37.trinitat b15

of 15 /15
Amb el “Gratias agimus tibi” de la Missa en si menor de Bach, lloem la SANTA TRINITAT de la Santíssima Trinitat cicleB 2015

Embed Size (px)

Transcript of 37.trinitat b15

1. Amb el Gratias agimus tibi de la Missa en si menor de Bach, lloem la SANTA TRINITAT de la Santssima Trinitat cicleB 2015 2. Mt 28:16-20 En aquellMt 28:16-20 En aquell temps, els onze deixeblestemps, els onze deixebles se nanaren cap a Galilea,se nanaren cap a Galilea, a la muntanya que Jessa la muntanya que Jess els havia indicat. Enels havia indicat. En veurel, es prosternaren.veurel, es prosternaren. Muntanyes de Galilea 3. Avui l Esglsia suneix a la LLOANA dels Monestir de la Santa Creu de Jerusalem Imatges de MONESTIR S T adorem, Senyor,T adorem, Senyor, PROSTERNATSPROSTERNATS 4. Alguns,Alguns, per,per, dubtaren.dubtaren. 5. Du posa la seva Llum a les nostres mans Els dubtes ens limiten la visi 6. Jess sacost iJess sacost i els digu: Duels digu: Du mha donat plenamha donat plena autoritat al cel i aautoritat al cel i a 7. Amb Jess,Amb Jess, ens cal viureens cal viure entre el cel ientre el cel i la terrala terra Hem de portarHem de portar Du al mn, iDu al mn, i el mn a Duel mn a Du Meteora, monestirs de Grcia, penjats entre el cel 8. Aneu a convertirAneu a convertir tots els pobles,tots els pobles, bategeu-los enbategeu-los en nom del Pare, i delnom del Pare, i del Fill i de lEsperit 9. No sols esNo sols es predica amb lapredica amb la paraula, sinparaula, sin amb la vidaamb la vida Quan Du entraQuan Du entra al cor, amb Ell hial cor, amb Ell hi entra el mn,entra el mn, llavors qualsevolllavors qualsevol tasca feta per atasca feta per a Du, tamb sDu, tamb s 10. i ensenyeu-losi ensenyeu-los a guardar tot ela guardar tot el que jo us heque jo us he manat.manat. 11. El manament de Du,El manament de Du, s de donar-li tot el ques de donar-li tot el que som, a fi que es faci ensom, a fi que es faci en cadasc de nosaltrescadasc de nosaltres la seva voluntatla seva voluntat Aqu em teniu, Senyor,Aqu em teniu, Senyor, feu de mi el que usfeu de mi el que us plagui. Estic disposat aplagui. Estic disposat a tot, a fi que la vostratot, a fi que la vostra voluntat sacompleixi envoluntat sacompleixi en mi, i en totes lesmi, i en totes les Professi monstica (cant del 12. Jo ser ambJo ser amb vosaltres cadavosaltres cada dia fins a la fi deldia fins a la fi del mn.mn. 13. Du est amb nosaltresDu est amb nosaltres compartint el seucompartint el seu AMOR Trinitari:AMOR Trinitari: de Pare Creador ple dede Pare Creador ple de tendresa, de Filltendresa, de Fill Salvador ple deSalvador ple de misericrdia, dEsperitmisericrdia, dEsperit que porta a laque porta a la COMUNI entre totsCOMUNI entre tots Du ha fet de laDu ha fet de la terra el seu espaiterra el seu espai La Humanitat, inclinada, adora la 14. Tu, Trinitat Santa, que ests SEMPRE amb nosaltres, fes-nos descobrir ARREU la Teva presncia adorable 15. MMonges de St. Benet de Montserratonges de St. Benet de Montserrat www.benedictinescat.com/montserratwww.benedictinescat.com/montserrat