5. GAIA INGURUMEN-INPAKTUA - ocw.ehu.eus · PDF fileGunean dauden ekosistemak deskribatu egin...

of 20 /20
6 Ingurumen-inpaktua __________________________________ 1 5. GAIA INGURUMEN-INPAKTUA

Embed Size (px)

Transcript of 5. GAIA INGURUMEN-INPAKTUA - ocw.ehu.eus · PDF fileGunean dauden ekosistemak deskribatu egin...

 • 6 Ingurumen-inpaktua __________________________________

  1

  5. GAIA

  INGURUMEN-INPAKTUA

 • 6 Ingurumen-inpaktua __________________________________

  2

  Industrietako ekintzak ingurumenean aldaketa eragiten dute eta kasu gehienetan, hori

  gertatzen denean bertako ingurunea jatorriz zituen ezaugarrietatik urrundu egiten da.

  Aldaketa eragin dela onartzen denean, bere zeinua kontutan hartu gabe, ingurumena-

  inpaktua gertatu dela esan ohi da. Ingurumen-Inpaktuen Ebaluazioa (IIE) inpaktuaren

  ezaugarriak definitzeko eta bere eragina minimoa izan dadin sortu zen tresna da.

  1- INGURUMEN-INPAKTUARI BURUZKO DEFINIZIOAK.

  Ingurugiroaren gaineko eraginaren ebaluazioa honako hau da: proiektuak gauzatzean

  ingurugiroan sor daitezkeen eraginak balioetsi eta zuzentzeko aukera ematen duten

  azterketa eta sistema teknikoen multzoa.

  Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa hurrengo araudietan oinarritzen da:

  Euskal Herriko ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.

  Uztailaren 22ko 183/2003 dekretua, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren

  prozedura arautu duena.

 • 6 Ingurumen-inpaktua __________________________________

  3

  Taula 1: Ingurumen-inpaktuaren aldeko adierazpena egin behar duten jarduerak eta obrak.

  Petroliofindegiek; gutxienez 500 tona eskisto bitumentsu gasifikatu eta likidotu ditzaketen instalazioek.

  Zentral termikoek (gutxienez 300 MW potentziadunak) eta nuklearrek.

  Hondakin toxiko eta erradioaktiboen biltegiek.

  Lantegi siderurgiko kimikoek edo integralek.

  Amiantoa ateratzeko, tratatzeko eta eraldatzeko instalazioek, baita amiantoa duten produktuekin lan

  horiek egiten dituztenek ere.

  Diseinu berriko autobideek eta autobiek.

  Ibilbide luzeko trenbideek.

  Aireratzeko eta lurreratzeko pista 2.100 metrotik gorakoa duten aireportuek, eta aireportu pribatu

  guztiek.

  Merkataritzakaiek eta kiroletakoek.

  Presa handiek.

  Lehenengo basoberritzeek, eraldaketa ekologiko kaltegarriak eragiteko arrisku handia badago.

  Huila, lignito eta beste mineral batzuk ateratzeko aire zabaleko meatokiek.

  2- INGURUMEN-INPAKTUAREN EBALUAZIOAREN PROZESUA

  Proiektu baten gaineko inpaktuadierazpena emateko eman behar diren pausuak

  1. Proiektua Administrazioari aurkeztea. Proiektudunak proiektuaren ezaugarriak

  biltzen dituen laburpentxostena aurkeztu behar du.

  2. Administrazioak proiektuak uki ditzakeen administrazioak, erakundeak eta pertsonak

  kontuan hartu eta kontsultatu egiten die, proiektuaren ustezko inpaktuari buruz beren

  iritzia eman dezaten. Administrazioak proiektudunari ezagutzera ematen dio iritzi

  horiek.

 • 6 Ingurumen-inpaktua __________________________________

  4

  3. Ingurumeninpaktuari buruzko azterlana. Proiektua bultzatzen duen enpresa lan

  tekniko eta zientifiko batzuk prestatu behar ditu bere natur eta gizarte

  ingurumenaren inpaktua aztertzeko.

  4. Jende aurrean erakustaldia: ingurumen-inpaktuaren azterlana bukatu ondoren jende

  aurrean jartzen da proiektuaren ezaugarriak eta ingurumenean izango duen eragina

  ezagutzeko. Honen ondoren administrazioak proiektuan aldaketak egitea eskatu

  dezake.

  5. Ingurumeninpaktuaren adierazpena: azterlana amaitutzat ematen denean,

  administrazioak bere iritzia adierazten du: Ingurumen Inpaktuaren Adierazpena

  Prozeduraren amaieran administrazioak ingurumen inpaktuari buruz bere iritzia emango

  du: proiektua ingurumenaren aldetik bakarrik ikusita, komenigarria den ala ez esango

  du. Komenigarria dela adierazten badu, proiektua burutzeko baldintzak ezarriko ditu.

  3- INGURUMEN-INPAKTUARI BURUZKO AZTERLANA

  Ingurumen-inpaktuaren azterlana proiektu jakin bat ebaluatu ahal izateko sustatzaileak

  aurkezten duen informazio-bilduma da. Azterketalanak gutxienez honako puntu hauek

  izango ditu:

  a) Proiektuaren deskripzioa: alternatiba guztien analisi teknikoa eta hartutako

  irtenbidearen justifikazioa azaldu behar da.

  b) Ingurugiro-inbentarioa: proiektua kokatzen den ingurune fisiko eta sozio-

  ekonomikoaren deskribapena eman behar da.

  c) Ingurumen-inpaktuen identifikazioa eta balorazioa, bai proposaturiko soluzioan

  eta bai alternatibetan.

  d) Neurri zuzentzaileak eta babesleak proiektuaren ondorio kaltegarriak gutxitzeko

  edo kentzeko.

  e) Ingurumena zaintzeko programa: ezarritako baldintzak betetzen direla

  zihurtatzeko jarraitu behar diren jardueren programa.

  f) Sintesi-dokumentua: modu ulergarrian proiektuaren izera eta ingurunean izango

  duen eragina azaldu behar du.

 • 6 Ingurumen-inpaktua

  Irudia

  4- PROIEKTUAREN DESKRIPZIOA

  a) Proiektuaren deskripzioa

  Proiektuaren ezaugarri orokorrak

  hartuz. Ingurumenan inpaktua izan dezaketen ekintza guztien zerrenda azaldu behar

  Aterketa zehatza egingo da bai proiektua burutzeko behar diren obrak egiten direnean

  bai funtzionamendu faseari

  Hurrengo informazioa eman behar da:

  Kokapen geografikoa

  inpaktua __________________________________

  Irudia 1. Ingurumen-azterlanean jarraitzen den eskema nagusia.

  PROIEKTUAREN DESKRIPZIOA ETA EKINTZAK

  ren deskripzioa

  ren ezaugarri orokorrak deskribatu egin behar dira alternatiba guztiak kontuan

  . Ingurumenan inpaktua izan dezaketen ekintza guztien zerrenda azaldu behar

  gingo da bai proiektua burutzeko behar diren obrak egiten direnean

  bai funtzionamendu faseari buruz.

  Hurrengo informazioa eman behar da:

  __________________________________

  5

  eskema nagusia.

  alternatiba guztiak kontuan

  . Ingurumenan inpaktua izan dezaketen ekintza guztien zerrenda azaldu behar da.

  gingo da bai proiektua burutzeko behar diren obrak egiten direnean

 • 6 Ingurumen-inpaktua

  - Proeiktuaren analisia obren

  Egin beharreko obra zibilak

  den denbora.

  Sortutako hondakinen deskripzioa: ezaugarriak, tratamendua, lixibiatzea

  Emisioak eta isurketak: izaera, tratamenduak.

  Sortutako hautsak, zaratak eta bibrazioak.

  - Proiektuaren analisia funtzionamendu fas

  materialak eta energia iturriak identifikatu behar dira

  Jarduera nagusiari lotutako oinarrizko jarduerak

  behar dira (Irudia 2).

  Eragiketak eta prozesuak hautatu ondoren fluxu

  (ur-kontsumoa, energia, erregaia,

  eta abar) identifikatu behar dira

  hartuz. Horrela industriaren ingurumen

  deskribatu egingo dira (Irudia

  Irudia 3. Ingurumenean eragina izan ditzaketen aspektuen

  inpaktua __________________________________

  Proeiktuaren analisia obren fasean:

  Egin beharreko obra zibilak, lur mugimenduak eta fase hau burutzeko beharko

  Sortutako hondakinen deskripzioa: ezaugarriak, tratamendua, lixibiatzea

  Emisioak eta isurketak: izaera, tratamenduak.

  Sortutako hautsak, zaratak eta bibrazioak.

  untzionamendu fasean: prozesuen deskripzioa eta erabilitako

  eta energia iturriak identifikatu behar dira

  ari lotutako oinarrizko jarduerak (eragiketak edo prozesuak)

  Irudia 2. Proiektuaren ekintzen identifikazioa.

  Eragiketak eta prozesuak hautatu ondoren fluxu-diagramaren bidez bakoitzaren sarrera

  kontsumoa, energia, erregaia, eta abar) eta irteera guztiak (ur-isurketak, hondakinak

  ehar dira, baita jarduera nagusiak eta lagungarriak

  hartuz. Horrela industriaren ingurumen-alderdiak edo eraginak dakarten ekintzak

  Irudia 3).

  Ingurumenean eragina izan ditzaketen aspektuen identifikazioa.

  __________________________________

  6

  eta fase hau burutzeko beharko

  Sortutako hondakinen deskripzioa: ezaugarriak, tratamendua, lixibiatzea

  rozesuen deskripzioa eta erabilitako

  (eragiketak edo prozesuak) identifikatu

  diagramaren bidez bakoitzaren sarrera

  isurketak, hondakinak

  lagungarriak kontuan

  edo eraginak dakarten ekintzak

  identifikazioa.

 • 6 Ingurumen-inpaktua __________________________________

  7

  Proiektuan azaltzen diren ekintzak ingurumenean inpaktua dutenak izango dira eta

  proiekturaren fase guztiak hartu behar dira kontutan (burutzeko fasea, funtzionamendu

  eta ixtearen fasea). Funtzionamendu fasean kontutan hartu behar diren faseak:

  - Ohizko baldintzak

  - Ez-ohizko baldintzak (abiatzeak, gelditzeak, mantentzeak eta abar).

  - Bestelako baldintzak: gertakariak, istripuak edo larrialdiegoerak (nahigabeko

  isurketak, ihesak, suteak eta abar.).

  5- INGURUMEN-INBENTARIOA

  Proiektua kokatzen den gunea identifikatu behar da bere egoera eta ingurumen-balditzak

  deskribatuz. Egon daitezkeen lurzoru erabilpenak eta beste baliabide naturalen

  aprobetxamenduak eta aurretik dauden jarduerak ere kontuan izango dira. Honen

  helburua ingurune jasotzaileak jarduketen aurretik duen egoera deskribatzea eta

  balioztatzea da.

  Aztertu behar diren alderdiak hurrengoak dira:

  5.1-Ingurune fisikoa

  Egin behar diren azterlanak hurrengoak dira:

  a) Azterlana klimatologikoak: prezipitazioak, tenperatura aztertu behar dira.