Fulletó informatiu

12
ESO Educació Secundària Obligatòria Batxillerats Si ens coneixes, connectaràs!

description

Fulletó informatiu de l'institut Torre del Palau de Terrassa

Transcript of Fulletó informatiu

Page 1: Fulletó informatiu

ESOEducació Secundària Obligatòria

Batxillerats Si ens coneixes,connectaràs!

Page 2: Fulletó informatiu

L’Institut Torre del Palau va incorporar les TIC a l’aprenentatge l’any 2003.Actualment és un dels centres de referència a Catalunya en el treball amb les tecnologies a l’aula. Va ser un dels primers ins-tituts que es va incorporar al Projecte Educat 1x1 del De-partament d’Educació: cada alumne dels cursos immersos en el projecte disposa d’un ordinador portàtil personal i l’utilitza per treballar la major part de les assignatures. Però també es fan servir llibretes per escriure i es llegeixen llibres en paper.A més, es fan servir llibres digitals i recursos TIC en altres assig-natures i projectes del centre com ara els idiomes, l’actualitat amb els mitjans de comunicació digitals, la producció de mate-rials audiovisuals i la col·laboració amb projectes externs.L’institut, des del 2004 fins al 2006, va ser un dels quatre ins-tituts de tot Catalunya que va experimentar el Projecte IATIC (Integració Avançada de les TIC a les aules).Ara col·labora amb universitats, grups de recerca i és convidat a congressos i jornades relacionades amb les TIC i l’educació. Un centre innovador, obert a l’exterior, que mira endavant sense oblidar les metodologies que sempre han funcionat a les aules.

Aprenentatge amb les

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

d e s d e l ’ a n y 2 0 0 3

T I C

Partim del passat, formem des del

present i ens avancem al futur

Page 3: Fulletó informatiu

Equipament informàtic del centre

Aules d’ordinadors fixos

Carros de portàtils

Totes les aules equipades amb material multimèdia

Xarxa fixa i wifi en tot el centre

Accés a l’exterior per xarxa de fibra òptica

Ordinadors de reserva per al projecte Educat 1x1

Eines digitals pròpies creades al centre, utilitzades per la comunitat educativa de l’Institut Torre del Palau

Pàgina web: http://www.iestorredelpalau.cat

Intranet, des d’on el professorat, l’alumnat i les famílies accedeixen a l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)

Revista digital d’informació contínua sobre l’actualitat del centre, anomenada QUÈ PASSA!

Blocs de l’alumnat on es publiquen treballs fets a classe

El nostre objectiu: la formació de

persones competents

Page 4: Fulletó informatiu

El nostre objectiu:

la formació de persones competents

El centre inicià l’aplicació del nou sistema educatiu l’any 1987. Aquest fet proporciona una contrastada experiència en les for-mes d’organització, orientació dels aprenentatges i resolució de situacions que es presenten en qualsevol àmbit de l’acció educativa, experiència que esdevé fonamental per garantir una bona organització i un bon ambient d’estudi, de relació i d’aprenentatge.

Centre preferent d’ensenyaments musicalsEl centre té la consideració, per part del Departament d’Ensenya-ment, de centre preferent per a l’alumnat que cursa estudis mu-sicals de grau mitjà al conservatori de Terrassa.

Centre d’atenció a la pràctica esportivaL’alumnat del centre que forma part del programa d’alt rendiment esportiu en la pràctica de natació i waterpolo al Club Natació Te-rrassa, gaudeix de modificacions curriculars en l’àrea d’educació física i en matèries optatives tant a l’ESO con al Batxillerat.

Centre a prop de les famíliesVolem estar a prop de les famílies, per ser molt accessibles, faci-litar el control i oferir un tracte directe, ràpid i eficaç, mantenint sempre una comunicació immediata amb elles. Aquest és per a nosaltres un objectiu que considerem fonamental.

Page 5: Fulletó informatiu

Compromís de qualitat

Atenció personalitzadaLa forma de treballar i d’organitzar-nos ens permet atendre per-sonalment l’alumnat per millorar el seu rendiment i les seves actituds davant la feina diària.L’atenció personalitzada és, hores d’ara, una de les iniciatives que caracteritzen l’institut, en què s’implica tot el professorat. Per això millorem les classes, fent agrupaments flexibles, grups reduïts i reforçant les tutories.Comptem amb professorat especialitzat en psicopedagogia i amb l’assessorament de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic).

Aspectes educatius singulars• Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC)

estan presents en la major part de les àrees, amb diferent intensitat.

• Formació a travès del contacte amb l’exterior: sortides, activi-tats culturals, convivències, observacions, viatges a l’estranger.

• Formació amb activitats extraescolars: el teatre com a mitjà potenciador de l’expressió i de la comunicació, l’esport, la co-ral i les sortides.

• El valor de les relacions humanes, de l’esforç i del treball.• La formació en hàbits de neteja, programes de salut i preven-

ció de drogues. • Diversificació curricular, amb una oferta educativa innovadora. • Convalidació de matèries per a alumnes que cursen ensenya-

ments de grau mitjà de música.• Tramitació de modificacions curriculars per als esportistes que

segueixen programes d’alt rendiment.

Funcionament• Rebuda a les famílies abans d’iniciar-se el curs, i també, com a

mínim, durant el 1r trimestre.• Relació constant de les famílies amb tutors, professorat i equip

directiu.• Control d’assistència, cada hora de classe, a tots els alumnes.• Comunicació telefònica immediata a la família en cas de falta

d’assistència i en cas d’incidència.• Atenció directa, ràpida i eficaç als alumnes i a les famílies.• Entrevista trimestral amb el/la tutor/a, i sempre que calgui

amb caràcter d’urgència.• Assessorament personalitzat en l’orientació acadèmica dels

alumnes.• Els alumnes d’ESO no surten del centre durant el temps de

l’esbarjo.• Tramitació de beques.• I també, altres serveis de tipus més genèric.

Page 6: Fulletó informatiu

ServeisDisposem d’una biblioteca oberta cada dia, amb servei de con-sulta i préstec, amb més de 6.000 volums. El bar-restaurant, obert diàriament, ofereix menjars elaborats al propi centre. I també es compta amb un servei de reprografia.Quan hi ha classe a la tarda, els alumnes que es queden al migdia al centre poden estar en una sala, sota vigilància d’una monitora finançada per l’AMPA.

Instal·lacionsEl centre disposa, a més de les aules ordinàries, de 2 laboratoris, de 2 aules de tecnologia, de 3 aules de plàstica, d’1 aula de música, d’1 taller de cuina, de 3 aules d’informàtica, de 2 aules amb carro de portàtils, de 2 pistes poliesportives exteriors, d’1 gimnàs obert de 15x20 m amb vestidors, d’1 sala d’actes, d’1 laboratori d’edició de fotografia i video digital, d’1 biblioteca, d’1 bar cantina i una superfície exterior de 2.500 m2. A més, 1 mòdul prefabricat amb 3 aules i 1 lavabo.Totes les aules i espais del centre tenen connexió a Internet per cable i per wifi. Fibra òptica en les comunicacions amb l’exterior.

El nostre objectiu:

la formació de persones competents

Page 7: Fulletó informatiu

Activitats extra-escolarsEls alumnes poden realitzar diferents activitats organitzades pel propi centre, en col·laboració amb l’AMPA, durant les tardes de dimecres i divendres: esports, teatre i coral. Actualment hi par-ticipen globalment més de 150 nois i noies.

SortidesConsiderem les sortides un complement molt rellevant per a la formació dels alumnes a nivell personal, cultural i social, per això, se’n fan d’àmbit local, comarcal, estatal i internacional. Els alumnes de 1r d’ESO, durant el 1r trimestre, fan una sortida convivencial de grup de dos dies. Els de 2n i 3r d’ESO fan el tre-ball de síntesi fora del centre, a diverses comarques catalanes. A l’alumnat de 4t d’ESO i batxillerat se li ofereix un viatge cultural a l’estranger.

AMPAAssociació de mares i pares d’alumnesEls pares i mares del centre estan organitzats en associació i col·laboren i participen en els projectes de millora del centre, donant suport a activitats de l’alumnat, del professorat i de les famílies. Es reuneixen el 1r dimecres de cada mes al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer.

Compromís de qualitat

Page 8: Fulletó informatiu

L’Educació Secundària Obligatòria consta de quatre cursos. De primer a tercer d’ESO tot l’alumnat cursa les matèries establer-tes pel Departament d’Ensenyament. A quart d’ESO s’ofereixen cinc itineraris diferents relacionats amb l’orientació futura de l’alumnat. A tots els cursos s’ofereixen matèries optatives i al-ternatives, enfocades a reforçar i ampliar els continguts curricu-lars de les diferents àrees. A més, amb aquestes matèries també s’intenta potenciar els ensenyaments artístics, el teatre i la coral del centre.

El Batxillerat el formen dos cursos que permeten accedir a la Universitat o als Cicles Formatius de Grau Superior. Són 30 hores lectives setmanals de les quals 14 pertanyen a matèries comunes i 16 a matèries de modalitat. El centre ofereix totes les modali-tats en diferents itineraris.

E S OEducació Secundària Obligatòria

BATXILLERAT

Modalitat artística

Modalitat humanitats - ciències socials

Modalitat ciències i tecnologia

Itinerari d’arts plàstiques

Itinerari d’arts escèniques, música i dansa

Compromís de qualitat

Page 9: Fulletó informatiu

Premis i concursosA l’Institut Torre del Palau participem en aquelles convocatòries que estimulen els alumnes a projectar-se en l’àmbit de la cultura i de la societat. Fruit d’això s’han obtingut alguns premis, en-tre ells: premis CIRIT, premis universitaris (UAB i UPF), premis del CRP per a Treballs de Recerca, premis de fotografia d’àmbit europeu, premis de fotografia i vídeo escolar del Departament d’Ensenyament, un premi Cangur de l’Associació Catalana de Ma-temàtiques i el premi NetReporter Diputació de BCN a la revista digital del centre.Regularment participem a les Trobades de Corals de Secundària, les Trobades Esportives de Secundària i fem intercanvis i viatges internacionals.

L’institut, a l’exteriorL’institut és convidat i participa en cursos de formació, con-gressos i jornades que organitzen entitats i institucions com la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación o diverses Universitats. Les TIC i l’educació són el tema principal.

El nostre objectiu:

la formació de persones competents

Page 10: Fulletó informatiu

Ba t x i l l e r a t a r t í s t i c :

a r t s e s c èn i que s , mús i c a i d an sa

El Batxillerat d`Arts Escèniques centra els seus estudis en la formació teatral, el llenguatge musical, el cant, la dansa i la cul-tura audiovisual. El nostre institut sempre ha vetllat per acostar el seu alumnat al món del teatre i el cant. És per això que des de fa més de 7 anys es treballen les Arts Escèniques, ja sia com una matèria a l`aula o com una activitat extraescolar i des de fa 4 anys comptem amb una Companyia teatral de professors i professores. En el cas del cant, es va crear una coral -fa més de 15 anys- que

avui dia es compon de 150 alumnes. El centre compta també amb una coral de pares i mares. Al nostre institut es viu el tea-tre i és per això que es va decidir des de fa 3 anys incorporar el Batxillerat d`Arts Escèniques. Un Batxillerat que està pensat per a tots aquells estudiants interessats en el món de les arts escèniques. El camp és molt ampli: tot el que envolta el món del teatre i del cinema: actors, directors, realitzadors, guionistes, tècnics de so o d’il·luminació...

El nostre objectiu:

la formació de persones competents

Page 11: Fulletó informatiu

Ba t x i l l e r a t a r t í s t i c :

a r t s p l à s t i que s

Aquest institut va ser el primer de la ciutat en oferir la modalitat de batxillerat artístic, l’any 1991.Són estudis dirigits a alumnes amb aptituds artístiques que es plantegen opcions de futur relacionades amb la comunicació, el disseny o l’expressió artística.Complementàriament a la tasca formativa, també mostrem a l’alumnat l’ample ventall de possibilitats professionals a les quals pot accedir des dels ensenyaments artístics: a més de les ocupacions tradicionalment conegudes de l’àmbit de les arts, hi ha una demanda creixent de professionals del món de la imatge associada a les noves tecnologies i als mitjans de comunicació.Per tal de garantir un bon aprenentatge dins de les matèries específiques de la modalitat, el nostre plantejament metodo-lògic es fonamenta en l’atenció individualitzada que permet la dinàmica de l’aula-taller; la utilització de les noves tecnologies en la producció d’imatges, i el contacte freqüent amb el fenomen creatiu: amb els artistes -conferències, col·loquis-, i amb les obres -visites a museus i exposicions-.Gaudir de l’art és un fet motivador que impulsa l’alumne a la recerca i a l’experimentació.

Compromís de qualitat

Page 12: Fulletó informatiu

L’Institut Torre de Palau es troba situat entre els barris de Can Boada i Poble Nou de Terrassa, al Camí de Can Boada del Pi.

INSTITUT TORRE DEL PALAU Camí de Can Boada del Pi, s/n08225 TERRASSATel. i fax 93 733 06 61E-mail: [email protected]/iestorredelpalau

Més informació sobre l’institut al mapa web que trobareu al lloc web del centre.

Secretaria: Matins: cada dia de 9 a 13.30 hTardes: de dilluns a divendres de 15 a 17.30 h

Per concertar entrevistes personals o per a més infor-mació us podeu adreçar als membres de l’equip directiu.

JORNADA DE PORTES OBERTES:

Data:

Hora:

Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentINS Torre del Palau