Fulletó divulgatiu del COB

16
Centre Oceanogràfic de les Balears Institut Espanyol d’Oceanografia “Coneixement, experiència i infraestructura al servei de la nostra societat”

description

Fulletó divulgatiu del Centre Oceanogràfic de les Balears del Institut Espanyol d'Oceanografia

Transcript of Fulletó divulgatiu del COB

Page 1: Fulletó divulgatiu del COB

Centre Oceanogràfic de les BalearsInstitut Espanyol d’Oceanografia

“Coneixement, experiència i infraestructura al servei de la nostra societat”

Page 2: Fulletó divulgatiu del COB

1

El Centre Oceanogràfic de les Balears (COB)

CENT ANYS INVESTIGANT LES NOSTRES

MARS

El Centre Oceanogràfic de les Balears

(COB) és un dels nou centres que l'Institut

Espanyol d'Oceanografia (IEO) té distribuïts

al llarg del litoral peninsular i insular. El seu

principal objectiu, des de la seva creació el 1906,

és investigar el funcionament i la biodiversitat

dels ecosistemes marins, l'ecologia de les

espècies que els formen i les seves relacions

amb el medi ambient i l’explotació pesquera,

des d'una perspectiva multidisciplinar i integral.

Actualment, un equip humà format

per prop de 70 persones, treballa per a

donar resposta als principals reptes de

l'oceanografia d'avui: el canvi climàtic,

la conservació de la biodiversitat, l'ús i la

gestió sostenibles dels ecosistemes marins,

la protecció d'hàbitats d'especial interès i la

modelització i predicció oceànica.

Es porten a terme projectes

d'investigació, de desenvolupament i

transferència de tecnologia i de formació de

personal investigador i tècnic en ciències

marines, que abracen des de l'observació i

experimentació a l'anàlisi de mostres i dades

la ulterior transferència dels resultats. Per a

això, es disposa d'un edifici situat a Palma,

vaixells d'investigació oceanogràfica de

diferents eslores, un modern equipament

cientificotècnic i una estació mareogràfica.

El COB ha assumit des de 2009

la direcció científica de la nova Estació

d'Investigació Jaume Ferrer, que es troba

a la Mola de Menorca, gràcies a un conveni

de col·laboració entre el Govern de les Illes

Balears i l’IEO, i ben prest ampliarà les seves

instal·lacions en el futur edifici del Complex

Balear d'I+D+i, situat en el Parc Bit.

Els coneixements generats permeten

al COB plantejar una àmplia oferta de

serveis i productes a diferents sectors

econòmics, tant administracions públiques

com organitzacions i empreses privades que

estiguin involucrats en l'ús i la gestió del

medi ambient marí i en l'explotació dels

seus recursos vius.

Page 3: Fulletó divulgatiu del COB

1

El Centre Oceanogràfic de les Balears (COB)

CENT ANYS INVESTIGANT LES NOSTRES

MARS

El Centre Oceanogràfic de les Balears

(COB) és un dels nou centres que l'Institut

Espanyol d'Oceanografia (IEO) té distribuïts

al llarg del litoral peninsular i insular. El seu

principal objectiu, des de la seva creació el 1906,

és investigar el funcionament i la biodiversitat

dels ecosistemes marins, l'ecologia de les

espècies que els formen i les seves relacions

amb el medi ambient i l’explotació pesquera,

des d'una perspectiva multidisciplinar i integral.

Actualment, un equip humà format

per prop de 70 persones, treballa per a

donar resposta als principals reptes de

l'oceanografia d'avui: el canvi climàtic,

la conservació de la biodiversitat, l'ús i la

gestió sostenibles dels ecosistemes marins,

la protecció d'hàbitats d'especial interès i la

modelització i predicció oceànica.

Es porten a terme projectes

d'investigació, de desenvolupament i

transferència de tecnologia i de formació de

personal investigador i tècnic en ciències

marines, que abracen des de l'observació i

experimentació a l'anàlisi de mostres i dades

la ulterior transferència dels resultats. Per a

això, es disposa d'un edifici situat a Palma,

vaixells d'investigació oceanogràfica de

diferents eslores, un modern equipament

cientificotècnic i una estació mareogràfica.

El COB ha assumit des de 2009

la direcció científica de la nova Estació

d'Investigació Jaume Ferrer, que es troba

a la Mola de Menorca, gràcies a un conveni

de col·laboració entre el Govern de les Illes

Balears i l’IEO, i ben prest ampliarà les seves

instal·lacions en el futur edifici del Complex

Balear d'I+D+i, situat en el Parc Bit.

Els coneixements generats permeten

al COB plantejar una àmplia oferta de

serveis i productes a diferents sectors

econòmics, tant administracions públiques

com organitzacions i empreses privades que

estiguin involucrats en l'ús i la gestió del

medi ambient marí i en l'explotació dels

seus recursos vius.

Page 4: Fulletó divulgatiu del COB

Les línies d’investigació que es desenvolupen al Centre vénen marcades pels pro-grames d’I+D+i que elaboren les diferents administracions, inspirats pels principis bàsics de servei als ciutadans, del benestar social i del desenvolupament sostenible . Per a la seva execució, es disposa d’un pressupost anual d’uns 2 milions d’euros, que provenen en gran part dels fons obtinguts en convocatòries de projectes i activitats d’investigació del Pla Nacional d’I+D+i, el Programa Marc Europeu, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació del Govern de les Illes Balears i acords de col·laboració amb les administracions central i autonòmica, fundacions i el sector productiu.

2 Les línies d’investigació

Finançament de projectes i activitats complementàries d’investigació (2008-2010)

Unió EuropeaAdministracióGeneral de l’EstatGovern de les Illes BalearsAltres

L'esforç de la investigació es dirigeix principalment a estudiar:

∑ Els processos oceanogràfics que tenen lloc a la Mediterrània occidental, especialment a les aigües que envolten les Illes Balears, amb atenció prioritària a les alteracions produïdes pel canvi climàtic.

∑ L'ecologia i la dinàmica poblacional d'espècies sotmeses a explotació, així com l'estudi dels factors biòtics i abiòtics que influeixen sobre aquestes espècies i els seus ecosistemes.

∑El desenvolupament i la transferència de mesures tècniques per a la protecció del medi ambient marí i la conservació de la seva biodiversitat.

L'obtenció de mesures dels processos marins, la seva anàlisi i el posterior modelatge numèric, permeten subministrar una predicció contínua que permet millorar l'avaluació i la gestió del mar i dels oceans.

Page 5: Fulletó divulgatiu del COB

Les línies d’investigació que es desenvolupen al Centre vénen marcades pels pro-grames d’I+D+i que elaboren les diferents administracions, inspirats pels principis bàsics de servei als ciutadans, del benestar social i del desenvolupament sostenible . Per a la seva execució, es disposa d’un pressupost anual d’uns 2 milions d’euros, que provenen en gran part dels fons obtinguts en convocatòries de projectes i activitats d’investigació del Pla Nacional d’I+D+i, el Programa Marc Europeu, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació del Govern de les Illes Balears i acords de col·laboració amb les administracions central i autonòmica, fundacions i el sector productiu.

2 Les línies d’investigació

Finançament de projectes i activitats complementàries d’investigació (2008-2010)

Unió EuropeaAdministracióGeneral de l’EstatGovern de les Illes BalearsAltres

L'esforç de la investigació es dirigeix principalment a estudiar:

∑ Els processos oceanogràfics que tenen lloc a la Mediterrània occidental, especialment a les aigües que envolten les Illes Balears, amb atenció prioritària a les alteracions produïdes pel canvi climàtic.

∑ L'ecologia i la dinàmica poblacional d'espècies sotmeses a explotació, així com l'estudi dels factors biòtics i abiòtics que influeixen sobre aquestes espècies i els seus ecosistemes.

∑El desenvolupament i la transferència de mesures tècniques per a la protecció del medi ambient marí i la conservació de la seva biodiversitat.

L'obtenció de mesures dels processos marins, la seva anàlisi i el posterior modelatge numèric, permeten subministrar una predicció contínua que permet millorar l'avaluació i la gestió del mar i dels oceans.

Page 6: Fulletó divulgatiu del COB

3 Els grups d’investigació

Els grups d’investigació que actualment desenvolupen les seves activitats en el COB són:

La nostra activitaten nombresPersonal (2008-2010)

Investigadors

Tècnics

Administració

Personal en formació

Producció científica (2008-2010)

Articles a revistescientífiquesInformes cientifico-tècnicsContribucionsa congressos

Projectes i activitats Articles SCI Personal

2000 2002 2004 2006 2008 2010

∑Canvi climàtic a la Mediterrània: monitorització i modelat dels seus efectes en la

hidrodinàmica marina

∑Ecologia de les comunitats planctòniques de la Mediterrània occidental: estudi dels primers

nivells tròfics dels ecosistemes marins

∑Ecologia larvària i processos de reclutament: anàlisi de les primeres fases del

desenvolupament de peixos, crustacis i cefalòpodes

∑ Acústica pesquera: utilizació del so per a estudiar els recursos vius i els fons marins

∑ Rebuig en les captures: estudi de l’impacte de la pesca sobre el medi marí i desenvolupament

de mesures tècniques que ajudin a reduir-lo.

∑ Reserves marines i ecologia litoral: avaluació dels efectes de la protecció sobre les espècies i

els ecosistemes litorals, i sobre la pesca artesana.

∑Ecosistemes, recursos demersals i bentos: estudi dels hàbitats i les espècies de fondària i

avaluació del seu estat de conservació.

En els últims anys, el COB ha incrementat el seu personal i el nombre de projectes i

activitats complementàries d'investigació. Els resultats obtinguts es publiquen en forma

d'articles en revistes científiques internacionals, es presenten a congressos i són la base per a

l'elaboració d'informes cientificotècnics d'assessorament.

Page 7: Fulletó divulgatiu del COB

3 Els grups d’investigació

Els grups d’investigació que actualment desenvolupen les seves activitats en el COB són:

La nostra activitaten nombresPersonal (2008-2010)

Investigadors

Tècnics

Administració

Personal en formació

Producció científica (2008-2010)

Articles a revistescientífiquesInformes cientifico-tècnicsContribucionsa congressos

Projectes i activitats Articles SCI Personal

2000 2002 2004 2006 2008 2010

∑Canvi climàtic a la Mediterrània: monitorització i modelat dels seus efectes en la

hidrodinàmica marina

∑Ecologia de les comunitats planctòniques de la Mediterrània occidental: estudi dels primers

nivells tròfics dels ecosistemes marins

∑Ecologia larvària i processos de reclutament: anàlisi de les primeres fases del

desenvolupament de peixos, crustacis i cefalòpodes

∑ Acústica pesquera: utilizació del so per a estudiar els recursos vius i els fons marins

∑ Rebuig en les captures: estudi de l’impacte de la pesca sobre el medi marí i desenvolupament

de mesures tècniques que ajudin a reduir-lo.

∑ Reserves marines i ecologia litoral: avaluació dels efectes de la protecció sobre les espècies i

els ecosistemes litorals, i sobre la pesca artesana.

∑Ecosistemes, recursos demersals i bentos: estudi dels hàbitats i les espècies de fondària i

avaluació del seu estat de conservació.

En els últims anys, el COB ha incrementat el seu personal i el nombre de projectes i

activitats complementàries d'investigació. Els resultats obtinguts es publiquen en forma

d'articles en revistes científiques internacionals, es presenten a congressos i són la base per a

l'elaboració d'informes cientificotècnics d'assessorament.

Page 8: Fulletó divulgatiu del COB

4 Desenvolupament de les activitats científiques

Per al desenvolupament de les

activitats científiques, el COB disposa d’una

flota de vaixells i de modern equipament

cientificotècnic.

•La flota adscrita al COB consta

del vaixell de recerca oceanogràfica

Odón de Buen, de 24 metres d'eslora,

i d’embarcacions lleugeres. Totes les

embarcacions estan equipades amb moderns

sistemes per a la investigació marina, que

permeten la presa de mostres i dades en

mar obert. Si els estudis ho precisen, els

grups d'investigació tenen accés a vaixells

majors, com el Francisco de Paula Navarro,

el Cornide de Saavedra o el Sarmiento

de Gamboa, entre d’altres, que són eines

essencials per al desenvolupament d'una

investigació d'excel·lència en ciència i

tecnologies marines.

UNA FLOTA DE VAIXELLS OCEANOGRÀFICS QUE INVESTIGA EN QUALSEVOL MAR A PLE RENDIMENT

“L’oceà és de tothom i no és de ningú, pertany als pensaments més valents, als esperits científics més aventurers, al treball humà més dur i al més ben organitzat”

Odón de Buen.

Page 9: Fulletó divulgatiu del COB

4 Desenvolupament de les activitats científiques

Per al desenvolupament de les

activitats científiques, el COB disposa d’una

flota de vaixells i de modern equipament

cientificotècnic.

•La flota adscrita al COB consta

del vaixell de recerca oceanogràfica

Odón de Buen, de 24 metres d'eslora,

i d’embarcacions lleugeres. Totes les

embarcacions estan equipades amb moderns

sistemes per a la investigació marina, que

permeten la presa de mostres i dades en

mar obert. Si els estudis ho precisen, els

grups d'investigació tenen accés a vaixells

majors, com el Francisco de Paula Navarro,

el Cornide de Saavedra o el Sarmiento

de Gamboa, entre d’altres, que són eines

essencials per al desenvolupament d'una

investigació d'excel·lència en ciència i

tecnologies marines.

UNA FLOTA DE VAIXELLS OCEANOGRÀFICS QUE INVESTIGA EN QUALSEVOL MAR A PLE RENDIMENT

“L’oceà és de tothom i no és de ningú, pertany als pensaments més valents, als esperits científics més aventurers, al treball humà més dur i al més ben organitzat”

Odón de Buen.

Page 10: Fulletó divulgatiu del COB

UN EQUIPAMENTCIENTIFICOTÈCNIC D’ÚLTIMA GENERACIÓ

•Equipament

Com a principal equipament

cientificotècnic, el COB disposa d’equips per

a la presa de dades i mostres d’aigua (sonda

batimètrica CTD, volandera amb botelles

hidrogràfiques) i la recollida de mostres i

organismes al llarg de la columna d’aigua,

sobre el fons i en el sediment marí (xarxes

i dragues diverses). També compta amb

moderns instruments per a l’observació

submarina directa (vehicles d’operació

remota -ROV-, trineu de fotografia i vídeo)

i sondes científiques d’ultrasons per a

la prospecció acústica del medi marí.

L’estudi detallat de les mostres es realitza

en els laboratoris d’anàlisis químiques,

d’acústica, de dissecció i d’estudi de mostres

biològiques, de microscòpia i d’anàlisi

d’imatge.

“ Investigar és veure el que tothom ha vist i pensar el que ningú més no ha pensat“Albert Szent Gyorgi

Page 11: Fulletó divulgatiu del COB

UN EQUIPAMENTCIENTIFICOTÈCNIC D’ÚLTIMA GENERACIÓ

•Equipament

Com a principal equipament

cientificotècnic, el COB disposa d’equips per

a la presa de dades i mostres d’aigua (sonda

batimètrica CTD, volandera amb botelles

hidrogràfiques) i la recollida de mostres i

organismes al llarg de la columna d’aigua,

sobre el fons i en el sediment marí (xarxes

i dragues diverses). També compta amb

moderns instruments per a l’observació

submarina directa (vehicles d’operació

remota -ROV-, trineu de fotografia i vídeo)

i sondes científiques d’ultrasons per a

la prospecció acústica del medi marí.

L’estudi detallat de les mostres es realitza

en els laboratoris d’anàlisis químiques,

d’acústica, de dissecció i d’estudi de mostres

biològiques, de microscòpia i d’anàlisi

d’imatge.

“ Investigar és veure el que tothom ha vist i pensar el que ningú més no ha pensat“Albert Szent Gyorgi

Page 12: Fulletó divulgatiu del COB

5 Programes de col•laboració

Edifici: Centre Oceanogràfic de les Balears

El COB manté programes

de col·laboració amb nombroses

institucions d’investigació, universitats

i administracions, tant nacionals com

internacionals, i de manera especial amb

els organismes que centren la seva recerca

en la regió mediterrània. Col·labora en

activitats de formació dirigides a personal

investigador i tècnic, estudiants, gestors i

usuaris del medi marí, i organitza activitats

per a fomentar la cultura científica i la

divulgació de la ciència.

EN COL·LABORACIÓ PERMANENT AMB ALTRES INSTITUCIONS I FOMENTANT LA CULTURA CIENTÍFICA

Page 13: Fulletó divulgatiu del COB

5 Programes de col•laboració

Edifici: Centre Oceanogràfic de les Balears

El COB manté programes

de col·laboració amb nombroses

institucions d’investigació, universitats

i administracions, tant nacionals com

internacionals, i de manera especial amb

els organismes que centren la seva recerca

en la regió mediterrània. Col·labora en

activitats de formació dirigides a personal

investigador i tècnic, estudiants, gestors i

usuaris del medi marí, i organitza activitats

per a fomentar la cultura científica i la

divulgació de la ciència.

EN COL·LABORACIÓ PERMANENT AMB ALTRES INSTITUCIONS I FOMENTANT LA CULTURA CIENTÍFICA

Page 14: Fulletó divulgatiu del COB

La història del COB comença el 1906,

quan es va crear el Laboratori Biològic Marí de

les Balears. La seva primera seu es va situar a

la cala de Portopí de la badia de Palma, i el seu

fundador i primer director va ser el professor

Odón de Buen y del Cos, catedràtic de zoologia

de la Universitat de Barcelona. En aquella època

el Laboratori ja comptava amb un modern

equipament científic i dues embarcacions, la

6 El Laboratori Biològic Marí de les Baleares

L’ IEO és un organisme públic

d’investigació, adscrit al Ministeri de Ciència

i Innovació, que té com a missió la recerca i

el desenvolupament tecnològic, inclosa la

transferència de coneixements, sobre el mar i

els seus recursos.

Desenvolupa projectes de recerca

oceanogràfica multidisciplinar sobre els

recursos marins en els diferents mars i oceans,

inclosa la seva aplicació als cultius marins.

Les activitats de l’IEO són d’àmbit estatal

i les seves instal·lacions tenen una àmplia

cobertura geogràfica: a més de la seu central a

Madrid, disposa de nou centres oceanogràfics

costaners a Santander, Gijón, A Coruña,

Vigo, Cádiz, Tenerife, Málaga, Murcia i Palma,

cinc plantes experimentals d’aqüicultura,

dotze estacions mareogràfiques, una estació

receptora d’imatges satèl·lit i una flota de sis

vaixells oceanogràfics de diferents mides i

embarcacions lleugeres.

Els coneixements generats en els

projectes i activitats d’investigació de l’IEO

serveixen per a donar respostes concretes

a les administracions públiques i al sector

privat en relació a la utilització racional i la

protecció del mar.

L’IEO ha d’atendre prioritàriament

la investigació oceanogràfica i pesquera

al servei de la política de l’Estat -al

qual representa en els fòrums científics

internacionals relacionats amb l’oceanografia

i les pesqueres- i és l’organisme de referència

per a la declaració de zones de protecció

pesquera i àrees marines protegides.

Lacaze-Duthiers i la Bolívar, i així pogueren

iniciar les primeres campanyes d’investigació

oceanogràfica en el Mediterrani occidental i

realitzar una investigació de qualitat. Odón

de Buen va fundar l’IEO el 1914, a partir de

la integració en un mateix organisme dels

laboratoris de Palma, Santander i Màlaga.

“ El que sabem és una gota d’aigua; el que ignoram és l’oceà”Isaac Newton

INVESTIGACIÓ OCEANOGRÀFICA MULTIDISCIPLINAR PER A UN DESENVOLUPAMENTSOSTENIBLE

Page 15: Fulletó divulgatiu del COB

La història del COB comença el 1906,

quan es va crear el Laboratori Biològic Marí de

les Balears. La seva primera seu es va situar a

la cala de Portopí de la badia de Palma, i el seu

fundador i primer director va ser el professor

Odón de Buen y del Cos, catedràtic de zoologia

de la Universitat de Barcelona. En aquella època

el Laboratori ja comptava amb un modern

equipament científic i dues embarcacions, la

6 El Laboratori Biològic Marí de les Baleares

L’ IEO és un organisme públic

d’investigació, adscrit al Ministeri de Ciència

i Innovació, que té com a missió la recerca i

el desenvolupament tecnològic, inclosa la

transferència de coneixements, sobre el mar i

els seus recursos.

Desenvolupa projectes de recerca

oceanogràfica multidisciplinar sobre els

recursos marins en els diferents mars i oceans,

inclosa la seva aplicació als cultius marins.

Les activitats de l’IEO són d’àmbit estatal

i les seves instal·lacions tenen una àmplia

cobertura geogràfica: a més de la seu central a

Madrid, disposa de nou centres oceanogràfics

costaners a Santander, Gijón, A Coruña,

Vigo, Cádiz, Tenerife, Málaga, Murcia i Palma,

cinc plantes experimentals d’aqüicultura,

dotze estacions mareogràfiques, una estació

receptora d’imatges satèl·lit i una flota de sis

vaixells oceanogràfics de diferents mides i

embarcacions lleugeres.

Els coneixements generats en els

projectes i activitats d’investigació de l’IEO

serveixen per a donar respostes concretes

a les administracions públiques i al sector

privat en relació a la utilització racional i la

protecció del mar.

L’IEO ha d’atendre prioritàriament

la investigació oceanogràfica i pesquera

al servei de la política de l’Estat -al

qual representa en els fòrums científics

internacionals relacionats amb l’oceanografia

i les pesqueres- i és l’organisme de referència

per a la declaració de zones de protecció

pesquera i àrees marines protegides.

Lacaze-Duthiers i la Bolívar, i així pogueren

iniciar les primeres campanyes d’investigació

oceanogràfica en el Mediterrani occidental i

realitzar una investigació de qualitat. Odón

de Buen va fundar l’IEO el 1914, a partir de

la integració en un mateix organisme dels

laboratoris de Palma, Santander i Màlaga.

“ El que sabem és una gota d’aigua; el que ignoram és l’oceà”Isaac Newton

INVESTIGACIÓ OCEANOGRÀFICA MULTIDISCIPLINAR PER A UN DESENVOLUPAMENTSOSTENIBLE

Page 16: Fulletó divulgatiu del COB

Centre Oceanogràfic de les BalearsInstitut Espanyol d’Oceanografia

Adreça: Moll de Ponent, s/n. 07015, Palma. Mallorca, (Illes Balears) Espanya

Telèfon de contacte: +34 971 133 720Fax: +34 971 404 945

www.ba.ieo.es

Web de l’ IEO: www.ieo.esContacte: [email protected]

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENTÀREES MARINES PROTEGIDES

BIODIVERSITAT

CONSERVACIÓCANVI CLIMÀTIC

FORMACIÓ

RECU

RSOS

VIUSDIVULGACIÓ

INNOVACIÓECOSISTEMESSOSTENIBILITATDESENVOLUPAMENT

TECNOLÒGIC

INVES

TIGA

CIÓ