Recull de premsa #IntifadaLiterària

of 14 /14
RECULL DE PREMSA

Embed Size (px)

description

Aquest és el recull de premsa del projecte Intifada Literària

Transcript of Recull de premsa #IntifadaLiterària

Page 1: Recull de premsa #IntifadaLiterària

RECULL DE PREMSA

Page 2: Recull de premsa #IntifadaLiterària

�������������������������� ����������

����� ��������

� �����������

����������������������������

����������� ������

����� ������������ � ������ ���

� ��������������������

��

������������ ���������� 

������������­� ��������

�� ­�������� ���������������� ���

����������� ���

���� ��� ���� ���������������

�������������������� ���������� 

��� ������������������������ ���� 

� ����������� ��������� ��������

�������������������������������

������� ���������������������������

������������ ����� ­�������� �� ��

����������������­��� � ����������­

����� ­�����������������������������

��� ������������� ���������� ��� 

����������

������ ­����������������������­�

������������������ ��������

��������������� ����­���� ������

����­� �������� ���������������

�� ������� ����­�������������

����������������� �� ��������������

�������������� ������ ����� ��

���� ������� ����­�������� �������

� ���� ������ ��� ������������

������ ���������­���� ������� ���

������������� � � �� ���

������������������������������

�������������� ­���������������� 

� ����������������������� �� �� 

� �� ������� ��� �����������������

� ����������� ��������� �������­

�������������������­������� ��

������������������������ �����

� ��������������������������

����������������������������

������������������������������

���� ���� ���������������� �

��������� ��������������������� �

��� ­������� � ��������������

�������������������������� ��������

����������­��� ��� �����¡���

�����­���� ���¢�����­ ����� �

������������� ���� �������� ��

�������� ������� ��� ��������� 

� ������ �������� ���������������� 

� ������� ���£�������������

�� ­������������� ���������������

������� ���� ������� �� ��� ���� 

��������� �������� ��� �������

������������������������������

�� ������������������������� 

�� ������������������� ����

��� ����������� ��� �

�������������������������� �

����������� �������� �� ���

�������­��� ��� �������������

�����������­ ������������������

���� ����� �� ������������­��

������������¤�­���������������

� ������� ���¥�������������

���� �������� � � �������­��

������������������� ���� ������ �

�������������� ������� � ����

���������������������������

��������������������������� � � 

����� ����������������� ����

���� ����������������������

����������

��������­���� ���¢�����­ � 

���� ��������������� ���� � �����

��������������������� ���������

£������������� ��� ����������

��� � ������� ��� �� ���������� 

�����������������������������

����������� �� ���� ������� � 

�����¥���������� ���� ���

� ������������� ��������������������

� ��¦� ������������������ ���

������ ��� ���������� �� �����

������ �������� ���������� �����

� ������������������������­��

������ ��������� ­����������� ���

����������������������������

���� ���§������������� ­���� ������

�������������� ����������������

���§��������� ������� ������������

� ����� ����������� ��������

����� ��� �������������­��

������������������������������� ��

���� ���£�������£��������¤£

��� �������������� �������� ���

����� �� ��������������������

������ ���� ��¦� �����������

����� ���������� � ������ �����­��

������������� ����������������� ���

� ���������������� ����­���

����������������������� ­ � �¨�� �

������ ������������ ����������

���������� ������ ������­��������

���������������­ � ��������

��������������������������������

������ �

�������

�������������������

����������������

�����������

����������

�����������������������

���������������������

�����������������

���� ��­��������������������

������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

������������

�����������������

����������� �������������

��

������������� ��¦� �����

��������������������������

����������������������� �����

������ ��������������������� 

� �����¦�� ¦������� ��� �����

���­����� ���������������������

����������������������������� 

� ��������������� �����������

�������������������������

����� �������������¤������������

� � ������������������������ ��

�������������� ����¡�������� ���

������������������ ­������������

��������� ����� ����������­����� � 

�¦� �������������������������  

� ���������������������©�

� � ����������������� ������

����� ��� � ��������������� � 

������������ ��������������

����� ����� �������­������������ 

� ������������������ª�����

£���������� ���������� ����

���«��� � ������������� ������  

������¬���ª������­������������

���������������� �� �������

���������������������������� ��� 

������������������¥��������������

���������������� �����������­���

�� �����£���������� ����������

�� ��� � �������� � ����������

������������������ � � ������

����������£������� � �������� 

�����­����­��­���� ������ ����

�­��� ��� � ���® ��������������� 

�������¦­� ������������������ 

����������� ��� �������­����

�������� � ������� ���� ���� ���

�����¦� �����

¯������������������������

����� ���� �����������������

����°����������¦�������±± �±���

��ª�� ��� ��� ���������� ��� ��

���±± �±�¬�������¦�­ ������ 

������������ �°���������������� 

����������±�� �±�©������������

����� ����±�� �±�«�����������������

����������±�� �±�¬�������� ����

£���������� �����±�� �±�������

����� � ������ ���±�© �±�¬�����

�������� � �� �������±�« �±©���

�������������������¦�­ �� ������ 

�²���±¬� �±¬¬�������������������� 

�����±¬� �±¬©������£������� � �

�����������±¬� �±¬±������������

������������²� �������������±�� 

�±���������������������� ���� 

����������±¬« �±�©������ª�����

£���������� �����±¬± �±�©�����

������������� �����±�� �±©���

���� ���������������­� ����� � 

�����±�����������������������

��±©� �±©¬�������������������� �

��±©� �±��������� �����������

� � �������������±©© �±«������

����������ª��¨���±©�������������

���ª � ���� ���±©« �±©��������� �

������������±�� �±�©������������

� � �����£�����������±�� �±±���

�������� ���������������­ �

��±�� ��� ������������������ �� 

������±�© �±«©�����������������

ª ��� �����±�«�������������� � �

� ��� ������±�« �±«�������������

����³���� �����±«¬�����������  

� ����­�������±«© �±«±�����

�������� � ��� ­��������±«© 

�±�±����������������������� ����

��±«� �±±������������������ ����

��±�� �±���������������� � �����

ª����������±�� �±±�������������

����������� ������±��������������

����£������±±� �±±�������������

���������� ������������� �

��±±����������������������� ��� 

������ ����±±� �±±©������������

����¦�� ����±±� �±±©������������

������������±±±����������� �

����������±±�����������������

��������±±©������� ����

����������������±±� �±±��� ���

� ������������������������±±� 

�±±«���������������­�������������

� ���� ���������������������°

������������������ � ����������

��±�¬ ���©�������������� � �

����� ������±±� ����������

������������������� ����±±� 

��������������� � ���������

��±±� ������������������ � �

����������±±� ����������������

�������������������±±� ���������

����� ���������� ���±±± ���������

��������������� ¦ �� ��� ����

��±±� ������ �����������������

���������±±± ������

����������������������� �  

�� ���������������������������

������������������������������ 

� ������ �����������������������

��������­�������������������

���� ����� �������­� ����������

������������ �����������

�������������������������������� 

������������������������� �������

��²� ��������������������������

�����­�������������������������

��������� ���������������� �����

�������������ª ���������������

­�������������������

 ­��������� ���

RECULL DE PREMSAESCRITA

Setmanari La Directa

Page 3: Recull de premsa #IntifadaLiterària

L’Accent

Page 4: Recull de premsa #IntifadaLiterària

El Triangle

Page 5: Recull de premsa #IntifadaLiterària
Page 6: Recull de premsa #IntifadaLiterària

RECULL DE PREMSADIGITAL

Kaosenlared.net

Page 7: Recull de premsa #IntifadaLiterària

lahaine.org

Page 8: Recull de premsa #IntifadaLiterària

vilaweb.cat

Page 9: Recull de premsa #IntifadaLiterària
Page 10: Recull de premsa #IntifadaLiterària

llibertat.cat

rebelion.org

Page 11: Recull de premsa #IntifadaLiterària

xarxanet.org

Page 12: Recull de premsa #IntifadaLiterària

fullquatre.com

Page 13: Recull de premsa #IntifadaLiterària
Page 14: Recull de premsa #IntifadaLiterària

www.tigredepaper.cat