Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea...

32
TOKIKO AGENDA 21EKO EKINTZA PLANAREN EZARTZE-MAILAREN 2008KO EMAITZAK 2008 Udalerri gipuzkoarretan TA21eko Tokiko Ekintza Planen ezarpen- mailaren ebaluazioa egiteko laguntza programa Resultados 2008 Laguntza teknikoa Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ebaluaketa TOKIKO AGENDA 21

Transcript of Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea...

Page 1: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

2008 Udalerri gipuzkoarretan TA21eko Tokiko Ekintza Planen ezarpen-

mailaren ebaluazioa egiteko laguntza programa

Resultados 2008Laguntza teknikoa

Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren

ebaluaketa

TOKIKO AGENDA 21

Page 2: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Dokumentuaren aurkezpena

Dokumentu honek 2008 udalerri gipuzkoarretan TA21eko Tokiko Ekintza Planaren ezarpen-mailaren ebaluazioa egiteko laguntza programan udaletxe honen parte hartzetik habiatuta sortu diren emaitzak adierazten ditu.

Tokiko Agenda 21 herri eta hiriek erabiltzen duten tresna da garapen iraunkorrerakokonpromisoa gauzatzeko. Tokiko Agenda 21 hainbat elementuetan egituratuta dago eta horietatik azpimarratzekoak dira:

-Tokiko Ekintza Planak tokiko garapen iraunkorra hobetzeko asmoz 4-5 urteetan burutu beharreko ekintzak biltzen ditu.

-Udaletxeko barne-koordinazio mekanismoak; Tokiko Agenda 21eko batzordea, Tokiko Iraunkortasuneko batzordea… moduan izendatuak, bere existentziarekin eta kalitatearekin Planaren zeharkakotasuna bermatzea laguntzen du.

-Herritarren parte-hartze mekanismoak gizarte eremu guztietako entitate eta ordezkarien ikuspegia bermatzen du.

Ondoren aurkezten diren emaitzak prozesu honetako elementu guztiei burututako azterketaren emaitzak dira.

Page 3: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekintza Planen ebaluaziorako laguntza programa

Testuinguru metodologikoa

Ekintza Planaren ezaugarriak

Planaren ezartze-mailaren ebaluazioko emaitzak

Aalborg konpromisoen ekarpena

Tokiko Agenda 21en barne-koordinaziorako mekanismoaren azterketa

Tokiko Agenda 21en inguruko herritarren parte-hartze mekanismoaren azterketa.

Planaren eguneratzea

edukien aurkibidea

Page 4: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

2008 TOKIKO AGENDA 21EKIN 2008 TOKIKO AGENDA 21EKIN UDALERRI GIPUZKOARRETAN UDALERRI GIPUZKOARRETAN

EKINTZA PLANAREN EZARPENEKINTZA PLANAREN EZARPEN--MAILAREN EBALUZIOA MAILAREN EBALUZIOA EGITEKO LAGUNTZA EGITEKO LAGUNTZA

PROGRAMAPROGRAMA

Page 5: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Programan parte hartzen duten udalerrien kopuruaren eboluzioa

912

25

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008

Programaren hedadura eta helburuak

2008rako AURREIKUSITAKO HEDADURA:5.000 ekintza aztertuak

Parte hartuko duten 500 udal-eragile

Programa hau 2005.urtean sortu zen Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko Departamentutik, honen helburua Ekintza Planen urteko programazio eta ebaluaziorako laguntza teknikoa erraztea izanik. Alde batetik, Tokiko Ekintza Planetan osotara erantsitako ekintzen ezarpen-maila aztertzea baimentzen du eta hauen ezarpenean eraginkortasuna bermatzeko kudeaketa aktiboa sustatzen du. Honekin prozesuen sendotasun eta ahulezien ikuspuntu objektibo eta zorrotz bat lortzea ahalegindu nahi da, eta honetatik abiatuz, bai udal-ekintza baita ekintza forala ere modu jarraian berrantolatu eta optimizatzea. Programa honen hedadura bere hastapenetik gaur eguneko programa arte handituz joan da, hurrengo irudian ikus daitekeen bezala. Nabarmendu behar da 2008an aztertutako ekintzen eta inplikatutako udal-eragileen kopurua taxuzkoa espero dela.

Page 6: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

TESTUINGURU TESTUINGURU METODOLOGIKOAMETODOLOGIKOA

Page 7: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Testuinguru metodologikoa

Tokiko Agenda 21 tokiko ezaugarriak dituen tresna da eta udalei Garapen Iraunkorreko udal estrategia bat izatea baimentzen die. Hau Ekintza Plan batean eta ezarpenerako beharrezkoak diren beste elementu batzuetan (udal-barruko koordinazio mekanismoa, herritarren parte-hartzea…) gauzatzen da

Ekintza Planaren diseinu eta martxan jartzearen prozesua grafiko honetan azaltzen da.

Ezartze-maila eta jarraipen fasean oso garrantzitsua da JARRAIPEN PLANAREN bidezko Planaren kudeaketa aktiboa. Honen martxan jartzea eta urteroko mantentzea ondorengo tresnen bidez egiten da:

•Tokiko Iraunkortasun-Adierazleen urteko kalkuluak, emaitzen bidez udal estrategiaren intzidentzia neurtzea baimentzen du.

•ezarpen planaren ebaluazioak, urteroko Plana ezarri dela aztertzea eta hurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du.

Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko ebaluaketa egin da 2008ko abendura arte

GAUR EGUNGO EGOERAREN ANALISIAGAUR EGUNGO EGOERAREN ANALISIA

IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOAIRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA

EKINTZA PLANA/ADIERAZLE SISTEMAEKINTZA PLANA/ADIERAZLE SISTEMA

PLANAREN EZARPENAPLANAREN EZARPENA

III. EZARPENA ETA JARRAIPENA

II. DISEINUA

PROZESUA DEFINITZEAPROZESUA DEFINITZEA

SENTSIBILIZAZIOA ETA

KONPROMEZUAK

SENTSIBILIZAZIOA ETA

KONPROMEZUAK

ARTIKULAZIO INSTITUZIONALAARTIKULAZIO

INSTITUZIONALA

JARRAIPEN PLANAJARRAIPEN PLANA

IRAUNKORTASUN ADIERAZLEAK

IRAUNKORTASUN ADIERAZLEAK

PLANAREN EBALUAZIOAPLANAREN

EBALUAZIOA

I. MARTXAN JARTZEA

UDALEKO KOMUNIKAZIOA

HERRITARRENPARTE-

HARTZEA

DEFINIZIO TEKNIKOA

ERRE

BISI

0A

Page 8: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Testuinguru metodologikoa

Tokiko Agenda 21ek udal-tresna bezala Tokiko Garapen Iraunkorra lortzeko, Udal-Administrazioak hainbat kualitate behar ditu hau arrakastatsua izan dadin.

Irudi honetan kualitate hauek adierazten dira.

Ezartze-mailaren Plana ebaluatzeko metodoa ezartzen duen Udalsarea 21eko metodologiak zuzenki laguntzen du kualitate hauen azterketan: Operatiboa eta Zeharkakoa, ebaluaketa prozeduratik ateratzen diren adierazle batzuen azterketaz landu daitezke eta lurralde mailako datuekin konparatzea baimentze du (hauek prozesu hauetan parte hartzen duten udalerrien emaitzetatik lortuak dira). Modu osagarrian Gipuzkoako Iraunkortasunaren Behatokitik ezarpen-mailaren ebaluazioa egiteko laguntza programaren bidez “Parte-hartze” aldagaia ere aztertu nahi da prozesuan daukan eraginagatik.

Programa honen bidez udal mailan aldagai hauetako batzuen osasun egoerari buruzko informazioa eman nahi da

TA21 EKINTZA PLANA

IRAUNKORRA

ESTRATEGIKOA

ZEHARKAKOAPARTE- HARTZAILEA

OPERATIBOA

Aurrerapen ekonomikoa, zuzentasun soziala eta ingurumenaren babesa baterazteko plangintza

eta ezarpena

Era hitzartuan aurrera egiteko ikuspegia eta etorkizuneko

helburuak

Udalerrira hurbiltze zabala eta globala egitea tokiko garapenarekin zerikusia

duten gai ezberdinak eta hauen kudeaketaren arduradunak integratuz

Herritarren eta eragile ekonomikoeta sozialen iritzia eta proposamenak

sartzea

Ekiteko plana: tresna erabilgarria eta udal-kudeaketan aplikatu

beharrekoa

Page 9: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Zertan datza Planaren ezartze-mailaren ebaluaketa?

PLANAREN EBALUAKETAPLANAREN

EBALUAKETA

EXEKUZIOAEXEKUZIOA

1.URTEA

URTEKO PROGRAMAZIOA

URTEKO PROGRAMAZIOA

TOKIKO EKINTZA PLANA

ADIERAZLEEN KALKULUA

ADIERAZLEEN KALKULUA

•GIDA METODOLOGIKOA•MUGI 21 APLIKAZIOA•LAGUNTZA TEKNIKOA

• GIDA METODOLOGIKOA• MUGI 21 APLIKAZIOA• EKOBAROMETROAK• LAGUNTZA TEKNIKOA• TREBAKUNTZA

Urteroko izaerarekin, Tokiko Agenda 21ekin aurreratuen doazen euskal udalek, Udalsarea 21en dagoen metodologia komuna aplikatzen dute. Metodologia honek urtean zehar egindako ekintzak identifika ditzake eta baita udal-plenoan onartutako ekintza planaren ezarpen-maila ere, guzti hau denentzat berberak diren baliabide batzuk erabiliz, baliabideen artean nabarmenenak: Ebaluazioarako gida metodologikoa, zeinak ebaluazioa egiteko orduan irizpide homogeneoak bermatzen dituen eta Mugi 21 aplikazio informatikoa, zeinak Ekintza Planaren kudeaketa eta abaluaketa errazten duen.

Page 10: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

(H) Hasteko: 0(Ha) Hasita: 0,25(Au) Aurreratua: 0,50(Am) Amaitzen: 0,75(At) Amaituta: 1

Ebaluazio taldeak URTE BAKOITZERAKO EKINTZA BAKOITZEAN EZARTZE-MAILA bat jartzen du Planaren ezarpenaren balorazio kualitatiboa egiteko. Hau urte bakoitzerako burutu diren ekintza konkretuen araberakoa da eta ekintza bakoitzean definitutako helburuen baitan ezartzen da:

Planaren Ezarpen maila = [[ (H*0) + (Ha*0,25) + (Au*0,5) + (Am*0,75) + (At*1) ] / N ]x 100

Zertan datza Planaren ezartze-mailaren ebaluaketa?

Mugi 21 Euskadin Tokiko Agenda 21 kudeatzeko diseinatu den aplikazio informatikoak ekintza bakoitzari zenbakizko balore bat esleitzen die Planean dauden ekintza guztien erlazioan. Hurrengo formularen baitan emaitzak ezarpen-portzentaia moduan ematen dira:

Page 11: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Ebaluaketa prozesuak TA21en Tokiko Ekintza Planean parte hartzen duten udal-eragileen, Tokiko Agenda 21eko koordinatzailearen eta ebaluatzeko kanpo-eragile baten artean banatutako hainbat zeregin barneratzen ditu.

UDAL ERAGILEAK

Parte-hartzailea den ebaluazio prozesua

UDAL ERAGILEAK TA21-eko KOORDINATZAILEATA21-eko KOORDINATZAILEA EBALUATZAILEAEBALUATZAILEA

EXEK

UZI

OA

REN

EBA

LUA

KETA

/PRO

GRA

MA

ZIO

A P

ROZE

SUA

EXEK

UZI

OA

REN

EBA

LUA

KETA

/PRO

GRA

MA

ZIO

A P

ROZE

SUA

t3.Galdeketak lantzeat3.Galdeketak lantzea

t1. Prozesua prestatzeat1. Prozesua prestatzea

t2. Prozesua aurkeztea eta materialak entregatzea

t2. Prozesua aurkeztea eta materialak entregatzea

t4. Betetako galdetegien errebisioa

t4. Betetako galdetegien errebisioa

t5. Inplikatutako eragileekin bilerakt5. Inplikatutako

eragileekin bilerakt6.Datuak MUGI 21-en

sartzeat6.Datuak MUGI 21-en

sartzea

t7. Ekintza bakoitzaren exekuzio-maila ebaluatut7. Ekintza bakoitzaren exekuzio-maila ebaluatu

t8. Exekuzioaren ebaluazioaren emaitzak sortzea

t8. Exekuzioaren ebaluazioaren emaitzak sortzea

t10. Emaitzak komunikatzeat10. Emaitzak komunikatzea

EBALUAZIO TXOSTENA

EBALUAZIO TXOSTENA

TOKIKO IRAUNKORTASUN

TXOSTENA

TOKIKO IRAUNKORTASUN

TXOSTENA

t9. Jardueren programazioat9. Jardueren programazioa

t11. Informazioaren esportazioa

t11. Informazioaren esportazioa

PROGRAMAZIO TXOSTENA

PROGRAMAZIO TXOSTENA

t8. MUGI 21-en sartutako jardueren azterketa eta

balioztatzea

t8. MUGI 21-en sartutako jardueren azterketa eta

balioztatzea

Page 12: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Ebaluaketa prozesuaren onurak udalerrientzat

Modu periodikoan eta beste urte eta udalerriekin konparagarri udalerriko Ekintza Planaren ezarpen-maila orokorra ezagutzea.

Ekintza Planaren ezarpenaren ahulezi eta sendotasun nagusiak identifikatu ( ekintzen tipologiaren,gaiaren, eragileen edo beste aldagarrien arabera), hauek zuzendu ahal izateko eta horrela ezarpena hobetu ahal izateko.

Burututako ebaluaketatik Ekintza Planaren edukia eguneratzea erraztu eta Planarenezarpena oztopa dezaketen mugagabetasunak zuzendu berandu baino lehen.

Planaren esparruan data arte aurrera eraman diren ekintza guztiak modu objektibo eta zehatzean ezagutzea.

Planaren ezarpenean udal-eragileen inplikazio maila ezagutzea.

Politika publikoaren gardentasuna indartu herritarrei eta eragile sozial eta ekonomikoei ezarpenean egin den lanaren komunikazioa erraztuz.

TA21ean parte harten duten udal-eragile taldearen parte-hartzea indartu.

Plan honen Ekintza Planaren eta ebaluazio graduarekin koherentzian hurrengo urterakoekintzen programazioa erraztu.

Page 13: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

PLANAREN EZAUGARRIAKPLANAREN EZAUGARRIAK

Page 14: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

ITURRIA: EAEko Tokiko Iraunkortasun txostena 2008 (72 udalerrien batez besteko datuak)

Planaren ezaugarriak: DATUAK

Planeko ekintza kopurua: 30Planean parte hartzen duten eragileen kopurua: 14

PLANEN EZAUGARRIK EAEnPLANEN EZAUGARRIAK GLHan

ITURRIA: 2007ko Gipuzkoako ebaluazioko laguntza Programaren emaitzen txostena (25 udalerrien batez besteko datuak)

Planean dauden ekintza eta parte hartzen duten eragileen batez besteko kopurua udalerriaren tamainuaren arabera

67

116142

204

9 1114

25

0

50

100

150

200

250

<1000 >1000 >5000 >15000Biztanleak

Ekin

tzen

bat

ez

best

eko

kopu

rua

0

5

10

15

20

25

30

35

40

erag

ileen

bat

ez

best

eko

kopu

rua

Planeko Ekintza kopurua Planean inplikatuta dauden eragile kopurua

Page 15: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Gure planaren ezaugarriak antzekoak diren beste udalerrien batez bestekoekin aztertzen baditugu, zera beha daiteke:

Planaren ezaugarriak: AZTERKETA

Planeko ekintza kopurua: 30Planean parte hartzen duten eragileen kopurua: 14

Lurraldeko batez besteko balorearekin alderatuz ekintza kopurua baxuagoa da, aldagai hau ez dago identifikatuta planaren kalitate adierazle moduan, baina bai ordea kontsideratzen da Euskadiko plan batzuk beren ezarpen bideragarritasunerako handiegiak direla eta beste batzuk aldiz, mugatuak direnez oso zail egin ditzazkete joera aldaketak.

PLANEKO EKINTZA KOPURUA

Parte hartzen duten eragileen kopurua, hau da, planaren ezarpenean esku hartzen duten udal-arduradunen kopurua, Lurraldeko batez besteko balorearekin alderatuz berdina da.

PLANEAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEEN KOPURUA

Page 16: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

PLANAREN PLANAREN EZARTZEEZARTZE--MAILARENMAILAREN EMAITZAKEMAITZAK

Page 17: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

12%

21%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006 2007 2008Ez

artz

e m

aila

BATEZ BESTEKO EZARTZE-MAILA ETA HELBURUKO EZARTZE-MAILAREN BILAKAERA EAEn

Planaren ezartze-maila orokorra 2008ko abendura arte: DATUAK

BATEZ BESTEKO EZARTZE-MAILA ETA HELBURUKO EZARTZE-MAILAREN BILAKAERA GLHan

ITURRIA: EAEko Tokiko Iraunkortasun Txostena 2008 (72 udalerrien batez besteko datuak)

ITURRIA: 2007ko Gipuzkoako ebaluazioko laguntza Programaren emaitzen txostena (25 udalerrien batez besteko datuak)

Planen ezartze-mailaren batez bestekoaren bilakaera helburuari dagokiolarik

18,0%

28,5%39,0%

49,5%

60,0%70,5%

24,2%32,4%

39,4%45,7% 51,1%

16,2%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4 5 6

Ezarpen urtea

Helburuko ezarpen-maila Batez besteko ezarpen-maila

Page 18: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

12%

21%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006 2007 2008

Ezar

tze

mai

la

Planaren ezartze-maila orokorra 2008ko abendura arte: AZTERKETA

Ezarpen erritmoa, helburuko hazkundearekin konparatuta altua da. Kasu honetan, ebaluatutako azken urteko hazkuntza %16a izan da.

LORTUTAKO EZARTZE-MAILA

EAE mailan urtekako batez besteko ezarpen-mailaren baloreak eta helburuko ezartze-maila gure planaren ezarpen-mailaren emaitzekin alderatuz, zera beha daiteke:

Planaren ezartze-maila moderatua da, bere 3. ezarpen urtean %37a lortu duelarik. Hau 5 urtetarako ezarpen planetan ezarrita dauden helburu komunetatik gertu dago (%39).

Planaren ezartze-maila EAEko batez besteko baloreekin konparatuz, udalerriak batez bestekoarekiko ezartze-maila altuagoa daukala beha daiteke. 3.ezarpen urtean, udalerriak %37ko ezartze-maila lortu du eta denbora berdinean EAEko udalerrien batez bestekoa %35,7a da. Konparaketa Gipuzkoako batez bestekoarekin egiten badugu balorazioa antzekoa da.

EZARTZE-MAILAREN JOERA

EZARTZE-MAILA BATEZ BESTEKO DATUEKIN ALDERATUZ

Page 19: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

8%

19%

38%

46%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sentsibilizazio eta

informazioa

Hirigintza

iraunkorra

Baliabide naturalen

kudeaketa

Herri bizitza

bultzatu

Garapen industrial

iraunkorra

Lerro estrategikoen araberako ezartze-maila: DATUAK

PLANEN EZATZE-MAILAREN BATEZ BESTEKOA GAI-ESPARRUAREN ARABERA GLHan

ITURRIA: 2007ko Gipuzkoako ebaluazioko laguntza Programaren emaitzen txostena (25 udalerrien batez besteko datuak)

18,4

20,1

26,4

27,6

28,5

31,6

32,4

34,5

35,1

35,7

37,5

37,9

38,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Atmosfera

Udal-kudeaketa

Energia

Ingurumena

Jardueren ingurumen kudeaketa

Garapen ekonomikoa

Akustika

Sentsibilizazioa eta parte-hartzea

Hondakinak

Ura

Garapen soziala

Mugikortasuna

Plangintza eta udal-lurrak

Gai-esparruen ezartze-maila (%)

Page 20: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

8%

19%

38%

46%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sentsibilizazio eta

informazioa

Hirigintza

iraunkorra

Baliabide naturalen

kudeaketa

Herri bizitza

bultzatu

Garapen industrial

iraunkorra

Lerro estrategikoen araberako ezartze-maila: AZTERKETA

Gure Planeko lerro desberdinen ezartze-maila aztertuz, zera ikus daiteke:

Garapen industrial iraunkorra eta Herri bizitza bultzatzeari dagozkion lerro estrategikoak ezartze-maila altuena erakusten dutenak dira, %48 inguru.

EZARTZE-MAILA ALTUENEKO LERRO ESTRATEGIKOAK

EZARTZE-MAILA BAXUENEKO LERRO ESTRATEGIKOAK

EZARTZE-MAILA ERTAINEKO LERRO ESTRATEGIKOAK

Hirigintza iraunkorra eta Sentsibilizazio eta informazioaren lerroak, planeko beste lerroekin alderatuz ezartze-maila baxuena daukate, %19 eta %8 hurrenez hurren.

Baliabide naturalaren kudeaketari dagokion lerroak ezartze-maila ertaina erakusten du, ezartze-maila %38a da.

Page 21: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Adierazgarria da ebaluatutako azken urterako, amaituta eta aurreratuta dauden ekintzen batura %43 izatea, Planaren ia erdia osatzen duelarik. Zirkunstantzia hau eta ekintzen %83a jada 2008an hasita moduan aurkitzen direla kontutan hartuz, aurreikusi daiteke orain arteko hazkunde erritmoa mantendu daitekeela hurrengo urtean, gutxienez azken urte honetako antzekoan. Ebaluatutako azken urtean asko aurreratu da EPean, izan ere, hasteko zeuden ekintza asko hasi dira eta hasitakoak egoera aurreratuago batera pasa dira.

2008an Planeko ekintzen ezartze-maila

2008ko abenduan planeko ekintzen garapen-maila aztertuz zera ikus daiteke:

LORTUTAKO EKINTZEN GARAPEN-MAILA ETA ETORIKIZUNERAKO IKUSPEGIA

2007an ekintzen ezartze-maila

Page 22: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

AALBORG KONPROMISOEN AALBORG KONPROMISOEN EKARPENAEKARPENA

Page 23: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Hurrengo irudian gure udalerriaren Aalborg konpromisoen ezarpena ikusten da, burututako ekintza (Amaitzen edo/eta Amaituta) bakoitzerako konpromisoaren bidez adieraziz.

Aalborg konpromisoen ekarpena

1 GOBERNATZEO MODUAK

6 MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA MURRIZTEA

8 TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA

2.2.2. Udaleko urteko plangintza eta memoria Altua Amaitutaaurkeztu/zabaldu herritarrei

3.2.1. Bide seinaleak jarri, kotxez zein oinez leku Ertaina Amaitutabatetik bestera joatea zenbat kostatzen den

5.1.3. “Jarduera- zein irekitze-baimena lortzeko Baxua Amaitutadokumentazioa landu eta aurkezteko prozedurari”buruzko zerbitzu-gutun bat egitea.

Page 24: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

TOKIKO AGENDA 21AREN TOKIKO AGENDA 21AREN BARNEBARNE--KOORDINAZIORAKO KOORDINAZIORAKO

MEKANISMOAREN MEKANISMOAREN AZTERKETAAZTERKETA

Page 25: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

BARNE-KOORDINAZIORAKO MEKANISMOAK EAEn

Barne-koordinazio mekanismoaren kalitatea eta existentzia: DATUAK

BARNE-KOORDINAZIORAKO MEKANISMOAK GLHan

ITURRIA: EAEko Tokiko Iraunkortasun Txostena 2008 (72 udalerrien batez besteko datuak)

ITURRIA: 2007ko Gipuzkoako ebaluazioko laguntza Programaren emaitzen txostena (25 udalerrien batez besteko datuak)

60,0%

16,0%24,0%

Ez dago

Organo egonkorraren bilera puntualak (1-2 azken urtean zehar)

Organo egonkorraren aldizkako bilerak ( urtean 2 edo gehiago)

Ordiziako udaletxean ez dago TA21aren ezarpenerako inolako barne-mekanismorik. Baina aurten Ingurumen batzorde bat eratu da eta Ekintza Planaren ebaluaketa eta eguneraketarako jarraipen batzorde gisa funtzionatuko du.

Page 26: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Barne-koordinazio mekanismoaren kalitatea eta existentzia: AZTERKETA

Udaletxeko koordinazioa bermatzeko barne-mekanismoa aztertzerakoan, eta bide batez ezarpenean zeharkakotasun maila eta eraginkortasuna, eta EAE mailako datuak eta Gipuzkoako Lurraldekoak aztertzerakoan, zera beha daiteke:

Planaren koordinaziorako inolako mekanismo finkorik ez daukan herri taldearen barruan aurkitzen gara, EAEko udalerrien %26,7a bezala.

BARNE-KOORDINAZIORAKO MEKANISMOA

Ordiziako udaletxean ez dago TA21aren ezarpenerako inolako barne-mekanismorik. Baina aurten Ingurumen batzorde bat eratu da eta Ekintza Planaren ebaluaketa eta eguneraketarako jarraipen batzorde gisa funtzionatuko du.

Page 27: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

TOKIKO AGENDA 21EN TOKIKO AGENDA 21EN INGURUKO HERRITARREN INGURUKO HERRITARREN

PARTEPARTE--HARTZE HARTZE MEKANISMOAREN MEKANISMOAREN

AZTERKETAAZTERKETA

Page 28: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Herritarren parte-hartze mekanismoaren existentzia: DATUAK

ITURRIA: 2007ko Gipuzkoako ebaluazioko laguntza Programaren emaitzen txostena (25 udalerrien batez besteko datuak)

Herritarren parte-hartzerako finkatutako mekanismoen bilera-frekuentzia (Foroak/Batzarrak)

8,7%

43,5%

26,1%21,7%

Ez dago parte hartze bilerarik

Orain dela 2 urte ez direla bildu

Organo iraunkorraren bilera puntualak (azken 2 urtetan 1-2 bilera)

Organo iraunkorraren aldizkako bilerak (urtean 2 bilera baino gehiago)

HERRITARREN PARTE-HARTZEA MEKANISMOAK GLHan

Gure udalerrian badago herritarren partaidetzarako foroa eta azken urtean bitan edo hirutan elkartu da.

Herritarren parte-hartze existentzia (erantzun anitza)

64,3%

25,0%10,7%

Ez dago

Organo egonkor orokor bat izatea: TA21-eko parte-hartze foroa

Gaien araberako parte hartze organo osagarriak daude

Page 29: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Herritarren parte-hartze mekanismoaren existentzia: AZTERKETA

Planaren ezarpen eta jarraipenean talde sozioekonomiko desberdinen ordezkaritza eta gardentasuna bermatzeko herritarren parte-hartze mekanismoa aztertzerakoan eta lurralde mailan aztertutako aldagai desberdinen datuak aztertzerakoan, zera ikus daiteke:

HERRITARREN PARTE-HARTZE MEKANISMOAREN EXISTENTZIA

Tokiko Agenda 21 integratzen duen partaidetza mekanismo bat daukan herri taldearen barruan aurkitzen garaGLHko udalerrian %64,3a eta azken urtean bi edo hirutan elkartu dira, % 21,7a bezala.

Gure udalerrian badago herritarren partaidetzarako foroa eta azken urtean bitan edo hirutan elkartu da.

Page 30: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Herritarren parte-hartze kalitatea: DATUAK

HERRITARREN PARTE-HARTZE MEKANISMOAK GLHan

ITURRIA: 2007ko Gipuzkoako ebaluazioko laguntza Programaren emaitzen txostena (25 udalerrien batez besteko datuak)

Parte-hartzerako foro sesioko batez besteko parte-hartzaile kopurua

6,3%

62,5%

0 %

31,3%

· < 5 · 5- 10 · 10-20 · > 20

Batzar parte-hartzaileak funtsezko ezaugarri hauek ditu

31,3%

50,0%

0 %

18,8%

Informatzailea

Kexak eta eskaerak biltzekoa

TA21aren ebaluazio eta jarraipen prozesuen balioztatzea (eguneratzea, programazioa,…)

Eguneratze, programazio eta Tokiko Iraunkortasun Adierazleen emaitzen analisi prozesuetan proposamenakegin/ Proposamenak egin, eztabaidatu eta adostu

Herritarren parte-hartze foroetan 10-20 pertsonek hartzen dute parte eta herritarren kexak eta eskaerak biltzeko erabiltzen dira.

Page 31: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Herritarren parte-hartze kalitatea: AZTERKETA

Planaren ezarpen eta jarraipenean talde sozioekonomiko desberdinen ordezkaritza eta gardentasuna bermatzeko herritarren parte-hartze mekanismoa aztertzerakoan eta lurralde mailan aztertutako aldagai desberdinen datuak aztertzerakoan, zera ikus daiteke:

HERRITARREN PARTE-HARTZE PROZESUAREN KALITATEA

Foroko bilerak kexak eta eskaerak biltzeko erabiltzen diren herri taldearen barruan aurkitzen gara, GLHkoudalerrien %31,3abezala. Beste aldetik, bileratan parte hartzen duten pertsonen batez bestekoari begira, %62,5a ordezkatzen duten taldearen barruan aurkitzen gara.

Herritarren parte-hartze foroetan 10-20 pertsonek hartzen dute parte eta herritarren kexak eta eskaerak biltzeko erabiltzen dira.

Page 32: Ordiziako Tokiko Ekintza Planaren ezartze-mailaren ... filehurrengo urterako programazioa erraztea baimentzen du. Programa honen bidez udal ekintza planaren ezartze-mailaren urteko

TOKI

KO A

GEN

DA

21E

KO E

KIN

TZA

PLA

NA

REN

EZA

RTZE

-MA

ILA

REN

200

8KO

EM

AIT

ZAK

Resultados 2008Laguntza teknikoa