Documento de síntesis - Ura Agentzia...eta integratzeaz gain, egoera kimiko eta baldintza...

of 29 /29
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IBAIEN EGOERA KIMIKOAREN JARRAIPENA EGITEKO SAREA RED DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO LABURPEN AGIRIA 2014KO KANPAINA Zamudio, 2015eko maiatza

Embed Size (px)

Transcript of Documento de síntesis - Ura Agentzia...eta integratzeaz gain, egoera kimiko eta baldintza...

 • EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IBAIEN EGOERA KIMIKOAREN JARRAIPENA EGITEKO SAREA

  RED DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

  LABURPEN AGIRIA

  2014KO KANPAINA

  Zamudio, 2015eko maiatza

 • AURKIBIDEA

  1. SARRERA ............................................................................................................................... 3

  2. SAREAREN DISEINUA ................................................................................................................. 4

  3. EMAITZEN INTERPRETAZIOA ............................................................................................................... 5

  4. 2014KO KANPAINAREN EMAITZAK ................................................................................................... 7

  5. 2010-2014 BOSTURTEKOAREN EMAITZAK ........................................................................................ 11

  6. TAULAK ............................................................................................................................... 16

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 3 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  1. SARRERA

  Honako dokumentu hau 2014ko kanpainari dagokion EAEko ibaien egoera kimikoaren jarraipena egiteko sarearen (Sarea) behin betiko txostenaren laburpena da. Bertan, burututako lanen eta emaitzen laburpena aurkezten da. Laburpen txosten honetan aurkezten den edozein alderdi (metodologikoak zein emaitzak) sakondu nahi izanez gero, 2014ko sarearen behin betiko txosten osoa kontsultatu beharko da.

  2014ko kanpainan izandako Sarearen ustiapenak aurretiaz EAEko ibaien kalitate kimikoaren eta fisiko-kimikoaren zaintza eremuan burututako lanekin jarraitzea du helburu, baita EAE barruan planifikazio eremuak dituzten plan hidrologikoen lantze, jarraipen, ebaluazio eta, bere kasuan, berrikusketa egiteko informazio nahikoa jasotzea ere.

  Proposatutako lanek EAEko ibaien ur-masetan esku hartzen dute. Lan horiek, hurrengo helburuak lortzea dute xede:

  EAEko ur-ibaien egoera kimiko eta fisiko-kimikoaren bilakaera ezagutzea. Horri esker planifikazio hidrologikoa definitu ahal izango da eta beraz, erabilgarriak diren baliabide hidrikoen babesa sustatu, narriadura ekidin, egungo egoera babestu eta hobetu, eta ondorioz, egoera onean dagoen uraren hornidura bermatu ahal izango da, uraren erabilera jasangarri, orekatu eta bidezkoak hala eskaturik.

  EAEko ur-ibaien egoera kimiko eta fisiko-kimikoaren jarraipen eta kontrol baliabide bat ezartzea. 2000/60/CE Zuzentarauak ezarritako irizpideak jarraituz, ingurumen-helburuen definizioan parte hartzeko aukera eman behar du, hau da, estatuko gainontzeko mugaketa hidrografikoekin behar bezain egiaztatuta EAEko ibaien erreferentzia baldintzak ezarri eta egoeraren kalifikazio sistemak zehazteko bidea eman behar du.

  EAEko ibaien ur-masaren egoera prebenitzeko, babesteko, kontserbatzeko eta leheneratzeko programen eragina egiaztatzea. Hiriko hondakin-uren saneamendu eta arazketarako ekintzen ezarpenari eta funtzionamenduaren bilakaerari garrantzi handia ematen zaio, baita eremu hidrikoan eragina izan dezaketen beste kutsadura iturri puntual edo zehaztugabe batzuen bilakaerari ere.

  Uraren gaineko ikerketa zientifikoaren garapena egokia izateko, EAEn oinarrizko eta baliodun dokumentazio bat osatzea eta beste alde batetik, jasotako emaitzak publikazio desberdinen bidez edota Uraren Euskal Agentziaren Webgunean egindako ekarpenen bidez zabaltzeko.

  2014an burututako lan nagusiak hurrengoak izan dira:

  Bulegoz kanpoko lanak: kontrolguneetan ur, sedimentu eta biota lagin esanguratsuak lortzeko. Honen barruan honako hau dago: momentuko analisiak egitea, laginen kontserbazioa eta garraiatzea, baita gertakarien eta lagin bakoitzaren zaintza katearen erregistroa ere.

  Laborategiko lanak: azterketa fisiko-kimikoak, emaitza analitikoen bilduma eta txosten analitikoen igorpena, eta baita kalitatearen ziurtatze lanen garapena ere.

  Bulego lanak: URAren (URSAREA) datu basearen eguneratzea, 2014an jasotako emaitza analitiko guztiak bertara gehituz, eta txostenak burutzea. Horretarako aurretiko informazioa bildu eta integratzeaz gain, egoera kimiko eta baldintza fisiko-kimiko orokorrekin zerikusia duten egoeraren sailkapena egiteko lortutako emaitza analitikoen interpretazioa ere egin da.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 4 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2. SAREAREN DISEINUA

  Sarean, 2014ko kanpainan, 128 kontrolgune definitu dira (2013ko kanpainan, 142 kontrolgune izan ziren) (1. Irudia eta 3. taula). Egin beharreko ikerketa kontuan hartuta (ura, sedimentua eta biota) eta kontrolgunearen ezaugarrien arabera, kontrolgune bakoitzari uztartuta, lagin puntu desberdinak aurkitu daitezke.

  Uraren Esparru Zuzentarauak, txostenaren 8. artikuluan proposatutako diseinuarekin jarraituz, 2014ko kanpainan, sarearen kontrolgune bakoitzari kontrol mota bat egokitu zaio, bakoitzean dagoen problematika edo kontrolatzeko egoera kontuan hartuta (1. taula eta 3. taula).

  Uretan 5 kontrol mota ezarri dira (oinarrizkoa; oinarrizkoa + OSPAR; oinarrizkoa + lehentasunezkoa (kantauriarra); oinarrizkoa + lehentasunezkoa (mediterranearra); oinarrizkoa + lehentasunezkoa + OSPAR (kantauriarra).

  Kontrol mota hauek, zortzi entsegu multzoren konbinazioaren bitartez gertatzen dira (momentukoa, oinarrizko bateria, metal-kutsatzaileak, lehentasunezko kutsatzaileak; kutsatzaile biozida eta landare osasunerako produktuak; herbizida kutsatzaileak; beste herbizida kutsatzaile batzuk; OSPAR). Multzo bakoitzean egindako entseguak 4. taulan zehazten dira.

  Sedimentu eta biota (arrain) kontrolak, 15 estaziotan burutu dira (2013-an 18 estazio ziren). Matrize hauetan aztertutako aldagaiak, 5. taulan kontsultatu daitezke.

  Kontrol mota Oinarrizkoa Oinarrizkoa,

  OSPAR

  Oinarrizkoa, Lehentasunezkoa

  (kantauriarra)

  Oinarrizkoa, Lehentasunezkoa (mediterraniarra)

  Oinarrizkoa, lehentasunezkoa,

  OSPAR(kantauriarra)

  Momentuko entseguak X X X X X

  Oinarrizko bateria entseguak X X X X X

  Metal-kutsatzaileak X X X X X

  OSPAR entseguak X X

  Lehentasunezko kutsatzaileak X X X

  Biozida kutsatzaileak eta landare osasunerako produktuak

  X X X

  Herbizida kutsatzaileak X X X

  Beste herbizida kutsatzaile batzuk X

  Estazio kopurua 103 1 8 4 12

  1. taula Kontrol motak, entsegu multzoak, kontrolgune kopurua. 2014ko kanpaina.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 5 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  1. Irudia Sarearen kontrolguneen kokapen planoa, 2014.

  3. EMAITZEN INTERPRETAZIOA

  Jarraian uraren egoera fisiko-kimikoa eta kimikoa kalifikatzeko erabili den metodologiaren laburpena

  aurkezten da. Honen inguruan informazio gehiago jaso nahi izanez gero, 2014ko Sarearen

  txostenean barne hartutako metodologia kontsultatu daiteke.

  Egoera fisiko-kimikoari1 dagokionez, adierazle hauei lotutako betetze helburuak alderatu dira. Sareko

  puntu bakoitzean lortutako aldagai orokorren kontzentrazioak Plan hidrologikoan finkaturiko mugekin

  alderatuak izan dira.

  Egoera fisiko-kimikoaren ebaluazioa burutzeko, Indize Fisiko-Kimiko Erreferentziatuta edo IFQ-R2,3

  delako Sarearen kalitate adierazlea erabili da. IFQ-Raren bidez ur-masa baten egoeraren balorazio

  orokor bat jasotzen da, baldintza fisiko-kimiko orokorrak kontutan hartuta. Hauek jatorri

  antropologikodun presioekin zuzenean lotuta daude, bereziki, kutsadura iturri puntualekin; beraz,

  presio horiek aztertzeko balio du, baita ur-masaren mailan haien ondorio ekologikoak aztertzeko ere.

  Adierazle hau hurrengo aldagaiak kontuan hartuz kalkulatzen da:

  Oxigenazio-baldintzak: oxigenoaren asetasunaren ehunekoa (O2%); oxigenoaren bost

  eguneko eskaera biokimikoa (DBO5) eta oxigenoaren eskaera kimikoa (DQO), eta

  1 E.D. 399/2013 (Kantauri Mendebaldeko Mugape hidrologikoaren Plan hidrografikoa). E.D. 400/2013 (Kantauri Ekialdeko Mugape

  hidrologikoaren Plan hidrografikoa). E.D. 129/400 (Ebroko Mugape hidrologikoaren Plan hidrografikoa). 2 EAEko ibaietako adierazle fisiko-kimiko orokorren kalitate-helburuak 2000/60/EE Zuzentarauaren arabera ezartzea .

  www.uragentzia.euskadi.net 3 Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa Barneko Arroen eremua. 2009-2015

  http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/eu/contenidos/informe_estudio/indicadores_fisico_quimicos/eu_indfisqu/indice.htmlhttp://www.uragentzia.euskadi.net/

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 6 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Mantenugaiei dagozkien baldintzak: guztizko fosforoa (PT), amonioa (NH4), nitritoa (NO2) eta

  nitrogeno totala (NT).

  IFQ-Raren kalkulua, formula honen bitartez burutzen da: IFQ-R = 0,35783460 - [(-0,00231993 %O2) +

  (0,0878411Log10 (NH4)) + (0,12033473Log10 (DBO5)) + (0,10490488Log10 (DQO)) +

  (0,06871787Log10 (NO2)) + (0,07353095Log10 (PT)) + (0,10340487Log10 (NT))])

  IFQ-Rak bost mailatan sailkatzen du egoera fisiko-kimikoa: oso ona (OO) , ona (O), neurrizkoa (N),

  eskasa (E) eta txarra (Tx).

  IFQ-R-arekin batera, eta adierazle osagarri giza egoera fisiko-kimikoen beste adierazle batzuk erabili

  dira, Kalitate Orokorraren Adierazlea (KOA), Prati adierazlea eta Bizitza Zuzentaraua, Sarearen

  hasieratik erabili izan diren adierazleak direlarik. Arrainen bizitzarako egokia izateko babesa edo

  hobekuntza behar duten ur kontinentalen kalitateari lotutako 2006/44/CE Zuzentarauari

  (indargabetutako 78/659/CEE-aren bertsio kodifikatua) erreparatuta kalitatea ere ebaluatu da.

  Zuzentarau honek uraren kalitatea horrela sailkatzen du: izokinen familiako urak eta ziprinidoen

  familiako urak.

  Modu berean, egoera fisiko-kimikoa ebaluatzerako orduan, 60/2011 Errege Dekreturen II.

  eranskinean jasotzen den lehentasunezko substantzien Ingurumen-Kalitate Arauen betetze maila

  ere kontuan hartu da.

  Baldintza fisiko-kimiko orokorren egoera erlatiboa ebaluatzeko, lehenik eta behin, IFQ-R indizearen

  emaitzetatik hasten da. Ebaluazio honen ondorioz egoera Ona edo Oso Ona dela zehazten bada,

  baina Plan hidrologikoko araudian ezarritako finkatze atalasea urteko bataz besteko balioak

  gaindituko balitu, (E.D. 400/2013, E.D. 399/2013 eta E.D. 129/2014, aplikagarri dagokion bezala)

  egoera orokorrei lotutako azken egoera Fisiko-kimikoaren kalitate maila Neurrizko (ez du betetzen)

  mailara igaroko litzateke.

  Uraren egoera kimikoaren ebaluazioa burutzeko, Ingurumen-Kalitatearen Arauak (IKA) kontuan

  hartu dira, 60/2011 errege Dekretuaren I. eranskinean, lehentasunezko substantziak eta beste

  kutsatzaile batzuen betetzeari arreta jarriz.

  Sarean, uraren egoera kimikoaren sailkapena hiru mailatan ezarri da, IKAren 60/2011 Errege

  Dekretuaren I. eranskinaren betetzea kontuan hartuz:

  “Egoera kimiko Ona”: urteko batez besteko baloreak urteroko media bezala adierazitako IKA-

  ak (IKA-UB) baino baxuagoak badira eta gehienezko kontzentrazio maximo bezala adierazitako

  IKA-k (IKA-GKO) gainditzen dituzten balore puntualik ez badago.

  “Ez du egoera kimiko Ona lortzen”: kontrolgune bateko kutsatzaile baten kontzentrazioaren

  batez besteko aritmetikoa IKA-UBa baino altuagoa bada, edo kutsatzaile baten balio puntual

  batek IKA-GKO maila gainditzen badu.

  “Egoera kimiko Ona. Ekarpen naturalak.” Aurreko irizpideak kontuan hartuta, kontrolgune

  batek egoera kimiko Ona lortu ezean, 60/2011 Errege Dekretuko substantzien ekarpen

  naturalak dauden hausnartu da. Ekarpen naturalen izatearen egiaztapenak dakar “Egoera

  Kimiko Ona; ekarpen naturala ” diagnostikoa, bai estazioetan bai dagozkien ur-masetan.

  EAEren ur-masen egoera kimikoaren jarraipena egiteko “one out, all out” deritzon irizpidea erabili da,

  hau da, uraren kasuan egoera kimikoari buruzko helburua ez betetzeko edo hausteko nahikoa da

  substantzia bati dagozkion IKAk gainditzea.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 7 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  4. 2014KO KANPAINAREN EMAITZAK

  Plan Hidrologikoetako ingurumen helburuen betetzeari (6. taula) dagokionez 2014an agertzen diren

  ez betetze gehienak Ebroko isurialdean agertu dira, hauek mantenugai Nitrogenodun (Amonioa,

  Nitritoa) eta aldagai Fosforodun (guztizko fosforoa eta ortofosfatoa) sustantzien kontzentrazio altuekin

  erlazionatzen dira. Kantauriar isurialdean ez dira hainbeste ez betetze azaltzen, eroankortasunarekin

  lotutako salbuespen batzuk izan ezik (kasu batzuetan, naturala izanik).

  Egoera fisiko-kimikoaren kalifikazioarekin lotuta dagoen IFQ-Raren 2014ko emaitzak 7. taulan eta

  8. Irudian aurkezten dira.

  Egoera fisiko-kimikoaren urteko balorazioa (IFQ-R). 2014ko kanpainan, Sarearen kontrolgune

  gehienek (%86a) egoera fisiko-kimiko Oso Ona edo Ona dute. 2014ko kanpainan neurrizko

  egoeran agertzen da kontrolguneen %10a, eta egoera Eskasean edo Txarrean kontrolguneen

  %4a (2. taula).

  Egoera Fisiko-kimikoaren hileroko balorazioa (IFQ-R). Hileko egoera fisiko-kimikoari

  erreparatuz, 2014an Sarearen kontrolguneetan burututako lagin guztien %91ak egoera fisiko-

  kimiko (IFQ-R) Oso Ona edo Ona aurkeztu du; laginen %6k Neurrizko egoera eta %3k Eskasa

  edo Txarra aurkeztu dute (2. taula).

  Egoera Fisiko-kimikoaren urtaroen balorazioa (IFQ-R). Urtaroei erreparatuta, egoera fisiko-

  kimiko Oso Ona duten laginen kopurua agorte sasoian jaitsi egiten da (2. Irudia eta 3. Irudia).

  2014ko hilabete guztietan kalitate-maila “Oso Ona” eta “Ona” duten laginen kopurua nagusitzen

  da; eta argi dago egoera “Eskasa” eta “Txarra” dutenak gutxi direla, 3. Irudia.

  Egoera Fisiko-kimikoaren beste adierazle osagarri batzuk, Prati adierazlearen kasuan gehien

  aipatzen diren emaitzak kalitate maila Oso Ona eta Ona dira (5. Irudia) KOA-ren kasuan

  ostera,nagusiagoa Neurrizkoari eta Onari dagokio (4. Irudia).

  Bizitza Zuzentarauak, berriz, %80 kontrolgune baino gehiagotan izokinen eta ziprinidoen familien

  bizitzarako uraren egoera fisiko-kimikoa egokia dela adierazten du, (6. Irudia).

  60/2011 Errege Dekretuaren II. eranskineko lehentasunezko substantziei dagokienez,

  kontrolguneetan ez da inongo arazorik antzeman.

  Maila Urteko kalifikazioa Hileroko Kalifikazioa

  Kontrolgune Kopurua % Kontrolgune Kopurua %

  Oso Ona 78 61 724 72

  Ona 32 25 189 19

  Neurrizkoa 13 10 58 6

  Eskasa 3 2 24 2

  Txarra 2 2 13 1

  Guztira 128 100 1008 100

  2. taula Egoera fisiko-kimikoaren emaitzak (IFQ-R). Urteko eta hileroko kalifikazioak. Kontrolgune kopurua, kalitate maila. 2014ko edizioa.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 8 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2. Irudia IFQ-Raren hiruhilabeteko emaitzak. 2014ko kanpaina.

  3. Irudia IFQ-Raren hileko emaitzak. 2014ko kanpaina.

  4. Irudia KOAren hiruhilabeteko emaitzak. 2014ko kanpaina. 5. Irudia Prati adierazlearen hiruhilabeteko emaitzak. 2014ko kanpaina.

  1. Hiruhilekoa 2. Hiruhilekoa 3. Hiruhilekoa 4. Hiruhilekoa

  1. Hiruhilekoa 2. Hiruhilekoa 3. Hiruhilekoa 4. Hiruhilekoa 1. Hiruhilekoa 2. Hiruhilekoa 3. Hiruhilekoa 4. Hiruhilekoa

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 9 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  6. Irudia Bizitza Zuzentarauaren adierazlearen hiruhilabeteko emaitzak. 2014ko kanpaina

  Egoera kimikoaren ebaluazioarekin lotuta; 2014ko kanpainan, %87 kontrolgunek egoera kimiko Ona

  aurkeztu dute (ur, sedimentu eta biotan jasotako emaitzak kontuan hartuz). 2013 urtean, berriz, %85

  (7. Irudia)

  Bestalde, %13k ez du egoera kimiko Ona lortu (7. Irudia), 17 kontrolgune horietatik, 9 gunetan biotan

  izandako emaitzek baldintzatu dute diagnosi hori, hau da, uren emaitzei erreparatutako diagnosia

  “Oso Ona” litzateke, baina biota matrizeak ez du egoera kimiko Ona erdiesten.

  Kalitate txarra baldintzatu dituzten kutsatzaile kimikoei dagokienez; biotan merkurioaren kasua aipatu

  beharra dago eta ura matrizean aldiz, Nikela eta Kadmioa. Hala eta guztiz ere, aipatu beharra dago

  HCH entseguak kontzentrazio altua lortu duela 2 kontrolguneetan (GAL095 eta ZAD828).

  Ibaizabal Unitate Hidrologikoan (Bizkaian) eta Zadorra (Araban) kokatzen dira egoera kimiko Ona

  lortzen ez duten kontrolgune kopururik handienak. Dena den, aipatu beharra dago unitate hidrologiko

  hauek sakontasun maila handiagoz ikertzen direla.

  1. Hiruhilekoa 2. Hiruhilekoa 3. Hiruhilekoa 4. Hiruhilekoa

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 10 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  7. Irudia Egoera kimikoari dagozkion hileko emaitzak. 2014ko kanpaina.

  8. Irudia Egoera fisiko-kimikoaren mapa (IFQ-R). 2014ko kanpaina.

  Egoera Fisiko-Kimikoa

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 11 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  9. Irudia Egoera kimikoaren mapa. 2014ko kanpaina.

  5. 2010-2014 BOSTURTEKOAREN EMAITZAK

  Jarraian, 2014an eta 2010-2014 bosturtekoan kontrolatutako 128 kontrolguneen egoera kimikoaren

  eta egoera fisiko-kimikoaren kalitate emaitzak aurkezten dira.

  Plan hidrologikoetako Ingurumen helburuen betetzeari buruz, Nitritoak, Fosforoa eta Ortofosfatoa dira

  gehienbat mediterranear isurialdean antzematen diren ez betetzeak. Kantauriar isurialdean,

  Oxigenoaren Eskaera Kimikoa (OEK), Amonioa, Fosforoa eta Ortofosfatos dira gehienbat antzematen

  diren ez betetzeak.

  2010-2014 bosturtekoan egoera fisiko-kimikoari erreparatuz, 2014an 2013an baino emaitza

  txarragoak egon dira, baina oraindik, egoera fisiko-kimikoa Oso Ona edo Ona da kontrolgune

  gehienetan (8. taula eta 11. Irudia).

  Halaber, azpimarratzekoa da zenbait kontrolguneren egoera fisiko-kimikoa maila txarrean mantentzen

  dela 2010-2014 denboraldi osoan. Kontrolgune horiek hurrengoak dira: Bizkaian, OKA114;

  Gipuzkoan, DEG068 eta Araban, ZAD060, ZAD522, eta NIZ106.

  2010-2014 denboraldiko egoera fisiko-kimiko orokorrari dagokionez, esan beharra dago kontrolgune

  batek egoera Ona (betetzen du) aurkezten duela, bost kanpainetatik gutxienez lautan egoera Ona

  aurkezten badu.Hala eta guztiz ere kontuan izan behar da, 2012-2014 urteetako emaitzek, 2010-

  2011koek baino pisu handiago dutela, hau da, ez betetzeak 2010-2011ko urteetan izan badira eta

  2012-2014an egoera Ona izan bada, 2010-2014ko egoera orokorrari Ona eman zaio.

  Irizpide hau jarraituz, %75k egoera fisiko-kimiko egokia (betetzen du) aurkezten du; beste %25k ez du

  egoera fisiko-kimiko egokia aurkezten (ez du betetzen). (8. taula, 11. Irudia).

  Egoera Kimikoa

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 12 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  IFQ-Raren kalkuluan kontuan hartzen diren eta bosturteko egoera fisiko kimikoaren emaitzetan

  gehien baldintzatu dituzten parametroak DQO eta oxigeno-asetasunaren ehunekoa (oxigeno gabezia)

  izan dira.

  Bestalde, 60/2011 Errege Dekretuaren II. eranskinean barne hartutako parametroetatik, maiztasun

  gehiagoz kontzentrazio handiagoa jaso dutenak hauek izan dira: Kobrea, Kromo totala eta Zinka.

  Bitartean 2014an, parametro batek ere ez du gainditu aipatutako Dekretutuko ingurumen – kalitate

  arauak.

  Egoera fisiko-kimikoaren adierazle osagarriei dagokienez, 2014an Prati adierazlearen emaitzak 2013

  urtekoen antzekoak dira, lagin gehienak Bikaina (OO) eta Ona (O) diagnosia izanik, (12. Irudia).

  2014an KOAk joera negatiboa erakusten du, 2013 urtearekin alderatuz, maila Bikaina (OO) edo Ona

  (O) dagokion lagin kopurua jaitsi egin baita. (13. Irudia).

  2014an lortutako Arrainen Bizitzari buruzko Zuzentarauaren emaitzak 2013an lortutako emaitzak

  baino pixka bat txarragoak dira. 2012.urteko emaitzekin konparatuz, oso antzekoak dira.(14. Irudia).

  Kalitate emaitzen banaketa geografikoari dagokionez, maila Txarra izandako kontrolgune gehienak

  Deba eta Zadorra Unitate Hidrologikoetan aurkitzen dira; hirigune handietan ibaian behera, bereziki.

  Gune hauetan isurketa tasarik handienak kontzentratzen dira, bai isurketa industrialak bai eta hiri-

  isurketak ere. Nabarmendu beharra dago, saneamendu arazoak pixkanaka hobetuz doazela eta hori,

  apurka-apurka ibaien egoeran hauteman daiteke.

  10. Irudia Egoera fisiko-kimikoaren mapa. 2010-2014 denboraldia.

  Egoera Fisiko-Kimikoa

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 13 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  11. Irudia Urtez urteko egoera fisiko-kimikoaren emaitzak (IFQ-R). 2010-2014 denboraldia.

  12. Irudia Prati adierazlea, egoera fisiko-kimikoaren emaitzak. 2010-2014 denboraldia.

  13. Irudia Egoera fisiko-kimikoaren emaitzak (KOA). 2010-2014 denboraldia.

  14. Irudia Bizitza Zuzentaraua, egoera fisiko-kimikoaren emaitzak. 2010-2014 denboraldia. Kalitate-mailak; “I” edo “S.” izokinen familiako urak, “II” edo “C” ziprinidoen familiako urak, “III” ur desegokiak izokinen eta ziprinidoen familiako bizidunentzat.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 14 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Egoera kimikoari erreferentzia eginez, 2010-2014 bosturtekoan izandako kalitate emaitzarik onenak

  2012 urteetan jazo dira (egoera onean egondako kontrolgune kopuru handiena). 2010. urtean, ostera,

  aurretik aipatutako kalitate mailadun kontrolgune gutxien aurkeztu ziren (15. Irudia eta 9. taula).

  Bosturtekoaren egoera kimiko orokorrari dagokionez, kontrolguneen %76k egoera kimiko Ona

  aurkeztu dutela eta %24k egoera Ona lortu ez dutela adierazi behar da.

  2014an, kontrolguneek egoera kimiko ona lortu ez izanaren arrazoia zenbait parametrok baldintzatu

  dute, (IKAren parametroak, 60/2011 Errege Dekretuaren I. eranskinean), besteak beste, Nikela eta

  Kadmioa ur-matrizean eta Merkurioa biotan.

  Halaber, 2010-2014 denboraldian, laginetan egoera kimiko Ona lortu ez izana zenbait aldagairen

  eraginagatik izan da; aldagaiak hurrengoak izan dira: Beruna, Merkurioa, Nikela eta Kadmioa ur-

  matrizean, eta Merkurioa, biotan eta sedimentuan.

  Egoera kimikoarekin lotuta, nahiz eta kontrolguneen ehuneko esanguratsu batek egoera kimiko Ona

  lortu ez duen (industrializazio eta biztanle dentsitate gehiendun hiriguneetan kokaturiko ibai

  beheranzkoan bereziki), aurreikustekoa da hurrengo urteotan apurka-apurka emaitza hobeak lortzen

  joatea, dagoeneko gauzatutako saneamendu neurri edo momentu honetan aurrera eramaten ari diren

  neurriei esker, aipatu den bezala, emaitzarik hoberenak 2012an lortu baitira.

  15. Irudia Urtez urteko egoera kimikoaren emaitzak. 2010-2014 denboraldia.

  Egoera ona

  Ez da Iristen

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 15 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  16. Irudia Egoera kimikoaren mapa. 2010-2014 bosturteko emaitza orokorra.

  Egoera Kimikoa

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 16 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  6. TAULAK

  Unitatea Masa Kodea Kontrolgune mota Masaren adierazgarria UTMX ETRS89 UTMY ETRS89 Matrizea

  Aguera Agüera I AGU126 1 Bai 479011,3 4792248,37 A

  Arakil Arakil hasta Altzania ARA150 4 Bai 560046,63 4746591,28 A, S, B

  Artibai Artibai-A ART168 1 Bai 542484,59 4794806,64 A

  Artibai Artibai-A ART202 5 Ez 544277,61 4796264,59 A, S, B

  Baia Baia hasta Subijana BAI084 1 Ez 513425,95 4761614,49 A

  Baia Baia hasta Subijana BAI258 1 Bai 508877,72 4750760,32 A

  Baia Baia desde Subijana hasta Ebro BAI500 1 Bai 506827,33 4731669,24 A

  Baia Baia desde Subijana hasta Ebro BAI558 1 Ez 505601,89 4728652,11 A

  Barbadun Barbadun-A BAR126 1 Bai 488693,93 4790809,29 A

  Barbadun Barbadun-B BAR190 5 Bai 490238,59 4795461,23 A

  Bidasoa Bidasoa III BID555 1 Bai 603068,84 4794251,12 A

  Bidasoa Jaizubia-A BJA050 3 Bai 595535,93 4799024,88 A, S, B

  Butroe Estepona-A BES042 1 Bai 515463,31 4805609,71 A

  Butroe Butroe-A BUT137 1 Bai 514795,48 4798006,97 A

  Butroe Butroe-B BUT226 1 Ez 510746 4801811,62 A, S, B

  Butroe Butroe-B BUT270 5 Bai 507322,47 4801954,01 A

  Deba Angiozar-A DAG050 1 Bai 545118,26 4772951,59 A

  Deba Antzuola-A DAN055 1 Bai 549513,26 4772269,5 A

  Deba Aramaio-A DAR046 1 Bai 537493,33 4767365,11 A

  Deba Deba-A DEB034 1 Ez 535364,46 4758858,64 A

  Deba Deba-A DEB080 1 Bai 535277,97 4760534,72 A

  Deba Deba-B DEB202 3 Bai 544976,19 4770012,57 A

  Deba Deba-C DEB348 3 Bai 547595,43 4780591,55 A

  Deba Deba-D DEB492 5 Bai 549752,58 4789309,49 A, S, B

  Deba Ego-A DEG068 1 Bai 544534,44 4781971,61 A

  Deba Kilimoi-A DKI036 1 Bai 550950,88 4788018,62 A

  Deba Saturraran-A DMI044 1 Bai 548204,25 4795157,57 A

  Deba Arantzazu-A DOA124 1 Bai 546109,06 4764638,52 A

  Deba Oinati-A DOI025 1 Bai 550955,83 4763160,17 A

  Deba Oinati-B DOI095 1 Bai 545355,15 4768112,56 A

  Deba Ubera-A DUB042 1 Bai 546566,31 4775054,56 A

  Ebro Riomayor hasta Ebro EBM100 1 Bai 531478,92 4707473,62 A

  Ega Ega hasta Berron EGA138 1 Bai 543175,18 4720307,56 A

  Ega Ega desde Berron hasta Istora EGA380 1 Bai 554525,23 4724923,4 A

  Ega Berron hasta Sabando EGB172 1 Bai 549365,26 4726884,49 A

  Ega Berron desde Sabando hasta Ega EGI102 1 Bai 545472,27 4727206,56 A

  Ibaizabal Asua-A ASU045 1 Ez 511713,42 4792172,99 A

  Ibaizabal Asua-A ASU160 5 Bai 505069,38 4793252,04 A, S, B

  Ibaizabal Galindo-A GAL095 2 Bai 500564,34 4791882,08 A

  Ibaizabal Larrainazubi-A GLA047 1 Bai 501654,41 4799138,06 A

  Ibaizabal Gobelas-A GOB082 1 Bai 500033,39 4798370,07 A

  Ibaizabal Amorebieta-Aretxabalgane IAL068 1 Bai 515953,39 4787769,99 A

  Ibaizabal Arratia IAR222 1 Bai 518564,34 4783161,99 A

  Ibaizabal Elorrio I IBA080 1 Bai 535046,28 4775383,79 A

  Ibaizabal Elorrio II IBA140 1 Bai 531471,32 4778223,85 A

  Ibaizabal Ibaizabal I IBA162 1 Bai 529594,35 4780224,88 A

  Ibaizabal Ibaizabal II IBA194 3 Bai 526953,34 4781065,92 A

  Ibaizabal Ibaizabal III IBA306 1 Bai 519855,36 4784307,98 A

  Ibaizabal Ibaizabal IV IBA390 1 Ez 514512,37 4785968,01 A

  Ibaizabal Ibaizabal IV IBA428 1 Ez 512214,36 4786357,02 A

  Ibaizabal Ibaizabal IV IBA518 1 Bai 506651,35 4787830,05 A

  Ibaizabal San Miguel IGA040 1 Bai 520981,4 4786643,96 A

  Ibaizabal Indusi IIN140 1 Bai 519214,25 4777260,01 A

  Ibaizabal Maguna IOR080 1 Bai 526304,35 4781973,92 A

  Ibaizabal Akelkorta ISA062 1 Bai 532315,35 4779704,84 A

  Ibaizabal Cadagua II KAD372 1 Bai 492219,27 4784327,23 A

  Ibaizabal Cadagua III KAD452 1 Bai 497966,28 4785341,15 A

  Ibaizabal Cadagua IV KAD504 5 Bai 500284,31 4787637,11 A, S, B

  Ibaizabal Herrerías KHE300 1 Bai 495283,24 4781397,21 A

  Ibaizabal Herrerías KHI150 1 Ez 497756,23 4779625,19 A

  Ibaizabal Altube I NAL062 1 Bai 508142,94 4761297,22 A

  Ibaizabal Altube II NAL260 1 Bai 504939,21 4776387,13 A

  Ibaizabal Nerbioi I NER141 1 Ez 499215,97 4763829,32 A

  Ibaizabal Nerbioi I NER258 3 Bai 500389,15 4772872,21 A, S, B

  Ibaizabal Nerbioi II NER520 5 Bai 509669,35 4786877,03 A, S, B

  Ibaizabal Izoria NIZ106 1 Bai 498617,07 4768984,27 A

  Ibaizabal Zeberio NZE124 1 Bai 508291,26 4779756,08 A

  Inglares Inglares desde Pipaon hasta Ebro ING245 1 Bai 513480,15 4722303,08 A

  Karrantza Karrantza KAR130 1 Bai 469814,05 4788280,78 A

  Lea Lea-A LEA196 5 Bai 540004,59 4799006,67 A, S, B

  Lea Ea-A LEX036 1 Bai 533885,56 4802053,77 A

  Oiartzun Oiartzun-A OIA102 5 Bai 590409,03 4795110,14 A, S, B

  Oka Oka-A OKA066 1 Ez 525541,47 4791378,91 A

  Oka Oka-A OKA075 1 Bai 525304,48 4793196,9 A

  Oka Oka-A OKA114 5 Ez 526420,5 4794993,88 A, S, B

  Oka Golako-A OKG120 1 Bai 527052,51 4796404,87 A

  Oka Mape-A OKM056 1 Bai 524068,52 4801621,89 A

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 17 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Unitatea Masa Kodea Kontrolgune mota Masaren adierazgarria UTMX ETRS89 UTMY ETRS89 Matrizea

  Oka Artigas-A OKR020 1 Bai 521932,52 4806021,9 A

  Omecillo Omecillo hasta Húmedo OME080 1 Bai 485631,52 4746856,61 A

  Omecillo Omecillo desde Húmedo hasta Lamuera OME244 1 Bai 495930,47 4741419,49 A

  Omecillo Omecillo desde Lamuera hasta Embalse

  Puentelarrá OME332 1 Bai 496218,37 4735839,47 A

  Omecillo Lamuera hasta Omecillo OMU066 1 Bai 498843,44 4738872,44 A

  Omecillo Húmedo hasta Omecillo OTU136 1 Bai 494380,56 4746869,52 A

  Oria Agauntza I OAG110 1 Bai 566794,9 4758166,11 A

  Oria Agauntza II OAG196 1 Bai 567029,01 4762911,08 A

  Oria Amezketa I OAM055 1 Bai 575464 4765962,86 A

  Oria Amezketa II OAM117 1 Bai 574303,12 4771059,85 A

  Oria Araxes II OAR223 1 Bai 576498,14 4773748,77 A

  Oria Asteasu II OAS070 1 Bai 575683,38 4782408,75 A

  Oria Estanda OES116 1 Bai 563614,12 4766678,16 A

  Oria Leizaran II OLE382 1 Bai 579972,29 4784446,61 A

  Oria Oria II ORI122 1 Bai 561753,04 4763459,21 A

  Oria Oria III ORI220 1 Bai 567314,12 4767515,06 A

  Oria Oria V ORI258 3 Bai 568969,17 4770166 A, S, B

  Oria Oria VI ORI361 1 Ez 573926,2 4774198,84 A

  Oria Oria VI ORI490 1 Ez 578515,34 4784497,65 A

  Oria Oria VI ORI606 1 Bai 576473,57 4791490,66 A

  Oria Zaldibia OZA090 1 Bai 568592,08 4766527,03 A

  Oria Berastegi OZE107 1 Bai 577385,19 4776859,73 A

  Oria Iñurritza-A OZI042 1 Bai 567277,69 4791884,96 A

  Purón Purón hasta Ebro PUR080 1 Bai 481215,46 4744131,62 A

  Urola Altzolaratz-A UAL090 1 Bai 564106,63 4788456,08 A

  Urola Ibaieder-A UIB106 1 Bai 561678,42 4778311,19 A

  Urola Ibaieder-B UIB154 1 Bai 560460,46 4780334,22 A

  Urola Larraondo-A ULA040 1 Bai 558764,64 4790281,24 A

  Urola Urola-A URO026 1 Bai 554644 4761778,36 A

  Urola Urola-B URO106 1 Bai 554499,19 4769091,39 A

  Urola Urola-C URO158 3 Ez 555420,29 4773093,37 A

  Urola Urola-C URO210 1 Bai 552754,34 4775716,44 A

  Urola Urola-D URO320 1 Bai 558618,47 4780579,27 A

  Urola Urola-E URO400 3 Bai 560238,58 4786141,21 A

  Urola Urola-F URO520 5 Bai 562149,66 4790751,13 A, S, B

  Urumea Igara-A UIG052 1 Bai 579920,46 4794639,48 A

  Urumea Urumea III URU400 5 Bai 583492,25 4789781,45 A

  Zadorra Zadorra hasta Embalse Ullibarri ZAD060 1 Ez 549078,57 4745266,48 A

  Zadorra Zadorra hasta Embalse Ullibarri ZAD160 4 Bai 540953,66 4748231,61 A

  Zadorra Zadorra desde Embalse Ullibarri hasta Alegría ZAD338 1 Bai 530401,75 4750560,85 A

  Zadorra Zadorra desde Alegría hasta Zayas ZAD460 1 Bai 522377,61 4744914,07 A

  Zadorra Zadorra desde Zayas hasta Nanclares ZAD522 1 Ez 518493,58 4743772,15 A

  Zadorra Zadorra desde Zayas hasta Nanclares ZAD628 1 Bai 515277,5 4740024,2 A

  Zadorra Zadorra desde Ayuda hasta Ebro ZAD828 4 Bai 508473,2 4724952,19 A, S, B

  Zadorra Ayuda hasta Molinar ZAI088 1 Bai 533105,26 4727745,82 A

  Zadorra Ayuda desde Ríorrojo hasta Zadorra ZAI372 1 Bai 512673,23 4726582,15 A

  Zadorra Alegría hasta Zadorra ZAL150 4 Bai 534517,63 4745694,77 A

  Zadorra Barrundia hasta Embalse Ullibarri ZBA162 1 Bai 541231,73 4751082,59 A

  Zadorra Urkiola hasta Embalse Urrunaga ZSE100 1 Bai 526938,05 4765832,93 A

  Zadorra Zadorra desde Embalse Ullibarri hasta Alegría ZSE288 1 Ez 529584,84 4754396,85 A

  Zadorra Santa Engracia hasta Embalse Urrunaga ZUN070 1 Bai 525733,97 4762008,95 A

  Zadorra Zayas desde Larrinoa hasta Zadorra ZZA246 1 Bai 519855,64 4746479,11 A

  3. taula Sarearen kontrolguneak eta kontrolguneen tipologia. 2014ko kanpaina. (Kontrolgune motak: 1: Oinarria; 2:Oinarria, OSPAR; 3: Oinarria, Lehentasunezkoa (Kantauriarra); 4: Oinarria, Lehentasunezkoa (Mediterranearra); 5:Oinarria, Lehentasunezkoa, OSPAR (Kantauriarra); Jatorria: A= Ura; S= Sedimentua y B= Biota).

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 18 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Kontrolgune

  mota Entseguak

  1 Eroankortasun elektrikoa 20ºCtan

  1 Oxígeno disolbatua

  1 pHa

  1 Oxigeno disolbatuaren asetasuna 1 Uraren tenperatura

  1 Airearen tenperatura

  2 Alkalinotasuna

  2 Guztizko Amonioa 2 Bikarbonatoak

  2 Kaltzioa

  2 Karbonatoak

  2 Zianuroak 2 Kloruroak

  2 Gorotz koliformeak

  2 Guztizko koliformeak 38ºC

  2 Oxígenoaren eskaera biokimikoa 6 egun 2 Oxigenoaren eskaera kimikoa

  2 Guztizko gogortasuna

  2 Gorotz estreptokokoa

  2 Fluoruroa 2 Guztizko burdina

  2 Fenol adierazlea

  2 Magnesioa

  2 Guztizko Manganesoa 2 Nitritoak

  2 Kjeldahl nitrogenoa

  2 Potasioa

  2 Sodioa 2 Sulfatoak

  2 Uhertasuna

  2 eta 8 Amoniako ez ionizatua

  2 eta 8 Guztizko Fosforoa 2 eta 8 Nitratoa

  2 eta 8 Guztizko Nitrogenoa

  2 eta 8 Ortofosfatoa 2 eta 8 Solido esekituak

  3 Guztizko Artsenikoa

  3 Kromo hexabalentea

  3 Guztizko Kromo 3 Nikel disolbatua

  3 Guztizko Selenioa

  3 eta 8 Kadmio disolbatua

  3 eta 8 Kobre disolbatua 3 eta 8 Guztizko Kobrea

  3 eta 8 Merkurio disolbatua

  3 eta 8 Berun disolbatua

  3 eta 8 Guztizko Zinka 4 1,1,1-Trikloroetanoa

  4 1,2 Dikloroetanoa

  4 1,2,4-Triklorobentzenoa

  4 1,2,5-Triklorobentzenoa 4 1,4,6-Triklorobentzenoa

  4 5-Nonilfenola

  4 Antrazenoa

  4 Bentzenoa 4 Bentzo(a)pirenoa

  4 Bentzo(b)fluorantenoa

  4 Bentzol(g,h,i)perilenoa

  4 Bentzol(k)fluorantenoa 4 Guztizko Zianuroak

  4 Kloroalkanoak C10-14

  4 Klorobentzenoa

  4 Kloroformoa (Triclorometano)

  Kontrolgune mota

  Entseguak

  4 Di(2-etilhexil)ftalatoa (DEHP)

  4 Diklorobentzenoa (Σ i orto, meta eta para

  isomeroak)

  4 Diklorometanoa

  4 Difenileter bromatuak (Pentabromodifenileter;

  kide zenb.28, 58, 99, 100, 164 eta 165)

  4 Etilbentzenoa

  4 Fluorantenoa 4 Fluoruroak

  4 Hexaklorobentzenoa

  4 Hexaklorobutadienoa 4 Indeno(1,2,4-cd)pirenoa

  4 m-Xilenoa

  4 Naftalenoa

  4 Nonilfenola 4 Oktilfenola ((5-(1,1’,4,4’ tetrametilbutil)fenola))

  4 o-Xilenoa

  4 p-Xilenoa

  4 Tetrakloroetilenoa (Perkloroetilenoa) 4 KarbonoTetrakloruroa

  4 Toluenoa

  4 Triklorobentzenoak

  4 Trikloroetilenoa 4 Xilenoa (Σ orto, meta eta para isomeroak)

  5 Aldrina

  5 alfa-Endosulfana

  5 alfa-HCH 5 beta-HCH

  5 Klorofenbinfoak

  5 Kloropirifoak

  5 Tributilestaztainu osagaiak (tributileztainu katioia) 5 Guztizko DDTa

  5 delta-HCH

  5 Dieldrína

  5 Endosulfana 5 Endosulfan sulfatoa

  5 Endrina

  5 Hexaklorozillohexanoa

  (Σ alfa, beta, delta eta gamma isomeroak)

  5 Isodrina

  5 Metolakloroa

  5 p,p'-DDT 5 Pentaklorobentzenoa

  5 Pentaklorofenola

  5 eta 8 Lindanoa (gamma-HCH)

  6 Alakloroa 6 Atrazina

  6 Diurona

  6 Isoproturona

  6 Simazina 6 Terbutilazina

  6 Trifluralina

  7 2, 5-D edo azidoa 2,5-diclorofenoxy azetikoa

  7 3, 5 Dikloroanilina 7 Glifosatoa

  7 Heptakloroa

  7 MCPA edo azido(5-cloro-2-metilfenoxi)azetikoa

  7 Mekopropa edo azidoa2-(5-kloro-2-

  metilfenoxi)propinikoa)

  7 Metribuzina

  7 Terbutrina

  4. taula Kontrol mota bakoitzari dagozkion elkartzeak eta entseguak. (Kodigoak: 1; Momentukoa, 2; Bateria base, 3; Metal-kutsatzaileak, 4; Lehentasunezko kutsatzaileak, 5; Biozida kutsatzaileak eta produktuak, 6; herbizida kutsatzaileak, 7; beste herbizida kutsatzaile batzuk, 8;OSPAR). (Disolbatua: kontzentrazio disolbatua (0.45 µmko mintzarekin filtrazioa edo aurre tratamendu baliokidea ). Guztira: Guztizko kontzentrazioa (filtratu gabeko ura).

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 19 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Entseguak

  alfa-HCH

  beta-HCH

  Tributileztainu konposatuak (tributileztainu katioia)

  delta-HCH

  Hexakloroziklohexanoa (Σ alfa, beta, delta y gamma isomeroak)

  Lindanoa (gamma-HCH)

  Pentaklorobentzenoa

  Kloroalkanoak C10-13

  Difenileter bromatuak (Pentabromodifenileterra; kideen zenb. 28, 47, 99, 100, 153 y 154)

  Hexaklorobentzenoa

  Hexaklorobutadienoa

  Karbono tetrakloruroa

  Di(2-etilhexil)ftalatoa (DEHP)

  Artsenikoa

  Entseguak

  Kadmioa

  Kobrea

  Kromoa

  Kromo VI

  Merkurioa

  Beruna

  Selenioa

  Zinka

  Antrazenoa

  Bentzol(a)pirenoa

  Bentzol(b)fluorantenoa

  Bentzol(g,h,i)perilenoa

  Bentzol(k)fluorantenoa

  Fluorantenoa

  Indeno(1,2,3-cd)pirenoa

  5. taula Sedimentu eta biotan burututako entseguak.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 20 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Ingurugiroko helburuen betetzearen ebaluazio. 2014ko kanpaina 2010-2014urteen Ingurugiroko Helburuen Plan

  Hidrologikoen betetzea

  Mugape UH Kontrol gunea

  pH %O2 OD Cond Nitrato Nitrito Amonio DBO5 DQO PT PO4

  OMA betetzen du

  2010 2011 2012 2013 2014

  Kantauri Mendebaldea Aguera AGU126 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO O B

  Ez B B B B

  Kantauri Mendebaldea Karrantza KAR130 OO OO

  OO OO

  O OO OO O O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Artibai ART062

  Ez B

  B Kantauri Ekialdea Artibai ART168 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Artibai ART202 OO O

  OO OO

  O OO O OO OO B

  Ez Ez B B B

  Kantauri Ekialdea Barbadun BAR126 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Barbadun BAR190 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Bidasoa BID555 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Bidasoa BJA050 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Butroe BES042 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Butroe BUT062

  B Kantauri Ekialdea Butroe BUT137 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Butroe BUT226 OO OO

  OO OO

  O OO OO O O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Butroe BUT270 OO OO

  OO OO

  OO OO OO O O B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DAG050 O OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DAN055 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez Ez B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DAR046 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DEB034

  B Kantauri Ekialdea Deba DEB080 OO OO

  Ez OO

  OO OO OO OO OO Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Kantauri Ekialdea Deba DEB202 OO OO

  OO OO

  O OO OO OO O B

  Ez Ez Ez Ez B

  Kantauri Ekialdea Deba DEB348 OO OO

  OO OO

  OO OO OO O OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DEB492 OO OO

  OO OO

  O OO OO OO O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DEG068 OO O

  OO OO

  Ez Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Kantauri Ekialdea Deba DKI036 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DMI044 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DOA124 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DOI025 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DOI095 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Deba DUB042 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal ASU045 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal ASU160 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal GAL095 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal GLA047 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal GOB082 OO O

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez Ez B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IAL068 OO OO

  OO OO

  OO OO OO O O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IAR222 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA080 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA140 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA162 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA194 OO OO

  OO OO

  OO OO OO O O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA306 OO OO

  OO OO

  OO OO OO O O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA390 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA428 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IBA518 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IGA040 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IIN140 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal IOR080 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal ISA062 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal KAD372 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal KAD452 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal KAD504 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal KHE100

  B

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 21 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Ingurugiroko helburuen betetzearen ebaluazio. 2014ko kanpaina 2010-2014urteen Ingurugiroko Helburuen Plan

  Hidrologikoen betetzea

  Mugape UH Kontrol gunea

  pH %O2 OD Cond Nitrato Nitrito Amonio DBO5 DQO PT PO4

  OMA betetzen du

  2010 2011 2012 2013 2014

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal KHE300 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal KHI150 OO OO

  OO OO

  Ez OO O O O Ez

  Ez B Ez

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal NAL062 OO OO

  Ez OO

  OO OO OO OO OO Ez

  Ez Ez Ez

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal NAL260 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal NER141 OO OO

  Ez OO

  OO OO OO OO OO Ez

  Ez Ez Ez

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal NER258 OO OO

  Ez OO

  O O Ez Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal NER520 OO OO

  OO OO

  OO O O OO OO B

  Ez B Ez B B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal NIZ106 OO OO

  OO OO

  O O O O O B

  Ez Ez Ez Ez B

  Kantauri Ekialdea Ibaizabal NZE124 OO OO

  OO OO

  OO OO O OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Lea LEA112

  B Kantauri Ekialdea Lea LEA196 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Lea LEX036 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Oiartzun OIA044

  B Kantauri Ekialdea Oiartzun OIA102 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oka OKA066 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oka OKA075 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Oka OKA114 OO O

  OO OO

  Ez OO OO Ez OO Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Kantauri Ekialdea Oka OKG120 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oka OKM040

  B Kantauri Ekialdea Oka OKM056 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oka OKR020 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OAG110 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OAG196 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OAM055 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OAM117 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OAR223 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OAS070 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OES116 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OLE382 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria ORI055

  B Kantauri Ekialdea Oria ORI122 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria ORI220 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria ORI258 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria ORI361 O OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Oria ORI490 OO OO

  OO OO

  O OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria ORI606 OO OO

  OO OO

  O OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OZA090 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Oria OZE107 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B

  Kantauri Ekialdea Oria OZI042 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Urola UAL090 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Urola UIB106 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B B B

  Kantauri Ekialdea Urola UIB154 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Urola ULA040 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Urola URO026 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Urola URO106 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez Ez B B B

  Kantauri Ekialdea Urola URO158 OO OO

  OO OO

  O OO O Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez B Ez

  Kantauri Ekialdea Urola URO210 OO OO

  OO OO

  OO O OO O Ez Ez

  Ez Ez Ez B Ez

  Kantauri Ekialdea Urola URO320 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Urola URO400 OO OO

  OO OO

  O OO OO OO O B

  Ez B B B B

  Kantauri Ekialdea Urola URO520 OO OO

  OO OO

  O O Ez OO O Ez

  Ez B B B Ez

  Kantauri Ekialdea Urumea UIG052 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  B B B

  Kantauri Ekialdea Urumea URU288

  B

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 22 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  Ingurugiroko helburuen betetzearen ebaluazio. 2014ko kanpaina 2010-2014urteen Ingurugiroko Helburuen Plan

  Hidrologikoen betetzea

  Mugape UH Kontrol gunea

  pH %O2 OD Cond Nitrato Nitrito Amonio DBO5 DQO PT PO4

  OMA betetzen du

  2010 2011 2012 2013 2014

  Kantauri Ekialdea Urumea URU400 OO OO

  OO OO

  OO OO OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Arakil ARA150 OO

  OO O OO O OO

  OO Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez B Ez

  Ebro Arakil ARÑ057

  B Ebro Baia BAI084 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Baia BAI258 OO

  OO O OO OO OO

  OO O OO B

  Ez B B B B

  Ebro Baia BAI500 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Baia BAI558 OO

  O OO OO Ez OO

  OO Ez Ez Ez

  B Ez

  Ebro Ebro EBM100 OO

  OO OO OO OO OO

  OO O OO B

  Ez B B B B

  Ebro Ega EGA138 OO

  OO OO OO OO OO

  OO O OO B

  Ez B Ez B B

  Ebro Ega EGA380 OO

  OO OO OO OO OO

  OO O OO B

  Ez B B B B

  Ebro Ega EGB172 OO

  OO Ez OO OO OO

  OO OO OO Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Ega EGI102 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  B B B

  Ebro Inglares ING175

  B Ebro Inglares ING245 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Omecillo OME080 OO

  OO O OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Omecillo OME244 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Omecillo OME332 OO

  OO OO OO OO OO

  Ez OO OO B

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Omecillo OMU066 OO

  OO OO O OO OO

  Ez OO OO B

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Omecillo OTU136 OO

  OO O OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Purón PUR080 OO

  OO O OO OO OO

  OO OO OO B

  B B B

  Ebro Zadorra ZAD060 OO

  Ez OO OO Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZAD160 OO

  O OO O Ez O

  O Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZAD338 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Zadorra ZAD460 OO

  O OO OO O OO

  OO Ez O Ez

  Ez Ez B B Ez

  Ebro Zadorra ZAD522 OO

  Ez OO O Ez O

  O Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZAD628 OO

  O OO O Ez O

  O Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZAD828 OO

  OO OO O Ez O

  O Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZAI018

  Ez B

  B Ebro Zadorra ZAI088 OO

  OO O OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Zadorra ZAI372 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  B B B B B

  Ebro Zadorra ZAL150 OO

  OO OO O Ez OO

  OO Ez O Ez

  Ez B Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZBA068

  B Ebro Zadorra ZBA162 OO

  OO OO OO OO O

  OO O O B

  Ez Ez B B B

  Ebro Zadorra ZSE042

  B Ebro Zadorra ZSE100 OO

  O OO OO O O

  OO Ez O Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZSE288 OO

  OO O OO OO O

  OO Ez Ez Ez

  Ez Ez Ez Ez Ez

  Ebro Zadorra ZUN070 OO

  OO OO OO OO OO

  OO OO OO B

  Ez B B B B

  Ebro Zadorra ZZA246 OO

  O OO O OO OO

  OO O OO B

  Ez B B B B

  6. taula Plan hidrologikoetako Ingurumen helburuen betetzea (E.D. 399/2013 (Kantauri Mendebaldeko Mugape hidrografikoaren Plan hidrologikoa). E.D. 400/2013 (Kantauri Ekialdeko Mugape hidrografikoaren Plan hidrologikoa). E.D. 129/400 (Ebroko Mugape hidrografikoaren Plan hidrologikoakoa). “OO” Oso Ona, “O” Ona, “Ez” Ez du betetzen ingurugiroko Planen helburuak, “-“ ebaluatu gabea, ez edukitzearren atalaserik dagokion Plan Hidrologikoai.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 23 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2014ko kanpainaren ebaluaketa

  Egoera Fisiko-Kimikoa Beste adierazle batzuk Egoera Kimikoa

  UH Kontrol gunea

  OMA betetzen du Oharrak IFQ-R

  Lehentasunezko substantziak

  Egoera Fisiko-Kimikoa ICG Prati Bizitza

  Egoera Kimikoa Parametroak

  Aguera AGU126 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Arakil ARA150 Ez

  O Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen Hg Biota

  Artibai ART168 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Artibai ART202 B

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen TBT Agua / Hg Biota

  Baia BAI084 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Baia BAI258 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Baia BAI500 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Baia BAI558 Ez

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona

  Barbadun BAR126 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Barbadun BAR190 B

  OO Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona

  Bidasoa BID555 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona

  Bidasoa BJA050 B

  O Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Ez da Iristen Cd Agua / Hg Biota eta

  Sedimentu

  Butroe BES042 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Butroe BUT137 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Butroe BUT226 B

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen Hg Biota

  Butroe BUT270 B

  O Oso Ona Betetzen du N O III

  Egoera Ona Deba DAG050 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona

  Deba DAN055 B

  OO Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Deba DAR046 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO III

  Egoera Ona

  Deba DEB080 Ez

  OO Oso Ona Betetzen du E O I edo S

  Egoera Ona Deba DEB202 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona

  Deba DEB348 B

  OO Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Deba DEB492 B

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen PBDE-100 Ura / Hg Biota

  Deba DEG068 Ez

  Tx Ona Ez du Betetzen E N III

  Egoera Ona Deba DKI036 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Deba DMI044 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Deba DOA124 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Deba DOI025 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Deba DOI095 B

  OO Oso Ona Betetzen du O O I edo S

  Egoera Ona

  Deba DUB042 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Ebro EBM100 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Ega EGA138 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Ega EGA380 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Ega EGB172 Ez Eroankortasuna OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona Ega EGI102 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona

  Ibaizabal ASU045 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal ASU160 B

  OO Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Ez da Iristen Hg Biota

  Ibaizabal GAL095 B

  O Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Ez da Iristen HCH Ura

  Ibaizabal GLA047 B

  OO Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal GOB082 B

  O Oso Ona Betetzen du N O III

  Egoera Ona

  Ibaizabal IAL068 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal IAR222 B

  OO Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona

  Ibaizabal IBA080 B

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona Ibaizabal IBA140 B

  OO Oso Ona Betetzen du N O III

  Egoera Ona

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 24 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2014ko kanpainaren ebaluaketa

  Egoera Fisiko-Kimikoa Beste adierazle batzuk Egoera Kimikoa

  UH Kontrol gunea

  OMA betetzen du Oharrak IFQ-R

  Lehentasunezko substantziak

  Egoera Fisiko-Kimikoa ICG Prati Bizitza

  Egoera Kimikoa Parametroak

  Ibaizabal IBA162 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal IBA194 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona

  Ibaizabal IBA306 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal IBA390 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona

  Ibaizabal IBA428 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal IBA518 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona

  Ibaizabal IGA040 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Ibaizabal IIN140 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona

  Ibaizabal IOR080 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Ibaizabal ISA062 B

  OO Oso Ona Betetzen du N O I edo S

  Egoera Ona

  Ibaizabal KAD372 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal KAD452 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Ibaizabal KAD504 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Ez da Iristen Hg Biota

  Ibaizabal KHE300 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal KHI150 Ez

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona

  Ibaizabal NAL062 Ez Eroankortasuna OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona Ibaizabal NAL260 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Ibaizabal NER141 Ez Eroankortasuna OO Oso Ona Betetzen du E O II edo Z

  Egoera Ona Ibaizabal NER258 Ez

  E Oso Ona Ez du Betetzen E N III

  Ez da Iristen Hg Biota

  Ibaizabal NER520 B

  O Oso Ona Betetzen du E O III

  Ez da Iristen Hg Biota

  Ibaizabal NIZ106 B

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona Ibaizabal NZE124 B

  OO Oso Ona Betetzen du O O I edo S

  Egoera Ona

  Inglares ING245 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona Karrantza KAR130 B

  O Oso Ona Ez du Betetzen N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Lea LEA196 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Ez da Iristen Hg Biota

  Lea LEX036 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Oiartzun OIA102 B

  OO Ona Betetzen du O OO I edo S

  Ez da Iristen Cd Ura / Hg Biota eta Sedimentu

  Oka OKA066 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Oka OKA075 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Oka OKA114 Ez

  N Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen Ni Ura

  Oka OKG120 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Oka OKM056 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona

  Oka OKR020 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Omecillo OME080 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Omecillo OME244 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Omecillo OME332 B

  OO Oso Ona Betetzen du E N II edo Z

  Egoera Ona

  Omecillo OMU066 B

  O Ona Betetzen du E E II edo Z

  Egoera Ona Omecillo OTU136 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona

  Oria OAG110 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Oria OAG196 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Oria OAM055 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Oria OAM117 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Oria OAR223 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona Oria OAS070 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Oria OES116 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO III

  Egoera Ona

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 25 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2014ko kanpainaren ebaluaketa

  Egoera Fisiko-Kimikoa Beste adierazle batzuk Egoera Kimikoa

  UH Kontrol gunea

  OMA betetzen du Oharrak IFQ-R

  Lehentasunezko substantziak

  Egoera Fisiko-Kimikoa ICG Prati Bizitza

  Egoera Kimikoa Parametroak

  Oria OLE382 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Oria ORI122 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Oria ORI220 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Oria ORI258 B

  O Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Ez da Iristen Hg Biota

  Oria ORI361 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Oria ORI490 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Oria ORI606 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO III

  Egoera Ona Oria OZA090 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona

  Oria OZE107 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona Oria OZI042 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Purón PUR080 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Urola UAL090 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Urola UIB106 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Urola UIB154 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO I edo S

  Egoera Ona

  Urola ULA040 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Urola URO026 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Urola URO106 B

  OO Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona Urola URO158 Ez

  N Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona

  Urola URO210 Ez

  O Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona Urola URO320 B

  OO Oso Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Urola URO400 B

  O Oso Ona Betetzen du N OO III

  Egoera Ona Urola URO520 Ez

  O Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen Hg Biota

  Urumea UIG052 B

  OO Oso Ona Betetzen du N O II edo Z

  Egoera Ona Urumea URU400 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Zadorra ZAD060 Ez

  Tx Oso Ona Ez du Betetzen E N III

  Egoera Ona Zadorra ZAD160 Ez

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen PBDE-28 Ura

  Zadorra ZAD338 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Zadorra ZAD460 Ez

  O Oso Ona Ez du Betetzen N OO III

  Egoera Ona

  Zadorra ZAD522 Ez

  E Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona Zadorra ZAD628 Ez

  E Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona

  Zadorra ZAD828 Ez

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Ez da Iristen HCH Ura / Hg Biota

  Zadorra ZAI088 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO I edo S

  Egoera Ona Zadorra ZAI372 B

  OO Ona Betetzen du N OO II edo Z

  Egoera Ona

  Zadorra ZAL150 Ez

  O Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona Zadorra ZBA162 B

  N Oso Ona Ez du Betetzen O OO II edo Z

  Egoera Ona

  Zadorra ZSE100 Ez

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona Zadorra ZSE288 Ez

  N Oso Ona Ez du Betetzen N O III

  Egoera Ona

  Zadorra ZUN070 B

  OO Oso Ona Betetzen du O OO II edo Z

  Egoera Ona Zadorra ZZA246 B

  O Oso Ona Betetzen du O OO III

  Egoera Ona

  7. taula Egoera fisiko-kimiko eta egoera kimikoen emaitzak. Kalitate-mailak: OO: Oso Ona, O: Ona,N:Neurrizkoa, E: Eskasa, Tx: Txarra. Izokinen familiako urak: “I edo S”; ziprinidoen familiako urak: “II edo Z”; ur desegokiak izokinen eta ziprinidoen familiako bizidunentzat:”III”. 2014ko kanpaina.

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 26 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2010-2014 denboraldiko egoera fisiko-kimiko orokorraren ebaluaketa

  2010 2011 2012 2013 2014

  KG CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ

  1014 Bosturteko

  AGU126 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ARA150 O OO O N OO Ez N O Ez OO O O N OO Ez

  Ez du betetzen

  ARÑ057 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG ART062 O OO O OO OO OO LG LG LG OO OO OO LG LG LG ART168 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ART202 N OO Ez N OO Ez N OO Ez O OO O N OO Ez

  Ez du betetzen

  ASU045 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ASU160 N OO Ez O O O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BAI084 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BAI258 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BAI500 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BAI558 LG LG LG LG LG LG LG LG LG O OO O N OO Ez

  Ez du betetzen

  BAR126 O OO O O OO O O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  BAR190 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BES042 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BID555 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BJA050 N OO Ez O OO O OO OO OO OO O O O OO O

  Egoera Ona

  BUT062 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG BUT136 O OO O O OO O LG LG LG LG LG LG LG LG LG BUT137 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  BUT226 N O Ez N OO Ez N OO Ez O OO O N OO Ez

  Ez du betetzen

  BUT270 LG LG LG LG LG LG O OO O O OO O O OO O

  Egoera Ona

  DAG050 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  DAN055 O OO O Tx OO Ez O OO O OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  DAR046 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  DEB034 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG DEB080 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  DEB202 Tx O Ez Tx OO Ez E OO Ez N OO Ez O OO O

  Ez du betetzen

  DEB348 E OO Ez N OO Ez O LG Ez OO OO OO OO O O

  Ez du betetzen

  DEB492 E O Ez N OO Ez O OO O O OO O N OO Ez

  Ez du betetzen

  DEG068 Tx OO Ez Tx O Ez Tx O Ez Tx O Ez Tx O Ez

  Ez du betetzen

  DKI036 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  DMI044 LG LG LG LG LG LG N OO Ez O OO O O OO O

  Ez du betetzen

  DOA124 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  DOI025 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  DOI095 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  DUB042 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO O O O OO O

  Egoera Ona

  EBM100 N OO Ez O OO O OO O O OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  EGA138 O OO O O OO O O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  EGA380 O OO O O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  EGB172 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  EGI102 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  GAL095 O OO O O OO O O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  GLA047 LG LG LG LG LG LG OO O O OO O O OO O O

  Egoera Ona

  GOB082 N OO Ez N OO Ez O OO O O OO O O OO O

  Ez du betetzen

  IAL068 N OO Ez O OO O O OO O O OO O O OO O

  Egoera Ona

  IAR222 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O O

  Egoera Ona

  IBA080 N OO Ez O OO O O OO O OO OO OO N OO Ez

  Ez du betetzen

  IBA140 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  IBA162 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  IBA194 E OO Ez O O O O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  IBA306 N OO Ez O OO O O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  IBA390 O OO O O OO O O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  IBA428 O OO O N OO Ez O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  IBA518 O OO O O OO O O OO O OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  IGA040 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  IIN140 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ING175 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG ING245 O OO O OO OO OO OO OO OO OO O O OO OO OO

  Egoera Ona

  IOR080 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO O O OO OO OO

  Egoera Ona

  ISA062 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  KAD372 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  KAD452 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  KAD504 O OO O OO OO OO OO O O OO O O OO OO OO

  Egoera Ona

  KAR130 N OO Ez N OO Ez O OO O O OO O N OO Ez

  Ez du betetzen

  KHE100 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG KHE300 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  KHI150 LG LG LG LG LG LG N OO Ez N OO Ez N OO Ez

  Ez du betetzen

  LEA112 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG LEA196 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 27 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2010-2014 denboraldiko egoera fisiko-kimiko orokorraren ebaluaketa

  2010 2011 2012 2013 2014

  KG CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ

  1014 Bosturteko

  LEX036 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  NAL062 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  NAL260 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  NER141 LG LG LG LG LG LG O OO O OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  NER258 E OO Ez E O Ez N O Ez O OO O E OO Ez

  Ez du betetzen

  NER520 N OO Ez O O O OO OO OO OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  NIZ106 N OO Ez E OO Ez E OO Ez N OO Ez N OO Ez

  Ez du betetzen

  NZE124 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OAG110 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OAG196 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OAM055 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OAM076 N OO Ez N OO Ez LG LG LG LG LG LG LG LG LG OAM117 LG LG LG LG LG LG OO OO OO O OO O OO OO OO

  Egoera Ona

  OAR223 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OAR226 N OO Ez OO OO OO LG LG LG LG LG LG LG LG LG OAS070 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO O OO O

  Egoera Ona

  OES116 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OIA044 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG OIA102 OO O O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O O

  Egoera Ona

  OKA066 O OO O OO OO OO OO OO OO OO O O OO OO OO

  Egoera Ona

  OKA075 LG LG LG LG LG LG O OO O OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OKA114 Tx O Ez E O Ez N LG Ez N O Ez N O Ez

  Ez du betetzen

  OKG120 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OKM040 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG OKM056 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OKR020 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OLE382 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OME080 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OME244 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OME332 O OO O O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OMU066 N OO Ez N O Ez N O Ez N O Ez O O O

  Ez du betetzen

  ORI055 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG ORI122 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ORI220 O OO O O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ORI258 N OO Ez O OO O OO O O OO O O O OO O

  Egoera Ona

  ORI361 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ORI490 N OO Ez N OO Ez O OO O O OO O O OO O

  Ez du betetzen

  ORI606 N OO Ez N OO Ez O OO O O OO O O OO O

  Ez du betetzen

  OTU136 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OZA090 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OZE107 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  OZE132 O OO O OO OO OO LG LG LG LG LG LG LG LG LG OZI042 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  PUR080 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  UAL090 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  UIB106 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  UIB154 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  UIG052 LG LG LG LG LG LG O OO O OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ULA040 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  URO026 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  URO106 O OO O N OO Ez O O O OO O O OO O O

  Egoera Ona

  URO158 N OO Ez N O Ez N O Ez O OO O N O Ez

  Ez du betetzen

  URO210 O OO O N OO Ez N OO Ez OO OO OO N OO Ez

  Ez du betetzen

  URO320 O OO O O O O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  URO400 N O Ez O O O OO O O O OO O O OO O

  Egoera Ona

  URO520 N OO Ez N O Ez N OO Ez OO OO OO N O Ez

  Ez du betetzen

  URU288 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG URU400 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ZAD060 Tx OO Ez Tx OO Ez Tx OO Ez Tx O Ez Tx OO Ez

  Ez du betetzen

  ZAD160 N O Ez N OO Ez N OO Ez N O Ez N OO Ez

  Ez du betetzen

  ZAD336 O OO O OO OO OO LG LG LG LG LG LG LG LG LG ZAD338 LG LG LG LG LG LG OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ZAD460 E OO Ez N OO Ez O OO O O OO O O OO O

  Ez du betetzen

  ZAD522 Tx OO Ez E OO Ez N OO Ez N OO Ez E OO Ez

  Ez du betetzen

  ZAD628 E OO Ez N OO Ez N OO Ez N OO Ez E OO Ez

  Ez du betetzen

  ZAD828 N O Ez N OO Ez N OO Ez N OO Ez N OO Ez

  Ez du betetzen

  ZAI018 OO OO OO O OO O LG LG LG OO OO OO LG LG LG ZAI088 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ZAI372 O OO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O O

  Egoera Ona

  ZAL150 N O Ez O O O N O Ez N O Ez O O O

  Ez du betetzen

  ZBA068 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG ZBA162 O OO O N OO Ez O OO O O OO O N OO Ez

  Ez du betetzen

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 28 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2010-2014 denboraldiko egoera fisiko-kimiko orokorraren ebaluaketa

  2010 2011 2012 2013 2014

  KG CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ CG SP EFQ

  1014 Bosturteko

  ZSE042 LG LG LG LG LG LG LG LG LG OO OO OO LG LG LG ZSE100 N OO Ez E OO Ez N OO Ez Tx OO Ez N OO Ez

  Ez du betetzen

  ZSE288 N OO Ez E OO Ez N O Ez N OO Ez N OO Ez

  Ez du betetzen

  ZUN070 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

  Egoera Ona

  ZZA246 O OO O O OO O OO OO OO O OO O O OO O

  Egoera Ona

  8. taula Egoera fisiko-kimikoaren emaitzak, IFQ-R. 2010-2014 denboraldia.Kalitate-mailak: “OO”: Oso Ona, “O”: Ona, “N”: Neurrizkoa, “E”: Eskasa, “Tx”: Txarra. “LG”: Laginketa gabe, “B”: Betetzen du ; “Ez”: Ez du betetzen. Baldintza Orokorra : “CG”; Lehentasunezko Sustantziak: “SP”; Urteko Egoera Fisiko-kimikoa: “EFQ”.

  2010-2014 denboraldiko egoera Kimikoaren ebaluaketa

  KG 10 11 12 13 14

  2010-2014 Bosturtekoa

  AGU126 O O O O O

  O

  ARA150 Ez O Ez Ez Ez

  Ez

  ARÑ057 LG LG LG O LG

  LG

  ART062 O O LG Ez LG

  LG

  ART168 LG LG O O O

  O

  ART202 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  ASU045 O O O O O

  O

  ASU160 O Ez Ez Ez Ez

  Ez

  BAI084 O O O O O

  O

  BAI258 O O O O O

  O

  BAI500 O O O O O

  O

  BAI558 LG LG LG O O

  O

  BAR126 O O O O O

  O

  BAR190 Ez O O Ez O

  Ez

  BES042 O O O O O

  O

  BID555 O O O O O

  O

  BJA050 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  BUT062 LG LG LG O LG

  LG

  BUT136 O O LG LG LG

  LG

  BUT137 LG LG O O O

  O

  BUT226 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  BUT270 LG LG O O O

  O

  DAG050 Ez O O O O

  Ez

  DAN055 O O O O O

  O

  DAR046 LG LG O O O

  O

  DEB034 LG LG LG O LG

  LG

  DEB080 O O O O O

  O

  DEB202 Ez Ez O O O

  Ez

  DEB348 O Ez O O O

  Ez

  DEB492 O Ez Ez Ez Ez

  Ez

  DEG068 Ez Ez O Ez O

  Ez

  DKI036 Ez O O O O

  Ez

  DMI044 LG LG O O O

  O

  DOA124 O O O O O

  O

  DOI025 LG LG O O O

  O

  DOI095 O O O O O

  O

  DUB042 LG LG Ez Ez O

  Ez

  EBM100 O O O O O

  O

  EGA138 O O O O O

  O

  EGA380 O O O O O

  O

  EGB172 O O O O O

  O

  EGI102 LG LG O O O

  O

  GAL095 O O O Ez Ez

  Ez

  GLA047 LG LG O O O

  O

  GOB082 Ez O O O O

  Ez

  IAL068 O O O O O

  O

  IAR222 O O O O O

  O

  IBA080 O O O O O

  O

  IBA140 O O O O O

  O

  IBA162 O O O O O

  O

  IBA194 Ez O O O O

  Ez

  IBA306 O O O O O

  O

  IBA390 O O O O O

  O

  IBA428 O O O O O

  O

  IBA518 O O O O O

  O

  IGA040 LG LG O O O

  O

  IIN140 LG LG O O O

  O

  ING175 LG LG LG O LG

  LG

  ING245 O O O O O

  O

  IOR080 LG LG O O O

  O

  2010-2014 denboraldiko egoera Kimikoaren ebaluaketa

  KG 10 11 12 13 14

  2010-2014 Bosturtekoa

  ISA062 Ez O O O O

  Ez

  KAD372 O O O O O

  O

  KAD452 O O O O O

  O

  KAD504 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  KAR130 O O O O O

  O

  KHE100 LG LG LG O LG

  LG

  KHE300 O O O O O

  O

  KHI150 LG LG O O O

  O

  LEA112 LG LG LG O LG

  LG

  LEA196 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  LEX036 LG LG O O O

  O

  NAL062 LG LG O O O

  O

  NAL260 O O O O O

  O

  NER141 LG LG O O O

  O

  NER258 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  NER520 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  NIZ106 O O O O O

  O

  NZE124 O O O O O

  O

  OAG110 LG LG O O O

  O

  OAG196 O O O O O

  O

  OAM055 LG LG O O O

  O

  OAM076 O O LG LG LG

  LG

  OAM117 LG LG O O O

  O

  OAR223 LG LG O O O

  O

  OAR226 O O LG LG LG

  LG

  OAS070 O O O O O

  O

  OES116 O O O O O

  O

  OIA044 LG LG LG O LG

  LG

  OIA102 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  OKA066 O O O O O

  O

  OKA075 LG LG O O O

  O

  OKA114 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  OKG120 O O O O O

  O

  OKM040 LG LG LG O LG

  LG

  OKM056 O O O O O

  O

  OKR020 O O O O O

  O

  OLE382 O O O O O

  O

  OME080 O O O O O

  O

  OME244 O O O O O

  O

  OME332 O O O O O

  O

  OMU066 O O O O O

  O

  ORI055 LG LG LG O LG

  LG

  ORI122 O O O O O

  O

  ORI220 O O O O O

  O

  ORI258 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  ORI361 LG LG O O O

  O

  ORI490 O O O O O

  O

  ORI606 O O O O O

  O

  OTU136 O O O Ez O

  Ez

  OZA090 O O O O O

  O

  OZE107 LG LG O O O

  O

  OZE132 O O LG LG LG

  LG

  OZI042 O O O O O

  O

  PUR080 LG LG O O O

  O

  UAL090 O O O O O

  O

  UIB106 O O O O O

  O

  UIB154 Ez O O O O

  Ez

  UIG052 LG LG O O O

  O

  ULA040 O O O O O

  O

  URO026 LG LG O O O

  O

 • EAEko Ibaien Egoera Kimikoaren Jarraipena Egiteko Sarea. Laburpen agiria. 2014ko kanpaina.

  Orria 29 / 29 UTE LABAQUA-ONDOAN Uraren Euskal Agentziarentzat

  2010-2014 denboraldiko egoera Kimikoaren ebaluaketa

  KG 10 11 12 13 14

  2010-2014 Bosturtekoa

  URO106 O O O O O

  O

  URO158 Ez O O O O

  Ez

  URO210 O O O O O

  O

  URO320 O O O O O

  O

  URO400 O O O O O

  O

  URO520 Ez Ez Ez Ez Ez

  Ez

  URU288 LG LG LG Ez LG

  LG

  URU400 O O O O O

  O

  ZAD060 O O O O O

  O

  ZAD160 Ez O O O Ez

  Ez

  ZAD336 O O LG LG LG

  LG

  ZAD338 LG LG O O O

  O

  ZAD460 O O O O O

  O

  ZAD522 O O O O O

  O

  2010-2014 denboraldiko egoera Kimikoaren ebaluaketa

  KG 10 11 12 13 14

  2010-2014 Bosturtekoa

  ZAD628 O O O O O

  O

  ZAD828 O Ez Ez Ez Ez

  Ez

  ZAI018 O O LG O LG

  LG

  ZAI088 O O O O O

  O

  ZAI372 O O O O O

  O

  ZAL150 Ez O O O O

  Ez

  ZBA068 LG LG LG O LG

  LG

  ZBA162 O O O O O

  O

  ZSE042 LG LG LG O LG

  LG

  ZSE100 O O O O O

  O

  ZSE288 O O O O O

  O

  ZUN070 O O O O O

  O

  ZZA246 O O O O O

  O

  9. taula Egoera kimikoaren emaitzak. 2010-2014 bosturtekoaren urtez urteko emaitzak eta emaitza orokorrak aurkezten dira. “LG”: Laginketa gabe. “O” egoera kimiko Ona, “Ez” Ez da iristen egoera kimiko onera.

  1. SARRERA2. SAREAREN DISEINUA3. Emaitzen interpretazioa4. 2014KO KANPAINAREN EMAITZAK5. 2010-2014 BOSTURTEKOAREN EMAITZAK6. TAULAK