Xuntanza coas familias parte 3

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  397
 • download

  0

Embed Size (px)

description

xuntanza coas familias parte 3

Transcript of Xuntanza coas familias parte 3

 • 1. XUNTANZA COASFAMILIASCURSO 2014-20154 ANOSParte 3

2. MMEERREENNDDAAEN 4 B. O RESPONSABLE DE CADA MESA REPARTE AS BANDEXAS DASMERENDAS, EN 4 A. O ENCARGADO OU ENCARGADA REPARTE ASMERENDAS.ABRIMOS AS MERENDAS SOS, E USAMOS ATESOIRA PARA CORTAR AS BOLSAS. 3. SSAAMMOOSS AAOO RREECCRREEOO ESTE ANO XA IMOS EN FILA SENAGARRARNOSDESPOIS DO PATIODESCANSAMOS UN POUQUIO,E IMOS AO BAO. 4. CONTOS, LLIIBBRROOSS,, PPOOEEMMAASSAADDIIVVIINNAANNZZAASS....TTEEMMOOSS UUNN MMOOMMEENNTTOO MMXXIICCOO,, NNAA AALLFFOOMMBBRRAA OONNDDEE TTOODDOOSS EE TTOODDAASSEESSTTAAMMOOSS CCOOAASS PPEERRNNAASS EE OOSS BBRRAAZZOOSS CCRRUUZZAADDOOSS,, AA BBOOCCAA TTAAPPAADDAA EEOOSS OOLLLLOOSS EE OOSS OODDOOSS MMOOII AABBEERRTTOOSS.. AASS DDEE AATTEENNTTOOSS EE AATTEENNTTAASSEESSCCOOIITTAAMMOOSS UUNN CCOONNTTOO OOUU UUNN LLIIBBRROO QQUUEE NNOOSS CCOONNTTAA AA PPRROOFFEE..AAPPRREENNDDEEMMOOSS AADDIIVVIIAASS,, CCAANNCCIINN,, PPOOEEMMAASS 5. TTAAMMNN FFAACCEEMMOOSSCCAANNCCIINNSS,, BBAAIILLEESS,,DDRRAAMMAATTIIZZAAMMOOSS 6. PPEELLCCUULLAASS EE VVIIDDEEOOSSDDEE IINNTTEERRNNEETTRELACIONADOS COS PROXECTOS OU CENTROSDE INTERESE QUE ESTAMOS TRABALLANDO. 7. TTAALLLLEERREESS EE MMUURRAAIISSRELACIONADOS COS PROXECTOS. TRABALLAMOS ACREATIVIDADE 8. ADEMAIS DE TODO ISTO AALLGGNNSS DDAASS TTEEMMOOSS::IINNFFOORRMMTTIICCAA,, PPSSIICCOOMMOOTTRRIICCIIDDAADDEE,, MMSSIICCAA,,IINNGGLLSS,, RREELLIIXXIINN 9. RECOLLEMOS,QUITAMOS OS MANDILNSDISPMONOS A MARCHARPARA CASADESPEDMONOS 10. HORARIO (4 ANOS A)LUNS MARTES MRCORES XOVES VENRESP A T I OPSICOMOTRICIDADRELIGIN/A. EDUCATIVAINGLSINGLSINFORMTICAJACKLINE/ NURIAPAZADRIANALOLAADRIANANURIAMERCHI MSICA 11. HORARIO (4 ANOS B)LUNS MARTES MRCORES XOVES VENRESP A T I OPSICOMOTRICIDADRELIGIN/A. EDUCATIVAINGLSINGLSINFORMTICAM CARMENVICTORIAPAZADRIANALOLAADRIANAM CARMENVICTORIAMSICA 12. CONSTRURAPRENDIZAXESCOOPERAR EN GRUPOSOPINAR E ACEPTAR O QUEDIN OS COMPAEIROS ECOMPAEIRASQUE FAREMOS ESTECURSO?MEMORIZARPOEMAS,ADIVINANZASRESOVER CONFLITOS E ACEPTAR AS NORMAS DA AULAINVESTIGARAUMENTAR O XOGARCREAR VOCABULARIOAPROXIMAR A LECTOESCRITURAE OS NMEROS.RAZOAREXPRESARSENTIMENTOS CONUNHA LINGUAXECLARA.CAMBIA A LEI, PERO EN EI SEGUIMOS CO MESMO CURRCULO, TEMOS QUE TER EN CONTA OSCAMBIOS METODOLXICOS E AS NOVAS COMPETENCIAS. AS POIS, PARA ESTE CURSOFIXARMOSNOS EN: 13. COMO TRABALLAMOS ? 14. RREECCAANNTTOOSS O LUNS ESCOLLEMOS O RECANTO NO QUE IMOS TRABALLAR. A PROFEEXPLICA O TRABALLO QUE IMOS FACER DURANTE TODA A SEMANA ENCADA UN DOS RECANTOS. CADA DA DA SEMANA TRABALLAMOS NUN RENCANTO DIFERENTE EN CADA RECANTO TRABALLAN CINCO NENOS E NENAS, ESTE ANO XA NONPOMOS A TARXETA NO PESCOZOTRABALLO COOPERATIVO.HBITO DE ORDE.TEMOS UN TEMPO PARA RECOLLER TODO.SOMOS AUTNOMOS E AUTNOMAS PARA REALIZAR AS ACTIVIDADES