Getxo · Getxoko Udalaren menpe dagoen ingurumen informazioari eta sentsibilizazioari buruzko...

of 2 /2
Getxo UDALA AYUNTAMIEN TO Larrañazubi kalea Estrada Iturgitxi Los Chopos etorb. FADURA ALGORTA AREETA LEIOA MARTIARTU AULA MEDIOAMBIENTAL Centro Transferencia Residuos Larrañazubi Ikastetxea Garbigune C. C. ARTEA BERANGO Humedal de Bolue Inguruko osagairik garrantzitsuenak ezagutzera ematea, beere ingurumenaren ikuspegik, bai naturarekin zerikusia dutenak bai hiri-ekosistemarekin zerikusia dutenak. Gizakiek egindako jarduerek ingurumenaren gain sortzen duten eragina azaltzea. Ingurumena zaindu eta hobetzeko jokabideak garatzea. Gure hur-hurreko ingurumenaren garapen iraunkorra sustatzea, bak bat, herritarrei informazioa eta prestakuntza eman eta horien parte-hartzearen bitartez. ZEIN DA XEDEA? ORDUTEGIA Barrio Larrañazubi auzoa, 12. B 48992 Getxo (Bizkaia) Tel. 688 88 35 96 NON DAGO? GETXOKO INGURUMEN ARETOA AULA AMBIENTAL DE GETXO Eraikin nagusia: ingurumenari buruzko erakusketa etengabea: panelak, ikus-entzunezkoak, joko elkarreragileak... Goiko solairuan bulegoak eta erabilera anitzeko aretoa. Zurezko eraikin erantsia: esparru diafanoa jarduerak burutu ahal izateko. Tailerra eta zerbitzuak eskaintzen dira. Piknik eta aisiarako gunea: mahaiak, eserlekuak eta haurrentzako jokoak. Lorategi botanikoa: Getxoko ekosisteman adierazgarria den landaredia. ZEINTZUK DIRA BERE ZERBITZUAK? Dar a conocer los elementos más representavos del entorno desde el punto de vista ambiental, tanto naturales como del ecosistema urbano. Exponer la influencia de las acvidades humanas sobre el medio. Desarrollar actudes favorables al cuidado y mejora del medio ambiente. Promocionar el desarrollo sostenible en nuestro entorno inmediato mediante la información, formación y parcipación ciudadana. ¿QUÉ PRETENDE? Edificio principal: exposición permanente sobre medio ambiente: paneles, audiovisuales, juegos interacvos... En la planta superior oficinas y aula de usos múlples. Edificio anexo de madera: espacio diáfano para la realización de acvidades. Consta del aula taller y servicios. Zona de picnic y recreo: consta de mesas, bancos y juegos infanles. Jardín botánico: flora representava de los ecosistemas del municipio de Getxo. ¿CUÁLES SON SUS SERVICIOS? Getxoko Ingurumen Aretoa Larrañazubiko zabortegi zaharraren lursailetan kokatutako baserri birgaituan kokatzen da. Bolueko Hezegunek oso hurbil eta Hondakinen Transferentzia Zentrok distantzia laburrera kokatuta, hezegunera zuzendutako errepidek iristen da, hots, hezegunek 800 metrotara. El Aula Ambiental de Getxo se ubica en un caserío rehabilitado dentro de los terrenos del anguo vertedero de Larrañazubi. Situado muy cerca del Humedal de Bolue y a escasa distancia del Centro de Transferencia de Residuos, se accede por la carretera que lleva al humedal y a 800 m de éste. Astelehenek osralera, 10:00etak 14:00etara eta 15:30etak 17:30etara. Larunbata, igande eta jaiegunetan, 10:00etak 14:00etara. Abuztua itxita. Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30. Sábados, domingos y fesvos, de 10:00 a 14:00. Agosto cerrado. HORARIO ¿DÓNDE ESTÁ?

Embed Size (px)

Transcript of Getxo · Getxoko Udalaren menpe dagoen ingurumen informazioari eta sentsibilizazioari buruzko...

 • GetxoUDALA AYUNTAMIEN TO

  Larraazubi kalea

  Estrada It

  urgitxi

  Los Chopos etorb.FADURA

  ALGORTAAREETA

  LEIOA

  MARTIARTU

  AULAMEDIOAMBIENTAL

  Centro Transferencia Residuos

  LarraazubiIkastetxea

  Garbigune

  C. C. ARTEA

  BERANGO

  Humedalde Bolue

  Ingurukoosagairikgarrantzitsuenakezagutzeraematea,betiereingurumenarenikuspegitik,bainaturarekinzerikusiadutenakbaihiri-ekosistemarekinzerikusiadutenak.

  Gizakiekegindakojarduerekingurumenarengainsortzenduteneraginaazaltzea.

  Ingurumenazainduetahobetzekojokabideakgaratzea. Gurehur-hurrekoingurumenarengarapeniraunkorra

  sustatzea,batikbat,herritarreiinformazioaetaprestakuntzaemanetahorienparte-hartzearenbitartez.

  ZEIN DA XEDEA?

  ORDUTEGIA

  Barrio Larraazubi auzoa, 12. B48992 Getxo (Bizkaia)

  Tel. 688 88 35 96

  NON DAGO?

  GETXOKO INGURUMEN ARETOAAULA AMBIENTALDE GETXO

  Eraikin nagusia: ingurumenariburuzkoerakusketaetengabea:panelak,ikus-entzunezkoak,jokoelkarreragileak...Goikosolairuanbulegoaketaerabileraanitzekoaretoa.

  Zurezko eraikin erantsia: esparrudiafanoajarduerakburutuahalizateko.Tailerraetazerbitzuakeskaintzendira.

  Piknik eta aisiarako gunea: mahaiak,eserlekuaketahaurrentzakojokoak.

  Lorategi botanikoa: Getxokoekosistemanadierazgarriadenlandaredia.

  ZEINTZUK DIRA BERE ZERBITZUAK?

  Daraconocerloselementosmsrepresentativosdelentornodesdeelpuntodevistaambiental,tantonaturalescomodelecosistemaurbano.

  Exponerlainfluenciadelasactividadeshumanassobreelmedio.

  Desarrollaractitudesfavorablesalcuidadoymejoradelmedioambiente.

  Promocionareldesarrollosostenibleennuestroentornoinmediatomediantelainformacin,formacinyparticipacinciudadana.

  QU PRETENDE?

  Edificioprincipal:exposicinpermanentesobremedioambiente:paneles,audiovisuales,juegosinteractivos...Enlaplantasuperioroficinasyauladeusosmltiples.

  Edificioanexodemadera:espaciodifanoparalarealizacindeactividades.Constadelaulatalleryservicios.

  Zonadepicnicyrecreo:constademesas,bancosyjuegosinfantiles.

  Jardnbotnico:florarepresentativadelosecosistemasdelmunicipiodeGetxo.

  CULES SON SUS SERVICIOS?

  GetxokoIngurumenAretoaLarraazubikozabortegizaharrarenlursailetankokatutakobaserribirgaituankokatzenda.BoluekoHezegunetikosohurbiletaHondakinenTransferentziaZentrotikdistantzialaburrerakokatuta,hezegunerazuzendutakoerrepidetikiristenda,hots,hezegunetik800metrotara.

  El Aula Ambiental de Getxo se ubica en un casero rehabilitadodentro de los terrenos del antiguo vertedero de Larraazubi. Situadomuy cerca del Humedal de Bolue y a escasa distancia del Centro de Transferencia de Residuos, se accede por la carretera que lleva al humedal y a 800 m de ste.

  Astelehenetikostiralera,10:00etatik14:00etaraeta15:30etatik17:30etara.Larunbata,igandeetajaiegunetan,10:00etatik14:00etara.Abuztuaitxita.

  Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30.Sbados, domingos y festivos, de 10:00 a 14:00.Agosto cerrado.

  HORARIO

  DNDE EST?

 • Getxoko Udalaren menpe dagoen ingurumen informazioari eta sentsibilizazioari buruzko ekipamendua da. Hain zuzen ere, gure ingurunean Garapen Jasangarria bultzatzeko sortu da.

  ZER DA?Es un equipamiento de informaciny sensibilizacin ambiental dependientedel Ayuntamiento de Getxo, que ha sidocreado con la finalidad de favorecer el Desarrollo Sostenible en nuestro entorno.

  QU ES?

  Orokorrean Getxoko herritarrei eta bere gizarte-ehun osoari: ikastetxeak, kultura-elkarteak, adinekoen elkarteak, etab.

  Zentroa eta programazioa familia-izaerako bisitak bereziki kontuan hartuta diseinatu dira.

  NORI DAGO ZUZENDUTA?

  A la poblacin en general de Getxo y todo su tejido social: centros escolares, asociaciones culturales, de mayores, etc.

  El centro y su programacin se ha diseado pensando sobre todo en visitas de carcter familiar.

  A QUIN EST DIRIGIDO?

  Ikasleentzakoegitaraua: Ikastetxeen egutegiarekin bat eginda.

  Jendeari,orokorrean,etaudalerrikoherritarreiarretaematea eraikinetako baliabide ezberdinen bitartez (erakusketak, ikus-entzunezko osagaiak), Garapen Jasangarriaren garrantzia ezagutu eta ulertzeko du helburu.

  Antolatutakotaldeentzakoegitaraua: hainbat talde kontuan hartuta diseinatu da, hala nola, emakumeen aretoak, hirugarren adinekoen taldeak edota mota ezberdinetako elkarteak.

  Hedapen-etaprestakuntza-jarduerak:mintegiak, hitzaldiak, ikastaroak eta tailerrak, ingurumen-ibilbideak, jardunaldiak, urteko garai bakoitza aintzat hartuta (familia - tailerrak, Ingurumen Munduko Eguna, Bioaniztasunaren Munduko Eguna...)

  Programaparaescolares:coincidiendo temporalmente con el calendario escolar.

  Atencinalpblicoengeneralypoblacinlocal:mediante los diversos recursos que los edificios poseen (exposiciones, elementos audiovisuales) de cara a conocer y comprender la importancia del Desarrollo Sostenible.

  Programaparagruposorganizados: diseado para aulas de la mujer, grupos de mayores, asociaciones de diferente tipo...

  Actividadesdedifusinyformacin: seminarios, conferencias, cursos y talleres, itinerarios medioambientales, jornadas dependiendo de cada una de las pocas del ao (Talleres familiares, Da Mundial del Medio Ambiente, Da mundial de la biodiversidad...).

  ZER ESKAINTZEN DA? QU OFRECE?