La prehistòria

of 29 /29
LA PREHISTÒRIA LA PREHISTÒRIA L’etapa més llarga de la Història (fa 5 L’etapa més llarga de la Història (fa 5 milions d’anys- 3500 a.C.) milions d’anys- 3500 a.C.)

Embed Size (px)

Transcript of La prehistòria

Page 1: La prehistòria

LA PREHISTÒRIALA PREHISTÒRIA

L’etapa més llarga de la Història (fa 5 milions L’etapa més llarga de la Història (fa 5 milions d’anys- 3500 a.C.)d’anys- 3500 a.C.)

Page 2: La prehistòria

Etapes de la PrehistòriaEtapes de la Prehistòria

- Paleolític (fa 5 milions d’anys- 11000). Els Paleolític (fa 5 milions d’anys- 11000). Els humans vivien de la recol.lecció.humans vivien de la recol.lecció.

- Neolític (fa 11000 anys- 7000). Apareix Neolític (fa 11000 anys- 7000). Apareix l’agricultura i la ramaderia.l’agricultura i la ramaderia.

- Edat dels metalls (fa 7000 anys-5000). Edat dels metalls (fa 7000 anys-5000). Fabricació d’objectes de metall.Fabricació d’objectes de metall.

Page 3: La prehistòria

Com estudiem la Prehistòria?Com estudiem la Prehistòria?

- FòssilsFòssils

- JacimentsJaciments

- ArqueòlegsArqueòlegs

- Pintures rupestresPintures rupestres

Page 4: La prehistòria

Els austrolopitecs (fa 5 milions Els austrolopitecs (fa 5 milions d’anys- Àfrica)d’anys- Àfrica)

- S’assemblen molt als ximpanzés.S’assemblen molt als ximpanzés.- Van començar a caminar sobre dues cames.Van començar a caminar sobre dues cames.- Tenien les mans lliures per transportar aliments i fabricar Tenien les mans lliures per transportar aliments i fabricar

objectes.objectes.

Page 5: La prehistòria

L’ Homo habilis (fa 2 milions L’ Homo habilis (fa 2 milions d’anys- Àfrica)d’anys- Àfrica)

- Més esbelt, ja no sembla un ximpanzé.Més esbelt, ja no sembla un ximpanzé.- Crani més gran, es creu que era més intel.ligent.Crani més gran, es creu que era més intel.ligent.- Podia fabricar eines més complexes.Podia fabricar eines més complexes.

Page 6: La prehistòria

L’ Homo erectus (menys de 2 L’ Homo erectus (menys de 2 milions d’anys- África)milions d’anys- África)

- Camina sempre dret.Camina sempre dret.- Primera espècie que va sortir d’Àfrica (cap a Àsia i Europa).Primera espècie que va sortir d’Àfrica (cap a Àsia i Europa).- Més intel.ligent, utilitzava llenguatge senzill.Més intel.ligent, utilitzava llenguatge senzill.- Va descobrir el foc!Va descobrir el foc!

Page 7: La prehistòria

Els primers europeusEls primers europeus

Altres espècies van viure a Europa, com:Altres espècies van viure a Europa, com:

- Homo antecessor (fa 800000 anys, Atapuerca)Homo antecessor (fa 800000 anys, Atapuerca)

- Neanderthal (fa 150000 anys): s’assemblava molt a nosaltres i - Neanderthal (fa 150000 anys): s’assemblava molt a nosaltres i enterrava als morts.enterrava als morts.

Page 8: La prehistòria

Homo Sapiens (130000 anys- Homo Sapiens (130000 anys- Àfrica)Àfrica)

- Més esbelt i débil que el Neanderthal, però més intel-ligent.Més esbelt i débil que el Neanderthal, però més intel-ligent.- Fabricava eines molt complexes i feia servir llenguatge Fabricava eines molt complexes i feia servir llenguatge

modern.modern.- Van crear l’art (pintures, músiques…).Van crear l’art (pintures, músiques…).- Actualment, tots som Homo Sapiens Sapiens!Actualment, tots som Homo Sapiens Sapiens!

Page 9: La prehistòria
Page 10: La prehistòria

El Paleolític (fa 5 milions d’anys- fa El Paleolític (fa 5 milions d’anys- fa 11000 anys)11000 anys)

Page 11: La prehistòria

Eines del paleolíticEines del paleolític

- Eines de pedra: puntes de fletxa, Eines de pedra: puntes de fletxa, ganivets, bifaços.ganivets, bifaços.

Page 12: La prehistòria

Eines del paleolíticEines del paleolític

- Instruments d’os i fusta: agulles, Instruments d’os i fusta: agulles, arpons, hams.arpons, hams.

Page 13: La prehistòria

Eines del paleolíticEines del paleolític

- Eines de caça: llançes, arpons, - Eines de caça: llançes, arpons, trampes per a peixos…trampes per a peixos…

Page 14: La prehistòria

La vida en comunitatLa vida en comunitat

Com vivien?Com vivien?- Tribus (d’unes 20-40 famílies): s’ajudaven els uns Tribus (d’unes 20-40 famílies): s’ajudaven els uns

als altres, cooperaven, tenien sentiments d’afecte als altres, cooperaven, tenien sentiments d’afecte i solidaritat.i solidaritat.

- Els ancians eren els caps, els més sabis.Els ancians eren els caps, els més sabis.

Page 15: La prehistòria

Els habitatgesEls habitatges On vivien?On vivien?- Eren nòmadesEren nòmades- S’establien a la vora de llacs i riusS’establien a la vora de llacs i rius- Habitatges: a l’aire lliure / cabanes i covesHabitatges: a l’aire lliure / cabanes i coves

Page 16: La prehistòria

Alimentació, caça i recol.leccióAlimentació, caça i recol.lecció

De què vivien?De què vivien?- De la recol.lecció, la caça i la pesca.De la recol.lecció, la caça i la pesca.- Homes: caça de grans espècies (cèrvols, bissons, Homes: caça de grans espècies (cèrvols, bissons,

mamuts) i pesca.mamuts) i pesca.- Dones: recol.lecció i caça de petits animals.Dones: recol.lecció i caça de petits animals.

Page 17: La prehistòria

La vestimentaLa vestimenta

Com vestien?Com vestien?- Si vivien en llocs càlids no es tapaven el Si vivien en llocs càlids no es tapaven el

cos.cos.- Als llocs freds usaven vestits fets de pells Als llocs freds usaven vestits fets de pells

d’animals.d’animals.

Page 18: La prehistòria

Creences i ritusCreences i ritus

En què creien?En què creien?- Existència d’esperits (feien ritus per Existència d’esperits (feien ritus per

aconseguir el seu favor).aconseguir el seu favor).- Enterrament dels difunts.Enterrament dels difunts.

Page 19: La prehistòria

L’art (fa uns 35000 anys)L’art (fa uns 35000 anys)

Les pintures rupestres.Les pintures rupestres.- PolicromiaPolicromia- RealismeRealisme- Figures d’animals majoritàriesFigures d’animals majoritàries- Millors exemples: Espanya (Altamira i França Millors exemples: Espanya (Altamira i França

(Lascaux)(Lascaux)

Page 20: La prehistòria

L’art (fa uns 35000 anys)L’art (fa uns 35000 anys)

Escultures i gravatsEscultures i gravats- Gravats a la rocaGravats a la roca- Petites esculutres de dones (venus) o Petites esculutres de dones (venus) o

animalsanimals

Page 21: La prehistòria
Page 22: La prehistòria

EL NEOLÍTIC I L’EDAT DELS EL NEOLÍTIC I L’EDAT DELS METALLS METALLS (fa 11000 anys - fa 5000 anys)(fa 11000 anys - fa 5000 anys)

Page 23: La prehistòria

La reovolució neolítica La reovolució neolítica (fa 11000 anys- fa (fa 11000 anys- fa 7000 anys)7000 anys)

- Fa 13000 anys augmenta la temperatura, el glaç Fa 13000 anys augmenta la temperatura, el glaç es fon i els animals migren.es fon i els animals migren.

- Les tribus començen a retenir animals: sorgeix la Les tribus començen a retenir animals: sorgeix la ramaderiaramaderia (cabres, ovelles, bous, cavalls…). (cabres, ovelles, bous, cavalls…).

- A partir de la observació sorgeix A partir de la observació sorgeix l’agricultural’agricultura: blat : blat a Orient Mitjà i Europa; arròs a Àsia; blat de moro a Orient Mitjà i Europa; arròs a Àsia; blat de moro a Amèrica.a Amèrica.

- Tot plegat portarà al Tot plegat portarà al sedentarismesedentarisme: els humans : els humans estableixen un lloc fix per viure, els estableixen un lloc fix per viure, els poblatspoblats..

Page 24: La prehistòria

La vida en el neolític: els poblatsLa vida en el neolític: els poblats

- Situats a la vora dels rius (aigua pels camps i el Situats a la vora dels rius (aigua pels camps i el bestiar).bestiar).

- Sovint envoltats de palissades per protegir-se.Sovint envoltats de palissades per protegir-se.- Hi havien habitatges, estables, magatzems…Hi havien habitatges, estables, magatzems…

edificis amb usos específics.edificis amb usos específics.- Especialització del treball: agricultors, ramaders, Especialització del treball: agricultors, ramaders,

artesans…artesans…

Page 25: La prehistòria

La vida en el neolític: avenços La vida en el neolític: avenços tècnicstècnics

- Utilització de la pedra polida per a fabricar eines: Utilització de la pedra polida per a fabricar eines: aixades, falçs o molins.aixades, falçs o molins.

- Frabricació de teixits amb fils de llana.Frabricació de teixits amb fils de llana.- Invenció de la ceràmica: atuells pel gra, bols per Invenció de la ceràmica: atuells pel gra, bols per

menjar i cuinar…menjar i cuinar…

Page 26: La prehistòria

L’edat dels metalls: una època L’edat dels metalls: una època d’invents d’invents (fa 7000 anys – fa 5000 anys)(fa 7000 anys – fa 5000 anys)

- Sorgeixen els Sorgeixen els primers instruments de metallprimers instruments de metall de coure; de coure; després, seràn de bronze i ferro (més resistents).després, seràn de bronze i ferro (més resistents).

- Fa 5000 anys a Orient Mitjà s’inventaren Fa 5000 anys a Orient Mitjà s’inventaren la roda, la vela i la la roda, la vela i la aradaarada..

- Impuls del Impuls del comerç comerç degut a la recerca de metalls per degut a la recerca de metalls per elaborar objectes.elaborar objectes.

- Sorgiment de les Sorgiment de les primeres ciutatsprimeres ciutats a la vora de les rutes a la vora de les rutes comercials.comercials.

- Noves ocupacionsNoves ocupacions: comerciants, sacerdots,: comerciants, sacerdots, guerrers… guerrers… sorgeixen les primeres sorgeixen les primeres divisions socialsdivisions socials..

Page 27: La prehistòria

Les creencesLes creences

- Al neolític: deesa mare (creien que protegia Al neolític: deesa mare (creien que protegia collites i bestiar).collites i bestiar).

- Es desenvolupen les creences en el més enllà i el Es desenvolupen les creences en el més enllà i el culte als morts.culte als morts.

- Enterraments en urna.Enterraments en urna.- Sorgiment de les necròpolis (fora del poblat).Sorgiment de les necròpolis (fora del poblat).- Edat dels metalls: sorgeix la incineració.Edat dels metalls: sorgeix la incineració.

Page 28: La prehistòria

L’art: les pintures neolítiquesL’art: les pintures neolítiques

- Pren importància la figura humana.Pren importància la figura humana.- Representació d’escenes (gent caçant, al camp, Representació d’escenes (gent caçant, al camp,

ballant…).ballant…).- Figures esquemàtiques i monocromàtiques.Figures esquemàtiques i monocromàtiques.

Page 29: La prehistòria

L’art: el megalitisme L’art: el megalitisme (final del neolític – inicis (final del neolític – inicis de l’època dels metalls)de l’època dels metalls)

Es començen a aixecar monuments amb grans Es començen a aixecar monuments amb grans blocs de pedra (megàlits):blocs de pedra (megàlits):

- MenhirsMenhirs- DòlmensDòlmens- CròmlecsCròmlecs