Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN...

of 22 /22
0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA:............................................................................................. 0.2. GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak: ..................................................................................................................................................................... b). Kargua: ................................................................................................................................................................................ c). Harremanetarako telefonoa: ............................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................ : KULTURA-ARLOKO FINANTZAKETAREN ETA GASTU PUBLIKOAREN ESTATISTIKA - 2012 - HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Identifikazioa GALDEͲSORTA ZENBAKIA: ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA: ............................................................................................................................. GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak:............................................................................................................................................................................................. b). Kargua: ....................................................................................................................................................................................................... c). Harremanetarako telefonoa: ...................................................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: .......................................................................................................................................................

Embed Size (px)

Transcript of Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN...

 • 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko)

  0.1. ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA:.............................................................................................

  0.2. GALDE SORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK:

  a). Izen abizenak: .....................................................................................................................................................................

  b). Kargua: ................................................................................................................................................................................

  c). Harremanetarako telefonoa: ...............................................................................................................................................

  d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................

  :

  KULTURA-ARLOKO

  FINANTZAKETAREN ETA

  GASTU PUBLIKOAREN

  ESTATISTIKA

  - 2012 -

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

  Identifikazioa

  GALDE SORTA ZENBAKIA:

  ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA: .............................................................................................................................

  GALDE SORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK:

  a). Izen abizenak:.............................................................................................................................................................................................

  b). Kargua: .......................................................................................................................................................................................................

  c). Harremanetarako telefonoa: ......................................................................................................................................................................

  d). Harremanetarako posta elektronikoa: .......................................................................................................................................................

 • 2

 • 3

  I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE

  PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN

  1.1. Entitatea kultura alorreko ORGANISMO AUTONOMO bat bada, zein erakunde publikoren menpekoa da?

  Erakundearen izena: ......................................................................................................................................................

  1.2. Entitatea kultura arloko SOZIETATE PUBLIKO edo FUNDAZIO bat bada, idatzi ondoko koadroan zein diren

  sozietatean parte hartzen duten erakunde publikoak eta bakoitzaren parte hartze portzentajea.

  Sozietatean parte hartzen duten erakunde publikoaren izena Parte hartze %

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.3. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEAREN INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 4

  II. ATALA. KULTURA AURREKONTUA

  2.1. 2012an KULTURA ARLOAN EXEKUTATUTAKO AURREKONTUA, KAPITULU EKONOMIKOEI ETA

  KULTURA AZPISEKTOREEI JARRAIKI

 • 5

 • 6

  2.1.1. I. Kapitulua. PERTSONAL GASTUAK

  Erakundearen pertsonal propioaren gastuaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Pertsonal gastuetan sartuko dira

  oinarrizko ordainsariak, ordainsari osagarriak, gizarte segurantza, Elkarkidetzako kuotak eta funtzionarioen, behin behineko

  pertsonalaren eta lan kontratudun pertsonalaren formakuntza gastuak. Azpiatal honetan aldez aurretik zenbait kontzeptu

  definitu dira eta I. kapituluari dagokion gastua kontzeptu horietan banatu behar da.

  Hauek dira zehaztu diren kontzeptuak:

  I.1. Kultura jarduerarekin zuzenean loturiko pertsonal gastua:

  Kultura arloko pertsonalaren gastuak sartuko dira hemen: zuzendariak, teknikariak eta kudeaketa eta administrazioko

  pertsonalaren gastuak.

  I.2. Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak:

  Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak sartuko dira hemen: garbiketarako pertsonala, mantentze

  lanetarako teknikariak (muntatzaileak, argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

  * Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

  A10 KULTURA EKINTZA: Ekipamendu eta zerbitzu kultural balioanitzei dagozkien pertsonal gastuak sartuko dira

  hemen (kultur etxeak, zentro zibikoak…): bai ekipamendu horietako zerbitzuei zuzenean loturiko pertsonalari

  dagozkion gastuak eta baita bertako pertsonal laguntzaileari dagozkionak ere (garbiketa, mantentze lanak,

  segurtasuna…). Ez dira azpisektore honetan sartuko kultura arloaren koordinazio, kudeaketa eta zuzendaritza

  orokorrari dagozkion gastuak (kultur teknikariak, administrari laguntzaileak edo zuzendaritzako kideak). Eta ez da

  sartuko ere jai eta herri kulturarekin zerikusia duten jardueretako pertsonala ere.

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen kultura arloaren

  funtzionamendu orokorrerako pertsonal gastuak sartuko dira hemen (kultur teknikariak, administrazioko pertsonala,

  administrari laguntzaileak, zuzendaritzako kideak…).

 • 7

  Ondorengo koadroan zehaztu pertsonal gastua (I. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki. Azpisektore jakin batean (A1, A2…, C) I.

  Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian kontzeptu bakoitzari (I.1 edo I.2) dagokion

  gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko gasturik ez dagoen kasuetan ipini gurutzea “EZ” dioen

  laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

  Azpisektorea

  I.1.

  Kultura jarduerako

  pertsonala

  I.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  GUZTIRA

  A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

  € € €EZ BAI

  A2 LIBURUTEGIA

  € € €EZ BAI

  A3 ARTXIBOA

  € € €EZ BAI

  A4 MUSEOA

  € € €EZ BAI

  A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

  € € €EZ BAI

  A6 MUSIKA

  € € €EZ BAI

  A7 IKUSIZKO ARTEAK

  € € €EZ BAI

  A8 ZINEMA ETA IKUS ENTZUNEZKOAK

  € € €EZ BAI

  A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

  € € €EZ BAI

  A10 KULTURA EKINTZA*

  € € €EZ BAI

  A11 BERTSOLARITZA

  € € €EZ BAI

  A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

  € € €EZ BAI

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

  OROKORRAK*€ € €

  EZ BAI

  C KOMUNIKABIDEAK

  € € €EZ BAI

  GUZTIRA PERTSONAL GASTUAK

  (I. KAPITULUA) € € €

 • 8

  2.1.2. II. Kapitulua. ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

  Kultura azpisektore bakoitzerako (A1, …, C) kalkulatutako ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuei dagozkien 2012ko gastuak

  zehaztuko dira azpiatal honetan.

  Aldez aurretik zehaztu diren kontzeptuak hauek dira:

  II.1. Kultura zerbitzu estrukturaletarako giza baliabideen azpikontratazioa:

  Erakundearen kultura zerbitzu egonkorrak garatzeko administrazioak edo erakunde autonomoak kontratatutako

  enpresa zerbitzuak (kultur etxearen kudeaketa, liburutegirako pertsonala, kultura arloaren zuzendaritza eta

  gestioa…).

  II.2. Ekipamendu kultural eta kultura jardueretarako pertsonal laguntzaile eta zeharkako pertsonalaren

  azpikontratazioa:

  Administrazioaren edo organismo autonomoaren kultura zerbitzuei laguntzeko erakundez kanpoko enpresek

  azpikontratazioz egindako lanak sartzen dira hemen (adibidez, garbiketa lanak, ekipamendu kultural, kultur etxe,

  museo, zentro zibiko…en mantentze lanak eta segurtasuna…).

  II.3. Noizbehinkako kultura zerbitzu eta jardueren azpikontratazioa:

  Noizbehinkakoak diren eta kultura zerbitzuen eguneroko funtzionamendutik kanpokoak diren zerbitzu eta jardueren

  azpikontratazioari dagozkion gastuak sartuko dira hemen: II. Kapitulutik finantzatutako programazio kulturalerako

  gastuak hain zuzen ere (kultura sormena, ekoizpena, promozioa eta zabalkundea).

  II.4. Kultura zerbitzuen hornidura eta mantentze gastuak:

  Kultura zerbitzuen ohiko funtzionamenduari loturiko gastu materialak sartuko dira hemen (pertsonal gastuari ez

  dagozkionak). Hornidurak (energia elektrikoa, gasa, ura…), bulegoko materiala, garraioak, konponketa, mantentze eta

  kontserbazio gastuak (eraikinak, makineria, instalakuntzak, altzariak, informatika ekipoak…), alokairuak eta kanonak,

  aseguruen primak, komunikazioak eta bestelako gastu materialak.

  II.5. Kultura jarduerari loturiko bestelako zerbitzu eta gastu arruntak:

  Publizitatea eta propaganda, ikerketa eta lan teknikoak, kalte ordainak, osasun laguntzarako gastuak eta kultura

  jardueraren bestelako gastuak.

  * Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

  A10 KULTURA EKINTZAK: Erabilera anitzeko ekipamendu kulturalei dagozkien ondasun arrunten eta zerbitzuen

  gastuak (kultur etxe, zentro zibiko, etab.en hornidura gastuak, mantentze gastuak…), ekipamendu horietarako

  pertsonalaren azpikontratazioa, pertsonal laguntzailearen azpikontratazioa (garbiketa, mantentze lanak,

  segurtasuna…) eta zentro horietatik antolatutako programazio kulturalerako gastu arruntak.

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Kultura arloaren funtzionamendu orokorrari dagozkion eta

  azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen gastuak sartuko dira hemen (kultura arloaren kudeaketarako

  pertsonalaren azpikontratazioa, hornidura, mantentze eta konponketa gastuak,…).

 • 9

  Ondorengo koadroan zehaztu ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak (II. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki. Azpisektore jakin

  batean (A1, A2…, C) II. Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian kontzeptu bakoitzari (II.1,

  II.2, II.3, II.4 edo II.5) dagokion gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko gasturik ez dagoen kasuetan

  ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

  Azpisektorea

  II.1.

  Kultura zerb.

  estrukturalak

  II.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  II.3.

  Zerbitzu ez

  estrukturalak

  II.4.

  Hornidura eta

  mantentzea

  II.5.

  Bestelako

  gastuak

  GUZTIRA

  A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

  € € € € € €EZ BAI

  A2 LIBURUTEGIA

  € € € € € €EZ BAI

  A3 ARTXIBOA

  € € € € € €EZ BAI

  A4 MUSEOA

  € € € € € €EZ BAI

  A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

  € € € € € €EZ BAI

  A6 MUSIKA

  € € € € € €EZ BAI

  A7 IKUSIZKO ARTEAK

  € € € € € €EZ BAI

  A8 ZINEMA ETA IKUS

  ENTZUNEZKOAK€ € € € € €

  EZ BAI

  A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

  € € € € € €EZ BAI

  A10 KULTURA EKINTZA*

  € € € € € €

  EZ BAI

  A11 BERTSOLARITZA

  € € € € € €EZ BAI

  A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

  € € € € € €EZ BAI

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

  OROKORRAK*€ € € € € €

  EZ BAI

  C KOMUNIKABIDEAK

  € € € € € €

  EZ BAI

  GUZTIRA ONDASUN ARRUNTEN ETA

  ZERBITZUEN GASTUAK

  (II. KAPITULUA)

  € € € € € €

 • 10

  2.1.3. III. Kapitulua. FINANTZA GASTUAK

  Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago finantza gastuari dagokion partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza gastuari dagokion partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

  kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

  Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  FINANTZA GASTUAK

  Azpisektore kodea

  (A1, A2… C)KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA FINANTZA GASTUAK

  (III. KAPITULUA)€

 • 11

  2.1.4. IV. Kapitulua. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  Atal honetan 2012ko transferentzia arruntei dagozkien aurrekontu partiden gastua (IV. Kapitulua) ipini beharko da kultura

  azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

  da.

  Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago transferentzia arruntetarako partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan transferentzia arruntetarako partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi

  azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua, transferentziaren

  erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

  GUZTIRA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  (IV. KAPITULUA)€

 • 12

  2.1.5. VI. Kapitulua. INBERTSIO ERREALAK

  Lurzoru, herri lan, eraikin, makineria, instalakuntza, garraio, altzari, informazio prozesuetarako ekipo, bestelako ibilgetu materiala

  (funts editorialak, ikerketetarako materiala…) eta ibilgetu inmaterialean (ikerketak, txostenak, proiektu teknikoak) egindako

  inbertsioak zehaztuko dira hemen (VI. Kapitulua), azpisektoreei jarraiki (A1, …, C).

  Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago inbertsio errealetarako partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan inbertsio errealetarako partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

  kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

  Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  Azpisektore

  kodea

  (A1, A2… C)

  KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA INBERTSIO ERREALAK

  (VI. KAPITULUA)€

 • 13

  2.1.6. VII. Kapitulua. KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  Atal honetan 2012ko kapital transferentziei dagozkien aurrekontu partiden gastua (VII. Kapitulua) ipini beharko da kultura

  azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

  da.

  Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago kapital transferentziei loturiko partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kapital transferentziei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi

  azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua, transferentziaren

  erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

  GUZTIRA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  (VII. KAPITULUA)€

 • 14

  2.1.7. VIII. Kapitulua. FINANTZA AKTIBOAK

  Erakundeak izan al du 2012an finantza aktiboei loturiko gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza aktiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

  kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

  Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  FINANTZA AKTIBOAK

  Azpisek. kodea

  (A1… C)KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA FINANTZA AKTIBOAK

  (VIII. KAPITULUA)€

 • 15

  2.1.8. IX. Kapitulua. FINANTZA PASIBOAK

  Erakundeak izan al du 2012an finantza pasiboei loturiko partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza pasiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

  kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

  Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  FINANTZA PASIBOAK

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA FINANTZA PASIBOAK

  (IX. KAPITULUA)€

 • 16

  2.2. KULTURA ARLOKO AURREKONTU LIKIDATUAREN GUZTIRAKOA, KAPITULU EKONOMIKOEI

  JARRAIKI ETA ERAKUNDEAREN AURREKONTU OSOA

  2.2.1. Kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei jarraiki

  2.1. atalean ipinitako informazio berreskuratuz, ondorengo koadroan ipini kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei

  jarraiki .

  Kapitulu ekonomikoa

  2012ko

  kultura aurrekontu

  likidatua

  I. Kapitulua: Pertsonal gastuak €

  II. Kapitulua: Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak €

  III Kapitulua: Finantza gastuak €

  IV. Kapitulua: Transferentzia arruntak €

  VI Kapitulua: Inbertsio errealak €

  VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

  VIII. Kapitulua: Finantza aktiboak €

  IX. Kapitulua: Finantza pasiboak €

  GUZTIRA €

 • 17

  2.2.2. Erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu osoa

  Ipini erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu propioaren zenbatekoa eta kultura aurrekontu likidatua (erreferentzia gisa

  erakundearen 2010eko datuak ipini dira).

  Urtea

  2010 2012

  Aurrekontu likidatu propioa € €

  Kultura aurrekontu likidatua € €

  2.3. KULTURA AURREKONTUAREN INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 18

  III ATALA. KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK

  Atal honetan, entiatearen 2012ko onartutako diru sarreren inguruko informazioa eskatzen da kapitulu ekonomikoei jarraiki.

  2012. urtean beste erakundeetatik ohizko transferentzia edo kapital transferentzia gisa (IV. eta VII. kapituluak) jasotako sarrerei

  buruzko xehetasunak ematea ere eskatzen da.

  3.1. DIRU SARRERAK KAPITULU EKONOMIKOEI JARRAIKI

  Kapitulu ekonomikoa2012ko diru sarreren

  zenbatekoa

  I. Kapitulua: Zuzeneko zergak €

  II. Kapitulua: Zeharkako zergak €

  III. Kapitulua: Tasa, prezio publiko eta bestelako diru sarrerak €

  IV. Kapitulua: Ohizko transferentziak €

  V. Kapitulua: Ondasun gaineko diru sarrerak €

  VI. Kapitulua: Inbertsio errealen inorenganatzea €

  VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

  VIII eta IX. Kapituluak: Finantza aktibo eta pasiboak €

  KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK GUZTIRA €

 • 19

  3.2. TRANSFERENTZIA BIDEZKO DIRU SARRERAK (DIRU SARREREN IV. ETA VII. KAPITULUAK)

  Beste erakunde publiko eta antzekoetatik 2012an jasotako ohizko transferentzia eta kapital transferentziei dagozkien partidak

  eta xehetasunak jaso behar dira ondoko koadroetan: partidaren zehaztapena (kontzeptua) eta sarreren zenbatekoaz gain (diru

  sarrera onartuak), transferentzia egiten duen erakundea eta egitasmo edo programaren izena ere ipini.

  3.2.1. Ohizko transferentziak (IV. kapitulua)

  Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

  zenbatekoa

  Transferentzia egiten

  duen erakundea

  Egitasmo edo

  programa

  SARRERAK GUZTIRA (IV. kapitulua) €

  3.2.2. Kapital transferentziak (VII. kapitulua)

  Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

  zenbatekoa

  Transferentzia egiten

  duen erakundea

  Egitasmo edo

  programa

  SARRERAK GUZTIRA (VII. kapitulua) €

  3.3. DIRU SARREREN INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 20

  IV. ATALA. KULTURA ARLOKO GIZA BALIABIDEAK 2012

  Argibideak:

  Kulturako pertsonalaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Bi lan harreman mota bereiztuko dira:

  Bertako enplegua: I. kapituluaren bidez finantzatutako enplegu guztia hartu behar da kontuan hemen.

  Azpikontratatutako enplegua: erakundearen funtzionamendurako gainontzeko kapituluetatik finantzatutako

  azpikontratatutako pertsonala (II. eta IV. kapituluetatik).

  Lanpostuaren bi perfil bereiztuko dira:

  Kudeaketa eta jarduera kulturalerako pertsonala: Kultura arloko pertsonala: zuzendariak, teknikariak, eta

  kudeaketa eta administraziorako pertsonala (zuzendarien barruan sartuko dira I. kapitulutik finantzatutako kargu

  politiko liberatuak –zinegotziak… ere).

  Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala: kultura arlotik kudeatutako aurrekontu partidetatik

  finantzatutako pertsonal laguntzailea eta zeharkakoa: garbiketa, mantentze lanetarako teknikariak (muntatzaileak,

  argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

  Batez besteko langile kopurua kalkulatzeko, lan mota bakoitzeko enplegatu guztiek lan egindako hilabeteak batuko dira

  lehendabizi, eta ondoren zati 12 kalkulatu (urte batek dituen hilabeteak, alegia). Honela, adibidez, ondorengo hipotesian,

  arlo jakin batean dauden batez besteko teknikarien kopurua kalkulatzeko, honakoa egingo litzateke:

  2 teknikari funtzionario (lan egindako hilabeteak, 12)= 2 x 12= 24

  Teknikari ebentual bat 3 hilabetez= 1 x 3 =3

  Guztira arlo horretan teknikariek lan egindako hilabeteak = 27

  Batez beste teknikari kopurua arlo horretan= 27/12= 2,25

  Ondorengo taulan adierazi 2012ko batezbesteko langile kopurua aurrez zehaztutako perfil bakoitzerako:

  Lan harremana

  Kudeaketa eta jarduera kulturala

  (langile kopurua)

  Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala

  (langile kopurua)

  GUZTIRA

  Zuzendariak TeknikariakKudeaketa eta

  administrazioaGUZTIRA Garbiketa

  Mantentze

  lanetarako

  teknikariak

  Segurtasuna Besterik GUZTIRA

  Bertako enplegua

  (I. Kap.)

  Azpikontratatutako

  enplegua

  (Beste kap.)

  GUZTIRA

  4.1. GIZA BALIABIDEEN INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 21

  GALDETEGIAREN INGURUKO OHAR ETA IRADOKIZUNAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  MILA ESKER ZURE PARTE HARTZEAGATIK.

 • HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA