim profi t i alhora convi-do la població perquè cada vegada es vagi implicant més en totes les activi-tats que els oferim. Al pis superior de la biblioteca hi ha més punts de lectura i ordinadors amb un dinamitzador per poder atendre els usuaris.

Quants llibres trobem? 18.000 volums, però en els propers

mesos s’anirà ampliant i arribarem a 30.000 volums.

La Biblioteca Municipal Joan Vinyoli serà en un futur comarcal?En aquests moments ja estem oferint el servei de biblioteca comarcal.

Els hereus de Joan Vinyoli tenen pre-vist fer una donació a la biblioteca?Sí, estem en contacte amb els hereus del poeta i ens han manifestat que pro-perament regalaran a la població els manuscrits del seu pare, els llibres per-sonals, cartes...., la taula de treball del poeta . La documentació la guardarem a les vitrines que hi ha a la sala d’ actes de la biblioteca.

Joan Vinyoli, Salvador Espriu...Van ser dos personatges estretament re-lacionats i vinculats amb Santa Coloma de Farners i molt destacats en el món de la literatura. Per tant tindran el seu espai, el seu reconeixement a la nostra biblioteca.

ESPECIAL BIBLIOTECA JOAN VINYOLI

Page 11: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_20 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_21 SCF_20 AGOSTAGOSTAGOSTAGOST 2008200820082008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOSTAGOSTAGOSTAGOST 2008200820082008 SCF_21

L’1 de febrer del 2002, l’edifi ci de la biblioteca i tot el seu contingut va pas-sar a ser propietat municipal, després d’haver donat servei als colomencs i colomenques durant 79 anys a càrrec de la Caixa. Va ser la primera biblio-teca que la Caixa” va obrir a Catalun-ya, l’any 1923, i gairebé la darrera aen tancar.

Núria Masó, com van ser aquests 36 anys al capdavant de la biblioteca de la Caixa?La Biblioteca, a més de fomentar la lectura, va acollir centenars d’activitats culturals com ara conferències, presen-tacions de llibres, exposicions, cursets, recitals de poesia, teatre, projeccions de cinema o diapositives, festivals infan-tils, l’exposició de fl ors o cursos de cui-na, primer amb una cuina econòmica i posteriorment amb una de gas butà. La

biblioteca, durant els 79 anys que va ser de “la Caixa”, va donar un servei ex-traordinari. Va fer les funcions de guar-deria, llar de jubilats, centre cultural... Ttot es feia a la biblioteca”.

Vostè ha pogut veure com s’iniciaven en la lectura nois i noies que amb el pas del temps han destacat en dife-rents disciplines.Des de la biblioteca de Santa Coloma es va transmetre el gust per la lectura a colomencs i colomenques que venien de petits i ja d’adults han destacat com a metges, escriptors, mestres, catedrà-tics o polítics.

Quin era el fons bibliogràfi c?El 1961 la biblioteca guardava 2.000 volums, desprès de les obres de reforma que es van fer el 1985, vàrem arribar

“Quan vaig tancar la porta de la biblioteca per última vegada, un munt de records em van venir a la ment.”

ESPECIAL BIBLIOTECA JOAN VINYOLI ESPECIAL BIBLIOTECA JOAN VINYOLI

Núria Masó Ripoll ha estat l’encarregada de la biblioteca de la Fundació “la Caixa” durant 36 anys, des del 1962 fi ns al 2002.

als 10.646 llibres, i quan es va tancar, el 2002, n’hi havia 20.155.

Durant la Guerra Civil Espanyola es va respectar la biblioteca?Em consta que es van cremar alguns lli-bres escrits en català, es van encendre fogueres amb ells. D’altres volums es van poder amagar per protegir-los.

Alguna anècdota?Moltes. Una de les primeres va ser quan vaig començar a treballar a la bi-blioteca, l’any 1962. Em van demanar un llibre d’Antonio Machado i no vaig trobar-ne cap. Vaig preguntar-li a la Sra. Montserrat Noguera si en teníem algun i em va respondre que estaven al “purgatori”. Aquell dia vaig descobrir el “purgatori”, era un armari que estava tancat i on estaven guardats els llibres “prohibits”.

Cada any, com a responsable de la biblioteca havia de redactar una me-mòria. Queè va escriure a la darrera, la del febrer del 2002?Vaig fer aquest escrit a la darrera me-mòria: “Durant aquests gairebé 40 anys he après molt, també he gaudit i en al-guns moments he patit. He deixat cen-tenars de llibres, i he ajudat a buscar-ne centenars més, he organitzat i he ajudat a organitzar centenars d’activitats cul-turals, i he atès molta gent. Ara veénen a la biblioteca els fi lls dels nens i ne-nes que venien quan jo vaig començar a treballar.El proper 28 de febrer, serà el meu últim dia de treball, i estic segura que, en tan-car la porta per última vegada, un munt de records em vindran a la ment.”.

Núria Masó, actualment està pre-jubi-lada. Diu que s’ha adaptat molt bé a la nova vida i aprofi ta molts dels moments que té per escriure, especialment sobre les seves vivències. Està contenta del nou edifi ci de la biblioteca i assegurant que és un espai extraordinari al qual desitja molt d’èxit.

Page 12: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_22 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_23 SCF_22 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_23

Amb tota la importància que pot te-nir la comunicació en un municipi com el nostre, aquesta ha d’estar regida necessàriament per deter-minats criteris que la facin estar d’acord amb els valors de gestió ac-tuals. Un exemple d’això és la deci-sió de la Regidoria de Comunicació de buscar la màxima actualitat en aquella informació més interessant per als ciutadans i que sorgeix en els plens. D’aquí que presentéssim el Fulletó SCF amb informació no-més de plens com a complement del Butlletí Municipal SCF.

Comunicació efi caç i efi cientHi ha, però, altres criteris que ens hem proposat seguir en l’execució de les nostres tasques, com ara la op-timització dels recursos i el respecte per al medi ambient. I ambdós parà-metres es troben i coincideixen en aquest butlletí que teniu a les mans. El sentit comú ens aconsellava no editar simultàniament el Butlletí Municipal (trimestral) i el Fulletó (a cada ple) quan la publicació del primer s’escau amb la del segon. De manera que quan aquesta circums-tància es doni, hem optat per agru-par els dos mitjans en un sol suport i poder, d’aquesta manera, optimitzar

�����������������������������������������������������

�������������������������

�������������������������

����������������������� �������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������

�����������

����

En la sessió plenària ordinària del passat di-

lluns 12 de maig, l’alcalde de Santa Colo-

ma de Farners, Antoni Solà, va informar als

assistents que es mantenen converses amb

l’Ajuntament de Brunyola per establir les fi -

tes dels termes dels dos pobles.

L’alcalde també va parlar de la visita que va

fer al conseller d’Economia i Finances de la

Generalitat, Antoni Castells, juntament amb

un èxit i va lamentar la poca participació ciu-

tadana que va tenir la jornada cultural contra

la MAT que es va organitzar a Santa Coloma

de Farners el passat 6 d’abril.

En l’informe d’alcaldia, Antoni Solà va ex-

plicar que segueixen les negociacions amb el

Departament de Carreteres de la Generalitat

per defi nir la variant de Santa Coloma, un

tema en el qual actualment existeixen discre-

pàncies entre les dues parts.

L’alcalde també va assegurar que

l’Ajuntament manté com a prioritària la con-

nexió amb la xarxa del Pasteral per al sub-

ministrament d’aigua potable. L’Agència

Catalana de l’Aigua, ACA, ha proposat que

Santa Coloma de Farners obtingui aigua de

la dessaladora de Blanes a través d’un dipòsit

que hi ha a Fogars de la Selva.

Informe d’alcaldia

�����������

Ud’alguna d’aquestes propostes.

estar acabada pel curs 2011-2012, sempre i quan La Generalitat de Catalunya compleixi

amb les seves obligacions.

La cessió de terrenys per als nous jutjats i Consell Comarcal representa reforçar i im-

pulsar la capitalitat, alhora que l’Ajuntament recuperarà dos espais molt necessaris per

a ubicar-hi serveis municipals.

L’adjudicació de les obres de l’Arxiu Comarcal ens permet assegurar que aquest equipa-

ment també és una bona aposta de capitalitat i culturalitat. Aquesta obra, també, repre-

sentarà una millora del seu entorn immediat.

La cessió de terrenys per a un centre de discapacitats ens permetrà cobrir una mancança

que fa temps que volíem resoldre però que La Generalitat de Catalunya va considerar

que era més urgent obrir el CDIAP que fa més d’un any que ja funciona i està atenent

165 nens/es de 0-5 anys de la comarca. De moment, el centre per a discapacitats s’obrirà,

provisionalment, al corredor del c/Verge Maria, però amb la cessió d’aquests terrenys a

la Fundació Astres, ben aviat, disposarem d’un centre amb més capacitat i més serveis

destinat a la d’incapacitació.L’alcaldeAntoni Sola i Bohigas

Maig del 2008

2008, un any de noves realitats

���������

L’ajuntament contracta

un préstec amb el banc de

crèdit local per fi nançar el

Programa d’Inversions del

pressupost municipal 2008

L’operació de crèdit a llarg termini és per un

import d’1.277.553,42 euros amb un tipus

d’interès fi x del 4,60% per a tota la vida del

préstec (9 anys més 1 any de carència). S’ha

considerat que l’oferta del Banc de Crèdit

Local era la millor, donada l’actual distribu-

ció del deute de l’Ajuntament.

LA CONSELLERA DE SALUT, MARINA GELI,

CONFIRMA QUE SANTA COLOMA DE FARNERS

TINDRÀ UN NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners havia demanat a la Generalitat l’ampliació

del CAP per resoldre els problemes de manca d’espai que existeixen en l’actualitat da-

vant el creixement de població que ha experimentat la capital de la Selva en els darrers

anys. El Centre d’Assistència Primària de Santa Coloma de Farners es va construir l’any 1985

per atendre una població que pràcticament era la meitat de la que hi ha en aquests mo-

ments, que està al voltant de les 12.000 persones censades.

La Generalitat havia presentat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners un projecte

d’ampliació de l’actual CAP, que està situat al carrer Santa Bàrbara, però no es va con-

siderar viable. Per això es va demanar un nou edifi ci. Aquest anunci el va fer en el ple

ordinari de passat 12 de maig la regidora de Salut, Marta Salamaña.

Ara, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners haurà de cedir a la Generalitat els te-

rrenys per construir el nou CAP, que hauran de complir amb uns requisits essencials

com ara ser cèntrics i accessibles per a tothom i que permetin la construcció d’una zona

d’aparcament de vehicles.

La construcció del nou Centre d’Atenció Primària serà una realitat a mitjà termini i per-

metrà poder oferir molts més serveis sanitaris dels que hi ha en l’actualitat.

����������

El programa El Magazine de la Ra-dioactivitat ha tancat la temporada amb la regidora de Colomencs pel canvi,Susagna Riera, com a convi-dada, el darrer dilluns del mes de ju-liol. El programa s’ha emès durant la darrera temporada radiofònica a la Radioactivitat, i hi han passat la majoria dels regidors del consisto-ri de Santa Coloma de Farners. En el marc d’aquest espai, els regidors de l’equip de govern han pogut ex-

COMUNICACIÓ COMUNICACIÓ

l’esforç i la despesa que suposa cada un d’ells, alhora que intentem donar exemple de contenció en temps de crisi i de respecte pel medi ambient estalviant tan paper com podem en uns moments en què sembla que adoptar actituds com aquesta és im-prescindible. Així doncs, teniu a les mans els dos suports de comunicació impre-sa de l’Ajuntament, esperant que l’aplicació d’aquesta política orien-tada a l’efi càcia en la comunicació, esdevingui a partir d’ara també efi -cient en la utilització de recursos públics.

La regidora a l’oposició Susagna Riera tanca la temporada del programa El Magazine

posar quines són les actuacions que han dut a terme en aquest primer any de mandat així com els projec-tes previstos per els pròxims tres anys. Així mateix, tal i com ha fet la regidora de l’oposició al consis-tori Colomenc, Susagna Riera, en el transcurs d’aquesta entrevista ha pogut mostrar els seus punts de vis-ta sobre la gestió local. El Magazine, és un programa pre-sentat per Àngel Pou que s’ha emès

durant la darrera temporada cada dos dilluns, de 22,00 hores a 23,00 hores de la nit, després de l’espai de El Temps amb Pere Serra.

La regidora de Comunicació a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Montse Codina, ha expli-cat que “en el programa hi han pas-sat la gran majoria dels regidors del consistori, que han parlat dels seus camps d’actuació i de les perspec-tives de futur.” Amb tot, es previst, tal i com ha anunciat la mateixa Co-dina, que el programa es reinici el mes de setembre.

Una ràdio de referènciaD’altra banda, i tal i com ha asse-gurat la mateixa regidora de Co-municació, des del consistori s’ha començat a treballar en un projecte de ràdio a fi i efecte que la ràdio de Santa Coloma és converteixi en un punt de referència per a la comarca de la Selva. En aquest sentit, la re-gidora ha manifestat que “ aquesta és una de les prioritats de la seva re-gidoria, una vegada posat en marxa el Butlletí d’Informació Municipal SCF i el Fulletó d’Informació Mu-nicipal. En aquesta mateixa línia, Codina, ha manifestat que en aquest primer any ja s’ha vist un canvi en la dinàmica del consistori Colo-menc respecte la informació. No hi ha dubte que la comunicació de tot allò que s’està duent a terme a la ciutat de Santa Coloma ha quedat pal·les, tant en el material que edita el mateix consistori com en les pu-blicacions locals i comarcals.

Page 13: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_24 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_25 SCF_24 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_25

SANT JORDI 2008 ‘Estimada Lluna’ recull part de la memòria històrica de Santa Coloma de Farners.

Estimada Lluna és el segon llibre de la jove escriptora colomenca Susanna Pino. Es tracta d’una his-tòria ambientada a Santa Coloma de Farners, un 90% real, entre una iaia afectada d’Alzheimer, l’Eulàlia, i la seva néta, la Lluna. A través d’uns escrits, l’Eulàlia fa un intent de voler recuperar la me-mòria històrica i personal perquè

Els alumnes del taller de fo-tografi a de l’Escola d’Adults van exposar els seus treba-lls a l’Ofi cina de Turisme de l’Ajuntament

Divendres 18 de juliol. Teatre Catalunya. 22h

C

ODIADA DE SANT JORDI

El centre neuràlgic de la Dia-da de Sant Jordi 2008 va ser la plaça Farners amb activitats com el mercat d’intercanvi de llibres, la lectura d’un poema de Josep Piera traduït a diverses llengües i el Concurs de fl oretes, amoretes, galanteries i poemes d’amor, organitzat pel Consorci per a la Normalització Lingüís-tica i l’Escola d’Adults. Durant tot el dia, a la plaça Farners, hi va haver venda de llibres i roses i a la tarda, una parada del Vo-luntariat per la llengua.

Aquesta activitat es va fer el passat mes de maig organitzada pel Consor-ci per a la Normalització Lingüística i l’Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners.Els alumnes d’alguns dels cursos organitzats pel Servei Comarcal de Català de la Selva havien llegit la darrera novel·la de Jordi Coca i en la presentació van tenir l’oportunitat d’escoltar l’autor.

LLA

GL’escriptor Jordi Coca presenta la seva darrera novel·la “ La noia del ball”

Jordi Coca està considerat un dels millors escriptors de l’actual panora-ma literari català. Amb La noia del ball, Jordi Coca va guanyar el Premi Carlemany 2007. Si bé aquest autor ha conreat amb èxit els diversos gè-neres literaris, ha destacat especial-ment com a novel·lista amb obres com La japonesa (Premi Josep Pla 1992) o Sota la pols (Premi Sant Jor-di 2000).

EPrimavera Musical a Santa Coloma de Farners

El Festival Acisummusica, que enguany ha arribat a la sisena edició, és una iniciativa de l’Escola Municipal de Música Josep Carbó de Santa Coloma de Farners.La Primavera Musical s’ha ce-lebrat entre els mesos de març i juny amb un seguit de concerts amb una gran varietat d’estils. En aquesta edició s’han pro-gramat 10 concerts.Tots els concerts s’han dut a terme al Teatre Catalunya, excepte dos, que van tenir com a escenari l’església de Sant Sebastià.El programa del Festival té com a objectiu despertar les orelles de petits i grans, experts i afi cionats, clàssics i moderns, i donar l’oportunitat als músics de Santa Coloma de Farners de mostrar el seu treball.Enguany han passat per la Primavera Musical grups com Gorka Benítez Quartet, l’orquestra de cambra A Quatre Cordes, la cobla local La Flama de Farners, Pablo Selnik Quartet, Xavi García & Jesús Torrent Trio, la secció de vent de l’Orquestra Jove de la Selva i la Banda del Conservatori de Música de Girona, entre

d’altes.

SANT JORDI 2008 Presentació del llibre ‘Elogi de la Transgressió’

El llibre reuneix les ponències de les Jornades de Psicologia i Identitat Nacional que sota el títol “Identitats i (des)raó d’Estat” es van fer a Sueca (la Ribera Baixa del Xúquer) el 12 i 13 de maig del 2006. Elogi de la Trans-

gressió. Identitat nacional i desraó d’Estat és obra dels autors Quim Gibert, Ramon Camats, Albert Be-rrio, Eugeni Casanova i Josep Sort.La presentació del llibre va anar a càrrec de l’escriptora colomenca Assumpció Cantalozella, la regi-dora de Cultura de l’Ajuntament, Dolça Iglesias, i un dels coautors

del llibre, Quim Gibert.

la Lluna la recordi com ella vol i no com allò en què es convertirà a causa de la malaltia.Per escriure aquest llibre, Susan-na Pino va entrevistar diverses persones de Santa Coloma de Farners que havien viscut la Guerra Civil Espanyola, per així ajustar la història a la realitat del passat de la capital de la Selva.El llibre té un pròleg de l’escriptor Martí Gironell i està editat per Abadia editors.

L’exposició “Espais” es va po-der visitar durant el mes d’abril i té caràcter itinerant per així po-der donar a conèixer a bastament el treball dels alumnes d’aquest curs de fotografi a.La temàtica dels treballs anavaés sobre el paisatge i l’arquitectura colomencsa i es van exposar un total de 30 fotografi es, 3 de cada alumne. Al curs hi van partici-par 14 persones. Tot i que el taller fa alguns anys que es realitza a l’Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners.Aquesta és la prime-ra vegada que els treballs dels alumnes es mostren en una ex-posició.Ara, aquest grup d’alumnes del taller de fotografi a s’ha fi xat com a objectiu poder muntar una as-sociació de fotografi a local.L’exposició “Espais”, també es podrà visitar a la Biblioteca Joan Vinyoli.

Page 14: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_26 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_27 SCF_26 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_27

Enguany, aquest festival ha man-tingut el nombre de dies desprès de l’èxit assolit en l’edició de l’any passat.Aquest any el Sargantana Music Festival va comptar amb les actua-cions dels participants al concurs + Música, els guanyadors del concurs de barraques Intro 2007 de Girona i altres artistes convidats.Segons el regidor de Joventut i Fes-

L’Ajuntament posa en marxa un servei d’autobús per anar fi ns a la platja de Fenals durant els mesos de juliol i agost.Aquesta activitat està organi-tzada des del Cercle Jove i els tiquets s’hauran d’adquirir a les ofi cines de l’Ajuntament al preu de 5 euros. Aquests diners es destinaran al desenvolupament de projectes del Cercle Jove. La sortida dels autobusos per anar fi ns a la platja lloretenca de Fe-nals serà a les 9 del matí i la tor-nada a les 2 del migdia.A l’agost, el servei funcionarà els dies: 1,3,6,8,10,13,17,20,22,24 i 27.

La regidoria de Festes ha progra-mat un seguit d’activitats a l’aire lliure per aquests mesos d’estiu. Els mesos de juliol i agost, cada dilluns, es faran les tradicionals audicions de sardanes a càrrec de la cobla La Flama de Farners. Així mateix s’han programat sessions de cinema a la fresca, a la Plaça Farners i audicio-ns de música a la fresca amb recitals de cantautor, havaneres o jazz que tindran com a escenari diferents es-pais de la ciutat.

Audicions de sardanes d’estiu a la plaça Farners

Les audicions es fan tots els di-lluns dels mesos de juliol i agost a la plaça Farners. La cobla que interpreta les sardanes és la Flama de Farners, cobla que aquests dies ha presentat el seu nou disc de sardanes.

JOVENTUT I FESTES

Estiu festiuPer als més joves s’han previst ac-tuacions de circ i teatre.Durant els mesos d’estiu, també tindran lloc les tradicional revet-lles a diversos barris com són a Can Malladó, el carrer Violeta o Santa Coloma Residencial, revetlles que compten amb la col·laboració de l’Ajuntament.Les activitats d’estiu tindran el tret de sortida el 4 de juliol amb la Car-pa jove “Aqua” que va muntar al Parc de Sant Salvador.

A la platja amb bus

La tercera edició del Sargantana Music Festival s’ha celebrat al Parc de Sant Salvador

tes, Josep Lluís Pérez, el Sarganta-na Music Festival “és un espai on hi tenen cabuda tots els grups amb esperit de fer música independent, que estan lluny de l’etiquetatge co-mercial i que estan fent bona mú-sica”. Al Sargantana Music Festi-val s’interpreten musiques de tot tipus com ara el rock, indie, soul o funky.Algunes de les activitats com-

TRASLLAT DEL TELECENTRE AL CERCLE JOVEAmb l’obertura de la nova biblioteca Joan Vinyoli, el servei de Telecentre que fi ns ara estava ubicat en aquest equipament cultural s’ha traslladat al Cercle Jove, situat a l’edifi ci del Cercle Cultural Colomenc. L’horari és de dimarts a dissabte de 5 a 8 de la tarda.

BREUS JOVENTUT I FESTES

plementàries que s’han fet en l’edició d’enguany són una festa de l’escuma, una demostració de balls hip hop i una festa chill out.

Els participants als festival han tin-gut l’oportunitat de gaudir, gratuïta-ment, d’una zona lliure d’acampada que ha estat equipada amb tots els serveis.

Page 15: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_28 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_29 SCF_28 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_29

D’altra banda no deixa de ser curiós que des del govern central es digui que les balances no han de servir com a argument per a la negociació del fi nançament. Així per què han de servir ? Per saber el que ens han robat el PSOE i el PP al llarg de tots aquests anys? Sí, per això també, però sobretot ha de servir perquè aquesta situació injusta i insostenible no s’allargui ni un segon més. Cal tenir memòria històrica i tenir present que aquests partits sempre es posen d’acord per anar contra Catalunya.

També han sortit a la llum altres dades comparatives sobre les diferents autonomies que mereixen un estudi més profund, per exemple que a Catalunya els funcio-naris representen el 8% de la població laboral i a Extre-madura el 25%. Un vertader escàndol.

Aquesta vegada va en serio, hem de millorar el fi nança-ment perquè Catalunya tingui millors infraestructures i més recursos per a educació, salut i serveis socials. Hem d’estar units perquè ens hi juguem el futur del país. Convergència i Unió, com sempre, estarà al costat de CATALUNYA.

CONVERGÈNCIA i UNIÓ

Finalment s’han publicat les balances fi scals i s’ha fet evident el que la majoria ja sabíem: Catalun-ya és més solidària del que li pertoca i del que

pot aguantar. De fet, les tres autonomies més castigades són les Balears, el País Valencià i Catalunya, o sigui els Països Catalans.

Fa molt de temps que hi ha gent que està denunciant aquest espoli, però fi ns ara no hem pogut saber els nú-meros ofi cials i per tant ara es pot presentar com un argument sòlid i defi nitiu. Catalunya no pot continuar amb un dèfi cit fi scal que supera els 14.000 Euros anuals, el que representa gairebé un 9% del seu PIB. Estem da-vant d’una situació límit que ja no es pot allargar més.

És un bon moment per recordar que quan en Jordi Pu-jol es queixava del fi nançament que rebia Catalunya, alguns que tot el dia s’autoanomenen catalanistes el ti-tllaven de victimista i ploraner. Ara s’ha demostrat que les seves reivindicacions eren més que justifi cades i que alguns, per interessos partidistes, no li donaven su-port. Ara sí, ara que governen s’han adonat de la injus-tícia que suposa una càrrega fi scal tan forta. Ara vénen les grans declaracions del Sr. Montilla i companyia. Molta comèdia i poca cosa més. En el seu moment van deixar sol en Pujol i a sobre el ridiculitzaven. Ara no estaran sols, Convergència i Unió, com sempre ha fet, actuarà amb responsabilitat i donarà tot el recolzament a les justes reivindicacions perquè Catalunya tingui el fi nançament adequat que ens permeti tenir millors ser-veis i infraestructures.

Des de fa més de 15 anys, després de la caiguda del mur de Berlín, es parla de forma regular de la crisi del socialisme democràtic i de la ne-

cessària renovació del discurs. Aquesta suposada crisi, però, no obeeix una altra cosa que a una crisi d’una determinada forma d’entendre el socialisme. Aquest socialisme en crisi és el que encara avui directe o in-directament veu de les fonts del marxisme i continua pensant que l’estaticisme i la intervenció dels poders públics són la solució a tots els problemes de la so-cietat. La incapacitat del socialisme francès per trobar un discurs coherent amb la seva pràctica política, és l’exemple més revelador.

Existeix un altre corrent de pensament que no solament s’ha adaptat millor als canvis de les últimes dècades, sinó que té una llarga tradició que es remunta als anys trenta del segle XX: el socialisme liberal. A primera vista sembla una contradicció que puguin anar juntes aquestes dues corrents polítiques, tant es així que la pri-mera vegada que vaig sentir la paraula “lliberal” ajun-tada a la nostra “socialista”vaig quedà sobtat, dons hem semblava contradictori amb els ideals fonamentals de la socialdemocràcia.

El socialisme liberal es va començar a teoritzar com un sistema integrador dels ideals de llibertat i justícia per part d’un socialista italià que, després d’haver-se reco-negut com un dels líders amb més futur de l’esquerra italiana, va ser assassinat per Mussolini l’any 1937: Carlo Rosselli.

Rosselli, ja l’any 1930, afi rmava que el socialisme és la fi losofi a de la llibertat i pronosticava que un dia el ter-me liberal seria usat “amb orgullosa consciència” pels socialistes. Per a ell el socialisme no era una altra cosa

Les balances fi scals, crònica d’un espoli continuat que el desenvolupament lògic, portat a conseqüències

extremes, del principi de llibertat. I fer-ho no només basant-se en noves lleis, sinó amb la transformació real de les estructures socials.Per al pensador italià els socialistes no hem de tenir la il·lusió de posseir el secret del futur ni creure’ns diposi-taris de l’ultima veritat en matèria social. Hem d’ésser relativistes, però d’un relativisme que impulsa l’acció i creu en la força de la voluntat humana com a motor de la història. Una voluntat basada en la cultura del tre-ball. Carlo Rosseli, en el seu intent de defi nir un socialisme liberal, no renunciava a cap dels seus principis però els va passar tots pel tamís de la realitat. I és aquest realis-me el que ho fa actual: més de 70 anys més tard, no so-lament ens continua generant preguntes pertinents, sinó que ens indica una actitud a prendre en relació amb el món i la societat.

Una actitud realista, que no eludeix cap de les contra-diccions generades per la doctrina socialista tradicional i que va conduir a defensar posicions no ideològiques i antilaiques. Posicions que el van fer renunciar, també, a la vella idea internacionalista per acceptar que els socialistes han d’assumir plenament la identitat nacional com prò-pia i no renunciar a construir un projecte nacional per al seu país.

De fet, encara avui, i enfront la desorientació del so-cialisme francès i de la socialdemocràcia alemanya, el laborisme britànic continua sent una referència del so-cialisme liberal. Un socialisme que es preocupa i busca solucions innovadores als nous problemes.

Socialisme lliberal

GRUPS POLÍTICS: CiU GRUPS POLÍTICS: PSC

> segueix a la pàg. següent

Page 16: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_30 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_31 SCF_30 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_31

Una batalla que avui s’ha de guanyar en el terreny dels valors defensant un igualitarisme que vagi de la mà de la responsabilitat individual, i de l’ambició per prosperar, com única via per promoure de manera efi caç la mobi-litat social. Un liberalisme basat en la voluntat d’oferir permanentment noves oportunitats per a tothom, fi ns el punt de crear una veritable “societat d’oportunitats”, i que reivindica la necessitat d’enfortir els vincles de solidaritat social per mantenir la cohesió social.

Els socialistes catalans també pensem que avui fa falta guanyar la batalla d’idees a casa nostra. I per fer-ho ens proposem no només recuperar els valors que ens iden-tifi quen com partit -els valors de la llibertat, la igualtat i la justícia- sinó reivindicar la tradició del socialisme li-beral. Per totes aquestes raons, Carlo Rosselli és encara avui una font d’inspiració i de refl exió per als socialis-tes catalans. En un moment en què fa falta recuperar la preeminència de la cultura del treball a la nostra socie-tat i la importància de la responsabilitat individual en la vida col·lectiva, el socialisme liberal és la síntesi neces-sària entre socialisme i liberalisme, una síntesi possible per governar societats complexes que funcionen en el marc d’economies de mercat avançades.

Agrupació P.S.C.Santa Coloma Farners

Ja fa un any que estic al davant de la regidoria d’Educació de l’ajuntament de Santa Coloma de Farners. I us en voldria fer cinc cèntims de com

ha anat.Sempre he pensat que l’educació ha de ser una prio-ritat en qualsevol programa de partit, ruta de treball d’un ajuntament o projecte de país. Potser perquè en sóc, de mestra, i sé quin és el dia a dia dels alumnes de les nostres escoles, siguin petites, grans, públiques o privades-concertades. El treball que s’hi fa és molt important! S’hi formen les persones que, en un futur no gaire llunyà, seran els adults. Això em porta a afi rmar que cal valorar el treball que fan els professionals dels nostres centres escolars, de la importància que els pares han de donar a l’educació dels seus fi lls i de l’esforç que els alumnes han de fer per superar els objectius de cada curs. Des de l’ajuntament, com a administració propera, hem de col.laborar en tota aquesta tasca i crec que en aquest primer any ho hem fet i ho hem fet se-riosament.-Per una part hem incrementat el pressupost que es do-nava a les escoles de la nostra ciutat i a les AMPA. Això es tradueix en més material i recursos per als nostres alumnes i més subvenció per dedicar a la reutilització de llibres per als centres que porten a terme aquest pro-jecte. La qual cosa comportarà una reducció pressupos-tària en l’adquisició dels llibres de text per part de les famílies.-Hem actuat amb rapidesa per solucionar la massifi ca-ció de l’IES de la nostra població. De cares al curs vi-nent els alumnes de Riudarenes i Sils del curs de primer d’ESO aniran al nou SES de Sils.-Hem començat a perfi lar la ruta de treball del que ha de ser la regidoria d’educació del nostre ajuntament. La volem dotar de més pressupost, més personal i ho volem fer des del punt de vista de la responsabilitat i

La regidoria d’educació, un pas endavant!

del saber fer. -Hem col.laborat en la diada The English Day. Aquest any ha estat el 10è Aniversari i des de la regidoria ens sentim molt satisfets que aquesta activitat es porti a ter-me a la nostra ciutat.-Hem fet possible que una vegada més l’activitat Apa-drinem Escultures fos un èxit.-Estem treballant perquè el trasllat de l’edifi ci de Co-rreus sigui una realitat el més aviat possible. De mo-ment ja s’ha presentat en el ple del passat dia 12 de maig l’aprovació de la permuta d’immobles amb Co-rreus i del corresponent conveni. Va ser aprovada per unanimitat. D’aquesta manera es podrà ampliar l’escola Sant Salvador d’Horta amb un edifi ci nou per al parvu-lari. És una reivindicació de fa molts anys i amb ERC a l’ajuntament ho aconseguirem.-Hem programat unes actuacions importants a l’escola Sant Salvador d’Horta de cares a aquest estiu.-Des de la regidoria hem treballat perquè la remode-lació de la llar Tabalet entrés pel PUOSC. Creiem que la llar necessita unes actuacions importants i per això cal dedicar-hi esforços i pressupost. De moment, s’han projectat unes actuacions per actualitzar i millorar les seves infraestructures aquest estiu.-Per al nou curs escolar 08/09 Educació ja tindrà en-llestida la segona fase de l’edifi ci del CEIP Castell de Farners. Des de la regidoria ja hem previst un seguit d’actuacions a fer-hi abans els alumnes no iniciïn el nou curs.-Recordem que ningú més es plantejava que a Santa Coloma de Farners li calgués una EOI, i Esquerra ho va posar al programa. Ho hem treballat des del primer dia, i en un any ja és una realitat. Hem aconseguit portar a la nostra ciutat els cursos reglats de l’Escola Ofi cial d’Idiomes. El curs vinent, 08/09, s’impartiran nivells d’anglès a l’IES. Quant a les preinscripcions, els

> ve de la pàg. anterior GRUPS POLÍTICS: ERC

> segueix a la pàg. següent

Page 17: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_32 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_33 SCF_32 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_33

nivells, l’horari,... s’informarà properament. -Amb el propòsit de donar resposta immediata als pro-blemes quotidians de les escoles des de la regidoria d’Educació hem volgut ser propers. Quan ha sorgit un problema, ens hi hem posat de valent perquè afectés el menys possible als nostres infants i alumnes. Volem donar sentit de proximitat i estar al costat de tots els centres, de totes les AMPA, de tots els alumnes, de tots els professionals i tot el personal que treballa en el món educatiu a la nostra ciutat. Perquè tots formem part de la comunitat educativa de Santa Coloma de Farners.

En defi nitiva, no ens hem quedat parats i hem treballat durant tot aquest any perquè tota la comunitat educati-va de Santa Coloma de Farners hagi vist un xic de canvi des que ERC ha entrat a governar. El nostre propòsit és millorar el treball que s’ha fet fi ns ara i, des del sen-tit de la responsabilitat i professionalitat, endegar una nova etapa en el món de l’educació de Santa Coloma de Farners.

Esquerra Republicana de Catalunya

En el darrer ple, l’equip de govern va presentar una moció, promoguda pel CILMA (Diputació de Girona), en la que es demanava el soterra-

ment de la MAT. Entesa per Santa Coloma va votar que NO, perquè no volem la MAT ni aquí ni enlloc. Aprovar una moció d’aquest tipus ens sembla una claudicació a la lluita que s’està portant des de fa ja uns anys. El Sr. Alcalde va defensar la moció com estant fent tots els alcaldes de la plataforma ANMAT. Diuen que fi ns ara havien dit no a la MAT perquè no els hi agra-dava com s’havia imposat la línia des del Govern, que s’havien sentit enganyats, perquè ningú els hi explicava per a que servia la línia de molt alta tensió, però ara que el Govern de la Generalitat s’està acostant al territori i els hi explica, en comencen a veure la seva necessitat. A més argumenten que el fet que se soterri al tram de la frontera provoca un greuge comparatiu amb la resta de pobles

Dir NO A LA MAT pot voler dir vàries coses : Una és acceptar la seva necessitat i demanar que no es vegi, per tant soterrar-la per les infraestructures exis-tents, però això vol dir estar a favor d’una línia que no aportarà benefi ci al territori. Que ens passin per da-munt 400Kv no vol dir que no tinguem aturades en el subministrament, vol dir que seguim mantenint un mo-del de transport de l’energia insostenible, que fomenta l’escalada de consums, amb gran pèrdues energètiques, però amb grans guanys per les empreses.Aquesta no és la posició d’EntesaPer nosaltres dir no a la MAT vol dir no està d’acord amb el model energètic actual. Si les terres gironines estan subjectes a talls de sub-ministrament es segons l’informe d’octubre del 2004 <La situació Energètica a Catalunya i Girona> de la Conselleria de Treball i Indústria de la Generalitat de

Per què no volem la MAT

Catalunya, degut a la manca d’inversió i negligència de les diferents companyies que han tingut la propietat de la xarxa a casa nostra.Dir no a la MAT també vol dir reconvertir de línies ja existents i que en part segueixen a la vora del traçat de l’autopista i el del futur TAV, evitant així nous impac-tes.Dir no a la MAT també vol dir canviar el model i impul-sar la generació d’energia elèctrica propera al lloc de consum. S’evita haver-la de transportar a grans distàn-cies. Es redueixen les pèrdues d’energia pel transport, i s’aconsegueix ser més efi cients. Dir no a la Mat també vol dir endegar programes d’estalvi. Hi ha un sostre energètic i només queda la via de l´efi ciència per frenar l´escalada de consums que aquesta línia reportarà. Això és un canvi a llarg termini però ara tenim l’oportunitat de començar.

Dir no a la Mat vol dir preservar el nostre paisatge La línia té un enorme impacte visual i paisatgístic, i a po-blació quan a soroll i afectacions a la propietat privada, perquè comporta la ocupació del sòl per a la construcció de la base de les torres, cosa que provoca també la pèr-dua de valor de les fi nques afectades com diu l’informe d’impacte ambiental de la línia.La línia hipoteca el territori per a fer turisme relacionat amb la natura, untipus de turisme que nosaltres defen-sem.Un estudi classifi ca l’impacte com a molt critic per a la fauna, i incrementa el risc d’incendis, a més que incre-menta el canvi climàtic, ja que es tallaran forces arbres assimiladors de C0O2 Per tot això diem NO A LA MAT

ENTESA PER SANTA COLOMA-EPM

> ve de la pàg. anterior GRUPS POLÍTICS: ENTESA PER SANTA COLOMANTA COLOMANT

Page 18: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

SCF_34 AGOST 2008 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal SCF_35 SCF_34 Butlletí d’informació municipal Butlletí d’informació municipal AGOST 2008 SCF_35

Juliol 2007 Proposta 1: Segons estableix la llei 8/2007, demanem de fer les declaracions dels representants locals sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que pugui proporcionar ingressos econòmics i declaració de béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus... en un registre públic.Votacions: 12 en contra (CiU, PSC i ERC) i 4 a favor (CPC i Entesa per Santa Coloma).

Proposta 2: Realitzar a l’Ajuntament una auditoria le-gal i de comptes.Votacions: 12 en contra (Equip de govern ) i 4 a favor (CPC i Entesa)

Setembre 2007Proposta 3: Aparcament soterrat a la plaça Firal.Votació: 14 en contra ( CiU, PSC, ERC i Entesa) i 3 a favor de CPC.

Proposta 4: Elaboració d’un protocol de condol referit als representants del consistori, treballadors i fi lls pre-dilectes i adoptius. Aprovat per unanimitat.

Proposta 5: Fer zona d’aparcament blava els carrers Camprodon, Sant Sebastià, Moragues i Plaça de la Pau. Retirada per que asseguren que ja ho tenen previst.

Proposta 6: Iniciar els tràmits de col·laboració amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i el centre de su-port d’Ordenances solars (CSOS) per elaborar les orde-nances i normativa local específi ques per a Santa Colo-ma. Aprovat per unanimitat.Proposta 7: Instal·lar barreres protectores al xamfrà de

la C/ d’Anglès amb la baixada la Salle per reforçar la protecció i evitar incidents greus. Aprovat per unani-mitat.

Proposta 8: Instal·lar aularis complementaris al CEIP castell de Farners. Retirat perquè ja ho tenien previst.

Novembre 2007Proposta 9: Estudi de la instal·lació de barreres de con-trol a l’estació d’autobusos per facilitar la circulació i aturada del transport públic.Votació: 13 a favor de CPC, CiU, PSC i ERC i 1 abs-tenció d’Entesa.

Proposta 10: Habilitar al pati del darrera de Can Gironès, façana Carrer de Dalt, unes places d’estacionament. Retirada perquè ja anaven a començar les obres de la Casa Museu.

Proposta 11: Instar a la Diputació de Girona a executar el projecte de millora de la zona de vianants des de la plaça Europa fi ns al pont del Balneari a les dues bandes de la Carretera. Va ser anul.lada i es va presentar en forma de prec.

Proposta 12: Iniciar converses amb la família Avellane-da per poder habilitar un solar de la seva propietat com a zona d’aparcament públic. Retirada perquè l’equip de govern diuen que ja estan en converses per aquest tema, tot i que els resultats són infructuosos.

Gener 2008Proposta 13: Encàrrec d’un projecte tècnic per a la ins-tal.lació d’unes escales mecàniques o un altre mitjà al Carrer de Les Escales Petites. El vam retirar a l’espera d’un pressupost.

Proposta 14: Instal.lació elèctrica lumínica en la zona d’accés al pàrking dels dipòsits vells de la carretera d’ Anglès. Aprovat per unanimitat.

Proposta 15: Dotar al cos de Policia Local d’un equip de desfi bril.lació i la formació corresponent al perso-nal. Va ser retirada a l’espera que l’equip de govern l’estudiés en un breu termini de temps.

Març 2008Proposta 16: Valoració d’un estudi i redacció d’ un pro-jecte tècnic de construcció o instal.lació d’unes escales mecàniques o similar en el carrer de les Escales Petites o un altre carrer. Aprovat per unanimitat.

Proposta 17: Pressupostar i valorar la construcció d’un pàrquing soterrat a l’edifi ci del nou arxiu comarcal (an-tiga fàbrica ALBERT). Votació:14 vots en contra ( CiU, PSC, ERC i Entesa) i 2 a favor de CPC.

Proposta 18: Encàrrec d’un projecte de construcció de wàters públics a diferents zones del municipi. Vota-ció:13 vots en contra ( CiU, PSC, ERC) i 3 a favor ( CPC i Entesa).

Proposta 19: Aplicació d’un descompte del 2% al pa-gament dels impostos i les taxes als contribuents que tenen domiciliat el pagament a les entitats bancàries.Votació:14 vots en contra ( CiU, PSC, ERC i Entesa), i 2 vots a favor de CPC.

Proposta 20: Encarregar als serveis tècnics de l’Ajuntament la redacció d’una normativa referida als benefi cis fi scals en les edifi cacions que incorporin me-

sures d’instal.lació d’equipaments per a l’aprofi tament de les energies renovables. Aprovat per unanimitat.

Bon estiu a tots i totes!!Colomencs pel Canvi

GRUPS POLÍTICS: COLOMENCS PEL CANVI

Conciutadans i conciutadanes, en aquesta ocasió volem exposar-vos les propostes que Colomencs pel Canvi ha proposat en aquest primer any a l’Ajuntament i el resultat obtingut.

Page 19: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

El ple de l’Ajuntament ha aprovat una moció demanat al Departa-ment d’Educació de la Generalitat que assumeixi el dèfi cit del servei de transport escolar no obligatori a la comarca de la Selva per al curs 2007/08 i aporti 400.000 euros complementaris a l’addenda signa-da amb el Consell Comarcal de la Selva per a gestió de competències educatives.En aquesta moció també es demana que en les addendes del curs 2008-09 i posteriors, el Departament d’Educació incrementi en un 50% la dotació prevista per atendre ne-cessitats de transport no obligatori a la comarca de la Selva.

A criteri de l’Ajuntament de San-ta Coloma de Farners, el servei de transport escolar a la comarca de la

Selva, amb independència de si les rutes discorren dins el mateix o en-tre diferents municipis és necessari i imprescindible per a garantir els drets dels infants i joves de la co-marca a la seva escolarització.

L’Ajuntament de ofereix ajudes als nois i noies que amb difi cultats per afrontar el pagament del servei de transport escolar no obligatori.Mentrestant, l’Ajuntament conti-nuarà treballant per aconseguir que els drets dels alumnes que resideixen en nuclis de població (urbanitzacio-ns, pobles, veïnats) situats a més de mitja hora a peu del centre educatiu que els pertoca, gaudeixin d’un ser-vei de transport escolar adequat a les seves necessitats i fi ns a on sigui possible de caràcter gratuït.

Transport escolar no obligatori

Aquesta zona es troba entre el Parc de Bombers i Puigfortí i connectarà amb l’Avinguda Joan Maragall. La previsió és construir 360 habitatges, un 30% dels quals seran de protec-ció ofi cial.

Aquest sector té una extensió de 184.600 m2, 5.000 dels quals per-tanyen a la carretera d’Anglès, 81.869 es cedeixen a l’Ajuntament

Desenvolupament urbanístic al Sector H

El ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment la modifi cació del Pla general al sector G i l’aprovació ini-cial del Pla parcial d’aquest sector.Aquest sector, de 87.000 m2 està situat entre la carretera vella de Gi-rona i l’actual deixalleria munici-pal. Es preveu construir un màxim de 193 habitatges, dels quals un 30% seran de protecció ofi cial. En aquesta zona s’edifi caran cases uni-familiars aïllades, aparellades, en

renglera i petits blocs de pisos de protecció ofi cial. Concretament 84 pisos. L’Ajuntament tindrà un 10% d’aprofi tament mig.

Un cop feta l’aprovació inicial, ara es farà una exposició al públic i posteriorment s’hauran d’esperar els informes dels organismes impli-cats.

S’aprova el pla parcial del sector GMillora urbana Millora urbana del sector de del sector de Mosaics planasS’ha aprovat una reconversió d’usos per passar la zona d’industrial a re-sidencial. Els 16.000 m2 industrials existents es convertiran en 18.000 de sostre edifi cable residencial. En aquests moments encara no s’ha fi xat el nombre d’habitatges que s’hi podran edifi car.Pel que fa a la fàbrica Mosaics Pla-nas, des de l’Ajuntament es valora positivament el trasllat d’aquesta empresa que amb el pas dels anys ha quedat al centre urbà i la seva ac-tivitat crea molèsties.El pla especial de millora urbana en aquest sector estarà condicionat per la proximitat de la riera i el cemen-tiri i per tant es pensa en un projecte funcional i no massa agressiu.

Carrer BisbalL’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a l’expropiació dels drets d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’obertura de la prolongació del carrer Bisbal.Fa un temps es va donar llicència per la construcció d’habitatges, que ja estan construïts, però, posterior-ment va sorgir un dret d’ús del ca-rrer per part de Mosaics Planas. El carrer Bisbal fa temps que hau-ria d’estar fet, i ara amb aquesta expropiació des drets d’ocupació, l’Ajuntament vol desencallar el més aviat possible la situació.

Aquesta ampliació es fa al sector de Can Cuca i Can Paperer amb la integració al polígon de Mas Llorenç de dues parcel·les, una de 233 m2 i l’altre de 117 m2.

en concepte del 10% d’aprofi tament mig, i 80.000 m2 de sol es destina-ran a vivendes de diversa tipologia: 47 habitatges aïllats, 176 aparellats i 118 plurifamiliars de protecció ofi -cial.

Les zones verdes del sector ocupa-ran una extensió de 44.000 m2.

D’aquesta manera s’integren al polígon de Mas Llorenç, dues empreses ja existents a la zona des de fa anys.

URBANISME

BREUS URBANISME BREUS URBANISME

EDUCACIÓ

ACTUALITAT URBANISME

Ampliació de 350.000 m2 de la zona industrial

El ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners del pass-at 14 de juliol va acordar que les dues festes locals de l’any 2009 siguin el 14 d’abril, Festa del Cor, i el 25 de se-tembre, Festa Major.

La Festa Major de l’any 2009 es farà els dies 25, 26, 27 i 28 de setembre.

FESTES LOCALS 2009

CALENDARI

Page 20: Butlletí d'Informació Municipal Nº 3

08/

08/

080808 /08

/

FULLETÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚMERO 3 · AGOST 2008

SANTA COLOMA DE FARNERS, SANTA COLOMA DE FARNERS, SANTA COLOMA DE FARNERS CAPITAL DE LA SELVA

1. Determinació de les festes locals per al 2009. UNANIMITAT

2. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Brunyola i Santa Coloma de Farners. UNANIMITAT

3. Aprovació provisional de la modifi cació puntual de l’article 132 de les normes del Pla general (adaptació topogràfi ca i moviment de terres). UNANIMITAT

4. Aprovació provisional de la modifi cació del pla general per a la determinació de les alineacions a la carretera d’Anglès. UNANIMITAT

5. Aprovació inicial de la modifi cació puntual del Pla general per a la rectifi cació de límits dels sectors F1 i F2 del sòl urbanitzable delimitat. UNANIMITAT

6. Aprovació inicial de la modifi cació del Pla general al sector G. CiU+ERC+PSC +COLOMENCS ENTESA

7. Aprovació inicial del Pla parcial del sector G. CiU+ERC+PSC +COLOMENCS ENTESA

8. Aprovació inicial de la modifi cació del Pla general per a l’ampliació del sector CiU+ERC+PSC COLOMENCS+ENTESA

9.Aprovació inicial de la modifi cació del Pla general als sectors H i E. CiU+ERC+PSC +COLOMENCS ENTESA

10.Aprovació inicial de la modifi cació del Pla general a l’àmbit de la fàbrica Mosaics Planas.

CiU+ERC+PSC +ENTESA COLOMENCS

11.Aprovació inicial del Pla especial de millora urbana al sector de Mosaics Planas.

CiU+ERC+PSC +ENTESA COLOMENCS

12.-Aprovació defi nitiva del Pla d’accessibilitat. UNANIMITAT

13.Alienació parcel·la municipal al polígon industrial F1 Mas Llorenç. CiU+ERC+PSC +COLOMENCS ENTESA

14.Iniciació de l’expedient per a l’expropiació dels drets d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’obertura de la prolongació del carrer Bisbal.

CiU+ERC+PSC +ENTESA COLOMENCS

15.Creació del “Consorci per a la implantació i gestió d’un centre d’innovació tecnològica i una planta de biomassa a la comarca de la Selva” i aprovació inicial dels estatuts.

UNANIMITAT

16.Moció sobre el transport escolar. UNANIMITAT

17.Proposta del grup municipal Colomencs pel Canvi per a la instal·lació de plaques solars a l’edifi ci de la Residència Geriàtrica.

S’acorda traslladar la proposta a la junta del Patronat de la Residència Geriàtrica.

18.Proposta del grup municipal Colomencs pel Canvi per a la instal·lació de plaques solars al polisportiu dels Saioners. S’acorda fer un estudi de viabilitat.

19.-Proposta del grup municipal Colomencs pel Canvi d’encarregar l’estudi i el projecte d’unes escales mecàniques, rampa mòbil o similar des de la plaça Santa Clara fi ns a la Residència Geriàtrica.

S’acorda encarregar un estudi de viabilitat.

20.Proposta del grup municipal Colomencs pel Canvi de creació del nou registre d’interessos i béns patrimonials. S’acorda deixar el tema sobre la taula.

El passat dimecres, 9 de juliol, es van lliurar a la seu de la direcció general d’Energia i Mines dels serveis territorials d’Economia i Finances

de la Generalitat a Girona, les 1.800 al·legacions que s’han signat a Santa Coloma de Farners demanant que es soterri la MAT al seu pas pel terme municipal.L’Ajuntament i una Plataforma Independent de ciu-tadans de Santa Coloma de Farners han recollit les 1.800 signatures en el termini de poc més de dues setmanes, la qual cosa representa un èxit sense prece-dents a la capital de la Selva.Davant d’aquesta bona resposta ciutadana, l’Ajuntament manté oberta la recollida de fi rmes, malgrat que sigui fora de termini. Dijous passat, 10 de juliol, es van tancar el període de presentació d’al·legacions.L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és un dels punts on es poden signar les al·legacions.

El fet que el ramal de la MAT des de les Guilleries a Riudarenes travessi els paratges més estimats i res-pectats pels ciutadans de Santa Coloma de Farners ha provocat un ampli rebuig entre el teixit social de la població que ha volgut expressar el seu malestar

L’Ajuntament manté oberta la recollida de fi rmes reclamant el soterrament del ramal de la Mat de Santa Coloma a Riudarenes

al projecte executiu que s’ha presentat a l’Ajuntament signant les al·legacions demanant que la MAT sigui soterrada en aquest ramal. L’al·legació demana que es paralitzi la tramitació del projecte executiu en el tram Santa Coloma de Farners-Riudarenes, per tal d’estudiar alternatives que contemplin el soterrament. El ramal de la Mat entre les Guilleries i Riudarenes conté bona part del patrimoni cultural i paisatgístic de la capital de la Selva, com són:

-La ruta de les ermites romàniques, recentment restau-rades per la Generalitat de Catalunya.-El conjunt medieval de Farners format per l’antic ce-nobi de Sant Pere Cercada (joia del romànic català que es manté intacta i que consta a totes les rutes del romà-nic), l’esglesiola de Sant Iscle i Sants Victòria de Sau-leda, també romànica, el castell de Farners, recentment restaurat per la Generalitat de Catalunya desprès de tres excavacions dutes a terme pel centre Arqueològic de la Diputació de Girona. El traçat s’estén just a la vall de sota el castell al qual acompanya l’anomenat Turó del Vent, espectacular compactació granítica més alta que la del castell i que forma part d’aquest, amb restes arqueològiques d’assentament romànic.

NOTICIARI

RESULTAT DEL PLE DEL 14 DE JULIOL DEL 2008

Edita: Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners Redacció: La Selva Comunica Disseny: Estudi Clarà Impressió: Arts Gràfi ques Cantalozella S.A. Imprès amb paper 100% reciclat i lliure de clor

MILLORA URBANA DEL SECTOR DE MOSACIS PLANAS MILLORA URBANA DEL SECTOR DE MOSACIS PLANAS MILLORA URBANA DEL SECTOR DE MOSACIS PLANAS · S’APROVA EL PLA PARCIAL DEL SECTOR G · S’APROVA EL PLA PARCIAL DEL SECTOR G · DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AL SECTOR DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AL SECTOR H

PLE MUNICIPAL SÍ NO ABSTENCIÓ