43.dg14 b15

of 17 /17
14 DURANT L’ ANY 14 DURANT L’ ANY Cicle B Cicle B Escoltant “Ad Faciem” de Buxtehude, acaronem l’estimada faç de Jesús, que els de Natzaret rebutgen Reg ina

Embed Size (px)

Transcript of 43.dg14 b15

Page 1: 43.dg14 b15

14 DURANT L’ ANY 14 DURANT L’ ANY Cicle BCicle B

Escoltant “Ad Faciem” de Buxtehude, acaronem l’estimada faç de Jesús, que els de Natzaret rebutgen

Regina

Page 2: 43.dg14 b15

Després d’ una sèrie de miracles, Marc (dins la teologia de creu, no de glòria) ens diu que Jesús és rebutjat

Sinagoga de Natzaret

Page 3: 43.dg14 b15

Natzaret. Jesús es sorprèn de la poca FE dels seus

Casa de Jesús

Sinagoga

Page 4: 43.dg14 b15

Mc 6,1-6 En aquell Mc 6,1-6 En aquell temps, Jesús anà a temps, Jesús anà a Natzaret, el seu Natzaret, el seu poble, acompanyat poble, acompanyat dels seus deixebles. dels seus deixebles. El dissabte, El dissabte, començà a ensenyar començà a ensenyar a la sinagoga. a la sinagoga.

Page 5: 43.dg14 b15

Els del seu poble només el coneixen per fora, nosaltres no hem de valorar ningú segons la carn (2 Cor 5:16)

Jesús Jesús retorna al retorna al seu poble, seu poble, on havia on havia

viscut fins viscut fins als 30 als 30 anysanys

http://www.nazarethvillage.com/ Les imatges són de “Natzaret Village” una reproducció del poble de Natzaret de l’època de Jesús (al nord de Natzaret)

Page 6: 43.dg14 b15

Tothom en sentir-lo, Tothom en sentir-lo, se n’estranyava i se n’estranyava i deia: «¿D’on li ve deia: «¿D’on li ve això? ¿Què és aquest això? ¿Què és aquest do de saviesa i do de saviesa i aquests miracles que aquests miracles que es realitzen per les es realitzen per les seves mans? seves mans?

Page 7: 43.dg14 b15

A vegades no creiem que les persones A vegades no creiem que les persones senzilles poden ser excepcionalssenzilles poden ser excepcionals

La veritable Saviesa

no depèn de lo

extern, sinó del

cor

Page 8: 43.dg14 b15

¿No és el fuster, el fill ¿No és el fuster, el fill de Maria, parent de de Maria, parent de Jaume, de Josep, de Jaume, de Josep, de Judes i de Simó? I les Judes i de Simó? I les seves parentes, ¿no seves parentes, ¿no viuen aquí entre viuen aquí entre nosaltres?» I se nosaltres?» I se n’escandalitzaven. n’escandalitzaven.

Page 9: 43.dg14 b15

Ens escandalit-zem d’ells i

no dels qui els

arraconen?

Potser Jesús Potser Jesús és com un dels és com un dels marginats de lamarginats de la nostra societat nostra societat

consumistaconsumista

Page 10: 43.dg14 b15

Jesús els digué: «Els Jesús els digué: «Els profetes només són profetes només són mal rebuts en el seu mal rebuts en el seu poble, en la seva poble, en la seva parentela i entre els parentela i entre els de casa seva.» de casa seva.»

Page 11: 43.dg14 b15

Les grans lliçons de la

vida es donen en l’activitat

quotidiana, no en obres

excepcionals

Els profetes parlen Els profetes parlen amb les obres, no amb les obres, no

amb l’aparençaamb l’aparença

Page 12: 43.dg14 b15

I no hi pogué fer cap I no hi pogué fer cap miracle; només va miracle; només va imposar les mans a imposar les mans a uns quants malalts, uns quants malalts, que es van posar bé. que es van posar bé. I el sorprenia que no I el sorprenia que no volguessin creure. volguessin creure.

Page 13: 43.dg14 b15

“Ensenya’m

l’ home que hi ha en tu, i

Jo et faré veure el Déu que hi ha en Mi” (Teòfil

d’Antioquia)

Sense FE, no es veuen els miraclesSense FE, no es veuen els miracles

Page 14: 43.dg14 b15

Després Després recorria les recorria les viles i els viles i els pobles i pobles i

ensenyava.ensenyava.

Page 15: 43.dg14 b15

Escampem l’evangeli Escampem l’evangeli amb el nostre viureamb el nostre viure

És la tasca més important que

tenim entre mans

Vall de Jezrael (Galilea)

Page 16: 43.dg14 b15

Jesús de Natzaret, ajuda’ns a dignificar

el nostre obrar quotidià, a fi que descobrint els valors humans

retrobem els ETERNS

Page 17: 43.dg14 b15

Monges de St. Benet de Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat