Literatura ez sexista // Literatura no sexista

of 12 /12
H H A A U U R R E E T T A A G G A A Z Z T T E E L L I I T T E E R R A A T T U U R R A A E E Z Z S S E E X X I I S S T T A A L L i i t t e e r r a a t t u u r r a a i i n n f f a a n n t t i i l l y y j j u u v v e e n n i i l l n n o o s s e e x x i i s s t t a a Irudia : Nella Bosnia (Arturo eta Klementina)

Embed Size (px)

description

Berdintasun Arloarekin batera egindako irakurketa gidaliburua

Transcript of Literatura ez sexista // Literatura no sexista

 • HHAAUURR EETTAA GGAAZZTTEE LLIITTEERRAATTUURRAA EEZZ SSEEXXIISSTTAA

  LLiitteerraattuurraa iinnffaannttiill yy jjuuvveenniill nnoo sseexxiissttaa

  Irudia : Nella Bosnia (Arturo eta Klementina)

 • Estereotipoak berrikustea Revisin de estereotiposFamilia-eredu berriak Nuevos modelos de familiaEtxeko erantzunkidetasuna Corresponsabilidad domsticaGenero-berdintasuna Igualdad de gneroGenero-indarkeria Violencia de gnero

  Sailkapen hau Viladecanseko Udalak (Bartzelona) argitaratutako literatura ez sexistari

  buruzko gidan oinarrituta dago.

  Clasificacin basada en la gua de literatura no sexista elaborada por el Ayuntamiento de

  Viladecans (Barcelona)11

 • UUrrddaabbuurruuttaarrrraakk // AAnntthhoonnyy BBrroowwnnee (Amets egitekoliburuak)Pontevedra : Kalandraka, 2006.

  Urdaburu jauna Jon eta Josu semeekin bizi zen etxe politbatean, eta etxe politaren ondoan lore politak zeuzkanlorategian eta auto polita estalpe batean.. Etxean emazteazeukan."Tira, laztana, gosari hori!" ohiukatzen zuen goizero, bere lanzoragarrira abiatu baino lehen...

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  TTaarrzzaannaa!! // BBaabbeettttee CCoolleeBarcelona : Destino, 1993.

  Tarzana, la chica de la jungla, rescata a los hambrientosanimales del zoo durante su visita a la ciudad. Pero esa no es lanica aventura en que deber participar. Con la ayuda deGerald, el intrpido explorador, se ver envuelta en unapeligrosa misin de alto secreto.

  Gallartako liburutegian

  0+

  Pinto oilarraren ezteiak / Juan Alfonso Belmontesentestua ; Natalie Pudaloven irudiak (+XO!)Tafalla : Txalaparta, 2011.

  Aspalditik zebilen Pinto oilarra Juliana neskatoaren inguruan, huranola lortuko, eta Remigia behiak egin zituen ezkontzaginaren lanak.Ezteiek beti pozten dute ingurua, eta horregatik zeuden hain pozikguztiak ukuiluan; guztiak, Pinudiko Azeria izan ezik! Hark ezin zuenjasan halakorik, amorru bizian zegoen! Nola ezkon zitekeenzilarrezko neskato bat oilar kanpoeder harekin?

  Las Carreraseko liburutegian

  22

 • HHaayy aallggoo mmss aabbuurrrriiddoo qquuee sseerr uunnaa pprriinncceessaa rroossaa?? //RRaaqquueell DDaazz RReegguueerraaBarcelona : Thule, 2012.

  Carlota era una princesa rosa. Con su vestido rosa, su armariolleno de ropa rosa. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser unaprincesa. Quera vestir de rojo, de verde o de violeta... No querabesar sapos para ver si eran prncipes azules. No quera prncipesazules. Carlota siempre se preguntaba por qu no haba princesasque surcaran los mares en busca de aventuras.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  AAnnttttoonn eettaa nneesskkaakk // OOllee KKnnnneecckkeeIrun : Alberdania, 2008.

  Gizonak eta emakumeak oso ezberdinak dira. Antton eta neskakere bai. Anttonek nabarmendu egin nahi du. Baina neskentzategongo ez balitz bezala da. Harroputzak kanpora. Baina ahulagertzen denean, neskak atseginak dira berarekin. Horrela diragauzak hondar kutxan. Horrela dira gauzak munduan.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  NNoorraakk ssuuhhiillttzzaaiillee iizzaann nnaahhii dduu // AArraannttxxaa IIttuurrbbee ;;mmaarrrraazzkkiillaarriiaa,, EElleennaa OOddrriioozzoollaa (Kuku)Donostia : Elkar, 2003.

  Norak suhiltzailea izan nahi du. Txikitatik. Bere amak esaten duosaba Tomaxen errua dela. "Ditxosozko kamioi hura ekarri izan ezbalizu, suhiltzaileak zer diren ere ez zenuke jakingo. Baina gureanaia horrek ideia onik izaten ez duenez...". Osaba Tomax Norarenamaren anaia da. New Yorken bizi da aspalditik eta bisitanetortzen den bakoitzean opariren bat ekartzen dio Norari

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  IrudiaK: Anthony Browne (Urdaburutarrak)33

 • AAgguussttiinnaa llaa ppaayyaassaa // OOttffrriieedd PPrreeuusssslleerr ;; iilluussttrraacciioonneessddee PPaabblloo EEcchheevvaarrrraa (El barco de vapor. Serieblanca)Madrid : SM, 1990.

  Agustn es payaso de profesin. Mientras l acta, su mujer,Agustina, se dedica a lavar, planchar, limpiar el polvo y cuidar delos nios. Pero lo que realmente le gustara es trabajar como sumarido.

  Gallartako liburutegian

  OOlliivveerr BBuuttttoonn eess uunnaa nneennaa // TToommiiee ddee PPaaoollaa..Madrid : Susaeta, 1996.

  A Oliver Button le llamaban "el Nena". A l no le diverta haceraquellas cosas que se supone deben hacer los nios. En cambio, legustaba coger flores en el bosque y saltar a la comba. Legustaba leer libros y pintar cuadros. Le gustaba jugar conrecortables de muecas. Y, sobre todo, a Oliver Button leencantaba disfrazarse...

  Gallartako liburutegian

  AAiittoorrrreekk bbii aammaa ddiittuu // MM JJoossee MMeennddiieettaa ;; JJoonnZZaabbaalleettaa (Mandolina)Donostia : Erein, 2004.

  Aitorrek bi ama ditu. Gure gizartean gero eta normalagoa denegoera bat kontatzen zaigu: ume batek aita eta ama edukibeharrean, bi ama ditu eta horrek herri txiki batean dakarzkiongorabeherak.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  Irudia: Nella Bosnia (Arturo eta Klementina)

  44

 • AArrttuurroo eettaa KKlleemmeennttiinnaa //AAddeellaa TTuurrnn ;; NNeellllaa BBoossnniiaaPontevedra : Kalandraka,2013.

  Orain dela 30 urtetik gora, AdelaTurn Dalla parte delle bambineizeneko bilduma argitaratzen hasizen Italian. Baterako hezkuntzarieta sexuen arteko berdintasunariburuzko erreferentzia bihurtu zenliburu bilduma, eta zenbaithizkuntzatara itzuli. Denborapasatu bada ere, gaur egun liburuhauek behar-beharrezkoak diraoraindik

  Gallarta eta Las Carreraseko

  LLaa pprriinncceessaa aabbuurrrriiddaa // AAnnaaMMaarraa RRoommeerroo YYeebbrraa(Cuentos de ahora)Madrid : SM, 2008.

  Aqu comienza la historia de unaprincesa de cuento que en supalacio viva con enormeaburrimiento. Despus dedesayunar, como todas lasmaanas, iba a divertirse un ratoal estanque de las ranas. Ni lasranas ni los peces animaban a sualteza...

  55

 • 8+KKllaauuddiiaa eettaa bbaallooiieenn sseekkrreettuuaa // AAiittoorr AArraannaa ;; mmaarrrraazzkkiillaarriiaaAAllbbeerrttoo CCaammppooss (Matxinsalto)Amorebieta-Etxano : Ibaizabal, 2003.

  Klaudia neska futbolzalea da, baina neskei futbolean jokatzen uztenez dieten garaian bizi da. Hala ere, gure neskatoak ahalegin bereziakegingo ditu gurasoei eta mutikoei erakusteko berak ere futboleanegiteko eskubidea duela. Bere ahaleginek abentura handi bat bizitzeraeramango dute.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  Ests despedida! / Rachel Flyn ; ilustracines de RocoMartn (El barco de vapor. Serie naranja)Madrid : SM, 2002.

  Aunque Edward disfrutaba de una vida estupenda, justo aquellunes por la maana se senta un poco fastidiado. Los calcetinesno estaban en el cajn acostumbrado, nadie le haba calentado laleche del desayuno... La verdad es que su madre no estabahaciendo su trabajo como deba. Qu desastre! As que a Edwardno le qued ms remedio que despedirla. Qu iba a hacer?

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  IIhhoollddii // MMaarriiaassuunn LLaannddaa,, AAssuunn BBaallzzoollaa..Donostia : Erein, 2005.

  Lore bat marraztu dut eta loreak esan dit: -"Lorontzi bat marraziezadazu!". Eta nik lorontzia marraztu dut. Lorontziak esan dit:-"Leiho bat marraz iezadazu!". Leiho bat marraztu dut eta leihoakagindu dit: -"Eguzki eder bat marraz iezadazu!". Eta eguzkiakhaizea eskatu dit, eta haizeak mendiak, eta mendiek ibaiak etaibaiek arrainak...Haurrek asmatuko lituzketen testu indar handikoak idatzi dituliburu erakargarri honetan Mariasun Landak.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietanIrudia: Elena Odriozola

  (Iholdi) 66

 • LLooss aammaanntteess mmaarriippoossaa // BBeennjjaammiinn LLaaccoommbbee..Zaragoza : Edelvides, 2011.

  El da de su 14 cumpleaos, Naoko recibe la triste orden deabandonar a su familia y marchar a Kioto a aprender todolo que debe saber una mujer. Pero eso a ella no le gusta. ANaoko lo que le gusta es leer, escribir haikus, rer y llorar.Todo lo que justamente est prohibido a una jovencita bieneducada

  Las Carreraseko liburutegian

  IIzzeekkoo MMiirreenneekk llaagguunn bbeerrrriiaa dduu // eeggiilleeaa,, GGooiioo RRaammooss ;;mmaarrrraazzkkiillaarriiaa,, EEiiddeerr EEiibbaarr (Matxinsalto)Euba : Ibaizabal, 2005.

  Izeko Mirenek lagun berria duelako haserre omen dago ama.Uxuek es du ezertxo ere ulertzen: zergatik ote dabil umoretxarrez egun osoan amatxo? Galde egiten duenenan, ordea,erantzun bera josetzen du beti; ez duzu ulertzen baina...

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  77

 • CCuuaannddoo ssee eessttrrooppee llaa llaavvaaddoorraa // UUllff SSttaarrkk ;;iilluussttrraacciioonneess,, JJaavviieerr OOlliivvaarreess (El barco de vapor. Serieazul)Madrid : SM, 1993.

  La lavadora est estropeada y ya no queda ropa limpia en casa.Adems, al padre de Sixten siempre se le olvida llamar al tcnico.Y, para colmo, Sixten y su amigo Jonte quieren buscarle unanovia...

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  NNiirree aaiittaa eettxxeekkooaannddrreeaa ddaa // SSiillvviiaa UUggiiddooss ;;mmaarrrraazzkkiiaakk,, MMiikkeell VVaallvveerrddee (Eta zer?)Donostia : Elkarlanean, 2001.

  "Nire aitaren lanbidea" izeneko idazlan bat egiteko eskolanagindu zigutenenan sortu zitzaidan arazoa. Nire gelako lagunenaitak arotzak, abokatuak, taxistak, injineruak, funtzionarioak,tabernariak, kazetariak eta horrelakoak ziren. Ni nintzen aitaetxekoandrea neukan bakarra. Lagunei hori esan nienenan, iabarrez lehertu ziren.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  Irudia: Tomie de Paola (OliverButton es una nena)

  88

 • 12+MMaattiillddaa // RRooaalldd DDaahhll ;; iirruuddiiaakk,, QQuueennttiinn BBllaakkee (Haur etagazte literatura)Madrid : Alfaguara, 1993.

  Matilda neskato aparta eta bitxia da. Bost urte bete orduko, liburumordoa irakurrita dauka eta izugarrizko jakinduria bereganatu du.Bere guraso petralek, ordea, bazterrak nahasten baino ez dela ibiltzenuste dute. Dena dela, berak ondotxo daki zertan ari den eta bereahalmen bereziari esker, bere eskolako zuzendaria den Trunchbullandereo nazkagarriari laster erakutsiko dio nolako gauza harrigarriakegiteko gauza den.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  PPaallaabbrraass eennvveenneennaaddaass // MMaaiittee CCaarrrraannzzaaBarcelona : Edeb, 2011.

  Una historia de mentiras, secretos, engaos y falsas apariencias quepone el dedo en la llaga sobre mitos incuestionables. Un relatoapasionante que disecciona la hipocresa de la sociedad espaolamoderna. Una denuncia valiente de los abusos sexuales en la infancia,sus devastadoras consecuencias y su invisibilidad en este acomodadomundo nuestro.

  Gallartako liburutegian

  Momo edo denbora-lapurren eta, gizonei denbora itzulizien neskaren istorio arraroa / Michael Ende (Haur-Gazte)Madrid : Alfaguara, 1988

  Momo neskatxa oso da berezia eta are bereziagoa bere entzutekoera. Momoren aurrean jende tentelari ideia argiak bururatzen zaizkio,bat-batean. Baina gizon grisak jendearen denbora lapurtzen hasi dira.Zer egingo ote dute gizon grisek gizakien denboraz? Horixe jakin nahidu Momok eta, horretarako, Ordu maisuaren eta Kasiopeadortokaren laguntza izango du.

  Las Carreraseko liburutegian

  99

 • CCaarrlloottaarreenn eegguunnkkaarrii mmoorreeaa // GGeemmmmaa LLiieennaassDonostia : Erein, 2004.

  Carlotak "disidentzia"ren antiojuak jantzi ditu eta hankaz gora jarrikoditu eguneroko bizitzan normaltasun osoz bizi ditugun zenbait egoeraeta ikuspegi. Nork asmatu du, esate baterako, maitasun kontuetangizonezkoei dagokiela lehen pausoa ematea? Liburu hauemakumearen egoera zein den ohartzeko gida errukigabea da.

  Gallarta eta Las Carreraseko liburutegietan

  LLaass cchhiiccaass ddee aallaammbbrree // JJoorrddii SSiieerrrraa ii FFaabbrraa (Serie roja)Madrid : Alfaguara, 1999

  Jon Boix tiene 25 aos y es periodista. Su nuevo reportaje trata deaclarar el misterio de una de las ms famosas top models de lahistoria, desaparecida hace 10 aos. Con esta obra Jrdi Sierra i Fabranos descubre los entresijos de un universo anhelado y envidiado, perotras el que se ocultan chicos y chicas de carne y hueso, a vecesdemasiado jvenes para el xito.

  Gallartako liburutegian

  Irudia : Quentin Blake (Matilda)

  1100

 • BBiibblliiootteeccaa ddee GGAALLLLAARRTTAAkkoo LLiibbuurruutteeggiiaa

  El Minero 594 6363987

  [email protected]

  BBiibblliiootteeccaa ddee LLAASS CCAARRRREERRAASSeekkoo LLiibbuurruutteeggiiaa

  Kale Nagusia 294 6368711

  [email protected]

  48500 ABANTO ZIERBENA