U 2 3 Eoe 0910

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.152
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of U 2 3 Eoe 0910

 • UNITAT DIDCTICA 3El mtode comptable

 • OBJECTIUSPrendre conscincia que lempresa s una entitat econmica en canvi constant que fa necessari anotar de manera sistemtica la seva activitat diria.Explicar el funcionament de la partida doble i distingir entre el concepte de crrec i el dabonament.Aplicar el mtode del partida doble per a lobtenci de la informaci comptable de les empreses.Diferenciar els comptes de balan i els comptes de gesti.Utilitzar els mitjans i les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a eina dobtenci dinformaci empresarial, i verificar-ne la fiabilitat.

 • CompetnciesCompetncies especfiques.Competncia en emprenedoriaAfianar la capacitat dautonomia i seguretat en un mateix.Competncies generals.Competncia en gesti i tractament de la informaci.Utilitzar les tcniques comptables i els coneixements matemtics adequats per a aplicar-los en la resoluci de situacions-problema. Competncia digital.Habilitats bsiques en la utilitzaci de programes informtics aplicats a lrea i valorar Internet com un espai en qu es pot obtenir i contrastar informaci.

 • ESQUEMA1.El mtode comptable.1.1 El fet comptable.1.2 Els comptes.1.3 Quadre de comptes del PGC.1.4 Definicions i relacions comptables.2. Els llibres comptables.2.1 El llibre diari.2.2 El llibre major.2.3 El Balan de comprovaci de sumes i saldos.3. Registre dels fets comptables.3.1 Efecte del registre desl fets comptables sobre els comptes de gesti i de Balan.3.2 Anotacions en el llibre diari.

 • 1. El mtode comptable.1.1 EL FET COMPTABLE.Les operacions que una empresa realitza al llarg de lexercici econmic sn els fets comptables que anotarem en els llibres comptables. Per analitzar un fet comptable haurem de fer: Determinar els comptes que intervenen ( maquinria, bancs....)Estudiar com varia cada compte segons el fet comptable.Registrar el fet comptable.

 • 1. El mtode comptable.1.1 EL FET COMPTABLE.Exemple de fet comptable: compra de mercaderies que paguem al comptat.Tenim dos comptes involucrats: Caixa. Tenim una sortida defectiu (disminueix disponible).Compres de mercaderies. s una despesaA partir daqu registrem la compra:Al compte de compres escriurem al Deure.Al compte de caixa escriurem a lhaver.

 • 1. El mtode comptable.1.2 ELS COMPTES.Els comptes representen els diferents elements patrimonials de lempresa. Als comptes anuals ens podem trobar dos tipus de comptes:Els comptes de patrimoni o Balan, representen elements que formen part del patrimoni de lempresa, i apareixen en el Balan de situaci.Els comptes de gesti, representen els ingressos i beneficis, i tamb les depeses i prdues. Tot aix apareix en el compte de Prdues i Guanys.

 • 1. El mtode comptable.1.2 ELS COMPTES.Qualsevol compte es pot representar de la segent forma: CaixaDeureHaverEn aquestes columnes anotarem els diferents augments o disminucions dels elements patrimonials, tamb les despeses i els ingressos.Existeixen diverses teories per a explicar qu caldr anotar en el Deure i lHaver, les ms significatives sn: teoria materialista i matemtica.

 • 1. El mtode comptable.1.2 ELS COMPTES.El funcionament normal dels comptes segons la partida doble s:

 • 1. El mtode comptable.1.3 EL QUADRE DE COMPTES DEL PGCEl PGC desenvolupa el quadre de comptes format per 9 grups:Grup 1: Finanament bsic.Grup 2: Actiu no corrent.Grup 3: Existncies.Grup 4: Creditors i deutors per operacions comercialsGrup 5: Comptes financers.Grup 6: Compres i despeses.Grup 7: Vendes i ingressos.Grup 8: Despeses imputades als patrimoni net.Grup 9: Ingressos imputats al patrimoni net.Aquests grups s poden dividir en 10 subgrups, cada subgrup en 10 comptes i finalment cada compte en 10 o ms subcomptes.

 • 1. El mtode comptable.1.4 DEFINICIONS I RELACIONS COMPTABLES.En la cinquena part del pla general comptable sexplica quins elements inclouran cadascun dels grups, subgrups i comptes del PGC, com tamb s moviments que ocasionaran cadascun dels seus crrecs ( anotacions al deure del compte corresponent) i dels seus abonaments ( anotacions en lhaver del compte corresponent)

 • 2.-El llibres comptables.2.1 EL LLIBRE DIARI.El llibre diari s un llibre obligatori per a totes les empreses que recull cronolgicament les operacions diries de lempresa . En aquest llibre s fa el registre de les operacions a partir dels assentaments.Per poder realitzar el llibre diari sobtenen tots els documents justificatius de les operacions que realitza lempresa: resguards, factures o lletres.

 • 2.-El llibres comptables.2.1 EL LLIBRE DIARI.El llibre diari t dos estructures:Bilateral.

 • 2.-El llibres comptables.2.1 EL LLIBRE DIARI.Exemple.Lempresa Lpez i Lpez SA, compra mercaderies el dia 12/11/2009 per valor de 200 que deixem a deure.Analitzem:Les compres de mercaderies sn un compte de despesa, s a dir, escriurem en el deure la quantitat, i provedors s un compte de passiu, com augmenta, escriurem a lhaver.

 • 2.-El llibres comptables.2.1 EL LLIBRE DIARI.Laltra estructura de diari:Estrutura unilateral.

 • 2.-El llibres comptables.2.1 EL LLIBRE MAJOR.Funciona obrint, per a cada compte, ua fitxa o full de Deure i Haver en qu sanoten les variacions que es produeixen en el compte en qesti a mesura que sanoten les diferents operacions en el diari.El llibre major no t carcter obligatori segons la legislaci mercantil, tot i que s molt til per conixer en tot moment quina s la situaci i el control de lactivitat econmica per part de les empreses.

 • 2.-El llibres comptables.2.1 EL LLIBRE MAJOR.Quan fem el llibre major manualment es representa mitjanant una TDeureHaver

  Si Deure>Haver: Saldo deutor.Si Deure

 • 2.-El llibres comptables.2.2 EL LLIBRE MAJOR.

  FER CAS PRCTIC PER RESOLDRE 1.

 • 2.-El llibres comptables.2.2 EL LLIBRE MAJOR.Si es prescindeix del llibre major sempre caldr repassar tots els assentaments en el llibre diari; en canvi, si sha fet un llibre major noms caldr consultar la fitxa del compte corresponent.Seguint els PGC s imprescindible anotar els nmero de compte que sest utilitzant en cada moment.

 • 2.-El llibres comptables.2.3 BALAN DE COMPROVACI DE SUMES I SALDOS.El balan de comprovaci de sumes i saldos sutilitza per a comprovar que shagin registrat correctament les operacions en el llibre diari i en el llibre major. En aquest cas direm que el Balan quadrat.Per fer el balan de sumes i saldos hem de copiar els saldos de cada compte.Per tal de comprovar que sigui correcte, les sumes del deure i lhaver hauran de coincidir, aix com les sumes els saldos deutor i creditor.Lestructura del balan de comprovaci s:

 • 2.-El llibres comptables.2.3 BALAN DE COMPROVACI DE SUMES I SALDOS.

  MIREU EXEMPLE 7 FULLS 75 I 76

 • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES.Per treballar amb els llibres comptables hem de tenir en compte:Els principis comptables.Empresa en funcionament.Principi de la data del fet.Principi duniformitat.Principi de prudncia.Principi de no compensaci.Principi dimportncia relativa.Les normes de registre i valoraci. El PGC estableix normes de valoraci que faciliten el registre de les operacions.El mtode de la partida doble. Hi ha un criteris per aplicar aquest mtode:Si hi ha un deutor hi ha un creditor.Per cada compte deutor, o si nhi ha ms dun, hi haur un o ms dun compte creditor.Sempre, la suma del Deure ha de ser igual a la suma de lhaver.Cada fet comptable afectar com a mnim a dos comptes: un del Deure i altre de lHaver.

 • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES.3.1 EFECTE DEL REGISTRE DELS FETS COMPTABLES SOBRE ELS COMPTES DE GESTI I DE BALANEn qualsevol registre a laplicar el mtode de partida doble els comptes que com a mnim es veuran afectats en el registre de les operacions seran:Dos comptes de balan:Dos comptes dactiu, un augment pel deure i laltre diminueix per lhaver.Dos comptes de passiu, un augment per lhaver i laltre diminueix pel deure.Dos comptes de net, un augment per lhaver i laltre diminueix pel deure.Un compte dactiu i un de passiu, pot haver-hi un augment de deure i haver, o una disminuci de deure i haver, segons loperaci.Un compte de Balan i un de gesti, segons siguin ingressos o despeses tindrem augments de net o disminucions.Els movimets entre dos comptes de balan no afecta al Net directament, per aix, sanomenen, moviments permutatius.Els moviments on hi ha ingressos o despeses hi ha modificacions de Net, per aix, sanomenen fets modificatius.

 • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES.3.2 ANOTACIONS EN EL LLIBRE DIARI.Entre les operacions ms habituals a comptabilitzar durant lexercici econmic podem destacar:Operacions de compres, on destaquen els moviments amb els comptes del subgrup 60:Compte 600. Compres de mercaderies.Compte 601. Compres de primeres matries.Compte 602. Compres daltres aprovisionaments.Compte 606. Descomptes sobre compres per pagament avanat.Compte 607. Treballs realitzats per altres empreses.Compte 608. Devolucionsde compres i altres operacions.Compte 609. Rpels per compres.

 • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES.3.2 ANOTACIONS EN EL LLIBRE DIARI.Les operacions de vendes. Les operacions amb comptes del subgrup 70. Les vendes de mercaderies o proeductes acabats.Exemple 10 llibre.Operacions dadquisici de bns de capital. Lempresa ha dadquirir immobilitzat, que podem pagar al comptat o deixar a deure a llarg o curt termini.Exemple 11 llibre