pdf La guerra de Successió a Begues, 1714 13,1MB

download pdf La guerra de Successió a Begues, 1714 13,1MB

of 92

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of pdf La guerra de Successió a Begues, 1714 13,1MB

 • LAGUERRADESUCCESSIABEGUESILESSEVESCONSEQNCIES (1701 1720)CONSEQNCIES(17011720)

 • Sumari

  Contextgeoestratgic ihistric:3 8

  EltestamentreialdeCarlesII.Lalegalitatborbnica: 9 14

  LaguerraaCatalunya.Elstresprimerssetges(17041706):15 21

  LesaccionsblliquesestraslladenllunydeBegues(1706 1713):22 313

  ElsetgedeBarcelonadelducdePpuli.Revoltaantifiscal iofensivadeprimavera(25.07.1713 07.07.1714):33 44

  ElsetgedelducdeBerwick.Els darrers mesos deguerra (07.07.1714 11.09.1714):45 54

  Derrota,dissoluci,imposici,resistncia(1714 1719):55 59

  LesimposicionsfiscalsborbniquesaBegues: 60 67

  Els obligatoris serveis personals dels beguetans (1714 1745): 68 71Elsobligatorisserveispersonalsdelsbeguetans (1714 1745): 68 71

  GuerradelaQudrupleAliana.ElscarrascletsaBegues: 72 82

  Conclusionsivaloracions: 83 86

  Arxiusidocumentaci: 87

  Seleccibibliogrficautilitzada:88 90

  Acrnimsdelesdiapositives: 91

 • Contextgeoestratgic ihistric

 • Elmunicipi deBegues comprn unterritori estratgic alsuddelaciutat deu c p de egues co p u te to est atg c a sud de a c utat deBarcelona,lamajor part ubicat almasss delGarraf.Lesmuntanyes que

  lenvolten (Garraf,Montbaig iOrdal),hanfet delseu terme unatractiu llocd f i d fli t ( )derefugi encasdeconflicte (CEB,2012)

 • Elcam ral quecreua laplana,mitigaenpart lallament geogrfic deBegues.Enllaa elpla deBarcelonaambelPeneds perSant Boi,SantCliment,Begues,Olesa deBonesvalls iAvinyonet,ialhora comunicales

  comarquesdelsud,nord iinteriordeCatalunya (CEB,1930)

 • Desdelsegle XBegues formapart delterme reial i/osenyorialdErampruny Junt amb Viladecans Sant Climent Gav i Castelldefelsd Erampruny.Junt ambViladecans,Sant Climent,Gav iCastelldefelsconstitueix desdemitjan XIVlabaronia dErampruny,fins laseva

  dissoluci elprimerter delsegle XIX

  El Castell dEramprunyEl Castell d Eramprunyerigit en el segle IX perdefensar la frontera amb lalndalus i destrut durant laguerra civil catalana (14621472) s configura en1472). s configura encentre neurlgic de labaronia dErampruny i llocdobservaci privilegiat delpla del Llobregat durant elsetge de 17131714. (CEB,setge de 1713 1714. (CEB,2013).

 • LaguerradeSuccessi altron espanyol (17011714)

  La mort sense descendncia del rei Carles II de la casa dustria, lany1700, s el detonador dun conflicte bllic internacional per ocupar eltron espanyol que es desenvolupa a Europa i a les colnies americanestron espanyol, que es desenvolupa a Europa i a les colnies americanesdels contendents.

  El 1701 les dues corones Frana i Castella proclamen rei a Felip El 1701, les dues corones, Frana i Castella, proclamen rei a FelipdAnjou, qui ser Felip V.

  L 1702 l G Ali d lH i d l 1701 A l t l S Lany 1702, la Gran Aliana de lHaia creada el 1701: Anglaterra, el SacreImperi Romanogermnic i les Provncies Unides dels Pasos Baixos,partidaris de larxiduc Carles dustria, declaren la guerra a les duescorones.

  Entre 1701 i 1702 Felip V celebra corts a Barcelona i jura lesconstitucions catalanes que es publiquen el 1704.

  El 1705, els interessos comercials catalans, la preferncia dun rgimp gparlamentari enfront dun altre dabsolutiste darrel francesa proposatper la facci filipista, inclina Catalunya a favor del bndol austriacista.

 • El i l d C l II L l li b b iEltestamentreialdeCarlesII.Lalegalitatborbnica

 • Lamort sense descendncia delrei CarlesII,lany 1700,s eldetonadordun conflicte bllic internacional per ocupar el tron espanyold un conflicte bllic internacionalperocupareltron espanyol

  Pretendents altron el1697:

  Felip,duc dAnjou

  Felip,duc dOrleans

  JosepFerran deBaviera

  Carles,arxiduc dustria

  CarlesII,delacasadustria,rei dEspanyaentre1665i1700(WiC).

 • Felip V s proclamat reidEspanya per mitj deltestament de Carles II Viatja atestament de Carles II. Viatja aBarcelona el 1701, jura lesconstitucions i celebra cortsentre 1701 i 1702.

  Constitucions publicades el1704,(ICPTB).

 • El1702FelipV,desprsdhavercelebratcorts,sembarcaalportdeBarcelonaambdestItlia.Lesdarrerescortscatalanesleshaviaconvocat

  FelipIIIel1599(AHCB,s.XVIII)

 • Comena laguerradeSuccessi,consideradaperalguns historiadorscom la primera guerra mundialcom laprimeraguerramundial

  L emperador Leopold I havia avisat: laL emperador Leopold I havia avisat: laproclamaci de Felip dAnjou com a reidEspanya ser considerada casus belli.

  Estaven en joc lequilibri continental,les rutes comercials, el repartiment deterritoris, la disposici de fronteres i ladistribuci del mercat colonial.

  E d d l S I i R iEmperadordelSacreImperi Romanogermnic,Leopold I(WiC,s.XVIII).

 • Els beguetans els primers anys delconflicte (17011704)

  No coneixem explcitament elposicionament poltic que adopten lesautoritats municipals de Begues elsprimers anys del conflicte (17011704).primers anys del conflicte (1701 1704).

  Els partidaris del bndol borbnic eren elsbarons proindivisos dErampruny:barons proindivisos d Erampruny:Francesc de Copons i Grimau i Francesc deBournonville i de Perapertusa i lhereu inebot del primer, Agust de Copons iCopons.

  Imatges (WiC):

  Superior:Arxiduc Carlesdustria:CarlesIII.

  Inferior:Felip dAnjou:Felip V.

 • LaguerraaCatalunya.Elstresprimerssetges(17041706)

 • Entesa entreels barons dErampruny ielconsell municipaldeBegues

  Poc abans desclatar formalmentPoc abans d esclatar formalmentla guerra en territori catal,esdev un fet remarcable a labaronia dErampruny quep y qmostra lentesa entre els barons iel consell municipal de Begues,independentment del seu

  i i l iposicionament poltic.

  Begues pacta amb els barons lsdun extens territori dins eld un extens territori dins elmasss del Garraf (2.300hectrres) que es fa efectiu el 21de maig de 1704de maig de 1704.

  Des de llavors Els Comuns, comsels coneix actualment, passen a Mapa del terme de Begues en verd els Comuns de Begues, pmans dels beguetans.

  Mapa del termedeBegues,enverd,elsComuns deBegues(CEB,2012).

 • El 17 de maig de 1704, una setmanaabans de la signatura de la concrdiagentre els barons dErampruny i launiversitat de Begues, la temptativade setge de Jordi dHarmstradt ade setge de Jordi dHarmstradt aBarcelona provoca la revenja delvirrei Velasco i la posterior repressi,empresonament i exili de moltspartidaris de Carles III.

  Retrat de Jordi de Hesse dHarmstradt (WiC,2014).

 • El20dejuny de1705els representants catalans signenaGnova unconveni de collaboraci amb les autoritats anglesesconveni decollaboraci amblesautoritats angleses

  Catalunya declara la guerraCatalunya declara la guerracontra les dues corones (Frana iEspanya).

  El 28 de juliol una poderosa flotaaliada salpa de Lisboa i el 22pdagost se situa davant deBarcelona.

  El 9 doctubre de 1705 el virreiVelasco es rendeix davant elsetge que pateix la ciutat deBarcelona.

  Setge aliat aBarcelona(AHCB,1705).

 • El 7 de novembre de 1705 Carles IIIdesembarca al port Barcelona per prendrepossessi del tron espanyol.

  Barcelona esdev residncia reial. Carles IIIes trasllada al Palau Reial prop de SantaMaria del Mar.

  El 25 dabril de 1708 Carles III es casa ambElisabet Cristina de Brunsvic.

  Palau reial deBarcelonadesaparegut enunincendiel1875(AHCB,s.XIX).

  ArribadadeCarlesIIIaBarcelonael1705(AHCB,s.XVIII).

 • CarlesIIIcelebracorts aBarcelonaentre1705i1706

  A les corts convocades per Carles IIIsaproven unes noves constitucionss aproven unes noves constitucionsde les quals emanen donatius al rei,un dells sassigna a Begues.

  La guerra pressiona i cal recrrer alarrenglament de les corts filipistesde 17011702 per disposar delsdi i fidiners necessaris per finanarlexrcit.

  A la universitat de Begues liA la universitat de Begues lipertoquen 252 lliures que atn endos pagaments. El primer de 80lliures i el segon de 72 lliures.g

  Constitucions deCarlesIIIatorgades el1706(WiC,1706).

 • Entreel3dabril iel10demaig de1706Felip Vposasetge aBarcelona

  Les tropes de Felip V segueixen elcurs del Llobregat arriben aBarcelona. La gravetat de laBarcelona. La gravetat de lasituaci fora la mobilitzaci de laCoronela i de sometents a la zonad l Ll b t Fi l t bdel Llobregat. Finalment amblajut duna flota anglesa esrebutja latac.j

  En endavant i fins 1713 la guerraes desenvolupa lluny de les

  La flota anglesa s crucial en el desenlla delses desenvolupa lluny de lescomarques properes a Barcelona.

  combats, a favor de la causa austriacista (WiC, s. XIX).

 • LesaccionsblliquesestraslladenllunydeBegues

  (1706 1713)

 • Confiscaci deterres ibns als partidaris deFelip V

  El 26 de setembre de 1708 elcastell de Conques on hacastell de Conques on hacercat refugi Francesc deBourgnonville, bardE tdErampruny s ocupat perles tropes austriacistes. Unsmesos desprs el senyor dep yBegues suneix a la cort deFelip V.

  CastelldeConquesalPallars Juss (WiC,2012).

 • Labril de 1709, la universitat deBegues crea un censal de 100 lliuresper satisfer uns serveis noespecificats al rei destinats a finanarla guerra. Jaume Grau del Coll, pagsg , p gde Begues, compra el censal.

  Les autoritats austriacistes demanen unsegon donatiu de 100 lliures al consellmunicipal de Begues (AHPB, 25.03. 1709).p g ( , )

 • Les primeres tensions i afectacions de la guerra arriben a Begues

  La guerra s cada vegada msLa guerra s cada vegada mscruenta i la poblaci, des de fatemps, coneix els abusos comesosper ambds bndols. Laefervescncia partidista es faevident en la visita pastoralevident en la visita pastoraldiocesana de l11 de maig de 1709.

  El visitador prohibeix als segadorsEl visitador prohibeix als segadorsen