C:Documents and Settingsuser · th-cnt°mkv shbn-\ns‚ NnIn’ apX¬ tdmU-]ISß-fn¬kw`-hn-°p∂...

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of C:Documents and Settingsuser · th-cnt°mkv shbn-\ns‚ NnIn’ apX¬ tdmU-]ISß-fn¬kw`-hn-°p∂...

 • th-cnt°mkv shbn-\ns‚ NnIn’ apX¬ tdmU-]ISß-fn¬kw`-hn-°p∂ c‡-[-a-\n-bpsS XI-cm¿ XpS-ßnb t{Sma tIkp-Iƒ hsc NnIn-’n®v t`Z-am-°m≥ Pq_nen anj≥ Bip-]-{Xn-bn¬k÷o-I-c-W-߃ Hcp-ßn, hmkv°p-e¿ k¿P-dn, πmÃnIv k¿P-dn,Im¿Untbm hmkv°p-e¿ & sXmdm-kn°v k¿P-dn, A\-kvtX-jy,tdUn-tbm-f-Pn, Hm¿tØm-]o-Un-Ivkv, ^nkntbm sXdm∏n XpS-ßnbUn∏m¿´p-sa‚p-I-fnse {]i-kvX-cmb tUmIvS¿am¿ H∂p-tN¿∂vhmkv°p-e¿, ssat{Im hmkv°p-e¿, t]mUn-bm-{SnIv ¢n\n°v{]h¿Ø-\-am-cw-`n-®p.

  hmkv°p-e¿, ssat{Im hmkv°p-e¿t]mUn-bm-{Sn°v ¢n\n°v Bcw`n®p

  Since 1951

  Pq_nenbn¬ Sme‚ vkv tU \SØn

  Editor’s DeskEditor’s DeskEditor’s DeskEditor’s DeskEditor’s Desk

  sj-b¿ & sIb¿ Nmcn-‰-_nƒ {SÃns‚ t\-Xr-XzØn¬ Pq_nenanj≥ Bip-]-{Xn-bpsS kl-I-c-W-tØm-sS ap≠-Øn-t°mSv Zb,\∑, ImcpWy F∂o kwL-S-\-IfpsS A©mw hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n®v kuP\y saUn-°¬ Iymºpw acp∂v hnX-c-Whpw \S-Øn.

  kzmKXwsa-bn‚-\≥kv hn`mKw ta[m-hn-

  bmbn Npa-X-e-tb-‰ {io. hn. Un.kptZ-hn\v Pq_nen anj≥ Bip-]-{Xn-bn-te°v lr-Zy-amb kzmKXw!

  Vol. 3, Issue No. 3 FEBRFEBRFEBRFEBRFEBRUUUUUARARARARARY Y Y Y Y 20120120120120177777JUBILEE MISSION MEDICAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE

  Iym≥k¿ Imws]bv≥ \SØn2016-¬ dm¶v e`n-®-h-tcbpw, bqWn-th-gvkn‰n Xe-Øn¬ IqSp-X¬

  am¿°v e`n-®-h-sc-bpw, kvt]m¿Svkn¬ anI-®-h-sc-bpw, dnk¿®v]ªn-t°-j-\p-Iƒ \S-Øn-b-h-scbpw NS-ßn¬ BZ-cn-®p.

  kv-t\-l-ap-≈ Pq-_n-en Ip-Spw-_mw-K-ß-sf,Cu am-kw \-Ωp-sS B-ip-]-{Xn-bp-sS N-cn-{X-Øn¬ h-f-sc-tb-sd

  {]m-[m-\y-ap-≈ H-∂m-Wv. A-c \q-‰m-≠n-te-sd tk-h-\-]m-c-º-cy-ap-≈\-Ωp-sS ÿm-]-\-Øn-s‚ h-f¿-®-bn¬ NABH accreditation H-cp \m-gn-I-°-√m-bn am-d-Ww F-∂-Xm-Wv \mw G-h-cp-tS-bpw B-{K-lw. Kp-W-ta-∑-bp-≈ tk-h-\w B-Wv \-Ωp-sS ÿm-]-\w Im-gv-®-sh-bv-°p-∂-Xv F-∂-Xn-\v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-sb-Sp-°p-I F-∂-Xv \n- m-c Im-cy-a-√.

  `m-hn-bn-te-bv-°p-≈ h-f¿-® I-W-°m-°p-tºmƒ Cu-sbm-cw-Ko-Im-cw \-ap-°v H-cp A-e-¶m-c-a-√, a-dn-®v A-Xy¥m-t]-£n-X-am-b H-∂m-Wv.sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv B-bn Xp-S-cm-\pw, A-Xym-[p-\n-I Nn-In-’mkw-hn-[m-\-߃ sIm-≠p-h-cm-\pw, C-hn-S-sØ tPm-en-°m-cp-sS tk-h-\-Øn-s‚ B-[n-Im-cn-I-X-bv-°v th-≠-{X ]-cn-K-W-\ C-¥y-bn-epw ]p-dwcm-Py-ß-fn-epw e-̀ y-am-°m-\pw NABH Aw-Ko-Im-cw H-c-h-iy L-S-I-am-Wv.

  \mw G-h-cp-tS-bpw H-‰-s°-´m-b ]-cn-{i-a-Øn-eq-sS am-{X-ta C-Xv\-ap-°v t\-Sn-sb-Sp-°m-\m-Iq. Pq-_n-en-bn-se \-Ωp-sS {]-h¿-Ø-\-߃-°v sa-Un-°¬ cw-K-Øv t\-Sn-sb-Sp-°m-hp-∂ Cu Aw-Ko-Im-cw \-Ωp-tS-bpwIq-Sn tk-h-\-\n-e-hm-c-Øn-\p-≈ Aw-Ko-Im-c-am-Wv. A-Xn-\m¬,H-sØm-cp-a-tbm-sS \-ap-t°-h¿-°pw Cu k-Zp-Zy-a-Øn¬ ]-¶m-fn-I-fm-Imw. G-h-cp-tS-bpw k-l-I-c-Ww A-`y¿-∞n-®p-sIm-≠v,

  ^m. kn-tPm sN-dp-h-Øq¿F-Un-‰¿

 • temIsa-ºmSpw {]mb-am-Ip-∂-h-cpsS P\-kwJy hn]p-e-am-bns°m≠ncn-°p-I-bm-Wv. 3,15,975 P\-kw-Jy-bp≈ Xr»q-cn¬ {]mb-am-b-h-cpsS FÆw 46,775 (14.8 %) BsW∂v IW-°m-°-s∏-Sp∂p ̨ CXn¬ ̀ qcn-̀ m-Khpw H‰s∏´ Ah-ÿ-bnemWv.Ch-cn¬ IqSp-Xepw a°sf ]Tn°p-hm-\pw, tPmen°p-ambnhntZ-i-tØ°v Ab® amXm-]n-Xm-°fmWv. CØcw {]mb-ambc£n-Xm-°-ƒ klm-b-Øn-\m-cp-an-√msX ]Xn-hmbp≈ acp-∂p-I-fpw, B-ip-]{Xn kµ¿i-\hpw Dt]-£n-°p∂ Ah-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. Pq_n-en-bnse htbm-P\ ]cn-N-cW Sow CØcwam-Xm-]n-Xm-°sf Ahc¿ln-°p∂ ]cn-NcWw `h-\-ß-fn¬\¬Inhcp-∂p. "Bip-]{Xn hoSp-I-fn-te°v' F∂ Bibwap≥\n¿Øn tUmIvS¿am¿, t\gvkp-am¿, Ub-‰o-jy≥,^nkntbmsXdm-∏nÃv F∂n-h-c-S-ßp∂ ]cn-N-cW Sow `h-\-ß-fn-seØn Bh-iy-a-\p-k-cn®v tkh\w \¬Ip-∂-Xm-Wv.

  htbm-P-\-ßsf Ign-bm-hp-∂{X Imew Db¿∂ PohnX\ne-hm-c-tØmsS kzbw]cym-]vXcm°n \ne-\n¿Øp-∂-Xn-\m-h -iyamb imcocnI ˛ am\knI ]n¥pW \¬IpI

  Pq_nen anj≥ Bip-]-{Xn-bn¬ ]pXp-Xmbn \mevAXym-lnX tImUp-Iƒ \ne-hn¬ hcp-∂p. AXym-lnXkµ¿ -̀ß-fn¬ ka-b-\-jvS-an-√msX Bƒk-lmbw e`y-am-°p-∂-Xn\pw Iq´mb {]h¿Ø\w Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn\pwBip-]-{Xn-bnse tcmKn-Iƒ, Poh-\-°m¿ XpS-ßn-b-h-bn¬

  1. Adp-]tXm AXn\p apI-fntem {]mb-am-b-h¿°p≈ NnIn’

  2. tcmK-{]-Xn-tcm-[-Øn\pw tcmK-\n-hm-c-W-Øn\pw ]p\-c-[n-h-kn-°-en\pw Du∂¬\¬Ip∂ NnIn-’m-coXn

  3. {]mbm -[n -Iyw - aq -e -ap≈ Akp-J-߃°p≈ NnIn’

  4. htbm-P\ ]cn-N-c-Ww-sIm≠v IqSp-X¬Akp-J-ßfpw t`Z-am-Im-hp-∂-Xm-Wv.

  5. ]men-tb-‰nhv sIb¿ th≠ tcmKn-IfpwsPdn-bm-{SnIv sIsb-dn¬ Dƒs∏-Sp-∂p.

  1. tcmKn-bpsS {]Xo-£n-°p∂ PohnX Ime-b-fhv Hcp h¿jtam AXn¬ IpdthmBIp-tºmƒ \¬Ip∂ NnIn’

  2. PohnX KqW\nehm-csØ tI{µo-I-cn-®p≈ NnIn-’m-coXn

  3. ac-Wm-k-∂-cmb tcmKn-Iƒ°v \¬Ip∂NnIn’m coXn.

  4. tcmK-߃ NnIn-’n®v t`Z-am-°m≥ km[n-°m-Ø-h-bm-bn-cn-°pw.

  5. Akp-JsØ AXn-Po-hn-°m-\p≈ Ign-hn-√mØ Ah-ÿ-bn¬ \¬Ip∂ ]cn-N-c-Ww.

  sPdn-bm-{So°v sIbdpw ]men-tb-‰ohv sIbdpw XΩnep≈ hyXym-k-߃sPdn-bm-{So°v sIb¿ ]men-tb-‰ohv sIb¿

  AXym-ln-X-ß-fn¬ C\n Hcp tImUvDXvIWvT, ̀ bw, ̀ oXn F∂nh Hgn-hm°n CØcw kµ¿ -̀ßsf G‰hpw ^e-{]-Z-ambn t\cn-Sm≥ Cu tImUp-IƒD]-I-cn-°pw. Gh-cp-sSbpw Iq´mb {]h¿Ø-\-Øn-eqsS\ap°v Cu kwcw`w hnP-bn-∏n-°mw.

  No Hurry....No Hurry....No Hurry....No Hurry....No Hurry.... No Worry.. No Worry.. No Worry.. No Worry.. No Worry........ . . . . Be QuickBe QuickBe QuickBe QuickBe Quick....................

  Code BLUEBLUEBLUEBLUEBLUE Medical Emergencey

  tImUv \oe lrZ-b-kvXw-̀ \w / a‰p AXym-ln-X-߃

  Code REDREDREDREDRED Fire

  tImUv Nph∏v Xo]n-SpØw

  Code PINKPINKPINKPINKPINK Child / Infant abduction

  tImUv ]n¶v Ip´n-Isf ImWm-Xm-hpI/X´n-s°m-≠p-t]m-hp-I

  Code ORANGEORANGEORANGEORANGEORANGE Disaster / Mass Casualty

  tImUv Hmd©v henb AXym-ln-X-߃ / A]-I-S-߃

  \n߃ sNtø-≠Xv

  *AXym-ln-X-߃ {i≤-bn¬s∏-´m¬ #123*¬hnfn®v F¥mWv kw -̀hn-®-Xv, tªm°v, ̂ vtfm¿(dqw \º¿), ÿm\w F∂n-h ]d-bp-I.

  * hnZKv≤ tkh\w e`y-am-Ip-∂-Xp-hsc {]mY-an-I-amb DØ-c-hm-Zn-Xz-߃ \nd-th-‰p-IbpwsNøp-I.

  #123123123123123*

  F∂XmWv sPdn-bm-{Sn°v sIb¿ amt\-Pvsa‚ v F∂Xp sIm≠v Dt±-in°p∂-Xv.

  htbm-P\ `h\ ]cn-N-cW tkh-\-߃

  1. hm¿≤-Iy-P-\y-tcm-K-߃°p≈ {]tXyI]cn-]m-e\w

  2. IrXy-amb CS-th-f-I-fn-ep≈ sshZy-]-cn-tim-[-\bpw _n. ]n. ªUv jpK¿\n¿Æ-b-hpw.

  3. ^nkntbmsXdm∏n tkh-\-߃4. Ah-iy-tk-h-\-L-́ -ß-fnse CS-s]-S¬5. Ub-‰o-jys‚ tkh\w6. saUn-t°-j≥ AknÃv7. ]cn-io-e\w e`n® t\gvkn-s‚ tkh\w8. hogvNm km[yXm \n¿Æ-bw9. IpSpw_mwK߃°v th≠ \n¿t±-i-߃

  \¬Ip∂p

  ""R߃ htbm-P-\-߃°v Db¿∂ PohnX \ne-hmcw Dd-∏m-°p∂p''

  Soaw-K-߃: tUm. Ãohv t]mƒ, tUm. PnXn≥ tPm¿÷v, tUm. \nXn≥\oe-¶m-hn¬, an nkv jn‚ kPn, {io. tPmtPm, an nkv ioX-ƒ sI.-kn.

  “We are committed to provide quality health carefor our elderly”

  htbm-P\ ]cn-N-cW Sow

 • t[mIve{]ta-l-tcm-Kn-Iƒ°v Hcp ]e-lmcw

  tNcp-h-Iƒ : dh ̨ 1 •mkv, ]pfn-∏n-√mØ tamcv˛

  ½ •mkv, a™ƒs∏mSn˛ Hcp \p≈v , ‘Eno’ ˛

  Hcp sNdnb ]mbv°‰v (s-aUn-°¬ tjm∏n¬ e`y-amWv), D∏v ˛ ]mIØn\v

  Xøm-dm-°p∂ hn[w : Cu tNcp-h-Isf√mw tN¿Øv anIvkv sNbvX tijw

  2 aWn-°q¿ Ign™v Bhn-bn¬ thhn-s®-Sp-°pI (ht´-∏Øns‚ ]mIw).

  tijw FÆ-bn¬ ISpIv s]m´n®v ]®-ap-fIpw Idnth-∏n-ebpw \pdp°n

  AXn-en´v Im®n A∏Øn\v apI-fn¬ Hgn-°-p∂Xv \∂-mbn-c-n°pw. a-[pcw

  Bhiyap-≈-h¿°v tN¿Øv D≠m-°mw.

  kn. s_\-UnIv‰v kn.Fw.kn.

  HmƒUv tªm°v Iu≠¿

  tdmknen Fw. F.

  30 h¿jsØ \nkzm¿∞ambtkh-\-Øn-\p-tijw em_v Un∏m¿´psa‚n¬\n-∂mWv tdmknen tN®n hnc-an-°p-∂Xv. Pq_n-en-bnse ]e Un∏m¿´psa‚p-I-fn¬ Bflm¿∞-ambn tPmensNøm\pw kl-{]-h¿Ø-I-tcmSv kvt\l-

  tØmsS s]cp-am-dm\pw tN®n°v km[n-®p. tijn-°p∂Pohn-X-]mXbnse Hmtcm \nan -jhpw kt¥mjhpwkam-[m-\hpw Biw-kn-°p-∂p.

  Beokv sI. ]n.

  30 h¿jsØ \nkzm¿∞amb tkh-\ -Øn -\p -tijw Pq_nen IpSpw -_-Øn¬\n∂v Beokv tN®n bm{X ]d-bp-IbmWv. Pq_n-en-bnse ]e Un∏m¿´psa‚p-I-fn¬ Bflm¿∞-ambn tPmen sNbvXvPohn-X-Øns‚ \s√mcp ̀ mKw- Pq-_n-enbv°v

  th≠n Nne-h-gn-®p. Beokv tN®n-bpsS XpS¿∂p≈ Pohn-X-Øn\v F√m-hn[ `mhp-I-ßfpw t\cp-∂p.

  ANAESTHESIA

  1 ANABEL P RAPPAI 2 DR RAKESH RAJAGOPAL

  3 DR VARSHA MATHEWS

  4 ANCY KUNJUMON K Auxilary Nursing

  CARDIAC SURGERY

  5 DR ARUN V A 6 DR PRIYA PAUL P

  7 ROY T G Central Library

  ELECTRICAL MAINTENANCE DEPARTMENT

  8 ALEX BENNY 9 ANOOP ANTO

  10 NIJO JOHNSON

  11 VINCENT MATHEW General

  12 DR ARJUN BALRAM General Surgery

  13 RINTU ANTO P A Human Resource Department

  14 SINJU R Biochemistry

  NURSING

  15 DHANYA JOSEPH 16 FEMI C F

  17 GIJI THANKACHAN M 18 GRACY N P

  19 JINI MATHEW 20 JUHI M JOSEPH

  21 JYOTHY M P 22 KRISHNAVENI C G

  23 LINTA DEVASSYA 24 MARIYA AUGUSTINE

  25 NEETHU M S 26 OSHIN THIMOTHY M

  27 PRESHNA V P 28 SHEEJA MATHEW M

  29 SHIMA C L 30 SHIMY JOHN

  31 SONIYA JOHNSON 32 SOUMYA THOMAS

  33 SR ROSINA CHOWALLUR

  34 NEETHU ANTONY Nursing School

  35 JININ R J Physiotherapy & Rehabilitation

  ]mN-I-cwKw

  bm{Xm-aw-K-f-߃

  WELCOME TO JUBILEE FAMILY

  FUNNY RIDDLES1) What have heads and tails but is not animal?2) What goes up when rain comes down?3) What did Maths Book say to the kid?4) What can be broken without being hit or dropped?5) Which two words have thousands of letters in it?

  DØ-c-߃ ""Pq_nen t_mIvkn¬'' \nt£-]n-°p-I. icn-bp-ØcwAb-°p-∂-h¿°v kΩm\w \evIp-∂-Xm-bn-cn-°pw.

  ASn-°p-dn∏v a’cw

  ..................................................................

  .................................................................

  t]cv .............................................................................................................................

 • Editorial Board : Fr. Sijo Cheruvathoor |Fr. Tijo Joy | Dr. Benny Joseph | Dr. Aswath | Mr. Baby | Mr. Devassy | Mr. Vinu | Mr. Noble | Mr. Anto Twinkle | Ms. Suma PaulMs. Deepa Tom | Ms. Raki K. V. | Ms. Nicy Antony| Ms. Chippy|Ms. Greeshma | Ms. Minty | Ms. Dinu

  Bbp¿t∆Zw ImemXoXw

  tIcfw {]ta-l-Øns‚ temI-X-e-ÿm-\-ambn amdn-s°m≠ncn-°p∂ImgvN-bmWv \mw I≠p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. at‰Xv P\-hn-̀ m-K-ß-tf-Xn-s\-°mƒ IqSp-X¬, ae-bm-fn-Iƒ°v {]talw ]nSn-s]-Sp-∂p. {]ta-l-Øns‚G‰hpw {][m-\-s∏´ ImcWw F¥mWv? Zl-\-hy-h-ÿ-bn-ep-≠m-Ip∂XI-cm-dp-I-fm-Wv \sΩ Cu tcmK-Øn-tebv°v \bn-°p-∂-Xv. Aan-X-̀ -£-Ww,. sImgp-t∏-dnb ̀ £-Ww, cm{Xn hfsc sshIn ̀ £Ww Ign-°p-I,{]`mX ̀ £Ww Hgn-hm-°pI As√-¶n¬ kabw sX‰n ̀ £Ww Ign-°pI,Aan-X-amb Fcnhpw ]pfnbpw Ign-°pI F∂n-h-sb√mw hfsc s]s -́∂p-X-s∂ {]ta-lsØ £Wn-®p-h-cp-Øp-∂-Xm-Wv. {]talw hcp-∂-Xn\vae-bm-fn-Iƒ°v am{X-ambn tXm∂n-bn-́ p≈ ImcW߃ Aan-Xamb Nmb,I∏-e-≠n, tNmdv F∂n-h-bpsS D]-tbm-K-am-Wv.

  {]ta-lØns‚ Bcw`L -́Øn¬ tcmKn-bn¬ BhiyØn\v C≥kp-en≥ D≠mIpw. ]s£ c‡-Øn-ep≈ ]©-km-csb ]cn-h¿Ø\w \S-Øm≥ km[n-°p-∂n-√. C{]Im-c-ap≈ Ahÿ XpS¿∂p-\n-∂m¬]m≥{Inbm-knse _o‰m-tIm-i-߃ \in-°p-Ibpw {]talw ASpØ Xe-Øn-te°v IS°p-Ibpw sNøpw. {]ta-l-Øns‚ BZym-h-ÿ-I-fn¬ Zl-\-hy-h-ÿsb i‡n-s∏-Sp-Øp∂ acp-∂p-IƒsIm≠p am{Xw {]ta-lsØ

  13

  H-cp Znhkw Rms\s‚ XzIvtcmKhn`mKw H. ]n. bn¬Ccn-°p-tºmƒ Iønse Rcºp Xf¿∂ Hcp tcmKn IS-∂p-h-∂p. Fs‚ hnZym¿∞n-Isf B tcmKnsb ImWn®vAbmƒ t\cn-Sp∂ IpjvT-tcm-K-sØ-°p-dn®v ]Tn-∏n-®p. Ah¿Ft∂mSp tNmZn®p: "km¿, kaq-l-Øn¬ Ct∏mgpw IpjvT-tcmKw Dt≠m?'

  Rm≥ D≠v F∂v Dd-∏n-®p-]-d-™-t∏mƒ, ""IpjvT-tcmKw]q¿Æ-ambn XpS-®p-\o-°-s∏-´-Xt√'' F∂v Ah¿ tNmZn-®p.adp-]-Sn-bmbn `mKn-I-ambn Xp-S-®p-am-‰s∏-s´¶nepw Ct∏mƒho≠pw Db¿∂p-h-cp-∂p≠v F∂v ]d™p. Cu tcmK-hm-l-I¿ kaq-l-Øn-epw, {]hmkn sXmgn-em-fn-I-fnepw D≠v.

  IpjvTtcmKw Hcp ]I¿®-hym-[n-bm-Wv, ssat°m _mIvSo-cnbw (Mycobacterium T. B.) F∂ £b-tcmKw D≠m-°p∂tcmKmWp IpSpw-_-Ønse ssat{Im _mIvSo-cnbw ses{]*(Microbacterium leprae) bmWv Imc-W-am-Ip-∂-Xv. IpjvT-tcm-K-Øn\v a\p-jy-N-cn-{X-tØmfw ]g-°-ap-≠v. CXv IqSp-XepwRc-ºp-Isf _m[n®p sshI-ey-߃°p ImcWam-Ipw.]mc-º-cy-L-S-I-ßfpw tcmK-Øn\p km[yX Iq´-∂p. kaq-l-Øn¬ hf-sc-b-[nIw A]-am-\n-°-s∏-Sp∂ Hcp Ah-ÿ-bm-Wn-Xv. CXp set{]m-ta‰kv (Lepromatous), Syq_¿Ip-tembvUv (Tuberculoid) F∂o c≠p hn`m-K-ß-fmbn Xcw Xncn-®n -cn -°-p∂p. set{]m-ta-‰kv BWv tcmKnbv°v {]Xn-tcm[i‡n Ipd-hpf-≈Xpw ]I-cp-∂-Xp-amb IpjvTw. Htc]´-W-Øn¬Xs∂ kuµcy h¿≤I NnIn-’-Iƒ°p-th≠nhenb XpI-Iƒ Nne-h-gn-°p-∂Xv Hcp hntcm-[m-`mkw Xs∂-bm-Wv. IpjvT-tcmKw i‡n {]m]n-°p-∂Xv ipNn-Xz-°p-dhvImc-W-am-Wv. tNcn-Iƒ, hmbp-k-©mcw Ipd-hp≈ apdn-Iƒ,iuNm-e-b-ß-fpsS A`mhw XpS-ßn-bh {]iv\w Iq´p-∂p.

  Db¿∂ hcp-am-\-ap-≈-h¿ IpjvT-tcm-K-Øn\v {]Xn-tcm-[-i-‡n-bp-≈-h-cmtWm?: A√. kº-∂cpw IpjvT-tcmK _m[n-X-cm-Im-dp-≠v. tcmK-Im-cWw At\z-jn-®p-t]m-b-t∏mƒ Rms\-Øn-bXv Ch-cpsS hoSp-I-fpsS ASpØv Zp¿_-eamb Pohn-X-km-l-N-cy-Øn¬ Pohn-°p∂ te_¿ Iymºp-IfnemWv. tIc-f-Ønse \K-c-Øn¬ Xma-kn-°p-∂-h¿ Ct∏mƒ `oXn-P-\-I-ambA]m-b-km-[y-X-bn-em-Wp-≈-Xv. Imc-Ww, ChnsS A\ykwÿm-\-sXm-gn-em-fn-Iƒ, ] -́-Wß-fn¬ ipNn-Xz-c-lnX kml-N-c-ß-fn¬ Xnßn∏m¿°p∂p. tcmK-Im-c-W-amb _mIvSo-cnb hf-cp-hm≥ Hcp amk-tØmfw ka-b-sa-Sp-°p-∂Xn-\m¬ tcmKwBhn¿`hn-°-p∂Xpw ka-b-sa-Sp-Øm-Wv. AXn-\m¬ B¿s°ms° tcmKap-s≠∂v Adn-bp-hm≥ km[n-°n-√. Cu `oj-Wn-bn¬\n∂pw Fßs\ ap‡n-t\Smw? DØ-cw ipNnXzw F∂m-Wv. CXv _r-lØmb Hcp I¿Ø-hy-am-Wv. Bfp-Iƒ {Kma-ß-fn¬\n∂pw ] -́W-ß-fn-tebv°v F¥p-sIm-≠mWv IpSn-tb-dn-∏m¿°p-∂Xv? ]e-t∏mgpw CXn\p ImcWw hcƒ® t]mep≈{]IrXn Zpc-¥-ß-fmWv. ] -́W-ß-fnepw \K-cß-fnepw sa®-s∏´ thX\w e`n°p-sa-∂-Xn-\m¬ {]Xn-k‘n amdn-bmepwAh¿ Xncn-®p-t]m-Im-dn√. IqSp-Xepw Ch¿ tNcn-I-fn¬ Xma-kn-°p-hm≥ \n¿_-‘n-X-cp-am-Ip-∂p. CØcw kml-N-cy-߃Btcm-Ky-]-c-amb B]-Øp-I-fn-tebv°v hgn -sX-fn-bn-°p-∂p.F√m ]I¿®-hym[nIfp-tSbpw XpS°w Zp¿_-e-amb Pohn-Xkm-l-N-cyßfpw ipNo-I-c-W-Øns‚ A`m-h-hp-am-Wv.

  Kh¨sa‚ns‚ ]pXnb \b-߃ P\-߃°v \√PohnX kml-N-cy-߃ \¬Is´ F∂pw AXp aqew [\-imkv{X-]-c-amb kar-≤n-bpw, Btcm-Kyhpw kam-[m-\hpw\evIp∂ ]≤-Xn-Iƒ D≠m-Is´ F∂pw Biw-kn-°p∂p.

  ˛ tUm. h¿§okv sPbnwkv Akn. s{]m^-k¿, XzIvtcmK hn`mKw

  \nb-{¥n-°m≥ km[n-°m-dp-≠v. _o‰m-tIm-i-߃ \in°p∂ Ah-ÿ-bn¬ ]e-t∏mgpw s\øp-Ifpw ssXe-ßfpw s\√n-°, a™ƒ XpS-ßnbacp-∂p-I-fpsS {]tbm-K-ßfpw th≠n-h-cpw. {]talw IÆnt\-bpw,InUv\n-tb-bpw, Rc-ºp-I-tfbpw _m[n-°p-∂Xv Bbp¿t∆-Z-{]-Imcw"]nØ-{]-IrXn' F∂ {]Ir-Xn-bp-≈-h-cn-em-Wv. CØ-c-°m-cn¬ a[p-c-tØ-°mƒ IqSp-X¬ Fcnhpw ]pfn-bp-amWv {]ta-lsØ h¿≤n-∏n-°p-∂-Xv.AXn-\m¬ Ub-_-‰nIv tImwπn-t°-j≥kv XSp-°p-hm-\mbn a[pcw \nb-{¥n-°p-∂-Xn-t\m-sSm∏w ]pfnbpw Fcnhpw \nb-{¥n-°-W-sa∂vBbp¿t∆Zw A\p-im-kn-°p-∂p. Ub-_-‰nIv \yqtdm-∏-Xn-bn¬ £oc-_e(101) F∂ acp-∂ns‚ ]pd-ta-bp-≈ {]tbmKw sIm≠p-Xs∂ B Ah-ÿbv°v am‰w hcp-∂-Xmbn I≠n-́ p-≠v. {]talw \nb-{¥-Wm-Xo-X-am-Ip∂Ah-ÿ-I-fn¬ 'alm-Xn-‡Iw LrXw' t]mse-bp≈ acp-∂p-I-fpsSD]tbmKw ̂ e-{]-Z-ambn ImWm-dp-≠v. C∂v [mcm-fw H‰-aq-en-Ifpw Nq¿Æ-ß-fp-sa√mw {]talw \nb-{¥n-°p-∂-Xn-\p-th≠n P\-߃ D]-tbm-Kn-°p-∂p-≠v. icn-bmb sshZy-\n¿t±iw A\p-k-cn-®-√msX kzbw NnIn-’n-°p-∂Xv KpW-tØ-°m-tfsd tZmjw sNøpw. ImcWw Hmtcm-cp-Øcnepwhcp∂ {]talw hyXy-kvX-am-Wv. AXn-\m¬ Imc-W-߃°-\p-k-cn-®p≈NnIn-’-bmWv th≠-Xv.

  tUm. A-\p-tam-Zv Im-°-t»-cn (-Fw.Un. B-bp¿-t∆-Zw)ko-\n-b¿ I -̈kƒ-́ ‚v, Pq-_n-en B-bp¿-t∆-Z

  Xz°ns‚ Btcm-Kyhpw ipNn-Xzhpw