Tendències actuals en els trastorns musculoesquelètics crònics · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  18-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tendències actuals en els trastorns musculoesquelètics crònics · PDF...

 • Tendències actuals en Tendències actuals en els trastorns els trastorns

  musculoesquelètics musculoesquelètics musculoesquelètics musculoesquelètics crònicscrònics

  Dra. Mercè LapeiraDra. Mercè Lapeira

 • Equip col.laboradorEquip col.laborador

  Diana AlzuriaDiana Alzuria

  Mª José DelgadoMª José Delgado

  Ana Mª DomínguezAna Mª Domínguez

  Mª Teresa GutierrezMª Teresa GutierrezMª Teresa GutierrezMª Teresa Gutierrez

  Carlos LópezCarlos López

  Mª Teresa VázquezMª Teresa Vázquez

 • De què parlem?De què parlem?

  �� Nous reptesNous reptes

  �� Malalt crònicMalalt crònic

  �� Trastorns musculoesquelèticsTrastorns musculoesquelètics

 • Trastorns musculoesquèleticsTrastorns musculoesquèletics

  Els trastorns musculoesquelètics són

  lesions, (alteracions físiques i funcionals),

  associades a l’ aparell locomotor: associades a l’ aparell locomotor:

  músculs, tendons, lligaments, nervis o

  articulacions localitzades, principalment a

  l’ esquena i les extremitats, tant superiors

  com inferiors.

 • Nous reptesNous reptes

  ��FàrmacsFàrmacs

  ��Tècniques fisioteràpiaTècniques fisioteràpia

  ��Tècniques invasivesTècniques invasives

  Noves tecnologies en RHBNoves tecnologies en RHB��Noves tecnologies en RHBNoves tecnologies en RHB

  ��AltresAltres

 • FàrmacsFàrmacs

  �� Pegats de lidocaïnaPegats de lidocaïna

  �� Injeccions de toxina botulínicaInjeccions de toxina botulínica

  Inyecciones de tox botulínica para el dolor lumbar y ciática. Cochrane Database of Inyecciones de tox botulínica para el dolor lumbar y ciática. Cochrane Database of

  Systematic Reviews 2011Systematic Reviews 2011Systematic Reviews 2011Systematic Reviews 2011

  �� OpiatsOpiats

  �� Antirresortius Antirresortius Tractament del dolor en fractures vertebralsTractament del dolor en fractures vertebrals

 • Tècniques fisioteràpiaTècniques fisioteràpia

  ��Fibrolisis DiacutàniaFibrolisis Diacutània

  ��NeurodinàmiaNeurodinàmia

  ��Embenatge neuromuscularEmbenatge neuromuscular

  Punció secaPunció seca��Punció secaPunció seca

 • La Fibròlisis Diacutània (Kurt Ekman) és un mètode de tractament de les àlgies mecàniques de l’aparell locomotor mitjançant uns ganxos aplicats sobre la pell, que permeten penetrar de manera més profunda entre plans tissulars inaccessibles als dits.

  FIBRÒLISIS DIACUTÀNIAFIBRÒLISIS DIACUTÀNIA

  S’utilitza com a coadjuvant al tractament de fisioteràpia.

  El seu mecanisme d’acció consisteix en l’alliberació d'adherències entre músculs i aponeurosi, i entre múscul i os, això permet que es pugui produir els lliscaments normals entre els diferents plans tissulars.

 • NEURODINÀMICANEURODINÀMICA

  DrDr.. AlfAlf BreigBreig 19601960 ésés elel primerprimer queque parlaparla dede tensiótensió neuralneural adversaadversa deldel

  SistemaSistema CentralCentral.. PosteriormentPosteriorment ButllerButller ii ShacklockShacklock hanhan desenvolupatdesenvolupat unun

  sistemasistema dede tractamenttractament dinàmicdinàmic deldel sistemasistema neuralneural..

  La neurodinàmica és l'aplicació La neurodinàmica és l'aplicació

  Dr. Alf Breig Michael Shacklock

  La neurodinàmica és l'aplicació La neurodinàmica és l'aplicació

  clínica de la mecànica i la clínica de la mecànica i la

  fisiologia del sistema nerviós, la fisiologia del sistema nerviós, la

  relació entre elles i la seva relació entre elles i la seva

  integració amb la funció del integració amb la funció del

  sistema músculsistema múscul--esquelèticesquelètic

  (Schaclock 1995)(Schaclock 1995)

 • Creat a finals dels anys 70, a Korea i Japó pel Dr. Kenzo KaseCreat a finals dels anys 70, a Korea i Japó pel Dr. Kenzo Kase

  Esparadrap elàstic que millora la funció de la musculatura Esparadrap elàstic que millora la funció de la musculatura

  sense limitar els moviments.sense limitar els moviments.

  KINESIOTAPINGKINESIOTAPING

  •• Acció circulatòriaAcció circulatòria

  •• Acció analgèsicaAcció analgèsica

  •• Acció muscularAcció muscular

  •• Acció Acció

  Dr. Kenzo Kase

  •• Acció Acció

  biomecànicabiomecànica

  •• Acció neuroreflexaAcció neuroreflexa

  Diferents formes d’aplicació i de tensió Diferents formes d’aplicació i de tensió

  segons l’efecte que vulguem aconseguirsegons l’efecte que vulguem aconseguir

 • Mateixos efectesMateixos efectes

  Infiltració Punció

  seca

  Janet Travell (1960) Karel Lewit (1979)

  � Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to myofascial trigger point. The importance of the local twitch response. Am J Phys Med Rehabil. 1994;73:256-63.

  � Barbagli P, Bollettin R, Ceccherelli F. Acupuncture (dry needle) versus neural therapy (local anesthesia) in the treatment of benign back pain. Immediate and long-term results. Minerva Med 2003;94:17-25

  � García-Franco M, Climent-Barberá JM, Marimón-Hoyos V, Garrido-Arredondo AM, Pastor-Saura G, López-García C. Estudio comparativo de dos técnicas de infiltración miofascial en puntos gatillo: punción seca e inyección de anestésico local. Rehabilitación 2006;40:188-192

  � Ay S, Evcik D, Tur BS. Comparison of injection methods in myofascial pain syndrome: a randomized controlled trial. Clin Rheumatol. 2010;29:19-23.

  La punció seca és tan efectiva como la infiltració con lidocaïna

  La punció seca produeix mes molèsties que la infiltració � Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to myofascial trigger point. The importance of the

  local twitch response. Am J Phys Med Rehabil. 1994;73:256-63.

 • Tècniques invasivesTècniques invasives

  �� Infiltracions ecoguiadesInfiltracions ecoguiades

  �� Infiltracions plasma ric amb factors de Infiltracions plasma ric amb factors de creixementcreixement

  �� Radiofreqüència axial i perifèricaRadiofreqüència axial i perifèrica�� Radiofreqüència axial i perifèricaRadiofreqüència axial i perifèrica

  �� Bloqueig muscular amb EMG i Bloqueig muscular amb EMG i estimuladorestimulador

  �� Altres:ones de xocs,infiltracions Altres:ones de xocs,infiltracions

  de col.lagenassade col.lagenassa

 • Noves tecnologies en RHBNoves tecnologies en RHB

  ��Telemedicina en RHBTelemedicina en RHB

  ��Programes ordinador terapèuticsProgrames ordinador terapèutics

  Valoracions biomecàniquesValoracions biomecàniques��Valoracions biomecàniquesValoracions biomecàniques

 • AltresAltres

  ��Pacient expertPacient expert

  ��Teràpies cognitivesTeràpies cognitives--conductualsconductuals

  ��NutricióNutrició

  Teràpia del mirallTeràpia del mirall��Teràpia del mirallTeràpia del mirall

  ��Xarxa comunitàriaXarxa comunitària

 • Recomanable realitzar el

  tractament pautat i potenciar

  aquest tractament amb les

  recomanacions dietètiques.

  NutricióNutrició

  • Dieta Bàsica Sana (DBS)

  • Dieta Antiinflamatòria

  • Dieta Alcalina

  • Dieta Ancestral

 • Nordic WalkingNordic Walking

  Marxa Nòrdica, es originària de Finlàndia. Creada en els anys 50 com a

  eina de manteniment dels esquiadors de fons, per els mesos d’estiu.

  Els bastons de Marxa Nòrdica estan fets de Carbó i Fibra de vidre que

  permet amortir els cops, a mes dotar-los de consistència i lleugeresa.

  La combinació d’activació de La combinació d’activació de

  Dorsal Ample e isquiotibial del

  la banda contraria proporciona

  estabilitat pèlvica

 • • Implica el 90% de la musculatura corporal. • Consumeix 500 kilocalories/hora. Un 45% mes que la marxa.

  • Relaja tensions i ajuda a eliminar l’estrès

  Beneficis del Nordic Walking

  • Disminueix fins un 30% la carrega de les articulacions de les cames. • Estimula el metabolisme dels greixos, el que augmenta el consum dels mateixos. • Prevenció de la hipertensió, de la diabetis adulta tipo 2 i de la osteoporosis.

 • Reflexions Reflexions

  �� Autogestió de la seva salut Autogestió de la seva salut

  �� CorresponsabilitzacióCorresponsabilització

  �� Novetats poquesNovetats poques

  �� Com a professional contemplar tots els Com a professional contemplar tots els �� Com a professional contemplar tots els Com a professional contemplar tots els ventalls terapèutics i personalitzarventalls terapèutics i personalitzar--loslos

  ��Evitar circuits reverberantsEvitar circuits reverberants

  ��Gestió eficient de la pràctica clínicaGestió eficient de la pràctica clínica

  ��Acords de gestió clínicaAcords de gestió clínica