017. Dibuixant la Galàxia (Fulletó)

4
Del 26 d’abril al 3 de juliol de 2014 Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32) EXPOSICIONS L'AVENTURA DE CONÈIXER DIBUIXANT LA GALÀXIA

description

Mostra que recull originals d’alguns dels dibuixants que han treballat per als còmics Lucasfilm o que s'han inspirat en aquests per a les seves pròpies creacions. Així com una desena d'objectes que podrien haver sortir directament del rodatge. Una exposició ideal per als amants del cinema i fans de la saga galàctica més famosa de la història del cinema. Es va poder visitar a la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra del 26 d’abril al 3 de juliol de 2014

Transcript of 017. Dibuixant la Galàxia (Fulletó)

Page 1: 017. Dibuixant la Galàxia (Fulletó)

Del 26 d’abril al 3 de juliol de 2014Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)

EXPOSIC

IONS

L'AVE

NTUR

A DE

CON

ÈIXE

R

DIBUIXANT LA GALÀXIA

Page 2: 017. Dibuixant la Galàxia (Fulletó)

DIBUIXANT LA GALÀXIA

Un 25 de maig de 1977, el productor, gui-onista i director George Lucas esperava a l’illa de Maui, al costat del seu amic Steven Spielberg, els resultats de taqui-lla de l’estrena de la seva òpera espacial, Star Wars (La guerra de les galàxies).

El film, que barrejava cavalleria medie-val, mitologia, aventures i batalles èpi-ques, va aconseguir un èxit rotund, que va anar acompanyat de més pel·lícules, sèries televisives, novel·les, còmics, vi-deojocs i la creació de centenars de productes de col·leccionisme cinema-togràfic, l’anomenat marxandatge, que mai no s’havia fabricat abans i que va convertir el visionari George Lucas en un dels homes més rics del món.

A més, la pel·lícula va aconseguir reu-nir una legió de fans tan immensa, mai vista fins aleshores, que va donar lloc al que es podria definir gairebé com una religió moderna. A aquest públic se l’anomena actualment freak (friqui), un terme col·loquial per referir-se a una persona amb aficions, comportament i vestuari inusuals.

La saga també ha inspirat altres cine-astes per a les seves creacions: una empremta en els mass media que va es-tablir la base del cinema comercial, que alguns denominen «el llegat Star Wars».

El primer número del còmic galàctic es va publicar l’any 1977 (al mateix moment

que el primer film) gràcies a l’editorial Marvel, tot i que anys més tard la publi-cació va passar a mans de Dark Horse. Quan George Lucas va autoritzar que altres autors desenvolupessin l’univers expandit de Star Wars, no podia imagi-nar el devessall de creativitat i talent que sorgiria i que donaria lloc a un gra-pat de títols de llegenda. El còmic, mitjà visual i flexible per excel·lència, ha re-sultat ideal per donar cos a la saga: gui-onistes com Kevin J. Anderson, Randy Stradle o John Ostrander, i il·lustradors com Jan Duursema, Rick Leonardi o Fred Blanchard, han sabut crear altres mons, personatges, realitats alternati-ves, etc., gairebé de manera infinita.

Els còmics, però, no solament han tin-gut dibuixants de nacionalitat ameri-cana: la recerca dels millors artistes va creuar fronteres i va arribar al nostre país, on un bon nombre d’autors ha de-mostrat que el talent no tan sols per-tany a Hollywood.

Aquesta mostra recull originals d’al-guns d’aquests dibuixants que han tre-ballat per als còmics Lucasfilm o que s’hi han inspirat per a les seves pròpies creacions, a més d’una desena d’objec-tes que podrien haver sortit directa-ment del rodatge. Una exposició ideal per als amants del cinema i fans de la saga galàctica més famosa de la histò-ria del cinema.

Page 3: 017. Dibuixant la Galàxia (Fulletó)

ACTIVITATS EN EL MARC DE L’EXPOSICIÓ

Dissabte 26 d’abril

17.00 h Cosplay-desfilada Star Wars i taller infantil (amb inscripció prèvia)

18.30 h Taula rodona «Dibuixant la galàxia» i concert amb repertori de la banda sonora de Star Wars

19.30 h Inauguració de l’exposició

I els dissabtes de juny, moltes més activitats. Més informació a www.bcn.cat/bibcanfabra

Hi col·laboren:Planetacomic, Ficomic, STAR WARS CATALUNYA, Taller de Músics, CENT23, Mo Caró, The Astromech Collection, Nacho Fernández, Iban Coello Soria, Ivan Fernández, Sergio Abad, Sergio Sandoval Martínez, David Ramírez, Enrique Vegas, Juan Álvarez, Jonathan Olivera, Roger Bonet Martínez, Marc Esteve Ribas, Marc Viñas G., Henar Casal, Rubén González Belver, Julio César Hernando Gómez, Francisco Javier Fernández González, José Antonio Caraballo Ordóñez, Ricardo Blasco Collins, Club Star Trek de España

Comissari: Ruben Photo-Design

STAR WARS © 2014 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.All characters and related materials are trademark, copyright, and/or registered trademarks of their respective license holders and/or owners.

Imatge portada: Mo CaróImatge interior: Marc Viñas

Page 4: 017. Dibuixant la Galàxia (Fulletó)

Si vols saber més coses de totes les activitats i novetats de Biblioteques de Barcelona, entra a www.bcn.cat/biblioteques.

Si tens el carnet i vols rebre informació de les activitats de la teva biblioteca, dóna’t d’alta al butlletí electrònic a www.mesbiblioteques.com.

UA

N•T

U•T

RI

Imp

rès

en p

aper

rec

icla

t D

ipò

sit

leg

al: B

.759

0-20

14