Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008- En les DNM, instrument que desplega en part la Llei

download Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008- En les DNM, instrument que desplega en part la Llei

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008- En les DNM, instrument que desplega en part la Llei

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012

  Transports públics de Catalunya

  Octubre de 2008

 • Direcció:

  Direcció General del Transport Terrestre

  Manel Villalante i Llauradó, director general del Transport Terrestre Benjamín Cubillo i Vidal, subdirector general de Coordinació i Gestió Francesc Xavier Flores i García, subdirector general d’Infraestructures

  Josep M. Fortuny i Olivé, subdirector general d’Ordenació i Inspecció Lluís Angosto i Poza, responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídica Santiago Ribas i Domingo, cap del Servei de Planejament i Estudis Fèlix Burgos i Campo, Servei de Planejament i Estudis Miriam Manrique i Ramos, Subdirecció General de Coordinació i Gestió Jordi Pujol i Gil, Servei de Planejament i Estudis

  Col·laboració externa:

  Cinesi, S.L. Mcrit, S.L. Sener

  Disseny Jordi Matas i Associats Maquetació Pacmer, S.A. Impressió © Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques Av. de Josep Tarradellas, 2-6 08029 Barcelona 1a edició: setembre 2008 Tiratge: ISBN: Dipòsit legal:

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012

  Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012

  Presentació ........................................................................................ 1

  Introducció ......................................................................................... 3

  1. Antecedents ............................................................................... 3

  2. Vigència del Pla ......................................................................... 5

  3. Àmbit i contingut del Pla ............................................................. 5

  1. Objectius generals i directrius específiques del PTVC ................. 7

  2. Autoritats territorials de mobilitat i consorcis del Transport Públic. Desenvolupament de funcions .............................................18

  3. Dades principals del sistema públic de transport col·lectiu ........30

  4. Pla d’oferta ....................................................................................56

  1. Plans de serveis desenvolupats pels consorcis de transport públic i altres plans comarcals.......................................................................58

  2. Pla d’oferta de la xarxa ferroviària..............................................66

  3. Pla d’oferta de la xarxa pública de transport col·lectiu per carretera 131

  4. Pla de coordinació autobús-ferrocarril ......................................189

  5. Pla de gestió...............................................................................199

  1. Desenvolupament d’un sistema d’informació i de gestió integral del transport públic a Catalunya ..............................................................200

  2. Seguiment al procés d’integració tarifària .................................203

  3. Millora de la qualitat del servei.................................................207

  4. Millora dels equipaments .........................................................214

  5. Actuacions de millora de l’accessibilitat....................................223

  6. Foment de les mesures mediambientals ...................................226

  7. Mesures normatives ................................................................230

  6. Programació de les necessitats de finançament .......................232

  7. Revisió i seguiment....................................................................237

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012

  8. Tramitació ..................................................................................240

  ANNEX 1. Resum del Pla d’oferta de serveis de transport ..................242

  ANNEX 2. Anàlisi de la connectivitat de les estacions ferroviàries nodals 254

  ANNEX 3. Directrius Nacionals de Mobilitat relacionades amb el PTV 261

  ANNEX 4. Compliment dels criteris del PITC .....................................267

  ANNEX 5. Taules d’oferta tipus en serveis comarcals ........................268

  ANNEX 6. Contingut del pla d’imatge del sistema de transports de Catalunya .........................................................................................270

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 1

  Presentació

  Tal com es definia l’any 1987, el Pla de transports de viatgers de Catalunya “té per objecte la definició de la xarxa de serveis i equipaments de transport de viatgers completa i coordinada de tots els modes, a la qual s’haurà de tendir mitjançant els instruments definits en aquesta Llei”.

  En el marc del nou Estatut de Catalunya, el Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 esdevé una eina primordial per assumir les competències en la gestió i la planificació dels serveis de transport públic que transcorren íntegrament per Catalunya.

  Així, el present Pla de transports de viatgers no només recull els objectius que es van plantejar els seus antecessors, sinó que incorpora aspectes de forta rellevància social com l’avaluació ambiental del Pla, la perspectiva de gènere o l’accessibilitat universal al transport públic. En aquest aspecte, les línies d’actuació específiques orientades a millorar la gestió i la coordinació dels diferents modes de transport públic al país són de rellevància.

  De fet, el funcionament en xarxa i l’aposta ferma per la intermodalitat són característiques pròpies d’un país modern. Per aquest motiu, el present Pla referma un sistema de transport públic en el qual actuen, de manera integrada i coordinada, els diferents operadors públics i privats, ja siguin de serveis ferroviaris com de carretera.

  D’una banda, la coordinació entre els serveis viaris i ferroviaris esdevé un element important en el present document, en què el Pla de coordinació bus-ferrocarril ha de permetre fer de la intermodalitat una realitat en el transport interurbà.

  D’altra banda, l’establiment de l’horitzó del Pla a l’any 2012 no és un fet casual, sinó que coincideix en el temps amb la integració tarifària de Catalunya. Aquesta fita ha de comportar la integració definitiva de tots els operadors de transport interurbà a Catalunya dins d’un únic sistema de transport, eficient i de qualitat.

  Aquest Pla de transports de viatgers 2008-2012 representa només l’inici d’una aposta ferma pel transport col·lectiu, que vindrà complementada amb altres plans d’àmbit comarcal i regional que n’establiran propostes més detallades, d’acord amb una escala territorial més reduïda. Bona prova d’això són els plans de millora comarcal o els plans de mobilitat dels diferents consorcis de transport públic que ja s’estan impulsant o ho faran en els propers anys.

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 2

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 3

  Introducció

  El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 (en endavant, PTVC) és el pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d’actuació per als propers anys en relació amb l’oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema.

  El PTVC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de pla específic de mobilitat a l’efecte d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

  Els seus continguts i actuacions s’emmarquen dins la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) pel que fa als serveis en l’escenari 2012.

  1. Antecedents

  La Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, estableix que el PTVC “és una figura de planejament que té per objecte la definició de la xarxa de serveis i equipaments de transport de viatgers completa i coordinada de tots els modes, a la qual s’haurà de tendir mitjançant els instruments definits en aquesta Llei”. Amb aquesta finalitat, el 2002 va néixer l’anterior PTVC, que es marcava com a objectius:

  • Establir una xarxa de serveis i equipaments públics de transport col·lectiu completa, coordinada i sostenible a Catalunya.

  • Promoure accions específiques que afavoreixin la integració dels diferents modes i línies de transport en un sistema multimodal de funcionament en xarxa.

  • Definir i crear nous serveis i equipaments públics de transport col·lectiu necessaris per atendre les necessitats manifestades i potencials de mobilitat dels ciutadans de Catalunya.

  El nou PTVC recull aquests objectius en un context que ha canviat. Des de l’aprovació d’aquell primer document, s’ha desenvolupat a Catalunya un seguit d’instruments normatius i de planificació als quals el nou PTVC s’ha d’atenir:

  - La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

  - La constitució del Consell de la Mobilitat, mitjançant el Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.

  - El desplegament de la Llei de la mobilitat, amb l’aprovació, mitjançant