PLA ESTRATÈGIC DEL BAGES SUD

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of PLA ESTRATÈGIC DEL BAGES SUD

 • PPPPPPPPPPPPllllllllllllaaaaaaaaaaaa EEEEEEEEEEEEssssssssssssttttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaattttttttttttggggggggggggiiiiiiiiiiiicccccccccccc ddddddddddddeeeeeeeeeeeellllllllllll

  BBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaggggggggggggeeeeeeeeeeeessssssssssss ssssssssssssuuuuuuuuuuuudddddddddddd 222222222222000000000000000000000000777777777777------------222222222222000000000000111111111111555555555555 PPPlllaaa dddaaacccccciii

 • Equip de treball:

  4Berta Pongiluppi Ascon. Llicenciada en Cincies econmiques. 4David Moreno i Lobera. Enginyer en Informtica i Diplomat en Estadstica 4Maite Espinach Grau. Llicenciada en Geografia i Cincies de lEducaci

  Cerdanyola del Valls, novembre de 2008

  Actva Prospect SL (Research & Solutions).

  Pla Estratgic del Bages sud 2007-2015

  Pla dacci

 • Actva Prospect SL (Research & Solutions)

  Centre dEmpreses de Noves Tecnologies Parc Tecnolgic del Valls 08290 Cerdanyola del Valls Barcelona

  Tel. +34 93 5820177 - Fax. +34 93 5912821

  Actva Prospect s una companyia de recerca i consultoria formada per un equip multidisciplinar de professionals que treballa en els mbits de mercat de treball, formaci, poltiques socials i desenvolupament territorial i gesti de projectes. Actva Prospect proveeix informaci prctica i orientada a la presa de decisions, amb una base de treball participatiu i proper al territori.

  Aquest treball sha dut a terme per encrrec del Consorci de formaci i iniciatives del Bages Sud.

  Lenfocament i el contingut daquest document sn responsabilitat de lequip de treball dActva Prospect que en t lautoria.

  La duplicaci i/o publicaci en qualsevol forma daquest document noms s permesa amb el perms explcit del Consorci de formaci i iniciatives del Bages sud.

 • ndexndexndexndex

  1 Presentaci.......................................................................................................1

  2 Metodologia ......................................................................................................3

  3 Sntesi dobjectius, lnies estratgiques i accions proposades.......................4

  4 Fitxes de les accions estratgiques.................................................................6

  OBJECTIU 1. DEFINIR I IMPULSAR UN MODEL TERRITORIAL DE DESENVOLUPAMENT ECONMIC........ 6

  Lnia 1. Definir i construir les bases per limpuls dun model de consens pel desenvolupament econmic del territori.................................................................................................... 6

  Lnia 2. Promoure latracci dactivitat econmica i la promoci de nous mercats ................... 8

  Lnia 3. Dinamitzar el teixit empresarial existent i lesperit emprenedor................................... 9

  OBJECTIU 2. PRESERVAR I VALORITZAR LENTORN NATURAL I PAISATGSTIC DEL BAGES SUD I DINAMITZAR-LO .............................................................................................................. 11

  Lnia 4. Recuperar i revitalitzar la llera del riu Llobregat i de la seva rea dinfluncia pel seu s social, la seva conservaci mediambiental de forma equilibrada i per la generaci de nova activitat econmica....................................................................................... 11

  Lnia 5. Gestionar els recursos i actius promovent noves formes de turisme basades en la sostenibilitat de lentorn, el medi ambient i la tradici................................................. 14

  OBJECTIU 3. POTENCIAR LA SOSTENIBILITAT EN LA MOBILITAT I EN LS DELS RECURSOS ............... 16

  Lnia 6. Millora del transport pblic ........................................................................................ 16

  Lnia 7. Promoci de la sostenibilitat i eficincia en ls dels recursos naturals i energtics . 18

  OBJECTIU 4. PROMOCIONAR I DONAR A CONIXER EL BAGES SUD ................................................ 20

  Lnia 8. Comunicaci i projecci del territori .......................................................................... 20

 • Pla Estratgic del Bages Sud 2007-2015. Pla dacci 1

  1111 PresentPresentPresentPresentaciaciaciaci

  El document que aqu es presenta s el tercer i ltim del procs delaboraci i redacci del Pla Estratgic del Bages Sud 2007-2015, impulsat pel Consorci de Formaci i Iniciatives del Bages Sud. En el marc daquest procs es va elaborar tamb lInforme de diagnosi, al llarg de lany 2007, i lInforme destratgies de futur, treballat ja des de finals de 2007 i al llarg del primer semestre de 2008.

  En aquest document es sintetitza el treball de planificaci daccions dut a terme en el marc del Consorci en el 2008.

  No obstant, en el moment de finalitzaci de la redacci daquest Pla dacci, lescenari de desacceleraci del creixement econmic est incidint molt negativament sobre el mercat de treball del territori i, concretament, sobre la capacitat i el ritme de creaci docupaci.

  En el treball previ de diagnosi ja es van detectar debilitats i amenaces en el conjunt del territori, que situades en un escenari de crisi general agreujarien la situaci. Algunes de les debilitats i amenaces eren:

  Excessiva dependncia del txtil i daltres sectors de baix valor afegit.

  La finalitzaci del cicle expansiu del sector de la construcci.

  Factors de competitivitat basats principalment en el preu del sl.

  Esgotament del model econmic basat en la indstria txtil i el metall.

  Deslocalitzaci i globalitzaci econmica.

  Malgrat ja es preveia una davallada econmica, no sesperava que lactual conjuntura obligus a reduir substancialment, i tant rpidament, la despesa pblica, fet que incideix directament sobre lexecuci del Pla dacci que va sorgir del treball conjunt, i especialment en els terminis previstos dexecuci.

  Aix, les lnies estratgiques i les accions que es presenten en aquest document marquen el cam a seguir en un futur, per la necessitat creixent en els darrers mesos daugmentar la despesa en protecci social ha fet que el Pla dacci que aqu es detalla hagi hagut de quedar postposat i pendent daprovaci pel futur, quan el primer senyal de canvi en leconomia ho permeti. Caldr treballar primer, en la revisi del Model econmic territorial definit i que pivota sobre l'economia

 • Pla Estratgic del Bages Sud 2007-2015. Pla dacci 2

  verda, per ratificar les seves potencialitats i encaixar el pla d'accions en les sinrgies econmiques i socials del moment.

  Aix dit, lobjectiu bsic daquest document s concretar les accions a dur a terme en el marc de les lnies estratgiques, detallant-ne el contingut i mesures que inclouen, aix com les entitats que shi han dimplicar.

  Dentre les accions que es plantegen, malgrat totes elles sn estratgiques pel desenvolupament futur del territori, nhi ha que tenen un carcter ms estructurant, s a dir, que es consideren motor del canvi, nhi ha de ms complementries per que aporten valor afegit i, finalment, hi ha aquelles que sn condici per tal que les altres es puguin dur a terme amb xit.

  Igualment, sha establert un ordre de prioritats per tal de poder definir posteriorment un calendari per a la implementaci del Pla Estratgic.

  Finalment, a ttol merament orientatiu, es planteja a grans trets un termini previsible dexecuci de les diferents accions, a partir del moment en qu es consideri oport activar de nou el Pla estratgic.

  Tota aquesta informaci es recull en una fitxa per cadascuna de les accions que cont els segents apartats:

  Objectiu de lacci estratgica

  Mesures que inclou

  Entitats implicades

  Termini previsible dexecuci

  Nivell de prioritat (alt, mig o baix)

 • Pla Estratgic del Bages Sud 2007-2015. Pla dacci 3

  2222 MetodoloMetodoloMetodoloMetodologiagiagiagia

  El treball de definici del Pla dacci que aqu es presenta sha fonamentat en les segents tasques:

  Una sessi del Comit Director, el dia 11 de desembre de 2007, en qu al llarg de ms de dues hores es van anar identificant els principals punts dacord en relaci als objectius estratgic i en qu ja es van anar plantejant possibles accions a dur a terme.

  Una segona sessi el dia 11 de mar de 2008 en qu es van tancar els objectius estratgics i es va avanar en el procs de definici de les possibles actuacions.

  Un treball, de carcter intern danlisi de la viabilitat i possible concreci de les diferents propostes que shavien plantejat, aix com de valoraci daltres opcions, dins del marc de les lnies estratgiques plantejades. Aquesta fase de treball ha incls, aix mateix, la realitzaci dentrevistes amb experts vinculats amb les rees dintervenci del pla estratgic1.

  Dues reunions de treball amb els responsables tcnics i poltics del Pla Estratgic en el CFIBS.

  Sistematitzaci i elaboraci de tota la informaci i treball intern de desenvolupament en detall de cadascuna de les accions.

  1 Sagraeix molt sincerament la seva collaboraci a:

  Max Martin, Ajuntament de Sabadell (projecte dintervenci a lrea del riu Ripoll) Jordi Renom, Agncia Catalana de Residus Ruf Cerdan, Sudirecci General dAvaluaci Ambiental de la Generalitat de Catalunya

 • Pla Estratgic del Bages Sud 2007-2015. Pla dacci 4

  3333 SntesiSntesiSntesiSntesi dobjectius, lnies estratgiques i accions dobjectius, lnies estratgiques i accions dobjectius, lnies estratgiques i accions dobjectius, lnies estratgiques i accions

  proposadesproposadesproposadesproposades

  Tal com es recull ja en el Document destratgies de futur, lobjectiu central del Pla Estratgic s:

  Aconseguir una economia ms forta i referent en base aAconseguir una economia ms forta i referent en base aAconseguir una