Web Municipal | Ajuntament de Vilafranca del Penedès ... • Demolició per...

Click here to load reader

 • date post

  23-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web Municipal | Ajuntament de Vilafranca del Penedès ... • Demolició per...

 • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

  REMODELACIÓ DEL CARRER DEL GENERAL VALLÈS

  VILAFRANCA DEL PENEDÈS

  AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS promotor

  JOSEP CARTRÓ BOADA

  JOAN MIRÓ MIRET arquitectes

  gener 2009

 • REMOLEDACIÓ DEL CARRER DEL GENERAL VALLÈS VILAFRANCA DEL PENEDÈS

  Estudi de seguretat i salut

  Índex AGENTS MEMÒRIA D’URBANISME PLEC DE CONDICIONS PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ANNEXES GRÀFICS PLÀNOLS

  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS JOSEP CARTRÓ BOADA/ JOAN MIRÓ MIRET, arquitectes REMODELACIÓ DEL CARRER GENERAL VALLÈS Gener 2009

 • REMOLEDACIÓ DEL CARRER DEL GENERAL VALLÈS VILAFRANCA DEL PENEDÈS

  Estudi de seguretat i salut AGENTS El present projecte s’ha redactat per encàrrec de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès En aplicació del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció i per encàrrec de:

  Promotor

  AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS CIF P 0830600 C Amb domicili a: Adreça Carrer de la Cort núm. 14 Població Vilafranca del Penedès Codi Postal 08720 Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execució de: Detall: Remoledació del carrer del General Vallès Emplaçament: Carrer del General Vallès

  Província: Barcelona Municipi: Vilafranca del Penedès Codi 08720

  Tècnics autors de l’estudi de seguretat i salut Josep Cartró Boada Núm. Col·legiat 26891-7 Joan Miró Miret Núm. Col·legiat 28179-4

  Col·laboradors Jordi Galtés Rovira, arquitecte Gemma Lara Mata, estudiant d’arquitectura En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf de l´apartat 4 de l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l´inici de l´obra, per el coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura del centre de treball a l´autoritat laboral.

  A Vilafranca del Penedès, gener de 2009

  Josep Cartró Boada i Joan Miró Miret, arquitectes ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS JOSEP CARTRÓ BOADA/ JOAN MIRÓ MIRET, arquitectes REMODELACIÓ DEL CARRER GENERAL VALLÈS Gener 2009

 • MEMÒRIA D’URBANISME

  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS JOSEP CARTRÓ BOADA/ JOAN MIRÓ MIRET, arquitectes REMODELACIÓ DEL CARRER GENERAL VALLÈS Gener 2009

 • Índex memòria d’urbanisme

  DEMOLICIONS......................................................................................................................................... 3

  DEMOLICIÓ MANUAL............................................................................................................................ 4 1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ............................................................................................................................................... 4 2.- RELACIÓ DE RISCOS. ................................................................................................................................................... 5 3.- NORMA DE SEGURETAT. .............................................................................................................................................. 6 4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. .......................................................................................... 8 5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. .......................................................................................................... 9

  MOVIMENT DE TERRES......................................................................................................................... 10 NETEJA I ESBROSSAMENT ................................................................................................................. 11

  1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ............................................................................................................................................. 11 2.- RELACIÓ DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 12 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 13 4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. ........................................................................................ 16 5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 17

  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS............................................................................................................ 18 1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ............................................................................................................................................. 18 2.- RELACIÓ DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 19 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 20 4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. ........................................................................................ 25 5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 26

  SANEJAMENT........................................................................................................................................ 27 XARXA DE CLAVEGUERAM ................................................................................................................. 28

  1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ............................................................................................................................................. 28 2.- RELACIÓ DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 29 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 30 4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. ........................................................................................ 33 5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 34

  XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ................................................................................................ 35 XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS ................................ 36

  1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ............................................................................................................................................. 36 2.- RELACIÓ DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 37 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 38 4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. ........................................................................................ 41 5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 42

  XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS................................................................................................ 44 1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ............................................................................................................................................. 44 2.- RELACIÓ DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 45 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 46 4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. ........................................................................................ 48 5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. .............................................................................