Microsoft project

22
1 Anàlisis del context de treball. Anàlisis del context de treball. Microsoft Project Microsoft Project Laboratori d’aplicacións Gràfiques Universitat de Barcelona Maria Frigola Geli Grup B5

description

anàlisis del contect de treball de microsoft project

Transcript of Microsoft project

Page 1: Microsoft project

1

Anàlisis del context de treball.Anàlisis del context de treball.

Microsoft ProjectMicrosoft Project

Laboratori d’aplicacións GràfiquesUniversitat de Barcelona

Maria Frigola GeliGrup B5

Page 2: Microsoft project

2

2. Introducció al Microsoft Project 2. Introducció al Microsoft Project

* Introducció

* Descripció de la pantalla. Opcions generals

* Introducció de les dades

* Crear un Hito

* Estimació de costos

* Generació del pla

* Seguiment del projecte

Page 3: Microsoft project

3

Introducció Introducció (1) (1)

* Organitzar la informació de l’assignació de temps a les tasques, els costos associats i els recursos.

* Crear plans de projectes.

* Programar i realitzar un seguiment de totes les activitats per a supervisar el seu progrés.

* Comunicació amb els altres usuaris.

* Adaptar-se als canvis a mesura que aquests es van produint.

Microsoft Project és un software per a la gestió de projectes, que ajuda a l’usuari a:

Page 4: Microsoft project

4

Introducció Introducció (2)(2)

Característiques Microsoft Project

Permet:

* Guardar en la seva base de dades detalls sobre el projecte.

* Crear un pla: calcular i controlar la programació, els costos i altres elements del projecte.

(Com més informació s’introdueixi, més precís serà el pla).

* Presentar els resultats dels càlculs immediatament.

* El pla del projecte no es crea mentre no s’introdueixi la informació essencial de totes les tasques. Només, aleshores es veurà quan finalitzarà el projecte o les dates en les que estan programades les tasques.

Page 5: Microsoft project

5

Introducció Introducció (3)(3)

Requisits del sistema

* Microsoft Window 95 o SO posterior

* 32 MB de RAM per a Window 95 o posterior; 64 MB de RAM per a Window 2000 o XP (utilitza més recursos del Sistema Operatiu)

* MB disponibles de disc dur

* CD-ROM

Page 6: Microsoft project

6

Descripció de la pantalla. Opcions generals Descripció de la pantalla. Opcions generals (1)(1)

Page 7: Microsoft project

7

Descripció de la pantalla. Opcions generals Descripció de la pantalla. Opcions generals (2)(2)

Representació de la informació gràficament. • Diagrama de Gantt, • Diagrama de red,• Gràfic de recursos • Calendari

Les fulles representen la informació en files i columnes

Els formularis presenten la informació d’una tasca o d’un recurs individual

¡Filtres!

Page 8: Microsoft project

8

Passos:* Introducció de les dades

– Introducció de dates i calendari.

– Introducció i assignació de recursos.

– Introducció de tasques i duracions.

* Crear un pla

– La organització de la llista de tasques en una estructura d’esquema.

– La vinculació de tasques i l’ajust de relacions entre elles mateixes.

* Seguiment del projecte

– Redistribució de recursos.

* La comprovació i el format de la informació.

* La impressió de la programació.

Introducció de les dadesIntroducció de les dades

Page 9: Microsoft project

9

Introducció de dates i calendariIntroducció de dates i calendari

Page 10: Microsoft project

10

* Establir la data de començament o de fi del projecte

– Clicar Nuevo a la barra d’eines estándar.

* Escriure el títol del projecte, el nom de l’administrador i les notes importants.

– Archivo, fer clic a Propiedades.

* Establir la programació del treball

– En el menú Herramientas, clicar Cambiar calendario laboral.

– Per a canviar tot el calendari, seleccionar cada dia de la setmana a la part superior.

– Per a canviar un únic dia, seleccionar la data en el calendari.

– Clicar Período no laborable per a indicar els dies lliures, o Período laborable per a canviar les hores de treball.

– Si s’ha seleccionat Período laborable, escriure les hores de començament i fi de treball en els quadres Desde i Hasta.

Microsoft Project:Microsoft Project: Introducció de dates i calendari Introducció de dates i calendari

Page 11: Microsoft project

11

Especificar la informació de recursos i establir els Especificar la informació de recursos i establir els períodes laborablesperíodes laborables

* Es defineixen com recursos a tot el personal, equipament i material utilitzats per a completar les tasques d’un projecte.

* Assignació: recurs específic assignat a una tasca concreta. * Sobreassignació: assignar a un recurs més tasques de les que pot realitzar en

l’horari de treball disponible. S’agafa com a base els valors de treball i duració de les tasques assignades, el nombre màxim d’unitats disponibles per al recurs i el calendari utilitzat pel recurs.

* La disponibilitat és la indicació de quan i per quant temps pot programar-se un recurs per a un treball assignat.

Page 12: Microsoft project

12

Especificar la informació de recursos i establir els Especificar la informació de recursos i establir els períodes laborablesperíodes laborables

* Inserir recursos– Clicar Hoja de recursos a la barra de vistes

* Canviar el calendari laboral d’un recurs– Fer doble Clic a sobre d’un recurs,

apareix el quadre de diàleg “Información del recurso”.

Page 13: Microsoft project

13

Introducció de tasques i duracionsIntroducció de tasques i duracions

* Classes de tasques: – Tasques que tenen lloc una

vegada – Tasques repetitives

Tasca repetitiva: és aquella que es realitza de forma repetida en el transcurs d’un projecte. Per exemple, les reunions semanals per a analitzar l’estat es poden definir com una tasca repetitiva. Es pot:

Definir una tasca per a que es realitzi diària, semanal, mensual o anualment.

Especificar la duració de cada tasca, el moment en que es produeix i les vegades que es repetirà (un període de temps o el nombre específic de repeticions).

Page 14: Microsoft project

14

Introducció de tasques i duracionsIntroducció de tasques i duracions

* Inserir tasques– Clicar Diagrama de Gantt a la barra de vistes– Apareix una taula on es pot afegir la informació de cada tasca– Fer doble clic sobre una fila de la taula i es mostra un quadre de diàleg

“Información de la tarea”– Introduir informació de la tasca, la seva duració, els recursos que consumeix i

les relacions de precedència

– En la relació de precedència entre tasques, es poden establir lligams dels tipus: Final-Principi, Principi-Principi, Final-Final, Principi-Final

– Unitats: dies o hores

– Per indicar les relacions de jerarquia entre taques, utilitzar els botons:

Page 15: Microsoft project

15

Estructurar les tasques en un esquema lògicEstructurar les tasques en un esquema lògic

* Les subtasques se situen sota les tasques de resum mitjançant l’aplicació de sangries.

* Una estructura de descomposició del treball, o EDT, és la jerarquia de tasques en el projecte, representada por una sèrie de nombres, lletres, o una combinació de les dues.

Page 16: Microsoft project

16

Crear una Fita o Crear una Fita o HitoHito

* Hitos són punts de referència que marquen esdeveniments importants en un projecte i que s’utilitzen per a controlar el progrés del projecte.

* Les tasques amb duració zero es mostren automàticament com hitos

* L’usuari també pot marcar com hito qualsevol altra tasca amb qualsevol duració.

* Per a marcar qualsevol tasca com hito:

– Fer click a la tasca en el camp Nombre de tarea

– Fer click en Información de la tarea

– Marcar tasca com hito (Avanzado)

Page 17: Microsoft project

17

* L’estimació de costos és el procés de desenvolupament dels costos aproximats de recursos i tasques necessaris per a completar les activitats del projecte.

* Establir taxes de pagament i tarifes per a recursos.

* Establir costos fixos de tasques, per exemple, un equip, pot incorporar aquest cost fix al cost total del projecte complet.

* Establir costos de material: (consumibles).

* Canviar les taules de taxes en una assignació de recursos.

Estimació de costosEstimació de costos

Page 18: Microsoft project

18

Generació del plaGeneració del pla

* Una vegada creada la llista de tasques i proporcionada la informació de programació, es genera un pla.

* Es podrà veure un model complet del projecte, amb la seva data de finalització i les dates de començament i fi de cada tasca.

* Revisar el camí crític per a detectar possibles problemes.

* Avaluar i optimitzar el pla. Abans d’iniciar el projecte i de forma periòdica durant la seva execució, s’haurà d’avaluar i ajustar el pla del projecte considerant l’àmbit, els recursos i la programació.

Page 19: Microsoft project

19

Extracció d’informacióExtracció d’informació(1)(1)

* Veure data de finalització– Clicar Proyecto

→Información del proyecto a la barra d’eines estándar.

* Número total de dies– Full de tasques

* Camí crític (durada estimada del projecte)– Clicar sobre del botó que

mostra la vista del diagrama de Gantt i utilitzar el “Asistente para diagramas de Gantt”

Page 20: Microsoft project

20

* Evolució dels recursos– Anar a Hoja de recursos, recursos en vermell → sobreassignació

* Dies de sobreassignació– Anar a Gráfico de recursos

* Divisió de la pantalla, per treballar alhora amb el diagrama de Gantt i el gràfic de recursos

– Clicar Ventana de la barra d’eines, i seleccionar Dividir

Extracció d’informacióExtracció d’informació(2)(2)

Page 21: Microsoft project

21

* Redistribuir els recursos automàticament a mesura que es van introduint les tasques, cal a l’iniciar el projecte:– Clicar Herramientas de la barra d’eines i prémer l’opció Redistribuir recursos

* Opcions:– Només redistribuir si no s’afecta al temps final del projecte– Trencar una tasca– A vegades no tindrà més remei que moure tasques crítiques afectant la durada final del projecte.

Redistribució de recursosRedistribució de recursos

Page 22: Microsoft project

22

Seguiment del projecteSeguiment del projecte

* De forma periòdica durant la seva execució, s’ha d’avaluar i ajustar el pla del projecte considerant l’àmbit, els recursos i la programació.

* Actualitzar en quan al progrés de les tasques. Es mostrarà el pla del projecte actualitzat.

* Una vegada que el pla ha estat actualitzat, es revisa per a comprovar l’efecte dels canvis.

– Està el projecte per sobre del pressupost?

– Està programat que algun membre de l’equip treballi hores extres?

– Finalitzarà amb retard el projecte?