Etxebizitza gehigarria

download Etxebizitza gehigarria

of 16

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Etxebizitza gehigarria

 • Guaixeren gehigarria 2015-03-13

  Etxebizitza eta eraikuntza

  Gala

  rtxa

 • Noiz eta nolatan sortu zenutenLakuntzako denda dotorea?Lopetegi familia-enpresa bat da.Orain bigarren belaunaldia gaudelanean. 2006an denda berritu ge-nuen, merkatuaren eskaerak be-tetzeko, eta seme-alabok errele-boa hartu genuen ilusio eta gogohandiz. Horri esker NafarroakoKomertzio Ganbarako DiseinukoLehehengo Saria lortu genuen eta2010ean edizio guztietako ira-bazleen artean aipamen bereziaeman ziguten.

  Zein nobedade edo tendentziaaurki daitezke?Sukaldeetan material berria ate-ra da: entzimera portzelanikoa.Oso propietate onak ditu, gogor-tasun handia eta marratzeareneta urraduraren aurkako erresis-tentzia duelako. Gainera, lodieraeta kolore ezberdinetan eskuratudaiteke. Bestetik, diseinuaren al-detik lur koloreak eramaten diragiro atseginak lortzeko, heldule-kurik gabeko ateak eta linea zu-zenek modan jarraitzen dute.

  Berogailuetan produktu berriakatera ahal dira?Bai, asko: aire beroa beste geleta-ra bidaltzeko, erradiadoreak be-rotzeko, pellet berogailuak etaabar. Gero eta potentzia etaerrendimendu handiagoak dau-de. Ohiko erregaien prezioarenigoerarengatik biomasa galdarakugaldu dira merkatuan. Hala ere,gure eskualdean momentuz pe-lleta ez da asko ezarri, egurrezkotximiniak gehiago saltzen dira. Ezdakit herri bakoitzean ematen di-ren egur loteengatik ote den, pre-zioagatik edo ohituragatik, bainamomentuz Sakanan pelletarenaurrean egurra da erregea.

  Uste duzu gerora pelleta ezarri-ko dela?Zaila da esatea, uste dut pixkana-ka goraka joango dela, baina he-men kostako da. Pelletak baditubere abantailak, batez ere, egu-rrarekin konparatuz erosotasunaeta garbitasuna. Errendimenduhobea du eta noiz piztu edo itzaliprogramatu daiteke. Baina esanbezala, bertako kultura edo ohi-turengatik edo materia primabertan dugulakoz pentsatzen dutoraingoz egurra gehiago erabili-ko dela.

  Zer produktu edo zerbitzueskaintzen duzue?Etxebizitza hornikuntzan oroko-rrean guztia lantzen dugu: sukal-de eta bainu altzariak, tximiniaketa berogailuak, zeramika estal-durak, horma armairuak eta abar.Arlo guztietan aholku eta gestiointegrala eskaintzen dugu, gre-mio desberdinak koordinatuz.Proiektuetan, daukagun atentzioeta mimo guztia jartzen saiatzengara. Gure ustez hori da bezeroakespero duena, bere etxekoproiektuan inplikatzea. Lopete-gin zerbitzu ona ematea duguhelburu.

  2 etxebizitza eta eraikuntza

  Pelletaren aurreanegurra da erregea

  Mikel Lopetegi, Lakuntzako dendan.

  Leire eta Mikel Agirre anai-arre-bekin Galartxa Iturgintza-Bero-gintza enpresaren egoitzan el-kartu gara. Haien aita 13 urte zi-tuenetik arlo honetan laneandabil beste batzuendako,1991ean Galartxa sortu arte. Ize-na aitaren jaiotetxetik dator.Orain seme-alabak txanda har-tzeko bidean daude. Gaur egun,krisiaren gorabeherak tartean di-rela, 10 langile ari dira lanean.

  Zein arlotan egiten duzue lan?Batez ere iturgintza, berogintzaeta gas instalazioak egiten ditugu,baita haize egokituarenak ere.Bainugeletako altzari eta manpa-rak ere jartzen ditugu, erakusketatxiki bat dugu hemen bertan. Gaur egun bainugelak garrantzihandia hartu du etxeko apainke-tan eta hori dela eta etengabeproduktu berriak ateratzen aridira merkatura. Gero eta gehiagoentzuten ditugu Corian, Durian,Cristalplant material berri

  hauekin edozein modura eraikidezakezu bainuontzi, dutxa pla-ter edo enzimera. Mila aukerasortzen dizkigu material horrekbere malgutasunagatik, gainera,oso garbiak dira material ez po-rotsuak direlako. Horrez gain, iturri termostatikoe-tara digitalizazioa ailegatu da. Gar-bi-garbia da instalazio guztia, pla-ka taktila besterik ez, bi botoirekin.Praktikotasuna bilatzen da gehien.Sakanan aurrekonturen bat egindadaukagu, baina oso-oso berria da.

  Berokuntzaren arloan zer egi-ten duzue?Denetatik daukagu, pelleta, gaso-lioa, egurra, gasa, aerotermiaErregai edo energia gutxi gastatueta etekin ahalik eta altuena izateada lortu nahi dena. Horretarakokondentsazio galdarak jartzen di-ra gasa eta gasoilean. Egurrari da-gokionez gasikaziozko galdaraedo pailak jartzen dira. Sakananegurrak indar handia dauka, erre-

  gai hau lortzeko erraztasuna dau-kagulako eta jendeak horri onuraateratzen dio. Pelleta ere jartzenda, galdara edo estufetan.

  Beheko sua probestuz berogintzainstalazio asko egiten dituzue?Bai, gero eta gehiago. Beheko suaizanez gero eta piztuz gero, ener-gia hori etxe osoa berotzekoaprobetxatzea da, paila instala-tuz. Komeni da beste erregai ba-tekin konbinatzea (gasoila, gasa,aerotermia...), etxean ez zaude-nean instalazioak beharra due-nean batetik ez bada bestetikhornitzeko. Elektrizitatearekinegin daiteke maniobra dena: batajaisten bada bestea pizten da, hauda, suak indarra galdu edo itzal-tzen bada galdara martxan jar-tzen da.

  Inertzia depositoak aipatzen arizarete, zer dira?Sortzen duzun berotasuna, mo-mentu jakin batean ez baduzu

  behar, deposito horretan gordeeta akumulatzen da eta sistemakbehar duenean berreskuratzendu. Autonomia osoa daukazu, no-labait sua piztuta duzunean ezinduzu termostatoarekin kontrola-tu, soberan dagoen bero hori gor-detu egiten da depositu horretan.

  Beste sistema berri batzuk aipa-tu dituzue, zeintzuk?Aerotermia, adibidez. Orain ins-talazio bat bukatu berri dugu etaguri behintzat produktu ona iru-ditzen zaigu. Aire egokituarenantzeko aparatua da. Kanpoanjartzen den makinak aireak di-tuen kaloriak, konpresore eta in-terkanbiadore baten bitartez

  harrapatzen ditu. Bero hori ba-rruan dagoen generadore baterabideratzen da, eta horrek aska-tzen du instalazioak behar duenenergia. Instalazioak duen kon-tsumo bakarra aparatuek dutengastu elektrikoa da. Hori bai, ha-sierako inbertsioa handia da.Komenigarria izaten da argindartarifa bakoitzaren beharretaraegokitzea.Familia eta etxebizitza bakoitzaezberdinak dira. Hortaz, hobere-na da aztertu eta bakoitzarigehien komeni zaion sistema jar-tzea. Argi dagoena da: munduguztia alde egiten ari dela gasoil,gas eta erregai fosiletatik, alter-natiba merkeagoen bila.

  Egurrerako galdarakjartzen dira gehien

  LOPETEGI

  GALARTXA

  Galartxako langilea lanean.

 • Guaixeren gehigarria 2015-03-13 3

  Noiztik dago Salmen Etxea etanortzuek osatzen duzue?Salmen S.L. orain 40 urte sortu zen.9 lagunez osatutako familia enpre-sa bat da. Sortu zenetik gaur arteetengabe ari gara garatzen, guresektorean erreferente izaten aha-legintzen gara eskaintzen dugunestilo eta gama anitzetan. Gure la-na diseinuan oinarritzen da, baitaberrikuntza etengabean ere. Arre-ta berezia jartzen diogu gure pro-duktuen kalitateari.

  Zeintzuk dira bainugeletako ten-dentziak?Epeltasuna, espazio zabala, erla-xazioa, uraren kontrol inteligenteaeta espazioaren pertsonalizazioa.Epeltasuna emateko naturako ele-mentuen presentzia agertzen da:altzarietan zura ikusiko dugu, hor-ma eta zoruen estalduretan ere bai;estalduretan harri naturala etamarmola ere erabiltzen dira. Joeretako bat da tabikerik gabesartzea bainugela logelaren ba-

  rruan. Zabaltasunaren sentsazioalortuko dugu horrela, tabikerik ga-beko bainuontzia jarriz, ispilu za-bal eta beirazko bereizle zabale-kin. Uraren kontrol inteligenteari ga-rrantzia ematen zaio, hala, txorro-ta elektronikoen bitartez dutxakoprograma jakin batzuk aukeratuahal izango ditugu. Bainugelako osagarriak dira nor-beraren pertsonalitatea ematekobaliatuko ditugun elementuak,izan ere, aipatu bezala altzariak etazoruak kolore neutroetan oinarri-tzen dira, dekorazioan batasunalortzeko asmoz.

  Eta sukaldeko azken joerak?Ergonomia eta funtzionaltasuneanoinarritzen dira egungo sukaldeak.Diseinua formaren eta erabilerarenmenpe egiten da. Eguneroko erabi-leran erosotasuna bilatzen da. Sukalde minimalista lerro garbie-kin. Kolore gama kromatiko epele-ko laminatu lisoak, zurarekin kon-

  binatzen dira, baita portzelanazkoentzimera naturalekin zein solidsurface delakoez egindakoekin. Estilo klasikoa modernoarekin uz-tartzen da.

  Tximinietan zein joera dago gauregun?Teknologikoki oso berritzaile etamodernoak diren tximiniak gehienbatez. Horiekin batera forma ba-kunekoak, sua ongi erakusten du-tenak eta C02 produkzioan inguru-

  menaren jasangarritasuna aldarri-katzen dutenak, birtziklatutakomaterialekin eginak.

  Berokuntza sistemetan, zein daSakanarako gaur egun egokiena?Hotzari aurre egiteko beharrezkoada berokuntza, baina etxe guztiekez dute sistema bera behar. Auke-raketan ondoko ezaugarriak hartubehar dira kontuan: etxearen ko-kapena, klimatologia, isolamen-dua, logela kopurua... Sakanan ins-

  talatuta dauden berokuntza siste-ma gehienetan gasa edo gasoilaerretzen da. Azken aldian, gero etagehiago jartzen dira egurra eta pe-lleta erretzen duten galdarak.

  Zein zerbitzu eskaintzen duzueAltsasuko dendan?Berezoaren beharra eta gustuenaraberako arreta eskaintzen dugu,zaharberritze edo obra berrietanbezeroaren gustuaren arabera ho-bekien egokitzen diren materialakaukeratzeko: estaldura zeramikoa,parkea, zura eta harri naturala,bainugela, sukalde, logela etaegongelako altzariak eta horma-armairuak, baita berokuntza siste-ma ere. Erabakiak hartu eta gero, 3D siste-marekin azterketa egiten dugu,horrela, bezeroak nola gelditukoden ikusteko aukera izango du. Ka-litatezko zerbitzua eskaintzen du-gu prozesu guztian mantentze etafuntzionamendurik hoberena iza-teko.

  Gure lana diseinuan oinarritzen da,baita berrikuntza etengabean ere

  SALMEN

  Salmen Etxeko Irantzu eta Josu Lopetegi.

 • 4 etxebizitza eta eraikuntza

  Orleghy Renovables enpresaorain dela 2 urte sortu zen Altsa-sun, eta Andoni eta Iban Azanzaanaiek kudeatzen dute. Bertanenergia berriztagarriak erabil-tzen dituzten berokuntza siste-mak eskaintzen dituzte. Sakananegur ugari dugu; hori dela eta, Or-leghy Renovablesen berezitasu-na da biomasako galdarak es-kaintzen dituztela.

  Zer eskaintzen du zuen enpre-sak?Energia berriztagarrietan oina-rritzen diren be