5 cent. I - arca.bnc.cat

of 6 /6
DIARI CATALÀ d'Avisos, Noticies I Anuncis \ pKKUS DE 8US0RIPCIÓ Barcelona }K^.,e:1. T T fUlO. IllOlipiiiUI. . . . • » » 5 cent. Caíafürxja KMUooiA I Admlolairmeia I K kV Bl - kJ BMttdsUara, 10 b i s , balso* - Ttíifim 184 >BM«. Ptr • l'·Ació tel . iquptíi m»rta»ri<i IHf 1. Por • retflcl* «M pnut eo: Any XXVII núm. 6.349 Barcelona: Dilluns I d e gener de 1917 Edició del VcSPRE mort 11 pe Fatjó Xiprers pairal casa BO DXllí Espifitüals BsueU coDiortat amo (A. C. S.) Els séus aflig-it* viudal doaiy» Dtdftrs Pi i Bux<S. ftil, fillfc.s. gíertn!!, ftw bfekfcte. cunyats, cuïiymlbi. onclws i ties polkies, ncjwws, cosm» i ffcin'íja íamitrt, al recordar als séus amics 1 coneguts tem seiKiiW'i.· pòiVl-Mi. «s pirf»ruen làníriàn La cuiritaffi de recorda r-se'n en les ».-·,cs oftvkMis, 1 v\ilg;uni lOfld rXn on la iglnsM pamKjuial Ue Sant Mmtl Soraainv·ola [pamoi·iiiiei nty a 'l«s dòu del tmti, I- » quaíl tiL» quedaran oira"- |l»S9fB .- -VI tassaNtar »>laj. M d í « 3 icK(r Dflinint reconetruts Toacs lo» mhses qfiio * odobcjrtuí » Jo» BM <M Vallt», Calxlt* <fe Montlmy. l'^lnudarie», 1 h'afiíciuvia prar I clorn, OOMU» do l» «0™ lAwna Ela Excntt. «etiyoi» Arouehihl» do T.uiag-xix ifliSK· perrooniuU de SrrcUnyob. Suw Cu iju-Solilju \ V\r%.*rremK, d J Ira R n x t . «moodú 100 I 50 díe» d-tadulpfvcik «il* forma aaosAimttU JA HA SOBTIT EL C A L E N D A R I MONUMENTAL DE CATALUNYA A totes les llibreries ^Besov'' a Barcelona res. per augrrentar cL> séu» i No; no és just ui equiumiu. tros govonu- Ivk Lvxulasn'auú eurapes, intcrroiupçfit el tràfec inaríiun. isolaot- nos, crua;i, dai im^n. alçant ono.-usçnujiit ois nolits i rc^luim Li ui^i^a^ió, La poetat iaia alca dc pcou móll més gtos- sa en els produuOcf- natirraLs en*-- eo «ds mlainifat Jurat J. l-'agrii,uií.íura 5 M tft- ri9uií auiii la gucrJ». oaiés qtk! la ÍIKIÚ, iria; la martwta ha iKaïitzat bc;i<^&:ü exiraardinans. I ui els biataires. ni nU xvuuarlurs, ni els matías, queien, ni cuueu taiuiuu, dintre la triu'Xaoió exir«u«"dini\- rià- Per caiè?. A h ! PorquA la orien- tació ocorioniica «u tc-lLuu dels ^oslqrns cis llança contra los negions iadtutnalb cki Nord i ^ KÍ-SÍ ÍEsittnyu. Éerint, du pa.ssada, a Cal (eia; perquè els nos- trw governs no vxjuea més que uaçw fonts do tributació abondosa: Bixcaia i Catalunya- Dels trenía aitte mi 'liMi de fK^setes amb <^us el senyor Alba calcujani Ij» quantia dcJ nou impost, una menat 'hauricsn sortit dç Tatahwtv·a. enn'maaix En Ramon d' Ara acaba lum !a puhlia em fa escriur 2l Stg'Hl v-* n!al a B«»v eloiia l-jj anuwt et mercat 9110 a b vegaila e iclen ien airnvjnia joefabja blatires. minamea. i mimiders. hi ha més encara: a l'estrain iMitiain». •> )el Dret pr '(fesomia pi es va des< L'interès no sola on «1 sigui el temps en al qpitt: pi de ki» ditHis vaiU tt- unj|, >pa i la llur organkzadq, irotllant. cW preysni dlploma·.ari esi« irribar a una drOtat 1 li.a. on el luxe no íxwi, ni l'ari està des- %·iatger q w va. d'una troba una terra pnV dc cortesia t Un oci i 'Is* seva alegria pler ITÍT «oaessariamftU una 1 haMar estar nul la la ítarrtjlona W> el fo D un f: una al·i . 11* ari :at dels en sos > ariVl^ NO !cna( prinrtfivera. Prinsiv·cra. lesa 1 piimfïAVra als cou'.-. \iina WTixpiX" és (e>ta qtem s pròsper, i «I s^m ciniar vtiírc «is hconeii i el l^en- Grans Magatzems El Siglo 4 .1,. JEC J[ ^ Bis dies 2, 8. Grandiosa 4 i 5 de gener DE JOGUINES i articles per a Regal Clt dies 4 1 6 de gener estarà obert restabliment ans a le» DEU PE LA NIT D e l 1 a l 15 d e g e n e í » IMPORTANTS DESCOMPTES sobre les prendes confeccionades en existència 90 po» 100 en Vestits de senyora I nena SO per IOO en Bruses, Faldilles, Refajos, Abrics, sombreros de «enyora I Formes per a sombrero. 05 per IOO en davantals per a nens. SO per IOO en sombreros de nen. Bates, 1 nena R o t 1 «ittf Valoirs, Cupons, Oiros, Canvi, Viatges _ (8, RAMBLA OAWALHTBi, 2 ) - ~ nrtaafió burocTalua acua-aiia. aprtra. estadístiques coknplct.s, amb cos'u- bivjàrtes bon diferits de k-s no i qui- seria de la indúsrna ospanyoi llo a la inddstria mi regada a ral \xtr. d'una invesiigació fainoleivca Blari por enirat en cl sagrat dels noj por esbrinar iotes l.-s operacions 1 casrtgar els uns i-or la bona; fe llomor dels altres? Fa por t>jnsar-hii hu hauria produaCii. iivdusiriaS, fàl>ricn, (jallor o tallorot, fins r-.ts aTutnsUs por le. guerra, (fuo no pa-cuéí \f\ secrur cta cri- bu^àO o wi pennl- por a creballar dbs- cansaxiíimont Deia un dels lustres di- ptniats jwlaint »Mnl> d oottnie «ta Ko- raononi·-s: (El dia ijuie o^piestl jxojoc- t)a fos llei, veuria vostè els ex-íuinistros i els CK·direc·ors g,«w*als vcUioitanl-li plaous d'investigadars. , • • Per ttrres aquealRB teiaat> i aitrw més j <%' <iue, so<n efuo padrWn afogir-ïp'ha, ta. tiarHwin na. (wíamàtida, pr concgMt aiiycst projt-cSí; do owvs de tan>i>e en ; tor d'anar los OSO.Apts. la Corona do la Vall -i'afogir al, cn notes B forrna'ao de diü* en la 1 Vial! d'Aràn d'Aragó i en <J ill» A OlBAala - ialist» Or·Ues.-Ns.o, Dap) ai. T itl>al'sui o als " • ^ raqaiil Psisro. t». Corumlta deflslQ i tkaafc TTTH ¥XTiy MC>DERN£:S: rogulartUt, all reaJimonl, economia. * Jl .Pa .J ^I Albert Putgjaner. Plaça Teluím. 32 - Barcelona. CODORNIU seu dat; punt d «rvlr dt Hi OPOÉ NON PLUS ULTRA GRAN D CREMANT EXTRA ESCUMÓS Tli·afc "tkM drisiB-f Mcl„ti.i.*ptiMi\ii»l.i en lo» mala.lfei do la o«ru«Lmu- a-'JT· XSR.9 UCfA li», nas í orollss. do I HoaplU» do laSanla Creu. S'iia iraslladdl chrrer Diputació, 26S («nlre P. de GÍBCI» 1 Can'»). Pa 11 a 1 de 4 « 6. V\r\s'i-s\w Vïfina Profeasor. Ajudant de la PMUIUI de Medicina. FOCKMCW, UUCIUF m a S curativa l prei-enllva, contra ol Tifui, THàtrcttlni, Febre ie MatUi. Tot ferim i deméa MatnUíes Hfmiom. Consulta de 1 a 5. Diputació, núm. 248, pral. (tocant Itambla do Catalunya). El son.)'» IjorroMx CiS dadka a, ocinvi- dar a o=.·.[\s·ïi.>r divioree» figuix» njptir Wicalws, i rfl·ll Pragreso* pailx « sos inaaointl» lo o s -recluta's, pcí" fior'.una, ncxakncnt no al 3aves- tí l<a enàind «'.I con fe- ia la UOoeséM do la aaiis. Gairebé noniiés tomes, ja n'ha Iwi par X de banda el caion- ojtnanoon, Ijs prepa- oue ponatttuïda par eaorlptura pública a 25 de novem- bre de 1916, amb un oapltal de 100.000,000 de paa- •etea, en aoaiona de 1.000 peaaetea. Lat n porta dona fetaa pala fundadora en lacta de ía constUucló .d· quaranta ast Ispors amb 80,000 tonelades. d'uoa tallarà da reparaclooa Darala I conairne- 15 de míiqulnoa i caldorea tnarlnaa. 1 de lo coacesiló de varia aarvaia conlraelaU. ra- fooatiUn tA.160.000 paaaalea en 46 .180 acciona a la par, conallluliToa de la aèria A Pera l'adquiaició da 10 arapors amb un total de 18.000 tonelades, lial compramfa de compra lé ulUmal la aoclelat, i la InGtal'lacló d'una (allera 1 gra- pa da cooitrueelò a Valencià, Companyia Traaamedltarràola, ha acordat la E m i s s i ó p ú b l i c a de 12.000 accions denominades Segona s è r i e B Dltaa acciona aaràn nomlnatlTes; oatarén numeradat corralativamanl del 46.161 tl f. 100, i no ea podran subscriurà ai adqutrir-ae amb posteritat a la aubacripcló per aa- |aa|era. Bla lltola da la S.'aerleD actedllea iguala dreta 1 participació en be &eQcla qua I primera aerle. C o n d i c i o n s d e l a s u b s c p i p c i ó Ttodri lloc la aubacripcló públlci nia dlea, 2, 3. 4 i 5 da gener de 1917, eiaent «1 prau l> laa acciona tot al aóu valor nominal, o sigui 1 .000 pessetes per Ulol. que as pagar &n !• segOant forma: Pessetes 100 a Tacte de la subscripció, I " BOO el dia 10 de gener de 1917, contra en- mm^^^mmm,mmmmmi trega dels títols provisionals [on junt Ptes. l.OOO per acció. Les accions aubscrlptea por lenedors do títols de la primera aerle A. e adjudlearén Inae prorraleíg fina a la canllUl que acreditin poMalr d'aquaia úlllms que deuria Ihibir-ae a l acle de laaubaorlpció. Laiaubaerlpcionaexcedeolaae subjectarin en aon casa prorraleig. Companyia abonarà la comissió de l per mil ala Agenta de Canvi i Borsa i Co- adona de r.omerç, sobre el montant de les accions adjudicades a les Bubscripcions ve- loades amb luler»encló dels mateixos. I Bl BANC HISPANO ÀMBRICn, les sevos Sucursals i Correaponsala aón als «acarra- l« 'lo rebre loa Bubscripcions 1 facilitar ela Impresos adequats per a laa mate'.xea- Sn aquesta placa dlrlglr sa a la Sucursal del . Bano fliapano Americà L P í i r f l a r n a i i «lelBHosplUls de Parts VIB3 uai!*Pla.ja Orruioai- 1 OlOdmaUn ^a i.«.DaU V,aaidaJa5 - PssUu», U a U.-Telèfon ;MIJ cn*o gent .sa l'abasme gir i renna uinio dels i mrh occnpondro darí políiic; nuüons deaorails D'ençà oue ríinwua gonoroaa, l'e'.oqüí·n- oia coljxdora, d'Iin Sal .níCT<5o dona 'En una realitat raoinanuViia a aquosocs pa- raul-?,- Unió republkaina, mólip n^ni- bduans han omjgra.i· al rog»e amb tvcd dia Caroo, a llwrfiét dlcr la vidai p-ivsiíia o a ks opia^es hospitalàries•• dJs pQflita dinàstics. N'hi ha. encaia. que ocrquan mati*» dn rrafiaiiió. i aniant l'iesperit mo- d o m <iel jave Mpturca. o írtanitlniaií l't -Jt- Üerioritat republioaca aovb un caràoter da burocràcia paivito^iada i ai marge do l'al-Va. actuant, com s'ha dit iMntor roscamonti, de vjKiijcia indtí·Jta», oivjr- vadora i «ssdroncanfoira de tot ideod.. na- cio.·ïalisfa o ol >rcT. Poques ànimes g>cm- roses. peuiOTiameiiT republicanes, tenen avui seaait cn el Congró. No Ca issai- res dies que 4n caaqxbva tres un diari. La Unió que rua es projealai no la kDantlSK lïrn tort scntimerU populair, un dca.obrjokení do suiors nous, un refio- rurearvt de l'arbno baiaroat. Es Una corrv banadó sense ideals, on puguin folga- díuiitític enoabir-sc oantralisles, autuno- ;nÀsres. efks i desqualificats, el gjros bur- gès i l'anarquitaant Es ur.a doble inana- ra de prociUmar el írat^s reimblicà^: reco- neixent-se. duna banda, l'agotament del crèdif pojiullar. i , de l'altra., afirenanl-so ique de tots ela uonunalisnias adoptats noi n'hi havia oap dc rosis'jatt ni d'in- discfluWe. 1 > i Farem les exetaxions que calguin, i voldríem poder for-na mos de les que caldran,; perefuè >an&i| i tot, verbalisía i sectari, d nepublkartismc ora supe- rior a la seva acAial chsparsió, i oWit (p bé aproffament aidusthal) dc la nw nódona ra,n«ra popular, proposar ara urtU Unió republicana, és, can hem dit , una simple cOmbàmció; però el fitrf dq què pugui proposar-so. i de q^ifc això oons- titudxi una notícia pol·lii-a, damostra la wllura i d t'odi d'Espanya. Aquv^ts re- publicans quo fuguen a les savx» unions ebeotíorals de 1916 canquHn la frontera espanyola in fui i ciment mes qua ris iu- quisidors de Felip 11. » i JÏÏ J>ia Lee Oorta lliberal» i l'actuació nacionalista. Balanç de 1916 ijcyi Cal, abans de otxnienCar cl dobat oco- nó<nic d d Carisrés. on el qual En Vtf*- (Josa va portbr ta m i do L·i aostm mino- ria alnilb tel a-^ort, amb tainu» faiitm». qiue ds sé us diiscursog fan defuüdval con- bogrooió do soini (alt valiOr pBrWmentari; fixar-nos en dus iots d iana unmrtànda capíml on lu Uisiàrïa «ta les Certs IS on ocainra. <rei oposició irrcdu seva tBsqa de anwiiasaalntí d- imdúwhria; qd. jrininant una tiMe. Qui oop reconstruocjó capitals subs per primor l>arals: la presenuàció tiué. promoció de ilui do uributadó sobre b^InHÍio.s d « gup- rra, i , d discurs-prognama que d dia 5 de juny va pxoaunciAr d sonyoir AlbH al Senat', engendrador dd dubte que encara é .9 l'hora, orr^J ijot i c|je els l'otjs haurien pogut at iar Lr4o, que no hrytn nojyuit resoldrà de si iqu ohra. da bona to d'un esperit' «pl'K·nfista o nquócrita oració do qui exposa ds K*ds l tís ooaíliows òí.n\3 sinoeritlat i ds ifetufis j sducions amb segopos mtips i oar- nuït de què hi Im mamorai do oon^a- guir-los i ajrficair-los. i (Ell projecte de Uci oneant tribuí so- bre ds bwir;·fic'vS exiTaordinarris de gue- rra—com tots ds piojecics da l obra, eco- nòmica i fünandena del Govern llibicml. lé anteoodimt» <Hn legislacions estnan- geros. Aquest punt do vista bai estart i'arguenone mestre dols séus defensors, Mwse considerar la d'ítiríaicia kiffuensa que va onme l'actuació dala governs ©s- panyolls i Ja reialilBl v i m i t a dc. Ijs nos- tres i /ndúsOTOs, amb les dtls govoma i les indústries de l'ostrangcr, tant en els països bel-lsíotanfe corn en (4s neutrals, ooen veurOm a l'argurnentiar, una w^a- da més. en ooniia d'aquost projecUi do llai, que per haver esiiac cavall dc bataHa dc la nosira minoria del CongTés -ferma- íne-y; ajudada per altres minories—i per esiar encara pendent d'aprovació, con- siderada indispansahlc p;.l senyor 'Alb:i. és necessari que fixi la nostird atenció en aquesu resum de los campanyes par- lameniàrras de 1916. * • •• Projecte de llei creant un knjwst so- bre ds bencíids exliiuKdinaris de gue- rra, és a dir: un augmenti dc tribuuidó sol>ro l'excés de producció i l'auemtcr.' do benefid que clrcifcmstàncicfi cspedals han proporcionat als industiials esi >a. nyds. Traient d'aquest anundat l'úliinia panaula, veutaquí una cosa justa j-us'ta., si. a tkK affreu, menys a Espanya: ju^ta a dot arreu en ds governs, Ja per com- pres duococs. Ja jw comissions de privilegis, de reforincs aranzdaries. dc prOiecdó interior, fina de subvionoions més o menys indirectes, han errat ín- dli»i1ri«s. les han intencificad», les hian afaworides Bmb recursos de l^Estlat: in- jus^a a EspbJtya, en l'Estat no sols no ha fet! res per a dctormuiar una producció mijeaisa i un benefici extnaordíflari, sifló que, anallitliei1 de kjs mós runlimentàries nacions d'economia, ha creat un règim d'indecisió, de trasllat, de por, da des- <xinfiança en la producció nacica]. lEs just que allí on la representació de toís els ciutadans. l'Estat, castiga ds &itu5ressois generals per afavorir interes- sos (keonnlnats; nllf on l'Esui. com- proivnt que ds moments actuals, de fallida de tots ds sistemes i 3- con- vulsió do tots eb irso-cats i d'isolament de mòlts d'dls. exigdiaen legislació es- pecial, ràpida i forta ptse a intensifis. •ar la producció índustml. Iqgida í ac- tua; alií on l'Estat roalilaa, aenae re- gatejar, compres por centenars dc núl- rt li -jonyn cnls en \,\ pas cn il «ximirronrisos contirats a l'us- Sal Bar d ixxJen- tuvh l'exousa d.i crear riquesa, la tissfigina, lu» perseguint, «x>- nÍMiïàcamoní, ros més que ingmssof pol Tresor, 1. pdíçiaiimenit, una o'·iïTi·Mttwió de los esqu·.mxss p·ir a soste-nir-so gn él banc blau, hasia de condw forço^unent ot:«»itra d'dl la vnés genuïna, tel més in- dependent' de les ccprcsontadaiis do U produedó: la tmroria; nacional Isil», ous des dd començan^ntl do ta guon^ na- via fet' tactes i o n to-V*» aunnauy|r.« Oroar riques.* pcv fi salvar la svi-fiïen- dènda econòmica dd mi-; Ja onironi veien! facttaidó na- TOtia- Ijsea d'ai raicci6( d'altres mfcnrtrieb reM*.«> rid a laquest pnogocte de Uoi, que, si s'otaren i duren los aessions do CortS acrunit rucs do goajcr, modificat, «mb mes o Inouys ospent dc transacció, tomarà a ocupar-ks ddiberaciems de les Chlmbres, amenassa caasumt a l'equitat, la la jus- I'Í -ui, u les cOix») de tots i,ls Industrials dTEfijMnya. i < . tlngressos necessita d Tiosor, csidcu i!al per vint anys de disbauxa. f«%at a fa;iíiia«!niQr rófomies indispicnsaWei.; no ets hi negarà ningú. Però auto rl priniipi d'injustíraa, do privilegi d'a- quost proçocie, amí» els perills que tan- ca, amo ço que d l significa on la ori.imh- ató pdfüca-eoanòmica dd C^ímn oon« t|ra Catalunya, no: no tindrà d Govom cap fadütàt do les nostres minories, que no cs vénen al favor ni a te oonvo- naènda paii^ular, ni a les íomotxories que tianta gent fan rdii^cor pa? ta pendent' del ptovindanisvao. T- POt noti twoliogralh: « _ cnxn fonts rna-'UOQt'ius i -sia dÏRfs al text.' .vtuïajíis,. oewte gena-al de l'obr i oambína ioau dr, tipus d. dds quaU r.'soòn a l'in dd docum«ní Venunie»'1 linitís i de paacrraf- votat en oubltcacioos d'ai] iVal a dir que ín in Casa de Coiitat ha ísta d'unia manera poÜda i nü ar Fa goijï de viure usoritete en ca*, d à i tan Ijo'Jinvnf ©di- Baaxón 4 ALÓS, Ira do- M )de! a ric 4 Bwrari do l'auior en , així com ka lidi a tot l'ana : indica de apad^, oxiu*» Ai i l'as- amb les sevtec llet:a, cada un icrès nsspcothi li marginal dk c, és unn no giicstlRi moriA ipremta dk> l a impat d l!il>nel l«rs do mil uons, . tant Iwr c.xtt dds l >eTtcficis nairis que l'industrial realitzi. cobri un rdi- feilos de Dret Català Els estudis del Drot antio do Catalu- nya han estat fins ara molt negligiu*, per tal com entre tís nostres advocats —que són els qui haurien do tenir mé» in- terès de oonèixor-lo—n'hi ha poqul^ms relativament, que se n'hagin preocupat. Porquc no es cnqgui que oxagoro; re- passi "s la t-Cròraca;- de cada, un ct-ls volums de l'oAnuarir, publicat per l'Ius- tkut d'Estudis Carajan>. totseguit tmhom s'adona de la gran despro]x>raió fixis- tent entre la seva scodó juridua i to- altres, EÚXÒ às la històrica, la lit ràna i l'arquedògioa, «n fort detriment per a la pa-imera- Fóra de pocs Uibros iso. lats que apareixen molt de tard «x urd (n'han imblicat en tís darrers anys de ben irweressaías en Brutail, al Rosselló, i ds senyors Anguera, Carreras Candi. Maspons, Moliné, Pdla, etc, «ai aquest cantó dds Pireneusi, la producció cata- lana corrent sobre dret antic es redueix aquí gairebé h. ortioks publicatls en, la «Revista Jurídica de Catalufta», d d Col legi d'Advocaís, i «n d susdit «-\nuarui En aquest, d senyor Guillem Maria de Brotà,, la primem autorital, actualment, com historiador d d Dret català, ha pu- blicat treballs imporiants de caràcter ge no al, bibliogràfic-, que respomon a la necessitat de dotar As nostres estudio sos del primer utillatge per a poder ensinistrar-se en aquell estudi. l.ies «aieives bio bibliografies de jaristes i juriscon- suks catalans, cnïre altm>, donen la im- pressió de que a la nostra pàtria s'hagi estroncat aqudla famosa escola jurídica les obres de la qual eren doosu^ers a conèixer u tota Eurora par mitjà de Us impremtes estrangeres tant com po: kt> de casa matdx. .La Diputadó de Bor-xdona, liavent conaència d'scpiesta freflura, i ocujiat, subvencksnant um pi pecial amb oejuest obiecue fa gaires anys, d senyor L i Ventosa, esvaït dipu'ai prí tenir Ut iniciariva. de fundar, de la Corpouactó provincin' da textos jurídics eaiakuis, a CLOSAM AUGURI Comem;* l'any 1917, oomtíova d sev^ dolzau dd Glosarl, i est l'ewnwn idif couscfenda dc l'hora, servtim—resposta a la Mota de Wiison i altre» drcwn» tendes—que la càrrega d'ésser cspa« nyol pesa encara un poc més Un famós paüòdic de SaragvliG·i «Herífeldo de Aragón», ha preguntat a alguns homes d'Espanya què cosa di -^M- javm pea* son pal» esn l'any a ao avia oonvaiçava. I ej Glos*i«.- c-.iiicistava: sia millor cosa que podrà esdt-v*»- ntr l; a Espanya en l'any 1917—tnilloí que la conquesta d'uite» Indi^». CMS sense aitò tomarien a peadroV ntiilor quo la revelaci'") d'un Stokespoar-:, qiat proliaWement mo;iria ofegat en la. flor —f6na que tot d poble adquirís d aen- tit dc la Vajm^at. i. no solament la to- lorandu enfron,*. d'd'a. mios àdhuc un d6oè8 gust por ella. Mes guanys .úxí no «in oer esperats d'una sda anyada. I gran cosa Caram si en la que va |u co- començat obtenim algúu avanç on aSJeSI sontit i alguna millora t refinament i'm qfucòt gust. AJXÍ sia XKNiae •e n'Ita nre Cant per al segon dia da l'any A Franoaao Vairedn. F.alro rit diu do l ·ívy que cnmtuï*. cantvé et «esón dU; l * <tM el priawr entre el» Aea vtnU BÍ-IIV » forma, impreck IÍO neiecot*. El «egún: eaire cta di I •ervkvsi ei i dini l orc qua el ptiiaer no fan », ooaifittMe; call rel dd uaipta; re no ca^, miliblo UI va 1 Et actún; que d ptimer fou pechtc dliu {•(•pai de l iiiici T.Satgia, que j» aab U »lrtar dd heli ritmo que mou el KgMtct EI sogAn. deficlf 1 ooocmt, bnpusib'.e i euctie: con tí tot ei pnmcr, qus a l a hu posuu fuea » cn (fiie pt» abetrmctaL . El fgào. '.otjmt nat, enenodit j»U que vcr.en darma. builMilioJ; me», díttcm vestit , del presligi ««er que «ttcnglt»», hi «egia. que d primor r* t0< *oL , k d »eg*n rauinúv El |iilinor rt »abla d qur rol. i d Mgón tou d» d«'e» «itfl*. Entre eb 4ie* de l'any que qotnejii^. t. M. Lópaz flO1} per navui .'ngrune^ uet seu ueurc amo la prodii-'·i''». on l'Estat és barreta i és Cre al cr:-ixement mdustrial, és jifst qUo l Eetal s'aprofiti Q un montant de sor'.', que pot haver doslat anys d'esfiera amb jíferdues glosses i ésser seguit d'anys d'angoixa, do icTubtes, ds rUina: d'«t iricsnesa qur d l no ha dreat, ni Ka nfív rorvt, en d qual no l«a intiervtagií, per de la rrím VaF.s a sòrie dc \ Tet voli 11 r «gi r,V- la .Ma' que ja me pa io part LHicuvar a'i s do ca tcadew dev P o l í t i q u e s La Lliga Regionalista t son president (pa KagVwri aU Jota Vmiom

Embed Size (px)

Transcript of 5 cent. I - arca.bnc.cat

\ pKKUS DE 8US0RIPCIÓ
5 cent.
C a í a f ü r x j a
KMUooiA I Admlolairmeia I
K k V Bl - kJ
BMttdsUara, 10 b i s , b a l s o * - Tt í i f im 184
>BM«. Ptr • l'·Ació tel . iquptíi m»rta»ri<i IHf
1. Por • retflcl* «M
• pnut eo:
A n y X X V I I n ú m . 6 . 3 4 9 B a r c e l o n a : D i l l u n s I d e g e n e r d e 1 9 1 7 E d i c i ó d e l V c S P R E
mort
11 p e Fatjó Xiprers pairal casa BO
DXllí Espifitüals B s u e U coDiortat amo (A. C. S.)
Els séus aflig-it* viudal doaiy» Dtdftrs Pi i Bux<S. ftil, fillfc.s. gíertn!!, ftw bfekfcte. cunyats, cuïiymlbi. onclws i ties polkies, ncjwws, cosm» i ffcin'íja íamitrt, al recordar als séus amics 1 coneguts tem seiKiiW'i.· pòiVl-Mi. « s pirf»ruen làníriàn La cuiritaffi de recorda r-se'n en les ».-·,cs oftvkMis, 1 v\ilg;uni
l O f l d rXn on la iglnsM pamKjuial Ue Sant Mmt l Soraainv·ola [pamoi·iiiiei nty
a 'l«s dòu del t m t i , I- » quaíl tiL» quedaran oira"-
|l»S9fB .- • -VI tassaNtar »>laj. M dí« 3 icK(r Dflinint reconetruts
Toacs lo» mhses qfiio * odobcjrtuí » Jo» BM <M Vallt», Calxlt* <fe Montlmy. l'^lnudarie», 1 h'afiíciuvia prar I clorn, OOMU» do l» « 0 ™ lAwna
Ela Excntt. «etiyoi» Arouehihl» do T.uiag-xix
i f l i S K · perrooniuU de SrrcUnyob. Suw C u iju-Soli l ju \ V\r%.*rremK, d dú J Ira R n x t .
«moodú 100 I 50 díe» d-tadulpfvcik « i l * forma aaosAimttU
J A H A S O B T I T E L
C A L E N D A R I
M O N U M E N T A L
D E C A T A L U N Y A
• A t o t e s l e s l l i b r e r i e s
^ B e s o v ' ' a B a r c e l o n a
res. per augrrentar cL> séu» i No; no és just ui equiumiu.
tros govonu- Ivk Lvxulasn'auú eurapes, intcrroiupçfit e l tràfec inaríiun. isolaot- nos, crua;i, dai im^n. alçant ono.-usçnujiit ois nolits i rc^luim Li u i^ i^a^ ió , La poetat iaia alca dc pcou móll més gtos- sa en els produuOcf- natirraLs en*-- eo «ds mlainifat Jurat J. l-'agrii,uií.íura 5 M tft-ri9uií auiii la gucrJ». oaiés qtk! la ÍIKIÚ, iria; la martwta ha iKaïitzat bc;i<^&:ü exiraardinans. I u i els biataires. ni nU xvuuarlurs, n i els matías, queien, ni cuueu taiuiuu, dintre la triu'Xaoió exir«u«"dini\- rià- Per caiè?. A h ! PorquA la orien­ tació ocorioniica «u tc-lLuu dels ^oslqrns cis l lança contra los negions iadtutnalb cki Nord i ^ K Í - S Í Í E s i t t n y u . Éerint, du pa.ssada, a Cal (eia; perquè els nos- t r w governs no vxjuea més que uaçw fonts do tributació abondosa: Bixcaia i Catalunya- Dels trenía aitte m i ' l iMi de fK^setes amb < us e l senyor Alba calcujani Ij» quantia dcJ nou impost, una menat 'hauricsn sortit dç Tatahwtv·a.
enn'maaix
lum !a puhlia em fa escriur
2l S t g ' H l v - *
n!al a B«»v eloiia l-jj anuwt et mercat 9110 a b vegaila e iclen ien airnvjnia joefabja blatires. minamea. i mimiders.
hi ha més encara: a l'estrain
iMitiain». •> )el Dret pr '(fesomia pi es va des<
L'interès no sola on «1
sigui el temps en al qpitt: pi de ki» ditHis vaiU tt- unj|, >pa i la llur organkzadq, irotllant.
cW preysni dlploma·.ari esi«
irribar a una drOtat 1 l i . a . on el luxe no íxwi, n i l 'ari està des-
%·iatger q w va. d'una troba una terra pnV dc cortesia t Un oci
i 'Is* seva alegria pler ITÍT «oaessariamftU una 1 h a M a r estar nul la la
ítarrtjlona W> el fo D un f: una al·i
. 11* ari :at dels en sos
> ariVl^
NO
!cna( prinrtfivera. Prinsiv·cra. lesa 1 p i i m f ï A V r a als cou'.-. \iina WTixpiX" és (e>ta qtem s pròsper, i «I s m ciniar vtiírc «is hconeii i el l^en-
G r a n s M a g a t z e m s E l S i g l o
4.1,. JEC J[ ^ B i s d i e s 2 , 8 . Grandiosa 4 i 5 d e g e n e r
D E
J O G U I N E S i a r t i c l e s p e r a R e g a l
C l t dies 4 1 6 de gener e s t a r à obert restabl iment ans a l e»
DEU PE LA NIT D e l 1 a l 1 5 d e g e n e í »
IMPORTANTS DESCOMPTES sobre les prendes confeccionades en existència
90 po» 100 en Vestits de senyora I nena SO per IOO en Bruses, Faldilles, Refajos,
Abrics, sombreros de «enyora I Formes per a sombrero.
05 per IOO en davantals per a nens. SO per IOO en sombreros de nen.
Bates, 1 nena
R o t 1 « i t t f V a l o i r s , C u p o n s , O i r o s , C a n v i , V i a t g e s
_ ( 8 , R A M B L A O A W A L H T B i , 2 ) - ~
• • •
Per ttrres aquealRB teiaat> i a i t rw més j <%' <iue, so<n efuo padrWn afogir-ïp'ha, ta. tiarHwin na. (wíamàt ida , pr
concgMt aiiycst projt-cSí; do owvs de
tan>i>e en ; tor d'anar los OSO.Apts. la C orona do la Val l
-i'afogir al, cn notes B
forrna'ao de diü* en la 1 Vial! d 'Aràn
d 'Aragó i en <J
i l l » A O l B A a l a - ialist» O r · U e s . - N s . o , Dap) ai. T i t l > a l ' s u i o a l s " • ^ raqaiil P s i s r o . t » . Corumlta d e f l s l Q i t k a a f c
T T T H ¥XTiy M C > D E R N £ : S : rogulartUt, a l l reaJimonl, economia. * J l . P a . J ^ I A l b e r t P u t g j a n e r . Plaça Teluím. 32 - Barcelona.
C O D O R N I U
seu dat;
1è Hi OPOÉ
NON P L U S U L T R A G R A N D C R E M A N T
E X T R A E S C U M Ó S
Tli·afc "tkM d r i s i B - f Mcl„ti.i.*ptiMi\ii»l.i en lo» mala.lfei do la o«ru«Lmu- a - ' JT · XSR.9 U C f A l i» , n a s í o r o l l s s . do I HoaplU» do laSanla Creu. S'iia iraslladdl chrrer D i p u t a c i ó , 26S («nlre P. de GÍBCI» 1 Can'»). Pa 11 a 1 de 4 « 6.
V \ r \ s ' i - s \ w V ï f i n a Profeasor. Ajudant de la PMUIUI de Medicina. FOCKMCW, U U C I U F m a S curativa l prei-enllva, contra ol Tifui, THàtrcttlni, Febre ie MatUi. Tot ferim i deméa MatnUíes Hfmiom. Consulta de 1 a 5. D i p u t a c i ó , n ú m . 2 4 8 , p r a l . (tocant Itambla do Catalunya).
El son.)'» IjorroMx CiS dadka a, ocinvi- dar a o=.·.[\s·ïi.>r divioree» figuix» njptir Wicalws, i rfl·ll Pragreso* pailx « sos inaaointl» lo o s -recluta's, pcí" fior'.una,
ncxakncnt no al 3aves­ tí l<a enàind «'.I con fe­ ia la UOoeséM do la aaiis. Gairebé noniiés tomes, ja n'ha Iwi par X de banda el caion- ojtnanoon, Ijs prepa-
o u e
ponatttuïda par eaorlptura públ ica a 25 de novem­ bre de 1916, amb un oapltal de 100.000,000 de paa- •etea, en aoaiona de 1.000 peaaetea.
Lat n porta dona fetaa pala fundadora en lacta de ía constUucló.d· q u a r a n t a a s t I s p o r s a m b 80 ,000 tone lades . d'uoa tallarà da reparaclooa Darala I conairne- 15 de míiqulnoa i caldorea tnarlnaa. 1 de lo coacesiló de varia aarvaia conlraelaU. ra- fooatiUn tA.160.000 paaaalea en 46.180 acciona a la par, conallluliToa de la aèria A
Pera l'adquiaició da 10 arapors a m b u n total de 18 .000 t o n e l a d e s , l ial compramfa de compra lé ulUmal la aoclelat, i la InGtal'lacló d'una (allera 1 gra­ pa da cooitrueelò a Valencià, Companyia Traaamedltarràola, ha acordat la
E m i s s i ó p ú b l i c a
de 1 2 . 0 0 0 a c c i o n s denominades Segona s è r i e B Dltaa acciona aaràn nomlnatlTes; oatarén numeradat corralativamanl del 46.161 t l
f. 100, i no ea podran subscriurà ai adqutrir-ae amb posteritat a la aubacripcló per aa- |aa|era. Bla lltola da la S.'aerleD actedllea iguala dreta 1 participació en be&eQcla qua
I primera aerle.
C o n d i c i o n s d e l a s u b s c p i p c i ó Ttodri lloc la aubacripcló públ lc i nia dlea, 2, 3. 4 i 5 da gener de 1917, eiaent «1 prau
l> laa acciona tot al aóu valor nominal, o sigui 1.000 pessetes per Ulol. que as pagar&n !• segOant forma:
Pessetes 100 a Tacte de la subscripció, I " BOO el dia 10 de gener de 1917, contra en-
mm^mmm,mmmmmi trega dels títols provisionals [on junt Ptes. l.OOO per acció.
Les accions aubscrlptea por lenedors do títols de la primera aerle A. e adjudlearén Inae prorraleíg fina a la canllUl que acreditin poMalr d'aquaia úl l lms que deuria Ihibir-ae a l acle de laaubaorlpció.
Laiaubaerlpcionaexcedeolaae subjectarin en aon casa prorraleig. L« Companyia abonarà la comissió de l per mil ala Agenta de Canvi i Borsa i Co-
adona de r.omerç, sobre el montant de les accions adjudicades a les Bubscripcions ve- loades amb luler»encló dels mateixos. I Bl BANC HISPANO ÀMBRICn, les sevos Sucursals i Correaponsala aón als «acarra- l« 'lo rebre loa Bubscripcions 1 facilitar ela Impresos adequats per a laa mate'.xea-
Sn aquesta placa dlrlglr sa a la Sucursal del . Bano fliapano A m e r i c à L P í i r f l a r n a i i «lelBHosplUls de Parts V I B 3 u a i ! * P l a . j a Orru ioa i - 1 OlOdmaUn^a i . « . D a U V , a a i d a J a 5 - PssUu», U a U.-Telèfon ; M I J
cn*o gent .sa l'abasme gir i renna uinio dels i mrh occnpondro darí políiic; nuüons deaorails
D'ençà oue ríinwua gonoroaa, l'e'.oqüí·n- oia coljxdora, d ' I in Sal.níCT<5o dona 'En una realitat raoinanuViia a aquosocs pa- raul-?,- Unió republkaina, mólip n^ni- bduans han omjgra.i· al rog»e amb tvcd dia Caroo, a llwrfiét dlcr la vidai p-ivsiíia o a ks opia^es hospitalàries•• dJs pQflita dinàstics. N 'h i ha. encaia. que ocrquan ma t i*» dn rrafiaiiió. i aniant l'iesperit mo- dom <iel jave Mpturca. o írtanitlniaií l't-Jt- Üerioritat republioaca aovb un caràoter da burocràcia paivito^iada i ai marge do l'al-Va. actuant, com s'ha dit iMntor roscamonti, de vjKiijcia indtí·Jta», oivjr- vadora i «ssdroncanfoira de tot ideod.. na- cio.·ïalisfa o ol>rcT. Poques ànimes g>cm- roses. peuiOTiameiiT republicanes, tenen avui seaait cn el C o n g r ó . No Ca issai- res dies que 4n caaqxbva tres un diari.
La Unió que rua es projealai no la kDantlSK lïrn tort scntimerU populair, un dca.obrjokení do suiors nous, un refio- rurearvt de l'arbno baiaroat. Es Una corrv banadó sense ideals, on puguin folga- díuiitític enoabir-sc oantralisles, autuno- ;nÀsres. efks i desqualificats, el gjros bur­ gès i l'anarquitaant Es ur.a doble inana- ra de prociUmar el í ra t^s reimblicà^: reco­ neixent-se. duna banda, l'agotament del crèdif pojiullar. i , de l'altra., afirenanl-so ique de tots ela uonunalisnias adoptats noi n'hi havia oap dc rosis'jatt ni d'in- discfluWe. 1 > i
Farem les exetaxions que calguin, i voldríem poder for-na mos de les que caldran,; perefuè >an&i| i tot, verbalisía i sectari, d nepublkartismc ora supe­ rior a la seva acAial chsparsió, i oWit (p bé aproffament aidusthal) dc la n w nódona ra,n«ra popular, proposar ara urtU Unió republicana, és, can hem dit , una simple cOmbàmció; però el fitrf dq què pugui proposar-so. i de q ifc això oons- t i tudxi una notícia pol·lii-a, damostra la wl lura i d t'odi d'Espanya. Aquv^ts re­ publicans quo fuguen a les savx» unions ebeotíorals de 1916 canquHn la frontera espanyola in fui i ciment mes qua ris iu- quisidors de Felip 11. » i
JÏÏ J>ia Lee Oorta ll iberal» i
l'actuació nacionalista.
Balanç de 1916 i j cy i
Cal, abans de otxnienCar cl dobat oco- nó<nic d d Carisrés. on el qual En Vtf*- (Josa va portbr ta m i do L·i aostm mino­ ria alnilb tel a-^ort, amb tainu» faiitm». qiue d s sé us diiscursog fan defuüdval con- bogrooió do soini (alt valiOr pBrWmentari; fixar-nos en dus iots d iana u n m r t à n d a capíml on l u Uisiàrïa «ta les Certs IS
on ocainra. <rei oposició irrcdu seva tBsqa de anwiiasaalntí d - imdúwhria; q d .
jrininant una tiMe. Qui oop reconstruocjó capitals subs per primor
l>arals: la presenuàció tiué. promoció de ilui do uributadó sobre b^InHÍio.s d« gup- rra, i , d discurs-prognama que d dia 5 de juny va pxoaunciAr d sonyoir AlbH al Senat', engendrador d d dubte que encara é.9 l'hora, orr^J ijot i c|je els l'otjs haurien pogut a t iar Lr4o, que no hrytn nojyuit resoldrà de si iqu ohra. da bona to d'un esperit' «pl'K·nfista o nquócrita oració d o qui exposa ds K*ds l t í s ooaíliows òí.n\3 sinoeritlat i ds ifetufis j sducions amb segopos mtips i oar- nuït de què hi Im mamorai do oon^a- guir-los i ajrficair-los. i
(Ell projecte de Uci oneant tribuí so­ bre ds bwir;·fic'vS exiTaordinarris de gue­ rra—com tots ds piojecics da l obra, e c o ­ nòmica i fünandena d e l Govern llibicml. — lé anteoodimt» <Hn legislacions estnan- geros. Aquest punt do vista bai estart i'arguenone mestre dols séus defensors, M w s e considerar la d'ítiríaicia kiffuensa que v a onme l'actuació dala governs ©s- panyolls i Ja r e i a l i l B l v i m i t a dc. Ijs nos­ tres i / n d ú s O T O s , amb les dtls govoma i les i n d ú s t r i e s d e l'ostrangcr, tant en els països bel-lsíotanfe corn e n (4s neutrals, ooen veurOm a l'argurnentiar, una w ^ a - d a m é s . en ooniia d'aquost projecUi do llai, que per haver esiiac cavall d c bataHa dc l a nosira minoria del CongTés -ferma- íne-y; ajudada per altres minories—i per esiar encara pendent d'aprovació, con­ siderada indispansahlc p;.l senyor 'Alb:i. és n e c e s s a r i que fixi la nostird atenció en aquesu resum de los campanyes par- lameniàrras d e 1916.
* • •• Projecte de llei creant un knjwst so­
bre d s bencíids exliiuKdinaris de gue­ rra, és a dir: un augmenti dc tribuuidó sol>ro l'excés de producció i l'auemtcr.' do benefid que clrcifcmstàncicfi cspedals han proporcionat als industiials es i>a. nyds. Traient d'aquest anundat l'úliinia panaula, veutaquí una cosa justa j-us'ta., si. a tkK affreu, menys a Espanya: ju^ta a dot arreu en ds governs, Ja per com­ pres duococs. Ja j w comissions de privilegis, de reforincs aranzdaries. dc prOiecdó interior, fina d e subvionoions més o menys indirectes, h a n errat ín- dli»i1ri«s. les han intencificad», les hian afaworides Bmb recursos d e l^Estlat: in - jus^a a EspbJtya, en l'Estat no sols no ha fet! res per a dctormuiar una producció mijeaisa i un benefici extnaordíflari, sifló que, anallitliei1 de kjs mós runlimentàries nacions d'economia, ha creat un règim d'indecisió, de trasllat, de por, da des- <xinfiança en la producció nacica].
lEs just que allí on la representació de toís els ciutadans. l'Estat, castiga ds &itu5ressois generals per afavorir interes­ sos (keonnlnats; nllf on l 'Esu i . com- proivnt que ds moments actuals, de fallida de tots ds sistemes i 3- con­ vulsió do tots eb irso-cats i d'isolament de mòlts d'dls. exigdiaen legislació es­ pecial, ràpida i forta ptse a intensifis. •ar la producció í n d u s t m l . Iqgida í ac­ tua; alií on l'Estat roalilaa, aenae re­ gatejar, compres por centenars dc núl-
rt l i -jonyn cnls en \,\ pas cn i l
«ximirronrisos contirats a l'us- Sal Bar d ixxJen- tuvh l'exousa d.i crear riquesa, la tissfigina, lu» perseguint, «x>- nÍMiïàcamoní, ros més que ingmssof pol Tresor, 1. pdíçiaiimenit, una o'·iïTi·Mttwió de los esqu·.mxss p·ir a soste-nir-so gn él banc blau, hasia de c o n d w forço^unent ot:«»itra d ' d l la vnés genuïna, tel més in­ dependent' de les ccprcsontadaiis do U produedó: la tmroria; nacional Isil», ous des d d començan^ntl do ta guon^ na- via fet' tactes i o n to-V*» aunnauy|r.«
Oroar riques.* pcv fi salvar la svi-fiïen- dènda econòmica d d mi-;
Ja onironi veien! fac t ta idó na- TOtia- Ijsea d'ai raicci6( d'altres mfcnrtrieb reM*.«> rid a laquest pnogocte de Uoi, que, si s'otaren i duren los aessions do CortS acrunit rucs do goajcr, modificat, « m b mes o Inouys ospent dc transacció, tomarà a ocupar-ks ddiberaciems de les Chlmbres, amenassa caasumt a l'equitat, la la jus- I'Í -ui, u les cOix») de tots i,ls Industrials dTEfijMnya. i < .
tlngressos necessita d Tiosor, csidcu i!al per vint anys de disbauxa. f«%at a fa;iíiia«!niQr rófomies indispicnsaWei.; no ets hi negarà ningú. Però auto r l priniipi d'injustíraa, do privilegi d'a- quost proçocie, amí» els perills que tan­ ca, amo ço que d l significa on la ori.imh- ató pdfüca-eoanòmica d d C ^ í m n oon« t|ra Catalunya, no: no tindrà d Govom cap fadütàt do les nostres minories, que no cs vénen al favor ni a te oonvo- naènda paii^ular, n i a les íomotxories que tianta gent fan rdii^cor pa? ta pendent' del ptovindanisvao. T-
POt
noti twoliogralh: « _ cnxn fonts rna-'UOQt'ius i -sia dÏRfs a l text. ' .vtuïajíis,. oewte gena-al de l'obr i oambína ioau dr, tipus d . dds quaU r.'soòn a l ' i n d d docum«ní Venunie»'1 linitís i de paacrraf- oí votat en oubltcacioos d'ai]
iVal a dir que í n i n Casa de Coiitat ha ísta d'unia manera poÜda i nü ar Fa goijï de viure usoritete en ca*, dà i tan Ijo'Jinvnf ©di-
Baaxón 4 ALÓS,
ric 4 Bwrari do l'auior en
, així com ka lidi a tot l'ana : indica i ó de apad^, oxiu*»
A i xò i l'as- amb les sevtec llet:a, cada un icrès nsspcothi l i marginal dk c , és unn n o giicstlRi moriA ipremta dk> l a impat d l!il>nel
l«rs do mil uons, . tant Iwr c.xtt dds l>eTtcficis nairis que l'industrial realitzi.
c o b r i un rdi-
f e i l o s d e D r e t C a t a l à
Els estudis del Drot antio do Catalu­ nya han estat fins ara molt negligiu*, per tal com entre tís nostres advocats —que són els qui haurien do tenir mé» in­ terès de oonèixor-lo—n'hi ha poqul^ms relativament, que se n'hagin preocupat. Porquc no es cnqgui que oxagoro; re­ passi "s la t-Cròraca;- de cada, un ct-ls volums de l'oAnuarir, publicat per l'Ius- tkut d'Estudis Carajan>. totseguit tmhom s'adona de la gran despro]x>raió fixis- tent entre la seva scodó juridua i to- altres, EÚXÒ às la històrica, la lit ràna i l 'arquedògioa, «n fort detriment per a la pa-imera- Fóra de pocs Uibros iso. lats que apareixen molt de tard «x u r d (n'han imblicat en tís darrers anys de ben irweressaías en Brutail, al Rosselló, i ds senyors Anguera, Carreras Candi. Maspons, Moliné, Pdla, etc, «ai aquest cantó dds Pireneusi, la producció cata­ lana corrent sobre dret antic es redueix aquí gairebé h. ortioks publicatls en, la «Revista Jurídica de Catalufta», d d Col legi d'Advocaís, i «n d susdit «-\nuarui E n aquest, d senyor Guillem Maria de Brotà, , la primem autorital, actualment, com historiador d d Dret català, ha pu­ blicat treballs imporiants de caràcter ge no al, bibliogràfic-, que respomon a la necessitat de dotar As nostres estudio sos del primer utillatge per a poder ensinistrar-se en aquell estudi. l.ies «aieives bio bibliografies de jaristes i juriscon- suks catalans, cnïre altm>, donen la im­ pressió de que a la nostra pàtria s'hagi estroncat aqudla famosa escola jurídica les obres de la qual eren doosu ers a conèixer u tota Eurora par mitjà de Us impremtes estrangeres tant com po: kt> de casa matdx.
. L a Diputadó de Bor-xdona, liavent conaència d'scpiesta freflura, i ocujiat, subvencksnant u m pi pecial amb oejuest obiecue fa gaires anys, d senyor L i Ventosa, esvaït dipu'ai prí tenir Ut iniciariva. de fundar, de la Corpouactó provincin' da textos jurídics eaiakuis, a
CLOSAM A U G U R I
Comem;* l'any 1917, oomtíova d s e v ^ dolzau d d Glosarl, i est l 'ewnwn idif couscfenda dc l'hora, servtim—resposta a la Mota de Wiison i altre» d r c w n » tendes—que la càrrega d'ésser cspa« nyol pesa encara un poc més
U n famós paüòdic de SaragvliG·i «Herífeldo de Aragón», ha preguntat a alguns homes d'Espanya què cosa di-^M- j avm pea* son pal» esn l'any a ao avia oonvaiçava.
I ej Glos*i«.- c-.iiicistava:
s i a millor cosa que podrà esdt-v*»- ntr l ; a Espanya en l'any 1917—tnilloí que la conquesta d'uite» Indi^». CMS sense a i t ò tomarien a peadroV ntiilor quo la revelaci'") d'un Stokespoar-:, qiat proliaWement mo;iria ofegat en la. flor —f6na que tot d poble adquirís d aen- tit dc la Vajm^at. i . no solament la to- lorandu enfron,*. d'd'a. mios àdhuc un d6oè8 gust por ella. Mes guanys .úxí no « in oer esperats d'una sda anyada. I gran cosa Caram si en la que va |u co- comença t obtenim a lgúu avanç on aSJeSI sontit i alguna millora t refinament i'm qfucòt gust.
AJXÍ sia XKNiae
•e n'Ita nre
Cant per al segon dia da l'any
A Franoaao V a i r e d n . F.alro rit diu do l · í v y que cnmtuï*.
cantvé et «esón dU; l * <tM el priawr entre el» Aea vtnU BÍ-IIV» forma, impreck IÍO neiecot*.
El « e g ú n : e a i r e cta d i I •ervkvsi ei i dini l orc
qua el ptiiaer no fan », ooaifittMe;
call rel dd uaipta; re no ca , miliblo
U I va 1
Et actún; que d ptimer fou pechtc dliu {•(•pai de l iiiici T.Satgia, que j» aab U »lrtar dd heli ritmo que mou el KgMtct
EI sogAn. deficlf 1 ooocmt, bnpusib'.e i euctie: con tí tot ei pnmcr, qus ala hu posuu fuea » cn (fiie pt» abetrmctaL .
El fgào. '.otjmt nat, enenodit j»U que vcr.en darma. builMilioJ; me», díttcm vestit , del presligi ««er que «ttcnglt»»,
hi «egia. que d primor r* t0< *oL , k d »eg*n rauinúv El |iilinor rt » a b l a d qur rol. i d M g ó n tou d» d«'e» «itfl*. •
Entre eb 4ie* de l'any que qotnejii^.
t . M. Lópaz flO1}
per navui .'ngrune^ uet seu ueurc amo la prodii-'·i''». on l'Estat és barreta i és Cre al cr:-ixement mdustrial, és jifst qUo
l Eetal s'aprofiti Q un montant de sor'.', que pot haver doslat anys d'esfiera amb jíferdues glosses i ésser seguit d'anys d'angoixa, do icTubtes, ds rUina: d ' « t iricsnesa qur d l no ha dreat, n i Ka nfív rorvt, en d qual no l«a intiervtagií, per
de la
\ Tet voli 11
r « g i r,V-
la .Ma' que ja me pa io part L H i c u v a r
a' i s do ca tcadew dev
P o l í t i q u e s
La Lliga Regionalista t s o n pres ident
(pa KagVwri aU Jota Vmiom
r I d e g e n e r d e 1 9 1 7
L e s pareonea qu6 pa te ixen N E Ü R A 3 T E N I A . C L O R O S I 8 . I N A P B T E N O I A , D E B I L I T A T G B N ^ & A ^ P A L P I T A C I O N S D E L O O H 1 d e m é s m a l a l t i e s nerv ioses , r e c o b r a - j f p g j B | " • p * M ^ ^ f - • ^ M Q J P • J L i r à n r à p i d a m e n t l a s a l u t p e r d u d a ami) el . ík„.a a v T H t t a A . D E F R A N C u n a m o s t r a d « q u e s t M g R A V B L f - u S T O - D O M B N E C H . que r e c o m a n e n e l s metges m é s eminents . — S B 4 N T H E G A ^ «MToitin de l autlr. D R . B . D O M È N E C H N I C R E C O N 8 T I T U I E N T (amb elegant c a p s a m e t à l · l i c a ) f P a ™ ° ° e « g P ! ^ 3 .aOÏ n A n C I l L Q r t À ^ . RONDA DJE S A N T P A U , N U M . 71, F A R M A C I A . — B A K O Ü ^ U W A
Ü'a.
prtn»« 4oo rraacMo CamM, han anat •»ií*i • ! «te prcml^c- doo Ra)mon d AWU)
uiof d-at>rap 1 A»inp«U dot TifcidabOv * lo 1 • « M ^ r - » «ui boa M.7.
Nv oü <Ji: qun d «on/or Absdal I u moll ihlfllfli 111 íamiki «li ha rebut tu-ú. gna mtocu; t'hn oooriwt «oJjr» U bolUot a-oiAoí do iu
vwci*] 1 namidfi, ptixiimcitr.·-ar. peiaulc* d't» f r a a v i dn trbxnf; i «baia de pendA a> Mrt d arayci AWl- l i U i q p e t i a M » CATO» MMIMM d'Mjndl OM], uai rataU per ta fer- ta i por k » penonoi t jo- l'hataiMo, c!« Tw, ob- lequat *ính dol M 1 u u oopa de xamp^uy
(.•>•«• per" u o l i s any».
£ 1 regionalisme a les Balears fj fiitm Ayojs, dU 4, ï-rurà U llum púbtí-
ca • CIUUI do Mallorca d prínwr número de «L* Vt-u de MallorcVt publicació, per «ra, »e«- MMI. tjno M a la direcció dd tx*tr« fn voot
L·ii Joia Eaidridt, ddenudk dt rnsuca Umls, <!Mc Dte ds de toies Wa terres de parla I»:VMIM, » Jo Ulis Balean.
La ama pfòxinia apaiVió Iia ettat rd>uila amb cr.itisu.Mne, d qud dasiíjem qur ecntinúl
ri:t p«r rcure tci-iMt rtmrenlt en Jiml el nou
•M A Ciurat do Mallorca m orlebrarà amb jinpur-
hau acte* la L>u<U de L· Llengua C.vajma d friuan dji 6, 1 d dia 7 a Uadxnajor.
•íl Bteo Piblko., de MafeS, «'ha ocupat Ha k puntia fe*;.-, do In Hcngua íjue ps rdcbrè Hui> mo-.iu do la inaugural de la JorenCnt Va- kb.ianW^, &riib un aoubic anirle d'Kn JoAn E i - •etikh, vabaporiant-se do U rcpre*efdai;ió que la l l a dr Menorca tbiga^ «D la*tc amb d pailam«al Mel M H I M ooenpony 1% »or Ruiz Mancat.
* S e m b l a que d • «xor Dato ha donat bainic- «km» a i» »<u> partkiam a Cataltmya per lea vi. aenm deccioos do diputoti provincial*.
A s s o c i a c i ó P r o t e c t o r a
d e l ' E n s e n y a n ç a C a t a l a n a
I n O u e n c l e s de l e s joguines en la e d u c a c i ó de ls in fants
E l sod tic TAssociació Protectoca do rEiLstnyBBirn Caial.MUL don J. Pujol i Mourfort, donà al Oeniru Excursionista tte GanJimya la seva anunca'ia t.ttnfe rtecsa "sobre rJ t c m a í j u e encapsala a«iurt5- tes rajlles.
Rrarlí t i owiíerwvriant de que les jo- (rtiines infhjubdan paddrosament en ei •oeiljkeítamcíkt do Tes aptíruts del nen, (kanostnmL·l^o amb fcx)>Ucac)ó d'uncs qaaMes 3q»rièn<4r«. Dcspfés d'haver B*v.t exposant uu b.,-n notable- aplec de observacieins. i » » * i « r eH, les resumí, mttarcant les rxaiseqüònJa> que portal tt la nvaènada los jocuiocs Féu ressal-
v com a fi pr ioripal de In conferència, Ireflessitat que dLs poers es posin, cerd pmb d » naistres per a triur
i deanr les i o g i ú k s a llurs fills a l'ob- jecte que dies serveixin per a d^seo
:
C . m \ m i \ i i la "Pàgina Artislica"
L a S a g r a d a F a m í l i a
I n f o r m a c i ó p ú b l i c a
Om obe
E i tfawnt <l',ili.aldí.' senyor Andreu ha fec «ntrega al a j i>or alcalde duna ins- ODcfa subeorita pel president do l 'wr tfiai «Les Arts j eis Artistes», a^nyer CbnaJL OQOCorre«t a la iufonnaciA i»ú: *;cn obena per rAjuniafncni nefediva a la
ivcniènc-a d'autoritzar enterraments a Cripda d d l anplc j a ootisixuicció de Secada Fa:nJia. qual b u t à i i o a és
del utawar literal «dgüent:
és aabot, la hbróne oompte accoalmcnt iunb miejarn Í W m possible ço que abans d aquoses descdbinments deatuica t n g u é de setr suprinvz i evitat pels re- giajncnts de paüeia urlxoia.
Rjeaçm·-íe a !•» «««is de cfiActer mo­ ral QUC es podrfen a l - l èga í per a knftedir la ròcüit/Djcaò del projortic d en'.erranwnts cu un edifici dd centre de L·i ciuiat, cro».jra que q u d a r ü n tleivQn<-sci»Jes per la «tsfi^xio dels mateixoj que Ves poden
I «'Vcgar. puix en d cas do suposar que I la proximitat de les tombes podrim in- | fondre terror en l'ànim dels veïns i dbb
1 vianants que {«ss^uiin pels carrers iny inediats, sobi\-tcr a nlios hores de la nit, quoAa deslViét per la sola conside-
1 ració de que està peifertafne:it provat ' pt r l'expenieiicia de tots d s regles, qu«
ds morts no reeudtcn ni s'alcen de ses tombes.
I , fenalroenív si s'ai-lcga la t isttsa que podria prtxhrir la prer^nciai d'un odilici que amb Ics seves altes tcwres woq"Jís etaatantmen: la prusencia, ds la mort i do la fi que a t « s eas cspe'.-ai. t fü rmg d d ca&rcr T»xar.U5s lo qm: mai pot obLdar (al que modrta sobre la vidt humana, dirwn crut a-ju^ta evocatíé I aquest r^cortl sonen molt llunyans, per­ què "es presentarfen col>crts jjer una capa .d» sumptuosiíat iariciusa, i la impressió d'art esborarria de la ment do
ta impressió penosa que pugui produir la idea -do la inurt que cas Oipem sem­ pre, • j a que, pd fot de veme-la rodo yada t w la sublunhat de l'obra gpaudi- nesca, la fieurts do la mort es prceati- qa i i a ta imagitia^ió deís càtaadins com quelcom que dov-a, reanima i tul mini.
Ke&aeaBt, Exon. senv-or, que aquest modest àníorme. inspirat en l'amor nro- fmide i sincer que IVnriKe «.Les Arts i d s 'Artistess sent per la pros pern tit artística de Harodans que lia d'aeum- panj-ar a dwuós manifestacions de nostre rcnaUemínt . rerà atès^e»" V. E., r c i p m s o . p v p t ï S A u , B - n t > çrssauio 1 T\ iad t aquest nvsianjrtc, apro^kn la ocasió pçr a id temr-b sou apreci i considtiració més distinsrida.»
Després de discussions, ja prou conegudes, que hi ha baçiK al Mu- n dpi . aproposit de l ' a u t o r U M c V i fMs e n g í r a m e m s dins d d Tr-mpl - - < la -^a' ^ra»ia í anillia, l'Ajtm.·ament acortL'i obrir
o r m a d ó pul.>lica, a ja que! po- icómer totes les entitats i par-
m^nifeatant la conformi rat o disccJRformitat en qtie es facin els tuls enterranx-nis. \
S'ha ïUSmostrat que la qüestió sa-- nitiiria retroia pols radicals sense ui' ne objecoe que d perjudicar els in PL^^SOB de l'obra dc la piccat catalana, que amb l 'autorització d'enterraments rebria erans bendids, està ben resolta, pd d ic t amòi de la Junta à : baniíat, 1 que per tal. tots ds amics de Ics K l ò r i c t i artisriqueti de la ciutat, tots els ile-- vots i tots ds que senUn la grande* sa de Ba'rodom, poden lliurement act» dir sense escrúpoe en (avar de l'apro- vació d d permís que se soliidta, t que en altres temples d'Espanya és con­ cedit i usat. ' i \
A totes los enrítat» de caràcter artís tic pertoca pendre la paraula .principel- roem. E l nostre C í rcd de bant Lluc no hi manca rà sens dubte, i és d'esperar quo tampoc, hi man aran les Arts i ds AIrtistes. d *Círcuio Ariisiico» (?), d Foment do l e s Arts Decoratives, la bo fj&jf Arqueològica de Barcelona, d nostre Centre Excursionista, i tantes altres corporadons que poden fer pes en la dodsió, donac^i la seva knpor- t à n d a . 1
Així mateix ds pamniiars pwlen en­ viar les seves respostes a la infcrma- ció pública, les quals han de ser on- tre^aules ab ins dd à a 29 dd corrent, a Cà la Qutat.
taui ,'f.n
«ÍExcm. seAor. L'omtat «Lo. Arts i ds Ariis(k«« amb
iMMju de la invitació que s'ha dirigit a 1«B Socioa-s Artístiques dVt iu j i a ou- jht. no sols té l'honor d'mfomiar favoca- btenicsir d pmj.ct- de nuatiutr teiabea txt d Temple dc la Sagrada Família, hi*tó quo recLuna l'honor d'haver dn- eur la intda lvm d d projecte, cxxn uons- VBL en d utkn. 7 del iv riodic «Kevista Nom^ oorrcsuonmt a l dia 23 de maig dr 1914, redactat per cleoients perdem Bycrate a «Los Arts i els A r t i e s » , per- O M denatt d cas de qua Bqu*eta ini- Oadva s*faagués nugut pnitiiularment, la primera vagada que <e feu pública tou «n l'cBrnentat periM:c. L a a r i s i - dnracjó que portà «Les Arts i els Ax- í s t e s ï a iniciar d projettía fou L i de a tc en els temps oassals quasi tota ds grans monuments artístioo religiosos cs causúruiesi a hase d'Mitenanvcnts es- Cpoadiats. cosn, sestse mounr/ns de Ca- tbluriNa. bo donos t ta i d s Monestirs de Fd^otl , Santes Creus, Ripoll 1 ajtncé,
. I que, por oociscgucnt. on d s temps Sictuais s'havia d'utllitíar de mard- xos .mrjans i recursos.
L a duttu de Uandcem que, rracic^ e 'la munificència particular, té alktines ói>t<* oonsiruid** j K r r doji Antoni Cau- dl, faitn cd-íettivaíTiniU a l 'apr-d que tnemx aquest artista inconii».iabl.·, de;- xanc d 'encarrcfaí-l i una obra d'aiqui- Vectura, j/cnyok Lxs {^evanaoions vtnido- res no pu^rui i dir que els cuntempona'úa ttd senyor Ga idi s'hagin limitat a dts- outir son estil, senso pagar una obra d'art digna del geni d'a·.iu·-st hi*n*J únic. Oi d s temps presents, p , r çq que a la arqpctjectuna esguarda; i^cnní-tre, d o ts , eis erxerranionts quo fa^tn possible la oondnuació do Ics obres dd i'emplo de I» .Sagrada I - a i r i i a si no f.» cotnpiir d deure al·ludit d'aílniira·.i.^ a E/n Gau­ di, ftíca al menys, un mitjà do con­ tribuir a que Ba ' ·dor ·a ]nigué> tenir «na obra pública d'aquest arquitecte.
L'tmica raó en cut int dd pennl i por a eneerrar en el Temple de r d e r è n d a •erfi w-whTitmiínt la que atany a h sa-
rò, ofiíb d degut respec-
C u r s o s d e v e s p r e
Introducció • ia Historia de l'Art
4e i a ;-e-.u dc Vi otats ar.ís'iqucs d sa- i aries. tns pern» els a: gumencs que sosucuir que d s co es tracta podricrv p e
Djl. De ds
Tal com diguérem, s'ha organitrat per al c o m n t mes de gemer, d Gurs de Vospres ouo, per Li taa iVa d d Cc«iídl de PodpJíOgiaj donarà el nostre company en Joaquim Folch 1 Tones, fent una iu t roducaó a 1 csnaii de la Història de l 'Ar t .
Les dafses comriKanin d tkmccnc. 10 de gener, essent los dasse-s alurnes. ds dühaks, dimecre» i dvendres, nns al 10 de febrer. L 'hora de la classe aerà de set a vuit dd vespre, en d local dd Clrcol Artfstíc de banc Lluch, Mont- sió. 4, i passatge de bant Josep.
E l preu d e matrícula fixat p e r aquest curs, és de 5 p t e s e t o s per t o*» k * Uiçons. podent se inscriure en el propi C í r c d de Sant Lluch des tfavts, en d ConseU de Pedagogia, U r ^ d l , 187. 1 01 l ' a d m i n i s t r a d ó <!e L A V E U D E CA- TA.LUNYA. E h raalricdats, a I cmi-e- gar l'import dc la matrícula, oanplirnn una tarja que se'ls canviarà d dia pri­ mer de classe, pel ttlé à c matriïnilais.
E l p r o g r a m a dctal l i t dc les lliçons que es dioiaran és d que segueix:
L L I C O I/—Justificació d'aqueste» l l i cons.—El fet de l 'obra d ' a r t — D c les diverses manifestadons artístiTues. — IrraíHadó de totes dies dT-m mn.'/ax p n n c i d — R e d t i c d ó d d nostre ertuq a (es arts p l . \ s n t | U C s * - L ' ; u T j u i t e c m r a ; c a ­ ràcters i m ; i ï » i f e i t , 2 d ó . — L Escultura; ca ràcters i m í i l i . f e s t a a ó j — L a Pintura; » a ríteters i míUÜfestaoó^-La imatge i la construcció.
LLIÇÓ II/—Interès d c l'estudi dte la Història de l 'Art dins les d è n o t s hus- tòriques.—ConoiMCment.s aujdJiars de la Història de l 'Art /—Rdadé d'ells amb Cohra d'art per explicar les causes de les diversitats artístiques.
LLIÇÓ l l i r - E l fet dc les diversitats ar t ís t iquei : a) geogràfiques; bi cron-Jò- ciciucs. CiUies d'acnsates diversitats.— Estinü dc lo- causes: a l nttUrals; b) hu- oviaies; cJ culturalsj—I-lur a e d ó en l'obra d'art: a) en d monument; b) en l'es- culnna; c) en la pintura.
LLIÇÓ IV'y—Estudi dc l 'actuadó^ dM aqueí ls dements damunt l'obra d'art, eb d s exemptes h is tòr ics—El cxíitro creadorj—EJ tipus croat —Tran^minSío de la fórmula/—Mitjans d'aquesta trans missió.- -Invasions. Religió, Comerç, ïV> ir^.irJxatglos.—lanuòncia i imitació.—Ina- cació i adaptadó.
L l , ! « , 0 > —«.a fórmula al través dds diversos mitjans natura's, humans i cd- nirals/^Anorreamcnt de fórmules artís- tiquas n-.ives per radaptat^.—-Irratlia'-m de les noves fómmles,—Encadenament de la Història de l'Art. 1
L U Ç O V I ^ - L e s fórmules fonamen tals eto la història .de l'Arquií-ertuiia. —Llur origen geogrà f i c—La Uuida — I-a Cúpobi —La teulada a vessant a g u
. . , s « t i o» compren que I da.—Solució artística d'aquests tres O- u llodnt'11 j P u « namralsr—Bl temple grec.—La Ba-
1 S í ve-.nat. «* I dlica oriental.—La Catedral gòtica. ^ J^uohífvi . ' i acno^ aU I L U Ç O V I / - Irradiació d'aquetes fo r
r i m no«res dics I InBB ' ccbseqüèncics d d séu pas a Ira- a d a - li'ai-gimvnts w I d'ante»! mhiate geogràfics, hunsu»
per i-rslamen'a?- Ics I L ctlltaíal8j", ^ sistema de llindar a tat ics en artull'. temps I "c'mQ 1 . l'Orknt.—El sistema de có-
.. • K ntlfiai ••; \ r'''\ , ^ . ' ' i : - '• als imísos de! o j n i ^ -i-nc* . .oneixídeï^ I — 1 1 al!, Taíso* d d migda.
refereix, puix com j LJJÇO V I I I J—Les giston {ómsika p é o
fes a v ans
» io:s per a
cwnti Ah iwnb
practi- 111 cadà an ino- a t n - )s pres- 1. 1 i>l «:;<
tòriques i escdtòrkpies de la Història. —E2s tipus onmeals aades —Els típis ' «neoororne&s/—Els tipus orientids de' l'Edat Mitjiinaj—Llur expansió aN po­ bles d 'ocddctuí—La fórmula occitj-ntal romànicaJ—El tipus gòüc.—El titxus ita­ lià a l l n i d d d RenaLtement.—El tipus d d RieAaixQmient classicista.
LLIÇÓ IX/—Estratificacions arqueo lògiques i cuírurals.-—Formació de les c ivi la iadoi» artfidques.—Preponderà>- cia de les causes naturals d'influènda artística, en ds tipus arquitectònics pro- duhs per les diverses dvilitsadcnsu— Influència de les fóraftJes ar«iute>ctò- nniues en Ja pintura i l'esculrura dc I lidar Mitjana, com a causa dc Ics dí versitats <n aquesues arts.
LLIÇÓ X - -Comprovació dds fets ex­ posats en la l l i ç ó anteriorJ—L'art oiiea- tal a l'Edat MiljíOtií—1^ reacció con Ira I liei lí n^tne .—Pnspooderànda de l ' O
— Triomf dc les les causes geO-
n t í r - L ' A r t romà Tmiles que con- n a e i ó . i — E l s diver- K n o s t è n c i a cn ells •.des per la Kfco-
nenr en 1 art líizar fermem derivades d gràfiques cn l'art bi n c—Tradi'-ions i córren en la seva f< sos tipus r o m à n ' S - dc Ics formes impt r.r^fia..—L'art gòtic, 1 la pcrsistènàa dt Íe> fornies lieritHuntals dòrivatle» ú Li geografia en els paísos del migdia.
LLIÇÓ Xl.—DistinJons exjr«us de
Ics UiçoOs pilcoodentsr-Art natural i A r t in«Kirtati—PdJes creadors i poble» invadtts.—Imhadó i adaptaaó .—IXstin- dons artístiques per adaptació 1 per de- formadó.-Categcri í s de valors art ís­ tics. l i 1 ' 1
LLIÇÓ Xllí—El Renaixuanent—Ori­ gen humà do les fonnes dd R«uuxer mtíitr—L'esperit sobre la natura—la. abstracció sobre la realitat r-Prepondr- rànda de les arts d'imitació com a conseqüència de la prepoaiderànda cfc l'esperit sobre la matèria;—Les escó*» geogràfiques .i ra-ials substinédes per les esedes personals.
LLIÇÓ XIII.—Conuaran.a enlrc l'art migevaï i l'art dd Renuxenicnt.—Le» encoles racials gòtiques i les - escotes, personals renaixementistes.—EU ar·i's'CB •tJl0RlTTl3 I Oli» Qoms ürtTSlCS/-"LOl> US" tatuos anòniuies i les ^stàtubs "indivi iln-üitzadesr—I*s vvTüce jí'·'jruieG i ten ;n hvklualitats escdrí i iques d|c Dona- tdlo.
L L I C O X l V r - E i sen; en la Història A~ l'Art—Nicolo d'Anulia i Giotto.—i Drnaitello i I ^ n a n i o ^ Kafad i Mí- cinel An.•vi.—Menibrig, Hallíen i Du- v er — Van Dyfc i l'jeim>iand.—Vrdàz<iucz i E l Grecoi—Eh mestres n L i Fran­ ça dd segle XVHIj—Goya—L'Acadè­ mia com .< in om de socialització dd producte gvnal.
El conflicte europeu 1 (PER T E L È F O N )
U n a c i r c u l a r Nladnd, 31, 9'15 ui».
La «tjacofcu r»ubiica la s i«ik<m dredar de la F i s t a ü i dd TribuasaT bujiran.
ica la prc«. tte paz .•.iimes,
d los a-ion.··s tunwitii
«Heoha ixnr un g f ü i o di deber de tolos Animoi su encon se cxaccrh.n, y s dad OOÍ knpanen q je cada t a n denfro de su esfera drj a c u ó n ooadyuva a ta- a ü t a r d universal deseu de vca l a pax resiabicdda en «1 mundo.
L a prensa ircrvódn.·ïi, que tano ]>ia:tk haoor cn bcodido dc csoc antido, L-S* toy seguro de que cotithbuirú oon su
' ai i ia a suanrar reicoes y a h ç c w que se dviden agravios y su ouncüien inieroscs, para njalhar esta ntisión tan altruista; y hastn tai i>un'.o es'.o>r por- biiadjdo dc que la prensa un general carrcspande.il a cuantò de ella hay de- rixrho a esperar en estàs solemnes, dr- cunstandas. que be dudado dc si w.ría
uno dirigir mstruociones al Mniis- Fiscal con este aiodvo; prjro oonio
entxa a i los càlr.iiJus de I q posibHj que IHJoda llegar a existir alguna «dcoopción y anro d grave dano opia d l o puiliem significar, creo un deber mio inexcusable llamar la a r e n d ó n de V. " i . , ciér.dde el tnayor çx-io cn d examen de la prensa periòdica, por si, aunqia; coeno ya ho dboho no lo eviK-ro. apu- rccié:je cn , lla alguna cxtr;dkn:ta 'ión en la niat eria a que vengo id i r iént lome y pueda ser ivcntamente reprimiria.
No castiga nuestra legisla ción penal las injurias a las nodones q a los ejér- OMOS extrangeros, sin que jamds en las épocas normales. para las qne se ef i rr ibi^ ei Código. se naya cchado d»j menos preocoro alguno a d l o cnnhtninado, y considera tan solo cooio dd i to la ca- himnia 0 injuria a solieramos o prindpes dc nactones anügas, q los agentics di- plooiitàcos do las rais mas y a k u cx- trangoros con c a í à a e r púbHco en los quw cancurran las circuniandas que d Có­ digo determina.
Ax-lkada esta disfiosidón. our; en vk- tud de la R. O.. ds 2 de agosto do 1914 pupdo liaoersc ahora sui exdtación e&- pecial d d Gobiemo «sn la f^crupulosi- oad que exigen las actua'cs cixcunsian- das. ocurrira a veces oue ta injuria a Una naciú-i o a su e jé rd to Uevari en- ru i i t a ta injuria a su soberano, ctue asumc ta reprqsontadi'tn del Est atio. ,y cuando eslo ocu r a , cuando d 'n t ro de las pe^tas. dc la sana crí i a ontionde V. S , según las c i r<un«a ic :as d d caso, crua praotxla qalificar el hecho de biiuiia a un soberano extranjero, lo hara así desde luego, prooodkndo a e'.lo oon d mayor ooío.
En nlgunos de los o a s i » cai puc no oo- rrespuoda ta oalificadón anterior podrà perseguirae ta extra'imitación comocuns- dtutiva de ta falta prevista en d nú­ mero 3.° d d articulo 584 d d Cód l íp penal, pues no es necesa-Jo indicar si- q d va d dafio que al Es t a do pueda se- guirsde por t r aa r en ia p K U s a en forma LvconvíïiKOje los asuntos dc la guerra
Po- úhimo. .en a ju-llos casos en tiue DO «S'LIK.- V. 5. a lecttida nina una dta las caliatacioncs anterforcs y haya ofe-sa pa a las naciones beligerantes o para sus ojórcuos. consultarà el caso con usta superioridad, ooai rcmisi.m do los a iteccdcnies ocoesaios pa:a formar jui- cio.
De su i r o m o - i !o cdo espero oue so a t indrà a las anK-riores mstruociones dàndome notica d-- aqud.'as doaundas de prtnsa que liaga y acomji.iüando
i niíirc un cjemplar dol periódico do nunoa'lo.
Jgualmcntc se se vira acu a r m e redbo de l a presente Circu'ar.
Dios çuaxlc . ctc. vMaiTid. 30 de didcml^re dc 1916 —
A v d i í o Alontcxo Ríos y Villegas.» L ' a c c i ó B u b m a r i n a
M a l i d , 31, 10"30 nit. Ferrol.—Per no'.ices de Vivero se sab
que un subma.l aLmany enfonsà cl va­ por da iès «Ltaj w m a r k ï , salvant-sc els ciiiulants.
Avui a r i l x i r àn aquests al Ferrol. Taml.é han a:ril>a! al Ferrol els tnpu-
taots d d vapor noruec «Diyso que fou cn/onsat p . r un submarí aiemauy que cs quedà presoner al capi.à del vapor.
Diuen a juesiià tripulants que cl ma- (dx sumiTrgiblc tirà a ions un aitfe va- po. a iglès d nom dei q u a ' es desconeix*
E s p a n y o l detingut Madrid, 1, 12'30 mnlinada.
iSantander. — Venia circulant ja fa dics ta noticia de que un marí. f i l l fl'aquusiai ciutat, anomenat Ma^is Fer nàndez, dit ial dd vapor «Espaàolcto», andat ai jx^r- dc Livmrpool, havia estat detingut pur les autoritats angktcs.
Avui s 'ha sabut per 1x1 amic dd cita: ofickü, que a'pK>t fou detingut amb al­ tres companys, a h quals se Is posà cn Uibrxtax, essent contluit a Londixs, sense que's sCBjuti ta cajusa, en quulitat do presoner. •' I
. L a dc-utffldó s'dcctuà de !al manera segiicot:
iL-Espondcto» es trobada anclat a l port dtat CJUÍUI 1 «niaren a bord uns pdidos. ds qualb mf^sfestaien quo ta prohibició tia saltar a torra d s tripulants espanyols, DO regiria aí judia vegada per trobar-se a Lrvcvpod tai alt rundonari de po­ lida al Londres, que no tenia inecn- vendent cn donar permís.
Aprofitant aquesta conjututna alguns ntomers saltar on a terra, fi guiant oune dls en M a i u s Fernàndea.
Apeocs havien posat d peu en tena foren tols duingum i oonduits a U co
mi n-ía. on els fou recullida la docu- n n a n a d ó . examinant-los els papes un
Mentres efeotna. « t l 'exaineí observa­ ren ds mariners csito en Slariu; havia de ag regu i ; pteguntarim i cr vl l d s coatestaren que esuva en altra habita­ ció inunodiata.
L'altro dia s'enteranen de oue en Ma rius Fcmàndez liavta estat t a 1 atiat a Londres, sense l.a.ier sabut res més d ' d l
E h a'.tres truainers, que acon^anyavm a un Màrius, foren picats cs Uüisrtar.
Lluen d s uue iia 1 ro'.atat aquest fet quo res han tonuir a saiver d d jove ma-
1 i amb tot i ds mitjans posats per a u i^uar-ho.
Es de sospi a qac «n Mariuí, Itaurà es-at víctin^i d alpuna dela.·.ió í a a. co a
L a nota d'Espanya. - La i m p r e s s i ó que h n causat.
Aladrid, 1. 10 mati. Oficiosament diu un pi
Govern tingué durant d < g rames dds noaincs rei>: les nariUns neutrals i I en tots d l s prrssió que nya ctatse^ta
Mereix con interessant:
iue d r tek-
E s t > r e s e n i a n i s en iMUigem>it9t Si
totVpx de 11 mi- la nota d'Espa-,
ds Estats Units.
s[.lV :>.rab!l paísps bel ns als in- dors, s"ha
iiiuií"'.
apniiiat ct.»m una iirova oe 1 neutralitat qu»' Espanyà obs se quo en d ia hagi vist nií i e u k n d ó s en cap sentit.
V a l x e U a v e r i a t Càdir. — E l vapor anglès «l.andaro*,
dc 6.000 toiictades, en'ra amb grans averies. i , Es diu que al sorrlr de Cibrahar topà amb un altre vaixell.
E l p r e u del p i a V a l e n c i à Vnlitorin. —• L'akalde ha celebrat una
conferenda amb ds regidors acordant incaular-se dtl:; fems, si, rom està anun­ ciat, e h flequers apugen d prou del pa. 1 Se'ls ha porticipat que ta Junta dc SubsisMncpes ha fixat d preu de la farina a 48 pessetes, lo qual permet sostwnir l'actual p.eu. 1 . .
(PER T E L È G R A F )
D ' o n g e n f r a n c è s
La nota dols al'liata Caniarvon, 31, a les 0'30.—La con­
testa a ta nota d'Alemanya fou en­ viada des de Paris d dia 30 de desembre i redactada en francès.
La noca diu que ds Govern, de Ruh- sia, França, Gran Bretanya, Itàlia, Japó., Serbia, Bèlgica, Montunegro, Romania
i Portugal, que s'havien -unit per a do fensar ta l l l lKai - ta t dels poble.-, han do dd i t catUostar ooi leaivnnxjnt a les pro posidons de pau que eis foren enhe gades a proc dds Governs onoancs. Però abans du contestar, les potències al-iiatks han de rebu jar duej afirma­ cions que ta na a alemanya tracta de tirar dannmt dels al-Lats, i són la res- ponsalnii.a·. dc ta guerra i ta victòria de k-s |n»tindies centrals. No poden admetre aquestes dugués oserdons, do bkantnt tncorrectua, qua ja bastarien per sí SO1<B ix:r a fer estèrils tots oh mtents dc o e g o d a d ó .
l-a tuxn observa qu j ds al liats por ten 30 mesos d una guerra, que rol gueren evitar per tots ds mitians.
Han etemosua". per les seves accions sa devoció a ta pau i avui tunen els mateixos stiitimints qura en 1914. Des­ prés dc ta viulodó de-ls s-'u. ix>mi)>ro luisos, no ós sobre la paraula d'Ale­ manya sobre ta qual es po'. basar la pau que trencà. La. suggesdó per en taular ntigocadans de pau sense indi­ car condidbas, na é s e r a oferta de peu. T é aquc&Ci anomenada pro;xK>ídó que careix de substàncaa i de preci­ sió, dncuLada pd G o w m alemany, tot l'aspecrc d'una maniobra, de gtierra. Eata basada en una concepció errònia de ta lluita on el passat, un el preKSU i en d pervenir. P d detnés, ds al liats rebut ges 1 les alH^aaons i dades que ta nota demonya dta nu: 11 a prova.
i a guerra, va se; desitjada, provoca­ da i declarada per Alea^mya i Àustria- Hongria. A L a Haya fou d delegar ai.- «nany cjui rebutjà totes les proposidons rdercaii' al desarmament Pd j d i d de 1914 fou Aústr ia-Hoogna qiri, després d'enviar mi ultimàtum sense prtcedijnts a l-èrbia. doclaià la guc ra, a Kpiestj pais roalgnai bivi-r o'-tingut imnuxhaa sans- fsodó Les Potències centrals rcii>el-iiitn d e s f é s oats ds intents fets pels al-hats per assegurar uoa pacífica s d u d ó .
La o í e n a dc ta Gran ..Bretanya d'una, cosifcrència ta proposidó de França de una comissió inHcniaciorial, ta s<J-íicitut dd Orar per a un arbitiratge, l aca, d realicat entic R ú SA i Aúsnin-H^.igria han quedat! sense accoptadó o scnMj owitiesta per rjort d'Alemanya. Bèlgica va sor invadidn por un Imperi qUa ga- ranuuà ta seva •neutralitat i qua dus- prés declarà que els Pactats eren treessos de paper 1 quo la tvrocfasniu no rcomt-ix IUÏ. Les actuals anoroesiades oíertcs es­ tan basades sobre el mapa d-j guerra quo tellexa sols su^rfcsataMiÈ i de ona tnanora temporal l'a^iociio do la MUiacaó 1 no ia veritable força dds adversaris.
L a peu concedida sobre aquestb et- tluació, sena sds on profií de Pagitesor
havent edeutat guanyar ta guea à cn dos ínesos, s'adona després efe doe>
anys que no gunnyarà mai. D«*nés, ds danys i sdriraeíi ts causats per ta de­ claració do guerra d'Alesnanya a l s .E*- Bats hdíigttiants i neotms, cfug«^«a rcstjtudó, r e p o m d ó i garannes. 1
Acaba ta nota doüarant que d pro- pòsir do les profosidans d'Aietnanya és aa.<ail»gBr la opinió a AtemUnya. giavo- ment agitada per les survcs yièrdiKa 1 diliculrats coonòmiciues i . ^ més. per a •srrrBUiqnH EH^S q - p 5 » j smjn] iue^ -upu' jad JBSjusní 1 sfennau ep xspfuapui les depowadons.' d treball i h» v**- ladons de neotraütnt.
P*» úhkn diu in nota que ds Govvnis al-liais, condents dc ta grav-ota1, p . rò damhé dob séus deixes i d 1 séu hauw, robutgen, on perfecta unió amb d s séus pobles, tes tan poc sinceriSi proposicions ddb séus enoaíics. 1 r
Alirmon una vegada més, que ta pau no és possible sense quw abans no s as­ seguri la reperadó dds dr^tls i llibertats violades, reconèixer t h p inc in s de na­ cionalitats i la lliure ex Vcncia d h p-.^s lEsca's i fins que siguin a b d du; d d n < i - vament les castes qu,; tant temps ane- nassa^n les nacion^ ço que és T única i deeiiva garantia del món.
Això és solament un extracto dc ta nota. 1 1 Notes de Portugal
Lisboa, 31, 10'49 « a j l . — S'ha decre­ ta! la reduedó de ta i l4uni3n . i c : ó púbíxa,' i panicular.
Les tojguos es tancaran a ks set d d vespre i ds rn-st» uranis a 1 « cruo d r ta nk.
E l servei de tramvies acabarà a les 12*30 de la tnaninada. •
L'hora legal s'avança 60 minufs rtta d d primor de març al 31 d 'oawnc-
ÍEB prob.bdx l 'exportadó d d i d d i v a . També es prohibeix la venda de carn
fresca un dia a la setmana.—Havas. Lisboa, 31, 10'55 mati. — Demà es
celebrarà una tmnifestndó o ganitzada p d CoEtiitíè do propaganda (joliuca, re- panint-se un manifest a favor de la guerra, dd complimenti dfJs comp-Xurnisos ooniTcts per Panugal. . . '
Lina comissió dc- manifestants visita­ rà al inri.sident1 de ta República, pe- a exposar-li d desig d h j o tugus-sos de -ix» sa p&nuod op vsnvo traïa v ].mb fongui aínb la causi comú dds al liats ccsitra Aksnanya.—Ha. as. Al Parlamant francès
París. 31, í ' 2 5 tarda. — A l Senat ha aca'at. la sessió a.'.uest mO-tí, p e r a vonr el prqieofe rdat iu t d conreu do les to­ rres al «uidomades. . '
•Seçuidamient! s'han sospès k s stsstons fiïi« a I 9 do gener.—Ha"
31, l a Cambra us ba somiés te sessions «sine
oíé», deixant al president ta cura de oon vexar-la. — Havas. 1 Canvi de telegr.itnaa
T'arfe, 31, 5'2ó tarda. — EJ R d d'Ità­ lia lia) rdílgrtiíiat a M. Potncaré, amb motiu d d Cap d'atiy, í<«t vota por ta prosperitni de <FjTatiça i J'èxit del s é u vCtleait exèrdt . '
^í. Podncaré li ha camestm dceiant- h les grades, i fent iguaii vots per italiai 1 l'cx&rdt ral ià .
1 a rictòriae—afebleix—que l'anv neu ens assegurarà, amb els nostres fitlels al- liaits, refennarà ta indmBat francu·iin·'
1 bana!.—Hav:is. . EIB graoa a P a r í s
Parü, 31, ç'45 tarda. — E l senyor CaloirutiuM, rtr^ilrr <!c U Legació kSe Gràcia a Paris, di- lamionari, ét nommat representaju dd Cor«ra do
—Afiu«t mati ha oconvgut na nou inryient a la l UVia onodou grvga A l'acaimr d «trvei re- UÇÍÉS, oh concorrtnts han actunat a m Vcniío- kl«_ i <1 tJovrni provisional, S'han prt«Miliaat 00- tOMM^t - l l l íCUI · J · .
El piuiíï-p lordi, quo h i via asabtli a la fun- IÚÚ reliriu^m ba abandonat el tauplo abans do la maniteilacló. — Havaa, Noticies oflclale r u s í e s '
Paris, J i , S'JÍ nit. — retrògrad. — Cooauii- cai oficial -
A ta vall de Susita boa repetit atacs wbtd- mf.
A les nüb dc Poffaay i Olitu bon retrocedit cap a OOV·JB posicims. Hem fet caure un avió.
A la ftodtera de Moldàvia, els ataca rotnane- tot ra d:.v<:iiroiUen fctiftnoot.
A la vall do Susita, «Is imoancsos han tobinjat l'eotmic, l««tt notDbiosoa (ircsonns, A la vall de mna, i-is tonianes.» «'ban vist oidigats a aban- donaj ks seves posicioos. — Havas. Lee operacions a França i Bèlgica
FarU. 31, fit tarda. — Coaaaxat francès de ks tres ue la tarda:
•Al S. del Seana, an oop do ftwV contra una perita poa.dò avançada alemanya dd S. de Chiüy ens h a yçjmè* fer alguns presooen.
Nit t-aaquila m d rentant dd fraats —Havas. Paris, 3 » , irao nit. — Coausucai Tntncis de
les ontc do la tiií: Cap fot Ir.tponatii durant la jornada. Durant l'any lytó, ks tropes /ramxses, repe­
tint l'atac {de l'ocaoac contra la ionalcsa do Vcr- dun 1 l«i< lo retolar s les dugués bandes dd Sorna, han fet 78 .500 preaoneis aleinanysj
— Cim.un'urat bd^a dd 31: «L urani d dia, acúvitai teciíaoca d'artilluiU, amb
inte-imií ncies, al aector dc Diznmde 1 cap a Stc- castrattej» 1 T-Íomünirat bmtaic dd 31, a les 9'ao nit: «Avui U nostra •irúll·.rU ba, bombojofit amb fcdt
les lii.les alctnonvcs del SE. dc Trasloy i ha fet eJiiiJi>i«i un cljihVsit de municioM.
L'art i l ler ia enemiga ha estat més acúva que '!« coetuni a la legió dc Martinpuidi.
tíjr~ HKS a senyalar, fora dds coculxus d'attille- ria éiabtt-jals.· r-i Uavas. -
(PER "MARCONIGRAMA)
D ' o r i g e n a l e m a n y
G o n i u a l o o t alemany Koenigswusüerhauscn, 31, 4 tarda.
F r a u francès.—lExèrdts d d príaoan hereu Rvq>eaT; d» Baviena: A i S. d d canal du la Basoc, en atabdós ooviUts d d Sorna i al N . £ . de Rdms, regnà R uieèrvaJs considerable activiat u ' a t l 'e- ria. 1
A ta vora b. de l'Aíicre ds nosti Vjs canons do llarg akoni; feren oxj.'lòiar algiuis diip<>sitfi dc cnunicions.
Orient'.—Front rus. Exèrdt d d prín­ cep Loqjidd de Baviera; Al ü. dc Ja- kojsttadt, augmentà l'activiíaí de l arti­ lleria.
Front) romanès.—AJs monts de U Iran- cera de Mdti^ria, eis comba s os dess- cnra.il.iren favondjleaiitnt per a les nos­ tres trciKs, les quals, a l N . db l a vall Uz, dcsj.Ua·jarcn ah russos de J 'altita íroikusi/.i2 i s'hi ciiamingUenen contra re- pedts i forts comra^atacs russefi. Fé­ rem proionors un ofidal i 80 soldoes.
E p ambdós costats de ta vall d'il·lloz les uropes a u s t r o a l e T r n n y r s pct^a eu va. ries posicions r o m a i » i e s i r u S i ^ s .
Prop d e Norkju. a ta vall de Zabola, les nosCrcs tropes segueixen avançant.
ELxercu d d general voci Miae^cnseÍD: Les «opes al ook-nandament tkls gene­ rals yon i Norgen i Nudmo, crabaiw» considerabte resistència a l JN. í E(. d j Risninicu-Saratt panioitlirmeait a la ixvn de les muntanyes. No obstant, pur un enèrgic atac, caiaegumen d s nostws ad- ctafc penetrar a k s poadons ewïn igues i rebuioar una sèrie de forts contraaacs.
Tatnlé a la plana entre Riranicu-:.·an»· 1 d BIPWI . en viofenns EUÍDCS guanyà­ rem temonv. 1
L'exèrc» d d Danubi s'aprorn a ta 11- n a foron^da d.; GurgutS-^War a l'O. I S . O. de Braila. A ta DoSruda les « « r a a búlgares fentn progresso, prop de Mado.
Fratii· í nac« làn ic . -Al Stnima po. ftuft.j» búlganas 1 iwtjues naüttn,*,! ^ 5 èxw DÍ&m» aocioos.
1 L'tcldaaa, xafogor després de l í àpstt ,
causaucl 1 p e s a d u í d 'e i tòmae , digestions lentea 1 dificils, es curso radicalmeni amb eia
C O M P R I M I T S
E s c o b a r L ó p e z
(De/mmft sa fur Macià i Da\íret d'Stpíd/lcV
Nota de Noruega Vkrt i , 31, lo·ao nit.
iS 'ha rebut la noia de Noruega, d tfcxt de l a qual és idèntic al de k » notes de Sueaa i Dniamaj'CB. La oonllnnaold de la guerra
W n a , 31. 10*46 nit. r IBI rFrelnxbeiWaít» man ítaia qun e-ca­ ra no s'ha rebut cap contesta n les pro- skions dr.-- p«.i. perc) rordre d d dia pu- bSca-la pel Trar- i d i i i r ida al "éu erxía-- d t i marina, jndka daram"r»(t la o i · i í ó oue encara persisteix en d camp ene­ mic.
Hem. per tant, d'estar pseparats a oon- trutar la guerra que ens ha estat irnpo- sada, fins que nostres enenúcí es Vtigin precisats a , reconèixer que Srruenun unp oofa in^»osible.
Desitgem que l'any nou ens porti a tots l a pau. jiorò estem ferinanjent ded- dits a prosseguir ta, lluita a nostres enemics no voTen desistir d d s séus pn> pòsits d'a liquilament. Comunloat austrlao
Viena, 31, 11 nit. Corau.iicut oficml—Raman».--Exèrcit
dol general Mackienseai: I.Vi-ianv· re trooed·eix pas a IJOS a la Unia Braüa Fcosaaii
Metttre quíf ja ahir es ronrava a l'est ekil riu Bui-cu, a l 'o·st «M tlit riu i al nord dd Rinmicul. ófoidx encara viva rcastènda, ta qual ha estat ven­ çuda cn alguns punts durant les llui­ tes d'avui. Comunió-.. 1, alemany da la n i t
Kòmigswiirswnliausim, 31, H'15 nit.—. Tant a í fxcni: ocddenial com a l'orienfal',
^onsuiia.—Rebutjàrean als rossos fins d cap dd pont de Bra la , progressant nostre atajc contra d mateix.
A la Dobrudja ctmqnerlmm Slguns jjunts d'apd russos a l'est do Mndn.
L a societat d'obrers boteis acorrh( cn sa nrupvió darrera, oensunar la con­ ducta dds séus companys d- F ^ B . per haver-so entrevistat amb un parró ^ i s j demanar abans permís a la junita de ta nodotat. '
mi i • EJs ca rerens cs reuniren par a trao ta" cki Implantar ta s'imanada única dc 30 pessaocs i acordaren noniüS'iB'' u r i a convisajó que 'a Sm l r f t c u l t i ' K T h e'-t dcialh predsos de .o que iea opina e» IOÍ diferents cases, a qual dierje «S -yl-'···arà una altra reunió d dijous pròxim.
E l dlraoores hi hau rà a l Cfentrts Obra d d ca rer dds Mlarcaidieis una rcuntó do d'-Joíats de Bociotaiis ohnows, . isf ta tractar do ta vaga d • l a cas» Asland, de ta Pobla de lülict.
E i COmi'è Regional "dd Treball prooi- ia linflar» aque-sta v-aga i pcndio-ji com un altre modn per seguir fomentant ari'acions. '• 1
6 1 c a p d ' a n y i t • • • ' Amb bon ««nps hem comeaçat d
1917; ta festa dc ta Circurncisió. d ü Senyor, ha estat com totes les dianes iraihdoooh dc Barcuíona.
.U> ttmi)les s'ba coeimieiriogí 1 enrrar da d'any nou, amo ta sotermutat 'logu da, o/icriaut a ta Ciatenkal d canonge doctor Brugtrnas. _
En l e s pastisseries t a m b é s'ha noffií moviment i ks fcliduuaons ontie ets vianants eren a desdir. ,
QVK l'any WIV sigui pròdig en ben aurances per Catalunya, és d quo oo manem a l'Omnipaijtfflc. .
B s p e o t a c l e s
G r a n Teatre del Lloeu Arui, djitmj, i do gener de 1917. N1'- -i*
d'abonamesu i j«oi««tat: «AiJa», per la scc-» retes JtlUan i camoui I ds tonj-oo r'crUle, Booini i Rlcood.
Palau de la Música Catalana E l diunu.·oge, J do geusr, a do» quart* da dnc
do la tarda, l l i CONCERT HISTOKIC
AMB MOTIU ÜE SA V1NT1CINQUE-VA per l ' O R F E Ó C A T A L À
LocaUuts: A VAdminiattadi dd Palau, dc a set dc la tarda. Coadicions especials pei « • sods de l'Orfeí.
CATAI.A Companyia B.IGAB.D tVOA
Avui, nit, a dos quarts do deu: «El oaoo >» Btiriditu l «Crispin y su ixínpnitr».
T 1 V O L I Avui. dlluns, 1 do graoi de 191;- Nií, »
quaiis do deu: Primer; «Las Goloodnnai», p*1 " Roroero. Sefón: «SetaHa d PiBtweto». Ha"***- 60 cèntims.
N O V E T A T S c r « « S x r , · Avui, nit, a do» quarts do deu: ItoartteiB» ^
drauva cn quaiic aeïes / E L MÍSTICO
gran crearsó d'Eo Moraao. — Denii: js.» a ' •<V Moda: «U nAtitos, gran cseadó d'En M"-"»-
" j É L D O R A D O (EMl'Ri-SA BOHÈMIA)
Coti^anyla dc ewnidla « e PEP PORTES A v u i nit a dos quarts do 10. A pïtícií dd m rep resen lacü «atraurdaiàiia do ia Tainnsa obra a
^ • La Gorte ile M m EJnt giandiós, hircas prcstmtadò, conjunt rablo, triomf Indiscutible de JULITA DKLf.AU" — I t-ni.À diniArt», tarda: «LA COKTE DE l«* T O L E O N » . Nin «EL L I B K E GAMBlü».
6ran Teatre Principal. - Gracia ÜirocdiS. Carles M»«tt«8.—Avui, nit, a un q0»"
do deu:
Los dos p l l l e t e s T E À T R E N O U
Deuii, d^irurn tarda, a ka dnc, doble: 10 I í d ^ ^ ^ ï ï í a o ie la aíficatí
1 g e n e r d e 1 0 1 6 LA VEU DE CATALUNYA
• ™6cn: ' 'LLaflesta deSanflnton per t UniUo- Nit. a do» quarts do ilou. Truiret:
D e m a n i o b p a s .
^ i " ; t « u ^ El abanico fle la Pumpafloiir gnuuUfo van» vwmt, fomiou strcnada l delüio- ,a lliçó del* petons. Pet al dknccroa, tarda, a k » cinc: Kcpu-c «la «La Genorola».
G R A N T E A T R E E S P A I T O I i Oompaayia ELENA. JOHDI
Atw. i oo Renec de 1917. Nh, a Ik» V*** deu; .El cobineu i darreteï repK^''lc,ü?f ' f cLa Tieu» i «ll Castelló maledctto». — i- "1*: nh. ' E l oottfrap*». - E l <fijous: K « i w a do «El trenca corsi. — Es despatxa a comppmuna.
Q p a n S a l ó E s e o l s i o p CorU. 5*4, xamfrà VUUrroel
V O T n ^ i t r o JAUME SERRA, - AVMÍ, d,Uut^ dia Drinardo nonor de 1917- Nu. a doe (Juarts de
i»,. Tereer: «Carceiera»». E» dapatxa a tompía- sens augment do ptowi. |
D I O R A M A Arui dilluns, ni:, augment de J>--1 llculrs, novetats
fr»l«l>l«: iFLORA LA MODEL», 1.000 inettcs. ' l'athé «EL GUANYADOR D E L GRAN DER-
BY», Notdisk. 1.000 metres. E L CAPITÀ NE- OREi, colossal pel-llcola de 1.500 motres. «UN ESTADANT AGRADABLE>. «PIF-PAF, CQtA- UOTES». «REVISTA PATHE», «GUERRA EU­ RO 1EA». — Dmh, dimarts, noves estrenes: «LA PAPELLONA D'OR». «L'IMPORTU GUANYA A L·AVAR>.
S a l ó C a t a l u n y a Gran Cine de moda
And, nií. gian aconte zenieot anbdc: Estrena de la grandiosa i magistral pel·lícula
H i m n e a l a v i d a 1.000 metres, exclusiva del Saló Catalunya; obra mestre do la cmematografta: v<Mitable filigrana d'art, essent la protagonista Bianca Stagnry, filla del jjran .tenor Stagno. quo tants aplaudiments uiblingué en el nostro primer ooliseu. Dianca Stag­ no serà una glòria per a la ónemaiogralia, car ca la ptimen pelKcula ha dcmoalrat nwravelio>o· qualiíars per a l'art mimic que li donaran nom I una glonoea carrera. — Preus corrents.
ral ordinària, demà, dimarts, a dos quarts (ki sis de n ínx^la-^j 1
— Quan ranemia i doròsi m n acom- pajívaJtes de disoepjia, es curea amb pEjfxir Esírroaral de Sàiz de Carlos per­ què auigmeiva! la gana. auxilia l 'acció (liRestiva, mafalt menja més. paeix mi- (Ilinr i h i ha luaiior a&similarió y nodri- oió compiota;. esecsit, al més, reconstí- nrient i tònic^
D C | C JesiiBeU d'adoració de ros- " i v d 3 irealnsplradlisima. Rl millor regal de Reia. Exposició permaueDl.
BL A.RTR CATÓLÏGO - Riaba, 2.
R N E LIQUIDA « « Or. VakJ4j Qirclo o. MorHvMw
6 8 E L - M E J O R
ALIMEHTO W T O T I Í I M I P». A N È M I A . T I S I S , C O M V A l - E C E N C I A S
B B A N S A L Í C I M S D O R f i Demà, dimarts, grandioses scssionn, tarda i nit,
unb un formós progíanm do cine i 4 grandioses atraccions 4. c m són ds OKvddas, notabiltssjnis laltadors. Fred and Mer)», originals dclistea, únics tn «on genre. Trio Badey, amb al seva extra- ordinaria oombinadó famnèta éMBtbriMaiu TJvi- (àoos a dojo a la mi» alractlvoia de nostres cançonelisles
Garma Flores Carme Floraa Èxit franc dol séu original i nou repertori. Es despatxen localitats B Ics taquilles d'aquest
Íïló, des ede lea ome del matf, sonso augmínt a preus. V
P A L A C E C I N E (EMPRESA BOHIMIA)
SALO ELEGANT I DISTINGIT. — AVul, nit, esplèndides sessions. — Demà, dimarts: Rea- pariaó de MAX LINDER, amb la pel·lícula<MAX LINDER. ricüma do la mh que apreta». •
N O T I C I E S ^ DE BARCELONA
SANTS DEL DIA: Avui, i de gener de 1917. La ClruuDkúió del Senyor; Sant Concordi, m.
p. B.) — Sants de demà: El Santtaim Nom do Jo- •te; Sant Seridió, b. — Quaranta Hores: Avui, a la Catedral. — Demà: A la mateixa kglèsia. Hores d'exposició: De dos quarts de vuit del ma­ tí k dos quarts de ús dc la tarda. — Cort de Marta: Arui, Nostra Dóna de la Mero», a fet lava iglàsia, cnvilegiada, o al FI. — Demà: Nos­ tra Dóna deu Àngela, a la m/m IglHia, — La odasa d'avui: La Circumdsió dol Senyor, color btaac — La de donà: £1 Santíssim Nom do Jesús, color blanc. — Adoració Noacurna: Avui, torn de Nostra Dóna de la Mero*, t- Demà: Torn de la Immaculada Concepció.
OBSERVATORI METEOROLÒGIC DE LA UNIA ERS1TAT. — Director: F. Aixobé. — Dia I 09 xrrrt M-jr-« dloti·cmKtOJ\ I n wy mati l s lea quatre de la tarda. — Baròmetre o» n> rrii dd mar: 772'}S; 77o'3Z. — Temperatura a l'ombra: n's; is ' l . —i Dírecdó dd votí: NE.: NO. — Humitat rdadva: 72; 50. —i Estat del oel: Nuvolte; serà. — Núvols: C. K.. 0-3; C, o'l. — En les vintiquaire hores: Temperatures. Màxima: Sol, 34 ' ! ; ombra, tjTtt Mini-na: Ombra, í ' 3 ; reflector, 6'3. — Velocitat del vent: 470 Ur
| Uanetres. — Aigua evaporada en mm., 4'28.
r OBSERVATORI DEL MONTSERRAT (Mò- noior). — EWa 30 desembre: Baròmetre o" a les
Inik dd mati: 70S'4; temperatura minkna a l'om- bra 1*4; mínima a o 'io m de terra, o'o; mial·
[ma a terra, o'o; humitat relativa ípercentatge), 57; «ooal dd vapor d'aigua, 4*59; direcció dd vent, 5 Nord.
Temps eaplàndld. - , D. Caballé, benedictí.
Dos individus de 28 i 47 anys, Jor- ~" veins Poble Nou, quo s haívicn „ k de l'any bevent copiosamenr, per oeat aLgHal <le la font, han sa-
~ - IVaitraíln de l'nny nou batent-se iiriosamemit aj carrer de Fernando Póo, eeukant tots dos lesiorafs i oblpigats alnar al dispensari.
. V A I X E L L E S Ü t S à p . —Les botelles de l'aigua mineral natural
V l c l i y C a t a l à rm tots els distintius amb el nom la Societat Anònima Vichy Català.
, A r e n a ç u a m e n t dds catrrers dd Dea f de Maig j . \ r£ |enda, l'auto 649, ha
atropellaít aquest matí a Josep Galiman^. de 13 qiny;;, haibitant Provença, 514» cau- sant-h contusions aü tat i a l peu esquer
| rre, que no seml^n <rferir gravetaf. Ha està* curat per un metge particuiar.
. I-auto lid continuat amb l a major xa- j diferencia cursa desenfrenada. - R P ï Q Alba8. Uoneis, SoUoea. Gaia-
1 V L ^ I * ^ lles. Gapea 1 t ou claaao d'or- I namenla en miniatura.
Ei prenen encàrrecs per a confeccionar- | los a mida.
EL ARTB CATÓI.ICO. - Bisbe, 2
—MATERIAL MOMTESOFI, L l i ­ bres per • nens i joguines de fn s t a . -CAS A R E I G . Eun-
|Ma as Catalunya, 23. L A l ' ^ ^ Y ^ ^ B a r o d o o è s , el professor don Alfred Nada}, d qual ha residit uns 23 anys on capitals alemanyes, ikjsempenyant afllí càrrec ofidàl, obre ties de dcmíi. un cuts d'alomany.
í i mÉUxlo adoptafc pèl dit professor, és especialment a p r o p í ^ t per a fad- L·iar I afflenyHnça. d'aquell idioma als espanyols.
A la scoretairia de l'Ateneu, Canuda, 6, poden snscnure's, els socis, aixicom els que no ho siguan. per aquest curs, que os donarà cis dimans. dijous i dis-
l y o ^ - d un qiairt de nou a un quart |de dèu de la nu. H
7 ^ " f è a L A PORTORRIQDERA són 81» mes Uus 1 aromütlcs. Bonauccóa, 8.
Contra el frel, Salamandra 1
X a c o l a i a B o n a s o r t
A les sis del matí un municipal s'ha M( Ipredsot a detenir un minyó anda-
|quo movia escàndol a i carrer d'en . ca, Isense voler ajrcndre les intima ÍMK auc li feien per a que callés. • ~ ? A M ^ ^ «WeRadó. ha adoptat un
* no pròoer ofès, ha dirigit greus "W0* » ha declarat dir-se Aveií
- i i a·W··lW després que eta un nom íids. i que « , reaíitat es diu Xavier Nunez Prado, de 28 anys.
* T ^1S- PI?lerí'•, Rt Rtgulador, Rambla la les F l m , i\Hm. 37.
.TnRTÍINïS „U C,B· méa barata de JUlJUlllJiO Barcelona, Boqueria, 2.
D .mà, djiiutis. a Ics sis ile U tarda, al Foment' dei Treball Nacional] <j9 reu­ nirà la Junta d'admissió de sods do l 'As­ sociació de la Premsa diària do Bar­ celona. —REIS. Rellolgerfa BlRegulador, Carme. 1
— REIS. Joieria Bl Regulador, Rambla de lea Flots, núm. 37..
Per acord pres on Junta gcjnoml. ha quedat coiistituïda la do Govern da l A- cadèmia CiuntificoMercantil cu la for­ ma següent: Francesc Pastor Noé, pro- sidont; Manued Blasco Femàndcz. vice- president; Antoni Torras Farriols, comp­ tador; Ramón Dolgar Ventosa, treso­ rer; Eniric Mir i Rosel·l, bibliotfecari; Francesc Santógosa Martf, conservador; Rossendo Alvare? Arbiol, scorotari: Joan Oller Vallès, vioesot-retari; Tust Gatius Duràn, Baruxneu bal\ado;· Vnllès. Car­ les Molisd Carbó i Manuefl Claret Cal- vó, presidents de ics soccions primera., segona, üercera i quarta nespeenvammt.
D C I C Calzes. Cailodlea, Canalo- I»- brea. Sa crea 1 tota classe de
Orfebreria en miniatura per a obsequiar ela Nena.
EL ARTS CATÓLÏGO. - Bisbe. 2 Efl (dia 4 d<4 pròxim gener es posarà
a la venda el terOor numero de la re­ vista oataJana ::Ofrena*, amb el següent sumari:
«Natura plàcida», per Jaume Matuid. —i (Les amors de Gar^akw», per Francesc Serrats. — <Joàn Alcover. — «A J. M. Lóper-Pioà». por la&n Al­ coi er. — «De (La nida górda», per Santiago Ru- «ifid, — .Cançó d'un dematf dTüvem», por Ma­ nin Manenl i Cisa. — «J. M. Lópet.Pioó», por J. Farràn i MayoraL — Do «Cants l al·legories», per J. M. Lópei-Pioó. — «Ramón Ramón i Vi- daks». — «Paraules a l'esposa., per J . Duró i Gili. — 'Els poblea: Barur, la vila blanca i alta»,
Et Josep Fia. — «L'odorant present», per Caries agfrIAà. — «Breviari., per D'Annand. — «Opi­
nions: «El desamor a tes monograffeB», per Mi­ quel Sitges i Comas. — «Rossdlooeses: Anyoré»,
C. Carles Crandó. — «Parlem de música», per odest Soca. — Llibres: «Poemes l llegenda
de R. Rivora Uovea, per Ramón da CureU. — «letites odes dd convent», de Pau Casals i Bo­ vé», por J. Capdevila Rovira. — «Tasques socials», do D. Monseirlà do Madlu, per J. {A. MSllàs. i— Cròcica.»
E l foüetÓ oontindrà 24 planes de la «Antodogia de poetes catalans oonfeknr porands» i de la comèdia d'Armand Ca- rabón <<JugSur a nines». i
- P A R A I G Ü E S S E G U R A AVINYÓ, 4 PORTAFBRRISSA. 20 — REIS. Objoelea per a REGALS, B l
Regulador, Carme, núm. 1. H e m rebut «1 «Ca1«ndario indicador»
publicat per la parròquia de Santa Ma- drona.
J l i ha notes mójt interessants per als ft-Tels «n general (litúrgiques i disci­ plinaries) i per als feligresos d'aque­ lla parrociuia, en particular. No obs­ tant, d no ésser aquesta puoücició en caiaJà, U lleva e! o&àcter popular ctuo sempre la Iglessa ha tingut punt era donar a k » seves instruccions, fent-li pcndiTO-H en canvi un aire burocràtic gens escaient.
Hem observat també que el Santoral no és dels més oomplets.
Pl-ques, Helleue, Objeclea ï V d O artfatica do caràcter religiós,
beli assorlll en imatges dei Nen Jeaúa.
V I S I T E D El Aríe Católico Bilbe, 2 —Gran vnrlació de modela novetat en lava- TOS. banys, calenladors, wàters, etc. Preus econòmica. No compreu sens abans viailar la casa Lacoma Germana. P. Sant Joàn. 44- - O B J B C T E S O R T O L E D O . Segura, Avinyó, 4
E l dimarts passat, els alumnes dei primer curs de l'Escola de Üireotors d'Indústries Químiques, sota la direcció del doctor Balaguer, assistiren en d Club Muntanyenc a una conferència que so­ bre Minerologia va donar l'eminent na­ turalista doctor Serraidcdl.
A l dia següent éFecmaren una visita a l'Observatori Fabra i a la Mentora Alsina, on ds donà explicacions respecte alguns apardls de Física d séu profes­ sor don Tomàs Flaquer.
-EL BARATO 1 al 15 p e r
fan la nlonnadó diària de l'Ajuntament, ban anat al xalet dd oirrer •l'Ai· de Sarriit, do l'al- c tldc don Mataid Rius i Rius. marquis d'Olèr­ dola, per a Celi,-rar lo amb mottu de sa, festa ono­ màstica i per la entrada d'any nou.
E l «enyor alcalde ds ha rofiüt molt afectuosa- nvent, i efa ha obse- ujat amb doUpos, xampany i cjgarros. ,
L