UDALAREN OSOKO BILKURA SESION PLENARIA bilkurak...  Miren Nekane Renteria Echevarria ......

download UDALAREN OSOKO BILKURA SESION PLENARIA bilkurak...  Miren Nekane Renteria Echevarria ... partici³n

of 9

 • date post

  23-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UDALAREN OSOKO BILKURA SESION PLENARIA bilkurak...  Miren Nekane Renteria Echevarria ......

 • 1

  Akta

  UDALAREN OSOKO BILKURA

  2012 IRAILA - 25 SESION PLENARIA MUNICIPAL

  25 - SEPTIEMBRE - 2012

  TOKIA / LUGAR: Udaletxea

  HASIERA / INICIO: 19:30 AMAIERA/FINAL: 20:15

  BERTARATUAK / ASISTENTES:

  ALKATEA/ALCALDESA

  Miren Ftima Malaxetxebarria Nebreda (BILDU)

  ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: Ziortza Bilbao Agirre (Bildu)

  Jone Miren Arrasate Urquiaga (Bildu) Berezi Echebarra Rivas (Bildu)

  Miren Nekane Renteria Echevarria (Bildu) Miren Idoia Etxebarria Otazua (EAJ-PNV)

  Aitor Aretxaga Telletxea (EAJ-PNV) Andrs Zearreta Otazua (EAJ-PNV)

  IDAZKARI NAGUSIA/ SECRETARIO GENERAL

  Vctor-Martn Amparan lvarez

  IZAERA / NATURALEZA: Ohikoa / Ordinaria DEIALDIA / CONVOCATORIA: Lehena / Primera

 • 2

  Akta

  Busturiako Udaletxean, aipatu egun eta orduan, Alkatea Mahaiburu eta goian aipatu zinegotziak bertaratuta, Udalba-tza bildu zen ohiko bilkura lehen deialdian burutzeko. Ez zen bertaratu Gotzon Pujana Araucua (Bildu). Bilbao Agirre Andrea, gai-zerrendako seigarren puntua ezta-baidatu bitartean sartu zen bilerara. Saioan ebatzitakoaren fede Udaleko Idazkari Vctor-Martn Amparan lvarezek eman zuen. Alkate Andreak aginduta hasiera eman zitzaion bilerari zine-gotziei nahikoa denborarekin banaturiko gai-zerrendaren arabera, honako akordioetara iritsita:

  En la Casa Consistorial de Busturia, siendo el da y hora indi-cados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, y con asisten-cia de los concejales arriba mencionados, se reuni el Ayun-tamiento Pleno, al objeto de celebrar sesin ordinaria en pri-mera convocatoria. No asisti Gotzon Pujana Araucua (Bildu). La Sra. Bilbao Agirre se incorpor a la sesin durante el deba-te del sexto punto del orden del da. Dio fe del acto el Secre-tario de la Corporacin, D. Vctor-Martn Amparan lvarez. De orden de la Sra. Alcaldesa dio comienzo el acto conforme al orden del da que ha sido distribuido entre los concejales con la suficiente antelacin, adoptndose los siguientes acuerdos:

  1..- Aurreko saioetako aktak.- 1..- Acta de las sesiones anteriores.-

  Udalbatzak aho batez onartu zituen 2012ko ekainaren 27 eta uztailaren 23ko aktak.

  El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acord aprobar las actas de las sesiones de 27 de junio y 23 de julio de 2012.

  2.- Euskara ikastaroak.- 2..- Cursos de euskera.-

  Informazio Batzordearen proposamena eta Euskara Batzor-dearen aldeko txostena kontuan hartuta, Udalbatzak aho batez onartu zuen Busturiako herritarrei 2012ko urriaren 15etik 2013ko ekainaren 10era euskara ikastaroak (alfabeta-tze eta euskalduntzea) emateko enpresa kontratatzeko Bal-dintza Teknikoen Orria.

  Vista la propuesta de la Comisin Informativa y el informe favorable de la Comisin de Euskera, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acord aprobar el Pliego de condiciones tc-nicas para la contratacin de la empresa encargada de la im-particin de los cursos de euskera (alfabetizacin y euskaldu-nizacin) para los vecinos de Busturia, en el periodo com-prendido entre el 15 de octubre de 2012 y el 10 de junio de 2013.

  3.- Auto-taxi baimenak.- 3..- Licencia de auto-taxi.-

  Udalbatzak aho batez onartu zuen bidaiarien auto bidezko hiri-garraiorako auto-taxi baimen bat esleitzeko Administra-zio-baldintzen Orri berria; erroldatze baldintza ezabatuta eta meritu gisa baino ez hartuta kontuan.

  El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprob el nuevo Pliego de Clusulas Administrativas para la concesin de una licencia de autotaxis para el servicio de transporte urbano de viajeros en automvil de turismo, en el que se elimine el re-quisito del empadronamiento y se valore nicamente como mrito.

  4.- Zain Dezagun Urdaibairen proposamena.- 4..- Propuesta de Zain Dezagun Urdaibai.-

  Udalbatzak aho batez erabaki zuen ez onartzea Zain Deza-gun Urdaibaik aurkezturiko proposamena; bertan, Udalba-tzaren Batzorde Misto Berezia sortzea planteatzen zen, Bus-turiako Auzotarren Parte-hartze eta Informaziorako Araudi Organikoaren erreformari buruzko txosten bat idazteko. Ez zen onartu uste baita planteaturiko erabakia ez datorrela bat udalerriaren benetako beharrekin.

  El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, propuso rechazar la propuesta de acuerdo presentada por la asociacin Zain De-zagun Urdaibai para que se cree una Comisin Mixta Especial del Pleno para que redacte una ponencia sobre la reforma del Reglamento Orgnico de Participacin e Informacin Vecinal de Busturia, por considerar que la decisin que se plantea no se corresponde con las necesidades reales del municipio.

  5.- Preso gaixoen inguruko Bilduren proposamena.- 5..- Propuesta de Bildu sobre derechos de los presos en-fermos.-

 • 3

  Akta

  Udalbatzak, aldeko bost botorekin eta hiru abstentziorekin, preso gaixoen eskubideen gaineko Bilduren proposamen hau onartu zuen: Giza eskubideen ikuspuntutik egoera gordina ari gara bizitzen. Azken asteetan, Josu Uribetxeberria presoaren osasun egoera atzera ezina izan dugu mahai gainean. Legea beteaz, eta berandu bada ere, baldintzapeko askatasun egoeran geratu da preso arrasatearra. Hala ere, ba dira oraindik oso gaixorik eta kartzelan jarraitzen duten presoak. Hamahiru herritar hain zuzen ere. Egoera hau, beren egoera fisikoa eta bere senitartekoen ezinegona okertu eta areagotzea ari da eragiten. Pertsona gisa eta preso gisa zor zaizkien eskubideak ukatuz. Hamahiru preso gaixo hauek, sufritzen dituzten gaixotasunei behar bezalako jarraipena egitea bateraezina da espetxean egotearekin, honako arrazoi hauengatik: Espetxeak ezin duelako eskaini tratamendu berezituarik; gaixotasun hauek arreta zorrotza behar dutelako; kartzelan egonik, balizko larrialdi baten aurrean erantzunik emateko gaitasun ezagatik; Josu Uribetxeberriaren kasuan, argudio guzti hauek dagoeneko Madrilgo Barne Ministeritzatik ere berretsi dira. Josu Uribetxeberriaren baldintzapeko askatasunaren ondoren, beste hamahiru dira gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten presoak eta aipatutako argudio berdinak kontutan izanik, kaleratu behar direnak. Hamalau preso eta beraien senitartekoak zigor gehigarria ari dira nozitzen. Preso hauei baldintzapeko askatasuna ukatuz, giza eskubideen oinarrizko zutabeak urratzen ari da Madrilgo arduradun politikoak. Nazioarte zein estatu espainiarreko araudi, zuzenbidearen printzipio eta giza eskubideen aldeko aldarrikapenek, gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten pertsona presoen eskubideak errespetatzeko beharra adierazten dute. Gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten pertsona horiek, beharrezkoa duten tratamendua eta zaintza medikua behar bezalako baldintzetan jasotzea, oinarrizko eskubidea delarik. Hau guztia kontutan harturik, honako puntu hauek aurkezten ditugu Osoko Udal Batzarrera, bertan eztabaidatuak eta onartuak izan daitezen: 1.- Udal honek, preso gaixoen egoera larriaren aurrean, bere kezka adierazten du. Era berean indarrean dagoen legea beteaz eta herritarren gehiengoaren borondatearekin bat eginaz, urrats errealak emateko deia egiten dio Madrigo gobernuari. 2.- Udal honek, nazioarteko eta espainiako legedia oinarrit-zat hartuaz, gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten hamahiru presoen baldintzapeko askatasuna eskatzen du. Beharrezkoa duten osasun tratamendua baldintza egokietan jaso dezaten eta egoera honek, bai beraientzat zein beren

  El Ayuntamiento Pleno, por cinco votos a favor y tres absten-ciones, aprob la siguiente propuesta de los concejales de Bildu sobre los derechos de los presos enfermos: Estamos viviendo una situacin muy cruda desde el punto de vista de los derechos humanos. Las ltimas semanas hemos tenido sobre la mesa la situacin irreversible del estado de salud, del preso Josu Uribetxeberria. En cumplimiento de la ley, aunque tarde, el preso de Arrasate ya esta en libertad condicional. A da de hoy, todava hay presos gravemente enfermos que siguen en prisin. Trece ciudadanos concreta-mente. Esta situacin est agravando su estado fsico y au-mentando la inquietud de sus familiares. Se les estn negan-do los derechos que tienen como personas y como presos. El tratamiento y seguimiento de las enfermedades que sufren estos trece presos, es incompatible con su mantenimiento en prisin por las siguientes razones: la crcel no puede dar tra-tamiento especializado; estas enfermedades necesitan un cuidado riguroso; la falta de capacidad de dar una respuesta ante una posible urgencia estando en la crcel; en el caso de Josu Uribetxeberria, se han reafirmado ante el Ministerio del Interior de Madrid todos estos argumentos. Despus de la puesta en libertad condicional de Josu Uri-betxeberria, atendiendo a los mismos argumentos antes mencionados, hay que excarcelar a los otros trece presos que padecen enfermedades graves e incurables. Estos trece pre-sos y sus familiares estn sufriendo un castigo aadido. Ne-gando la libertad condicional a estos presos, los responsables polticos de Madrid estn quebrantando los pilares bsicos de los derechos humanos. Las normas, principios jurdicos y reivindicaciones a favor de los derechos humanos tanto internacionales como del estado espaol declaran la necesidad de respetar los derechos de las personas presas que tienen enfermedades graves e incura-bles. Estas personas tienen que recibir el tratamiento y cui-dados mdicos que necesiten y en las condiciones requeri-das, porque es un derecho bsico. Teniendo en cuenta todo ello, presentamos estos puntos al Pleno de este Ayuntamiento para que sean debatidos y apro-bados: 1.- Este Ayuntamiento quiere expresar su preocupacin ante la situacin de urgencia y gravedad de los presos enfermos. Al mismo tiempo insta al gobierno de Madrid a dar pasos reales en el cumplimiento de la ley vigente de acuerdo con la volun-tad de la mayora de este pueblo. 2.- Este Ayuntamiento, teniendo en cuenta las leyes interna-cionales y espaolas, pide la libertad condicional para estos tr