Bizkaia Maitea Primavera 2006 · 2011-12-05 · aurorak dira: aurora boreala eskualde artikoetan,...

36
r e v i s t a d e m e d i o a m b i e n t e ingurumenari buruzko aldizkaria Gaurkoa/Actual Entrevista a Iosu Madariaga, Diputado Foral de Medio Ambiente ESPECIAL II PLAN DE RESIDUOS 2005-2016 Zeru aldakorra Gaurkoa/Actual Entrevista a Iosu Madariaga, Diputado Foral de Medio Ambiente m a i t e a Udaberria 2006 Primavera www.bizkaia.net Entrevista: Miguel Delibes de Castro Pescar en el Abra Hondartzak, denon esku Aire acondicionado en el hogar Larre-aldaketa Gorbeian Entrevista: Miguel Delibes de Castro Larre-aldaketa Gorbeian Pescar en el Abra Hondartzak, denon esku Aire acondicionado en el hogar

Transcript of Bizkaia Maitea Primavera 2006 · 2011-12-05 · aurorak dira: aurora boreala eskualde artikoetan,...

r e v i s t a d e m e d i o a m b i e n t e

i n g u r u m e n a r i b u r u z k o a l d i z k a r i a

Gaurkoa/Actual

Entrevista a Iosu Madariaga,Diputado Foral de Medio Ambiente

ESPECIAL

II PLAN DE RESIDUOS

2005-2016

Zeru aldakorra

Gaurkoa/Actual

Entrevista a Iosu Madariaga,Diputado Foral de Medio Ambiente

m a i t e a

Udaberria2006

Primavera

www.bizkaia.net

Entrevista:Miguel Delibes

de Castro Pescar en el AbraHondartzak,denon esku

Aire acondicionadoen el hogar

Larre-aldaketaGorbeian

Entrevista:Miguel Delibes

de CastroLarre-aldaketa

Gorbeian Pescar en el AbraHondartzak,denon esku

Aire acondicionadoen el hogar

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 11:59 Página 1

ARGITARATZAILEA / EDITA:

Bizkaiko Foru Aldundia.Ingurumen SailaDiputación Foral de Bizkaia.Departamento de Medio Ambiente.Bizkaia Maitea.Alda. de Rekalde, 30. 48009 Bilbao.Tel. 94 406 77 00.Apdo. de Correos 53. 48080 Bilbao

KOORDINAZIOA / COORDINACIÓN:

Joseba García Elizburu.

ARGITARATZAILE ORDEZKOA / EDITOR DELEGADO:

Iniciativas Ambientales.

ZUZENDARITZA ETA ERREALIZAZIOA

DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN:

Iniciativas Ambientales.

ERREDAKZIO-ARDURADUNAK

RESPONSABLES DE REDACCIÓN:

Eva Benito.- Ainhoa Galán.- Iosu Ibarrondo.

ILUSTRAZIOAK / ILUSTRACIONES:

Juan Sánchez.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS:

Iniciativas Ambientales.- Alberto Hurtado.-Jon Maguregi.- Consorcio de Aguas BilbaoBizkaia.- DFB/BFA.- Jon Urutxurtu.-Aixeder Servicios Culturales, S.L.Foto portada: Cirrocumulus (Jon Maguregi).

EUSKARA AHOLKULARIA

ASESORÍA DE EUSKERA:

Jose Morales.

AURREINPRIMATZEA ETA FOTOMEKANIKA

PREIMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA:

Rali, S.A.

INPRIMATEGIA / IMPRENTA:

Estudios Gráficos ZURE.

LEGE-GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL:

BI-733-96.

I.S.S.N.:

1136-4246.

Aldizkarian azaldutako iritziak artikuluenegileenak dira, eta ez dituzte halabeharrezeditorearen ideiak adierazten.

Las opiniones expuestas en la revista, sonde los autores de los artículos y no expresanforzosamente las ideas de quien la edita.

Prebentzioa: xede nagusia

Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala2005-2016Bizkaia Maitea aldizkariaren zenbaki honi gehigarri berezia erantsi diogu: “BizkaikoHiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 2005-2016”. Aurreko zenbakian esangenuen bezala, hondakinen arloko lan-ildoak ezartzen ditu plan horrek, 2016. urteraarte. Planak hondakinen kudeaketa iraunkorra proposatzen du, kudeaketa-eredu inte-gral batean oinarritua eta kudeatzeko aukeren hierarkia malgutasunez aplikatuz. Xedenagusia prebentzioa izango da, eta gainerako helburuak honako hauek, hurrenezhurren: berrerabiltzea, birziklatze materiala –konpostajea barne-, energia baliatzeaeta, azkenik, balorizatu ezin den zatia isurtzea.

Foru Aldundia lan handia egiten ari da Bizkaian sortzen ditugun hondakinak ingurume-na zainduz kudeatzeko, eta plana ahalegin horren emaitza da. Guztiok dakigu gaur eguningurumen-arazo larriak daudela: berotze globala, ozono-geruzaren zuloa, kutsadura,basamortutzea, florako eta faunako espezieen galera eta abar. Horrek guri ere egitendigu kalte, baina batzuetan ahaztu egiten zaigu guk ere zerbait egin dezakegula hon-damendia geldiarazteko, etxetik bertatik, Bizkaitik, ohitura xume batzuk aldatuz. Etahondakinen eta zaramaren arloan lan handia egin dezakegu.

Gure planeta zauritu hau zaindu nahi badugu, kontsumoa gutxitu eta bizitza-mailairaunkorragoa hartu behar dugu. Eta, hondakinei dagokienez, zarama gutxiago sortubehar dugu. Zeregin hori erosketak egiteko unean hasten da. Produktuak aukeratzean,kalitateari eta prezioari begiratzen diegu, baina ingurumena ere hartu behar dugu kon-tuan. Hala, bilgarririk gutxien duten produktuak aukeratuko ditugu (bilgarri gutxiago,hondakin gutxiago), edo fabrikatzeko energiarik gutxien behar izan dutenak. Horrelajokatuz gero, Bizkaia iraunkorragoa eraikiko dugu denon artean.

Prevención: objetivo prioritario

II Plan Integral de Gestión de ResiduosUrbanos 2005-2016En este número de Bizkaia Maitea os presentamos un especial sobre el II Plan Integralde Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016. Como ya os adelantamos en laanterior revista, este Plan marca las líneas de actuación en materia de residuos hasta2016. En él se plantea una gestión sostenible, basada en un modelo de gestión integral,mediante la aplicación flexible de la jerarquía de opciones de gestión, en la que la pre-vención es el objetivo prioritario, seguido de la reutilización, el reciclaje material–incluido el compostaje–, el aprovechamiento energético y, finalmente, el vertido de lafracción no valorizable.

Este Plan nace del esfuerzo institucional para gestionar los residuos que generamosen Bizkaia de una forma respetuosa con el medio ambiente. Todos y todas somos cons-cientes de los graves problemas medioambientales a los que nos enfrentamos –elcalentamiento global, el agujero en la capa de ozono, la contaminación, la desertiza-ción, la desaparición de especies de flora y fauna, etc.–. En ocasiones, olvidamos quedesde nuestras casas, desde Bizkaia, modificando pequeños hábitos, podemos contri-buir a frenar esa degradación que también nos afecta. Y en el ámbito de los residuosy basuras podemos hacer mucho.

De la misma manera que este Planeta herido necesita que reduzcamos el consumo yasumamos un nivel de vida más sostenible, en el ámbito de los residuos necesitamosreducir la basura. Y esta tarea comienza al salir de compras. A los criterios de calidady precio que utilizamos al elegir un producto, hay que añadir el criterio medioambien-tal y elegir productos menos envasados (menos envases, menos residuos) o que hanrequerido menos energía para ser fabricados, por ejemplo. De esta forma, con elapoyo de todos y todas, podremos ir construyendo una Bizkaia sostenible.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:48 Página 2

4 Zeru aldakorraTroposfera atmosferako geruzarik dentsoena da. Bizitzekoarnastu behar dugun airea bertan dago. Zeruari hain izaeraaldakorra eta ikusgarria ematen dioten fenomenoatmosferiko gehienak geruza horretan sortzen dira.

10 Pescar en el AbraMás de 20 años de labores de saneamiento estánempezando a dar fruto, y la Ría del Nervión es hoy día elhogar para más de 50 especies de peces, decenas de avesy cerca de 200 clases de fauna invertebrada. Además, larecuperación de sus riberas ha generado nuevos espaciosde ocio de los que toda Bizkaia puede disfrutar.

25 Entrevista a Iosu Madariaga, Diputado Foral de Medio AmbienteLa aprobación del II Plan Integral de Gestión de ResiduosUrbanos de Bizkaia 2005-2016 es fruto de un amplioconsenso y colaboración de la práctica totalidad de losgrupos políticos de Bizkaia. El Diputado Foral de MedioAmbiente, Iosu Madariaga, nos hace un breve repaso deeste moderno Plan que pretende reducir al máximo losresiduos urbanos e incrementar su aprovechamiento.

28 Hondartzaz gozatzea denon eskuAisialdiari dagokionez, hondartzak oso eskari handia dutenleku publikoak dira. Hala ere, hainbat herritarrek ez dutebertaraino iristeko eta hondartzaz gozatzeko aukerarik,beraien ezintasun fisikoak direla eta. Horregatik, Aldundiakplan bat jarri du abian hondartzak denon esku egon daitezen.Plan hori betetzeko lehenengo jarduerak urte hau bukatubaino lehen jarriko dira abian.

AURKIBIDEA / ÍNDICELurra izeneko planetan / En el planeta Tierra

Zeru aldakorra 4

Entrevista a Miguel Delibes de Castro 7

Gure ingurunea / Nuestro entorno

Pescar en el Abra 10

San Joanek dagon ditzala Arrabako landan! 12

Gazteria / Juventud

La juventud se forma más allá de las aulas 14

Txangoak / Rutas

Aixeder haize-errotaren inguruko ibilbidea 16

Especial II Plan de Residuos 2005-2016Gaurkoa / Actual 17

Ingurumenaren gestioa / Gestión ambiental

Entrevista a Iosu Madariaga, Diputado Foral de Medio Ambiente 25

Hondartzaz gozatzea denon esku 28

Mende berria / Nuevo siglo

La basura espacial 30

Parte hartu / Participa 32

Laburrak / Breves 33

Brikolaje ekologikoa / Bricolaje ecológico

El aire acondicionado en el hogar 34

301614

Sumario

Aixeder:herri-errotareninguruko ibilbidea

La juventud se formamás allá de las aulas

Udaberria2006

Primavera

Basura espacial

m a i t e a

¡Sorteo!Consigue un ejemplar de

“La Tierra herida”

firmado por

Miguel Delibes de Castro.

(Pág. 32)

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 11:59 Página 3

4

Koloreen eta fenomeno meteorologikoen ikuskizunaZeru aldakorraTestua eta argazkiak: Jon Maguregi (Aixerreku)

Gure planetak gas-geruza bat dauka inguru guz-tian: atmosfera. Geruza horrek grabitatearen indarrariesker irauten du Lurrari itsatsirik. Indar hori ez balego,atmosfera osatzen duten partikula kimiko eta fisikoakespazioan urrunduko lirateke eta ezinezkoa litzatekegure planetan bizitzea.

Atmosferaren lodiera Lurraren diametroarekinalderatzen badugu, berehala ohartuko gara atmosferaizugarri mehea dela. Hala ere, eguzki-erradiazio etairrada kosmiko kaltegarrietatik babesten gaitu, baitameteoritoen talka suntsitzaileetatik ere.

Atmosfera hainbat geruzaz osatuta dago.Geruza bakoitzak lodiera desberdina eta bere ezau-garri bereziak ditu. Lurraren gainazaletik 12 km ingu-ruko altueraraino hedatzen den geruzari troposfera

deritzo. Zerura begiratzen dugunean ikus ditzakegunfenomeno atmosferiko gehienak geruza horretan ger-tatzen dira.

Hodeiak

Inolako zalantzarik gabe, hodeiak zeruan ikusdaitekeen fenomenorik nabariena dira. Forma asko-tako hodeiak daude eta, horregatik, hainbat izendituzte. Funtsean, hodei guztiak bi multzo handitansailka ditzakegu: batetik, hodei lodi eta biribilkarak;bestetik, hodei luze eta zapalak. Lehen multzokohodeiei kumuliformeak deritze, eta bigarren multzo-koei estratiformeak.

Hodeiak ur tanta edo izotz zati txiki-txikiz osatutaegon daitezke, sortzen direnean eguratsean dagoentenperaturaren arabera. Nagusiki, beheko hodeiak urtantatxoz osatuta daude, eta goiko hodeiak izotz-kristal

lurra izeneko planetan

Troposfera atmosferako geruzarikdentsoena da. Bizitzeko arnastu behardugun airea bertan dago. Zeruari hainizaera aldakorra eta ikusgarria ematendioten fenomeno atmosferiko gehienakgeruza horretan sortzen dira.

Altokumuluak.

Zirrokumuluak.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 11:59 Página 4

5

txikiz, troposferaren goi aldeko tenperatura -58 ºC ingu-rukoa baita.

Zirruak eta haien aldaerak 5.000 metrotik gorakoaltueran eratzen diren hodeiak dira. 5.000 eta 2.000metro bitarteko garaieran dauden hodeiak tartekohodeiak dira eta haien izenek “alto” aurrizkia dute.Beheko hodeiak 2.000 metrotik behera eratzen dira etaestratuak edo kumuluak deritze. Ezaugarri horien guz-tien konbinaziotik hodei mota desberdinak sortzen dira,hala nola zirrostratuak, zirrokumuluak, altostratuak,altokumuluak, estratokumuluak eta kumuloninboak.

Zeru koloretsua

Hodeirik gabeko egunetan ere zerua kolore-ikuskizun aldakorra da, egunsentiko eta arrastirikotonu gorrixketatik hasi eta eguerdiko kolore urdin bizi-raino. Atmosferan ez dago pigmenturik eta, horregatik,ikusten dugun kolorea eguzkiaren argiaren eta atmos-ferako partikulen arteko interakzioaren ondorioa da.

Eguzkiaren argia uhin ikusezi-netan iristen da Lurrera. Gure begiekikusten duten argi zuri hori erra-diazio elektromagnetikoaren 7 koloreen batura da. Argihorrek atmosferaren kontra jotzen duenean, errazkienbarreiatzen diren uhinak urdinak eta moreak dira.Horregatik, gehienetan urdin ikusten dugu zerua. Egun-sentian eta arrastirian, ordea, argi horrek bide luze-agoa egin behar du atmosferan, eta lurretik hurbilbarreiatzen diren uhinak gorrixkak dira. Atmosferandagoen hauts kopuruaren arabera, kolore gorrixka horimotelagoa edo biziagoa izan daiteke.

Fenomeno optikoak

Arrazoi desberdinengatik fenomeno bitxiak sor-tzen dituzten argi-efektu guztiak sartzen dira multzohonetan. Batzuetan, fenomeno horietako batzuk ikusditzakegu.

Kumuloninboak.

Mammatuak.

Tximista.

Distira berdeak segundo batzuk baino ez du irauten.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 11:59 Página 5

Fenomeno optikorik ezagunena ortzadarra da.Eguzkiak euria ari duen leku bat argitzen dueneanagertzen da. Beste fenomeno batzuk, aldiz, ez dira hainohikoak. Haloak eguzkiaren edo ilargiaren inguruaneratzen diren eraztun zuriak dira. Irideszentziak tar-teko eta goiko hodeiak koloreztatzen dituzten feno-meno bitxiak dira. Koroak eguzkiaren eta ilargiareninguruan eratzen diren disko koloredunak dira. Distiraberde ospetsua bakana eta ikusten zaila da; osogutxitan agertzen da, eguzkia ostertzean desagertzeardagoenean, eta segundo batzuk baino ez du irauten.Parhelioak edo sasieguzkiak eguzkiaren bi alboetanagertzen dira, eguzkia behean eta hodei mehe etagaraien atzean dagoenean.

Inondik ere, zeruko ikuskizunik ederrenaaurorak dira: aurora boreala eskualde artikoetan, etaaurora australa eskualde antartikoetan. Gaueanzeruan agertzen diren argi-gortinak dira, kolore des-berdinetakoak. Hemen ezinezkoa da aurorak ikustea.Horregatik, eskualde horietara joaten bagara, ezindugu galdu hain ikuskizun zoragarriaz gozatzekoaukera.

6

Ortzadarra.

EL CIELO CAMBIANTE

La troposfera es la capa más densa de la atmósfera y esdonde se encuentra el aire que respiramos, posibilitandoel desarrollo de la vida. Se extiende desde la superficie dela Tierra hasta los aproximadamente 12 Km de altura y esen esta capa donde se origina la mayor parte de los fenó-menos atmosféricos que hacen del cielo un escenario tanespectacular como cambiante para el observador.

Las nubes son sin duda el elemento visual más destacadoen el cielo, las hay de muchas formas por lo que, depen-diendo de la altitud y de la temperatura a la que se formen,reciben diferentes nombres. Cirros, estratos, cúmulos yaltocúmulos son algunos de los curiosos nombres con losque nos podemos encontrar.

Los días despejados de nubes también nos ofrecen unespectáculo cambiante en el cielo, variando desde losrojizos amaneceres y atardeceres a los intensos azulesdel mediodía. En la atmósfera no existe el color en formade pigmento, por lo que el color que vemos es debido a ladispersión que sufre la luz del sol al contacto con laatmósfera.

Cuando esta luz choca contra la atmósfera, las ondas quemás fácilmente se dispersan son las azules y violetas, porlo que generalmente el cielo siempre lo vemos de colorazul. Por el contrario, al amanecer y al atardecer, esta luzdebe recorrer más distancia de atmósfera, siendo lasondas rojizas las que se dispersan cerca del suelo. Esteefecto se ve más o menos acentuado dependiendo de lacantidad de polvo atmosférico que se encuentre en sus-pensión.

El más conocido de los efectos de luz es el arco iris, queaparece cuando el sol ilumina una zona en la que llueve.Menos conocidos son los halos, que se manifiestan enforma de anillo blanco rodeando al Sol y a la Luna; lascuriosas iridiscencias, que colorean las nubes medias yaltas; las coronas, que se presentan como unos discoscoloreados alrededor del Sol y la Luna; el famoso destelloverde, tan escaso y difícil de observar, que aparece enmuy raras ocasiones y sólo durante breves segundos,cuando el sol está a punto de desaparecer tras el hori-zonte. Los parhelios, también conocidos como falsossoles, aparecen a ambos lados del Sol cuando éste seencuentra bajo y detrás de una cortina de nubes finas yaltas.

Quizá el espectáculo celeste más espectacular de todosellos sea el de la aurora: la aurora boreal en las regionesárticas y la aurora austral en las regiones antárticas. Sepresentan como cortinas luminosas de diferentes coloresen el cielo nocturno. En nuestras latitudes es imposiblecontemplarlas, por lo que no deberíamos perdernos estemaravilloso espectáculo si tenemos la oportunidad deviajar a estos lugares.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 11:59 Página 6

BIZKAIA MAITEA: Es usted una persona de granconciencia ambiental. ¿Le viene de familia o es algoque ha ido adquiriendo al tomar contacto con las rea-lidades medioambientales?

MIGUEL DELIBES: Algo así siempre es mezclade las dos cosas. Yo adquirí la sensibilidad hacia elcampo en mi familia, y la consolidé luego estudiando yviajando.

B.M.: Investigador, divulgador, escritor... Deberesultar complicado compaginar todas estas tareas.

M.D.: Es verdad. Ya dice el refrán que quienmucho abarca, poco aprieta. Supongo que las per-sonas que hacemos tantas cosas somos mediocres entodas, pero no deja de ser un digno “nicho”.

B.M.: ¿Se imaginaba de niño desempeñandotodos estos trabajos?

M.D.: No, la verdad. De muy niño quería serbombero, y luego futbolista. Nunca pensé en escribir,pero siempre me atrajo la idea de vivir en contacto conla naturaleza.

B.M.: Recién licenciado, colaboró usted conFélix Rodríguez de la Fuente en la elaboración de laEnciclopedia Fauna. ¿Podría contarnos cómo fue esa

experiencia con una de las primeras personas consi-deradas con conciencia ecologista?

M.D.: Precisamente con él me solté en la comu-nicación. Para mí, que acababa de terminar la carrera,fue una oportunidad única de aprender muchas cosasconviviendo día a día con Félix, que era una personaextraordinaria, y con el excelente equipo que colabo-raba con él.

B.M.: Como investigador, es la máxima auto-ridad acerca del lince ibérico ¿cómo ve su situaciónactual? ¿Es tan alarmante como se transmite desdelos medios de comunicación?

M.D.: No puede ser más alarmante. Apenasquedan 200 ejemplares en todo el mundo y cualquierexperto diría ante tal cifra que están prácticamenteextintos. Afortunadamente se hacen muchos esfuer-zos por conservar esos 200 e incrementar su número ysu área de distribución, tanto en el campo como conejemplares cautivos.

B.M.: ¿En qué medida cree que su recuperacióndepende de factores humanos?

M.D.: Depende mucho de lo que hagamos loshumanos, pero también, en no pequeña medida, deque tengamos suerte.

7

Entrevista a Miguel Delibes de Castro

“Siempre me atrajo vivir en contactocon la Naturaleza”Ainhoa Galán

Hijo del conocido escritor,Miguel Delibes de Castro haheredado de su padre el amorpor la naturaleza, cualidadque sin duda destila en todaslas labores que realiza. Sureciente visita a Mungia, elpasado mes de marzo, nos diola oportunidad y el placer deconversar con este científico ydivulgador ambiental.

en el planeta tierra

Miguel Delibes de Castro junto a su padre.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 11:59 Página 7

B.M.: Usted ha realizado también estudios acercade la nutria y el quebrantahuesos. ¿Puede comentarnoscuál es su estado de conservación hoy en día?

M.D.: Los dos han repuntado en los últimos lus-tros, pero la nutria sigue amenazada por la falta deagua y el quebrantahuesos por lo reducido de su áreade distribución.

B.M.: Es usted presidente y fundador de SECEM(Sociedad Española para la Conservación y el Estudiode Mamíferos), ¿cree que los esfuerzos realizadospara concienciar a la sociedad se ven recompen-sados con una mayor conservación de las especies?

M.D.: En algunos aspectos y con algunas espe-cies (por ejemplo, la nutria, que hemos mencionado) síque ocurre. En otros aspectos no, sobre todo en lorelativo a las especies más sensibles, como el propiolince o incluso el oso pardo cantábrico.

B.M.: ¿Puede hablarnos de su producción lite-raria? ¿Qué mensajes intenta transmitir a través desus obras?

M.D.: No me atrevo a llamarlo producción literaria,no soy un literato. Intento escribir acerca del riesgo dedestruir la naturaleza y con ella los servicios ambientalesque nos permiten vivir saludablemente en la Tierra.

B.M.: De entre sus libros de divulgación, ¿concuál de ellos se quedaría?

M.D.: “La Tierra herida” me hizo mucha ilusiónporque lo hice a medias con mi padre y a él también leilusionaba. “La naturaleza en peligro” es más per-sonal, más ambicioso, y estoy orgulloso de él.

B.M.: ¿Cree que seremos capaces de frenar elproceso de degradación ambiental en el que estamosinmersos? ¿Podemos ser optimistas en este sentido?

M.D.: Tenemos que creer que somos capaces,pues si no nunca nos comprometeremos lo suficiente.Si creemos y queremos, podremos.

Miguel Delibes de Castro es toda una figura dentro del mundocientífico tanto estatal como internacional. El que hoy en día esconocido como la máxima autoridad mundial acerca del linceibérico, nació en Valladolid en el año 1947 y se graduó comodoctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutensede Madrid. Recién finalizada su estancia en la universidad, tra-bajó durante tres años como redactor de la Enciclopedia Salvatde la Fauna, dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente y traducidaa más de quince idiomas.

En la actualidad, trabaja como profesor de investigación delConsejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en laEstación Biológica de Doñana, instituto de investigación delCSIC situado en el parque del mismo nombre. Desde 1988 hasta1996 fue, asimismo, director de dicha Estación, labores queabandonó para poder reincorporarse a la investigación.

Miembro de diversas organizaciones científicas, tanto españolascomo internacionales, es fundador y actual presidente de la

Sociedad Española para la Conservación y Estudio de Mamíferos(SECEM). Cabe destacar que también acudió como asesor de ladelegación española en la Conferencia de Río de Janeiro sobre bio-diversidad, celebrada en junio de 1992, más conocida como Río 92 yen la que se aprobaron tratados de relevante carácter internacionalcomo los relativos a la Agenda 21.

Como reconocimiento a sus labores ha sido galardonado con el Premiodel Mérito a la Conservación del WWF Internacional, el Premio de Pro-tección Ambiental de la Junta de Castilla y León y el Premio a la Pro-tección del Medio Ambiente Rei Jaume I.

Autor de más de un centenar de artículos científicos publicados enrevistas especializadas, ha escrito también varias obras de divulgacióna través de las cuales ha querido acercar diversas problemáticasambientales a la sociedad, siendo la última de sus obras, “La Tierraherida”, una novela escrita junto a su padre.

8

Miguel Delibes de Castro trabaja en la Estación Biológica de Doñana.

en el planeta tierra

Biografía

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 11:59 Página 8

Cuidar la naturaleza:un reto permanente

El recién inaugurado centro Torrebillela de Mungiatuvo el honor de acoger, el pasado mes de marzo, aun gran científico y divulgador de temas ambien-tales: Miguel Delibes de Castro. Su visita seenmarcó dentro de las actividades programadaspara la Agenda Local 21 del municipio. Bajo el título“Cuidar la naturaleza: un reto permanente”, Delibesnos introdujo en la necesidad del cuidado de lamisma para salvar el planeta y por ende, a nosotros,los seres humanos.

Según Delibes, los seres humanos somos “los invi-tados de última hora a esta fiesta que es la Tierra”.Curiosamente, también hemos resultado ser algomolestos y, quizás por ello, deberíamos ser nosotrosmismos los que nos preocupáramos por dejar todotal y como lo encontramos.

A lo largo de la conferencia, este investigador nos fuenarrando las razones por las cuales necesitamos a laNaturaleza y descubrimos que son muchas más delas que a priori podríamos pensar. Los seres vivosque nos rodean nos brindan infinidad de serviciosgratuitos, algunos tan básicos como proporcionaroxígeno o regular el clima, pero también otros másescondidos, como regalarnos principios activos quese convertirán en medicamentos capaces de salvarvidas, controlar las plagas de las cosechas o lograrque los manzanos se llenen de frutos. Todo esto ymucho más es labor de la Naturaleza y si ésta sedaña lo pagará, ante todo, el ser humano, ya que suhábitat cambiará irremisiblemente dificultándole oincluso impidiéndole la vida.

Es deber de todos y todas, por tanto, asumir nues-tras responsabilidades al respecto para asegurarque “esta gran máquina que pierde piezas con tantarapidez siga funcionando en el futuro.”

9

Miguel Delibes de Castro en su visita a Munguía.

LA TIERRA HERIDA

Autor: Miguel Delibes / Miguel Delibes de CastroNº de págs: 173 págs.Editorial: Ediciones Destino, S.A.

El último libro escrito por Miguel Delibes de Castro esuna obra conjunta con su padre. Curiosamente, ellibro se gestó por azar cuando durante un paseo vera-niego Miguel Delibes preguntó inocentemente a suhijo por los motivos de un clima tan cambiante.

A partir de aquí, los dos se enzarzan en un plácido diá-logo a través del cual el lector descubre los porquésdel comportamiento planetario (el calentamientoglobal, la capa de ozono, el motivo de los inviernosmenos largos, etc.). La obra resulta un acercamientoriguroso, pero no por ello menos accesible para todosy todas, a la realidad circundante.

A través de ella las personas profanas en la materiapueden acercarse al mundo ambiental de la mano delas preguntas lúcidas del escritor y las respuestas delcientífico, trabajador incansable y defensor de lacausa ambiental que es Miguel Delibes de Castro.

¡CONSIGUE UN EJEMPLARFIRMADO POR

MIGUEL DELIBES DE CASTRO!

“LA TIERRA HERIDA”¡Bizkaia Maitea sortea

10 ejemplares firmados!(Más información en pág. 32)

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 9

10

La Ría, un estuario lleno de vidaPescar en el AbraAinhoa Galán

La Ría de Bilbao y sus márgenes constituyen una delas áreas más industrializadas y de mayor densidad pobla-cional del golfo de Bizkaia. Su situación geográfica y lariqueza de sus recursos minerales, especialmente el hierro,favorecieron que toda la zona experimentara, desde finalesdel siglo XIX, un intenso desarrollo industrial y demográfico.

Durante muchos años, los efluentes urbanos eindustriales eran vertidos directamente al estuario sinningún tipo de tratamiento. El sistema se deterioró de talforma que, en los años 70, las aguas presentaban muy bajosniveles de oxigenación y elevadas concentraciones bacte-rianas. Los sedimentos estaban contaminados y, como con-secuencia de ello, no existía fauna en la mayor parte delcauce.

Ante esta situación, en 1979 se aprobó el Plan Inte-gral de Saneamiento del Bilbao Metropolitano, un ambi-cioso proyecto diseñado para contrarrestar los procesosde eutrofización, la contaminación por vertidos, los malosolores y la propagación microbiana a la que estaban some-tidas las aguas en sus proximidades. El objetivo principalera la recuperación ambiental de la Ría, para la cual se fijóun 60% de oxigenación como estándar para medir lacalidad de las aguas.

Con el fin de evaluar la eficacia de estas medidas, en1989 comenzaron a realizarse estudios de seguimiento del

sistema. El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, AZTI-Tec-nalia y la Universidad del País Vasco se encargan, desdeentonces, de llevar a cabo esta labor de vigilancia.

De este modo, todos los años se realizan campañaspara evaluar el estado de la Ría y su evolución. Estos pro-gramas incluyen estudios de los principales elementos delsistema, como son las características del agua, sedi-mentos, comunidades de plancton (organismos que vivensuspendidos en el agua), comunidades bentónicas (orga-nismos que habitan dentro o fijados a los fondos) y faunademersal (animales que viven cerca del fondo).

La fauna demersal

Se denomina fauna demersal a aquellos organismosque viven en contacto con el fondo, pero no fijados a él.Hasta ahora se han encontrado más de 50 especies dife-rentes de peces, siendo los más frecuentes el cabuxino, elchaparrudo, la anguila, el lenguado, la mojarra y el tambor.

Sedimentos e invertebrados

La gran cantidad de sedimentos procedentes de losríos y del mar que se acumulan en los estuarios se consi-dera un registro histórico de la contaminación, ya que en élse almacenan partículas y contaminantes a lo largo de losaños.

Más de 20 años de labores de saneamientoestán empezando a dar fruto, y la Ría delNervión es hoy día el hogar para más de50 especies de peces, decenas de aves ycerca de 200 clases de fauna invertebrada.Además, la recuperación de sus riberas hagenerado nuevos espacios de ocio de losque toda Bizkaia puede disfrutar.

nuestro entorno

La Ría de Bilbao.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 10

11

Dentro de los sedimentos viven invertebrados comomoluscos (bivalvos tipo chirla y gasterópodos tipo caraco-lillo), anélidos (gusanos) o equinodermos (erizos y estrellas demar). También son numerosos los crustáceos como el can-grejo ermitaño y los cnidarios, animales coloniales del tipo delos corales. Hoy en día, en el estuario del Nervión podemosencontrar cerca de 200 especies de fauna invertebrada.

La calidad del agua y del plancton

El agua es el medio que más directamente recibe elimpacto de la contaminación por vertidos, por lo que elestudio de sus características refleja el grado de contami-nación del sistema. El nivel de oxigenación de la Ría haaumentado notablemente en los últimos años, lo que haposibilitado la recuperación de usos como la pesca.

El término plancton se emplea para referirse a losorganismos (normalmente microscópicos) que viven en elagua y que apenas tienen capacidad para moverse por símismos. El plancton es muy importante ya que es la base de

las redes alimentarias marinas. En elestuario se puede encontrar una granvariedad de plancton, ya que convivencomunidades propias de la zona costera, de la zona fluvialy aquéllas solo presentes en la desembocadura.

ARRANTZA ABRAKO ESTUARIOAN

Bilboko itsasadarrak eta itsasadarraren ertzek Bizkaiko gol-koan industriarik gehien eta biztanleria-dentsitaterik handie-netakoa dituzten eremuetako bat osatzen dute. Bere kokapengeografikoa eta baliabide mineral ugariak (batik bat burdina)zirela eta, XIX. mendearen amaieratik aurrera industriak etademografiak garapen izugarri handia izen zuten eskualdeosoan.

Denbora luzean, hirietako eta industrietako efluenteak estua-riora isurtzen ziren zuzenean, inolako tratamendurik emangabe. Horren ondorioz, sistema erabat hondatu zen.

Egoera horren aurrean, 1979an Bilbo MetropolitarrarenSaneamendu Plan Integrala onartu zen. Asmo handikoproiektua zen, eta itsasadarreko ingurumena biziberritzeazuen helburu nagusi.

Horren guztiaren eraginkortasuna egiaztatzeko, 1989tik honaitsasadarraren egoera eta bilakaera ebaluatzeko kanpainakegiten dira urtero. Haien arduradunak Bilbao Bizkaia Ur Par-tzuergoa, AZTI-Tecnalia eta Euskal Herriko Unibertsitateadira. Kanpaina horietan sistemaren elementu nagusiak azter-tzen dira: ura, sedimentuak, plankton komunitateak (uretanesekita bizi diren organismoak), komunitate bentonikoak(itsas hondoaren azpian edo hari itsatsita bizi diren organis-moak) eta fauna demertsala (itsas hondotik gertu bizi direnanimaliak).

Azken emaitzen arabera, itsasadarrean 50 arrain-espeziebaino gehiago, hegazti ugari eta 200 ornogabe mota ingurudaude.

Uribitarte en los años 60.

Uribitarte en la actualidad.

Travesía popular a nado en SestaoLa lámina de agua de La Benedicta, en Sestao, acogerá el8 de julio una travesía a nado de carácter popular. Laprueba pretende reivindicar la recuperación de la Ría ycontará con la participación de deportistas de élite comoel nadador David Meca y la triatleta Virginia Berasategui.

La competición contará con dos categorías, una popularde 400 metros y otra profesional de 2.500 y tendrá un cir-cuito señalado por boyas y corcheras. Las máximas condi-ciones de salubridad están aseguradas ya que se haobtenido el visto bueno del departamento de Sanidad delGobierno Vasco que certifica un nivel de oxígeno en elagua del 90%.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 11

12

Ana Mari arrebak ur bedeinkatua bota ondoren,eta “San Joanek jagon daizala (ditzala) Arrabakolandan!” esaldiarekin artaldea artzainen patroiarenbabespean jarrita, Zeanuriko Elexartza baserritikabiatu ziren Enrike Etxebarria eta bere ardiak, Arra-bako landara (Gorbeia) joateko, lehenago aitak etaaitaitak urtero egiten zuten ibilbide berbera eginez.

Antzinako indarrarekin ez bada ere, oraindinobizirik dirau abeltzaintzak Gorbeia mendiaren ingurue-tako herrietan. Lur horietan aspaldidanik abelgorri,zaldi, ahuntz eta batez ere ardi aziendak bazkatzendira. Urtaroek ekartzen dituzten eguraldi aldaketenondorioz, Gorbeialdeko abeltzainek mendiko larreakutzi behar izaten dituzte. Lehenengo elurteekin batera,artzainak eta beraien ganaduak haraneko barrutietarajaisten dira, mendia lurmendu eta belar berria ernetzenhasi arte bertan geratzeko.

Udaberrian natura neguko letargiatik iratzar-tzeaz batera, berriro hartzen dute gorako bidea basokoganaduek, hurrengo negura arte Gorbeiako landaemankor eta freskoetan bazkatzeko. Neolitotik dato-

rren ohiturari jarraituz, Enrike Etxebarriak eta bereartaldeak Elexartza baserritik irten eta Arrabako landa-rainoko ibilbidea egin zuten maiatzaren 28an. Gor-beiatik jaitsi zenetik etxe inguruan zaindu zituen ardiakEnrikek, eta azken hilabeteetan neguan eta udaberrianartzaintzak eskatzen dituen lanak egiteari gogor ekinzion: lehenengo axurien jaiotza, hazkuntza eta sal-menta, eta gero esne-batzea eta gaztagintza.

Urtero, udaberrian natura negukoletargiatik iratzartzeaz batera, larre-aldaketaren lekuko izaten da Gorbeia,abelgorri, behor, ahuntz eta batez ereardiak mendira joaten baitira. Joan denmaiatzaren 28an, Elexartza baserritikabiaturik, Arrabako landaraino larre-aldaketa egin zuten Enrike Etxebarriak etabere artaldeak, eta Zeanurira hurbilduzirenei ekintza horretan parte hartzekoaukera eskaini zien Ipizki Taldeak.

gure ingurunea

Baserritik abiatu aurretik artaldea bedeinkatu zuen Ana Mari Etxebarriak.

Enrike eta bere artaldea Gorbeiara bidean.

Enrike Etxebarriak eta bere artaldeak larre-aldaketa egin dute

“San Joanek jagon ditzalaArrabako landan!”Testua eta argazkiak: Jon Urutxurtu

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 12

13

Gorbeiako egonaldia

Udaberria hasten denean Gorbeia mendianbelarra hazten da, eta ganaduak hartzeko prest azal-tzen dira larreak, janari gozoa eskainiz. Horregatik, ber-tara igo da Enrike artaldearekin, hurrengo bihilabeteetan bere ardiek emango dioten esne abera-tsaz goi mailako gaztak egiteko.

Uztailaren amaierara arte Lekandapean duentxabola izango da bere bizilekua, eta artaldea zaintzea,esnea batzea eta gaztak egitea egunero bete beharkodituen lanak. Horrelakoa izango da egunen joan-eto-rria, uztailaren 31k (San Inazio eguna) ardiak antzutudirela eta artzainaren udako mendiko egonaldia amaitudela iragarri arte.

Ekainean eta uztailean gaztak egiten ditu Enrikek Gorbeian.

Enrike Etxebarria eta bere artaldea.

TRASHUMANCIA A LOS PASTOS DE GORBEIA

Aunque no con la fuerza de antaño, en los pueblos de Gor-beialdea- estribaciones de Gorbeia-, todavía persiste laactividad ganadera. Por estas tierras, tradicionalmente seha pastoreado ganado vacuno, equino, caprino y, sobretodo, ovino. Los cambios climáticos obligan a los pastoresa abandonar periódicamente la montaña, el lugar dondese encuentran los mejores pastos para su ganado. Así,con las primeras nevadas que en Gorbeia caen haciafinales de noviembre, los ganaderos y sus rebaños des-cienden a los pastos bajos del valle —barrutiak—, dondepermanecen hasta que el manto níveo desaparece de laszonas elevadas y de nuevo comienza a crecer la hierba enlos pastizales.

A partir de mediados de mayo, cuando la naturaleza des-pierta del letargo invernal, las diversas especies deganado montesino son llevadas de nuevo a los pastos deGorbeia, donde permanecerán hasta el invierno siguiente.Tras el letargo invernal los pastizales de altura ofrecenuna rica y nutritiva hierba y es por ello por lo que todos losaños Enrique Etxebarria conduce su rebaño a la majadade Arraba. Hasta finales del mes de julio la cabaña queposee bajo la peña Lekanda, será el lugar de residenciade Enrique, y el cuidado de su rebaño, el ordeño y la ela-boración de quesos, las actividades que desarrollará dia-riamente.

Enrike Etxebarria, artzantzarilotutako bizitza

1943an jaio zen Enrike Etxebarria, Zeanuriko Uribeauzuneko Elexartza baserrian, eta gaur egun bertanbizi da emaztearekin eta hiru seme-alabekin.Hamalau urte zituela, eskola utzi zuen eta aitonareneta aitaren lanbideari heldu zion: artzaintzari.Artaldea zaintzeaz gain, 1960tik 1992ra arte Arrabakolandan dagoen Mendi Federakundearen Aterpetxeazarduratu ziran aita-semeak.

Gorbeiako txabola Arraban dauka, Lekanda hai-tzaren azpian hain zuzen ere, aitak eduki zuen tokiberberean. Orain dela hogeita hamarren bat urte txa-bola berriztatu zuen, eta apurka-apurka gaur egungobeharrizanetara egokituz joan da Enrike. Hala, eguzkienergiaren bitartez lortutako argindarra dauka.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 13

14

Programas educativos de la Diputación Foral de Bizkaia

La juventud se forma más allá de las aulas Departamento de Juventud de DFB

La Diputación Foral de Bizkaia tiene entre susobjetivos la promoción, asistencia y dinamización delsector infantil y juvenil de Bizkaia, materializándose enla organización de diversos programas educativosdestinados a diferentes sectores de esta población enfunción de su edad. Entre estos programas debemosmencionar el Aula de Cultura: Urduñako Aterpetxea,Bizkaitik Bizkaira y Gazteak Martxan.

Aula de Cultura: Urduñako Aterpetxea

Es un programa de actividades de dinamizacióndirigido a centros educativos cuyo alumnado esté cur-sando 5º y 6º de Educación Primaria, 1º y 2º de ESO, dis-tinguiéndose, por tanto, cuatro grupos de edaddiferenciados: 10-11, 11-12, 12-13 y 13-14 años.

Cada grupo de edad tiene establecido su propioprograma, desarrollándose en estancias de 5 ó 3 díasen el albergue de Orduña, en un incomparable entornonatural permitiendo unir el estudio del ecosistemafísico con los intereses de los colectivos infanto-juve-niles.

Este programa cultural de animación busca queel niño/a-joven participante conozca y haga suyos

conceptos como modos de vida, ritos, costumbres, tra-diciones, folklore, organización social y política,formas de trabajo… desde la experiencia personal.Esta experiencia personal viene dada, en ocasiones,por el entorno natural que rodea al albergue y en otrasocasiones, porque el equipo de monitores, a partir deun elemento motivador histórico, geográfico oambiental, provoca esa experiencia.

Este programa de animación se presenta comouna oportunidad inmejorable para experimentar y

La Dirección de Juventudde la Diputación Foral deBizkaia lleva añosorganizando diversasactividades educativasdestinadas a niños/as yjóvenes del TerritorioHistórico con el fin deconocer y respetar elentorno en que viven,completando así laformación que reciben enlos centros educativos.

juventud

Los programas educativos son diferentes en función de la edad.

Los programas se llevan a cabo en un entorno natural.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 14

15

comprender la historia y geografía vascas, acercán-dose así a la comprensión de gran cantidad de losrasgos idiosincrásicos de la población y cultura denuestro pueblo.

Bizkaitik Bizkaira

Es un programa educativo multidisciplinar que, através de 10 itinerarios con diferentes temáticas, lle-vados a cabo en un ámbito extraescolar, pretende com-plementar la oferta educativa de los centros y acercaral alumnado de 3º y 4º de ESO (14 a 16 años) las raíces,la historia, las tradiciones, el euskera, la cultura..., endefinitiva, el patrimonio cultural de Bizkaia.

Los objetivos de Bizkaitik Bizkaira son lossiguientes:

• Que las personas jóvenes se den cuenta deque nuestro patrimonio cultural posee un granpotencial para nuestra evolución personal ycolectiva.

• Favorecer la reflexión acerca de la influenciadel patrimonio cultural en el desarrollo de lasociedad tanto a nivel cultural como econó-mico y social.

• Que las personas jóvenes, mediante esteconocimiento del patrimonio cultural, ad-quieran conciencia de su entorno y su bagajehistórico.

• Potenciar el uso del euskera como forma deexpresión cultural.

Los 10 itinerarios propuestos en este programason: Ruta Aduanera, Ruta de Bilbao, Ruta de BilbaoTurístico, Ruta de Bilbao y su influencia, Ruta de lasCasas-torre y Castillos, Ruta de los Caseríos y Mitos,

Ruta de los Hórreos y Casas-torre, RutaJacobea: Enkarterriak, Ruta Jacobea: Lea-Artibai, Ruta Juradera y Ruta de las Minas yFerrerías.

Gazteak Martxan

Es un programa educativo relacionado con losdiseños curriculares de la ESO y Bachiller, dirigido acentros educativos y colectivos juveniles queengloben a personas jóvenes de 15 a 18 años.

Se desarrolla en el albergue de Plentzia, enestancias de 2 a 5 días, en régimen de pensión com-pleta más un programa de actividades. Se lleva a cabodurante los meses de octubre a noviembre y/o demarzo a junio.

El objetivo de este programa es desarrollar deforma vivencial actividades para un mayor conoci-miento y entendimiento del entorno natural, que posi-biliten fomentar actitudes positivas hacia el medioambiente, la relación grupal, el ámbito corporal, social,afectivo, y potenciar un comportamiento más humanoque mejore la calidad de vida de las personas jóvenes.

Las actividades complementarias ofertadas son:escalada, rápel, bicicleta de montaña, canoas, snor-kell, body board y surf.

GAZTEAK IKASGELATIK KANPO ERE HEZTEN DIRA

Bizkaiko Foru Aldundiko Gazteri Zuzendaritzak urteakdaramatza lurraldeko ume eta gazteei eskolatik kanpokohezkuntza-egitarauak eskaintzen.

Gaur egun, honako hauek dira egitarau nagusietakobatzuk: Urduñako Aterpetxeko kultur aretoa, Bizkaitik Biz-kaira eta Gazteak Martxan.

Urduñako Aterpetxeko programa 10-14 urte bitarteko umeeta gazteei zuzenduta dago. Aterpetxean bertan lurralde-aren geografia, historia, ohiturak eta egitura sozial nahizpolitikoa azaltzen dizkiete, natura inguru paregabe baten.

Bizkaitik Bizkaira programan, berriz, ikasleek Bizkaia osoaezagutzeko aukera dute, 10 txangoren bidez. Txangoa eginaurretik, irakasleak ikusiko duten guztiari buruzko azal-pena ematen die ikasgelan.

Azkenik, Gazteak Martxan programaren bidez, kirolaegiten duten bitartean ingurumenaren aldeko eta taldeharremanetarako joeretan hezten dira ume eta gazteak.Eskaintzen zaizkien kirol jarduerak honako hauek dira:eskalada, rappela, mendiko bizikleta, kanoak, snorkell,body board eta surfa.

Las actividades ofertadas son muy variadas.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 15

Ibilbidea Elejalde auzoan hasten da, udaletxe-aren aurrean bertan. Eraikin apal hori boluntarioenospitale gisa erabili zuten Independentzia Gerran eta,tropa frantsesek su eman ziotenez gero, 1817eanberreraiki egin zuten.

Earako errepidea hartu eta eskuinetara jokodugu. Auzo-bide batek Larrinaga auzora eramangogaitu, eta bertan Arana dorrea nabarmentzen da. Kla-sizismoko etxetzar ikusgarri hori Zamora Jacinto Aranainkisidore eta apezpikuaren jaiotetxea izan zen. Eraiki-naren alderik ikusgarriena 1700. urtekoa da.

Hortik hurbil dagoen bide batetik igoko gara.Bidearen tartetxo hori pinudi, eukalipto, gaztainondoeta haritzen artean igarotzen da. Jaistean, Ispaster-Lekeitio errepidera helduko gara. Ispaster herrirantzjoango gara, eta handik 300 metrora errepidea gurutza-tuko dugu, Aizpe auzora heltzeko. Han, Kaltzada base-rria nabarmentzen da. Bi fasetan eraikitako baserrizaharra da. Bere berezitasun nagusia laboreak gorde-tzeko gelara kanpoaldetik igotzen den harmaila da.

Aurrerago, XVI. mendeko baserri multzo bat aur-kituko dugu. Aizpe-aurrekoa da zaharrena, eta interes-garriena, leiho zorrotz bat eta gezi-leiho batdauzkalako oraindik. Hartxintxarrezko bide batetikjarraitu eta, luze gabe, mendiko laugune batean her-tsiki bildutako baserri multzo bat aurkituko dugu:Gallete auzoa. Baserri horien artean Atxaurre da zaha-rrena. Hiru gezi-leiho urratu dituen harrizko horma ika-ragarri bat dauka atzeko aldean.

Eskuinetara jiratu, Gernika-Lekeitio errepideagurutzatu, eta aldapan gora joango gara Aixeder erro-tara heldu arte. Arkitektura soilik gordetzen duenerrota da. Bizialdi laburra izan zuen: 1723. urteko lehor-teak inguru horretako erreketako errotak gerarazi

ondoren eraiki zuten, eta 1751. urtean erabiltzeari utzizioten. Gelditu ostean, hegalak desmuntatu, makineriasaldu, eta barrualdea etxebizitza txiki bat egiteko ego-kitu zuten. Horrela iraun du gaur arte. 1990. urteanhaize-errotaren kanpoaldea berritu zuten, Javier Aresoarkitektoaren zuzendaritzapean.

Bertan, Ispasterrera jaisten hasiko gara, SanMartin ermitaren ondotik pasatu eta gero. Eraikin horikapera bakartia da. XV. mendearen bukaeran edo XVI.mendearen hasieran eraiki zuten, estilo gotikoan.

Gernikara doan errepidea gurutzatu eta gero,Erkiaga Erdikoa baserria aurkituko dugu, 1500. urte-aren inguruko basetxe gotiko tipikoa. Gure ibilbidekoazken muinora igo ostean, Santiago baseliza aurkitukodugu, horma gotiko sendoak dituen ermita.

Aurrera jarraituz, Ispasterrera helduko garaberriro, Udaletxeko plazara hain zuzen ere. Gure ibilbi-dearen amaiera da.

Ibilbide hau Ispaster udalerrian egingodugu oso-osorik. Udaletxeko plazatikabiatuta, udalerriko hainbat elementubaliotsu oinez bisitatzera gonbidatzengaitu. Bidean, eraikuntza bereziak ez ezik,haraneko ezaugarri geomorfologikobereziak ere azter daitezke, hala nola Eaeta Lekeitio herrien arteko kostaldemaldatsua eta labar nahiz hondartzaarrokatsuak.

txangoak

16

Nola heldu: Gernikan BI-635 errepidea hartu,Lekeitiorantz. Gero, Kortezubin,BI-2238 errepidea hartu.

Bizkaibus: A-3513 linea(Bilbo-Galdakaoko ospitalea-Lekeitio).

Ibilbidearen luzera: 5,2 km

Zailtasuna: Txikia. Ez da behar prestakuntza fisiko berezirik,baina oinetako erosoak eramatea komeni da.

Ibilbide hau oinez zein bizikletaz egin daiteke.

Ispaster: herri-arkitektuaren museo biziaAixeder haize-errotaren inguruko ibilbideaNerea Garay

ISPASTER

Santiagobaseliza Axperdikoa

Axpe-aurrekoa

LarrinagaArana dorrea

AtxatzekoaAtxaurrekoa

Aixeder errota

San Martinbaseliza

Gallete

ELEJALDE

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 16

17

GAURKOA

s u p l e m e n t o d e a c t i v i d a d e s a m b i e n t a l e s

a c t u a l

w w w . b i z k a i a . n e t

“Gaurkoa” deritzon atal honetan askotarikojakingarriak aurkituko dituzue: gure udalerrietakoingurumen arloko azken albisteak, informazio balia-garriak, zerbitzuak, bisitak. Horretaz gain, Internetensartu ahal izango zara, zure ingurumen-ezagupenakpraktikan jartzeko, hobetzeko eta haietaz gozatzeko.

En “Gaurkoa/Actual” podrás encontrar lasúltimas novedades medioambientales de nuestrosmunicipios, acompañadas de informaciones útiles,servicios, visitas y propuestas interesantes. Además,podrás entrar en Internet y poner en práctica tus cono-cimientos ambientales, mejorarlos y disfrutar de ellos.

❒ GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAKNOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

❒ JARDUERAK / ACTIVIDADES– Exposición Félix Rodríguez de la Fuente

en el BBVA– Garbikidearen Jaia

eta saridunen zerrenda!– Bizi-Arte: rutas guiadas en bicicleta

por Bilbao– Bizkaiko Foru Aldundiaren

Udako jarduerak

❒ CIBER@MBIENTE

❒ ZERBITZUAK / SERVICIOS

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:00 Página 17

18

Gure udalerrietako albisteak

OndarroaOndarroa, siguiendo el proceso deimplantación de la Agenda Local 21,ha dado luz verde a una serie de medi-das económicas, sociales y de gestiónambiental para mejorar el desarrollosostenible del municipio.El plan de acción recuerda la necesi-dad de impulsar la economía localpara garantizar el bienestar de la ciu-dadanía. También incluye la necesidadde ofrecer suelo suficiente para favo-recer las iniciativas empresariales y lade mejorar las infraestructuras, servi-cios sociales y culturales.

Tokiko 21 Agenda betetzeko prozesuaaurrera eramanez, Ondarroako Udalakekonomiaren, gizartearen eta inguru-men-kudeaketaren arloko hainbatneurri onartu ditu, udalerriaren gara-pen iraunkorra hobetzeko.Ekintza-planaren helburua oso argiada: tokiko ekonomia sustatzea herrita-rren ongizatea bermatzeko. Besteakbeste, enpresen ekimenetarako beharadinako lurzorua eskaintzen du, etaazpiegiturak, gizarte-zerbitzuak etakultur ekipamenduak hobetzen ditu.

Los vecinos y visitantes de Getxo dis-ponen de un nuevo tramo, de un kiló-metro de longitud, que completa elpaseo de La Galea. De esta manera, elmunicipio cuenta con un itinerario de 2kilómetros que nace en el molino deAixerrota y finaliza junto al faro. La nueva calzada tiene 4,8 metros deanchura para los peatones; 2,5 paralas bicicletas y 3 metros para los vehí-culos. Además, el nuevo paseo dispo-ne de dos miradores semicircularessituados en salientes sobre el mar ydotados con bancos.

GetxoGetxoko Udalak beste zati bat gehitudio bertako biztanleentzako eta bisita-rientzako ibilbideari. Kilometro bat luzeda eta Galearainoko pasealekua osa-tzen du. Hala, udalerriak 2 kilometrokoibilbidea du egun. Aixerrotan hasi etaitsasargiaren ondoan amaitzen da.Galtzada berria oso zabala da: 4,8metro oinezkoentzat, 2,5 metro bizikle-tentzat eta 3 metro ibilgailu motordu-nentzat. Gainera, pasealeku berriak bibegiratoki ditu, zirkuluerdi formakoak,itsasoaren gaineko irtenguneetankokatuak eta eserlekuz hornituak.

La segunda fase del paseo peatonalque recorre el curso del río Lea, entreMunitibar y Lekeitio, será financiadopor la Diputación foral, con el objetivode concluir la totalidad del paseo,cuya primera parte del recorrido, -quediscurre entre Munitibar y la zona deMareaerrota en Mendexa-, ha sidorecientemente inaugurada.El objetivo del proyecto es habilitar untrazado total de 22,5 kilómetros de lon-gitud que atravesará los siete munici-pios que conforman el valle de Lea:Ibarra, Munitibar, Aulesti, Amoroto,Gizaburuaga, Mendexa, Ispaster yLekeitio.

LekeitioBizkaiko Foru Aldundiak Munitibarreneta Lekeitioren artean Lea ibaiarenertzetik doan oinezkoentzako paseale-kuaren bigarren fasea finantzatuko du.Lehen zatia Munitibarren hasi etaMendexako Mareaerrota aldeanamaitzen da, eta duela gutxi inaugura-tu dute. Proiektu horren helburua 22,5 kilome-troko ibilbidea egitea da. Bideak Leaibaiaren haraneko zazpi udalerriakzeharkatuko ditu: Ibarra, Munitibar,Aulesti, Amoroto, Gizaburuaga,Mendexa, Ispaster eta Lekeitio.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 18

19

Novedades en nuestros municipios

ZornotzaAmorebieta y Durango han recogido167 kilos de móviles a lo largo del año2005. Estas cifras sitúan a estos dosmunicipios a la cabeza de la recogidade teléfonos móviles.Estos cotidianos aparatos de teleco-municación, algunos de cuyos compo-nentes son altamente contaminantes,se trasladan a una compañía deErandio para iniciar el proceso de des-piece, gracias al cual se calcula quese recicla el 95% del aparato de tele-fonía.

Zornotzak eta Durangok 167 kilo telefo-no mugikor jaso dituzte 2005ean.Kopuru hori dela eta, telefono mugikorgehien jasotzen dituzten bi udalerriakdira.Egunero erabiltzen ditugun telekomu-nikazio-tresna horien osagai batzukizugarri kutsagarriak dira, eta Erandio-ko enpresa batean kentzen dituzte.Prozesu horri esker, telefonoaren % 95inguru birziklatzen da.

BilboLa contaminación acústica es uno delos problemas que preocupa al munici-pio bilbaíno. Por ello, un vehículo depequeñas dimensiones recorre desdeel pasado mes de abril las calles de lacapital midiendo el nivel de ruidos dedistintas calles del Bocho. El objetivoes elaborar el “Mapa de Ruidos” de laciudad y cumplir con la directiva euro-pea que entrará en vigor en mayo de2007.

Kutsadura akustikoa Bilboko udale-rriak dituen arazoetako bat da.Horregatik, iragan apirilaz geroztik,ibilgailu txiki bat hara-hona ibiltzen dahiriburuan barrena, hainbat kaletakozarata maila neurtzen. Helburua hiriko“Zaraten Mapa” egitea da, eta 2007komaiatzean indarrean jarriko denEuropako zuzentaraua betetzea.

El ayuntamiento de Errigoiti se apuntaa las energías renovables y aprove-chando las nuevas obras del Ayun-tamiento, instalará diversos panelessolares en edificios públicos del muni-cipio. El objetivo es abastecer de esta mane-ra el alumbrado público de La Villa, asícomo de sus edificios municipales.Estos paneles se van a instalar en elfrontón de Elezalde, la Kultur Etxea y elpropio Ayuntamiento, así como en elfrontón de Olabarri cuando seacubierto.

ErrigoitiErrigoitiko Udalak energia berriztaga-rrien alde egin du eta, herrian egitenari diren lanak baliatuz, eguzki-pane-lak jarriko ditu udalerriko hainbat erai-kin publikotan. Panel horien bidez lortu nahi du kale-argietarako eta udal-eraikinetarakobeharrezkoa den energia. Panelakhonako leku hauetan jarriko dituzte:Elexaldeko pilotalekuan, Kultur Etxean,udaletxean bertan, eta Olabarriko pilo-talekuan (estaltzen dutenean).

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 19

20

Gure udalerrietako albisteak

Portugaleteko Udalaren web orriak atal berribat dauka, Tokiko 21 Agendari buruzkoa.Apurka-apurka, tokian tokiko iraunkortasunasustatzeko tresna hori ezartzen ari diraherrian, eta horri buruzko informazio guztiajasoko dute web atal berrian.Duela gutxi, iraunkortasunaren diagnostikoaegin dute Portugaleten, eta horixe izango datokiko ekintza-planaren oinarria. Diagnostikohorrekin batera, beste gauza asko ere sartudituzte web orriko atal berrian: urtero antola-tzen den “Nire autorik gabeko eguna” kanpai-nari buruzko albisteak, etxeko olioa jasotzekokanpaina eta hiri-hondakinak jasotzeko siste-ma pneumatiko berria, besteak beste.

El ayuntamiento de Bakio ha firmado unconvenio con el Ente Vasco de la Energía(EVE) dirigido a la aplicación de un siste-ma de colaboración en materia de efi-ciencia energética.El acuerdo se enmarca dentro del proyec-to “Enerin Town” que tiene como principalobjetivo reducir el consumo energético enlos edificios públicos municipalesmediante un sistema de monitorizacióncontinua del gasto a través de internet, asícomo la posterior introducción de medi-das de ahorro de bajo coste. Las instala-ciones en las que se aplicará el proyectoson el propio ayuntamiento, la escuela y elfuturo polideportivo municipal.

BakioBakioko Udalak hitzarmen bat sinatudu Energiaren Euskal Erakundearekin,“Enerin Town” proiektuaren barruan,energia-eraginkortasunaren arloanlankidetza-sistema bat ezartzeko.“Enerin Town” proiektuaren helburunagusia hauxe da: udalaren eraikinpublikoetan energiaren kontsumoagutxitzea, gastua Interneten bidezetengabe monitorizatzeko sistemabaten bidez eta aurrerago kostu gutxi-ko aurrezte-neurri zehatzak hartuz.Udaletxean, ikastetxean eta etorkizu-neko udal-kiroldegian gauzatuko daproiektua.

La reciente inaugurada Estación detransferencias de Durango, la cuartaque tiene Bizkaia, minimizará el impac-to ambiental al reducir a la quintaparte el volumen de basuras que setransportará a los vertederos, a la vezque contribuirá a la disminución deltráfico de vehículos pesados y la con-taminación acústica. La instalación, gestionada por Garbi-ker, atiende a toda la comarca delDuranguesado y a Amorebieta, lo querepresenta una población de 70.000habitantes. El volumen de residuosque se tratarán anualmente superanlas 24.000 toneladas.

DurangoDuela gutxi Durango inauguratu dutentransferentzia-estazioa Bizkaiko lau-garrena da. Batetik, ingurumenarengaineko eragina minimizatuko du, hon-dakindegietara eramango den zabo-rraren kopurua oraingoa baino bostaldiz txikiagoa izango baita. Bestetik,ibilgailu astunen zirkulazioa eta kutsa-dura akustikoa gutxitzen lagundukodu.Durangoko instalazioa Garbikerrekkudeatzen du, eta Durangalde osoaeta Zornotza ditu zerbitzu-eremu, hauda, 70.000 biztanle. Urtean 24.000 tonahondakin baino gehiago tratatuko ditu.

PortugaleteLa página web del ayuntamiento del munici-pio acoge un nuevo apartado dedicado a laAgenda Local 21. En él se incluye toda lainformación sobre esta herramienta para lasostenibilidad local que se está implantandoen la villa marinera.En el citado apartado web, que pronto reco-gerá el diagnóstico de sostenibilidad que seha realizado en el municipio y que será labase del futuro plan de acción local, seincluyen también noticias acerca de laspasadas campañas del Día sin mi Coche, dela campaña de recogida de aceite domésti-co o del nuevo sistema de recogida neumá-tica de residuos urbanos.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 20

21

• AHORRAR ENERGÍA JUGANDOwww.gasnatural.com/eficiencia

Gas Natural ha puesto enmarcha una campaña parafomentar el uso eficiente de laenergía en el hogar a travésde un espacio interactivocreado en internet. La inicia-tiva da a conocer los benefi-cios de un uso eficiente de la

energía. Con ese espacio interactivo, quienes participanpueden valorar sus conocimientos sobre cómo utilizar laenergía de un modo eficiente a través de diferentes retos.

• BIZITZA OSO BATEN GORAZARRETANwww.felix25.com

BBVA fundazioak eta FélixRodríguez de la Fuente fun-dazioak naturalista ospetsuhorren bizitzari eta lanariburuz antolatu duten erakus-keta sustatzeko sortu daweb orri hau. Orrian sartuzgero, hainbat gauza egindezakegu: erakusketa ikus-

teko ibilaldi birtuala egin, inaugurazio-ekitaldiko argazkiakikusi eta adingabeentzako hezkuntza-proiektuari buruzkoinformazioa lortu, besteak beste.

• PROTECCIÓN A LOS HUMEDALESwww.ramsar.org

La Convención de Ramsarsobre humedales marcóun hito de gran impor-tancia en pro de la con-servación de estos eco-sistemas. Toda la infor-mación acerca del tra-tado, documentación, nue-nuevos espacios adhe-

ridos, etc. están a disposición de los y las internautas enesta página web. También se pueden observar fotos dediferentes humedales repartidos por todo el mundo. Loscontenidos están disponibles en inglés, francés y caste-llano.

INGURUMENAREN ALDE LANEANwww.fundacionglobalnature.org

Global Nature fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakunde pri-batua da. Beraren helburunagusia ingurumena kontserba-tzea, babestea eta antolatzea da,eta hainbat proiektu garatzen arida, batez ere Caceresen, Gaztelaeta Leonen eta Murtzian. Bere

web orrian proiektu horien berri ematen du, eta fundazioak bolun-tarioentzat antolatzen dituen lanleku eta jardueretan parte har-tzeko moduari buruzko informazioa eskura dezakegu. Besteakbeste, ingurumen-hezkuntzaren arloko ekimenak eta landa-ingurua adingabeengana hurbiltzeko jarduerak antolatzen ditu.

• RECICLAJE DE CD’S Y DVD’Swww.cederika.com

A pesar de que los CD’s yDVD’s son objetos de usocomún, su reciclaje se pre-senta como algo novedoso.Por ello, se ha puesto enmarcha esta página web enla que se explica de unamanera gráfica y visual cuáles el proceso que deben

sufrir para su posterior reutilización. Además, existe la posi-bilidad de resolver nuestras dudas a través de un sistemacreado para ello en la propia página.

• UGAZTUNAK ZAINTZAPEANwww.secem.es

Ugaztunak Kontserbatzekoeta Ikertzeko EspainiakoElkartearen web orria duzuehonako hau. Elkarteakhainbat proiektu garatzenditu penintsulako ugaztunakbabesteko (igaraba, azeria,azkonarra, katamotza eta

itsas ugaztunak), eta zientziaren nahiz kulturaren arloko jardueraugari antolatzen ditu. Web orrian sartzen bazarete, horren berrizehatza izango duzue. Gainera, penintsulako faunari buruzkoliburu eta argitalpen asko kontsultatzeko aukera izango duzue.

CIBER@MBIENTE

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de “Gaurkoa/Actual”, iremos descubriendo distintasdirecciones de internet que, por su contenido e interés medioambiental, nos ayudarán a profundizar y descu-brir nuevos aspectos relacionados con nuestro entorno. Ciber@mbiente nos permitirá asomarnos a la nuevaventana virtual abierta de una manera divertida y accesible a toda la familia.

ANÍMATE Y ENVÍANOS LAS DIRECCIONES DE INTERNET QUE CONOZCAS Y SEAN DE INTERÉS PARA SER COMENTADAS EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA.PUEDES REMITIRNOS TUS SUGERENCIAS A: [email protected]

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 21

Urtero legez, Bizkaiko Foru Aldundiak udako jardueren eskaintza zabala prestatu du, adin-tartebakoitzerako programa bereziekin. 7 urtetik 25 urtera arte, Bizkaiko gazteek uda honetarako anto-latutako jarduerak egin ahalko dituzte, hiru arlotan: kirola, aire zabala eta bizikidetza.

UDALEKUAK (7-13 urte)Hiru foru-aldundiek antolatzen dituzten udalekuen helburua hauxe da: haurrei jolaserako, diber-tsiorako eta bizikidetzarako espazio bat eskaintzea.

Bi udaleku mota daude: euskara hutsezkoak eta elebidunak. Egonaldiak 7 edo 10 egunekoak izan-go dira, uztailaren 1etik abuztuaren 14ra arte.

Haurrak autonomia-erkidego osoko hainbat aterpetara joango dira. Hona hemen haietako batzuk:Plentzia, Gorliz, Lurraska, Zestoa, Oiartzun, Astiz, Turtzioz, Zugaztieta eta Ziortza. Udalekuetanmota askotako jarduerak egingo dituzte: aire zabalekoak, kirolekoak eta abenturakoak (kayakak,mendiko ibilaldiak, tirolina, eskalada, BTT, snorkell, surfa...), gaueko kultur saioak ahaztu gabe.

UDA GAZTEA (14-17 urte)Programa hau kirolez eta abentura-jarduerez osaturik dago nagusiki. Horregatik, udako egun horietan gaztetxoek ezin hobeto pasatukodute Nafarroa Garaiko, Nafarroa Behereko, Huescako eta Bizkaiko aterpeetan. Gainera, Urduñako aterpeak ingeles-eskolak eskaintzenditu, lau ordu egunean.

GAZTE BIDAIAK 2006 (18-25 urteko gazteak)Programa honi esker, gazteak Europa osoan barrena ibil daitezke, oso prezio merkean eta kultur eta kirol jarduera antolatuen eskaintzazabal batekin. Hala, gazte bidaiariek mota askotako jarduerak aukeratu ahal dituzte: Alemaniako hiriak ezagutzea, Mont Saint Michelbisitatzea (Frantzian), Europako natur parkerik handienean ibiltzea (Eslovenian), Kroaziako hondartzetan bainatzea edo Euskal Herrikolurralde osoan abentura-kirolak egitea. Eta hori uda honetarako antolatutakoaren erakuskari txiki bat baino ez da, 8 bidaia eder baitau-de aukeran. Bidaiak 7 edo 10 egunekoak izango dira, uztailean eta abuztuan.

22

JARDUERAK

EXPOSICIÓN FÉLIX, 25 AÑOS DECONCIENCIA ECOLÓGICAFundación BBVA- Fundación Félix Rodríguez de la FuenteLa sede social del BBVA en Bilbao acoge hasta el 2 de julio, una exposiciónsobre el legado del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. La muestra, declara vocación divulgativa y educadora, cuenta con diferentes recursos paraofrecer al público una visión cercana de diferentes recursos naturales: elagua, el suelo, los bosques, los océanos, la biodiversidad...

El símbolo de la exposición es un árbol, que representa la conexión entre el cielo y la tierra. Un pequeño conjunto desingulares árboles es, además, quien nos da la bienvenida al recinto. Junto a ellos, dos espacios de vital importancia:en el primero se resumen el transcurrir profesional y vital de Félix, mientras que en el otro se presenta una síntesis delas principales noticias de carácter ambiental de los últimos 25 años, con especial atención al desarrollo de la con-ciencia medioambiental en la sociedad.

Las recreaciones y el material interactivo nos acompañan a lolargo de todo el recorrido, en el que podremos detenernos asímismo para contemplar varias fotografías, material, vídeos eincluso escuchar narraciones del propio Félix.

En definitiva, una exposición de la que es difícil salir impasible ycon la que disfrutará toda la familia, ya que demostrará a los máspequeños de la casa que la ciencia también puede ser divertida.

Bizkaiko Foru Aldundiaren udako jarduerak

FÉLIX, 25 AÑOS DE CONCIENCIA ECOLÓGICADel 27 de abril al 2 de julioLugar: Fundación BBVA. Edificio San Nicolás.Plaza San Nicolás, 4 - BilbaoHorario de la Exposición:Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hSábados y domingos de 11:00 a 20:00 hEntrada libre.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 22

23

ACTIVIDADES

GARBIKIDEAREN JAIA 2006

Rutas guiadas en bicicletaBIZI-ARTEDesde mayo y hasta el próximo 2 de julio el Ayuntamiento de Bilbao hapuesto en marcha la cuarta edición de los paseos guiados en bicicleta“Bizi-arte”. Estas rutas guiadas se desarrollan todos los sábados ydomingos por la mañana, en diferentes horarios y en grupos de hasta 12personas. Los recorridos, tanto en euskera como en castellano, de unahora de duración, salen del muelle de Uribitarte, junto al puente delAyuntamiento y ofrecen al cicloturista la posibilidad de conocer distin-tos aspectos culturales de Bilbao desde la perspectiva de una bicicleta.

Más información: 94 447 92 06 (mañanas de 9:00 a 14:00 h.)

Ekainaren 3an milaka lagun elkartu ziren Abandoibarran (Bilbon),Garbikidearen Jaia ospatzeko. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailakantolatu zuen jaia, Garbibidea programaren amaiera gisa.

Jaian izan zirenek askotariko jarduerak egin ahal izan zituzten jai-giro ede-rrean: arrantza eta arraun eskola, lantegiak, magia, musika eta jolasak, bes-teak beste. Gainera, sari ugari banatu ziren. Hauexek dira sari horietakorenbat irabazi duten garbikideak. Zorionak!

PREMIOS GARBIKIDE SARIAK3 BIZIKLETA / 3 BICICLETAS

Jennifer Díaz CuetosUnai Aldama del RíoMaialen Gómez Belmonte

3 lagunentzako 5 egonaldi bizkaikoLANDA-TURISMOko etxe batean /5 estancias para 3 personas en unAGROTURISMO de bizkaia

Arkaitz Sierra FuronesCarlos Gil JiménezAlba del Campo MarotoAinhoa Agirre ArroyoMaitane de Pablos González

Karrantzako KARPIN ABENTURAFaunaren Parke Tematikorako bi lagu-nentzako 25 gonbidapen /25 invitaciones para dos personas alParque Temático de la FaunaKARPIN ABENTURA (Karrantza)

Gorka Antolín de MingoRakel Tristán SanchaMara Mato DíazAnder Sáez VicenteXabier Izquierdo SalvadorNerea Bonachera MadridLander San Millán HerreroJavier Gutiérrez CodesalAndrea Ramírez BombínLara LarrañagaSheila García Puente Osane Orue Gallarzagoitia Izaro Bedialaune TxurrukaUnai Núñez Angel Iratí Perote de PablosMª Amparo Blanco Calvo Iker González RibadullaRaquel Eleno Martín Jon Ander Romero Corrales Eneko Lambea Villar

Igor Gaztelurre AbonaAmaia Jiménez Cembrero Lucía Tercero López Ane Crespo Peña Eneko Lazaga Larrinaga

4 lagunentzako 10 asteburu ZUBIZABA-LA KANPINeko natur ingurunean(Zeanurin) /10 estancias de fin de semana para 4personas en el entorno natural delCAMPING ZUBIZABALA (Zeanuri)

Erlantz Ugarriza de la Fuente Alejandro Heredero OtxandianoKevin Vicente Plaza Irune Parra Ledesma Alejandro Pérez Martín Nerea Rueda González Maite Plaza Aguayo Amaia Egia Albizuri Javier Bustos Manrique Andrea Rodríguez París

Galdamesko LOIZAGA DORRErako etaMuskizko EL POBAL BURDINOLArakobi lagunentzeko 25 gonbidapen /25 invitaciones para dos personas ala TORRE DE LOIZAGA (Galdames) y ala FERRERÍA EL POBAL (Muskiz)

Maitane Fernández del M.Maitane Larrinaga Miguel Gonzalo Márquez Pérez Andrea Delgado Espiñeira Elisa Tallón Cuerpo Joseba Benítez García Natalia Rivero Santamaría Mikel del Pozo Arranz Joseba Encinas Guardia Ane Bengoa Sánchez Ane Corcuera Arenaza Nerea Díez Gutiérrez Jone Magdaleno Molledo Nerea Diego Fernández

Olatz López Millo Nagore Gómez López Oier Lasa Ureta Iñigo Alonso de Ibinaga Eider Abascal Barbero Jon Ander Díez GonzálezEndika Del Valle Cilla Mario Gregorio Rodríguez Eneko Prieto Cepedano Garbiñe Díaz Martín Adrián Martínez Santos

Euskal Herriko naturari buruzko 10LIBURU SORTA / 10 LOTES DE LIBROSsobre naturaleza en Euskal Herria

María Correa Cruz Alba Acosta VarelaXabier Hueso García Iratí Gómez LlonaMaría Ruiz GonzálezPablo Martínez AgirreNerea Valtierra MartínezLander Rollón ReyesJessica Cajigas BlancoSergio Gámez Fernández

NATIONAL GEOGRAPHIC aldizkariarenurtebeteko 10 HARPIDETZA /10 SUSCRIPCIONES anuales aNATIONAL GEOGRAPHIC

Olatz López FernándezIdoia Alvira GómezEdurne González AguirreGarazi Escobar de los SantosJoseba Sánchez MonteserínÁngela Díaz EcheverriaNaiara Abellería FernándezMª Cristina Mayor OteroNuria Hernández GonzálezAndoni Xabier Bravo Velarde

NATIONAL GEOGRAPHICen DVDen 10bilduma / 10 colecciones de los DVDde NATIONAL GEOGRAPHIC

Ana Isabel Martín Ferrero Aroa Alonso GonzálezLeire Aroca León Nagore Díez HernándezAndrea Acebo RuedaMaialen Pikaza San Juan Asier García BarrenengoaRosa Mª Legarreta MarcaidaIker Guzmán MuñozItxaso Baides Santiago

OHOREZKO GARBIKIDEAKGARBIKIDES HONORÍFICOS

EUSKAL HERRIA aldizkariaren urtebete-ko 1 HARPIDETZA eta KarrantzakoKARPIN ABENTURA Faunaren ParkeTematikorako 3 gonbidapen /1 SUSCRIPCIÓN anual a la revistaEUSKAL HERRIA y 3 invitaciones alParque Temático de la FaunaKARPIN ABENTURA (Karrantza)

Garbikide zaharrena /Garbikide de más edadManuel Herrero ParroGarbikide gazteena /Garbikide de menor edadAsier Bermejo Hoces

Karrantzako KARPIN ABENTURAFaunaren Parke Tematikorako 50gonbidapen / 25 invitaciones al ParqueTemático de la FaunaKARPIN ABENTURA (Karrantza)

COLEGIO SAN JOSE HH CARMELITASIKASTETXEA (Santurtzi)COLEGIO LA INMACULADA MSJOIKASTETXEA (Barakaldo)ITXAROPENA IKASTOLA (Trapagaran)

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 23

24

ZERBITZUAK SERVICIOS

ARTEGARAY Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)

LA CASA DEL LIBROColon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)

Foto SAMAR Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)Sombrereria, 11 - BILBO (94 415 88 50)Merindad de Uribe, 3 - BARAKALDO (94 478 10 19)Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)

IKATZUrkixo zumarkalea, 11 - BILBO (94 416 65 41)Dr. Areilza, 8 - BILBO (94 401 50 18)Murrieta, 38 - SANTURTZI (94 400 20 44)Julian Bolivar, 7 - BILBO (94 433 92 12)Juan Bautista Uriarte, 40 - GALDAKAO (94 456 65 06)Plaza Arizgoiti, 6 - BASAURI (94 440 81 35)Barrenkale, 26 - DURANGO (94 620 00 60)

Foto SANTAMARÍAMadariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74) Gordoniz, 93 - BILBO (94 422 07 58)Agirre Lehendakaria, 13 - BILBO (94 475 58 79)

Viajes IKEAViuda de Epalza, 10 - BILBO (94 479 20 20)Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)

Viajes TABIRA Fray Juan de Zumarraga, 4 - DURANGO (94 620 01 08)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)

AIXERREKU234. posta-kutxa - GERNIKA (94 687 02 44)

MENDIKO ETXEA Autonomia, 9 - BILBO (94 444 24 27)Somera, 24 - BILBO (94 416 82 53)

IRIS SPORTRekalde zumarkalea, 64 - BILBO (94 421 52 59)Barrenkale, 34 - DURANGO (94 620 29 13)Victor Chavarri, 12 - PORTUGALETE (94 472 14 48)

JON SPORTLanzagorta, 4 - ZALLA (94 667 09 99)Zaballa, 15 - BARAKALDO (94 437 15 17)

ABERIAKOllarretxe, 35 - ALGORTA (94 430 03 457 / 94 431 90 99)www.acuarioaberiak.com

DIVE TARPOON Puerto Deportivo. Local 47. Muelle Arriluce, z/g -ALGORTA (94 491 25 77)

ZUBIZABALA KANPINAAlto de Barazar. N-240 - Bilbao-Vitoria. - ZEANURI (94 447 92 06 / 660 42 30 17) www.zubizabala.com

KARPIN ABENTURA - La evolución de las especies.Biañez auzoa z/g - KARRANTZA (94 447 92 06 / 626 620 22 45)www.karpinabentura.com

BESTELAKOAK (%15)OTROS (15%)

KANPINAK (%15)CAMPINGS (15%)

UR-KIROLAK (%5 arropetan, beherapenak izan ezik; %10 irteretan eta %15 ikastaroetan)ACTIVIDADES ACUÁTICAS (5% en ropa, excepto en rebajas;10% en salidas y 15 % en cursos de enseñanza)

ETXEKO ANIMALIAK (%10)ANIMALES DOMÉSTICOS (10%)

KIROLAK (%10)DEPORTES (10%)

NATURAKO TURISMOA (%10)TURISMO DE NATURALEZA (10%)

BIDAIAK (%5, txartelak izan ezik)VIAJES (5%, excepto en billetes )

ARGAZKIGINTZA (%10 KOLOREKO LABORATEGIAN ETA

KARNET-ARGAZKIETAN)FOTOGRAFÍA (10% EN LABORATORIO COLOR Y FOTOS CARNET)

LIBURUDENDAK (%5 LIBURUETAN,%10 BESTELAKOETAN) LIBRERÍAS (5% EN LIBROS Y 10% EN OTROS ARTÍCULOS)

¡Ser socio de Bizkaia Maitea tiene muchas ventajas!En esta página podrás encontrar los diversos establecimientos y comercios asociados deBizkaia que te ofrecen numerosas ventajas y descuentos con sólo presentar tu carnet de socio/ade BIZKAIA MAITEA. ¡Aprovéchalas!

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 24

25

BIZKAIA MAITEA: ¿Cómo calificaría la situaciónmedioambiental del Planeta en el ámbito de losresiduos y de las basuras?

IOSU MADARIAGA: La problemática ambientalmundial procede, en buena medida, del actualmodelo de crecimiento económico, una de cuyasderivadas es el fenómeno del consumismo. Elmundo consume productos y servicios a un ritmoinsostenible, produciendo ingentes cantidades debasura. En este sentido, la correcta gestión de losresiduos urbanos constituye una de las clavespara la protección del Medio Ambiente. Las políti-cas desarrolladas tanto por las Naciones Unidascomo por la Unión Europea abogan por una ges-tión integral y sostenible de los residuos al objetode reducir su generación y recuperar al máximo elvalor material y energético de la basura. Los paí-ses desarrollados, que son los que más residuosgeneran, avanzan en esta línea. Ello nos permiteafirmar que, a día de hoy, la situación ha mejora-do, en cierta medida, en relación a décadas ante-riores.

B.M.: Ante esto, ¿qué se puede hacer desdeBizkaia?

I.M.: Nuestra aportación a la protección del MedioAmbiente radica en mejorar, desde nuestra capa-cidad de acción, la calidad ambiental de nuestroentorno para contribuir desde el ámbito más localy cercano a resolver los problemas y déficits glo-bales, en consonancia con las resoluciones de laCumbre de la Tierra.

B.M.: ¿Cuáles son las principales característicasdel II Plan Integral de Gestión de ResiduosUrbanos de Bizkaia 2005-2016?

I.M.: Calificado por los expertos como un planmoderno y progresista, plantea una gestión soste-nible de residuos basada en un modelo de gestiónintegral, mediante la aplicación flexible de lajerarquía de opciones de gestión, en que la pre-vención es el objetivo prioritario, seguido de lareutilización, el reciclaje material -incluido elcompostaje-, el aprovechamiento energético y,finalmente, el vertido seguro de la fracción novalorizable.

La aprobación del II PlanIntegral de Gestión deResiduos Urbanos de Bizkaia2005-2016 es fruto de unamplio consenso ycolaboración de la prácticatotalidad de los grupospolíticos de Bizkaia. ElDiputado Foral de MedioAmbiente, Iosu Madariaga, noshace un breve repaso de estemoderno Plan que pretendereducir al máximo los residuosurbanos e incrementar suaprovechamiento.

Iosu Madariaga, Diputado Foral de Medio Ambiente

“La correcta gestión de los residuosprotege el medio ambiente”

gestión ambiental

Iosu Madariaga.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 25

26

B.M.: ¿Qué innovaciones incorpora respecto alanterior Plan aprobado en 1997?

I.M.: Para empezar, el horizonte temporal delnuevo plan es más amplio, abarca hasta 2016. Conello se pretende dar cobertura a las exigenciasplanteadas en las directivas europeas que conlle-van la puesta en marcha de complejas infraes-tructuras, cuya construcción requiere de plazosmás largos. Y, dado que incorpora las últimasnovedades legislativas del ámbito europeo, surasgo más novedoso es el que se refiere al vertidocrudo cero; lo que significa que, a partir de 2016,los vertederos sólo acogerán aquello que hayasido previamente tratado y no pueda ser aprove-chado como recurso material o energético.

B.M.: ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a laaprobación de este nuevo Plan?

I.M.: Antes de nada subrayaría que el nuevo planes fruto de un importante proceso participativo yde un amplio consenso entre los grupos políticosque conforman las Juntas Generales de Bizkaia. Elproceso para su aprobación se inició con la nuevalegislatura. En el año 2003 comenzamos a recopi-lar información con el fin de redactar una pro-puesta de un nuevo plan de gestión de residuosurbanos. En septiembre de 2004 presentamos yaun documento inicial al tiempo que se constituyóuna Comisión Especial de las Juntas Generalespara su discusión. Tras un largo periodo de deba-te, en el que participaron expertos estatales einternacionales, en junio de 2005 se aprobó la pro-puesta de resolución presentada por los GruposNacionalistas Vascos, Socialistas Vascos,Popular Vizcaíno y Eusko Alkartasuna. Esta pro-puesta fue aprobada, definitivamente, en diciem-bre del pasado año, en el pleno de las JuntasGenerales, como el II Plan Integral de Gestión delos Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016.

B.M.: ¿Qué valoración se hace desde laDiputación Foral de Bizkaia del mismo?

I.M.: Un tema tan sensible e importante, como laaprobación de un plan de gestión de los residuosurbanos, requería de un amplio consenso. Así loentendimos desde la Diputación y trabajamos paraello desde un comienzo. En este sentido, tenemosque reconocer y alabar la colaboración ofrecida yla responsabilidad mostrada por la práctica totali-dad de los grupos políticos de la cámara vizcaína,que han realizado al Plan valiosas aportaciones.

B.M.: ¿Qué nuevas instalaciones se van a poneren funcionamiento en nuestro Territorio?

I.M.: El plan contempla la construcción de cuatroinfraestructuras principales: una planta central decompostaje, que será apoyada por varias plantascomarcales; una planta de pretratamiento mecá-nico biológico; la segunda línea de incineración–una instalación gemela a la que ya funciona enZabalgarbi- y una planta para el reciclaje de losresiduos voluminosos, que se ubicará en Ortuella.Este complejo de infraestructuras, que conforma-rá en el entorno del monte Arraiz un Ekoparque deinfraestructuras destinadas a la gestión de resi-duos, se completará con 3.000 contenedores, unaplanta, como mínimo, de reciclaje de electrodo-mésticos de línea blanca y una planta de madura-ción de escorias, que se encuentra en fase deestudio.

B.M.: ¿Qué contempla el Plan respecto al recicla-je, la incineración y el compostaje?

I.M.: Está previsto que la valorización materialsea el destino de los dos tercios de la basuragenerada, mientras que para el tercio restante seapuesta por la valorización energética. Por tanto,

La Planta BZB recupera al máximo el valor material de los residuos.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 26

27

la propuesta en cifras del plan integral es la valo-rización material –reciclaje, compostaje, pretrata-miento mecánico biológico- del 60% de los resi-duos primarios y secundarios, la valorizaciónenergética del 38%, el vertido cero de los residuosprimarios y el vertido del 2% de los residuossecundarios.

B.M.: ¿Cómo se van a tratar los residuos volumi-nosos?

I.M.: Como recordarán, a finales de 2005, se cons-tituyó Berziklatu S.L., una sociedad mixta, partici-pada por la Diputación Foral de Bizkaia, laSociedad Cooperativa Emaús Bilbao y la SociedadCooperativa Rezikleta, para la gestión integral delos residuos voluminosos generados en Bizkaia. Elproyecto, pionero en el ámbito europeo, incluye laconstrucción de una planta de reciclaje en

Ortuella, que entrará en funcionamiento a lo largode 2006. Esta nueva instalación permitirá eliminarel vertido e incrementar las cifras de reciclaje deesta fracción, cuyo porcentaje pasará del 47% al77%.

B.M.: ¿Cómo ha evolucionado el comportamientociudadano en los últimos años respecto a losresiduos urbanos?

I.M.: Los porcentajes de reciclaje de basura hanmejorado de forma espectacular en Bizkaia en laúltima década. Del 2,8 % de 1994 se ha llegado alactual 33%. Me gustaría destacar que buena partedel mérito de este gran vuelco que ha experimen-tado el tratamiento de los residuos urbanos enBizkaia reside en la sensibilización de la ciudada-nía y en el esfuerzo que está realizando día a díapara separar cada año más cantidad basura. Porello, desde estas líneas quisiera mostrar nuestroreconocimiento y agradecimiento más sincero atodas aquellas personas que, con su labor, contri-buyen a que reduzcamos el vertido de las basurase incrementemos su aprovechamiento. Al mismotiempo, animo a todos los vizcaínos y vizcaínas aque colaboren con la administración en estamateria, porque entre todos lograremos mejorar lacalidad de nuestro medio ambiente.

En Bizkaia se recicla el 33% de los residuos generados.

INGURUMENAREN KALITATEAGURE INGURU HURBILEAN

Ingurumen Saileko foru-diputatu Iosu Madariagari egin-dako elkarrizketa irakurrita, hobeto ulertuko dugu zeinkonplexua den Bizkaian sortzen ditugun hondakinak kude-atzeko lana. Ekologiaren ikuspegitik, produktuak eta zerbi-tzuak kontsumitzeko gaur egungo erritmoa ezin eutsizkoada. Iosu Madariagaren iritziz, bi dira ingurumena babes-teko gako nagusiak: hiri-hondakin gutxiago sortzea etasortzen direnak ezin hobeto tratatzea.

Orokorrean pentsatzera eta tokian jardutera gonbidatzengaituen esakunea bere eginez eta Lurraren Gailurrekoerabakiekin bat etorriz, foru-diputatuak garbi adieraztendu planetaren osasunari egin diezaiokegun ekarpenikonena gure ingururik hurbilenean ingurumenaren kali-tatea hobetzea dela. Horretarako, eta hiri-hondakineidagokienez, Madariagak argi dauka xede nagusia hon-dakin gutxiago sortzea dela, eta gainerako helburuakhonako hauek, lehentasunaren arabera: berrerabiltzea,birziklatze materiala, birziklatu ezin denaren balorizazioenergetikoa eta, azkenik, balorizatu ezin denaren isurpensegurua.

Hori guztia lortzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak “Bizkaiko UriHondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 2005-2016” egindu. Aldizkari honetan bertan duzuen gehigarri berezianplan horri buruzko informazio zehatzagoa aurkituko duzue.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 27

28

Hondartzak, natura baliabideak eta ingurume-neko elementuak ez ezik, herritarren aisialdiari dago-kionez oso eskari handia duten leku publikoak erebadira. Tamalez, hala ezaugarri orografikoengatik nolahirigintzako oztopoengatik, ezintasun fisikoren bat dau-katen pertsonek bertaraino iristeko arazo handiakdituzte.

Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak hondar-tzen irisgarritasuna hobetzeko konpromiso sendoahartu du, eta legegintzaldi honetan gure hareatzetandauden hirigintzako oztopoak eta eragozpen arkitekto-

nikoak kentzea erabaki du. Horrela, herritar guztiekhondartzetara iristeko aukera izango dute.

Metodologia

Hasteko, foru erakundeak hondartzen irisgarri-tasunari buruzko azterlana egin du ezinduen elkarte-ekin batera. Horren bitartez, Bizkaiko hareatzenegungo irisgarritasunaren eta zerbitzuen egokitasunaebaluatu du, eta, bestetik, hondartza bakoitzean irisga-rritasuna hobetzeko zer lan egin behar diren zehaztudu, indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen estan-darretara egokitzeko.

Lehen fase batean, plangintzarako dokumenta-zioa sakon aztertu du eta, aldi berean, landa-lana egindu, honako lau parametro hauek kontuan hartuta:

• Sarbideen egokitasuna.• Instalazioen egokitasuna.• Garraio publikoan nahiz pribatuan iristeko

erraztasuna.• Oinezkoentzako ibilbideen egokitasuna.

Oztopoak identifikatu ondoren eta diagnostikoaegin ostean, hareatza bakoitzean hartu beharreko neu-rrien katalogoa egin du.

Aisialdiari dagokionez,hondartzak oso eskari handiaduten leku publikoak dira.Hala ere, hainbat herritarrekez dute bertaraino iristekoeta hondartzaz gozatzekoaukerarik, beraien ezintasunfisikoak direla eta.Horregatik, Aldundiak planbat jarri du abian hondartzakdenon esku egon daitezen.Plan hau betetzeko lehenengojarduerak urte hau bukatubaino lehen jarriko dira abian.

Bizkaiko Hondartzen Irisgarritasuna Hobetzeko PlanaHondartzaz gozatzea denon eskuBFAko Ingurumen Saila

ingurumenaren gestioa

Arrietara-Atxabiribil.

Egurrezko pasarela itsasoraino.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 28

Azterlanaren xedea

Bizkaiko kostaldean dauden 29 hondartzetatik,18 hauek aztertu dira: Arrigorri, Karraspio, Isuntza, Ea,Laida, Laga, San Antonio, Toña, Laidatxu, Bakio, Gorliz,Plentzia, Arrietara-Atxabiribil, Arrigunaga, Ereaga,Areeta, Zierbenako portukoa eta Arena. Gainerakohondartzak ez dira azterlanean sartu, beraien ezau-garri fisikoak eta orografikoak direla eta. Gainera, osohareatza txikiak dira eta jende gutxik erabiltzen ditu.

Emaitzak

Hausnarketa orokor moduan esan daiteke azkenurteotan asko aurreratu dela jarduketen arloan. Nola-nahi ere, kasu gehienetan aurrerakuntzak ez diraosoak izan, eta askok ez dute indarrean dagoen legeriabete.

Hala eta guztiz ere, 15 hondartzatan egin damaila bateko edo besteko jarduketaren bat. Hondartzabatzuetan sartzeko erraztasunari eman diote lehenta-suna, eta beste batzuetan, aldiz, instalazioak egoki-tzeari. Hala ere, Arrigunagan soilik lortu da tratamenduzuzena hala sarbideetan nola zerbitzuetan.

Azterlanaren ondorio nagusia da Bizkaiko 13hondartzatan erraza eta kostu gutxikoa dela sarbidezein instalazio egokiak ezartzea. Hondartzak honakohauek dira: Arrigorri, Karraspio, Isuntza, Laida, SanAntonio, Laidatxu, Bakio, Plentzia, Gorliz, Arrigunaga,Ereaga, Areeta eta Arena. Talde horren barruan daudegehien erabiltzen diren hareatzak eta, aldi berean, kali-tatearen ISO 9.001 eta Ingurumeneko ISO 14.001 ziurta-giriak dituztenak.

Proposamenak

Bizkaiko hareatzak herritar guztiok erabil-tzeko modukoak izan daitezen, hondartza bakoi-tzean batez beste 15 neurri zuzentzaile hartu beharkodira, honako arlo hauetan: oinezkoentzako ibilbidea,sarbideak, aparkalekuak, instalazioak, hareatza, infor-mazioa eta garraioak. Jarduketarik errazenak Arrigu-nagako hondartzan egin beharrekoak dira, eta zailenakAtxabiribilen egin beharrekoak.

Proposamen horiek guztiak abian jartzeko,Aldundiak ekintza plan bat idatziko du eta, IngurumenMinisterioa proposatutako irisgarritasun neurriekinados badago, lehenbiziko obrak 2006ko urtea amaitubaino lehen beteko dira.

29

Elbarrientzako aparkalekuak Plentziako hondartzan.PLAN PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA

Un año más se ha iniciado la temporada de baño en lasplayas de Bizkaia, aunque oficialmente la fecha ha sido el1 de junio, hasta el día 17 los arenales no contarán con elservicio de vigilancia de los socorristas. Pero no todas laspersonas van a poder, de momento, disfrutar de lasplayas, que además de ser un recurso natural y medioam-biental, constituyen un espacio público muy demandadopara el ocio de la ciudadanía. En este sentido, las per-sonas con discapacidad se ven excluidas del disfrute deestos espacios debido a que la mayoría de los arenalespresentan diferentes problemas de accesibilidad, bien porsus características orográficas o por las barreras urba-nísticas existentes.

La Diputación Foral de Bizkaia se ha propuesto abordar alo largo de la presente legislatura la erradicación de estasbarreras a fin de facilitar su uso a toda la ciudadanía, sinexclusiones.

Para ello ha elaborado, junto a diferentes colectivos de per-sonas discapacitadas, un estudio de accesibilidad basadoen la observación de los parámetros de practicabilidad delos accesos, adaptación de las instalaciones, accesibilidaden transporte público y privado y transitabilidad de los itine-rarios peatonales. Los cuatro indicadores citados se hanestudiado en 18 de los 29 arenales de Bizkaia.

Las conclusiones del estudio indican que en 15 de estosarenales se han acometido diferentes actuaciones y que,mientras en unos se ha primado la transitabilidad delacceso, en otros se ha dado un mayor énfasis a la adap-tación de las instalaciones. Solamente en Arrigunaga seha actuado en los dos sentidos y de manera correcta.

Sin embargo, hay 13 playas que con intervenciones relati-vamente sencillas y de bajo costo podrían tener accesose instalaciones correctas, y cumplir, de esta forma, con laLey de Accesibilidad.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 29

30

Satelite bat orbitan jartzeko edo espazioko besteedozein misio egiteko kohete bat jaurtitzen denean,espaziontziaren hondakin batzuk atmosferara itzultzendira, eta beste batzuk espazioan flotatzen geratzendira, denbora-mugarik gabe. Kasu batean zein bes-tean, horren ondorioak ez dira batere onak. Izan ere,grabitatearen indarrak erakarrita atmosferan sartzendiren zatiak marruskatzen eta desintegratzen hastendira, eta prozesu horrek biosferan hedatzen diren ele-mentu toxikoak sortzen ditu. Erabat desegiten ez direnzatiek, berriz, kalte txikiak egin ditzakete leku jakinbatzuetan. Eta orbitan gelditzen diren zatiak oso arris-kutsuak dira, espazioa esploratzen duten ontziekhaiekin talka egin baitezakete ustekabean.

Espazioko zarama 1957ko urriaren 4an sortu zen.Egun horretan, SESBek lehen satelite artifiziala jaurtizuen espaziora: Sputnik 1. Espazioaren Aroarenhasiera izan zen. Orduz geroztik, 5.000 kohete bainogehiago jaurti dira, eta Lurraren orbita zaramaz bete daapurka-apurka. Egindako kalkuluen arabera, ezerta-rako balio ez duten 100.000 objektu inguru kontrolikgabe dabiltza gaur egun gure planetaren orbitan.

Mota guztietako objektuak daude: kohete zatihandiak, pintura zatiki txikiak, astronautek galdutakoeskularruak, torlojuak, bihurkinak… Gehienak txiki-txi-kiak dira, baina, abiada izugarrian mugitzen direnez,oso arriskutsuak dira etorkizuneko misioentzat.

LEO eta GEO orbitak

Arazo nagusia beheko orbitetan (LEO orbitan)dauden hondakin txikiak dira, oso ugariak eta kontrola-tzen zailak baitira. Oso gertagarria da LEO orbitakozarama Lurrera erortzea, baina gehienetan desinte-gratu egiten da atmosfera ukitzean. Espazioko objektutxiki horiek talka ikaragarri bortitzak eragingo lituzketeplanetaren azalaren kontra abiada bizian jotzean,baina, zorionez, atmosferak talka horietatik babestengaitu. Adibidez, “i” letra honen puntuaren tamainakozatiki batek automobil baten sabaia zulatuko luke,40.000 km/h-tik gorako abiaduran haren kontra jotzean.

Dena dela, goiko orbitetan edo GEO orbitan erezarama gehiegi dago. Telekomunikazioetarako sateli-teak orbita horretan daude (36.000 km-ra ekuatorearengainean). Horrelako komunikazio-sistemak ugari sama-rrak dira alde horretan, eta, urrunago daudenez, zai-lagoa da haien behaketa eta jarraipena egitea.

Gizakiok hondakin ugari eta mota askota-koak sortzen ditugu, eta orain espaziotikdatozenak gehitu behar dizkiegu.Espazioko zarama ingurumen-arazo han-dia da, gero eta larriagoa gainera.Ezertarako balio ez duten hondakin artifi-zialak nora ezean eta abiada ikaragarrianibiltzen dira Lurraren orbitan.

Etrokizuneko ingurumen-kutsaduraEspazioko zaramaK. Ibarra

nuevo siglo

Espazioko objektu txikiak desintegratu egiten dira atmosfera ukitzean.

Zaila da satelite zaharkituen jarraipena egitea.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 30

31

• En noviembre de 1960, las partes de un satélite norteamericanocayeron sobre Cuba causando daños a diversas propiedades y lamuerte de una vaca.

• En 1965 el astronauta Edward Hite perdió en el espacio un guantede 30 cm que se desintegró en la atmósfera un mes después, peromientras tanto estuvo viajando a 28.000 km/h. Si una nave inter-ceptase el guante en su camino quedaría destruida.

• El 5 de junio de 1969, unos navegantes japoneses fueron lasti-mados al ser golpeados por fragmentos de un satélite ruso.

• El 18 de septiembre de 1977 Rusia lanzó el Cosmos 954 que sedesintegró sobre Canadá generando una polución radiactivasobre un área del tamaño de Australia.

• En 1979 un resto de 20 toneladas procedentes de la estaciónSkylab, que supuestamente debería caer en el mar, se estrellócontra el suelo de Australia y el Índico.

• En 1994 el cohete Pegasus fue enviado al espacio y explotó dosaños después, generando varios miles de fragmentos. Si un astro-nauta realizase un paseo espacial y en su traje impactase un dimi-nuto fragmento de pintura, éste le causaría la muerte en el acto.

• En 1997 el cohete Delta se estrelló en una granja de Texas a sólo50 metros de sus habitantes.

• En marzo de 2001 el MIR, el satélite más grande (ahora el récord lotiene la Estación Espacial Internacional), tras lanzar al espaciocientos de residuos durante sus 10 años de vida, fue dirigido paracaer en el mar. Habitualmente, los restos de las antiguas naves sedirigen en órbitas que les hagan caer sobre el Océano Pacífico, laprincipal masa de agua de la Tierra.

FRAGMENTOS SIN RUMBO Y PELIGROSOS

Irtenbide bila

Zientzialarien ustez, 2055. urtera arte espaziokozarama kopurua egonkor samarra izango da, ez dagehiegi handituko. Urte horretatik aurrera, ordea,espazioan dabiltzan objektu arriskutsuen kopuruakhazkunde esponentziala izango du, eta ia ezinezkoaizango da espaziora irtetea.

1991. urteaz geroztik, espazioko zaramak eragin-dako hiru talka gutxienez erregistratu dira Lurrarenorbitan. Orbitan dauden objektu arriskutsuen kopuruagero eta handiagoa izango denez, talkak gero eta uga-riagoak izango dira. Kalkulatu den progresio matemati-koaren arabera, bi mende barru espazioko txatarrak 18istripu baino gehiago eragingo ditu urtean. Adituekbadakite arazo hori konpontzea zaila eta garestiaizango dela, eta, horregatik, espazioa garbitzekometodo berriak asmatu behar dira.

Dagoeneko neurri batzuk hartzen ari dira horre-lako arriskuei aurre egiteko, hala nola radarrarekin etateleskopio optikoekin objektuak aztertzea eta neurtzea,espazioko hondakin bihur daitezkeen objektuen kopuruamurriztea, eta nazioarteko hitzarmenak sinatzea.

Ezinezkoa da espazioko hondakin guztien errolda zehatza egitea.Hala ere, Europako Espazio Agentzian espazioko zarama iker-tzeaz arduratzen den Walter Flury doktorearen ustez, hauxe daLurraren orbitan dauden objektu artifizialen gutxi gorabeherakosailkapena:

ESPAZIOKO ZARAMAREN OSAERA

% 7

% 22

% 17% 13

% 41

Koheteen hondakinak

Bes

teho

ndakin batzukSatelite operatiboak

Satelite zaharkituak

Misioetako objektuak

BASURA ESPACIAL

Por si fuera poca la cantidad y diversidad de residuos que generamos,tenemos que añadir los procedentes del espacio. La basura espacial seha convertido en un problema ambiental de importancia creciente.Fragmentos y residuos artificiales, sin utilidad alguna, viajan sin rumboy a velocidades vertiginosas por la órbita terrestre.

El inicio de la basura espacial comenzó el 4 de octubre de 1957, cuandofue lanzado el primer satélite artificial: el Sputnik 1 de manos de laantigua URSS, inaugurando así la Era Espacial. Desde entonces, más de5.000 lanzamientos de cohetes han ido llenando la órbita terrestre debasura. Se estima que en la actualidad unos 100.000 objetos artificiales,sin valor alguno, orbitan sin control alrededor de nuestro planeta.

El espectro es enorme: desde grandes restos de cohetes, hastapequeñas partículas de pintura, guantes perdidos por algún astronauta,tornillos, destornilladores… Pese al pequeño tamaño de la mayor partede estos fragmentos, las vertiginosas velocidades a las que estánsometidos hacen que éstos se conviertan en una seria amenaza paracualquier futura misión.

El problema estriba en los componentes pequeños que se encuentranen órbitas de baja altitud (órbita LEO), ya que son muy abundantes y difí-ciles de controlar. Este tipo de basura tiene grandes posibilidades decaer sobre la Tierra, pero lo normal es que se desintegre al contactocon la atmósfera, que actúa como un escudo protector contra losimpactos de enorme energía que provocarían estos pequeños objetosespaciales al colisionar a altísima velocidad con la superficie del pla-neta. Por ejemplo, una partícula del tamaño del punto de esta “i”, inci-diendo a más de 40.000 km/h, sería capaz de perforar el techo de unautomóvil.

La comunidad científica estima que la cantidad de basura espacialmantendrá una evolución más o menos estable hasta el año 2055, peroa partir de entonces, el número de objetos peligrosos flotando se dis-parará de forma exponencial y salir hacia el espacio será una misiónprácticamente imposible.

Entre las disposiciones que se están comenzando a tomar para evitaréstos y otros riesgos se encuentran el estudio y medición de los objetosmediante radar y telescopios ópticos, el intento de reducir el número deobjetos susceptibles de convertirse en residuos espaciales y el esta-blecimiento de acuerdos internacionales.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 31

32

PARTE HARTU PARTICIPAEn esta página queremos ofreceros a todos los socios y socias de Bizkaia Maitea un espacio para la partici-pación. Envíanos tus cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia Maitea, Alameda Rekalde, 30. 48009Bilbao, o a través del correo electrónico [email protected].

CAMINO DEL APROBADO

En esta pequeña parcela de la Tierra, donde tenemos la suerte de vivir —además de otras muchas cosas—,tenemos ikastolas, tenemos guarderías, tenemos institutos y también muy buenas universidades.

Podemos aprender cualquier oficio, podemos acceder a un montón de carreras, pero... ¿Alguien podría decir-me donde hay una escuela en la cual se imparta la asignatura de padres y madres? Es decir, ¿quién nosenseña a ser padres y madres?

Siempre creímos que lo hacíamos bien, y Dios sabe que lo intentamos con todas nuestras fuerzas.

También es verdad que creíamos que sería fácil, que para este oficio no hacía falta ir a la universi-dad. Todo sería cuestión del día a día y de paciencia para obtener el aprobado o quizás el “Oso Ondo”.

¡Qué ilusos! Nunca pudimos imaginar que cuando llegara la época de los exámenes a la inmensa mayoríade los padres y madres nos iban a dar un suspenso como resultado y, en el mejor de los casos, un sufi-ciente y… ¡tira como puedas, porque aquí no se repite curso!

Y con esta nota, todo lo que hagan mal los que dependen de ti, todo lo que no puedan llegar a conse-guir en ese camino que tienen que andar, todo será culpa nuestra. ¡Y sólo nuestra!

Bien por exceso o falta de libertad, o bien por haberte dejado llevar por las normas que impone la socie-dad, lo que al final te queda claro, cuando te pones a analizar, es que todo, pero todo, lo habremoshecho muy mal. ¡Qué le vamos a hacer si nadie nos enseñó a hacerlo de otra manera!

Sólo nos queda esperar que en la siguiente vuelta de rosca, que será su generación, es decir, la de nues-tros hijos, quizás ya hayan aprendido más en el camino de la vida y, seguramente todo lo harán mejory ¡ojalá que tengan razón y no les pase lo mismo!, porque al fin y al cabo seguimos sin tener un cen-tro que se llame: “Escuela de la vida” y para hacer el camino hay que seguir andando y tropezar.

Ana María de Miguel, Berango.

¡CONSIGUE UN EJEMPLAR DE “LA TIERRA HERIDA” FIRMADO POR MIGUEL DELIBES DE CASTRO!BIZKAIA MAITEA sortea 10 ejemplares de La Tierra herida firmadospor Miguel Delibes de Castro entre las 100 primeras personas quenos remitáis un breve escrito (10 ó 15 líneas) o una fotografíacomentada, reflejando cuál es el problema medioambiental quemás os preocupa y cuáles pueden ser las soluciones al mismo.

Para entrar en el sorteo debéis enviarnos vuestras cartas antes del15 de julio a:

Bizkaia Maitea - Ref. DelibesApartado de Correos 5348080 Bilbao

El sorteo se realizará entre los 100 primeras cartas recibidas y los ganadores se publicarán en el próximonúmero de verano de Bizkaia Maitea.

¡Animaos! ¡Vuestro esfuerzo por el medio ambiente tiene premio!

Ana Mª de Miguel nos vuelve a hacer partícipesde sus inquietudes a través de esta carta dondehace una reflexión sobre la difícil tarea de serpadres y madres.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 32

Garbiinformatzen

1.873,615 KG DE ENVASES RECUPERADOS ENBIZKAIA

El volumen de envases de plásticos,metal y briks depositados en el conte-nedor amarillo creció hasta un 11%durante el primer trimestre de este año.Según los datos de Garbiker, empresapública de la Diputación que gestionala recogida de este tipo de envases, lacantidad que se ha recuperado es de1.873,615 kilogramos, casi 20.000 kilosmás que en el mismo trimestre del añoanterior. Este incremento coincide conla campaña de renovación del parquede contenedores amarillos iniciada porel Departamento de Medio Ambientedel ente foral el pasado mes de febrero,y que pretende sustituir los contenedo-res amarillos de “tapa superior” y del“tipo iglú” por otros más modernos y demayor capacidad.

ABRAQUARIUMEN ETA ALDUNDIAREN ARTEKOHITZARMENA

Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiakhitzarmen bat sinatu dute GetxokoAbraquarium irekita iraunarazteko. Bierakunde publiko horiek beren gain har-tuko dituzte itsas akuarioaren kudeatze-lana eta mantentze-gastuak, 2025eraarte eta milioi bat euroko aurrekontuare-kin. Hitzarmenaren arabera, udalak400.000 euro jarriko ditu eta enpresareninstalazioak eskuratuko ditu. ForuAldundiak, berriz, 600.000 euroko dirula-guntza emango du. EHUko hiru irakaslearduratuko dira jarduera zientifikoez.

PREMIOS UDALSAREA 21

Con motivo de la celebración del DíaMundial del Medio Ambiente 2006 (5 dejunio), se han convocado los PremiosUdalsarea 21 a Buenas Prácticas Am-bientales para el Desarrollo Sostenible.Se han establecido cinco premios de3.000 euros, uno por cada meta de la

“Estrategia Ambiental Vasca de Desa-rrollo Sostenible”: Aire, agua y sueloscontaminados; Recursos naturales yresiduos; Naturaleza y biodiversidad;Equilibrio territorial y movilidad; yCambio climático.

Las candidaturas presentadas se eva-luarán de acuerdo a criterios como lainnovación, la ejemplaridad y la perdura-bilidad. Los premios deberán ser desti-nados a proyectos relacionados con elmedio ambiente del municipio.

BIZKAIA AITZINDARI CDAK ETA DVDAK BIRZI-KLATZEN

Aurten, Bizkaiak CDak eta DVDak birzi-klatzeko sistema berria izango du, aitzin-daria Estatu osoan. Kanpaina horrenbarruan, postontzi-formako edukiontziakemango dizkiete enpresa eta erakunde-ei, diskoak bertan utz ditzaten. Jasotzendiren diskoak Recycling Plast enpresakUrtuellan daukan instalazioan tratatukodituzte, birziklatzeko.

CD eta DVDen osagaien % 99 polikarbo-natoa da. Plastiko hori ez da hondakintoxikoa, erabilera ugariko lehengaia bai-zik. Askotariko gauzak egiteko erabiltzenda, hala nola ordenagailu-karkasak,luminariak, automobiletarako eskule-kuak eta etxetresna elektriko txikiak.

VEHÍCULOS SEGÚN LAS EMISIONES DE CO2

Desde el pasado mes de mayo, enFrancia es de obligado cumplimientoque todos los vehículos de uso particularque se pongan a la venta, estén ordena-dos en siete categorías según sus emi-siones de CO2. Este etiquetado tienecomo objetivo contribuir a reducir lasemisiones de dióxido de carbono de los

coches a la difícil cifra de 142 gramospor kilómetro para 2008-2009.

El pequeño Smart Fortwo es el únicovehículo qie obtiene la calificación ‘A’,es decir, que genera menos de 100 gra-mos de CO2 por kilómetro.

EKODISEINUA INDUSTRIAN

Gaur egungo gizartean nagusi den kon-tsumismo neurrigabearen ondorioz, geroeta produktu gehiago fabrikatzen diramundu zabalean, eta horrek ingurume-naren gaineko eragina areagotzen du(diseinatzea, fabrikatzea, merkaturatzea,hondakinak…). Hala ere, industriari apli-katutako ekodiseiunari esker, egoerahori alda daiteke. Egunotan, ekodisei-nuaren arloko aditurik garrantzitsuene-tako batzuk Bilbao Exhibition Centrenelkartu dira. Industriari eta zerbitzueibegira antolatutako topaketa horren hel-buruak honako hauek dira: UNE 150301arauaren aplikazioa sustatzea, sektorehoriei irizpide teknikoak ematea, eta eko-diseinua aplikatzeko orduan enpresekizaten dituzten arazoak aztertzea etairtenbideak ematea.

ARRAIN HIRUARANTZA ARRISKUANAzken erroldek gertaera kezkagarri batberretsi dute: arrain hiruarantzarenpopulazioa etengabe eta oso azkargutxitzen ari da Barakaldoko Castañosibaian. 2002. urtean 706 ale zenbatuziren, eta azken erroldan 254 baino ez.Gaur egun, arrain hiruarantza Castaños,Udondo eta Gobela ibaietan etaTxingudiko badian (Gipuzkoa) soilik bizida, eta haren populazioa oso era kezka-garrian urritzen ari da. Azken datuekalarma piztu dute talde ekologisten arte-an, eta kudeaketa-plan berezia eskatudute berriro.

33

L A B U R R A KB R E V E S

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 33

34

Históricamente, las poblaciones de las diferen-tes regiones del planeta se las han ingeniado paracalentar o enfriar sus hogares de manera pasiva, estoes, adaptando su modo de vida o las características desus hogares al entorno en el que habitan. Como resul-tado, han surgido medidas tan populares como la sies-ta, la pintura blanca en el exterior de muchas casas olos iglúes.

Enfriamiento activo

En la actualidad, se opta por la refrigeración ocalentamiento activo de los hogares, es decir, median-te el uso de diversos aparatos destinados a ello, con elconsiguiente incremento del consumo de energía y, enalgunos casos, con riesgos para nuestra salud debidoa su utilización indebida.

Antes de comprar un aparato de aire acondicio-nado se deben analizar cuidadosamente las necesida-des de refrigeración de la vivienda, teniendo en cuen-ta la zona climática en la que está situada, los metroscuadrados de los que dispone, su orientación y elnúmero de personas que la habitan. En todo caso, enprimer lugar se debe optar por medidas de refrigera-ción pasiva del hogar (ver cuadro), muy sencillas y en

muchos casos suficientes para lograr una temperatu-ra agradable.

En la compra

Si se está decidido a realizar la compra del elec-trodoméstico conviene que se conozcan los tipos deaparato de aire acondicionado que existen. Por otrolado, lo más adecuado es dejarse asesorar por profe-sionales del sector, ya que, nos ayudarán a elegir elequipo que más se ajuste a nuestras necesidades. Enalgunas ocasiones se comprobará que un ventilador,preferentemente de techo, puede ser suficiente paramantener un adecuado confort.

En todo caso, los sistemas denominados “parti-dos” en los que existe una unidad exterior y otra inte-rior alcanzan mayores rendimientos que los sistemascompactos. Entre ellos, lo más adecuado es elegir unaparato de clase energética A, mucho más eficiente.

Una vez en casa, no debemos olvidar que latemperatura adecuada a la que debemos colocar eltermostato es de 25º C, al fin y al cabo se trata de crearun ambiente confortable y no uno opuesto a la esta-ción del año en la que nos encontremos. Así mismo,debemos tener en cuenta que las diferencias superio-

El frío también debe ser sostenibleEl aire acondicionado en el hogarNerea Garay

En los últimos años, la compra deaparatos de aire acondicionado se hadisparado, y de tal manera, que hapasado de ser utilizado únicamente enoficinas e industrias a ser unelectrodoméstico habitual en numerososhogares. Junto con las ventas, crece lademanda energética en la época estival,generándose un nuevo reto para lasostenibilidad en las ciudades.

bricolaje ecológico

En el mercado existen diferentes sistemas acondicionadores.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 34

35

res a 12º C respecto al exterior no son saludablespuesto que pueden dar origen a resfriados y molestiasrespiratorias.

El iglú es un sistema tradicional que aisla del intenso frío exterior.

AIRE GIROTUA ETXEAN

Azken urteotan, aire-girogailuen erosketak gorakada ika-ragarria egin du. Lehen, bulego eta industrietan soilik era-biltzen ziren tresna horiek; gaur egun, ordea, etxe askotanaurki ditzakegu.

Historian zehar, gizakia tokian tokiko klimara egokitu ditubere bizimodua eta bizilekua, baina orain etxeen hozteaktiboa aukeratzen dugu. Hau da, tresnak erabiltzenditugu etxea hozteko eta, horren ondorioz, energiagehiago kontsumitzen dugu.

Aire-girogailu bat erosi aurretik, oso ondo aztertu behardugu ea benetan beraren premia daukagun. Izan ere,askotan, hozte pasibo egokia edo sabaiko haizagailu bataski dira etxean tenperatura atsegina lortzeko.

Nolanahi ere, aire-girogailua erostea erabakitzen badugu,irtenbiderik onena sektoreko profesionalei aholku eska-tzea da, eta, beti ere, energiaren kontsumoari dagokionezeraginkorra den tresna bat erostea, hau da, A motakoa.

Etxean, termostatoa 25 oC-ko tenperaturan jarri behardugu. Izan ere, etxe barruan kanpoaldean baino 12 oCgutxiago egotea ez da osasungarria.

MEDIDAS PARA MANTENER UN HOGARMÁS FRESCO

• Cerrar cortinas y persianas durante las horas demás calor.

• Colocar plantas en el alféizar de la ventana o en laterraza. Gracias a ellas se producen corrientes deaire a la mañana y al atardecer que contribuirán arefrescar el hogar.

• Instalar toldos y parasoles.

• Ventilar la casa cuando el aire de la calle sea másfresco (primeras horas de la mañana y durante lanoche).

• Apagar las luces y aparatos eléctricos que no seutilizan ya que son una fuente de generación decalor.

• Aislar correctamente las habitaciones, evitandoen todo caso el uso de PVC (retiene el calor largotiempo).

• A nivel personal, conviene vestir con tejidos fres-cos que favorezcan la transpiración y beber aguade manera abundante en lugar de alcohol orefrescos.

TIPOS DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADOSistemas compactos y sistemas partidos• Los sistemas compactos tienen el evaporador y el

condensador dentro de la misma carcasa. Los máshabituales son los de tipo ventana.

• En los sistemas partidos existe una unidad exterior(condensador) y otra interior (evaporador) conec-tadas por conducciones frigoríficas. Estos equiposson de mayor rendimiento que los de ventana.

Sistemas reversibles y no reversibles• Un equipo es no reversible cuando únicamente es

capaz de suministrar frío o calor.• Cuando un equipo está diseñado para poder inver-

tir el ciclo del refrigerante y proporcionar frío ocalor según convenga, se dice que es reversible.

Sistemas evaporativosNo se trata de aparatos de aire acondicionado ensentido estricto pero sirven para refrescar elambiente de un local unos pocos grados. Su funcio-namiento se basa en hacer pasar una corriente deaire por una bandeja llena de agua que, al evaporar-se, humedece la atmósfera y la enfría.VentiladoresEl movimiento del aire produce una sensación dedescenso de la temperatura entre 3 y 5º C y su con-sumo de electricidad es muy bajo.

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 35

INGURUMENA & SORMENA

Espa

cio

dest

inad

o a

la c

reat

ivid

ad p

ublic

itaria

med

ioam

bien

tal

Ingu

rum

enar

i bur

uzko

pub

lizita

te s

orm

enar

entz

at g

orde

tako

leku

a

Auto

r: Ira

ide

Egia

. Em

pres

a: L

ogar

itmo.INGURUMENA & SORMENA

“Bizkaia por la Sostenibilidad”“Denoren eskuz”

Bizkaia Maitea Primavera 2006 9/6/06 12:01 Página 36