Download - 16.dg6 b15

Transcript

1. 6 DURANT L ANY Cicle B6 DURANT L ANY Cicle B Escoltant el Pie Jesu de Marcel Olm, presentem-nos davant Jess, com el leprs, a fi que ens guareixi Regin a 2. El primer miracle s pel msEl primer miracle s pel ms Desprs de la jornada aDesprs de la jornada a Cafarnam, Jess comena aCafarnam, Jess comena a recrrer la Galilearecrrer la Galilea 3. Imatges de la Catedral de Monreale sXII No clicNo clic 4. Mc 1:40-45 EnMc 1:40-45 En aquell temps esaquell temps es presenta apresenta a Jess unJess un Cam de Galilea 5. La lepra exterior provocaLa lepra exterior provoca repugnncia, la leprarepugnncia, la lepra interior causa odiinterior causa odi La persona s ms gran que el seu fsic o la seva moral. Qualsevol germ s, abans de tot, un fill de Du que sens acosta 6. sagenolla i lisagenolla i li diu, suplicant-diu, suplicant- lo: Si voleu,lo: Si voleu, em podeuem podeu 7. Si ens posem davantSi ens posem davant Jess, portant ambJess, portant amb nosaltres tota lanosaltres tota la societat, Ell volsocietat, Ell vol guarir-nosguarir-nos Reconeixent el seu poder, descobrim la nostra dignitat (St. Lle) 8. Jess, compadit, elJess, compadit, el toc amb la m itoc amb la m i digu: S que hodigu: S que ho vull: queda pur. Avull: queda pur. A linstant la lepralinstant la lepra desaparegu i queddesaparegu i qued 9. Sentir el mal s fruit de la naturalesa, experimentar la guarici s do de la GRCIA La m de Jess s benedicciLa m de Jess s benedicci 10. Tot seguit Jess el va ferTot seguit Jess el va fer marxar, desprs de recomanar-marxar, desprs de recomanar- li seriosament de no dir-ho ali seriosament de no dir-ho a ning, sin danar-se a ferning, sin danar-se a fer examinar pel sacerdot, I oferirexaminar pel sacerdot, I oferir per la seva purificaci el queper la seva purificaci el que Moiss havia ordenat, a fi deMoiss havia ordenat, a fi de 11. Du no necessita les teves ofrenes, s a tu que et fa b oferir-te Quan etQuan et sentis guarit,sentis guarit, ofereix-teofereix-te sobre laltarsobre laltar del teu cordel teu cor 12. Per ell, aix que se nan,Per ell, aix que se nan, comen de proclamar-hocomen de proclamar-ho davant la gent i de fer-hodavant la gent i de fer-ho conixer per tot arreu, tant,conixer per tot arreu, tant, que Jess ja no podia entrarque Jess ja no podia entrar manifestament als pobles, imanifestament als pobles, i havia de quedar-se a fora, enhavia de quedar-se a fora, en llocs despoblats. Per la gentllocs despoblats. Per la gent 13. Tots cerquem unTots cerquem un AMOR ms GRANAMOR ms GRAN que el nostreque el nostre Noms ens pot omplir, parlar a tothom daquest AMOR 14. Ens posem davant teu, Senyor, tal com som, configurans segons la teva imatge 15. Monges de St. Benet de Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina